Page 17

TOMI SALO

Metsäjohtaja

Vieraskynä

Metsäteollisuus ry

Kotimaan puumarkkina kestää kasvavat volyymit

JASKA POIKONEN

O

len seurannut viime aikoina suurella mielen­ kiinnolla kotimaan puumarkkinoiden toimin­ taa. Minua on kiinnostanut se, miten viime vuosina tehdyt metsäpoliittiset ratkaisut ja muut puu­ markkinoiden kehitystoimet kokonaisuutena toimivat, kun niitä todella haastetaan. Vilkaisu metsäpolitiikan arkkitehtien peruutuspeiliin kertoo, että olemme muun muassa radikaalisti liberali­ soineet metsälain lisäämällä metsänomistajan vapautta ja vastuuta. Samoin uudistimme metsätuholain, metsä­ hallituslain, metsäkeskuslain sekä metsänhoitoyhdis­ tyslain. Paransimme yhteismetsien houkuttelevuutta ja puumarkkinatilastoinnin kattavuutta sekä kehitimme metsälahjavähennyksen lisäämään metsäalan sukupol­ venvaihdosten houkuttelevuutta. Loimme ensimmäi­ senä maailmassa valtakunnallisen ja kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan, jonka puun myyjät ja ostajat omistavat tasaosuuksin. Muutimme Metsäkes­ kuksen Metsään.fi­järjestelmän metsänomistajille mak­ suttomaksi ja linkitimme sen toimimaan tiiviissä vuoro­ vaikutuksessa sähköisen puukauppapaikka Kuutio.fi:n kanssa. Perustimme Metsäkoulutus ry:n vahvistamaan metsäalan osaajajatkumoa sekä uudistimme metsätie­ tolain parantamaan kotimaan puumarkkinoiden kysyn­ nän ja tarjonnan kohtaamista. Osin näiden toimien vauhdittamana metsäteollisuus­ yritykset ovat lisänneet merkittävästi Suomessa sijait­ sevien tehtaiden puunkäyttöä sekä painottaneet käytön lisäystä kotimaiseen puuhun. Olemme lisäksi nähneet vuosikymmeniin surkeimmat puunkorjuuolosuhteet – hyvin vähän routaa, mutta paljon sadetta eri muo­ doissa. Kentän happotesti kotimaan puumarkkinoiden uudistuksille on ollut kova, ehkä kovin koko itsenäisen Suomen historiassa. Isossa kuvassa näen, että markki­ noiden toiminta on selvinnyt siitä hyvin. Viime kädessä markkinoiden toiminnassa on kysymys puun ostajien ja myyjien yhteisestä tahtotilasta ja kyvystä tehdä yhteis­ työtä. Viime vuosi osoitti kiistatta, että yhteistyö toimii ja taustalla olemme tehneet valtavasti oikeita asioita. Metsäpolitiikan arkkitehtien suunnittelusalkku ei ole koskaan tyhjä. Haluamme jatkossa laittaa kuolinpesiin liittyvät päätöksentekohaasteet kuntoon, vahvistaa metsätietoon ja digitalisaatioon liittyvää edelläkävijyyt­ tä, varautua paremmin ilmastonmuutokseen metsän­ jalostuksen ja metsäteknologian kehityksen keinoin

sekä kehittää toimialana laajasti talousmetsien luon­ nonhoitoa. Jälkimmäisestä haluan sanoa, että metsä­ teollisuuden puunhankinnassa on nykyisin huikeasti metsäluonnon monimuotoisuusosaamista. Sitä kannat­ taa metsänomistajan aktiivisesti hyödyntää omia met­ siä koskevissa toimenpiteissä. Tästä on hyvä jatkaa kestävästi kohti kasvavia puu­ kauppamääriä. Pidetään pyörät pyörimässä metsässä – siitä hyötyvät puumarkkinaosapuolet sekä koko suoma­ lainen yhteiskunta. Menestyksekästä puukauppavuotta 2018.

Pidetään pyörät

pyörimässä metsässä.

17

Profile for UPM Metsä

Metsän henki 1/2018  

UPM Metsän lehti metsänomistajille

Metsän henki 1/2018  

UPM Metsän lehti metsänomistajille

Profile for upmmetsa