Page 1

ปที่ 3 เลมที่ 3 ฉบับ เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2554

สํานักเลขานุการทูตสันติภาพ นติภาพ หนา มูลนิธิสหพันธสันติสานสั ภาพสากล (ประเทศไทย)


หนา สารถึงทูตสันติภาพ 3 การสถาปนาสภานานาศาสนาฯ 4 กิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล สารนายกรัฐมนตรี 6 - กิจกรรมสงบนิ่งจิตตั้งจิตอธิษฐานและอาน 7 - ประกวดคลิปวิดิโอเพื่อสันติภาพ 8 สารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 6 กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจรฯ 9 กทาย 10 มนุษยทุกคนลวนมีคุณธรรม สนทนาสันติภาพสูตนกลาเยาวชนฯ ความดี มีความรัก ความเมตตากรุณา แนะนําทูตสันติภาพ 13 อยูในจิตใจ เราจะรูสึกเห็นใจและอยู กิจกรรมสหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ 14 เฉยไมไดเมื่อเห็นผูอื่นมีความทุกข ขาวประชาสัมพันธ 15 ทันทีที่มีโอกาสก็จะเขาไปชวยเหลือ ใหเขาพนทุกข “บัดนี้จึงถึงเวลาที่ เราทั้งหลายจะรวมหารือระดม ความคิดกันวาเราควรดําเนินการ ประการใด ทิศทางไหน ที่จะบรรลุ ถึงสันติสุข และสันติภาพโลกอัน ถาวร” หากทานมีขอเสนอแนะหรือ ขอคิดเห็นในการจัดทําวารสาร ประการใด กรุณาใหคําแนะนําติ ชม ไดนะคะ

ทั

กองบรรณาธิการ

สานสันติภาพ หนา 2


สารถึงทูตสันติภาพ ในนามของมู ล นิ ธิ ส หพั น ธ สั น ติ ภ าพสากล (ประเทศไทย) ผมขอประกาศให ท ราบทั่ ว กั น ด ว ยความ ภาคภูมิใจ และเปนเกียรติอยางสูง ที่ไดตอนรับ “ทูตสันติภาพ” ซึ่ ง ได รั บ เกี ย รติ แ ต ง ตั้ ง ใหม ในวั น สั น ติ ภ าพสากลเมื่ อ 21 กันยายน 2554 ทั้ง 15 ทานดวยความยินดี นับเปนนิมิตรหมาย ที่เปนมงคลอยางยิ่ ง สําหรับองคกรของเราที่ไดมีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีคุณคายิ่งของสังคมและประเทศไดมี โอกาสเขามาสนับสนุนและรวมกันทํางานอันเปนสาธารณประโยชน และสาธารณ กุศลเพื่อกอใหเกิด “สันติภาพ” และ “สันติสุข” เปนการตอบแทนบุญคุณแผนดินทั้ง เปนการเจริญรอยตามใตเบื้องพระยุคลบาทอีกดวย โดยเฉพาะเราไดมีการสถาปนาภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศ ไทย และมีการลงนามในปฏิญญารวมกันเมื่อวันสันติภาพสากลที่ผานมา โดยไดรับ ความกรุณาจาก “ทูตสันติภาพ” ใหมทั้ง 15 ทาน ใหการสนับสนุน และรวมมือรวมใจ เปนอยางดี พิธีเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลและพิธีสถาปนาสภานานาศาสนาฯ จึง ประสพความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดวางไวทุกประการ ผมจึงขอขอบพระคุณ ดวยใจจริงตอ “ทูตสันติภาพ” ใหมทุกทาน รวมทั้งกรรมการมูลนิธิฯ เจาหนาที่ทุกคน รวมทั้งผูมีเกียรติไว ณ ที่นี้ ขอใหเราไดมีความรัก ความสามัคคี และรวมกันขับเคลื่อน ภารกิ จขององค กรให เดิ นหน าต อไปด วยความมุ งมั่ น เพื่อ ผลแห งความสํา เร็ จของ มูลนิธิฯ และพวกเราทุกคนตลอดไป พลเอก ( เทอดศักดิ์ มารมย ) ประธานมูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย) สานสันติภาพ หนา 3


การสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากลฯ ไดเปนแกนหลักใน การจัดงานสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อเปน ศูนยกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู เขาใจในจารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และพิธีกรรมของศาสนิกชนในศาสนา อื่นรวมกัน บนพื้นฐานของความเคารพ รัก และปรารถนาดี เพื่ อ เป น หนทางในการสร า งความเข า ใจ ความร วมมื อ ระหว า งศาสนาเพื่ อ สั น ติ ภาพ โดยมี น างสุ กุ มล คุ ณ ปลื้ ม รัฐ มนตรีวาการกระทรวงวัฒ นธรรมเปน ประธานในพิ ธี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ หองประชุมวายุภักษชั้น 4 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ งานเริ่ มดวยการอธิ ษ ฐานสวดมนต เ พื่อ สั นติ ภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล และการเทน้ําบริสุทธิ์แทนน้ําใจ และความปรารถนาดี รวมกั น ในการสถาปนาสภานานา ศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย โดยผูนําศาสนาตางๆ จาก ศ.ดร. พระธรรมโกศาจารย อธิ การบดีมหาวิทยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่แทน เจาประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ พระสังฆราช นายไพรัช ผนิศวรนันท ผูแทนจุฬาราชมนตรี พลเรือเอกชัย สุวรรณภาพ รองศิษยาภิบาลคริสตจักรรวม นิมิตกรุงเทพฯ และนายอมรินทร ปยะสัจจะเดช ที่ปรึกษา ฝายกิจกรรมเผยแพรศาสนาและวัฒนธรรม สมาคมนามธา รี สั ง คั ต แห ง ประเทศไทย และบทเพลงประสานเสี ย ง “สมานฉันทสูสันติ” โดยคณะนักเรียนจากโรงเรียนทาอิฐ ศึกษา ตอดวยการอานสารสันติภาพของเลขาธิการองคการ สหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากลโดย Mr. Etienne Clément รองผูอํานวยการยูเนสโก กรุงเทพมหานคร และ สานสันติภาพ หนา 4


การอานสารแสดงการสนับสนุนการสถาปนาสภานานาศาสนาฯ จากผูนํา 4 ศาสนา เริ่ม จาก ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ปฏิบัติหนาที่แทน เจาประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ตอดวย ดร. วิศรุต เลาะวิถี ผูแทนจุฬาราชมนตรี ศจ. นิรุทธิ์ จันทรกอน ประธานองคกร คริสตจักรรวมนิมิต และนายประเสริฐ ศรีคุรุวาฬ นายกสมาคมนามธารีสังคัตแหง ประเทศไทยไทย ดร. ยง จอง ซิก ประธานสหพันธสันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย และ กลาวแสดงความยินดีโดยนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม กลาวแสดงความยินดีและใหแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดสันติภาพรวมกัน โดยนายณัฐพัชร อินทุภูติ นายกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, นายสุ เทพ เลาะลาเมาะ ผูแทนจุฬาราชมนตรีดานกิจการศาสนสัมพันธ, พลตรีหญิงอุษณีย เกษมสันต ณ อยุธยา รองประธานสภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทยปฎิบัติ หนาที่แทนพลเอกจรัล กุลวณิชย ประธานสภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย, นายศิริโรจน ชาวปากน้ํา นายกสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย, นายเอนก สนามชัย ผูอํานวยการสวนคุมครองพระพุทธศาสนา ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานระพุทธศาสนา แหงชาติ, นายอมรินทร ปยะสัจจะเดช ที่ปรึกษาสมาคมนามธารีสังคัตแหงประเทศไทย และนพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ผูรวมงาน ประกอบดวยผูแทนจากศาสนาตางๆ ผูแทนหนวยงานภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน รวมทั้งศาสนิกชนจากนานาศาสนารวมจํานวน 630 คน สานสันติภาพ หนา 5


สารนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจําป ๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ***************************************** องคการสหประชาชาติไดกําหนดใหวันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปเปนวันสันติภาพสากล เพื่อใหประชาชนในแตละประเทศไดรวม รํา ลึ กถึ งสัน ติ สุ ขในการอยู ร ว มกั น ของสังคมทุก ระดั บ และร ว มกั น จั ด กิจกรรมสงเสริมสันติภาพทั่วโลก สําหรับในประเทศไทย มูลนิธิสหพันธ สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ไดริเริ่มจัดกิจกรรมรณรงคสงบนิ่งรวมจิต อธิษฐานและอานสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากลในสถานศึกษา ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย ร ว ม มื อ กั บ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการกระตุนจิตสํานึกของเด็กไทยใหใฝใจในสันติภาพ และเพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ การสงบนิ่งรวมจิตอธิษฐานเพื่อสันติภาพ นอกจากทําใหจิตใจของเราสงบ มี สมาธิ มีสติและเกิดปญญาแลว ยังทําใหเกิดความรัก ความปรารถนาดีตอผูอื่นและสวนรวม ซึ่ง สอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่จะดําเนินการสรางความปรองดองสมานฉันทของคน ในชาติ โดยเสริมสรางความสมัครสมานสามัคคี มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ดิฉันจึงขอ เชิญชวนนักเรียนและครูบาอาจารยทุกทานไดรวมกันรณรงคสรางพลังแหงความรัก ความเอื้อ อาทรและมีจิตอาสา เพื่อรวมใจกันทํากิจกรรมอันเปนประโยชนที่สรางสรรคและดีงาม สราง สภาพแวดลอมแหงสันติภาพในโรงเรียน ชุมชนรอบสถานศึกษาและครอบครัวของเรา เพื่อที่จะ ไดสงผลตอสันติภาพในสังคม ประเทศชาติและโลกตอไป ในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกทานเคารพ นับถือ โปรดดลบันดาลใหผูบริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารยและนักเรียนทุกทาน ประสบ แต ค วามสุ ข ความเจริ ญ เพี ย บพร อ มด ว ยกํ า ลั งกาย กํ า ลั งใจและกํ า ลั งป ญญา เพื่ อ ร ว มกั น เสริมสรางพัฒนาสังคมไทยใหมีความสงบสุขสมานฉันทและมีความเจริญรุงเรืองสืบไป นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สานสันติภาพ หนา 6


กิจกรรมสงบนิ่งรวมจิตอธิษฐานและอานสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย) โดยความรวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและ กรุงเทพมหานครไดขอความรวมมือจากโรงเรียน ทั่วประเทศเชิญชวนนักเรียน และครู อาจารย พรอมใจกันสงบนิ่งรวมจิตอธิษฐาน 1 นาที พรอม อานสารสันติภาพของนายบัน คี มูน เลขาธิการ องคการสหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล เพื่อเปนโอกาสใหเด็กและเยาวชนซึ่งเปน ความหวังของสังคมไทยในอนาคตไดตระหนัก และเห็นความสําคัญของ “สันติภาพ” มากยิ่งขึ้น โดยไดรับความรวมมือจากโรงเรียนทั่วประเทศ รวมกันจัดกิจกรรมกวา 2,000 แหง และไดรับ ความสนับสนุนสารเนื่องในวันสันติภาพสากลจาก นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สําหรับ สงใหแกโรงเรียนที่รวมกิจกรรมในทั่วประเทศ

สานสันติภาพ หนา 7


การประกวดคลิปวิดิโอเพื่อสันติภาพ “อะไรคือ สันติภาพในใจคุณ”เนื่องในวันสันติภาพสากล มู ล นิ ธิ ส หพั น ธ สั น ติ ภาพสากลฯได จัดการประกวดคลิ ป วิ ดิ โ อเพื่ อสั น ติภาพ ใน หั ว ข อ Peace is… อะไรคื อ สั น ติ ภ าพในใจ คุณ ? เพื่อ รณรงคส ง เสริ มและสร างกระแส จิตสํานึกเรื่อง “สันติภาพ” ใหเปนที่ตระหนัก รับรู และขยายวงกว างขึ้ นในสั งคมไทย ดวย การเป ด พื้ น ที่ ทํ า กิ จ กรรมเชิ ง บวกผ า นสื่ อ ออนไลนใหแกเยาวชนไดผลิตผลงานคลิปวิดิ โอเพื่อสันติภาพ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เปนผูตัดสินผลงานที่สงเขาประกวด อาทิ นาย สุ ธี สอนวรรค ผู แ ทนปลั ด กระทรวงการ พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย พล.ต.อ. อดุลย แสงสิงแกว พล.อ. เทอดศักดิ์ มารมย ดร.ปราจิณ เอี่ยมลําเนา ดร.พิชญ พงศ สวั สดิ์ นางสาวกานดา วั ฒนายิ่ งสมสุ ข ฯลฯ และได รั บการสนั บสนุ น จากกระทรวงการ พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด และบริษัทกรังค ปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีผูเขารวมกิจกรรมผา นสื่อออนไลน รวมจํานวนกวา 200,000 ราย พิ ธี ม อบโล ร างวั ล แก ผู ที่ ช นะการ ประกวดมีขึ้น ในงานวันสันติภาพสากล วันที่ 21 กันยายน ที่ผานมา สานสันติภาพ หนา 8


ทูตสันติภาพสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อี.เทค.) คณะสนทนาสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ สันติภาพสากลฯ จัดกิจกรรมทูตสันติภาพ สัญจร: สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อี.เทค) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 นําคณะโดยพลเอก เทอดศักดิ์ มารมย ประธานมูลนิธิฯ และไดรับ เกียรติจากนายประเสริฐ กลิ่นชู ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก และผูบริหาร ของวิทยาลัย และบริษัท อี.เทค ใหการตอนรับ และรวมสนทนาสันติภาพแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น มีผูรวมสนทนา สันติภาพจํานวน 39 คน ประกอบดวยกรรมการมูลนิธิฯ ทูตสันติภาพ 17 คน เครือขายมูลนิธิฯ และคณะทํางาน 22 คน ในบายวันเดียวกันคณะสนทนาสันติภาพได เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนธรรม วาที ซึ่งอยูภายใตมูลนิธิไตรแกว โดยมีพลเอก เทอดศักดิ์ มารมย ประธานมูลนิธิไตรแกว นํา คณะเยี่ยมชมกอนเดินทางกลับมูลนิธิสหพันธ สันติภาพสากลฯ และสหพันธสตรีเพื่อสันติภาพ โลกฯ ไดมอบทุนการศึกษาแกโรงเรียนธรรม วาที จากการศึกษาดูงานพบวาความสําเร็จของ องคกรทั้งสองแหงมีจุดที่เหมือนกันคือมี ผูบริหารที่มีอุดมการณ ความคิด มีความเสียสละ และความซื่อตรง เปนพอแบบ แมแบบที่ดีใหกับ นักเรียนและผูใตบังคับบัญชา. สานสันติภาพ หนา 9


สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวขอ “สันติภาพสูตนกลาเยาวชน” คณะแกนนําสนทนาสันติภาพ คณะอนุกรรมการทูต สันติภาพฝายวิชาการและการศึกษา มูลนิธิสหพันธ สันติภาพสากลฯ จัดกิจกรรม สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวขอ “สันติภาพสูตนกลาเยาวชน” ระหวางวันที่ 7 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 รวม 10 ครั้ง นํา การสนทนาโดยรศ.ดร. ภิรมย จั่นถาวร และมีนายสุธี สุวรรณโพธิ์ เปนผูชวยนําการ สนทนาสันติภาพ มีคณะสนทนาสันติภาพมารวมประชุมรวม 50 ราย ณ หองประชุม มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากลฯ บางกะป กรุงเทพฯ การสนทนาสันติภาพสูตนกลาเยาวชน เปนการทํางานรวมกันระหวางเยาวชน กับผูใหญ ทํางานในลักษณะเปนองคกรสมองของทูตสันติภาพ เพื่อนําความรูที่ไดไป สนับสนุนงานที่ทําในลักษณะชวยสังเคราะหขอมูลให เนนกลุมแกนเปนหลักในการ ทํางาน โดยทํางานอยางมีสวนรวมและมีเหตุผล คณะสนทนาสันติภาพไดรวมกันระดม ความคิดสรุปเนื้อหาทบทวนประมวลขอมูลที่ไดรับจากการสนทนาสันติภาพ ในหัวขอ “สันติภาพสูตนกลาเยาวชน” ที่ผานมาทั้ง 10 ครั้ง และวางแผนการสนทนาครั้งตอไป ณ ชุมชนเอื้ออาทรรามอินทรา รวมทั้งไดเสนอใหมีการจัดการสนทนาของกลุมแกนหลัก เดือนละ 1 ครั้ง สวนอีกหนึ่งครั้งเปนการสนทนาในลักษณะฟรีทอรค ดวยการเชิญ วิทยากรพิเศษมาบรรยายเปนเรื่องๆ ในแตละครั้ง โดยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปที่ นอกเหนือจากทูตสันติภาพสามารถเขารวมสนทนาในวงกวางมากขึ้น

สานสันติภาพ หนา 10


สวนหนึ่งของความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จากการสนทนาสันติภาพ (Open Forum) ในหัวขอ “สันติภาพสูตนกลาเยาวชน” สิ่งที่ตองการเห็น 1. เยาวชนรุนใหมเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคม มีระเบียบวินัย เคารพ ผูใหญ อดทน ตระหนักในคุณคาของตัวเอง มีจิตอาสา เปนผูใหโดยไมหวัง ผลตอบแทน รูเรื่องและเขาใจการจัดการความขัดแยง ซึ่งจะสามารถเผยแพรไปถึง ผูใหญในครอบครัวได ควรคิดบวกกับเยาวชนที่มีพฤติกรรมลบ มองปญหา และ ความขัดแยงในมุมบวก และแสวงหาจุดรวม สงวนจุดตางเพื่อนํามาสูการแกปญหา 2. มีครอบครัวที่อบอุน มีพอแบบแมแบบที่เปนแบบอยางที่มีความรักความเขาใจในตัว เด็ก ใหโอกาสเด็กเมื่อกระทําความผิด มีการปลูกฝงความรัก ความเขมแข็งใน ครอบครัว หนวยเล็กที่สุดของสังคม 3. ผูบริหารสถานศึกษาเปนพอแบบแมแบบที่ดี มีอุดมการณ ความคิด และมีความ ซื่อตรง มีโรงเรียนโมเดลของสันติภาพ 4. ทุกศาสนามีความรัก ความสามัคคีเหมือนเปนพี่นองกัน มีสิ่งดีงามที่ยึดถือปฎิบัติ เหมือนกัน การทําใหเด็กรับวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาใหชากวาเดิม ขอเสนอแนะ 1. เสนอใหทํากิจกรรมกับกลุมสภานักเรียนซึ่งเปนตัวแทนที่ไดรับเลือกจากกลุมเด็ก และใหเด็กนอกระบบโรงเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดวย 2. เสนอใหมีการเสริมความรู ความเขาใจในเรื่องสันติภาพใหกับอาจารยที่ปรึกษา โครงการประจําแตละโรงเรียนเพื่อมีแนวทางในการปฏิบัติในทางเดียวกัน 3. เสนอใหสรางกิจกรรมโดยใหครอบครัว และโรงเรียนเขามามีสวนรวม นําเยาวชน กับผูใหญมารวมกัน ลูกและแมมีกิจกรรมทํารวมกัน เพื่อปองกันการลดรูป ความสัมพันธในครอบครัว (ติดตามตอในฉบับหนา) สานสันติภาพ หนา 11


คณะกรรมการยกรางโครงการกอตั้งสภานานา ศาสนาเขาพบเพื่อปรึกษาผูนําศาสนา และ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วิทยาเขตศาลายา นายอาศิส พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรี ณ ศูนย บริหารราชการอิสลามแหงชาติ หนองจอก

นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท ผอ.สํานักงาน พระพุทธศาสนาแหงชาติ และ นายอํานาจ บัวศิริ ผอ.สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ณ สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ พุทธมณฑล ศจ.นิรุทธิ์ จันทรกอน ประธานองคกร คริสตจักรรวมนิมิต ณ คริสตจักรรวมนิมิต นายมหาบีร โกเดอร นายกสมาคมฮินดูสมาช และผูแทนพระราชครูวามเทพมุนี ณ ศาสน สถานวัดเทพมณเฑียร เสาชิงชา

สานสันติภาพ หนา 12

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา รองอธิบดีกรมการศาสนา และ ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภ ณ กรมการศาสนา


แนะนําทูตสันติภาพ ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.วิศรุต เลาะวิถี หัวหนาหลักสูตรอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร ม. รังสิต (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี) ศาสนาจารยนิรุทธ จันทรกอน ประธานองคกรคริสตจักรรวมนิมิต และผูกอตั้ง และประธานมูลนิธิหทัยทิพย นายประเสริฐ ศรีคุรุวาฬ นายกสมาคมนามธารีสังคัตแหงประเทศไทย นายณัฐพัชร อินทุภูติ นายกสมาคมพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ นายเอนก สนามชัย ผูอํานวยการสวนคุมครองพระพุทธศาสนา พลเอกจรัล กุลละวณิชย ประธานองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย นายสุเทพ เลาะลาเมาะ ผูแทนจุฬาราชมนตรี ดานกิจกรรม ศาสนสัมพันธ นายศิริโรจน ชาวปากน้ํา นายกสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย ดร.สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สานสันติภาพ หนา 13


แนะนําทูตสันติภาพ นายไพรัช ผนิศวรนันท ผูแทนนายอาศิส พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรี พลเอกเรือชัย สุวรรณภาพ รองศิษยาภิบาลคริสตจักรรวมนิมิต กรุงเทพฯ

นายอมรินทร ปยะสัจจะเดช ที่ปรึกษากิจกรรมเผยแพรศาสนา และวัฒนธรรม สมาคมนามธารีสังคัตแหงประเทศไทย นายกฤตวิทย ศรีพสุธา กรรมการรองกรรมการผูจัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ดร. ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานบริหาร บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด

สหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธาน สหพันธสตรีฯ และคณะ รวมกับสภา สตรีแหงชาติฯ จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาอาชีพการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรมสําหรับสตรีและ เยาวชน : การแปรรูปผลิตภัณฑจาก กลวย เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย และไดมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนโรงเรียนวัด ลากคอนจํานวน 12 ทุน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 สานสันติภาพ หนา 14


ขาวประชาสัมพันธ มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย) เลื่อน กําหนดการจัด คายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ [Religious Youth Service] ครั้ง ที่ 19 ณ โรงเรียนบานดาดทองเจริญ ต.อางทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร จากวันที่ 19-23 ตุลาคม 2554 ออกไปจนกวาสถานการณน้ําทวมจะคลี่คลาย ติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอใบสมัครเขารวมคายไดที่ฝายประสานงาน โทร. 02-7187766 ตอ 240 และ 086-6759273 หรือที่ E-mail: rysthailand@gmail.com

มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากลฯ และ องคกรเครือขาย ขอเชิญชวนทูตสันติภาพ และ บุคคลทั่วไปรวมบริจาค เงิน สิ่งของ และรวม เปนอาสาสมัคร ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม ไดที่มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากลฯ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-718-7766 ตอ 330, 081-617-8221 “สานสันติภาพ” กําหนดออกทุก 3 เดือน เพื่อเปนสื่อกลางเผยแพรขาวสารดาน สันติภาพ กิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย) สํานักงาน เลขานุการทูตสันติภาพ ยินดีรับบทความเกี่ยวกับสันติภาพจากทูตสันติภาพ และ สมาชิกสัมพันธทุกทาน ติดตอเปนสมาชิกสัมพันธ หรือชวยสนับสนุนการจัดพิมพ “สานสันติภาพ” ได ที่ ฝายสมาชิกสัมพันธ โทร. 02-718-7766 9 ตอ 221, 230 โทรสาร 02-716-2248 email: afpthai@gmail.com หรือติดตามขาวสารไดที่ www.upf.or.th, www.facebook.com/afp.thailand สานสันติภาพ หนา 15


สํานักเลขานุการทูตสันติภาพ สหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย) 4 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะป กทม. 10240 Tel. 02-718 7766 ตอ 221, 230 Fax. 02-716 2248, 02-718 5086 E-mail: afpthai@gmail.com, upfthailand@gmail.com www. upf.or.th, www.upf.org

สานสันติภาพ หนา 16

สานสันติภาพ เล่ม12  
สานสันติภาพ เล่ม12  

"สานสันติภาพ" กําหนดออกทุก 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารด้านสันติภาพ กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)