Page 1

Informe d’activitats 2010 Biblioteca del Campus de Terrassa UPC

Març de 2011


S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BCT

UMARI

Instal·lacions Tecnologia Col·leccions Bibliotècnica Serveis bibliotecaris Habilitats informacionals Coneixement UPC Accés a la cultura Professionals Organització i gestió

Informe activitats 2010

pàg. 3 pàg. 5 pàg. 7 pàg. 8 pàg. 10 pàg. 14 pàg. 18 pàg. 20 pàg. 21 pàg. 23

Pàgina 2


1 I 1.

nstal·la acions

La sala 2 de treball en grup, amb cap pacitat perr a 4 a 8 persones, s’ha equipat amb a un monitor m i un u PC. Els usuariss poden cconnectar-s se a internet, fe er simulaccions de prresentacion ns orals, re ealitzar exe ercicis en grup, g etc.

Evollució nom mbre res serves sa ales de treba all en gru up/ any 2008

565

2009

2708

2010

3969

a substituïït la S’ha millorat la comunicacció visual informattiva. S’ha senyalitza ació antiga a (directoris, cartells informatiuss) i se n’ha a creat de nova amb un disseny d mé és actual i aclaridor. a

BCT

Informe activitats a 2010

Pà àgina 3


S’ha millorat l’accessibilitat a la xarxa i del treball amb portàtils mitjançant connexió elèctrica a 8 taules de les sales. S’ha reparat l’ escala interior i s’han redissenyat els espais de descans de la 2a planta. S’ha rebut la cessió de dues escultures de la col·lecció “Blau Nord” d’en Josep Oller.

S’ha millorat l’automatització de la climatització i la il·luminació de l’edifici. S’ha fet una campanya de silenci per millorar l’ambient d’estudi i de treball dels estudiants a les sales de la biblioteca. El nombre total de visitants a la biblioteca durant el 2010 ha estat de 192.663 persones.

Evolució nombre visitants /any 2004

172633

2005

169749

2006

176412

2007

203633

2008

194227

2009

192064

2010

192663

El nombre total d’hores d’obertura del servei durant el 2010 ha estat de 2897.

BCT

Informe activitats 2010

Pàgina 4


2 T 2.

ecnologia a

Durant el 2010 s’han realitza at 7.140 préstecs p d’ordinadorss portàtils als e la BCT. usuaris de

Evo olució se ervei de e préste ec de  portàtills 7140

800 00 600 00 400 00

4425 1998

200 00 0 Anyy 2008

Any 2009

Anyy 2010

at un geomapa perr promoure e la col·le ecció de n novel·les de d la S’ha crea col·lecció de Culture es del món n.

BCT

Informe activitats a 2010

Pà àgina 5


S’ha creatt al YouTube el Cana al Bibliotec ca Campuss Terrassa

S’ha creatt un nou pe erfil a Twittter @UPC CBibliotecaCT

BCT

Informe activitats a 2010

Pà àgina 6


3 C 3.

oll·leccion ns

S’ha adquirit la no ova bibliog grafia reco omanada a la guia docent de e les diferents titulacions t de graus de d les esco oles del Ca ampus. S’ha actualitzat el fo ons d’auto oaprenenta atge de la biblioteca adquirint nous documentts i realitza ant un expu urgo de la col·lecció existent. e S’han cre eat prestattgeries virttuals de suport a le es exposicions temporals realitzade es en la bib blioteca durant l’any en e curs.

S’han rea alitzat tasq ques de desafectació de la co ol·lecció d de la biblio oteca d’acord am mb el docu ument “Pla a de gestió i desenvo olupament de la col·le ecció de les biblioteques de d la UPC””. S’ha partticipat en el procés físic d’en ncaixar less monogra afies i rev vistes dipositade es en la BR RGF en ca aixes GEPA A per envia ar-les al magatzem.

BCT

Informe activitats a 2010

Pà àgina 7


4 B 4.

ib bliotècnica

S’han red dissenyat i actualitzat els continguts del site s local d de la BCT

El nombre total de e visites al web de la a BCT durrant el 2010 ha estatt de 20.771 (2 23 març-31 1 desembre e).

Març M A Abril M Maig Juny Juliol

855 2.944 2.680 2.633 642

Agost Setembrre Octubre Novemb bre Desemb bre

256 2.216 6 3.330 2.722 2 2.493 3

al de visittes, 116 visites s’h han fet de es de disp positius mòbils m Del tota (Smartp phones, Bla ackBerry, Ipod, I Ipad))

56 visitants iPh hone

17 visitants

17 visitan nts Android

SymbianOS S

a dels nave egadors, le es dades só ón les D’acord amb la prrocedència següentts:

BCT

Informe activitats a 2010

Pà àgina 8


10.178 visitants

2.097 visitants

7.101 visitants

1.172 visitants

11.481 visites s’han fet des de la xarxa UPC

Les dades segons l’origen de les visites són les següents: Google directe (http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/) cataleg.upc.edu etseiat.upc.edu upc.edu terrassa.upc.edu bibliotecnica.upc.es twitter atenea.upc.edu

BCT

Informe activitats 2010

6,894 4,143 2.640 2.546 1.590 444 322 183 165

visites visites visites visites visites visites visites visites visites

Pàgina 9


5. S

erveis bibliotecaris

S’ha millorat la informació exposada al monitor informatiu “CanalBib” amb la incorporació d’informacions més dinàmiques i visuals, com per exemple, temps de disponibilitat del préstec de portàtils, de les sales de treball en grup, etc.

S’ha posat en marxa el servei de préstec de llibres electrònics (e-books) i d’una tableta digitalitzadora per al PDI.

Durant el 2010 s’han realitzat 19102 préstecs de documents.

Evolució nombre préstecs /any 2004

31985

2005

32928

2006

31444

2007

27510

2008

25975

2009

21640

2010

19102

S’ha realitzat una campanya de difusió de l'autoservei dels usuaris en la gestió del préstec.

BCT

Informe activitats 2010

Pàgina 10


S’han incre S ementat els continguts i se n’ha fet promoció p del p podcasts de la BCT.

serve ei de

S S’han introd duït les millores segü üents:

S’ha affegit un no ou idioma, el francès s.

S’han gravat g nou us podcas sts en form mat àudio.

El nombre de visitess totals a la interfíc E cie de pod dcasts dura ant el 2010 ha e estat de 29 90.

Nombrre de co onsultess 29 90

300 250 200 150 100 50

11

41

62 27

23

32

36

9

17

5

14

13

0

BCT

Informe acctivitats 2010 0

Pàgin na 11


ons la proccedència dels d navegadors, les vistes han n estat les ssegüents: Sego

174 visitants

15 vis sitants

86 visitants v

9 visittants

Altre es 148 visites v s’ha an fet des de la xarx xa UPC

S’ha fet difu S usió de la nova interffície web del d Laborattori virtual d’Idiomes, web d del qua des al es pot accedir a diiferents rec cursos gratuïts i de p pagament per p a l’’autoapren nentatge d’ idiomes.

S’han atèss 22 cerqu S ues d’informació es specialitzad da, mitjançant el Servei d d'Informaci ó Especiallitzada (SIE E) S’ha potenciat el Serrvei de Pro S opietat Intel·lectual (S SEPI) i se n n’ha fet diffusió. D Durant el 2010 s’ha donat d respo osta a 7 co onsultes.

BCT

Informe acctivitats 2010 0

Pàgin na 12


El Servei d’Obtenció E d ó de Documents de la BCT ha h atès 24 42 peticion ns de d documents s de la biblioteca i ha a sol·licitat 578 docum ments exte erns al Cam mpus d Terrassa de a. S’ha gestio S onat l’adqu uisició de 105 docum ments a càrrec c delss departam ments d Campus de Terra del assa.

S’ha iniciatt el Servei Punt d’Ide S entitat Digittal, que pe ermet valid dar l’acrediitació d digital del carnet c UPC C.

S’han resolt 83 tiiquets de S es de la Factoria de recu ursos doc cents c correspone ents a dive ersos prod ductes (víd deos, anim macions, gràfics, pàg gines w web, etc.).

BCT

Informe acctivitats 2010 0

Pàgin na 13


6. H

abilitats informacionals

S’han realitzat 21 sessions d’acollida adreçades als estudiants de nou ingrés de les escoles del campus durant el mes de setembre. L’assistència ha estat del 62 %.

Escola

Matriculats

Assistents

Percentatge

Nombre sessions

EUOOT

104

58

55,77

3

EET

390

177

45,38

10

ETSEIAT

322

276

85,71

5

CITM

80

45

56,25

3

TOTAL

896

556

62,05

21

L’evolució d’assistents a les sessions d’acollida durant els darrers cursos ha estat la següent:

Escola

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

EUOOT

81

78

66

53

52

58

EET

318

267

226

133

102

177

ETSEIAT

269

274

224

205

232

276

CITM

29

34

56

45

39

45

TOTAL

697

653

572

436

425

556

S’ha actualitzat el contingut teòric de la sessió d’acollida adequant-lo a les noves necessitat d’informació dels estudiants de grau. S’han realitzat 2 sessions d’acollida per als alumnes en Erasmus en el marc de l’Orientation Week del Campus de Terrassa.

BCT

Informe activitats 2010

Pàgina 14


S’ha realitzzat 1 sessió S ó d’acollida a a 11 alum mnes del Diploma D Universitari UPC “Ciència, Tecnologia T i Societatt” en la se eva tercera a edició. L’assistènciia ha e estat del 40 0 %. S’han ofertt sessions de formacció sobre habilitats S h in nformacion nals i gestió de recursos d’informació ó en diferen nts especia alitats i tem màtiques: o o o o o o o o o

Recu ursos d’infformació en n enginyerria de la co onstrucció Fontts d’informació en en nginyeria electrònica i telecomu unicacions Com m trobar infformació en n energia eòlica e Com m trobar infformació en n energia nuclear n Prop pietat intel·lectual Recu ursos d’infformació en n ciències de la visió ó Recu ursos d’infformació en n sostenibilitat UPC Commons i el dipòsit Treballs acadèmics a C de la UPC RefW Works: gesstor de refe erències biibliogràfiqu ues

S’han ofe S ert un to otal de 32 activitats form matives so obre habiilitats i informacio onals i sobre la ge estió de re ecursos d’informació d ó en diferents e especialita ats i temàttiques, am mb un total de 125.5 5 hores i 7 782 assisttents. L dadess del 2010 són Les s les següents : Activita ats 1i2

Vincu ulades

Ta aller IC CE

A mida a

Nombre de N se essions

1

19

3

7

2

32

Nombre N d’hores

30

55.5

9

29

2

125.5

Nombre N d’inscrits

53

631

51

139

20

894

Nombre N d’assistents s

40

552

35 5

135

20

782

BCT

Informe acctivitats 2010 0

Altres

TOTAL L

Pàgin na 15


S S’ha particiipat en el Màsters M se egüents: 

Energia a per al De esenvolupa ament Sostenible am mb la imparrtició del mòdul m “Recurssos de info ormación en e energía para el de esarrollo ssostenible” dins l’assignatura Sem minario de introducció i ón.

eria Tèxtil, Paperera i Gràfica amb a la impartició de el mòdul “F Fonts Enginye d’inform mació en enginyeria e tèxtil” din ns l’assignatura Mettodologia de d la investig gació i fontss d’informa ació.

Sosteniibilitat amb b la imparttició de la sessió “R Recursos d d'informaciió en sostenib bilitat” en diverses d asssignatures s del màster.

Optome etria i Cièn ncies de la Visió amb b la imparttició del mò òdul “Recu ursos d’inform mació en ciències c de la visió ó” dins l’asssignatura Iniciació a la recerca.

S’ha particiipat en la titulació S t En nginyeria en e Organitzzació Indusstrial, mod dalitat s semipresen ncial, mitjançant la a imparticiió de l’asssignatura “Com trrobar in nformació especialitzzada”. S’ha imparrtit l’activita S at “Cerca d'informac ció i metod dologia pe er al teu trreball a acadèmic ( (PFC, TFC C, etc.) en n format semipresen s ncial, reco oneguda per la U UPC amb 3 crèdits de e lliure elecció. S’ha potencciat la form S mació adreçada al PD DI del Cam mpus de Te errassa, am mb la im mpartició de tres tallers org ganitzats per l’ICE: Propieta at intel·lec ctual: bàsiques, Eines per buscar informació q qüestions i acadèmicca a Interrnet i in ntroducció al Web 2.0, Recu ursos i serveis per estar al d dia en la teva e especialitat t. S’han elaborat materrials didàcctics acces S ssibles dess del web per consu ultar i a ampliar els coneixements sobre la cerca d’informacció.

BCT

Informe acctivitats 2010 0

Pàgin na 16


BCT

Informe activitats 2010

PĂ gina 17


7 C 7.

oneixeme ent UPC

S’han enregistrat dive S ersos víde eos on inve estigadors del Campu us de Terrrassa reflexionen sobre l'acccés obert, en el marrc de la II Setmana S In nternacional de l'Accés Obe ert.

S’han enregistrat dos nou S us vídeo os Media atics expllicatius U UPCommo ons, el porta al d’accés al coneixe ement oberrt de la UP PC.

sobre s

S’ha incrementat la S a presènciia de la producció ó científica a generad da al C Campus d Terrasssa als differents dip de pòsits d’U UPCommon ns: Dipòsiit de m materials d docents, Trreballs aca adèmics, E-prints E UP PC, Reviste es i congre essos U UPC, Tesiss doctoralss – TDX i Videoteca V digital d de la a UPC.

BCT

Informe acctivitats 2010 0

Pàgin na 18


S’ha participat en el procé S és de rev visió de qualitat d de les dades ues introd b bibliogràfiq duïdes a DRAC. S’han S norm malitzat i validat 1.155 1 p publicacion ns dels professors de el Campus de Terrassa.

S’ha elabo S orat un recurs Web que inclo ou els artticles d’invvestigadors s del C Campus publicats en revistess indexade es, amb l’objectiu d de difondre e les p publicacion ns científiqu ues de mé és qualitat generades g s al Campu us de Terra assa.

BCT

Informe acctivitats 2010 0

Pàgin na 19


8. A

ccés a la cultura

S’han realitzat diverses exposicions temàtiques:

BCT

Enginyeria química (gener)

Organització d’empreses (febrer - abril)

Energies renovables (maig - juliol)

Aeronàutica (setembre - novembre)

El còmic i l’aeronàutica (desembre)

Informe activitats 2010

Pàgina 20


9. P

rofessionals

S’han realitzat sessions de formació en cadena per compartir i millorar el coneixement professional del personal de la biblioteca. El persona de la biblioteca, ha rebut les accions formatives següents: o 4as Jornadas OS Repositorios. Políticas de promoción del Acceso Abierto. o Taller de DRAC o Els documents i la informació de la biblioteca des de la perspectiva de la propietat intel·lectual o Web social i biblioteques o Eines de gestió de bibliografies: Citeulike i Connotea o Gimp: nocions bàsiques per aprendre a editar les nostres imatges o Microbloggin: experiències i aplicacions de Twitter o Codificació de materials no-llibre en MARC 21: curs avançat o Cibermetría, minería web y posicionamiento en motores de búsqueda o Taller de lideratge o Dialnet. Formació per a la introducció de dades o Gestió de referències bibliogràfiques amb Zotero o Anglès o Aplicació de la llei de protecció de dades a la UPC o Drets dels ciutadans o Com assolir els objectius o Comunicació persuasiva o El desenvolupament de la creativitat amb PNL o Habilitats de direcció de persones

El personal de la BCT ha participat següents:

BCT

en les publicacions professionals

Amat, Lluïsa, Bagés, T.; Méndez, Montserrat; Pérez, Andrés; Roca, Marta. Fidelitzant usuaris digitals: innovacions TIC a les biblioteques UPC. Dins: ITEM, núm. 52, Gener-Juny 2010

Castillo, Núria; Puertas, Miquel. Recursos a Internet sobre avaluació de la sostenibilitat. "Sostenible?", Novembre 2010, núm. 11, p. 131139. Disponible a: < http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/9522>

Informe activitats 2010

Pàgina 21


Perona, Lluïsa; Puertas, Miquel. Redefinint els rols dels bibliotecaris de suport a la recerca universitària. "Item: revista de biblioteconomia i documentació", juliol/desembre 2010, núm. 53, p. 53-64. Disponible a: <http://upcommons.upc.edu/e-prints/handle/2117/10953>

Puertas, Miquel; Castillo, Núria. Recursos bibliogràfics sobre avaluació de la sostenibilitat. "Sostenible?", Novembre 2010, núm. 11, p. 125-129. Disponible a: < http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/9521>

Roca, Marta; Puertas, Miquel. "Compartir archivos multimedia: Youtube: bibliotecas universitarias: Biblioteca del Campus de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña", Dossier "Experiencias bibliotecarias con las tecnologías sociales", Educación y biblioteca, año 22, n.177, mayo-junio 2010. ISSN 0214-7491

S’ha realitzat la comunicació següent: 

Roca, Marta (2010). “El dia a dia a les Factories de la UPC”. Dins: I Dia de la Factoria, organitzat per l’ICE de la UPC a Barcelona, el 23 de novembre de 2010. Disponible: <http://hdl.handle.net/2099.2/2076>

Del 5 al 17 de juliol, la Marta Roca ha dut a terme una estada professional dins de la convocatòria de mobilitat de PAS 2009, per conèixer els Serveis bibliotecaris de 2 universitats i una biblioteca pública de Vancouver (Canadà) i d’una universitat i biblioteca pública de Seatle (Estats Units d’Amèrica): o University of British Columbia, o Vancouver Public Library, o Simon Fraser University, o University of Washington o Seattle Public Library.

BCT

Informe activitats 2010

Pàgina 22


10. O

rganització i gestió

S’han definit accions de millora arrel de l’enquesta de serveis comuns del campus de Terrassa realitzar al PDI i PAS del Campus: o Incrementar la difusió del dipòsit institucional UPCommons (20102011) o Incrementar la difusió del servei de la Factoria de Recursos Docents (2010-2011) o Aconseguir l’obertura del servei durant els caps de setmana d’octubre a juny (2010-2011) o Millorar el servei de documents al lloc de treball. o Posar en marxa el servei de préstec de llibres electrònics (2010).

Presentació de Marta Roca “El dia a dia a les factories” dins el I Dia de la Factoria

S’ha millorat el disseny del butlletí Informacions de la Biblioteca, que s’envia a la comunitat universitària del campus.

BCT

Informe activitats 2010

Pàgina 23


.nm BCT

Informe acctivitats 2010 0

PĂ gin na 24

Informe d'activitats 2010. Biblioteca del Campus de Terrassa  

Aquest informe conté les activitats més destacades que s'han dut a terme l'any 2011. El document està estructurat en 10 apartats que corresp...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you