Page 1

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

��������������������������������������������� Petrovice ● Dolní Marklovice ● Závada ● Prstná ÚVODNÍ SLOVO

�������� Únor – 1 / 2012

������������

������������������ www.petroviceuk.cz

�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři, Vážení spoluobčané, jsem si jist, že většina z nás, obyvatel naší obce, z nejvýznamnějších investi čních akcí v naší obci rok 2012 spojenměsících s důležitými inves�čními jejichž realizace přinese zkvalitnění života v Petrovicích. V minulém za poslední léta - nová tělocvična u Základní si všimla vbude minulých rozsáhlých investiakcemi, roce na podzim byla zahájena výstavba tělocvičny uškoly petrovické základní školy. I když jsme se hned na počátku této náročné v Petrovicích, která je spolufi nancována čních aktivit. Některé z nich jsou v plném proustavby potýkali se značnými komplikacemi při jejím založení na značně nestabilním podloží a s �m souvisel i dvouměsíční skluz ze zdrojů Evropské unie. du, jiné již byly Za zmínkuuvést určitědo stojí prací, věřím, že ukončeny. se podaří tělocvičnu provozu tak, aby nejen dě� ze základní školy, ale také široká veřejnost získala Největší pozornost nové střechy na domech s pečovatelskou služmožnost využívat toto moderní sportoviště již na podzim letošního roku. a emoce zřejmě vzbuzuje V březnu budou započaty práce přístavbě školyproti v Dolních Marklovicích. výstavba povodňových hrázíHlavním na řece cílem Pet- je vybudovat moderně bou, které nahradily původní, ježna byly téměř vmateřské vybavenou třídu pro 25provedena dě� včetně rekonstrukce šaten a sociálního zázemí a zajis�t části tak možnost vyhovět všem zájemcům – rodičům - umísrůvce v centrální naší obce. Stavbu dokonhavarijním stavu. Byla �t své dítě do mateřské školy na území obce již od začátku příš�ho školního roku. kanalizace trasy C v lokalitě od hotelu Dakol k čil její investor Povodí Odry, s.p., v tomto měsíci. Další plánovanou významnou inves�ční akcí na tento rok je výstavba sběrného dvoru, na který čeká obec již několik let. Hrázepro jsou projektovány na stoletou vodu s přičisti čce odpadních vod v části Petrovice-Návsí, Intenzivně také pracujeme na finalizaci všech podkladů Státní fond životního prostředí ke kanalizaci, aby mohla být obci umožní další bezproblémové používání. sjež defini�vní platnos� přiznána dotace a mohloVýse takdanou začít serezervou stavbou.30 cm. Jejich délka je asi 1350 Veškeréinvesti výše uvedené ak�vity všakve budou v první fázi s některými omezeními. m ajejich mělyvýstavby by předspojeny zaplavením v případě povod- Dojde dočasně ke snížení komfortu mnohých z nás, znamné ce byly realizovány školských počínaje dopravními přesčást zvýšený pohybnítěžké stavební techniky na území až po složitější přístup k některým budovám apod. Žádám �mochránit až 60 rodinných domů.obce Již delší dobu zařízeních. Vyměnili omezeními, jsme zbývající původto občany o pochopení a tolerantní postoj k těmto komplikacím, ke kterým bude nutně v souvislos� s výstavbou docházet a bez nichž uvedené prospěšné ních oken v budově školy v Petrovicích, provedli má tato stavba své zastánce i odpůrce, kteří akce není možné realizovat. Mohu slíbit, že se budeme snažit, aby k omezením docházelo jen v malém rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. Děkuji předem považujeme informovajsme celkovou rekonstrukci kotelny v Závadě, vznášejí celou řadu otázek - zda hráze situaci v část tohoto procesuMarian za pochopení. Lebiedzik,i starosta obce kde jsme zároveň ve sportovním areálu umísti li obci v případě povodní zlepší čí zhorší, komu nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v nové prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo bude ohrožen více této oblasti probíhají či jsou připravovány. Také KOLOVRAT SE PŘEDSTAVIL se také může pochlubit i areál marklovické ma- nebo méně. Jelikož se jedná o jeden ze zásad- proto jsme pro toto vydání Petrovického zpraních problémů u nás, je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako teřské školy. ztvárnila svou roli vskutku komediálně a opravdově. No a dva slavíci – živý sobotu v podvečer – 14. ledna 2012 – stavební se u nás v Petrovicích pozornosthrálo i ze divadlo strany vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku VV současné době probíhají intenzivní a umělý, ty představovaly dě�. Jeden zpíval krásně (pískal na flétničku) Přestože počasí neustále tento den proti paní, povodňových hrázíaby a další ochrany obce záležitosti vyvíjíatlak na kterého Povodí Odry, práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH nám druhý, poslala Černá pískal falešně, očaroval či omámil nadělilozásníh is.p., mráz, Hotelovému před abykučinilo maximum opatření vedoucích Závada. K tomuto objektu bude vybudováno královnu a sudba Černé paní se povodněmi. naplnila. domu v Dolních Marklovicích prouMoc příjemně působily hudební vstupy Jiřiny Drlíkové.Marian Písničkami s huLebiedzik ke Po zlepšení ve všech částech Petrovic, zemí v podobě šaten pro hasiče a budova Loko- lidí. dilo mnoho dlouhésituace době se mornými texty, které se vázaly k ději pohádky, a hrou na kytaru prokládala starosta obce kterých se záplavy dotýkají. Za důležitou soumoti vy bude zateplena. Byla také zahájena jedna to�ž v naší obci hrálo ochotnické dicelé představení. vadlo. Poklona patří v každém případě režii. A protože hru režírovaly samotné Kdysi bylo zcela běžné, že se na vesherečky, je potřeba říci, že se jim to opravdu povedlo. nicích hrávalo divadlo. Bylo tomu tak V�pné texty, přitažlivé kulisy, padnoucí kostýmy a dokonalé herecké výkoi u nás, ochotnický spolek byl v Petrony všech postav byly pro diváky krásným kulturním zážitkem. VÍTÁNÍ DĚTÍ vicích i v Závadě. Postupem času však Děkujeme a těšíme se na další představení. tento krásný druh zábavy vymizel. Obecní úřad Vloni na podzim se v PetrovicV sobotu dopoledne dne 8. října 2011 vládla na zdejším Obecním kém zpravodaji i na obecním webu úřadě slavnostní nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se objevila zpráva, že v Petrovicích svými dětmi a dalšími blízkými příbuznými, protože se tady konal vznikl ochotnický divadelní soubor Kolovrat. Založily ho učitelky zdejší školy a společně s ostatními jeho členkami – s dívkami, ženami a dětmi z naší zápis nových občánků do pamětní knihy. obce – se pus�ly s velkým zápalem do práce. Scházely se v klubovně PZKO Pozváno bylo 22 dětí narozených v období od 1. ledna do 20. červ Dolních Marklovicích a nacvičovaly hru H. CH. Andersena Slavík - „Tře� vence letošního roku. sudba“. Této milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné sváteční Odměnou za jejich píli jim byl plný sál lidí – dě� i dospělých a obrovský aplaus v závěru. atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Bylo za co tleskat a děkovat. Všechny postavy byly skvělé. Z Černé paní byl 10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list a mamincí�t respekt a její sudba naháněla strach. Svorka, jedna ze dvou mužských kám kytičku. postav, kterého stejně hrála žena, situaci svým humorem odlehčoval a nakonec se projevil jako pravý muž, aby zabránil naplnění sudby Černé paní. O kulturní program se postarali chlapci a děvčata petrovické mateřJeho společníkem bylo milé hudební strašidýlko No�k, který je oba dokáské školy se svou paní učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoapazal učinit neviditelnými. Hraběnka a baronka byly úžasnou dvojicí, jedna ráty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu trošku jednodušší, druhá mírně vypočítavá, skutečné herečky. Hodné sudičky, sestry Černé paní a Svorky, měly velkou starost o Kamínkové království připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka a sázely na pomoc svého bratra. Královna byla postavou moudrou a dobEdita Szymeczková. rosrdečnou a její komorná dívkou přímou, v�pnou, nebojácnou. Kuchařka Obecní úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

1


NA PŘELOMU ROKU MĚLI ZASTUPITELÉ NAPILNO: ROZHODOVALI O ROZPOČTU, ÚZEMNÍM PLÁNU A NOVÝCH PROJEKTECH V OBCI

ROZPOČET ZA ROK 2011 SKONČIL V MÍRNÉM PŘEBYTKU

Hospodaření obce v roce 2011 skončilo přebytkem ve výši 227 �síc korun. Je to výrazně lepší výsledek opro� schválenému či v průběhu roku 2011 upravovanému rozpočtu, který předpokládal, že obec bude hospodařit na konci uplynulého roku se schodkem 33 285 730 Kč. Největší vliv na stav rozpočtu měla ta skutečnost, že se stavba tělocvičny zdržela, a tudíž neproběhly v tomto roce ani platby za dosud odvedené Hned dvakrát se v průběhu posledních tří měsíců sešli na svém jedpráce. nání zastupitelé naší obce. Nejprve v pondělí 19. prosince 2011, kdy K úsporám výrazně přispěla i na počátku minulého roku nově zavedená se konalo poslední zasedání Zastupitelstva v roce 2011. Hlavními body pravidla pro výběr dodavatelů služeb a prací pro obec, a tak veřejnou více než sedmihodinového jednání byly rozpočet obce na rok 2012 soutěží�������� probíhají veškeré zakázky obce nad 100 �síc Kč bez DPH. Jen za a rozpočtový výhled na léta 2012-2015, které zastupitelé schválili. Obec rok 2011 tak obec díky tomuto opatření dosáhla úspory přesahující částku tak vzhledem k zahájeným či připravovaným náročným inves�čním ������������ 5 milionů korun opro� původním������������������ projektovaným (předpokládaným) akcím, jako je dokončení výstavby tělocvičny u ZŠ v Petrovicích, vybunákladům �������������������������������������������������������� u akcí, které byly realizovány v minulém roce. ���������������������������������������������Závažným problémem z hlediska financování obecního rozpočtu byla ��������������������������������������������������������� skutečnost, že i v roce 2011 výrazně poklesly příjmy z daní, a to opro� ÚVODNÍ SLOVO roku 2010 o 2,8 milionu korun. Ve srovnání s rokem 2008 tak tyto příjmy poklesly již o téměř 30 %. K 31. 12. 2011 vzrostl objem finančních Vážení čtenáři, prostředků, které má obec na svých účtech, na částku 58 milionů 298 čních akcí v naší obci jsem si jist, že většina z nás, obyvatel naší obce, z nejvýznamnějších investi �síc korun.

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

si všimla v minulých měsících rozsáhlých investi za poslední léta - nová tělocvična u Základní Obecní úřad čních aktivit. Některé z nich jsou v plném prou- školy v Petrovicích, která je spolufi nancována du, jiné již byly ukončeny. Za zmínku určitě stojí ze zdrojů Evropské unie. zřejmě vzbuzuje nové střechy na domech s pečovatelskou služ- Největší pozornost a emoce DOHODA O SPOLUPRÁCI bou, které nahradily původní, jež byly téměř v výstavba proti povodňových hrází na řece PetPETROVICEMI A GODÓWEM obce. Stavbu dokonhavarijním stavu. Byla provedena rekonstrukce růvce v centrální části našíMEZI s.p., ROK v tomto2012 měsíci. UZAVŘENA kanalizace trasy C v lokalitě od hotelu Dakol k čil její investor Povodí Odry, NA čisti čce odpadních vod v části Petrovice-Návsí, Hráze jsou projektovány na stoletou vodu s přijež umožní další bezproblémové používání. Vý- danou rezervou 30 cm. Jejich délka je asi 1350 znamné investi ce byly realizovány ve školských m a měly by před zaplavením v případě povod60 rodinných domů. Již delší dobu zařízeních. Vyměnili jsme MŠ zbývající část Marklovicích, původ- ní ochránit dování učebny v budově v Dolních zřízení až sběrného dvora či zahájení prací spojených s budováním čás� obce, má tato vstavba své zastánce i odpůrce, kteří ních oken v budově školy v Petrovicích, provedli kanalizace plánuje v letošním roce hospodařit schodkemvznášejí ve výšicelou 52 milionů řadu otázek - zda hráze situaci v část tohoto procesu považujeme i informovajsme celkovou rekonstrukci kotelny vseZávadě, 987 jsme �síc zároveň Kč, kterývejesportovním kryt přebytky rozpočtů Vzhledem obci v let. případě povodní zlepší čí zhorší, komu nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v kde areálu umístizliminulých k tomu, že obecní rozpočet vykázal ke konci roku 2011 zůstatky na nové prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo bude ohrožen více této oblasti probíhají či jsou připravovány. Také svých účtech ve výši přesahující částku 58 milionů korun, nehrozí riziko se také může pochlubit i areál marklovické ma- nebo méně. Jelikož se jedná o jeden ze zásad- proto jsme pro toto vydání Petrovického zprazadlužení. ních problémů nás, je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako teřské školy. Dalším bodem zasedání byl územní plán. Zastupitelé se jednaku věpozornost ze strany vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku Vnovali současné době probíhají intenzivní plánu stavební přípravě změny č. 3 Územního sídelního útvaru iPetrovice u Karviné a jednak zcela novému územnímu obce. Po několi-vyvíjí tlak na Povodí Odry, proti povodňových hrází a další ochrany obce záležitosti neustále práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH plánu ka měsících intenzivních pracívybudováno byl schválenzánávrhs.p., zadání změny maximum č. 3 aby učinilo opatření vedoucích před povodněmi. Závada. K tomuto objektu bude územního plánu. Bylpro takhasiče učiněn důležitýLokokrok proketo, aby v průběhu Marian Lebiedzik zlepšení situace ve všech částech Petrovic, zemí v podobě šaten a budova roku 2012 byla tato změna schválena a vešla v platnost. V rámci přístarosta obce moti vy bude zateplena. Byla také zahájena jedna kterých se záplavy dotýkají. Za důležitou sou-

pravných prací na novém územním plánu obce Petrovice u Karviné zastupitelé rozhodovali o začlenění nových pozemků do zastavěných území a zastavitelných ploch pro nový Územní plán Petrovice u Karviné, a to na základě došlých žádos� od občanů. Na počátku roku 2012 se zpracování nového územního plánu ujali projektan�, kteří připraví veškeré nutné podklady pro jeho další projednávání. Nový územní plán obce by měl být hotov nejpozději na konci roku 2014. V neposlední řadě zastupitelé rozhodli o přípravě a předložení projektů pro získání dotací z fondů Evropské unie na projekt přístavby mateřské školy v Dolních Marklovicích a projekt pro�povodňového varovného systému na řece Petrůvce, který by měl umožnit nejen včasné a efek�vní varování všech příslušných občanů v případě povodní, ale také jejich průběžnou informovanost prostřednictvím moderních komunikačních technologií. První letošní Zastupitelstvo se sešlo v pondělí 30. ledna. Jeho jednání bylo svoláno mimo původně stanovený březnový termín, a to z důvodu nutnos� projednání výkupu pozemku pro vybudování sběrného dvora v Dolních Marklovicích. Na tuto akci získala obec dotaci z fondů Evropské unie. Pozemek pro sběrný dvůr však nebyl jediným bodem desátého Zastupitelstva. Projednali také žádos� o dotace, které obec obdržela od různých organizací. Zastupitelstvo tak mimo jiné rozhodlo vyhovět žádos� Automotoklubu Petrovice u Karviné a schválilo dotaci ve výši 120 �síc korun na pořádání Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu, které by se mělo stejně jako v roce minulém konat i letos v naší obci. Marian Lebiedzik, starosta obce

VÍTÁNÍ DĚTÍ

Ve středu 18. ledna 2012 se sešli v Godówě představitelé naší obce se svými polskými protějšky, aby vyhodno�li spolupráci v uplynulém roce, sobotu dopoledne dne 8. října 2011 vládla na zdejším Obecním aleVpředevším aby se dohodli na obsahu spolupráce v roce letošním úřadě slavnostní nálada.přípravy Do obřadní síně se scházeli rodičeprojektů. se a prodiskutovali možnos� dalších nových společných Všemi byla pozi�vně hodnocena spolupráce posledních svýmizúčastněnými dětmi a dalšími blízkými příbuznými, protože se tadyvkonal dvou letech na úspěšné projektů zápis nových občánků realizaci do pamětní knihy.Společně - Razem I a Společně – Razem II, které v sobě zahrnovaly společné ak�vity v oblas� kulturní, Pozváno bylo 22 dětí narozených v období od 1. ledna do 20. čersportovní i společenské. Oba projekty oslovily stovky lidí z obou obcí, letošního roku. a tovence ve všech věkových kategoriích. Vedení obcí se tak dohodlo na přípravě Této obdobně milé akcezaměřeného se zúčastniloprojektu. 15 dětí , a tak v příjemné sváteční dalšího Aatmosféře na jaké společné akce seobce mohou Petrovic a Godowa přivítal starosta doc.obyvatelé Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., těšit v tomto roce? Jednak to bude celá řada ak�vit, které by se již daly nazvat 10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list a mamintradičními, jako např. fotbalové turnaje, setkání seniorů či poznávací kámpro kytičku. výlety žáky základních škol. Je však také dobrým zvykem, že každým O kulturní programspolečných se postarali akcí chlapci a děvčata petrovické mateřrokem se kalendář rozrůstá o nové. V tomto roce by to ské měla býtsekupříkladu společnáVše oslava příchodu roku fotoapa2013, a to na školy svou paní učitelkou. je zdokumentováno, hraničním přechodu Gołkowice, jakožto připomínka ráty cvakaly a vzniklaZávada zde řada–hezkých fotografi í, které v budoucnupátého výročí začlenění České republiky a Polska do Schengenského prostoru, tradiční akci, jejížobcí organizaci zajišťuje cožpřipomenou znamenalo tuto pro obyvatele obou fak�cký zánik matrikářka hranice a celních Editana Szymeczková. kontrol nich. Obecní úřad

2

Obecní úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ


HROZÍ PETROVICÍM TĚŽBA UHLÍ? Uvedená otázka je v posledních měsících v naší obci mezi občany velmi technická infrastruktura důležitá pro celé Petrovice u Karviné. Jedná se tedy frekventovaná. V této souvislos� se objevují „zaručené“ informace o tom, o zásadní zásah do fungování a existence obce. O podání rozkladu jsem inkdy bude tato těžba zahájena, stejně jako, kdy se zahájí výkup nemovitos� formoval občany na obecních internetových stránkách www.petroviceuk.cz. a vysídlování či dokonce likvidace obce. Informaci do prosincového Petrovického zpravodaje již bohužel nebylo možObecní úřad podle těchto zpráv prý tyto závažné informace z nějakého dů- né dát vzhledem k jeho termínu vydání a tomu odpovídající uzávěrce. vodu před občany tají. Chci �mto příspěvkem důrazně odmítnout informace Nyní tedy očekáváme rozhodnu� zmíněného ministra ve věci námi podaobdobného charakteru, jedná se, zjednodušeně řečeno, o fámy, jež se neza- ného rozkladu. Věříme, že našim opodstatněným námitkám bude vyhověno kládají na pravdě. a že rozhodnu� územního odboru Ministerstva životního prostředí v Ostravě Předně bych chtěl připomenout, že není žádným tajemstvím, že naše obec bude zrušeno. Ať již však rozhodnu� ministerstva bude jakékoliv, rozhodně to neznameleží na ložisku černého uhlí. To bylo potvrzeno několikrát v průběhu minulých 40 let prostřednictvím více než desítky průzkumných vrtů, které se uskuteč- ná, že by se mělo pod naší obcí v dohledné době začít těžit. Dokonce realizace �������� nily na celém území Petrovic u Karviné. Koneckonců téměř každý z nás má průzkumných vrtů vyžaduje dohodu společnos�, která vrty hodlá provádět, v blízkos� svého obydlí pozůstatky těchto v minulos� činných vrtných zaříze- a vlastníků pozemků, na nichž by se vrty měly uskutečnit. Vzhledem k vý������������ ������������������ ní. Do dnešních dnů však žádná těžba nezapočala. Rozhodně tedy nemusí pla- še uvedenému postoji Zastupitelstva nepředpokládám a jsem tomu zároveň �������������������������������������������������������� �t, že průzkum ložisek černého uhlí prostřednictvím vrtů znamená následnou velice rád, že by obec za stávajícího složení Zastupitelstva svolila průzkumné ��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� vrty realizovat na obecních pozemcích. Nicméně v této chvíli je pro mne nejtěžbu uhlí se všemi jejími důsledky, kterých se logicky obáváme. AÚVODNÍ nyní již k výšeSLOVO zmíněným „zaručeným“ informacím, které se po obci šíří. důležitější učinit maximum pro to, aby stávající rozhodnu� o stanovení průTy souvisí s žádos� o stanovení průzkumného území Dětmarovice – Petrovi- zkumného území bylo zrušeno. Marian Lebiedzik, starosta obce ce, se kterou se australská společnost Wildhorse Energy CZ, s.r.o., obrá�la Vážení čtenáři, v létě minulého roku na krajskou pobočku Ministerstva životního prostředí investi čních akcí v naší obci jsemrepubliky si jist, že většina z nás, obyvatel naší ministerstva obce, z nejvýznamnějších České v Ostravě. Požaduje svolení provádět průzkumza poslední léta - nová tělocvična u Základní všimla v minulých měsících rozsáhlých investi nésivrty, kterými by měla dále být upřesněna ložiska černého uhlí vhodného kečních zplyňování katastru znaší obce. sdělení zástupců této společnos� by školy v Petrovicích, která je spolufi nancována aktivit.v Některé nich jsouPodle v plném prousedu, jednalo tři vrty na územíZa obce. jiné jižo byly ukončeny. zmínku určitě stojí ze zdrojů Evropské unie. O zmíněné žádos� jsem neprodleně informoval 26. září 2011 Zastupitelvzbuzuje nové střechy na domech s pečovatelskou služ- Největší pozornost a emoce zřejmě Josef RŮŽIČKA stvo obce. Zastupitelé po dlouhé diskusi jednomyslně odmítli provádění 70 let výstavba proti povodňových hrází na řece Petbou, které nahradily původní, jež byly téměř v uvedeného průzkumu v naší obci, a to ze dvou důvodů. Za prvé se domní- 75 let Marie HAASOVÁ růvce v centrální části naší obce. Stavbu havarijním stavu. provedena rekonstrukce váme, že ložiska uhlíByla a jejich kvalita jsou již důkladně zmapována na základě Irena dokonLISZKOVÁ jižkanalizace v minulos�trasy realizovaných průzkumů a není kterékoliv čás�Odry, s.p., v tomto Halinaměsíci. ZUZIAKOVÁ čil jejívinvestor Povodí C v lokalitě od hotelu Dakoltedy k důvod obce další průzkumné Za druhé považujeme těžby na stoletou vodu s přiHrázetechnologii jsou projektovány čistiprovádět čce odpadních vod v částivrty. Petrovice-Návsí, 80 let Fran�šek FILIPEK zplyňováním ložisek uhlí za dosud neprověřenou z hlediska následných doje asi ŠTEMONOVÁ 1350 jež umožní další bezproblémové používání. Vý- danou rezervou 30 cm. Jejich délkaHelena padů na příslušné území a jejich obyvatele. Toto stanovisko Zastupitelstva m a měly by před zaplavením v případě povodznamné investi ce byly realizovány ve školských 85 let Irmgard BIALONCZYKOVÁ jsem jménem obce Petrovice u Karviné následně písemně sdělil územnímu ní ochránit až 60 rodinných domů. Již delší dobu zařízeních. Vyměniliživotního jsme zbývající částv původodboru Ministerstva prostředí Ostravě v rámci připomínkového Štěpánka KRZYSTKOVÁ 87 let řízení uvedené žádos�. kteří níchkoken v budově školy v Petrovicích, provedli má tato stavba své zastánce i odpůrce, Růžena SZTEMONOVÁ Bohužel ostravský územní odbor Ministerstva naše vznášejíprostředí celou řadu otázek zda hráze situaci v část tohoto procesu považujeme i informovajsme celkovou rekonstrukci kotelny v Závadě, životního Albin TOBOLA stanovisko neakceptoval a dne 15. listopadu 2011 vyhověl této společnos� 89 let kde jsme zároveň ve sportovním areálu umísti li obci v případě povodní zlepší čí zhorší, komu nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v a stanovil průzkumné území v ploše, jak uvedená společnost požadovala, a to 94 let Emilie TYRLÍKOVÁ do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo bude ohrožen více této oblasti probíhají či jsou připravovány. Také nanové 7 letprvky od naby� právní moci tohoto rozhodnu�. méně. Jelikož se jedná o jeden ze zásad- proto jsme pro toto vydání Petrovického zprasePro� takétomuto může pochlubit rozhodnu�i areál obecmarklovické Petrovice u maKarvinénebo dne 6. prosince 2011 podala rozklad, o kterém roz- je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako problémů u nás, teřsképodle školy.ustanovení § 152 odst. 1 správního řáduních hoduje ministrdobě životního prostředí. Podle našeho názoru nebylo uvedené roz-vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku pozornost i ze strany V současné probíhají intenzivní stavební hodnu� vydáno v souladu s právními předpisy z důvodu nezákonnos� správpráce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH záležitosti neustále vyvíjí tlak na Povodí Odry, proti povodňových hrází a další ochrany obce ního řízení, které předcházelo jeho vydání. Tato nezákonnost spočívá ve skuaby učinilo maximum opatření vedoucích před povodněmi. Závada.že K tomuto objektu vybudováno zá- s.p., tečnos�, se správní orgánbude v odůvodnění rozhodnu� náležitě nevypořádal 70 let Josef ADAMECKI Marian Lebiedzik kepro zlepšení situace ve všech částech Petrovic, zemí v podobě šaten pro hasiče budovaz Lokos otázkou veřejného zájmu, která jea jednou podmínek zamítnu� žádos� Irena KOLKOVÁ o moti stanovení průzkumného území ustanovení odst. 6 se zákona č. 62/ starosta obce záplavy dotýkají. Za důležitou souvy bude zateplena. Byla takédle zahájena jedna§ 4akterých Helena ROZBROJOVÁ 1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. NesouhlasEmil SZOSTOK né stanovisko vyplývá z obav z nega�vního ovlivnění života obyvatel obce. Božena JANIURKOVÁ V tomto směru argumentujeme mimo jiné i �m, že stanovené průzkumné 75 let O�lie ZWETTLEROVÁ území zasahuje do všech katastrálních území v obci Petrovice u Karviné (PrstVÍTÁNÍ DĚTÍ ná, Petrovice, Dolní Marklovice, Závada). Průzkumné území tak, jak bylo vy- 80 let Olga HRUBÁ mezeno, zaujímá v rámci obce rozlohu o celkové ploše 16,5 km2, což je 80,5 % Emil SEDLÁK území obce. Na tomto území má trvalý pobyt zhruba 5 �s. obyvatel a nachází V sobotu dopoledne dne 8. října 2011 vládla na zdejším Obecním Hildegarda ŠNAPKOVÁ se zde veškerá bytová, rodinná, kulturní i průmyslová zástavba a dopravní či 85 let úřadě Bronislava slavnostní WACHTARCZYKOVÁ nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se 87 let svými dětmi a dalšími blízkými příbuznými, protože se tady konal 94 let Amalie MITRENGOVÁ OBEC ZÍSKALA EVROPSKÉ PENÍZE zápis nových občánků do pamětní knihy. Všem jubilantům zdraví, NA SBĚRNÝ DVŮR Pozváno bylo 22 dětípřejeme narozenýchpevné v období od 1. ledna do 20. čerštěstí, spokojenost… Finanční prostředky přesahující částku 10,8 milionu korun dostane obec vence letošního roku. na realizaci dvou projektů pro zkvalitnění nakládání s odpady z Operačního Srdečně blahopřejeme rodičům dě�, které narodily v měsících lednu Této milé akce se zúčastnilo 15 dětí , asetak v příjemné sváteční programu Životní prostředí (OPŽP). S �mto příspěvkem by měl být a únoru letošního roku. atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., v průběhu příš�ho roku vybudován nový sběrný dvůr, a to v Dolních Mark10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list a maminlovicích v lokalitě bývalého dvora. V rámci druhého projektu bude pořízen nákladní vůz a kontejnery pro sběr a separaci biologických odpadů. Celkové kám kytičku. náklady na realizaci obou projektů, včetně nezbytného výkupu pozemku O kulturní program postarali a děvčata petrovické mateřDnese17. únorachlapci 2012 oslavili manželé od současného majitele, na kterém by měl být sběrný dvůr vystavěn, ské školy se svou paní učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoapapředstavují téměř 14 milionů korun. Zahájení stavebních prací na sběrném Anna a Ludvík Michlovi Obecní úřad dvoře se plánuje na jaře letošního roku. ráty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu významné životní jubileum připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci 50 let společného života – zlatouzajišťuje svatbu.matrikářka Edita Szymeczková. Ze srdce jim k tomuto krásnému výročí blahopřejeme! Obecní úřad Obecní úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

Životní jubilea v měsíci lednu

Životní jubilea v měsíci únoru

Zlatá svatba

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

3


VÍTALI JSME DĚTI

OBECNÍ PLES

V sobotu 11. ledna to v zasedací síni zdejšího Obecního úřadu vonělo dětmi. Celkem 14 dě� se společně s rodiči, sourozenci a dalšími blízkými příbuznými zúčastnilo slavnostního vítání nových petrovických občánků. Rodiče nově narozených holčiček a chlapců se zapsali do pamětní knihy, maminky obdržely kvě�nu a dě� dárek. Celkovou atmosféru citově umocnilo i kulturní vystoupení dě� petrovické MŠ, které s nimi k této příležitos� nacvičila učitelka Lýdie Grzybková. Touto oblíbenou společenskou událos� provázeli přítomné starosta obce docent Marian Lebiedzik a Edita Szymeczková – matrikářka. Jsme upřímně rádi, že se rodiny petrovických občanů rozrůstají. Blahopřejeme všem rodičům, kterým se narodily dě�, a těm maličkým přejeme šťastný život. Obecní úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

��������

������������

���������������������������������������������

������������������

�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

ÚVODNÍ SLOVO V pátek dne 27. ledna 2012 se v krásně vyzdobených prostorách RomskéVážení čtenáři, ho kulturního a společenského centra konal již náš druhý obecní ples. jsem si jist, že většina z nás, obyvatel naší obce, z nejvýznamnějších investi čních akcí v naší obci Zahájil ho po 19. hodině uvítacím přípitkem starosta docent Marian Leu Základní si všimla v minulých měsících rozsáhlých investi za poslední léta - nová tělocvična biedzik a poté se již téměř 180 účastníků bavilo až do brzkých ranních hodin spolufi nancována čních aktivit. Některé z nich jsou v plném prou- školy v Petrovicích, kterázajehudebního doprovodu petrovické kapely B band. du, jiné již byly ukončeny. Za zmínku určitě stojí ze zdrojů Evropské unie. Pro účastníky byl připraven bohatý doprovodný program. V průběhu večera mohlizřejmě přítomní zhlédnout ukázky společenských tanců, diskotance v podání vzbuzuje nové střechy na domech s pečovatelskou služ- Největší pozornost a emoce známého hrází ostravského na řece Pet- tanečního klubu Akcent, ale také vystoupení Adélky bou, které nahradily původní, jež byly téměř v výstavba proti povodňových Ferencové, finalistky soutěže Česko Slovensko má talent 2011 či umění pě�obce. Stavbu dokonhavarijním stavu. Byla provedena rekonstrukce růvce v centrální části našínásobného mistra republiky v halovém létání Mar�na Hauka s jeho tančícím s.p., v tomto měsíci.samozřejmě nechyběla ani tombola. kanalizace trasy C v lokalitě od hotelu Dakol k čil její investor Povodí Odry, letadýlkem. O půlnoci stoletou vodu spodívat, přičisti čce odpadních vod v části Petrovice-Návsí, Hráze jsou projektovány naPokud se chcete jak obecní ples probíhal a jaká tam panovala nálada, nabízíme na webových stránkách obce – www.petroviceuk.cz - krátkou danou rezervou 30 cm. Jejich délka je asi 1350 jež umožní další bezproblémové používání. VýKOLEDY U SOUSEDŮ videoreportáž fotogalerii. v případěapovodznamné investi ce byly realizovány ve školských m a měly by před zaplavením Děkujeme všem sponzorům, kteří na uspořádání plesu poskytli finanční Petrovický kostel sv. Mar�na se nachází s Polskem, sousedí ní ochránit až 60 rodinných domů. Již či delší dobu dary. Svou laskavou vstřícnos� a velkorysos� výrazzařízeních. Vyměnili jsme zbývající část poblíž původ-hranice prostředky hmotné se Skrbeńskem, které je jednou ze sedmi čás� naší družební obce Godów. má tato stavba své zastánce i odpůrce, kteří k úspěšnému průběhu II. obecního plesu. ních oken v budově školy v Petrovicích, provedli Když se náš pan farář Mgr. P. Jindřich Lorisz dozvěděl, že skrbeńská farnost ným způsobem přispěli považujeme i informovavznášejíacelou otázek - zda hráze situaci v část tohoto procesu jsme celkovou rekonstrukci Závadě, Redakční rada Petrovického zpravodaje organizuje pro občany koncert kotelny koled v vjejich kapli, neváhal učinilřadu svému kolegovi – tamnímu knězi – nabídku. Navrhl, aby lise koncert v na- zlepší čí zhorší, komu nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v obci v uskutečnil případě povodní kde jsme zároveň ve sportovním areálu umísti šem farním protožehřiště. lze předpokládat, že se ho zúčastní čimnoho lidí kdo bude ohrožen více této oblasti probíhají či jsou připravovány. Také pomohou naopak, nové prvkykostele, do dětského Novým hřištěm a se dotaké kaplemůže ve Skrbeńsku by se nevešli. Navíc mohou na koncert přijít i naši pochlubit i areál marklovické ma- nebo méně. Jelikož se jedná o jeden ze zásad- proto jsme pro toto vydání Petrovického zpraobčané. ních problémů u nás, je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako teřské školy. V současné době probíhají intenzivní stavební pozornost i ze strany vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH záležitosti neustále vyvíjí tlak na Povodí Odry, proti povodňových hrází a další ochrany obce Závada. K tomuto objektu bude vybudováno zá- s.p., aby učinilo maximum opatření vedoucích před povodněmi. Marian Lebiedzik zemí v podobě šaten pro hasiče a budova Loko- ke zlepšení situace ve všech částech Petrovic, starosta obce moti vy bude zateplena. Byla také zahájena jedna kterých se záplavy dotýkají. Za důležitou sou-

VÍTÁNÍ DĚTÍ

A tak v neděli dne 15. ledna odpoledne směřovalo ke kostelu sv. Mar�na mnoho lidí ze Skrbeńska. Kolem půl páté byla všechna místa v kostele i na pavlači obsazena a vzadu ještě hodně lidí stálo. Koncert začal krátce po 17. hodině. Kostelem zněly krásné známé polské koledy, které zpíval populární polský zpěvák Damian Holecki. Koledy jsou samy o sobě písně libozvučné, lidé je milují a projev Damiana Holeckeho byl tak příjemný a přirozený, že po jeho výzvě, aby se přítomní přidali, nebyl v kostele nikdo, kdo by nezpíval. Zpěvák společně se svou mladou kolegyní, která ho doprovázela, zazpívali i několik písní se zimní tema�kou, jejichž je autorem, a nakonec všem Polákům dobře známou píseň Barka, kterou měl moc rád papež Jan Pavel II. Koncertu se zúčastnili i zástupci obce Godów a také náš starosta docent Marian Lebiedzik. Škoda jen, že petrovických občanů nepřišlo více. Tehdejší neděle byla zasněžená, koledy krásně zněly, a tak všichni odcházeli s příjemnou vánoční náladou, jako by ani nebyly dva týdny po svátcích. Obecní úřad

4

V sobotu dopoledne dne 8. října 2011 vládla na zdejším Obecním úřadě slavnostní nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se svými dětmi a dalšími blízkými příbuznými, protože se tady konal zápis nových občánků do pamětní knihy. Pozváno bylo 22 dětí narozených v období od 1. ledna do 20. července letošního roku. Této milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné sváteční atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list a maminkám kytičku. O kulturní program se postarali chlapci a děvčata petrovické mateřské školy se svou paní učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoaparáty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka Edita Szymeczková. Obecní úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ


VÁNOČNÍ KONCERT V neděli v podvečer 18. prosince se v naší obci zásluhou Obecního úřadu uskutečnil již tradiční vánoční koncert. Do petrovického kostela sv. Mar�na tentokrát přijela početná výprava z Karviné, aby se zdejším občanům prezentovala adventním koncertem nazvaným Hej, Vánoce, dlouhý noce. Chrám byl plný, pro část návštěvníků chyběly lavice či židle. Vánoční koncert uvedla krátkým myšlenkově i rétoricky příjemným projevem Mgr. Radka Veselá z karvinské ZUŠ. Koncert měl tři čás� V první, instrumentální, měla Marta Wierzgoń navodit vánoční atmosféru. Vybrala si k tomu účelu dvě varhanní skladby. Bachovo Preludium c moll a dílo českého skladatele a varhaníka Jana Kř�tele Kuchaře (1751-1829) - Pas�������� torelu D dur – vánoční skladbu s pastýřským námětem. V druhé čás� se ke slovu dostaly čtyři ženy – pěvkyně, členky známého kar������������ ������������������ vinského vokálního Quadricinia. Zazpívaly pět skladeb a zejména Bílé Vánoce a Tichá��������������������������������������������� noc zaujaly. Navodily úzký vztah mezi účinkujícími a posluchači, a tak �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� dlouhý potlesk zněl jako poděkování za výběr skladeb a především za vynikající pěvecký výkon. ÚVODNÍ SLOVO V tře� čás�, hlavní, vystoupili žáci literárně drama�ckého oboru Základní umělecké školy B. Smetany v Karviné a koncertní sbor Permoník. Společně zajímavými rýmy. Chlapci a dívky předvedli výtečné výkony jak v přednesu čtenáři, seVážení představili hraným příběhem o narození Ježíše Krista proloženým známý- textu hry, tak ve zpěvu sólovém, skupinovém či sborovém. Posluchači a diváci z nejvýznamnějších čníchveakcí naší obci si jist, že většina z nás, obyvatel našítext obce, mijsem i méně známými koledami. Drama�cký měl veršovanou podobu investi se mohli hřevzaregistrovat několik vyvrcholení. Snad nejemocionálnější bylo při zpěvu písně Ch�c, aby spal a pak v závěru, když zazněla koleda Narodil u Základní si všimla v minulých měsících rozsáhlých investi za poslední léta - nová tělocvična Významnou roli v celkovém vyznění díla sehrál i hudební dospolufiPán. nancována čních aktivit. Některé z nich jsou v plném prou- školy v Petrovicích, kterásejeKristus du, jiné již byly ukončeny. Za zmínku určitě stojí ze zdrojů Evropské unie. provod Hany Šobrové. Hra se zpěvy lahodně působila nejen na sluchové, ale i zrakové vnímání, k čemuž značně přispěly kroje herců i zpěváků. zřejmě vzbuzujeobecenstvo s velkou pozornos� vyslechlo hru i zpěvy nové střechy na domech s pečovatelskou služ- Největší pozornost a emoce Výtečné petrovické hrází na řece Petbou, které nahradily původní, jež byly téměř v výstavba proti povodňových a v závěru všechny aktéry ocenilo dlouhotrvajícím potleskem. Nerado opoušlavice v kostele, kde prožilo příjemnou hodinku adventního času. K dokoobce. Stavbu dokonhavarijním stavu. Byla provedena rekonstrukce růvce v centrální části našítělo nalé vánoční atmosféře s.p., v tomto měsíci. snad chyběl jen sníh. kanalizace trasy C v lokalitě od hotelu Dakol k čil její investor Povodí Odry, koncertem stoletou vodu s při- skončil bohatý petrovický kulturní rok. Díky za něj. čisti čce odpadních vod v části Petrovice-Návsí, Hráze jsou projektovány naVánočním

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

Z obecní kroniky

jež umožní další bezproblémové používání. Vý- danou rezervou 30 cm. Jejich délka je asi 1350 znamné investi ce byly realizovány ve školských m a měly by před zaplavením v případě povodPETROVICKÝ KOSTEL SV. MARTINA zařízeních. Vyměnili jsme zbývající část původ- ní ochránit až 60 rodinných domů. Již delší dobu HOSTIL ŽÁKY i odpůrce, kteří I PEDAGOGY ZÁKLADNÍ ních oken v budově školy v Petrovicích, provedli má tato stavba své zastánce procesu považujeme i informova- zda hráze situaciŠKOLY v část tohoto jsme celkovou rekonstrukci kotelny v Závadě, vznášejí celou řadu otázekUMĚLECKÉ B. SMETANY Z KARVINÉ kde jsme zároveň ve sportovním areálu umísti li obci v případě povodní zlepší čí zhorší, komu nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v neděliohrožen dne 19. více února se v odpoledních hodinách uskutečnil v našem fartéto oblasti probíhají či jsou připravovány. Také nové prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo Vbude ním kostele již tradiční koncert žáků pěveckého, flétnového a varhanního odprotojejich jsmepedagogů. pro toto vydání Petrovického zprao jeden ze zásadse také může pochlubit i areál marklovické ma- nebo méně. Jelikož se jedná dělení karvinské ZUŠ, ale také vodaje, které právějiždržíte v rukou, zvolili jako ních problémů u nás, je mu věnována značná teřské školy. Koncert se u nás v Petrovicích konal letos poosmé. Zakladatelkou této jednoa učitelka z hlavních témat Wierzgoń, právě problemati ku které této milé obce, kulturní akcev je varhanice ZUŠ Marta která oceňuje V současné době probíhají intenzivní stavební pozornost i ze strany vedení zvuk zdejších varhan. proti povodňových hrází a další ochrany obce tlak na Povodí Odry, práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH záležitosti neustále vyvíjíkrásný zdevedoucích vystoupily s před repertoárem, který si připravují na letošní pěvecpovodněmi. opatření Závada. K tomuto objektu bude vybudováno zá- s.p., aby učinilo maximum Žákyně kou soutěž. Zazněly zde skladby Bethovena, Vivaldiho, Mar�nů aj. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Lebiedzik částech Petrovic, zemí v podobě šaten pro hasiče a budova Loko- ke zlepšení situace ve všech Základní umělecká škola B. Smetany sice sídlí v Karviné,Marian ale k naší obci má starosta obce Za důležitou soumoti vy bude zateplena. Byla také zahájena jedna kterých se záplavy dotýkají. Pět dnů po Novém roce je svátek Tří králů. V tomto období navštěvují naše kladný vztah, v petrovické škole má svou pobočku. A to nás těší, že i domy obětaví lidé – tříkráloví koledníci – a žádají nás o peníze pro ty, kteří se naše dě� mají možnost přímo v Petz jakýchkoliv důvodů ocitli v těžkých životních situacích. Většina z nás je vítá s rados�, protože přinášejí požehnání do našich domo- rovicích získávat hudební vzdělání. Děkujeme za koncert, který byl vů. A protože opravdoví Tři králové nesli dary narozenému Ježíškovi, také �to VÍTÁNÍ DĚTÍ jejich následovníci nás obdarovávají. Rozdávají balené cukry a malé kalendá- pro přítomné příjemným zpestřeře. Lidé jim na oplátku vkládají peníze do pokladniček a dávají tak najevo, že ním nedělního odpoledne. Snad jen příš� rok budedne potřeba o 2011 vládla na zdejším Obecním V sobotu dopoledne 8. října nejsou lhostejní k osudu druhých. větší propagaci, aby přišlo více Uvidíme-li u někoho nad vchodem do domu tři písmena K + M + B, uvědo- něco úřadě slavnostní nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se míme si, že právě zde byla tato milá návštěva. Je dobře, že si tato písmena lidí, neboť mnozí o této kulturní akci svými dětmi a dalšími blízkými příbuznými, protože se tady konal lidé nechávají na svých domech z roku na rok či déle. Znamená to, že si těchto ani nevěděli. úřad zápis nových občánkůObecní do pamětní knihy. hostů váží a k tříkrálovému koledování přistupují s láskou. U nás v Petrovicích u Karviné bylo letos vykoledováno 38 921,- Kč. Pozváno bylo 22 dětí narozených v období od 1. ledna do 20. čerCelkově bylo v rámci Charity Český Těšín zapečetěno 195 pokladniček a vývence letošního roku. nos koledování činil 835 580,- Kč. Této milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné sváteční Kompletní výsledky Tříkrálové sbírky jsou k dispozici na webových stánkách atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Charity Český Těšín – www.ceskytesin.caritas.cz. Díky všem, kteří jste podpořili lidi v nouzi. Obecní úřad 10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list a maminkám kytičku. O kulturní program se postarali chlapci a děvčata petrovické mateřské školy se svou paní učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoaparáty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka Edita Szymeczková. Obecní úřad Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňský rekord

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

5


NOVÁ PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBCI SE OSVĚDČILA

VYBERTE SI PSA

PETROVICKÝ

Na základě Obecně Až 5 milionů korun ušetřila obec v minulém roce díky zavedení nových závazné vyhlášky obce pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Tato pravidla, která Obecní Petrovice u Karviné č. rada schválila po minulých obecních volbách v prosinci roku 2010, 3/2011 o místním postanoví, že veškeré zakázky, které obec zadává a přesahují hodnotu platku ze psů bude od 100 �síc korun bez DPH, musí projít veřejnou soutěží. Znamená to, že tohoto poplatku osvojsou osloveny minimálně tři firmy a výzva je zároveň vyvěšena na interbozena osoba, která si netových stránkách obce. Schválená pravidla jsou tak výrazně přísnější, vezme psa z útulku. než co dovoluje v současnos� platný zákon o veřejných zakázkách. Zápisy �������� Psi, kteří byli odo průběhu těchto soutěží, jakož i smlouvy s firmami, které v soutěži uspěly chyceni na území naší a zakázku získaly, včetně následných dodatků těchto smluv, jsou taktéž ������������ ������������������ k dispozici široké veřejnos� na webu obce. Snahou tedy je dosáhnout obce, jsou umístěni �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� maximální transparentnos� a veřejné kontroly v této oblas�. ��������������������������������������������������������� v psím útulku v DětÚspora je počítána jako rozdíl cen projektovaných (předpokládaných) marovicích a v psím opro� ceně vysoutěžené. ÚVODNÍ SLOVOPokud bychom vztahovali vysoutěžené ceny hotelu v Karviné-Hrak nejvyšším cenovým nabídkám v rámci jednotlivých soutěží, byl by rozdíl nicích. podstatně větší než zmiňovaných pět milionů. Veškeré tyto skutečnos� Vážení čtenáři, Na webových stránsvědčí o tom, že přije� směrnice, upravující zadávání veřejných zakázek, jsem si jist, že většina z nás, obyvatel naší obce, z nejvýznamnějších investi čních akcí v naší obci kách obce – www.pebylo správným krokemměsících Obecní rozsáhlých rady. si všimla v minulých investi za poslední léta - nová tělocvična u Základní troviceuk.cz - v sekci Do těchto úspor nejsou započteny soutěže na stavební práce v hodnotě čních aktivit. Některé z nich jsou v plném prou- školy v Petrovicích, která je spolufi nancována Informace pro občany nad 6 milionů korun bez DPH a služby v hodnotě nad 2 miliony korun (sloupec vlevo) je nová ze zdrojů Evropské unie. du,DPH, jiné jižkteré byly se ukončeny. Za zmínku určitě stojí bez musí vybírat v otevřené soutěži na základě zákona nabídka psí útulek, Největší pozornost a emoce zřejmě vzbuzuje nové střechy na domech s pečovatelskou služo veřejných zakázkách. Mezi takovéto zakázky patřila kupříkladu výstavba kde zájemci najdou povodňových hrází na řece Petbou, kterépři nahradily jež byly tělocvičny ZŠ, kde původní, vysoutěžená cenatéměř byla ov 5,6výstavba milionu proti včetně DPH nižší než cenastavu. projektovaná. Stavbu dokon- o havarijním Byla provedena rekonstrukce růvce v centrální části naší obce. všechny informace V této souvislos� stojí od za hotelu zmínkuDakol rozhodnu� obce, Povodí kterýmOdry, s.p., v tomto měsíci. její investor kanalizace trasy C vtaké lokalitě k čil Rady těchto psech včetně vypověděla smlouvu vod z roku 2008Petrovice-Návsí, uzavřenou obcí na výkon Hráze jsoutechnického projektovány na stoletou vodu s při-Rovčisti čce odpadních v části jejich fotografií. dozoru investora a BOZP pro výstavbu I. etapy kanalizace. Na základě se jezde můžete délka asi 1350 jež umožní další bezproblémové používání. Vý- danou rezervou 30 cm. Jejichněž této smlouvy měla obec za tyto práce dodavateli zapla�t částku asi 3,6 seznámit spovodvýše uvem a měly by před zaplavením v případě znamné investi ce byly realizovány ve školských milionu Kč včetně DPH. Následně byla na konci minulého roku realizovádenou to když ní ochránit až 60 rodinných domů. JižOZV, delší adobu Vyměnili zbývající část původnazařízeních. veřejná soutěž na jsme dodavatele těchto prací, přičemž vítězný uchazeč rozkliknete v prvním ních voken v budově školy Petrovicích, provedli uspěl soutěži s cenou 774v 400 Kč včetně DPH. má tato stavba své zastánce i odpůrce, kteří řádku textu její název Marian Lebiedzik, starosta obce vznášejí celou řadu otázek - – zda hráze situaci v vy-část tohoto procesu považujeme i informovajsme celkovou rekonstrukci kotelny v Závadě, Obecně závazná čí zhorší, komu kde jsme zároveň ve sportovním areálu umísti li obci v případě povodní zlepší hláška obce Petrovicenost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v ohrožen více této oblasti probíhají či jsou připravovány. Také nové prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo bude u Karviné č. 3/2011.

ZPRAVODAJ

STATISTIKA VÝSTAVBY ZA ROK 2011 Obecní úřadproto jsme pro toto vydání Petrovického zpraméně. Jelikož se jedná o jeden ze zásadse také může pochlubit i areál marklovické ma- nebo teřské školy. VVydané současné době probíhají povolení na bytovéintenzivní domy stavební práce na- objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH z toho: nové rodinné domy - modernizace RDbude vybudováno záZávada. K tomuto objektu zemí v podobě šaten pro hasiče a budova LokoCelkem dokončených domů jedna moti vy bude zateplena. bytových Byla také zahájena

z toho: - nové rodinné domy - modernizace RD

ních problémů u nás, je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako pozornost i ze strany vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku 6 záležitosti neustále 2 vyvíjí tlak na Povodí Odry, proti povodňových hrází a další ochrany obce s.p., aby učinilo4 maximumPODĚKOVÁNÍ opatření vedoucích před povodněmi. Marian Lebiedzik ke zlepšení situace ve všech částech Petrovic, Děkujeme Vladislavu Durczokovi, majiteli pískovny v naší obci, za posy12 dotýkají. kterých se záplavy Za důležitou soupový materiál, který nám bezplatně poskytuje již několik letstarosta k zimníobce údrž-

Vydaná povolení na ostatní stavby uzavřené veřejnoprávní smlouvy (garáže, přípojky, hospodářské budovy, haly, dopravní a technická infrastruktura)

9 3

42 4

z toho povolení pro významné stavby: • Přístavba mateřské školy v Dolních Marklovicích • Rozšíření veřejného osvětlení v obci Petrovice u Karviné – Inter Petrovice • Přeložky veřejného osvětlení, plynovodu a vedení NN; úpravy sjezdů pro stavbu pod názvem „Rekonstrukce silnice III/4689 Petrovice u Karviné, km 2,660-4,660“ • Nástavba hasičské zbrojnice v Závadě Vydané informace stavebním úřadem (sdělení, vyjádření, potvrzení) Přijaté návrhy na změnu územního plánu (všechny došlé za celé období do konce roku 2011)

71 242 Stavební úřad

6

bě místních komunikací a chodníků. Vážíme si Vaší pomoci, pane Durczoku!

Obecní úřad

VÍTÁNÍ DĚTÍ

AUTOBUS POJEDE POZDĚJI V sobotu dopoledne dne veřejnost, 8. října 2011 na zdejším Upozorňujeme cestující ževládla k termínu změnObecním jízdních řádů úřadě obřadní se scházeli ČSAD – slavnostní to je od 4.nálada. březnaDo 2012, dojdesíně u spoje č. 2, narodiče lince se 870 536 (Dolní Marklovice – Karviná) k úpravě odjezdu autobusu v pracovní svými dětmi a dalšími blízkými příbuznými, protože se tady konal dny, a tozápis tak, nových že pojede o 10 minut pozdějiknihy. (původní odjezd 15.25 hodin). občánků do pamětní Obecní úřad

Pozváno bylo 22 dětí narozených v období od 1. ledna do 20. července letošního roku. Této milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné sváteční PODĚKOVÁNÍ atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list a maminDěkujeme touto cestou jednotce Hasičského záchranného kám kytičku. sboru Moravskoslezského kraje ze stanice Karviná a jednotkám dobrovolných hasičů – Petrovice-Závada, Dětmarovice KarvináO kulturní program se postarali chlapci a děvčata petrovickéamateř-Hranice zasvou rychlý, zásah a zároveň lidský přístup ské školy se paníprofesionální učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoapau požáru našeho rodinného domu dne 5. 2. 2012. Zároveň patří ráty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu naše velké poděkování Obecnímu úřadu v Petrovicích u Karviné, připomenou tuto tradiční jejíž organizaci zajišťuje matrikářka všem sousedům, známýmakci, a rodině za okamžitou nezištnou pomoc Szymeczková. aEdita podporu. Rodiny Noremberczykova a Kaniova Obecní úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ


POČET OBYVATEL NAŠÍ OBCE ROSTE

Blbnu� s Oscarem – Ivona Březinová Tři kamarádky, černovláska Fany, zrzka Nikol a blondýnka Simča už jsou v maturitním ročníku a vyráží do Irska na intenzivní kurz anglič�ny. Přidají se k nim i Manuel, Kat a Rosťa. Vztahy v partě však v cizině doznají bouřlivých změn, když jednoho z nich zasáhne naprosto nečekaná láska. Pomůže aspoň některým z kamarádů pochopit novou situaci život spisovatele a drama�ka Oscara Wilda?

PETROVICKÝ

Český sta�s�cký úřad v uplynulých dnech zveřejnil předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v minulém roce. Z těchto výsledků vyplývá, že na území obce Petrovice u Karviné ke dni 26. 3. 2011 žilo 5350 obyvatel, a to včetně cizinců. Znamená to, že za posledních deset let (od posledního sčítání) vzrostl počet obyvatel o 833. Naše obec je tak jednou z mála v našem okrese, kde se počet lidí žijících na jejím území zvýšil. Na tomto nárůstu se také výrazně podílí i cizinci bydlící v obci. Jejich počet mezi roky 2001 a 2011 vzrostl o 332 lidí a v současnos� se tak v Petrovicích nachází 656 obyvatel jiného státního občanství než České republiky. Ve struktuře obyvatel obce přitom výrazně převyšuje počet mužů nad počtem žen. Za�mco k uvedenému datu v Petrovicích žilo 2393 žen, počet mužů byl 2957.

ZPRAVODAJ

Úžasné tělo – fakta a zajímavos� Tahle knížka zve na báječnou cestu lidským tělem. Společně budeme bořit zavedené mýty, pobavíme se různými kuriozitami, ale také se dozvíme spoustu zajímavých faktů z anatomie, fyziologie, medicíny, historie či mytologie. Svět skrývající se uvnitř vašeho těla a také na jeho povrchu nás dočista ohromí. �������� V knize nechybí barevné obrázky, fotografie, tabulky, články učené i v�pné.

������������

������������������

KNIHY PRO DOSPĚLÉ: �������������������������������������������������������� Nepravidelný deník české ren�érky – Naďa Dubcová ��������������������������������������������� Sta�s�cké údaje o obyvatelstvu za rok 2011 ��������������������������������������������������������� S velkou úlevou odchází hlavní hrdinka knihy do vysněného důchodu. V přePočet obyvatel (bez cizinců) k 1. 1. 2011 ……….................…….... 4 687 osob plněném jednogeneračním domku žijí dnes tři rodiny s dětmi. K šedesátým ÚVODNÍ SLOVO Počet obyvatel (bez cizinců) k 31. 12. 2011 ………………………...… 4 784 osob narozeninám dostala chlupatou kouli, štěně leonbergera. A co dál ? Zkuste se -Vážení odhlášené osoby za rok 2011 ………………….......................……....… 91 osob začíst, třeba se dobře naladíte, doporučuje autorka. čtenáři, -jsem zemřelí občané za rokz2011 ……………………….......................…….... 47 osobinvesti čních akcí v naší obci si jist, že většina nás, obyvatel naší obce, z nejvýznamnějších - přihlášené osoby za rok 2011 ………………….....................……...…. 192 osob Brigita – Hana Rebeca Šiander u Základní si všimla v minulých měsících rozsáhlých investi za poslední léta - nová tělocvična - narozené dě� v roce 2011 ……………………………...........................… 43 osob Brigita Benešová, šedesá�letá hrdinka, obětovala celý život rodině, výchově čních aktivit. Některé z nich jsou v plném prou- školy v Petrovicích, která je spolufi nancována (17 chlapců a 26 děvčat) dcer a povolání zdravotní sestry, které milovala. S odchodem do důchodu se unie. Brigita ocitá na prahu nové životní etapy. Penze, na kterou se těšila, se podu, jiné již byly ukončeny. Za zmínku určitě stojí ze zdrojů Evropské Obecní úřad zřejmě vzbuzuje Brigita vezme život do vlastních rukou a navzdory ronové střechy na domech s pečovatelskou služ- Největší pozornost a emoce stupně stává utrpením. na zaměstnání řece Pet- na starém sídle rodiny Kleinových. Práce zahradnice bou, které nahradily původní, jež byly téměř v výstavba proti povodňových dině hrází si najde jí přinese do života radost, štěs�, ale také lásku, ve kterou už nedoufala. růvce v centrální části naší obce. Stavbu dokonhavarijním stavu. Byla provedena rekonstrukce NOVINKY Z OBECNÍ KNIHOVNY kanalizace trasy C v lokalitě od hotelu Dakol k čil její investor Povodí Odry, s.p., v tomto měsíci. Šaty pro faraona Irena Závacká Z nového roku jsme už prožili skoro dva Hráze jsou projektovány na stoletou vodu –s přičisti čce odpadních vod v části Petrovice-Návsí, Starověký Egypt, jeho měsíce, a to je dost dlouhý čas na vyčíslejež umožní další bezproblémové používání. Vý- danou rezervou 30 cm. Jejich délka je asi 1350mysteria, nástrahy každodenního života i lesk královní a rozeslání sta�s�k za rok minulý. ského paláce... Právě v těchto kulisách se odvíjí příběh mladé Ijnet, která naznamné investi ce byly realizovány ve školských m a měly by před zaplavením v případě povodivně očekává, že se naplní její předem daný osud. zařízeních. Vyměnili část původ- ní ochránit až 60 rodinných domů. Již delší dobu Do knihovního fondujsme jsmezbývající v roce 2011 i odpůrce, dokoupili 504 nových knih, počet provedli má tato stavba své zastánce ních oken v budově školycelkový v Petrovicích, Mít pro koho žít – kteří Marcia Wille�ová sejsme tak zvýšil na 13 104 svazků. Obecnív Závadě, vznášejí celou řadu otázek část tohoto procesu považujeme i informova- zda hráze situaci v populární celkovou rekonstrukci kotelny Další z rodinných románů anglické spisovatelky. Bohatý Henry Morknihovnu 6 102 čtenářů areálu a vy- umísti li obci v případě povodní zlepší nost veřejnosti ohledně všech akti vit,nová kterésouv zhorší,vekomu kde jsmenavš�vilo zároveň ve sportovním ley žiječíšťastně svém rodinném sídle Nethercombe. Nell, jeho půjčili si celkem 24 721 knih a časopisů. sedka, milovala švagra víc než svéhočimanžela a musela se Také smířit této oblasti probíhají jsou připravovány. budekdysi ohrožen vícesvého nové prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo se smr� obou.zeJak se budou dál rozvíjet životní hrdinů?zpraproto jsme pro toto osudy vydáníhlavních Petrovického o jeden zásadse také může pochlubit i areálmá marklovické ma- nebo méně. Jelikož se jedná Svůj podíl na tomto výsledku dobré ních problémů u nás, je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako teřské školy. umístění knihovny v centru obce a v blízŘíjnová země – Ray Bradbury kos� školy, coždobě má vliv i na zvýšení počtu stavební pozornost i ze strany vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku V současné probíhají intenzivní V té zemi žijí jen podzimní lidé, jen lidé s podzimními myšlenkami. A jejich dětských čtenářů. proticestách povodňových hrází a dalšíkapky ochrany obce tlak na práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH záležitosti neustále vyvíjíkroky po Povodí nočníchOdry, opuštěných znějí jako padající deště... Těpřed povodněmi. s.p., aby učinilo maximum opatření vedoucích Závada. K tomuto objektu bude vybudováno zámito slovy se autor snaží vys�hnout atmosféru této knihy, která obsahuje Velké poděkování patří Obecní radě a Marianjazyce Lebiedzik částech Petrovic, zemí v podoběžešaten pro hasiče a budova devatenáct povídek. Dvě povídky z této sbírky nebyly v českém za�m Zastupitelstvu, přispívají nemalou fi- Loko- ke zlepšení situace ve všech starosta obce Za důležitou soumoti vy bude zateplena. takéknih zahájena nanční částkou na nákup Byla nových a jedna kterých se záplavy dotýkají. publikovány. Říjnová země je též stav autorovy mysli, a tak z jeho příběhů čiší časopisů, na akce pro dě�, jako je již prahrůza a démoni vykukují ze všech koutů, ale zejména z duší nás všech. videlně Noc s Andersenem nebo v loňském roce první Pasování prvňáčků na Tře� an�krist – Mario Reading čtenáře a také na celý provoz knihovny. Nostradamus napsal �síc proroctví. Jen 942 z nich se dochovalo. Co se stalo VÍTÁNÍ DĚTÍ se ztracenými čtyřveršími? Kdo je ukryl a proč? Jaká tajemství uchovávají? V Nostradamových ztracených proroctvích se věštec zmiňuje o třech an�krisNABÍDKA NOVÝCH KNIH V sobotu dne října Podle 2011 vládla na zdejším Obecním tech, kteří sedopoledne mají objevit na8.zemi. data jejich narození se dá odhalit i to,úřadě jak daleko na cestě ke svému konci se svět slavnostní nálada. Do obřadní síně dostal. se scházeli rodiče se KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Co tu kvete, sví�, létá – Jiří Havel svými dětmi a dalšími blízkými příbuznými, protože se tady konal Poe�cké a přitom zábavné verše Jiřího Havla spojují spoustu zajímavos� ze Poslední vlak přes rostovský most – Marion Aten zápis nových občánků do pamětní knihy. světa, který nás obklopuje veselými jazykovými hříčkami. Knížka je doplněna Občanská válka v Rusku v letech 1919 a 1920 očima amerického s�hacího piPozváno bylo 22 narozených v období 1. ledna donechtěl 20. čer-skončit milými ilustracemi Edity Plickové. lota, který bojoval nadětí Camelu, a když skončila 1. od světová válka, vence Přijal letošního s lítáním. protoroku. nabídku a přidal se k dalším přátelům znovu jít bojovat, Jednou budu klaun, baletka, kvě�nářka… přeložila Daniela Řezníčková a toTéto do Ruska na stranu bělogvardějců. milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné sváteční Čím budu, až vyrostu? V téhle obrázkové knížce najdou dě� povolání, která se atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., jim líbí. Možná se jim podaří svůj sen uskutečnit. Další informace o knižních novinkách a službách knihovny se dozvíte na inter10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list pro a maminnetových stránkách www.petroviceuk.cz v sekci Informace občany nebo Já a moje rodina - Lvíče kám kytičku. Lvíče a jeho sourozenci tráví celé dny v africké přírodě, kde je toho spousta na adrese h�p://www.petroviceukarvine.knihovna.info/. O kulturní program se postarali chlapci a děvčata petrovické mateřk vidění - sloni, an�lopy, ptáci i žirafy. Malí lvíčci se toho však musí také hodje školy také možno čtenářské Vše konto, kde po vypsání řádků: příjmení, se svounajít paní učitelkou. je zdokumentováno, fotoapaně naučit - například vylézt na strom, aby viděli, co je kolem nich. A to není Zdeské jméno, číslo svého průkazu a výběru knihovny lze zjis�t stav svých výpůjček vždycky tak úplně jednoduché. Kniha je doplněna DVD. ráty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu a datum vrácení knih. připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka Deník malého poseroutky – Jeff Kinney Szymeczková. setkání v Obecní knihovně se těší Další z oblíbených dílů knihy. Hlavního hrdinu Grega Heffleyho jistě není třeba Na Edita čtenářům blíže představovat. Eva Podstawková - knihovnice Obecní úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

7


MODERNIZACE A ZKVALITŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA ZŠ V ROCE 2012

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Ve čtvrtek 2. 2. 2012 se konal ve zdejších školních budovách zápis do prvních tříd. Budoucí prvňáčci předvedli své znalos� a dovednos�, kterými potvrdili školní zralost. K zápisu se dostavilo celkem 50 dě�. Přijato bylo v Petrovicích 24, v Marklovicích 16 a v Závadě 10 žáků. Všem budoucím prvňáčkům přejeme úspěšná školní léta.

PETROVICKÝ

Každým rokem se naše škola snaží zlepšovat svou výchovně vzdělávací práci. I v roce 2012 chceme uskutečnit několik záměrů. Mgr. Marie Ďurčová, učitelka Od 1. září 2012 máme v plánu zkvalitnit péči o žáky se specifickými poruchami učení. Požádali jsme odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu o zřízení funkce školního speciálního pedagoga. V poslední době máme těchto žáků 19. I když vyučující v rámci svých možnos� se jim individuálně věnují, nejsou s to s těmito poruchami úspěšně zápasit. Tito �������� žáci potřebují více času a speciální metodiku práce. Specifických poruch učení je několik. ������������ ������������������ Nejběžnější je dyslexie – projevuje se po�žemi při vytváření dovednos� �������������������������������������������������������� číst text. Pos�žený žák písmena zaměňuje, přehazuje jejich pořadí, totéž ��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� dělá se slabikami, vynechává písmena nebo jiná přidává, zaměňuje koncovky nebo celá slova. ÚVODNÍ SLOVO Dalšími poruchami jsou dysgrafie (žák nedovede napodobovat tvary písmen), dysortografie (porucha při osvojování pravopisu) a dyskalkuVážení čtenáři, liejsem (porucha přivětšina rozvíjení matema�ckých dovednos�). Žáci se specificz nejvýznamnějších investi čních akcí v naší obci si jist, že z nás, obyvatel naší obce, kou poruchou učení obvykle mívají průměrné i nadprůměrné rozumové si všimla v minulých měsících rozsáhlých investi za poslední léta - nová tělocvična u Základní schopnos�, ale když třeba neumí dobře číst, jejich vzdělávání to vážně školy v Petrovicích, která je spolufi nancována čních aktivit. Některé nich jsou v plnémmůže prou- vyvolávat znevýhodňuje, což v zdaných jedincích stavy úzkos� ze zdrojů Evropské unie. du, jiné již byly ukončeny. Za zmínku určitě stojí a frustrace. pozornost a emoce zřejmě vzbuzuje nové střechy domech s pečovatelskou služK 1. září 2012napřipravujeme lepší podmínky i pro Největší boj s poruchami řeči. K bou, tomuto termínu bychom chtěliježzajis�t logopedickou poradnu Petroprotivpovodňových hrází na řece Petkteré nahradily původní, byly téměř v výstavba vicích, kterou budou rodiče využívat, pokudrůvce jejichvdítě potřebuje centrální části naší obce. Stavbu dokonhavarijním stavu. Bylamoci provedena rekonstrukce pomoc s odstraněním řečové poruchy. kanalizace trasy C v lokalitě od hotelu Dakol k čil její investor Povodí Odry, s.p., v tomto měsíci. Dalším úkolem je zavedení e-learningového systému Moodle, což je čisti čce odpadních vod v části Petrovice-Návsí, Hráze jsou projektovány na stoletou vodu s přiso�warový balík určený pro podporu prezenční a distanční výuky prorezervou s30�m, cm. Jejich délka je asi 1350DÍLNY jež umožní další KERAMICKÉ střednictvím kurzůbezproblémové dostupných na používání. internetu. VýV našídanou škole počítáme m a měly by před zaplavením v případě povodznamné investi ce byly realizovány ve školských že učitelé budou prostřednictvím webu zveřejňovat k probírané látochránit až 60 rodinných domů. Již delší dobu jsme zbývající část komentáře, původ- níobrazové cezařízeních. obsaženéVyměnili v učebnicích své výklady, materiály, kontrolní otázky. Budou takto zadávat i provedli domácí úlohy testy. Tímto má nebo tato stavba své zastánce i odpůrce, kteří ních oken v budově školy v Petrovicích, způsobem učitelérekonstrukci podpoří domácí přípravu žáků a vznášejí významně pomohou celou řadu otázek - zda hráze situaci v část tohoto procesu považujeme i informovajsme celkovou kotelny v Závadě, dlouhodobě nemocným žákům. areálu umísti li obci v případě povodní zlepší čí zhorší, komu nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v kde jsme zároveň ve sportovním Na 2. stupni ZŠ pokusně zavádíme elektronické žákovské knížky nové prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo bude ohrožen více této oblasti probíhají či jsou připravovány. Také a v novém školním roce bychom je chtěli rozšířit i na 1. stupeň ZŠ. Jde nebo -méně. se jedná o jeden ze zásad- proto jsme pro toto vydání Petrovického zprataké můžezkvalitnění pochlubit komunikačního i areál marklovické ma- škola o se významné systému rodiče.Jelikož Učitelé ních problémů u nás, teřské školy. prostřednictvím internetu sdělují rodičům výsledky zkoušení, testů, po- je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako pozornost i ze strany V současné doběk probíhají intenzivní chvaly, poznámky chování žáka. Rodičestavební mohou takto škole posílat před-vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku běžné práceomluvenky na objektuaj. Lokomoti vy Petrovice a SDH záležitosti neustále vyvíjí tlak na Povodí Odry, proti povodňových hrází a další ochrany obce

ZPRAVODAJ

Mgr. Bořivoj Vlček, ředitelmaximum školy s.p., aby učinilo opatření vedoucích Závada. K tomuto objektu bude vybudováno zázemí v podobě šaten pro hasiče a budova Loko- ke zlepšení situace ve všech částech Petrovic, kterých se záplavy dotýkají. Za důležitou soumoti vy bude zateplena. Byla také zahájena jedna ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÍSKALA TÉMĚŘ

3 MILIONY KORUN NA INOVACE VE VÝUCE FYZIKY A BIOLOGIE V letošním roce získala naše škola peníze na projekt Inovace ve výuce fyziky a biologie, který je zařazený do programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka, kterou Evropská unie naší škole prostřednictvím tohoto operačního programu přispěje, činí 2 959 236,- Kč, což představuje 100 % nákladů na daný projekt. Projekt by se měl začít realizovat od dubna 2012. Prostředky, které jsme získali, nám umožňují perfektně vybavit učebnu fyziky a přírodopisu moderními učebními pomůckami a učebním materiálem, abychom od nového školního roku mohli postupně měnit systém výuky v těchto předmětech. Ten lze stručně charakterizovat takto: dílčí ústup od verbálního učení a nástup prak�cké výuky. Žáci budou dělat pokusy, experimenty, ověřovat si teore�cké poznatky v praxi atd. Co očekáváme od tohoto poje� výuky? Větší zájem o předměty, hlubší znalos�, rozvoj logického myšlení a potřebný posun při volbě povolání. Mgr. Bořivoj Vlček – ředitel školy

8

před povodněmi. Marian Lebiedzik starosta obce

V rámci projektu česko-polské spolupráce byly zakoupeny pro Základní školu v Petrovicích u Karviné dva hrnčířské kruhy a keramická pec. V současné DĚTÍ doběVÍTÁNÍ jsou využívány žáky základní školy. Od dubna do června připravuje ZŠ a MŠ Petrovice Keramické dílny i pro zájemce z petrovické veřejnos�. V sobotu dopoledne dne 8. října 2011 vládla na zdejším Obecním Občané, kteří si chtějí práci na hrnčířském kruhu vyzkoušet a naučit se úřadě slavnostní nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se ji, se mohou přihlásit v průběhu měsíce března u Marcely Piwodové v ZŠ svými dětmi a dalšími protože se tady Petrovice (596 361 061). blízkými příbuznými, Mgr. Bořivoj Vlček konal – ředitel školy zápis nových občánků do pamětní knihy. Pozváno bylo 22 dětí narozených v období od 1. ledna do 20. července letošního roku. Této milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné sváteční atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list a maminkám kytičku. O kulturní program se postarali chlapci a děvčata petrovické mateřské školy se svou paní učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoaparáty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka Edita Szymeczková. Obecní úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ


VÁNOČNÍ LAŤKA NABÍDLA ZAJÍMAVOU PODÍVANOU I DOBRÉ VÝSLEDKY 19. prosince 2011 se konala v tělocvičně petrovické základní školy tradiční předvánoční soutěž ve skoku vysokém známá jako Vánoční laťka. V letošním roce se tohoto sportovního klání účastnili kromě žáků naší základní školy také žáci z družební obce Godów. Soutěž, jež probíhala již téměř ve sváteční, vánoční a především přátelské atmosféře, přinesla účastníkům nejen zábavu a sportovní vyži�, ale také zajímavou podívanou spojenou s kvalitními výkony mnoha soutěžících. Potěšitelné je, že petrovič� žáci se v konkurenci svých sportovních kolegů z polské strany hranice rozhodně neztra�li, ba naopak se mohou radovat z vítězství ve

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

��������

většině věkových kategorií, ve kterých se soutěž konala. Vánoční laťka byla poslední akcí úspěšného projektu Společně - Razem II, který realizo������������ ������������������ vala obec Petrovice u Karviné s družební obcí Godów v průběhu celého �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� letošního roku a který je financován z Fondu mikroprojektu Euroregionu ��������������������������������������������������������� Těšínské Slezsko Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká reÚVODNÍ SLOVO publika – Polská republika. Obecní úřad Vážení čtenáři, jsem si jist, že většina z nás, obyvatel naší obce, z nejvýznamnějších investi čních akcí v naší obci si všimla v minulých měsících rozsáhlých investi za poslední léta - nová tělocvična u Základní čních aktivit. Některé z nich jsou v plném prou- školy v Petrovicích, která je spolufi nancována du, jiné již byly ukončeny. Za zmínku určitě stojí ze zdrojů Evropské unie. nové střechy na domech s pečovatelskou služ- Největší pozornost a emoce zřejmě vzbuzuje bou, které nahradily původní, jež byly téměř v výstavba proti povodňových hrází na řece Petcentrální části naší obce. Stavbu dokonhavarijním stavu. Byla provedena rekonstrukce růvce vSI DĚTI Z PETROVIC A ZEBRZYDOWIC SPOLEČNĚ VYZKOUŠELY kanalizace trasy C v lokalitě od hotelu Dakol k čil její investor Povodí Odry, s.p., v tomto měsíci. SVOJI ZRUČNOST APetrovice-Návsí, SPORTOVNÍHráze DOVEDNOSTI jsou projektovány na stoletou vodu s přičisti čce odpadních vod v části danou rezervou 30 cm. Jejich délka je asi 1350 jež umožní bezproblémové používání. Naše obec další společně se sousední polskou Výobcí Zebrzydowice zahájila m a měly zaplavením v případě povodv znamné minuléminvesti roce realizaci projektu Współpraca młodych ludzi by niepřed zna grace byly realizovány ve školských nic - Spolupráce mladých nezná hranic spolufinancovaného Operační ochránit ažz 60 rodinných domů. Již delší dobu zařízeních. Vyměnili jsmelidí zbývající část původního přeshraniční spolupráce provedli Česká republika – Polská republimá tato stavba své zastánce i odpůrce, kteří níchprogramu oken v budově školy v Petrovicích, ka, jehož cílem je rozvinout spolupráci základních škol po obou stranách jsme celkovou rekonstrukci kotelny v Závadě, vznášejí celou řadu otázek - zda hráze situaci v část tohoto procesu považujeme i informovahranice na poli výuky, sportovních i zájmových činnos� dě� a �m i zvýšit obci v případě povodní zlepší čí zhorší, komu nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v kde jsme zároveň ve sportovním umísti li obcí. jejich znalos� o historii, kultuře a areálu tradicích obou naopak, kdo bude ohrožen více této oblasti probíhají či jsou připravovány. Také nové prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm Další společné akce v rámci projektu proběhlypomohou v průběhuči prosince Jelikož se jedná o jeden ze zásad- proto jsme pro toto vydání Petrovického zprataké může pochlubit areál marklovické ma- nebo méně. a se ledna. Nejprve se 5. i prosince 2011 v Zebrzydowicích konala akce níchtrhy, problémů u nás, Wspólne warsztaty rękodzieła – Společné řemeslnické kde byly pro je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako teřské školy. žáky připraveny pracovní dílny, v rámci kterých z obou stran i ze hranice strany vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku V současné době probíhají intenzivní stavebnídě�pozornost měly možnost vyzkoušet si výrobu vánočních ozdob z hlíny čineustále technikou záležitosti vyvíjí tlak na Povodí Odry, proti povodňových hrází a další ochrany obce práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH origami japonské umění papíru). Závada.(staré K tomuto objektu budeskládání vybudováno zá- s.p., aby učinilo maximum opatření vedoucích před povodněmi. Následně projekt pokračoval v petrovické základní škole, kde se ve Marian Lebiedzik zemí v podobě šaten pro hasiče a budova Loko- ke zlepšení situace ve všech částech Petrovic, dnech 16. - 17. prosince konal tradiční Vánoční jarmark. I zde bylo pro starosta obce kterých se záplavy dotýkají. Za důležitou soumoti vy bude zateplena. Byla také zahájena jedna dě�, ale také pro návštěvníky z řad dospělých, připraveno několik typů dí-

len, kde si mohli vyzkoušet celou řadu různých výtvarných technik a vyrobit si například vánoční přáníčka či různé ozdoby na vánoční stromeček. Další setkání se uskutečnilo již v novém roce, a to v pátek 27. ledna zno-

vu na české straně hranice, kdy žáci polské základní školy Zebrzydowice dorazili do naší obce, aby zde poměřili síly v několika sportovních disciplínách. Vítězové získali krom pohárů také věcné ceny jako například volejbalové či fotbalové míče. VÍTÁNÍ DĚTÍ Obdobná setkání se budou konat po celý rok 2012. Další společná akce tohoto projektu se uskuteční v únoru, tentokrát předvedou žáci své uměV sobotu dopoledne dnea8.tanci říjnav2011 vládla na zdejším Obecním lecké dovednos� ve zpěvu soutěži Talent. Obecní úřad úřadě slavnostní nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se svými dětmi a dalšími blízkými příbuznými, protože se tady konal zápis nových občánků do pamětní knihy. Pozváno bylo 22 dětí narozených v období od 1. ledna do 20. července letošního roku. Této milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné sváteční atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list a maminkám kytičku. O kulturní program se postarali chlapci a děvčata petrovické mateřské školy se svou paní učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoaparáty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka Edita Szymeczková. Obecní úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

9


VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVADA V sobotu 14. ledna se členové Sboru dobrovolných hasičů Závada sešli, aby zhodno�li uplynulý rok. Přítomni byli také starosta obce doc. Marian Lebiedzik, zástupci SDH Dolní Marklovice, předseda TJ Lokomo�va Petrovice Miroslav Janiurek. Pozvání přijali i zástupci partnerského Sboru z polských Gołkowic. Ve své zprávě zhodno�l starosta SDH Milan Mencner zdařilé akce, o které v loňském roce nebyla nouze. Zvlášť vyzvedl velmi dobře zorganizovaný sraz obcí nesoucích jméno Petrovice, který se loni konal u nás v Závadě. Ocenil také práci vedoucích, kteří se věnují našim mladým hasičům. Ti už dosáhli prvních úspěchů a v soutěžích si vedou dobře. �������� Připomněl rovněž 15. výročí spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů z Gołkowic a všechny mezinárodní akce a soutěže, které v rámci spolu������������ ������������������ práce proběhly. Ing. Pavel Haas seznámil přítomné s činnos� výjezdové jednotky v roce �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� 2011, která zasahovala celkem u 33 událos�. Celkově počet zásahů opro� předcházejícímu roku poklesl o 30 %. Hasiči likvidovali bodavý hmyz, lidomu v Dětmarovicích. Náročným zásahem byla likvidace požáru suchéÚVODNÍ SLOVO kvidovali následky úniku nebezpečné látky na vodní hladinu, poskytovali ho porostu v Dolních Marklovicích způsobeného neopatrnou manipulací technickou pomoc a třináctkrát hasili požár. Několikrát vyjížděli do areálu s otevřeným ohněm. Vlivem suchého a větrného počasí se požár rychle Vážení čtenáři, petrovického nádraží, kde bezdomovci spalovali odpad. Vážnějším zása- šířil, a proto se muselo hasit především tlumnicemi a pak dohašovat voz nejvýznamnějších investi čních akcí v naší obci jsembyla si jist, že většina z nás, obyvatel obce, mlýně hem likvidace rozsáhlého požáru vnaší bývalém v Darkově. Zásah dou. Těžkouu zkouškou za poslední léta nová tělocvična Základní připravenos� a fyzické zdatnos� byl zásah u posi všimla v minulých měsících rozsáhlých investi trval téměř tři hodiny. žáru nově rekonstruovaného domu v Karviné-Starém Městě, při kterém školylikvidovali v Petrovicích, která je spolufi nancována čních aktivit. Některé z nich naší jsou vobcí plném prou- Hasiči 19. července se prohnala vichřice. spadamuseli hasiči rozebrat skoro celou plechovou střechu. Při zásahu museli nédu,stromy, blokovalyZa průjezdnost silnice aleji, také zajisze zdrojů Evropské unie. pracovat v dýchacích přístrojích téměř čtyři hodiny. Při všech událostech, jiné již které byly ukončeny. zmínku určitě stojí v lipové �linové utrženou a provedli provizorní služzakry� Největší hospodářské budovy pozornost a emoce zřejmě vzbuzuje střechystřechu na domech s pečovatelskou na jejichž likvidaci se závadš� hasiči podíleli, byly uchráněny hodnoty za plachtami. hasiči původní, zasahovali menších také v Karviné-Ráji, proti povodňových hrází řece Petbou, kteréNaši nahradily ježubyly téměřpožárů v výstavba téměř půlna milionu korun, tři osoby byly zraněny, dvě evakuovány. u požáru výškového domu v Karviné-Mizerově a u požáru rodinného dokonhavarijním stavu. Byla provedena rekonstrukce růvce v centrální části naší obce. KroměStavbu zásahů se hasiči účastnili několika soutěží. Největším úspěchem bylo 2.vmísto soutěži v Karviné-Hranicích a 4. místo v Mistřovicích. Zús.p., tomtov měsíci. kanalizace trasy C v lokalitě od hotelu Dakol k čil její investor Povodí Odry, častnili se dalších v Orlové, Českém Těšíně, Chotěbuzi, Doubravě, stoletou vodu s soutěží přičisti čce odpadních vod v části Petrovice-Návsí, Hráze jsou projektovány na v Polsku, nevynechali ani okrskové kolo. jež umožní další bezproblémové používání. Vý- danou rezervou 30 cm. Jejich délka je asi 1350 Dále ing. Haas uvedl, že byla provedena rekonstrukce cisterny Liaz znamné investi ce byly realizovány ve školských m a měly by před zaplavením v případě povoda provedena přístavba šatny k požární zbrojnici. Podařilo se tak pro členy domů. slušné Již delší sociální dobu zázemí a získat další prostory použitelné při pozařízeních. Vyměnili jsme zbývající část původ- ní ochránit až 60 rodinných vytvořit i odpůrce, ních oken v budově školy v Petrovicích, provedli má tato stavba své zastánce vodních, kdy dolníkteří část zbrojnice bývá pod vodou. Na tuto akci navázala tohoto procesu považujeme i informova- zda hrázecelého situaciobjektu, v částkterý jsme celkovou rekonstrukci kotelny v Závadě, vznášejí celou řadu otázek revitalizace užíváme společně s TJ Lokomo�va a je naším čí společenským nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v zhorší, komucentrem. kde jsme zároveň ve sportovním areálu umísti li obci v případě povodní zlepší Výčet ohrožen uskutečněných akcí oblasti a úspěšných zásahů o dobréTaké práci probíhají či jsousvědčí připravovány. více této nové prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo bude Sboru v minulém roce. Že se ojsme činnost svědčí hojnázpraúčast proto pro lidé toto zajímají, vydání Petrovického o jeden ze zásadse také může pochlubit i areál marklovické ma- nebo méně. Jelikož se jedná hromadě, jíž sevodaje, zúčastnilo neždržíte 80 členů a 20 hostů plán kterévíce právě v rukou, zvolili ijako ních problémů u nás, je na muvalné věnována značná teřské školy. činnos� na rok 2012, který byl přítomnými členy schválen.

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

jedno z hlavních právě problemati ku v této V současné době probíhají intenzivní stavební pozornost i ze strany vedení obce, které Mgr. Jarmila Wojciková, jednatelka témat Sboru dobrovolných hasičů Závada práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH záležitosti neustále vyvíjí tlak na Povodí Odry, proti povodňových hrází a další ochrany obce Závada. K tomuto objektu bude vybudováno zá- s.p., aby učinilo maximum opatření vedoucích před povodněmi. ÚSPĚCH POLICIE V LokoPETROVICÍCH: VYKRÁDAČI DOMŮ DALŠÍ Marian Lebiedzik ke zlepšení situace ve všech částech Petrovic, DOPADENI zemí v podobě šaten pro hasiče a budova starosta obce moti vy bude zateplena. Byla také zahájena jedna kterých se záplavy dotýkají. Za důležitou sou-

Na přelomu roku sužovaly obyvatele naší obce časté případy vykrádaní rodinných domů. Dobrou zprávou nejen pro pos�žené tedy je, že policisté z obvodního oddělení Karviná 7 tato vloupání do rodinných domků již objasnili. Gang čtyř pachatelů, kteří domky vykrádali, byl zadržen 22. ledna 2012 a podařilo se jim prokázat celkem 26 případů krádeží, kterých se dopus�li jak na území obce Petrovice u Karviné, tak i v městských částech Karviné. Všichni čtyři pachatelé jsou obča-

ny Karviné a do Petrovic za svou kořis� pravidelně zajížděli. V rodinných domcích kradli téměř vše, co jim přišlo pod ruce. Policistům se podařilo vykradače dopadnout díky spolupráci občanů, kteří si všimli pohybu neznámých osob kolem svého obydlí a zavolali policii. Tak byli VÍTÁNÍ DĚTÍ přis�ženi při svém - na zřejmě delší dobu - posledním lupu. V současné době je u těchto pachatelů podán návrh na vze� do vazby.

Obecní úřad V sobotu dopoledne dne 8. října 2011 vládla na zdejším Obecním úřadě slavnostní nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se dětmi a dalšími příbuznými, protože se tady konal STAROSTA PODĚKOVAL POLICISTOVI, KTERÝ SE svými ZASLOUŽIL Oblízkými RYCHLÉ zápis nových občánků do pamětní knihy. VYŘEŠENÍ LOUPEŽÍ A VYKRÁDÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE Pozváno bylo 22 dětí narozených v období od 1. ledna do 20. července letošního roku. V úterý 31. ledna byli na Obecní úřad v Petrovicích u Karviné poTéto milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné sváteční zváni starostou obce docentem Marianem Lebiedzikem a místostaatmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., rostou Jaromírem Krótkim zástupci Policie ČR s podpraporčíkem 10 holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, pamětní list a maminDavidem Kruželou, jenž se výrazným způsobem zasloužil o vyřešení kám kytičku. případů loupeže a vykrádání rodinných domů, které se v posledních měsících v Petrovicích rozmohlo. Starosta obce poděkoval poO kulturní program se postarali chlapci a děvčata petrovické mateřlicistům za kvalitní a rychlou práci při odhalování pachatelů obou ské školy se svou paní učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoapazávažných trestných činů. Podpraporčíkovi Davidu Kruželovi předal ráty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu jménem obce stříbrnou medaili, která byla vyražena při příležitos� připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka sedmistého výročí založení obce, a další upomínkové předměty. Obecní úřad Edita Szymeczková. Obecní úřad

10

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ


PRELEKCJA O ŚLĄSKIEJ PIEŚNI LUDOWEJ W ramach Klubu Propozycji działającego przy MK PZKO Piotrowice odbyła się w środę 30.11. ub. roku prelekcja Józefa Wierzgonia „Śląska pieśń ludowa – skąd się wzięła i jaka jest“. Prelegent, który jest znanym działaczem polskiego ruchu śpiewaczego nie tylko w Karwinie, przedstawił genezę i aktualną kondycję pieśni ludowej. Chodzi o proste wierszowane, anonimowe utwory przekazywane z ust do ust, z pokolenia na pokolenie, często związane z obrzędami. Znamy pieśni patriotyczne, żołnierskie, pasterskie, zbójnickie. Piosenki zaczęto zbierać i wydawać w formie śpiewników, kilka śpiewników wydano też na Śląsku Cieszyńskim. Najbardziej znaną na naszym terenie jest pieśń „Płyniesz Olzo“. Pierwszą

zwrotkę „Płyniesz Olzo po dolinie, płyniesz jak przed laty, takie same na twym brzegu kwitną wiosną kwiaty“ znamy wszyscy. Mniej znane są kolejne zwrotki, na przykład trzecia „Ale ludzie w swoim życiu zmienili się bardzo, zwyczajami, wiarą przodków ledwie że nie gardzą“, czy dziewiąta: „Wnuk usiądzie na twym brzegu dumać nad przeszłością i żyć będzie dla twej ziemi czynem i miłością“. Popularne są również takie pieśni, jak „Słoneczko zaszło, czyli zagasło“, „Szła dzieweczka do laseczka“, czy „Upływa szybko życie“. Niektóre pieśni po zakończeniu prelekcji wspólnie śpiewaliśmy przy akompaniamencie akordeonu. Potem odbyła się część imprezy poświęcona Andrzejkom. Jadwiga Karolczyk, przewodnicząca Koła

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

��������

PREZESI PZKO LUTYNIA DOLNA I PZKO WIERZNIOWICE������������ W PIOTROWICACH ������������������ podczas piastowania funkcji prezesa koła przez Alojzego Nierychla W poniedziałek 16.1. br. odbyło się w piotrowickim Domu PZKO spotkanie zbudowany�������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� r.). Dogodne położenie wykorzystują wierzniowiccy PZKO-wcy do orczłonków PZKO z przewodniczącymi miejscowych kół PZKO z Lutyni Dolnej i (od 1973��������������������������������������������������������� Wierzniowic, Marią Sztwiertnia i Józefem Tobołą. Oba koła działają w ramach ganizowania imprez plenerowych. Długą tradycję w kole mają imprezy czerwÚVODNÍ SLOVO obwodu bogumińskiego. cowe, związane z obrządkiem puszczania na wodę wianków. Od dwudziestu Koło PZKO w Lutyni Dolnej działa od 1947 roku. Jako, że nie posiada własnej lat są częścią Festynów na granicy czesko-polskiej. Początkowo granice przeVážení čtenáři, świetlicy, na urządzanie imprez wynajmuje gminny Dom Kultury. Ubiegły rok kraczano na specjalne jednorazowe przepustki, impreza nabierała rozmachu, nejvýznamnějších investiprzybywało čních akcí dużo v našígości obciz Polski. Festyn rozpoczyna przejazd wozów alegoryczjsem siwjist, většina z nás, obyvatelklubu naší obce, upłynął koležepod znakiem jubileuszu młodych,z który powstał w 1971 roku. Młodzież nych, zaprzęgów pomagaměsících przy organizacji niemal wszystkich imprez. léta Koło -liczy konnych i traktorów. Są występy orkiestr dętych, zespołów za poslední nová tělocvična u Základní si všimla v minulých rozsáhlých investi 82čních członków, najaktywniejszy chór mieszany „Lutnia“ z 103-letnią tradycfolklorystycznych. W 2007 roku oddano do użytku odciškoly v Petrovicích, kterászkolnych, je spolufi zespołów nancována aktivit. Některé z nichjest jsou v plném proują.du, Znaczące miejsce w działalności koła zajmuje klub kobiet, panie przygotonek żeglugi rekreacyjnej na Olzie, projekt był nazwany Śląska Wenecja. Dom jiné již byly ukončeny. Za zmínku určitě stojí ze zdrojů Evropské unie. wują wszystkie imprezy od strony kulinarnej. Do tradycyjnych imprez należą PZKO stał się bazą wodniaków, korzysta z niego Klub Wodniacki Posejdon. Největší pozornost a emoce zřejměDolnej vzbuzuje nové střechy na domech s pečovatelskou bale, festyny, prelekcje, wycieczki i wigilijki, czyslužobchody Dnia Matki. W planie W Lutyni jest polskie przedszkole i polska szkoła podstawowa, która výstavba PZKO proti 12.5.br. povodňových hrází na řece bou,na které původní,uroczystość jež byly téměř v jubileuszu pracy 2012nahradily r. jest obwodowa ma charakter szkołyPetz okazji zbiorczej. Oba koła PZKO współpracują ze szkołą. W dyswhavarijním Domu Kultury w Lutyni Dolnej. członkowie naszego koła zaproponowali obecnym prezesom zacieśnienie obce. Stavbu dokonstavu. Byla provedena rekonstrukce růvce v centrální části našíkusji współpracy Również miejscowe w Wierzniowicach, które w skład gmi-Odry, kulturalno-oświatowej jak z PZKO w Lutyni Dolnej, tak z PZKO w čil její dziś investor Povodí s.p., v tomto měsíci. kanalizace trasy C vkoło lokalitě od hotelu Dakol k wchodzi nyčisti Lutynia Dolna, powstało Wierzniowicach. w 1947 roku. Dom PZKO, leżący tuż nad Olzą, był Jadwiga Karolczyk, przewodnicząca Koła čce odpadních vod v části Petrovice-Návsí, Hráze jsou projektovány na stoletou vodu s přijež umožní další bezproblémové používání. Vý- danou rezervou 30 cm. Jejich délka je asi 1350 m a měly by před zaplavením v případě povodznamné investi ce byly ve školských CHRZEŚCIJAŃSKICH WIELKANOC Wrealizovány KOŚCIOŁACH zařízeních. Vyměnili jsme zbývající část původ- ní ochránit až 60 rodinných domů. Již delší dobu sposobu liczenia uważano Zbliżają najważniejsze w kościołach – Święta má tato stavba své zastánce i odpůrce, kteří resztę piątku i niedzielę rano za całe doby, faktyczních okensięv budově školy vświęta Petrovicích, provedli chrześcijańskich Wielkanocne – obchodzone dla upamiętnienia najważniejszego dla wiary nie jednak od ukrzyżowania minęło ok. 36 godzin. „Maria Magdalena, Magda tohoto procesu i informovacelou řadu otázek - zda hráze situacinakupiły v část jsme celkovouwydarzenia, rekonstrukci kotelny v Závadě, vznášejí chrześcijańskiej Jakubowa i Salome jakim było Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. wonności, aby pójśćpovažujeme i namaścić Jezusa“ – czytanost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v obci v případě povodní zlepší čí zhorší, komu kde jsme zároveň ve sportovním areálu umísti li Jest ono rozumiane przez chrześcijan jako znak zwycięstwa nad śmiercią i my w Ewangelii św. Marka: „A mówiły do siebie: Któż nam odsunie kamień této oblasti probíhají či jsoukamień“. připravovány. Také pomohou či Paweł naopak, ohrožen víceI spojrzawszy nové prvky do dětského hřiště. Novým dla hřištěm zapowiedź odbude wejścia przyszłego zmartwychwstania wszystkich ludzi. Św. w kdo do grobu? ujrzały odsunięty A Ewangelia liście do Koryn�an pisał: „Ai areál jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne św. Jana ogłasza: „Rankiem, kiedyjsme jeszcze zmrok, przyszła do grobuzpraMaria proto probył toto vydání Petrovického Jelikožjest se jedná o jeden ze zásadse také může pochlubit marklovické ma- nebo méně. nasze nauczanie, i ujrzała kamieńvodaje, odsunięty odprávě grobu.držíte Pobiegła przetozvolili i przyszła které v rukou, jakodo ních problémů u nás, je Magdalena mu věnována značná teřské školy. próżna jest także nasza wiara“. Do Zmatrwychwstania doszło w nocy z drugiego na trzeci dzień (z sobo- Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła im: Zajedno gdzie z hlavních témat problemati pozornost i zePańskiej, strany vedení obce, v této současné době probíhají intenzivní stavební ono tyVna niedzielę) brano Panakteré z grobu, po ukrzyżowaniu Jezusa. Kończyło okres Męki a nie wiemy położono (...) iprávě biegli obaj razem, aku ów proti povodňových hrází a další ochrany obce záležitosti neustále vyvíjí tlak na Povodí Odry, práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH który rozpoczął się już w czwartek od Ostatniej Wieczerzy a następne jego drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. A nachyliwszy się, povodněmi. s.p., aby učinilo maximum opatření Závada. K tomuto objektu bude vybudováno etapy wyznaczały ujrzał wydarzenia Wielkiego Piątku,zámianowice udręka duchowa leżącevedoucích prześcieradła,před wszelako nie wszedł do grobowca. Przyszedł tedy wzemí Ogrodzie Getsemani, podczas Szymon Piotr, Petrovic, idąc za nim wszedł do grobowca i ujrzał leżące JezusLokopocił sięke krwawym prześcieradła Marian Lebiedzik zlepšenípotem, situacewyve všech částech v podobě šaten pro hasičektórej a budova danie przez Byla Judasza, chustę, przed jedna radą żydowską, u orazZa którasoubyła na głowie jego, leżącą nie razem z prześcieradłami, starosta obce kterýchprzesłuchanie se záplavy dotýkají. důležitou motigo vyoprawcom bude zateplena. takésąd zahájena Piłata Poncjusza, rzymskiego prokuratora w Judei, biczowanie, doprowadze- ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Wtedy więc wszedł i ów uczeń, który nie go do Heroda Wielkiego, zgoda tłumu na odebranie życia Jezusowi, Droga pierwszy przybył do grobu – zobaczył i uwierzył“. Jezus zmartwychwstał. DziKrzyżowa, podczas której Jezus niesie krzyż na górę Golgotę, Ukrzyżowanie. ało się to ok. 30 r. po narodzeniu Chrystusa, w Jerozolimie, świętym mieście Ciało Jezusa nie było pogrzebane w miejscu stracenia, ale złożone w grobie. żydowskim, a od ponad 2000 lat świętym równiez dla chrześcijan. Trzeciego dnia, tj. w niedzielę rano zmartwychwstał – według żydowskiego Jadwiga Karolczyk, przewodnicząca Koła VÍTÁNÍ DĚTÍ

TRADYCJE WIELKANOCNE: MALOWANE JAJA .... czyli pisanki, kraszanki, drapanki, naklejanki i inne – to nazwy różnego rodzaju, w zależności od techniki zdobienia świątecznych jajek – najczęściej kurzych, ale też kaczych lub gęsich. Ta obecnie tradycja wielkanocna zrodziła się kilka tysięcy lat przed narodzinami Chrystusa. Najstarsze pochodzą z czasów sumeryjskiej kultury. W kulturze chrześciańskiej włączona była do tradycji wielkanocnych, symbolizując nowe, czy też odradzające się życie, również jako symbol zwycięstwa nad śmiercią. W kulturze ludowej jajko zabezpiecza przed złem, jest symbolem zdrowia i życia, miłości i płodności. Jajko – pisanka tradycyjnie wykonywana przed Wielkanocą, i tak jak w przeszłości, zdobieniem jej zajmują się najczęściej kobiety. W niektórych regionach „pisanka“, a na Morawach „kraslice“ jest ciągle ważną częścią kultury ludowej. Na Śląsku

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

V sobotu dopoledne dne 8. října 2011 vládla na zdejším Obecním úřadě slavnostní nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se Cieszyńskim możemy spotkać oryginalne pisvými dětmi a dalšími blízkými příbuznými, protože se tady konal sanki, tworzone przez amatorów jak również zápis nových– občánků pamětní knihy. przez artystów plastyków.doNa wiosennych wystawach działających przy od 1. ledna do 20. čerPozvánoklubów bylo 22kobiet, dětí narozených v období miejscowych kołach PZKO, panie pokazują vence letošního roku. wykonane przez siebie jajka metodami traTéto milé se zúčastnilo 15 technidětí , a tak v příjemné sváteční dycyjnymi i teakce ozdabiane nowszymi atmosféře přivítal koronkami, starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., kami – szydełkowymi obtoczone jedwabnymi nitkami, a ostatnio 10 holčiček a 5 chlapců. Předalzdobione jim dárek, pamětní list a maminnawet drucikami o koronkowych kształtach oraz szklanymi perełkami. O tym, kám kytičku. że pisanka stała się nieodłącznym atrybutem Świąt Wielkanocnych świadczą O kulturní program se postarali chlapci aW děvčata mateřrównież kolekcje w muzeach regionalnych. Polscepetrovické powstały już dwa muzea pisanek – nasePodlasiu iw Ciechanowcu. W Czechach natomiast muzeum ské školy svou paní učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoapaznajduje się w Kraslicach, mieście przy granicy z Niemcami. ráty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu Spokojnego spędzenia Świąt Wielkanocnych w gronie rodzinnym připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka życzy w imieniu działaczy i członków Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach czytelnikom naszej gminnej gazety Edita Szymeczková. Obecní úřad Jadwiga Karolczyk, przewodnicząca Koła

11


Z PETROVIC ZA VLKY (Z pera našich čtenářů) Ačkoliv od narození žiji v Petrovicích, mé srdce našlo své místo v Beskydech, kde se od podzimu 2005 zapojuji do výzkumu a ochrany velkých šelem v rámci Vlčích hlídek koordinovaných Hnu�m DUHA. Aktuálně se zabývám výzkumem migrace velkých šelem na Jablunkovsku, což bylo téma mé bakalářské a nyní i magisterské práce. Dále přednáším o velkých šelmách pro školy a turisty. O velkých šelmách by toho bylo možno říct velmi mnoho, ale pokusím se předat ty nejdůležitější a nejzajímavější informace. Mezi velké šelmy v naší přírodě patří medvěd, vlk a rys. Na přelomu 19. a 20. stole� byly u nás šelmy vyhubeny, ale postupně se k nám začaly vracet �������� z Polska a ze Slovenska. Rysi zde přišli již v 50. letech minulého stole�, po nich medvědi v 70. letech a jako poslední přišli vlci v roce 1994. Beskydy jsou jediné místo v České republice, kde se všechny tři šelmy společně vyskytují. ������������ ������������������ Aktuálně se medvědi vyskytují na území Beskyd a Bílých Karpat, kde jsou asi potravy a prostoru pro zdravá a silná zvířata a také �m pomáhají zabraňovat �������������������������������������������������������� tři. Vlci��������������������������������������������� se převážně vyskytují také na území Beskyd a jejich počet nyní pravdě- rozšiřování nemocí. Svou přítomnos� udržují kořist v pohybu a ta je díky tomu ��������������������������������������������������������� podobně nepřesahuje pět jedinců. Rysi se vyskytují hlavně na Šumavě, kam zdravější, nezůstává na jednom místě a nespase všechny mladé stromky. Všechny pokusy šelem při lovu nejsou úspěšné. Vlci mají úspěšný asi každý tj. navráceni s pomocí člověka do míst jebyliÚVODNÍ v 80. letech reintrodukováni, SLOVO jich dřívějšího výskytu. Dále pak v Beskydech, kam se vrá�li sami. Občas jsou desátý pokus a rysi každý osmý. Medvědi skoro neloví, protože převážnou nějaké Váženíinformace čtenáři, o výskytu rysa v Jeseníkách a Krkonoších. V celé republice část jejich potravy tvoří lesní plody, tráva, kořínky, bylinky a brouci. Velké šelmy se nemohou přemnožit. Jejich teritorium musí být tak velké, aby jim zamáme zhruba sedmdesát rysů, z toho patnáct v Beskydech. jsem si jist, že většina z nás, obyvatel naší obce, z nejvýznamnějších investi čních akcí v naší obci Beskydy mají význam pro migraci velkých šelem a dalších živočichů, proto jis�lo dostatek potravy. Když mláďata dospějí, rodiče je vyženou, aby se sami za poslední léta - konová tělocvična u Základní všimla v minulých měsících rozsáhlých investimohou uživili. Velikost jejich teritoria je závislá na množství kořis�, která se v něm koridory, díky kterým populace šelem jesinutno zachovat migrační školy v Petrovicích, kteránachází. je spolufi nancována čních aktivit. Některé z nich plném prouProto šelmy nejsou schopny úplně vyhubit svou kořist. dojsou míst,v kde kdysi byly vyhubeny. Šelmy neznají munikovat a mohou se šířit lidské hranice a mnohdy majíZa teritoria dvoustojí sousedících státech, takže tvrze zdrojů Evropské unie. Občas se můžeme setkat s názorem, že velké šelmy nepatří do kulturní kradu, jiné již byly ukončeny. zmínkuveurčitě dnes šelmy žijí jen v kulturní krajině a daří se v ní dobjiny. Ve skutečnos� médií, že k na nám občas chodí ze Slovenska, není úplná pravda. zení Největší pozornost a emoce zřejmě vzbuzuje nové střechy domech s pečovatelskou služře divokým kopytníkům, kteří jsou potravou velkých šelem. Kupříkladu vlci i na pytláky, kteVlk a rys mají z člověka takový strach, že se bojí zaútočit bou, které nahradily původní, jež byly téměř v výstavba proti povodňových hrází na řece Petří jim kradou mláďata z brlohů. V médiích se můžeme občas setkat s infor- v Německu žijí hlavně ve vojenských prostorech nebo ruderálních oblastech růvce v centrální obce. Stavbu dokon-nebo Mostecku, což ukazuje, jak dokážou být přizpůhavarijním stavu.medvěda Byla provedena rekonstrukce Karvinsku na člověka. Jedná se o výjimečné případy, části kterénašípodobných macemi o útocích investor Povodí Odry, s.p., vNavíc tomto měsíci.republice máme problémy s přemnoženou spárkatou trasy zaviní C v lokalitě od hotelukdyž Dakol k čil její sobiví. v České sikanalizace člověk většinou sám, například medvědice brání svá mláďata. které chybí predátor, aby mohl snižovat jejich počet. zvěří, Osobně však znám lidi,vod kteřív zkoumají medvědy na Slovensku. Často se dostá- na Hráze jsou projektovány stoletou vodu přirozený s přičisti čce odpadních části Petrovice-Návsí, Medvěd, a rys jsou chránění zákonem, ale i tak je jejich největším ohrojejich bezprostřední blízkos� apoužívání. nikdy nebyli vědí, vají danouprotože rezervou 30 jak cm. Jejich délka vlk je asi 1350 ježdo umožní další bezproblémové Vý-napadeni, ví o přítomnos� žením pro�zákonný lov. Mezi další ohrožení patří zmenšování prostředí pro se vhodně chovat při setkání s medvědem. Pokud medvěd znamné investi ce byly realizovány ve školských m a měly by před zaplavením v případě povodčlověka, raději se mu vyhne. Je dobré si uvědomit celkem zvláštní skutečnost, šelmy, jako je například kácení lesů, výstavba nových turis�ckých středisek ochránit ažnež 60 rodinných domů. Již nebo delší dobu jsme zbývající původvytváření nových dálnic a samotná doprava. žezařízeních. se lidé víceVyměnili bojí útoků medvěda, ke část kterým dochází ní velmi zřídka, auto- a sjezdovek i odpůrce, kteříproblema�ka více zaujala, mohou se podívat na interních oken v budově školy vstovky Petrovicích, čtenáře tato Jestliže mobilů, které denně zabíjejí lidí. provedli má tato stavba své zastánce WWW.SELMY.CZ neboprocesu na můj považujeme blog CANIS-LUPUS-TOMUS. netovou stránku Masožravci jsourekonstrukci v přírodě velmi důleži� udržování únosného i informovavznášejí celoupočtu řadubýotázek - zda hráze situaci v část tohoto jsme celkovou kotelny v pro Závadě, mohou zapojit do mapování šelem.všech V případě zájmu je zde BLOG.CZ. Také sekomu ložravců, čímž pomáhají udržovat v areálu rovnováze prostředí, Tím, zlepší nost veřejnosti ohledně akti vit, které v případěžijí. povodní čí zhorší, kde jsme zároveň ve sportovním umísti li obcivevkterém možnost uspořádání přednášky o velkých šelmách pro školu, knihovnu nebo ženové snižují počty přemnožených jelenů a srnců, napomáhají přirozené obnově prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo bude ohrožen více této oblasti probíhají či jsou připravovány. Také lesa. Šelmy loví především nemocné a slabé jedince, díky čemuž zbývá více turisty. Kontakt: t.krajca@seznam.cz Bc. Tomáš Krajča se také může pochlubit i areál marklovické ma- nebo méně. Jelikož se jedná o jeden ze zásad- proto jsme pro toto vydání Petrovického zpraních problémů u nás, je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako teřské školy. V současné době probíhají intenzivní stavební pozornost i ze strany vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku PRACOVAT BEZ MZDY? NEMUSÍTE! práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH záležitosti neustále vyvíjí tlak na Povodí Odry, proti povodňových hrází a další ochrany obce povodněmi. aby učinilo maximum opatření vedoucích Závada. K tomuto bude vybudováno zá- s.p., S přelomem roku objektu jsme v Občanské poradně Karviná, středisku Slezské di- přitom vhodné zaslat dopispřed doporučeně s dodejkou a uvést v něm, že pokud akonie, značný nárůst problémů v oblas� pracovně-právních jejímučástech nárokuPetrovic, nevyhoví, bude se jej domáhat soudní cestou. MarianNevyplacená Lebiedzik ke zlepšení situace ve všech zemí vzaznamenali podobě šaten pro hasiče a budova Lokovztahů, mzdaZajedůležitou rovněž zákonným přičemž nejčastěji Byla u nástaké lidézahájena řeší nevyplácení zaměstnavatelem. poměstarosta obce kterých se záplavy dotýkají. sou- důvodem pro okamžité zrušení pracovního moti vy bude zateplena. jedna mzdy Přicházíme proto s příběhem jedné z uživatelek, který je doslova učebnico- ru, přičemž by paní Jolaně vznikl nárok na tříměsíční odstupné. Poradkyně dále uživatelce poskytla vzory žádos� o zaplacení mzdy a okavým návodem, jak se v takovém případě zachovat… Paní Jolana, žena středního věku, prodávala téměř 10 let v místní večer- mžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem a v neposlední řadě ji ce. Jak sama uvedla, minimální mzda, kterou dostávala, na uživení rodiny pak upozornila, že je také možné oslovit Kontaktní místo Inspektorátu práce rozhodně není, ovšem byla ráda alespoň za malé přilepšení do rodinného Karviná. Jeho pracovníci VÍTÁNÍ DĚTÍ by sice neřešili přímo situaci paní Jolany, nicméně rozpočtu. V předešlém půlroce však majitel obchodu začal vyplácet proda- v jejich kompetenci je prošetření poměrů u zaměstnavatele a případné uděvačkám mzdu opožděně, v posledních dvou měsících jim pak peníze nedal lení pokuty za porušení povinnos� daných zákonem. V sobotu dne 8. říjnasdělila, 2011 vládla zdejšímtoho, Obecním Paní vůbec. Na ústní upozornění reagoval pouze odseknu�m, aby se více snažily, Jolanadopoledne v závěru konzultace že si jenavědoma že ve svém úřadě nálada. obřadní síně scházeli se a svátprotože náklady na provoz večerky rostou a tržby jsou nízké, takže na výplaty věku budeslavnostní shánět práci těžce,Do ovšem běhat celésedny včetněrodiče víkendů jednoduše nezbývá. Paní Jolana se proto přišla do poradny zeptat, zda si musí ků svými za pultem a nedostávat za to výplaty, to už protože je troškusemoc. dětmi a dalšími blízkými příbuznými, tadyVyužije konal proto nechat takové jednání líbit. navrženého postupu a zváží i podnět na inspektorát práce. Nechce sice dělat zápis nových občánků do pamětní knihy. Poradkyně, která vedla konzultaci, vyhledala pro uživatelku informace ze problémy, ale má za to, že pokud by všichni zavírali před takovými problémy bylo 22 dětí narozených v období 1. ledna do 20. čerZákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, kdy podstatné je především násle- oči,Pozváno postavení zaměstnanců by bylo stále horší aodhorší. Poradenství dující: poskytované dle zásad bezplatnos�, diskrétnos�, nestrannos� vence letošního roku. a nezávislos� mohou občané Karviné a okolních obcí využít vsváteční sídle Občanské Této milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné § 141, odst. 1: „Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpoz- poradny Karviná na ulici Fryštátská 168, a to v úterý od 8.00 do 12.00 a od atmosféře přivítal starosta Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., do 17.00, ve středu ději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměst- 14.00 od obce 8.00 doc. do 12.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od1013.00 do 16.00. PoradnuPředal lze navš�vit nanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.“ osobně, popřípadě na nás obráholčiček a 5 chlapců. jim dárek, pamětní list a se mamine-mailem na obcan.ka@slezskadiakonie.cz nebo telefonicky na § 56: „Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu za- �t dopisem, kám kytičku. městnavatel nevypla�l mzdu nebo plat do 15 dnů po uplynu� termínu splat- čísle 596 323 031. O kulturní program se postarali chlapcivedoucí a děvčata petrovické mateř-Karviná nos�.“ Lenka Šimerdová, Občanské poradny ské školy se svou paní učitelkou. Vše je zdokumentováno, fotoapa§ 67, odst. 1: „Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojráty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu násobku průměrného výdělku.“ připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka Edita Szymeczková. Uživatelka tedy v tuto chvíli může zaměstnavatele ještě jednou, tentokrát z Programu švýcarsko-české spolupráce.“ však písemně, vyzvat, aby jí ve stanovené lhůtě dlužnou mzdu dopla�l. Je Obecní „Podpořeno úřad

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

12

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ


SÁZKOVÁ KANCELÁŘ TIPSPORT OPĚT V PROVOZU Dne 10. 1. 2012 byla opět otevřena sázková kancelář Tipsport. Sázková kancelář se nachází v budově TJ Internacionál Petrovice.

PETROVICKÝ

Provozní doba je: Pondělí 11 – 18 hodin Úterý - Sobota 10 – 20 hodin SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO Neděle 10 – 18 hodin Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu tře�ho věku V sázkové kanceláři je možno: se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás. - vsadit si na různá sportovní utkání; Vyberte si ze čtyř samostatných programů: - dobít si mobilní telefon od všech mobilních operátorú �������� 1) Cestování po britských ostrovech napříč stole�mi /T-Mobile, O2, Vodafon/; 2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů - vsadit si Tipšestku; ������������������ 3) Minulost a������������ současnost češ�ny - koupit si s�rací losy; 4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky. �������������������������������������������������������� - využít��������������������������������������������� bohatého občerstvení.

ZPRAVODAJ

tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrsVyužijte ��������������������������������������������������������� tevníky v Ostravě na šes� tříhodinových přednáškových blocích vedených naÚVODNÍ SLOVO šimi odborníky. NOVÁ FIRMA V PETROVICÍCH Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novýVážení čtenáři, mičních informacemi zážitky. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: z nejvýznamnějších investi akcí v našíaobci jsem si jist, že většina z nás, obyvatel naší obce, U KARVINÉ 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání Pedasi všimla v minulých měsících rozsáhlých investi za poslední léta - nová tělocvična u Základní gogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 OstraSkladové objekty nacházející sevasi 400 proumetrů zaškoly budovou Středního v Petrovicích, kteráva-Mariánské je spolufi nancována čních aktivit. Některé z nich jsou plném Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz. odborného učiliště Dakol (směr Staré Město) změnily majitele. Dřívější du, jiné již byly ukončeny. Za zmínku určitě stojí ze zdrojů Evropské unie. jejich uživatel EQUUS, s.r.o., se dostal do konkurzu a zanikl. Celý areál Největší zřejmě vzbuzuje novédo střechy na domech pečovatelskou služ-sídlící získal vlastnictví podnik sBuy Sell Trade, a.s., v Praze.pozornost a emoce ROZLOSOVÁNÍ JARO 2012 výstavba proti povodňových hrází na řece Petbou, které nahradily původní, jež byly téměř v Firma Salt Agro, a.s., se sídlem v Českém Těšíně (Hlavní třída 87/2), si v centrálníačásti obce. Stavbu dokonhavarijním stavu. Byla provedena rekonstrukce objekt pronajala a uskutečňuje v něm od roku 2011růvce velkoobchodní ma-naší TJ INTERNACIONÁL PETROVICE loobchodní s.p., v tomto měsíci. kanalizace činnost. trasy C v lokalitě od hotelu Dakol k čil její investor Povodí Odry, ■ MUŽI S čímčce Salt Agro obchoduje? Velkosklad má v programu prodej posypo- na 01.4.2012 NE s při15.30 INTER PETROVICE - Lokomo�va Louky Hráze jsou projektovány stoletou vodu čisti odpadních vod v části Petrovice-Návsí, véježsoli – ar�klu potřebného především v zimních měsících. Sůl zde 08.4.2012 15.30 TJ Sokol Věřňovice - INTER PETROVICE 30má cm. Jejich délka jeNE asi 1350 umožní další bezproblémové používání. Vý- danou rezervou NE 15.30 INTER PETROVICE - FC Horní Bludovice uskladněnou firma Zogal Union, s.r.o. O tuto komoditu mají zájem tech- 15.4.2012 v případě znamné investi ce byly realizovány ve školských m a měly by před zaplavením SOpovod16.00 TJ Slavoj Rychvald - INTER PETROVICE nické služby měst a podniky pečující o komunikace. Třeba poznamenat, 21.4.2012 ochránita až domů. Již delší Vyměnili jsmebývá zbývající část původNE dobu 16.00 INTER PETROVICE - FK Bohumín „B“ žezařízeních. ve výběrových řízeních podnik Zogal Union ní úspěšný, tak60serodinných pro- 29.4.2012 05.5.2012 SO 16.30 TJ Petřvald - INTER PETROVICE má tato stavba své zastánce i odpůrce, kteří ních oken v budově školy v Petrovicích, provedli dej úspěšně rozvíjí. Firma Salt Agro, a.s., a Zogal Union, s.r.o., nakupují 13.5.2012 INTER PETROVICE - ČSAD Havířov procesu považujeme i informovavznášejí celou řadu otázek - zda hrázeNE situaci16.30 v část tohoto jsme celkovou rekonstrukci kotelny v Závadě, posypovou sůl v Polsku ve firmě Klodava a na Ukrajině (solné doly). 20.5.2012 NE 17.00 INTER PETROVICE - TJ Slovan Orlová Maloobchod firmy Agro, a.s., má podstatně nabídku. Zá- zlepší čí zhorší, komu nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v obci v případě povodní kde jsme zároveň veSalt sportovním areálu umísti li pestřejší 27.5.2012 SO 17.00 TJ Baník Rychvald - INTER PETROVICE jemci nacházejí pestrýhřiště. sor�ment hnojiv, různépomohou potřeby pro zahrád- kdo probíhají či jsou připravovány. či naopak, bude ohrožen novézde prvky do dětského Novým hřištěm 02.6.2012 SO více 17.00 této oblasti TJ Baník Fučík Orlová - INTER PETROVICETaké káře a také soli,pochlubit a to posypovou, krmnou, jodovou, nejodovanou, solné 10.6.2012 NE zásad17.00 proto jsme INTER pro PETROVICE - Slovan Horní Žukov toto vydání Petrovického zpraméně. Jelikož se jedná o jeden ze se také může i areál marklovické ma- nebo tablety, solné lízy aj. Tyto komodity firma nakupuje v Polsku a České reních problémů u nás, je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako teřské školy. publice. ■ DOROST pozornost i ze strany obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku VV současné probíhajíjsou intenzivní stavební dva petrovickédobě provozovně tři zaměstnanci, z nich jsou Petro-vedení 24.3.2012 SO 12.45 Durman Staré Město - INTER PETROVICE hrází a- FK další ochrany obce záležitosti neustále vyvíjí tlak na Povodí práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH vičané. Vedoucí pozici zde zastává zástupkyně vedoucího areálu Renáta 01.4.2012 NE Odry, 13.15 proti povodňových INTER PETROVICE Stonava opatření vedoucích Závada. K tomuto objektu bude vybudováno zá- s.p., aby učinilo maximum Burková. 07.4.2012 SO 10.00 před povodněmi. Frenštát pod Radh. - INTER PETROVICE Novávfirma plánuje letošnía rok zlepšit svoji propagaci získat do 15.4.2012 13.15 INTER PETROVICE - Depos HorníLebiedzik Suchá Marian ke zlepšenía situace ve všech částech NE Petrovic, zemí podobě šaten pro hasiče budova Loko21.4.2012 SO sou13.45 FC Kopřivnice - INTER PETROVICE řad svých zákazníků dalšíByla petrovické občany – myslivce, starosta obce kterýchzemědělce, se záplavy zadotýkají. Za důležitou moti vy bude zateplena. také zahájena jedna Tomáš Tobola, TJ Internacionál Petrovice

hrádkáře aj.

Poznámka: Obě firmy, dřívější EQUUS i nynější Salt Agro, použily pro své pojmenování la�nských slov. Equus – kůň, ager (agro) – půda. Redakční rada Petrovického zpravodaje

29.4.2012 NE 13.45 INTER PETROVICE - TJ Sokol Stará Bělá 05.5.2012 SO 14.15 TJ Petřvald - INTER PETROVICE 13.5.2012 NE 14.15 INTER PETROVICE - Fotbal Fulnek 20.5.2012 NE 14.45 INTER PETROVICE - 1.FK Spartak Jablunkov 26.5.2012 SO 14.45 Suchdol nad Odrou - INTER PETROVICE VÍTÁNÍ DĚTÍ 03.6.2012 NE 14.45 INTER PETROVICE - FK Baník Albrech�ce 09.6.2012 SO 14.45 FK Bohumín - INTER PETROVICE 17.6.2012 NE 14.45dne 8. října INTER PETROVICE - Petřvald na Moravě V sobotu dopoledne 2011 vládla na zdejším Obecním

úřadě slavnostní nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se svými dětmi protože -se tadyPETROVICE konal 08.4.2012 NEa dalšími 09.00 blízkými 10.45 příbuznými, Depos Horní Suchá INTER 14.4.2012 SO občánků 09.00 do 10.45 INTER PETROVICE - ČSAD Havířov zápis nových pamětní knihy. 21.4.2012 SO 22 dětí 09.00narozených 10.45 INTER PETROVICE - Frýdlant Pozváno bylo v období od 1. ledna do 20.nad čer-Ostravicí 29.4.2012 NE 09.00 10.45 FK Slavia Orlová - INTER PETROVICE vence letošního roku. 05.5.2012 SO 09.00 10.45 INTER PETROVICE - FK Baník Albrech�ce 12.5.2012 SO se09.00 10.45 15TJdětí Petřvald - INTER PETROVICE Této milé akce zúčastnilo , a tak v příjemné sváteční 19.5.2012 SO 09.00 10.45 INTER PETROVICE - TJ Sokol Dobrá atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., 26.5.2012 SO 09.00 10.45 MFK OKD Karviná „C“ - INTER PETROVICE 10 holčičekSOa 5 chlapců. Předal INTER jim dárek, pamětní -list a mamin02.6.2012 09.00 10.45 PETROVICE TJ Lok. Petrovice kám kytičku. ■ PŘÍPRAVKA O kulturní program se postarali chlapci a děvčata petrovické mateř12.4.2012 ČT 16.00 FK Bohumín - INTER PETROVICE ské školy se paní učitelkou. VšePETROVICE je zdokumentováno, fotoapa19.4.2012 ČTsvou 16.30 INTER - FK Slavia Orlová „A“ 26.4.2012 ČTa vznikla 16.30zde řada Sokol Dolní Lutyně í, které - INTER PETROVICE ráty cvakaly hezkých fotografi v budoucnu 03.5.2012 ČT tuto17.00 PETROVICE zajišťuje - MFKmatrikářka Havířov „A“ připomenou tradiční akci,INTER jejíž organizaci 10.5.2012 ČT 17.00 FK Slavia Orlová - INTER PETROVICE Edita Szymeczková. 17.5.2012 ČT 17.00 INTER PETROVICE - TJ Petřvald 24.5.2012 ČT 17.00 INTER PETROVICE - MFK OKD Karviná „A Obecní úřad

■ ŽÁCI

MALOOBCHOD – VELKOOBCHOD DOPLŇKOVÝ SORTIMENT pro ZAHRADKÁŘE – substráty, Hoštická – Agro hnojiva, kristalony, slepičince, kravský-koňský hnůj, dusíkaté vápno, vápenec, trávní směsi a další potřeby pro Vaší zahradu…. UHLÍ HNĚDÉ ořech 2 Ledvice - výhřevnost 19,53 GJ/ t – volně ložené, pytlované, SŮL POSYPOVÁ pro zimní údržbu, HNOJIVA, SŮL JEDLÁ, SŮL KRMNÁ, SOLNÉ LÍZY, SOLNÉ TABLETY – pro úpravu vody PRODEJNÍ DOBA: PO – PÁ 7.00 – 15.30 hod. (možná i tel. dohoda mimo prac. dobu) KDE NÁS NAJDETE: 500 m za učilištěm Dakol (bývalá fa EQUUS spol. s.r.o.) Tel, fax: 59 636 10 07 Mob: 725 479 855, 602 362 762

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

13


PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

���������������������������������������������

��������

������������

������������������

�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������

Jazykové volnočasové centrum pro děti FABULE

ÚVODNÍ SLOVO

Nejsme tradiční Vážení čtenáři, Nejsme tradiční jazyková jsem si jist, že většina z nás, obyvatel naší škola obce, ….z nejvýznamnějších investi čních akcí v naší obci volnočasové centrum… u Základní si všimla v minulých měsících rozsáhlých investi za poslední léta - nová tělocvična čních aktivit. Některé z nich jsou v plném prou- školy v Petrovicích, která je spolufi nancována du, jiné již byly ukončeny.Jazykové…. Za zmínku určitě stojí ze zdrojů Evropské unie. nové střechy na domech s pečovatelskou služ- Největší pozornost a emoce zřejmě vzbuzuje  alternativní (angličtina, němčina) dětí ve na věku 3 – Pet10 let. Forma předávání znalostí výstavba proti povodňových hrází řece bou, které nahradily původní, jež byly téměřvýuka v jazyků dítě nezatěžuje,růvce berevjicentrální jako hru,části jakonaší by se pohybovalo v cizojazyčném prostředí. obce. Stavbu dokonhavarijním stavu. Byla provedena rekonstrukce Lekce (jedna trvá hodiny) jsou vedeny školenými její1,5 investor Povodí Odry, s.p., v tomtolektory, měsíci.kteří učí na principu rodilých kanalizace trasy C v lokalitě od hotelu Dakol lekce k čil mluvčí, pro komunikaci ve výuce používajína výhradně jazyk. Hráze jsou projektovány stoletoucizí vodu s přičisti čce odpadních vod v části Petrovice-Návsí,  Děti se naučí základy větných skladeb, naslouchat jazyku pochopit danou rezervou 30 cm. Jejich délka jeaasi 1350 význam běžných frází, jež umožní další bezproblémové používání. Výreagovat na otázky, zpívatbypísničky a odříkávatv rýmovačky, jejichž význam budou chápat. m a měly před zaplavením případě povodznamné investi ce byly realizovány ve školských zařízeních. Vyměnili jsme zbývající část původ- ní ochránit až 60 rodinných domů. Již delší dobu ních oken v budově školyVolnočasové…. v Petrovicích, provedli má tato stavba své zastánce i odpůrce, kteří jsme celkovou rekonstrukci kotelny v Závadě, vznášejí celou řadu otázek - zda hráze situaci v část tohoto procesu považujeme i informova Učíme děti nejen řečem, ale i jiným zájmovým aktivitám. Lekce se zaměřují na prožitkové kde jsme zároveň ve sportovním areálu umísti li obci v případě povodní zlepší čí zhorší, komu nost veřejnosti ohledně všech akti vit, které v (výtvarné, sportovní…) aktivity vedené v cizí řeči. Děti jsou tak vedeny k tomu, aby cizí jazyk nové prvky do dětského hřiště. Novým hřištěm pomohou či naopak, kdo bude ohrožen více této oblasti probíhají či jsou připravovány. Také používaly automaticky v komunikaci s druhými (bez překládání). Naslouchají, pozorují, opakují a se také může pochlubit i areál marklovické ma- nebo méně. Jelikož se jedná o jeden ze zásad- proto jsme pro toto vydání Petrovického zprasnaží se komunikovat s lektorem, aby vyjádřily pocit, nebo myšlenku. ních problémů u nás, je mu věnována značná vodaje, které právě držíte v rukou, zvolili jako teřské školy. pozornost i ze strany vedení obce, které v této jedno z hlavních témat právě problemati ku V současné době probíhají intenzivní stavební Centrum…. práce na objektu Lokomoti vy Petrovice a SDH záležitosti neustále vyvíjí tlak na Povodí Odry, proti povodňových hrází a další ochrany obce Lekce (1 lekce skupináchopatření rozdělených dle věkových: - 5 let; před3povodněmi. s.p.,jsou abyvedeny učinilovemaximum vedoucích Závada. K tomuto objektu budevybudováno zá-týdně) Marian Lebiedzik ke zlepšení situace ve všech částech Petrovic, zemí v podobě šaten pro hasiče a6budova Loko- 8 let; 9 – 10 let a jazykových: angličtina, němčina - kategorií. Max. velikost skupiny 10 starosta obce kterých se záplavy dotýkají. Za důležitou soumoti vy bude zateplena. Byla také zahájena jedna dětí.

www.fabule.cz

VÍTÁNÍ DĚTÍ

dopoledne dne 8. října 2011 vládla na zdejším Obecním Ukázkové hodinyV sobotu zdarma

úřadě slavnostní nálada. Do obřadní síně se scházeli rodiče se svými dětmi a dalšími příbuznými, Na ukázkovou hodinu je nezbytné se objednat na telefonním čísle:blízkými 607 206 047 protože se tady konal zápis nových občánků do pamětní knihy. Najdete nás v blízkos� zdravotnického střediska v Petrovicích (bývalá vilka MUDr. Ro�gla). Pozváno bylo 22 dětí narozených v období od 1. ledna do 20. čerEva Makowková a Andrea Folterová vence letošního roku. Této milé akce se zúčastnilo 15 dětí , a tak v příjemné sváteční Koupím rodinný dům. atmosféře přivítal starosta obce doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST Za nabídky děkuji. 10Práce holčiček a 5 chlapců. Předal jim dárek, list aa telefonu maminřízená z domova s využi�m PC,pamětní internetu Kontakt: 777 925 004 kám kytičku. Kompletní zaškolení vedlejšíse činnost, k mateřské či důchodu OHlavní kulturníiprogram postaralipřivýdělek chlapci a děvčata petrovické mateřKoupím dům, možno i v horším stavu nebo parcelu, popř. chatu. na: Vše www.moderniprace.cz Pla�m hotově, možno i zadlužený. ské školy seVíce svouinformací paní učitelkou. je zdokumentováno, fotoapaTel.: 728 521 640 Za nabídku děkuji. ráty cvakaly a vznikla zde řada hezkých fotografi í, které v budoucnu Kontakt: 608 370 379 připomenou tuto tradiční akci, jejíž organizaci zajišťuje matrikářka Edita MORAVAPRESS, Szymeczková. s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory. Vydává obec Petrovice u Karviné čp. 251, IČ: 00297585, �sk a sazba Toto číslo vyšlo 27. 2. 2012.Obecní Vycházíúřad 6x ročně.

14

PETROVICKÝ ZPRAVODAJ

Petrovický Zpravodaj Únor 2012  
Petrovický Zpravodaj Únor 2012  

Petrovický Zpravodaj Únor 2012

Advertisement