Page 1

   

Informe d’activitats 2015

Biblioteca Campus Terrassa

 


Sumari A. LA BIBLIOTECA DIGITAL I L’ACCÉS AL CONEIXEMENT OBERT DE LA UPC ................................................................................................................. 3  B.  COL∙LECCIONS BIBLIOGRÀFIQUES, SERVEIS BIBLIOTECARIS I INSTAL∙LACIONS ...................................................................................................... 13  C.  ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ..................................................................................................................................................................................... 27 

2


A. La Biblioteca Digital i l’accés al coneixement obert de la UPC    1. Millorar  Bibliotècnica  i  els  webs  de  les  biblioteques  per  simplificar  l’accés  a  la  informació i als serveis bibliotecaris.  2. Potenciar el Catàleg de les biblioteques de la UPC com a eina de cerca clau per  accedir a la informació científica de qualitat.  3. Innovar en la prestació de serveis bibliotecaris mitjançant les TIC per augmentar‐ ne la qualitat i l’ús.   4. Dissenyar  serveis  per  fer‐los  accessibles  des  dels  nous  dispositius  tecnològics  mòbils i espais virtuals.   5. Millorar UPCommons per incrementar‐ne la qualitat i els continguts i assegurar  la  preservació  dels  recursos  digitals  a  llarg  termini  i  el  posicionament  en  els  rànquings.  6. Contribuir al projecte UPC OpenCourseWare (UPCOCW) i al projecte de vídeos “Assignatures UPC a la carta”.   7. Incrementar el nombre de tesis de la UPC disponibles a TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) per contribuir a  projectar la recerca  de la UPC.  8. Crear el nou portal de producció científica UPC “Fem FUTUR, fem recerca” per contribuir a incrementar la visibilitat de la  UPC.  9. Contribuir a la normalització i publicació de la producció científica del PDI al DRAC i elaborar estudis bibliomètrics.  10. Augmentar  el  coneixement  de  l’accés  obert  entre  la  comunitat  universitària  per  incrementar  l’impacte  de  la  producció  científica de la UPC. 

3


S’ha col∙laborat  amb  diverses  activitats  de  difusió  realitzades  per  les  biblioteques  de  la  UPC  amb  motiu  de  la  Setmana  Internacional de l’Accés Obert (del 19 al 25 d’octubre).     S’ha actualitzat el llistat amb les revistes en accés obert i el factor d’impacte per als àmbits temàtics de docència i recerca  de la UPC.         S’ha  incrementat  la  presència  de  la  producció  científica  generada  al  Campus  de  Terrassa  als  diferents  dipòsits  d’UPCommons: Treballs acadèmics, E‐prints UPC, Revistes i congressos UPC, Tesis doctorals – TDX i Videoteca digital de la  UPC.                                                  

117 treballs acadèmics publicats (51 PFC ETSEIAT, 14 TFG ETSEIAT, 22 TFG CITM,  26  TFM  Màster  en  Sostenibilitat,  4  TFM  Màster  en  Enginyeria  de  Sistemes  Automàtics i Electrònica Industrial).    16 números i 163 articles publicats: Intangible Capital (4 números i 30 articles);  JIEM (5 números i 93 articles); JAIRM (2 números i 6 articles); JOTSE (4 números i  25 articles); Sostenible? (1 número i 9 articles).    368 e‐prints publicats (137 en obert, 231 en tancat)    26 tesis incorporades a TDX – Tesis Doctorals en Xarxa   

4


S’ha col∙laborat  amb  el  darrera  número  de  la  revista  Sostenible?,  de  la  Càtedra  Unesco  de  Sostenibilitat,  elaborant un recull de recursos bibliogràfics i recursos a  Internet sobre corrupció.      S’ha contribuït a la millora de la qualitat i la promoció  del portal de la producció científica de la UPC: FUTUR. 

S’ha dissenyat  una  infografia  indicant  el  procediment  que  ha  de  seguir l’autor per tal de complir els mandats d’accés obert.   http://upcommons.upc.edu/handle/2117/28511 

El nombre  de  visites  a  Planifica’t  ha  augmentat  un  66,33%  envers l’any  anterior (2.139 visites a 2015 > 1.286 a 2014).  

5


S’ha participat  en  el  procés  de  revisió  de  qualitat  de  les  dades  bibliogràfiques  introduïdes  a  DRAC.  S’han  normalitzat  i  validat 857 publicacions del PDI del Campus de Terrassa. 

Evolució del nombre d'activitats revisades a DRAC 1.400

1155

1183

Activitats

1.200

1035 985

1.000 904

857

800 2010

2011

2012

2013

2014

2015

6


S’ha elaborat l’informe 2014 amb els articles indexats dels investigadors del Campus de Terrassa. S’han recollit les dades  més rellevants en una infografia:   

 

7


S’ha dut a terme l’activitat d’anglès: Time to Talk, un espai on millorar les habilitats de compressió i fluïdesa oral en un  ambient informal i amb el suport d’un English Coach.   S’ha realitzat un total de 11 sessions.   

                            

 

8


Visualitzacions YouTube

Twitter

2000

Seguidors

Tuits

Retuits

1500

2184

1000 500 0 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 2011

2012

2013

2014

2015

240 32 59

384 178 56

390 237 131

677 303 56

2011

2012

2013

2014

351 19 2015

 

9


Registre d'activitat a la xarxa  Slideshare 

33 presentacions 

YouTube

37 vídeos 

Issuu

27 documents 

Foursquare

1280 checkins 

Flickr

53 fotos 

Pinterest

164 pines 

El vídeo més vist a Youtube durant l’any 2015 ha estat “Títulos y créditos:  Windows Movie Maker”, amb un total de 7943 visualitzacions.

La presentació més vista de l’SlideShare durant el 2015 ha estat “Pautes per  elaborar,  estructurar  i  redactar  un  Treball  Final  de  Grau  o  Treball  Final  de  Màster”, amb un total de 1419 visualitzacions.  

10


L’evolució de les presentacions del SlideShare des dels seus inicis es aquesta.                                      

SlideShare

2011

2012

2013

2014

2015

72087418 58065002 2305

     

9

6

6

8

Presentacions

40 55 36 103 112

10 Visualitzacions

Descàrregues

11


El Servei d’autoenregistrament s’ha consolidat definitivament i docents de l’ETSEIAT i EET l’han usat per a l’avaluació de  les competències en comunicació oral i treball en grup dels seus alumnes.      

2013

2014

706

  71* 

Total Reserves   

          

2015

86

               

Aquest any hem creat un tutorial on es mostra com s'enregistra un vídeo en el Servei d'Autoenregistrament de la Biblioteca del  Campus de Terrassa.                                           

 

12


B. Col∙leccions bibliogràfiques, serveis bibliotecaris i instal∙lacions   

11. Adequar les  col∙leccions  de  suport  a  les  titulacions  de  grau per potenciar‐ne l’ús.  12. Adequar  les  col∙leccions  de  suport  a  la  recerca  per  potenciar‐ne l’ús.  13. Traslladar  les  col∙leccions  bibliogràfiques  de  baix  ús  de  les  biblioteques  al  GEPA  (magatzem  cooperatiu  del  CBUC)  per  adequar els espais a les necessitats d’estudi de la UPC.  14. Potenciar  i  fer  accessibles  les  col∙leccions  i  els  serveis  bibliotecaris  digitals  des  d’Atenea  i  les  intranets  docents  de  la  UPC  per  garantir  la  presència  de  la  biblioteca  en  els  entorns  d’aprenentatge.   15. Potenciar l’ús del servei de préstec de col∙leccions pròpies i externes per complementar les col∙leccions bibliogràfiques de  la UPC.  16. Integrar la biblioteca i els seus continguts en les xarxes socials per ser presents en els canals de comunicació dels usuaris.   17. Conèixer el comportament informacional dels usuaris per adaptar‐se als seus hàbits.   18. Personalitzar l’oferta de continguts i serveis bibliotecaris per incrementar‐ne l’ús.  19. Formar els estudiants en la competència genèrica “Ús solvent de la informació científica” per contribuir a l’assoliment de  les competències transversals.   20. Donar suport als investigadors en totes les fases del cicle de vida de la recerca.  21. Optimitzar els horaris d’obertura de les biblioteques per adaptar‐los a la situació econòmica i a la demanda dels usuaris.   22. Millorar les instal∙lacions bibliotecàries per tal d’incrementar‐ne els espais de treball i estudi en grup.  23. Potenciar la creació de biblioteques de campus per avançar en el mapa bibliotecari de la UPC.   

13


S’ha difós a la comunitat del Campus de Terrassa el catàleg de serveis de suport a la investigació. S’ha contactat amb 19  grups de recerca i s’han fet 14 trobades presencials per donar a conèixer els serveis de suport a la investigació oferts per  la biblioteca.                               

14


S’han ofert  sessions  de  formació  sobre  habilitats  informacionals  i  gestió  de  recursos  d’informació  en  diferents  especialitats i temàtiques: 

o o o o o o o o o o o o o o o

Gestió de la identitat digital per a la millora de  l’impacte de la recerca  Library research skills in business  Bases de dades en enginyeria: Inspec,  Compendex i IEEE Xplore  Recursos d’informació en control i  automatització industrial  Fonts d’informació en ciències de la visió  Recursos d’informació en enginyeria de la  construcció  Com trobar informació sobre senyals i  sistemes  Com trobar informació sobre termodinàmica  Pautes per elaborar, estructurar i redactar un  treball acadèmic (TFG, TFM, tesis)  Recursos d’informació en sostenibilitat  Recursos d’informació en energies renovables  Recursos d’informació en economia i empresa  Mendeley: gestor de referències  bibliogràfiques  Prezi  Publicació, i avaluació de la recerca

15


S’han ofert un total de 99 activitats formatives sobre habilitats informacionals i sobre la gestió de recursos d’informació en  diferents especialitats i temàtiques, amb un total de 158,5 hores i 1.998 assistents.   Les dades del 2015 són les següents :   

Acollida

Vinculades

A mida 

Escola  Doctorat 

PDI

TOTAL

Nombre de sessions 

26

59

8*

5

1

99

Nombre d’hores 

25.5

112

10.5

7.5

3

158,5

Nombre d’inscrits 

726

1.474

49

54

14

2.317

Nombre d’assistents 

582

1.320

40

42

14

1.998

                                   *5 sessions han estat individuals 

Nombre de sessions

8

51 26

Acollida Vinculades A mida Escola  Doctorat

59

PDI

 

16


Evolució del nombre de sessions *No s’inclouen les sessions d’acollida

Evolució del nombre d'hores *No s’inclouen les sessions d’acollida

180

140

146

140

138,5

137

sessions

hores

160

80

166

125,5 133

120 113,5

100

75 57

60

71

61

42 40

32

28

32

20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolució del nombre d'assistents *No s’inclouen les sessions d’acollida

1600

1505 1416

Assistents

1400 1200 949

1000 800

782 644

1089

810

688

600 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

17


S’ha continuat amb la col∙laboració amb les escoles del Campus en la implementació de la competència “Ús solvent dels  recursos d’informació” als graus.      Escola / Titulació 

Nivell Competència 

Estudiants Atenea 

Assistents sessió  presencial   

EET – Tots els graus 

Nivell 1 

352

302  

Nivell 2 

343

288  

EET – Tots els graus 

Nivell 3 

266

229  

EET – Tots els graus 

TOTAL

961

 

819

ETSEIAT – Tots els graus 

Nivell 1 

302

259

ETSEIAT – Tots els graus 

Nivell 2 

335

286

ETSEIAT – Tots els graus 

Nivell 3 

309

ETSEIAT – Tots els graus 

TOTAL

946

CITM  – Tots els graus 

Nivell 1 

‐‐

CITM  – Tots els graus 

Nivell 2 

‐‐

CITM  – Tots els graus 

Nivell 3 

65

EET – Tots els graus 

     

254 799  ‐‐  ‐‐  38 

CITM  – Tots els graus 

TOTAL

65

38

Totes les escoles 

TOTAL

1.972

1.656

18


S’han impartit  4  sessions  als  estudiants  de  l’assignatura  “Projectes”  de  l’ETSEIAT  amb  el  títol  “Pautes  per  elaborar,  estructurar i redactar un Treball Final de Grau”, amb un total de  211 assistents.      S’han impartit 2 sessions als estudiants de la FOOT que han de  lliurar  el  TFG  o  el  TFM  amb  el  títol  “Pautes  per  elaborar,  estructurar  i  redactar  un  treball  acadèmic,  amb  un  total  de  32  assistents. 

19


S’ha potenciat la formació adreçada al PDI del Campus de Terrassa, amb la impartició d’un taller, organitzat per l’ICE, amb  el títol “Gestió de la identitat digital per a la millora de l'impacte de la recerca”.   

        

S’han  impartit  5  tallers  adreçats  a  estudiants  de  doctorat  i  de  màster:  Gestor  de  referències  Mendeley  Premium;  Prezi;  Pautes  per  elaborar,  estructurar  i  redactar  un  treball  científic;  Publicació  i  avaluació  de  la  recerca;  i  Bases  de  dades  en  Enginyeria: Inspec, Compendex i IEEE Xplore.    S’han atès 36 cerques d’informació especialitzada, mitjançant el Servei d'Informació Especialitzada (SIE).     

20


S’ha potenciat  el  Servei  de  Propietat  Intel∙lectual  (SEPI)  i  se  n’ha  fet  difusió.  Durant  el  2015  s’ha  donat  resposta  a  8  consultes.    El Servei d’Obtenció de Documents de la BCT ha rebut 390 sol∙licituds de documents (382 còpies de documents, 8 préstecs)  per part d’usuaris del Campus de Terrassa de les quals, 221 (56,7%) s’han demanat a centres externs a la UPC.    El  Servei  d’Obtenció  de  Documents  de  la  BCT  ha  donat  resposta  a  58  peticions  rebudes  de  centres  externs  a  la  UPC  (13  préstecs i 45 còpies de documents).    Des dels departaments del CT s'han atès 13 peticions de documents rebudes de centres externs a la UPC (100% còpies de  documents).        

S’ha gestionat l’adquisició de 14 documents a càrrec dels departaments del Campus de Terrassa.  Durant el 2015 s’han realitzat 71 certificacions digitals de carnets UPC    Durant  el  2015  s’han  realitzat  11.022  préstecs  de  documents  localment  a  la  biblioteca.  Aquesta  xifra  no  inclou  les  renovacions de documents que fa el propi usuari via web.   

S’han realitzat un total de 7.090 préstecs de petits i aparells: USB, e‐readers, calculadores, ratolins, etc.    S’han comptabilitzat 3.071 documents consultats a la sala de lectura.       

21


L’ús de les sales de treball en grup de la biblioteca ha estat el següent: 

Evolució del nombre de préstecs  de les sales de treball en grup  8000 7161

7340 7473

6000 4000

3969

2000 0

      

3746

2708

3357

565 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

              

   

Durant el 2015 el nombre de préstecs d’ordinadors portàtils, ha estat de 5.929 préstecs. 

Evolució del servei de préstec de portàtils 2008‐2015 8000

7140

6000

6892

6625

6795

5929

4425

4000 2000

6690

1998

0

 

  

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22


El nombre total de visitants a la biblioteca durant el 2015  ha estat de 142.391 persones.     El  nombre  total  d’hores  d’obertura  del  servei  durant  el  2015 ha estat de 2.576 (109 hores més respecte a 2014).    El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius ha comprat  consorciadament,  entre  d’altres,  una  col∙lecció  de  llibres  electrònics  d’Springer  sobre  enginyeria,  amb  un  total  de  5300  títols  accessibles  i  una  col∙lecció  sobre  matemàtiques, amb un volum total de 336 llibres.   

Durant l’any 2015 s’han adquirit consorciadament revistes  de  l’editorial  Springer,  compra  que  ha  suposat  incrementar el total de revistes electròniques a què tenim  accés, en un total de 601 títols.  S’ha actualitzat la col∙lecció de referència de la biblioteca arrel d’un estudi de l’ús i consulta dels documents.                  

23


Exposició i difusió col∙lecció història de l’astronàutica Ramon Carreras  Es va posar en marxa una nova exposició amb una selecció de llibres del donatiu que va fer l'any anterior el professor Ramon  Carreras a la biblioteca. Els donatiu està compost per documents històrics sobre astronàutica.  

                       

              

       < http://issuu.com/upcbibliotecact/docs/astronautica_issuu.docx>                               <http://www.shelfari.com/o1514410708/shelf> 

En Ramon Carreras va fer el següent escrit per fer difusió de la col∙lecció, al qual nosaltres afegirem la seva biografia i portades  dels llibres i hem publicat en Issuu.           

24


Any de les biblioteques 2015  La BCT ha organitzat una exposició de novel∙les per Sant Jordi dins del marc de les activitats commemoratives de l'Any de les  biblioteques 2015. L'exposició recull llibres amb una temàtica comú relacionada amb el món de les biblioteques.  Els llibres es poden consultar en aquesta guia de lectura:       

<http://issuu.com/upcbibliotecact/docs/bctbiblioteques2015> 

25


Exposició amb motiu de l’Any Internacional de la llum i de les Tecnologies Basades en la Llum  L’exposició  va  estar  formada  per  una  selecció  de  30  llibres  sobre  diferents  aspectes  de  la  LLUM.  Els  documents  tracten  els  continguts  des  de  les  diferents  vessants  de  la  matèria,  recollint  temes  relacionats  amb  la  física,  l’òptica,  l’optometria  o  la  fotografia.  Per  realitzar  la  tria  dels  llibres  exposats  s’ha  comptat  amb  la  col∙laboració  de  Jesús  Armengol  Cebrián,  professor  d’òptica i optometria de la FOOT.  A més, es va crear, juntament amb d’altres biblioteques que  participaven en la commemoració, un blog per oferir notícies  i recursos bibliogràfics sobre la llum.                                                https://anydelallumbupc.wordpress.com/   

Setmana cultural del Campus Terrassa  Durant la Setmana Cultural de Campus de Terrassa es va organitzar un concurs de  shelfies amb l’objectiu de promocionar i augmentar els seguidors a Facebook de la  biblioteca.   

Setmana cultural   Al  llarg  de  l’any,  es  va  consolidant  el  servei  d’aplicacions  virtuals  VirtualWork.  A  finals  d’any, s’afegeix l’Autocad entre els programes llicenciats als quals es pot accedir.    

26


C. Organització i gestió    24. Implementar el nou model organitzatiu per alinear l’SBD amb les prioritats de la UPC.   25. Dotar d’expertesa el personal avançant en la formació, especialment en l’àmbit de la tecnologia i la informació digital.  26. Implementar la central de compres i catalogació per racionalitzar els processos interns.   27. Millorar la gestió i l’execució del pressupost per adequar‐lo a criteris d’eficiència segons els criteris establerts.   28. Participar en convocatòries i projectes nacionals i internacionals i en projectes de patrocini i mecenatge per incrementar  els recursos.   29. Potenciar  els  vincles  externs  i  la  internacionalització  col∙laborant  amb  altres  biblioteques  —CBUC  (Consorci  de  Biblioteques  Universitàries  de  Catalunya),  REBIUN  (Red  de  Bibliotecas  Universitarias),  LIBER  (Association  of  European  Research Libraries)— per compartir recursos, serveis, projectes i noves pràctiques en benefici de la comunitat universitària  UPC.   30. Adoptar i difondre una cultura de sostenibilitat i estalvi energètic per contribuir a reduir la despesa econòmica i la petjada  ecològica.             

27


Reunions amb els Delegats d’estudiants   S’han  fet  reunions  amb  els  Delegats  d’Estudiants  de  l’EET,  ETSEIAT  i  FOOT  per  tal  de  copsar  les  necessitats  dels  estudiants  envers  la  biblioteca  així  com  establir  un  canal  de  comunicació  fluid  entre  els  estudiants  i  el  servei.  Els  punts  tractes  més  rellevants han estat: horaris, col∙leccions i dipòsits d’enunciats d’exàmens i de TFG.  

Enquestes estudiants  Durant  el  mes  d’abril  es  van  realitzar  enquestes  de  satisfacció  al  estudiants  de  la  UPC  per  tal  de  recollir  les  aportacions  i  opinions  respecte  a  les  biblioteques  de  la  UPC.  Aquesta  informació  ha  estat  una  de  les  bases  per  a  l’elaboració  del  6è  Pla  Estratègic de les Biblioteques UPC, Enginy20. 

Formació del personal de la biblioteca    El personal de la biblioteca ha assistit a diverses activitats formatives, d’acord amb el perfil i especialització corresponent.     Aplicación de las redes sociales a la enseñanza: Comunidades virtuales .  Universidad Politècnica de Madrid. En línia  Delegació i feedback: gestió de conflictes en l’equip. SDP.  Estrategias  avanzadas  de  búsqueda  en  las  investigaciones  científicas‐técnicas:  El  uso  y  el  valor  de  la  Biblioteca  IEEE  Xplore. IEEE, en línia  Gestió de projectes. COBDC.  Gestió dels drets d’autor en els centres culturals. COBDC.  Identificar lo más citado de WOS con Essential Science Indicators (nueva versión)  Infografia:  aprèn  a  representar  gràficament  la  informació.  Servei  de  Desenvolupament  Professional  de  la  UPC,  Barcelona.  Iniciació al retoc digital d’imatges amb GIMP. SDP  Introducció a les RDA. CSUC   

28


Les preguntes en anglès. SDP.  Mendeley: certification program for librarians. En línia.  Metodologies àgils com a eines per a la millora del treball en equip, la planificació i gestió de projectes. SDP.  Novedades en la Web of Science (JCR i ESI)  Visualització de dades: transformem les dades en informació. SDP.  Web of Science: buscar la producción de autores y la evaluación con métricos de citas   

Publicacions del personal de la biblioteca  El personal de la biblioteca ha participat en les publicacions següents:  

Roca, Marta;  Puertas,  Miquel  (2015);  et  al.  (2015).  Improving  the  development  of  engineering  projects  through  informational  competence  and  the  introduction  of  social  web  tools.  A:  De  Graaff,  E.;  Farreras,  M.;  Arexolaleiba,  N.A.  (ed.).  "Active  Teachers  ‐  Active  Students  :  proceedings  of  the  13th  International  Workshop  Active  Learning  in  Engineering".  Donostia:  Aalborg  University  Press, 2015. p. 131‐140 Disponible a: <http://vbn.aau.dk/files/219310287/ALE_2015_proceedings_final_2_.pdf>    Castillo, Núria; Puertas, Miquel. “Canvi climàtic: recursos a Internet”, Sostenible?, Des. 2015, núm. 16, p. 77‐83. Disponible a: <  https://upcommons.upc.edu/handle/2117/82009>    Puertas, Miquel.; Castillo, Núria. “Canvi climàtic: recursos bibliogràfics”, Sostenible?, Des. 2015, núm. 16, p. 73‐75. Disponible a: <  https://upcommons.upc.edu/handle/2117/82008>               

29


Assistència a congressos i jornades del personal de la biblioteca    El personal de la biblioteca, d’acord amb el perfil i especialització corresponent, ha assistit a les jornades següents:     

4es Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC‐2015), organitzades per l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 21 i 22  de maig.  1st International Conference on Academic Communication Journals (ACJ‐2015), organitzades per la UPF. Barcelona, 27 de febrer   

Pressupost col∙leccions bibliogràfiques   S’ha disposat d’un pressupost finalista de 16.529 € per a la compra de  documents  per  donar  suport  bibliogràfic  i  documental  a  les  matèries   que s’imparteixen al campus.        

20è aniversari de la BCT         

                         

30


Premi Qualitat  El Consell Social de la UPC ha guardonat amb el 5è Premi a la Qualitat de la  Gestió  Universitària  a  Futur,  el  portal  de  la  Producció  Científica  dels  Investigadors de la UPC.                                                                                                                   

Sostenibilitat i estalvi energètic    Durant el 2015 la BCT ha continuant participant en el projecte POE (Projectes d’Optimització Energètica)  S’han fet diverses actuacions per contribuir a l’estalvi  energètic de l’edifici:        Tancament de la segona planta de la biblioteca durant el mes de  juliol.    Reducció dels horaris d’obertura de la biblioteca en períodes de  baix ús.   Racionalització de l’ús dels aparells individuals.   Reducció  i  adequació  horària  de  la  il∙luminació  i climatització a  les necessitats reals.    Seguiment  periòdic  de  consums  per  detectar  possibles  disfuncionaments i assistència al  curs “Sirena”.   

31


Millores en les instal∙lacions  S'han implementat algunes millores arrel de l'anàlisi de la seguretat i riscos laborals per part del Servei de Riscos Laborals:    

s’ha instal∙lat un passamans a l’escala principal  s’han posat rètols indicatius als quadres elèctrics  s’han fet millores als prestatges del magatzem 

Durant el mes de juliol es van redistribuir una zona dels espais de les sales de lectura per millorar l’ambient d’estudi i treball  individual.    

   

 

32


33

Memòria d'activitats de la BCT. 2015  
Memòria d'activitats de la BCT. 2015  
Advertisement