Page 1

Vojkovický ZPRAVODAJ

Obcasník obce Vojkovice (Moravskoslezský kraj), císlo 2/2011, duben

AKTUALITY Svoz velkoobjemového odpadu o V pátek 13. kvìtna 2011 bude pøistaven na parkovišti pøed prodejnou „U Židkù“ velkoobjemový kontejner na odpady, které se objemovì nevejdou do popelnic. Kontrola hospodaøení bez pøipomínek o 16. února 2011 probìhl v obci Vojkovice kontrolní audit Moravskoslezského kraje, který se zamìøil na hospodaøení obce. K 31. prosinci 2010 èinil stav bìžného úètu obce + 8 457 200 korun. V rámci kontroly nebyly zjištìny žádné chyby v úèetnictví ani nedostatky ve vedení obce. Obec nemá žádné závazky po lhùtì splatnosti, pohledávky obce jsou pøedevším tvoøeny nedoplatky za svoz odpadù.

Momentka z tradièního Dìtského karnevalu, který probìhl 25. února 2011 v Mateøské škole ve Vojkovicích.

Na parketì bývalé obecní školy to v rámci Papuèového bálu, který poøádal novì založený Klub dùchodcù Vojkovic, vùbec nevypadalo, že se jedná o ples poøádaný dùchodci. Leckterý místní mladý èlovìk by mìl 5. bøezna 2011 asi problém staèit nasazenému tempu.

Jeden z nejstarších obèanù Vojkovic, 90letý Vladislav Tvardek, vìøil ve vítìzství Oceláøù z Tøince Být i v tak vysokém vìku vitální jako je Vladislav Tvardek, co více by si èlovìk mohl pøát. 22. dubna 2011 oslavil jeden z nejstarších obèanù Vojkovic 90 let svého života. Od roku 1921 zažil nìkolik režimù a prezidentù, nicménì nejradìji vzpomíná na toho prvního – T. G. Masaryka. „Byl to skvìlý chlap. Vidìl jsem jej na vlastní oèi jako malý kluk v Tošanovicích na høišti, když zde v roce 1932 pøijel na návštìvu. Sám, bez poèetné ochrany šel mezi lidi a povídal si s nimi,“ vzpomíná pan Tvardek. Vzpomínky èlovìka, který je opravdu hoden svého jména „tvrdý“ pøedevším v jeho názorech a postojích a tìžké práci, kterou si v životì prošel, se opìt vracejí k první republice, na kterou vzpomíná nejvíce. Vyuèil se vlastnì praxí, pracoval tam, kde to šlo a kde co bylo potøeba – na poli, jako zedník, v lese… Na taneèní zábavy se tehdy nechodilo, nebyl na to èas. Ve svých 16. letech dostal první opravdovou výplatu – 800 korun, což byly tehdy velké peníze. „Doba byla tvrdá, ale kdo chtìl pracovat, vydìlal si. Vzal jsem rodièe a šel jsem s nimi za tyto moje první peníze koupit dvì krávy,“ øíká. Jeho další kroky smìøovaly do tehdejší Karlovy hutì do Lískovce. Jezdi do práce každý den na kole, v létì v zimì, za deštì i snìhu. Na jedné z takových cest se potkal s nìmeckými vojáky, kteøí jej z levého pruhu (po kterém se u nás jezdilo) nasmìrovali do pravého. „Jako za každého režimu, kdo držek ústa a krok, ten se mìl i za Nìmcù dobøe. Byla práce, byl poøádek a cítili jsme se bezpeènì, mìli jsme se docela dobøe,“ vzpomíná pan Tvardek. Po válce nastoupil do Tøineckých železáren, ale protože za „vlády lidu“ ústa a krok nedržel, dostával se do velkých problémù. „Musel jsem odejít z Tøince, protože jsem se zastal lidí, které bývalý režim nemìl v lásce. Taky jsem nechtìl vstoupit do JZD,“ øíká V. Tvardek, rodák z Horních Domaslavic, který se do Vojkovic pøiženil v roce 1946, po svatbì s Marii Sobkovou. Pøes práci v dole v Horní Suché se dostal zpátky do válcovny Lískovci, kde pracoval až do dùchodu. Dokonèení na str. 2

Spoluúèast ve sdružení obcí Morávky je o pro Vojkovice pøínosná Mnoho výhod má a mùže mít fakt, že naše obec je souèástí Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM). Jde napøíklad o spoleènou žádost smìøovanou k Nadaènímu fondu Hyundai. „Samostatnì bychom zøejmì nemìli šanci získat z této nadace finance, spoleènì máme výraznì vìtší šanci uspìt a získat peníze na netradièní sportovní klání mezi všemi deseti obcemi Sdružení. Pùjde spíše o recesistické závody, které by mìly spojit obèany obcí,“ øíká starostka Vojkovic Hana Sobková. Do SOPM patøí Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty a naše Vojkovice. Další spoleènou aktivitou Sdružení je snaha o zlevnìní plynu a elektrické energie pro nemovitosti v majetku obce. Konkrétnì jde o výbìrové øízení na výbìr dodavatele, který bude za obce zprostøedkovávat elektronickou aukci nákupu energií. „Tak jak to známe a jak to chodí… Silnìjší subjekt, èili SOPM, je pro dodavatele plynu a elektøiny zajímavìjší než jen jedna obec, probíhá intenzivnìjší konkurenèní boj, který by mìl ceny snížit. Podle analýz by mohly nìkteré obce získat energie o 40 % levnìji než nyní,“ øíká starostka. Konkrétním výsledkem døívìjší spolupráce obcí povodí Morávky bylo znièení invazivní rostliny Køídlatky japonské nìkdy též oznaèované jako køídlatka hrotolistá, což je vytrvalá vysoká bylina s pøímou dutou lodyhou. V letech 2007 až 2010 se podaøilo zlikvidovat 92 % plochy obsazené køídlatkou a dosít místními druhy. Náklady se vyšplhaly na více než milion euro, pøièemž 700 tisíc z toho zaplatila Evropská unie. V souèasné dobì se starostové vzájemnì informují o výskytu. Hasièi dìkují o Jedním z vrcholù letošní plesové sezóny byl i Hasièský ples, který se konal 19. února 2011 v budovì bývalé školy. Ke zdárnému prùbìhu akce, na které se bavily témìø dvì stovky lidí, pøispìli i sponzoøi. I díky nim na plese nic nechybìlo a tombola byla, jak se patøí bohatá. Sdružení dobrovolných hasièù všem partnerùm a sponzorùm upøímnì dìkuje.


2 O PRÁZDNINÁCH SE OPRAVÍ MOST Více než potøebná oprava mostu pøes pøivadìè z Morávky do Žermanické pøehrady na Holcinu se již brzy stane skuteèností. V prùbìhu prázdnin 2011 probìhne oprava, která vyjde na 470 tisíc korun a potìšitelné je to, že celých 60 % z èástky uhradí Moravskoslezský kraj (MSK) z dotaèního programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2011. Zbývající èást zaplatí z rozpoètu obec. Souèástí bude demolice zábradlí a jeho náhrada za svodidlové zábradlí se silnièním svodidlem. Souèástí bude i sanace betonových konstrukcí mostu, èili stavba dostane nový kabát. Dodavatele stavby bude zastupitele vybrali na svém 4. zasedání, èili 18. dubna. Podmínkou je to, že firma musí zabezpeèit po celou dobu opravy provoz, bude zbudováno provizorní zábradlí. Úplná uzavírka není totiž k místním podmínkám na Holcinì možná.

O toto zábradlí by se ani milenci ani návštìvníci vojkovických restauraèních zaøízení nemìli moc opírat. Øidièi se na nìj spoléhat nemohou už vùbec.

Jeden z nejstarších obèanù Vojkovic, 90letý Vladislav Tvardek... Pokraèování ze str. 1 Se svou ženou ve Vojkovicích v roce 1951 postavil dùm, ve kterém postupnì vychoval dceru a syna. Dnes má ètyøi vnouèata a osm pravnouèat. Volného èasu pan Tvardek pøes kupu práce nemìl, i pøesto chtìl být v obci aktivní. Zasloužil se o výstavbu nových a opravy silnic ve Vojkovicích, taktéž zøízení veøejného osvìtlení v obci a podílel se pøímo i výstavbì nového obecního úøadu. Velkou mìrou se zasloužil taktéž o výstavbu vodovodního øadu ve Vojkovicích.

Snímek ze zájezdu, organizovaného Jednotou. Pan Tvardek pátý zleva, stojící

Výstavba obecního úøadu (V. Tvardek nahoøe, uprostøed)

(vpravo) Jako vedoucí fotbalového družstva vojkovického dorostu

Pan Tvardek nechce vzpomínat na nìkteré køivdy, které se mu v životì staly. „To vše již odvál èas, vzpomínám jen na to pìkné. Tøeba na spoleèné výlety Vojkovièanù autobusy po celé republice. Akce poøádala tehdejší Jednota a kolik plackù a vajeèiny jsme na výletech snìdli, to se snad nedá ani spoèítat,“ smìje se. Zdraví mu dobøe slouží, i proto si mùže každé ráno pøeèíst noviny, dát si svou oblíbenou kávu nebo (jako na závìr mojí návštìvy) dobrou medovinu. Zajímá se i

o aktuální sportovní dìní a jak tìsnì pøed finálovým zápasem hokejové extraligy øekl, vìøí hokejistùm Tøince, cítí, že Oceláøi Vítkovice porazí a stanou se mistry. „Hrají nejkrásnìjší hokej, proto vyhrají,“ tipoval pan Tvardek. Oslava svého velkého dne probìhla v restauraci Formanka a devadesátiletý V. Tvardek si rád zazpíval svou nejoblíbenìjší písnièku – „Ach synku, synku“, která byla oblíbenou i u „tatíèka Masaryka“.


3 VYBÍRÁME ZE ZÁVÌRÙ 3. ØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (23.2.2011) Zastupitelé obce Vojkovice schválili Veøejnou finanèní podporu (z rozpoètu obce na rok 2011): • ve výši 5 000 korun Kynologickému klubu Vojkovice na zajištìní èinnosti a údržbu pozemku cvièištì. • ve výši 2 500 korun pro Èeský svaz vèelaøù (ZO Dobrá), a to na èinnost organizace, rozvoj chovu vèel a na ošetøení vèelstev umístìných v katastru obce. • ve výši 26 000 korun Øímskokatolické farnosti Dobratice. Podpora bude èerpána takto: 6 000 korun na uspoøádání letního tábora pro dìti a 20 000 korun na generální opravu kostela • ve výši 100 000 korun pro TJ Sokol Vojkovice, která bude èerpána takto: 50 000 korun na údržbu, provoz a èinnost TJ Sokol Vojkovice a 50 000 korun na zateplení a výmìnu oken v budovì èp. 115 (kabiny TJ). • ve výši 30.000,- Kè por SBTS Vojkovice na sportovnì støeleckou èinnost SBTS Vojkovice a opravu a údržbu majetku SBTS Vojkovice. Zastupitelé schválili: • Penìžní dar ve výši 15 000 korun Klubu dùchodcù na zajištìní èinnosti klubu. • Penìžní dar ve výši 15 000 korun Spole-

èenskému klubu Vojkovice na zajištìní èinnosti klubu. Smlouvu o poskytnutí penìžního daru ve výši 170 500 korun z rozpoètu obce Vojkovice na rok 2011 na zajištìní chodu Mateøské školy a školní jídelny Vojkovice. Dodatek è. 3 ke Smlouvì o závazku veøejné služby ve veøejné linkové dopravì – úhrada prokazatelné ztráty vzniklé v dùsledku zajišování ostatní dopravní obslužnosti ve výši 45 000 korun. Nákup a instalaci tzv. „svìtelných radarù“, tj. dvou kusù svìtelných tabulí ukazujících rychlost automobilù a upozornìní „Zpomal“ budou umístìny na silnici II. tøídy è. 648 v obci Vojkovice Penìžní dar ve výši 1 000 korun z rozpoètu obce Vojkovice na rok 2011 Klubu èeských turistù na zajištìní výroby a instalace pamìtní desky Jana Valeèka na chatì Prašivá. Finanèní zajištìní provozu nasvícení kaple Navštívení Panny Marie ve Vojkovicích (úhradu spotøeby elektrické energie na osvìtlení kaplièky). Penìžní dar ve výši 5 000 korun pøi narození dítìte bude vyplácen rodièùm dítìte, kteøí mají trvalé bydlištì ve Vojkovicích a ve Vojkovicích se fyzicky zdržují. Dítì musí mít také trvalý pobyt ve Vojkovicích.

PROGRAM NÁBOŽENSKÝCH AKCÍ Pou sv. Filipa a Jakuba byla pùvodnì plánována na 1. 5., ale datum se zmìnil na nedìli 8. 5. V 10 hodin bude náš host, faráø z Frýdku P. Jan Sokulski, Mgr., slavit v kostele slavnostní bohoslužbu (se zpìvem hostujícího pìveckého sboru) a po ní se tentokrát pøesuneme do areálu høištì v Dobraticích, kde bude pro všechny pøipraveno bohaté obèerstvení a zábavný program pro dìti i dospìlé. Osobnì se setkáte s pozvanými hosty. Kéž toto poutní odpoledne je pro všechny obèany nejen z Dobratic, ale i z Vojkovic vzájemným obohacením. Ještì dodávám dvì zajímavosti. Protože mnozí z nás rádi jezdí na potní místo Hostýn, pøipomenu, že v letošním roce se Osmnáctá pou hasièù koná v sobotu 30. 4. (bohoslužba v 10.15 hodin) a Devátá pou vèelaøù se koná v nedìli 22. kvìtna (bohoslužba v 10.15 hodin). P. Jan Wojnar, faráø

NOVÝ SPRÁVCE MYSLIVECKÉ CHATY Všichni zájemci o zapùjèení myslivecké chaty v Dobraticích mohou kontaktovat nového správce, kterým je Josef Slavický. Telefon na nìj je: 720 120 169.


4 U KAPLE SE ROZJASNILO

ÈINÈILY VE VOJKOVICÍCH

Stromy, které svými koøeny ohrožovaly kapli a køíž, jsou již minulostí. Pøerostlé a nemocné stromy byly dùvodem nepøíliš dobrého stavu budovy, která se potýká s vlhkostí a praskáním zdí, proto byly odstranìny. Snímky jsou z 2. dubna 2011, kdy se pracovalo na vyèištìní okolí kaple. Nyní bude na poøadu vysázení nových stromkù. Pokraèuje taktéž pøíprava na celkovou rekonstrukci kaple.

Druhou sobotu v bøeznu 12. bøezna 2011 poøádala organizace chovatelù èinèil Jihoamerických a Farma Bobina v budovì bývalé školy ve Vojkovicích I. mezinárodní výstavu barevných mutací èinèil jihoamerických. Proè název I. mezinárodní výstava barevných mutací èinèil Jihoamerických? Vysvìtlení je snadné, nejen úèast vystavovatelù byla v rovnováze, ale i posuzování bylo spoleèné, jen vystavených èinèil pøevyšoval poèet od našich sousedù z Polska. Z celkového poètu devíti vystavovatelù, bylo pìt domácích a ètyøi z Polska. Mimo 53 vystavených soutìžních zvíøat byly pøedvedeny dvì expozice od posuzovatelù, jedna špièkových standardù od polského odborníka pana Jana CzyŸe a druhá nejrùznìjších barevných mutací od domácího posuzovatele Michala Weingarta. Nejvíce bylo vystaveno èinèil standardního zbarvení - sedm mladých do 6 mìsícù, 13 støední vìkové kategorie a pìt dospìlých nad 8 mìsícù. Následovala kategorie tmavých mutací, kde bylo vystaveno sedm zvíøat, ale ani jedno z nich nedosáhlo na 1. tøídu, všichni mìli více èi ménì nepøípustný hnìdý nádech zbarvení a proto se zde vítìzové nevyhlašovali. Zato ve svìtlých mutacích bylo vystaveno 22 èinèil, které se po dohodì rozdìlili na 10 v mutacích bílých a 11 v mutacích svìtlých. Za nejlepší kolekci si celkové vítìzství odnesli manželé Anna a Jan Ligocki z Polska. Cenu Nejzajímavìjší mutace, kterou zvolili sami návštìvníci, si odvezla do Polska chovatelka Anna Ligocká za mutaci (typ zbarvení) White mosaic. Hlavní organizátorka Jitka Šenfeldová na závìr soutìže uvedla: „Tímto bych chtìla ještì podìkovat Obecnímu úøadu Vojkovic, že Èinèila – jeden ze soutìžních nám umožnil poøádání výstavy. Naše exponátù organizace je pøíliš mladá na nìjaké závìry. Byla založena 4. 12. 2010, èímž nahradila starou organizaci, ve které byli pøedevším chovatelé èinèil na kožešinu. My chováme èinèilu jako domácího mazlíèka.“ Další informace o organizaci chovatelù nejdete na Sympatická zvíøátka zaujala www.zocsch-cincily.eu.

POPLATKY ZA PSY Obecní úøad žádá majitele psù, kteøí dosud neuhradili místní poplatek za svého ètyønohého miláèka, aby tak uèinili co nejdøíve. Splatnost poplatku již totiž uplynula, byla 31. 3. 2011. Dìkujeme.

VÝHODNÉ STUDIUM V TØINCI Rodièové žákù 9. tøíd a zájemci o studium na Støední škole Tøineckých železáren pozor! Škola nabízí možnost bezplatného vzdìlání v oborech potøebných pro náš region a absolventi nemají problémy s pracovním uplatnìním ve skupinì Tøinecké železárny - Moravia Steel. Škola nabízí žákùm výhody v podobì pøíspìvku na ubytování, na dopravu, na školní pomùcky apod. Pro další informace kontaktujte øeditele Støední školy Tøineckých železáren PaedDr. Evžena Delonga.

JAROSLAV STRUHAL DAL CENU KLUBU DÙCHODCÙ Tak velkým zájmem o soutìž, ve které se volil název nového obecního informátoru, jsme opravdu neèekali. Od první chvíle bylo znát, že jde o vysoce prestižní záležitost, nikoliv o tu tisícikorunu, kterou vybraný získá. Celkem se mi sešly dvì desítky návrhù a dìkuji za nì, dìkuji za zájem. Zaujaly mì tøeba názvy jako „Zprávièky z vesnièky“ nebo dokonalý „Klebety z dìdiny od každé rodiny“. Zastupitelé nakonec v tajné volbì vybrali název Vojkovický zpravodaj. Tento název navrhl Jaroslav Struhal a získal tak finanèní odmìnu 1000 korun. Tu ale vìnoval ve prospìch novì vzniklého Klubu dùchodcù.

O tom, že má Jaroslav Struhal štìstí ve høe, svìdèí i jeho vítìzství v tombole Papuèového bálu, který naši dùchodci poøádali v budovì bývalé školy.


5 www.vojkovice.eu - Nové webové stránky obce! V pátek 18. bøezna 2011 jsme spustili nové webové stránky obce Vojkovice. V následujících týdnech budeme stránky dolaïovat a doplòovat, proto vás všechny vyzýváme jednak ke sdìlení nápadù a návrhù a taktéž trochu trpìlivosti. Vìøíme, že oceníte pøehlednìjší podobu a aktualizovaný obsah, který mùžete spolu s námi vytváøet. Prosím proto všechny zástupce spolkù a organizací, pùsobících na území obce, aby aktuálnì zasílali informace a fotodokumentaci (pøípadnì i videa) ze svých akcí. Na stránkách bìží anketa s nápady na doplnìní stránek o další èásti a na výsledky dotazníku se budeme snažit zareagovat. Odkaz na staré webové stránky najdete v hlavním menu, vlevo dole. Internetové stránky nabízejí místním firmám ale i pøespolním i možnost inzerce. Odkaz na internetové stránky budeme propagovat tak, aby vešly v co nejširší povìdomí lidí nejen v naší obci.

„LIDÉ CHTÌJÍ MÍT PØIROZENÝ ÚÈES” øíká Simona Wojnarová, majitelka Salónu Simona. Až na nìkolik málo holohlavých lidí nebo „dredaøù“ potøebuje každý jednou za èas nebo u významné pøíležitosti a události, jako jsou napøíklad svatby nebo oslavy, upravit svùj úèes. Vždy nejen šaty, ale i vlasy dìlají èlovìka. A právì o vlasy svých klientù se stará Simona Wojnarová z Vojkovic, která si svou živnost zøídila v prostorách bývalých jatek. Zde, v místech kde døíve bývala hospoda a kde dalších nìkolik desítek let nic nebylo, vznikl pøed rokem Salón Simona. „Mými klienty jsou, samozøejmì kromì snad celé mé rodiny, pøedevším pøespolní. Nìkteré z nich znám již velice dobøe a jsme pøátelé. Povídáme si o rodinì, dìtech a práci, ale vše si nechávám samozøejmì pro sebe,” øíká. Kadeønice má vytvoøenou stálou klientelu a s mnohými lidmi si tyká, což potvrzuje pøi odchodu i sympatická blondýnka na snímku, která mi byla modelem v rámci našeho rozhovoru.

V pøípadì dotazù mì neváhejte kontaktovat, jaké si je udìláme, takové je budeme mít. Stanislav Cieslar, pøedseda kulturní komise obce Vojkovice (603 175 152, stanislav.cieslar@centrum.cz ).

AKTUÁLNÍ ANKETA NA NAŠEM WEBU Oè byste nové webové stránky naší obce rozšíøil(a)? • pøehledný Kalendáø akcí v obci a okolí 53,1 % • navrhuji propojit stránky obce s úètem na Facebooku 21,9 % • burzu zboží 25,0 % Poèet hlasù: 32

T S a.s.

Vyuèená kadeønice pochází z Prahy a na jejím pøízvuku je to trochu znát. Do Vojkovic se „pøivdala“ ve svých 25. letech. Ještì pøed zahájením svého podnikání v naší obci pracovala ve Frýdku-Místku. Pak Dokonèení na str. 6

Jarní nabídka služeb TS a.s.


6 „LIDÉ CHTÌJÍ MÍT PØIROZENÝ ÚÈES” Pokraèování ze str. 5 se pøemístila nejdøíve do budovy obecního úøadu a nyní tedy pùsobí v budovì jatek. „Nic tady nebylo, jen holé a neomítnuté zdi,“ øíká a ukazuje nyní velice pøíjemné prostory salónu S. Wojnarová, která bydlí v èásti obce Liština. Zde vychovává dceru, kterou to ale táhne z vesnice a pøírody do mìsta, do Prahy. Do salónu Simona v budovì Tozos chodí v pomìru 50/50 muži a ženy, všech vìkových skupin. „Pracuji v oboru již dlouho a už mì žádný požadavek nešokuje. Když pøijde mladý èlovìk s nìjakým extravagantním nápadem, jsou u toho vìtšinou rodièe,“ øíká kadeønice, která je pøipravena na jakýkoliv požadavek na barvy, se kterými lidé obèas experimentují. Z tìch netradièních nyní hodnì letí modrá a modrofialová. V souèasné dobì je trendem pøíklon k pøírodnímu vzhledu vlasù. „Lidé chtìjí vypadat co nejpøirozenìji,“ øíká S. Wojnarová. Novinkou v rámci nabízených služeb, ke kterým patøí støíhání a barvení vlasù a vousù, barvení, úpravy oboèí, bude patøit již brzy i regenerace vlasù. Salón vede sama, bez pomocnice. Na práci se jí líbí pøedevším možnost seberealizace, kreativita a promítnutí svých pøedstav do reality, možnost vymýšlet nové a nové vìci. Tak, jak to bývá, … kováøová kobyla chodí bosa, … proto se paní Simona støíhá sama. Zájemci se mohou na proceduru pøedem objednat na èísle 604 680 097 nebo e-mailem: simona.wojnar@gmail.com

VE VÍRU HUDBY o Nauète se hrát na hudební nástroj Všichni zájemci o soukromou hudební výchovu mají možnost se pøihlásit k výuce 6. záøí 2011 v ZŠ v Dobraticích (1. patro). Zápis probìhne od 13.30 do 15.30 hodin. Nauèit se bude možnost na tyto nástroje: zobcová flétna (sopránová, altová, tenorová a basová), klavír, pozoun a akordeon. Schùzku je možné po individuální dohodì zmìnit (Miriam Dýrrová dipl. um., 604 821 849). Mladí muzikanti ukážou, co se nauèili o Žáci ze soukromé hudební výuky paní uèitelky Miriam Dýrrové zvou všechny milovníky dobré hudby na koncert žákù. Na koncertì zazní skladby z pohádek, reklamy, filmu a … Dále již neprozradíme. Pøijïte se podívat 20. 6. 2011 v 16.30 hodin v ZŠ v Dobraticích (1. poschodí). Pøezùvky s sebou.

NAŠI STØELCI VYSTØÍLELI STØÍBRO Mistrovství Èeské republiky Svazu brannì technických sportù (SBTS) v disciplínì Laserové pušky skonèilo úspìchem vojkovických støelcù. Mistrovství se uskuteènilo 26. bøezna 2011 v prostorách sportovního zaøízení Základní školy Svitavy. Za úèasti 22 družstev rozdìlených do ètyø kategorií se naše organizace zúèastnila soutìže pouze s jedním družstvem, a to v kategorii 16 až 18 let. Schází nám mladší kategorie chlapci i dívky. V letošním roce se nám titul Mistra ÈR SBTS sice získat nepodaøilo, ale získali jsme krásné druhé místo. Družstvo soutìžilo ve složení: Kateøina Jungová, Linda Wojnarová a Denisa Lysková. Lepší byli pouze domácí borci, a to chlapci ze ZŠ Svitavy. Oldøich Valíèek, ZO SBTS Vojkovice

SPOLEÈENSKÝ KLUB CHCE OBNOVIT TRADICE, PØEVLÁDAT BY MÌLA RECESE A MOŽNÁ SE DOÈKÁME I DIVADLA Prohlídkou prostor v prvním patøe budovy bývalé školy, ve kterých by mìlo fungovat nové seskupení našich obèanù, a pøedáním klíèù zaèala èinnost Spoleèenského klubu Vojkovice. V souvislosti s tím se vedení obce Vojkovice rozhodlo podpoøit novou aktivitu obèanù i finanèní podporou. U této pøíležitosti jsem vyzpovídal jednoho z iniciátorù klubu – Emu Židkovou (na snímku první zleva pøed dveømi do budovy bývalé školy, nyní i klubovny nového klubu). Jak se Ti líbí místnosti? Jsou krásné a prostorné, dìkujeme za nì. Trochu si to taky uklidíme, vybavíme a bude to pìkné. Bude potøeba sehnat základní nábytek a nìjaké plakáty na stìny, aby se to tady trochu vybarvilo a zpestøilo. Taky by bylo dobré navrhnout znak klubu, vytvoøíme úèet na sociální síti, abychom dali o této aktivitì vìdìt co možná nejvìtšímu množství lidí. Využijeme i prostor na nových internetových stránkách obce www.vojkovice.eu, kde náš klub získal taktéž prostor k využití. Ema Židková otevírá dveøe do klubovny Co bude smyslem a cílem klubu? Jak jsme již uvedli v pozvánce na první setkání… Chceme se i na malé obci pokusit dìlat velké vìci a udìlat si život zde lepším, pestøejším, originálnìjším a srandovnìjším. Vìøím, že to jde. Hned na prvním setkání jsme se bavili o tom, že bychom se pokusili obnovit tradièní akce, kterými se zde bavili naši rodièové nebo prarodièové. Akce budeme poøádat spoleèenské, sportovní ale vznikl zde nápad na upoøádání nìkolika recesistických závodù. Možná to „skonèí“ tøeba obnovením divadelních pøedstavení. Uvidíme. Obec nám pøislíbila i nákup pingpongových stolù a stolù na fotbálek, k dispozici bude i projektor pro promítání rùznorodých projekcí. Samozøejmì poèítáme s úzkým kontaktem s dalšími organizacemi a spolky v obci. Jaké budou podmínky vstupu do klubu? Dohodli jsme se na èlenském poplatku ve výši 100 korun roènì. Èlen klubu bude mít výhodnìjší podmínky a rùzné slevy v rámci akcí, které budeme poøádat. Vìkové rozmezí pro vstup do klubu jsme stanovili na 15. až 35. let. Mladší mohou na naše akce chodit v doprovodu nebo se souhlasem rodièù. Budeme rádi i za spolupráci s døíve narozenými, protože i starší èlovìk má v mnohých pøípadech „mladé“ nápady. Co se tedy bude dít dále? Již v pátek 29. dubna 2011 bychom se chtìli sejít v klubovnì. Dohodli jsme se na 18 hodinì. Ti, kteøí by chtìli pomoci s úklidem, a pøijdou o hodinku døíve. Není toho moc, jen vytøeme podlahu. Taky pokud nìkdo má nepotøebný, ale zachovalý nábytek, stoly, skøínì, køesla, starou televizi nebo rádio a podobnì, tak to vše mùže pøinést. Stejnì tak plakáty, klidnì AC/CD nebo Sámera Issu (smích). Vše využijeme. Pøípadnì mì prosím kontaktujte a my si pro vìci pøijedeme. V rámci tohoto setkání budeme sepisovat èleny a hlavnì se již chceme domluvit na první akci, kterou uspoøádáme. Proto oèekávám první nápady, které bychom mohli promìnit v první reálnou akci. V pøípadì dalších dotazù mì neváhejte kontaktovat (Zidkova.Ema@seznam.cz) a tìšíme se na všechny aktivní lidi s nápady.

Zpravodaj obce Vojkovice vydává: Obecní úøad Vojkovice. Zodpovídá: Stanislav Cieslar, pøedseda kulturní komise, mobil: 603 175 152, e-mail: stanislav.cieslar@centrum.cz. Redakèní rada: Hana Sobková, starostka. Toto èíslo vyšlo 22. dubna 2011.

Vojkovice: Duben 2011  

Vojkovice: Duben 2011

Advertisement