Page 1

Jaarverslag Upact - 2011 Beweging!


Inhoudsopgave Voorwoord: Kernvraag

3

Vrede in beweging

4

Voortzetten succesvolle formules

5

Ruimte voor innovatie

9

Verbreden van publiek

12

Organisatie in beweging

14

Kengetallen projecten

18

Samengevatte jaarrekening

21

2


Kernvraag Quis, Quid, Ubi, CUR, Quomodo, Quando Wie, wat, waar, WAAROM, Op welke wijze, Wanneer Waarschijnlijk zal het u niet veel anders vergaan als ondergetekende bij het lezen van dit jaarverslag: Upact is in beweging, er wordt hard gewerkt, er gebeurt veel, haast niet meer bij te benen! Ook in het afgelopen jaar groeide Upact: meer stafmedewerkers, meer stagiairs, meer projecten, meer financiĂŤle middelen, een grotere inzet van deskundigen op vrijwillige basis, hogere bereikcijfers en groeiende nationale en internationale bekendheid, contacten en samenwerking. Maar of dit alles ook substantieel heeft bijgedragen aan minder geweld en conflicten en groei van vrede en veiligheid zonder geweld? Een wezenlijke en moeilijk te beantwoorden vraag, maar wij vinden van wel. Hoe of we dat weten? Naar het antwoord op deze vraag zoeken staf en bestuur van Upact regelmatig, want niets is zo funest als, wanneer het goed gaat, vanzelfsprekend door te gaan op de ingeslagen weg. Meten is weten. Daarom is er een evaluatiecoĂśrdinator aangesteld, wordt standaard bij een nieuw project expliciet de vraag gesteld of dit project past binnen de gestelde doelen. Daarom zijn instrumenten om de resultaten van de projecten tijdens en na afloop te meten verfijnd en meer gesystematiseerd en maken ook externe evaluatoren deel uit van dit proces om te zien of Upact op de juiste koers zit. Weten we hiermee of ons werk daadwerkelijk bijdraagt aan wereldvrede, of deelnemers meer bewust en meer actief stelling nemen tegen geweld en kiezen voor vrede? Ons antwoord is positief; in die zin dat we geloven in dat waar Upact voor staat, als we zien wat er gebeurt met vooral jonge mensen die in de projecten meedoen. Als voorzitter van het bestuur van Upact heb ik die beweging mee in gang mogen zetten en stimuleren. Het doet me goed dat ik het stokje nu mag overgeven aan iemand van een nieuwe generatie die er op eigen wijze mee zal verder gaan: Marije Balt, welkom bij Upact. Op onze nieuwe locatie in het hart van Utrecht. Ik wil hier ook heel graag alle medewerkers, vrijwilligers, experts, stagiairs, partners en donateurs bedanken voor de inzet en het enthousiasme: alleen dat al is een bijdrage aan wereldvrede! Henk Bekker Voorzitter Upact

3


Vrede in beweging 'Beweging!'. Dat is de titel van ons jaarverslag over 2011. Het beschrijft niet alleen onze missie – wij zetten vrede in beweging – maar het laat tegelijk zien hoe Upact dit bereikt. Wij bewegen continu mee met de trends en belevingswereld van onze doelgroepen, bewegen steeds vaker richting nieuwe publieksgroepen en we houden onze snel groeiende organisatie steeds in beweging. Niet alleen om innovatie aan te jagen en de organisatie steeds verder te professionaliseren, maar juist ook om bewegingen naar een onzekere situatie te voorkomen: zo diversifiëren we onze inkomstenbronnen bijvoorbeeld voor een stabiele basis in onzekere tijden. In dit jaarverslag staat hoe Upact in 2011 vrede in beweging zette. De inhoudelijke projecten belichten we vanuit drie thema's: de succesvolle formules die we voortzetten, de ruimte die we creëerden voor innovatie en onze inzet om publieksgroepen te verbreden. Daarnaast besteden we aandacht aan de ontwikkeling die onze organisatie doormaakte. De snelle groei van onze formatie en de professionaliseringslag die we maakten, de programma-evaluatie die we ontwikkelden en de aandacht die er was voor het 'verduurzamen' van de organisatie. Financieel, maar ook op het terrein van beleidsvorming, investeringen in innovatie of bijvoorbeeld het binnenhalen en behouden van talent. Voor vragen of opmerkingen over dit jaarverslag kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Daarnaast krijgen wij graag constructieve feedback. We hebben in dit jaarverslag bijvoorbeeld veel tips verwerkt die wij op ons vorige jaarverslag kregen van fans, partners en vrijwilligers. Zij zijn ook Upact. Upact Upact zet zich in voor duurzame vrede. Wij willen Nederlandse burgers, met name jongeren, bewust maken van de oorzaken en gevolgen van conflicten en hen inspireren om hun invloed aan te wenden om vrede te bevorderen. Door middel van innovatieve games en projecten spreken wij jongeren aan binnen hun eigen leefwereld en betrekken wij hen op een unieke manier bij conflicten die normaal ver van hun bed zijn. Om dit te bereiken steunen wij op onze expertise in jongerenparticipatie, (online) serious gaming, campaigning en e-learning.

4


Voortzetten succesvolle formules

5


Diverse succesvolle projecten uit 2010 zetten we voort in 2011 vanuit het grotendeels door Oxfam Novib gefinancierde meerjarenprogramma 'Verhip, Vrede!'. Daarnaast gaven we hernieuwde invulling aan twee onderwijsprojecten uit 2009: Budget Europe en Regel de Wereldvrede. 'Vergeten' conflicten Vanuit het 'Verhip, Vrede!'-programma brachten we afgelopen jaar twee 'vergeten' conflicten onder de aandacht. In 2011 kreeg dit onder meer invulling tijdens vier themasessies. Daarnaast besteedden we extra aandacht aan deze 'vergeten' conflicten tijdens verschillende projecten. Opnieuw merkten we dat onze inzet voor deze conflicten belangrijk is. We waren in staat via deze thematische aanpak diaspora zoals HIRDA en Somali Next Generation in Nederland een podium te bieden en onze deelnemers te verrassen en uit te dagen met nieuwe kennis. Tegelijk zijn 'vergeten' conflicten soms minder aansprekend voor specifieke doelgroepen. Dat maakte het nog belangrijker om deze conflicten dichtbij de belevingswereld van onze projectdeelnemers te brengen – bijvoorbeeld met de onderwerpen die we uitlichtten tijdens projecten en themasessies. Schooljaar 2010/2011 stond in het teken van het conflict op de Filipijnen. We organiseerden onder andere een Diner Roulette over kinderrechten op de Filipijnen en een themasessie over Conflict en Natuurbeheer met specifieke aandacht voor mijnbouw in de Filipijnen. Tijdens het eerste semester van schooljaar 2011/2012 lag onze focus op het conflict in Somalië. Dit vertaalde zich in themasessies over onderwijsprojecten van verschillende ngo's in het conflictgebied en de impact van sociale media op het conflict en vredesproces.

Onderwijs Een project dat ieder jaar aanhaakt bij deze 'vergeten' conflicten is onze serious game Markt voor Vrede. Scholieren van ruim twintig scholen speelden mee met deze fictieve online aandelenmarkt. Doordat de aandelen zijn gekoppeld aan het mediasentiment van een conflictgebied, maakten de leerlingen kennis met de oorzaken van conflict en de complexe processen van wederopbouw. Met een scholentour – waarin vluchtelingen en landen-experts hun eigen ervaringen met de leerlingen deelden – brachten we de thema's uit de game ook fysiek de klas in. Een aanpak met impact, zo vinden docenten en leerlingen. Dat blijkt niet alleen uit evaluatie, maar bijvoorbeeld ook uit deze korte reportage van Leraar24.

6


Onze andere serious game voor het onderwijs – Budget Europe – lanceerden we in mei 2011. Duizenden jongeren namen via dit project zelf plaats op de stoel van de Europese Commissie om hun 'ideale' EUbegroting te maken. Deelnemen is nuttig omdat spelers de impact van begrotingskeuzes op mensen binnen en buiten Europa ontdekken. De game is motiverend en leuk door de game-elementen, maar ook doordat spelers hun begroting kunnen vergelijken met bekende Nederlanders als acteur Waldemar Torenstra, Z@pp presentatrice Evelien Bosch en GTST-ster Guido Spek. Niemand minder dan Eurocommissaris Neelie Kroes verwelkomde deelnemers via een filmpje.

Samen met Care ontwikkelden we voor het MBO de online storytelling game Face2Face. De methode baseerden we op ons voormalige project Peers of Romeo & Julia. De deelnemende studenten verplaatsten zich tijdens het spelen van Face2Face in het dagelijkse leven van de Somalische Bilan. Ze maakten keuzes voor Bilan – gaat ze vandaag bijvoorbeeld naar school of water halen? – en werden geconfronteerd met de consequenties van deze keuzes. De studenten kregen zo inzicht in de dilemma's en dagelijkse barrières van het leven in een conflictgebied. Het online verhaal werd extra tastbaar doordat deelnemers na afloop van de game via het internet ervaringen uitwisselden met jongeren in Congo en Somalië. Tijdens de Vredesweek en de Internationale Dag voor de Vrede gaven we op verschillende scholen extra aandacht aan vrede en conflict. Vanuit onze samenwerking met het Ministerie van Vrede (IKV Pax Christi) organiseerden we intensieve vredessimulaties op vijf scholen. Dit project – Regel de Wereldvrede! – voerden we eerder al uit in 2009. Na een introductie op een conflict door ervaringsdeskundigen en experts onderhandelden de scholieren over een vredesakkoord. Voormalig Minister Jan Terlouw en Midden-Oostendeskundige Petra Stienen namen als 'Minister en Staatssecretaris van Vrede' de vredesakkoorden in ontvangst.

7


Directe actie Via UrTurn – een online en mobiel missiespel dat doorliep vanuit 2010 – zetten we spelers in hun eigen leefomgeving aan tot kleine wereldverbeterende missies. Via online en mobiele applicaties 'gamificeerden' we de echte wereld. Daarbij sloten we altijd nauw aan bij de belevingswereld van deelnemers. Scholieren die deelnamen kregen bijvoorbeeld punten door de manager van de plaatselijke supermarkt aan te spreken op een te beperkt aanbod van fair trade producten. Spelers vanuit een studentenvereniging moedigden we aan om samen met het barpersoneel van hun stamkroeg op zoek te gaan naar het meest duurzame bier. UrTurn voerden we afgelopen jaar uit in drie verschillende versies. Met een educatieve versie ondersteunden we onze andere onderwijsprojecten. UrTurn liet leerlingen na kennisvergaring direct in actie komen voor vrede. Daarnaast ontwikkelden we samen met de Nederlandse Sportalliantie een versie om een handelingsperspectief toe te voegen aan een programma dat sport en het werken aan vrede verbindt. Ook speelden we UrTurn met (studie)verenigingen en op festivals. Dit jaar stonden we onder meer op het Xnoizz Flevo Festival en op de Internationale Dag van de Vrede in Utrecht.

--UrTurn werd ook gespeeld tijdens de Dag van de VN. De beste deelnemer won een ontmoeting met Kumi Naidoo, directeur van Greenpeace International. Winnares Tara Kenkhuis: 'Mijn bezoek aan Greenpeace is erg nuttig geweest, vooral omdat ik meer te weten ben gekomen over lobbyen‘ ---

8


Ruimte voor innovatie

9


Wij probeerden in 2011 diverse bestaande projecten te verbeteren. Daarnaast startten we met verschillende innovatieve methodes en ontvingen we een nieuwe meerjarensubsidie voor ons vooruitstrevende programma Check je Impact! Verbetering Een project dat we afgelopen jaar onder de loep namen was de Conflictenteller. Dit project – dat een overzicht biedt van actuele en dreigende conflicten wereldwijd – bleek een groot succes en trok in 2011 veel meer deelnemers dan verwacht. Dit was onder meer het resultaat van succesvolle zoekmachineoptimalisatie. Toch vonden we het noodzakelijk om de kwaliteit te verbeteren. Afgelopen jaar schreven ruim veertig vrijwilligers mee aan een nog beter informatie-aanbod op de website. Daarnaast kent de Conflictenteller sinds 2011 een redactieraad die advies verstrekt over de inhoud en opbouw van de teller. Ook controleert de redactieraad de kwaliteit van conflictanalyses. Om de Conflictenteller meer 'levend' te maken, startten we afgelopen jaar met de ontwikkeling van een ConflictenVerteller – een layer over de teller waarmee we door het gebruik van video en geluid een gezicht gaan geven aan de verschillende partijen in een conflictgebied. Naast de Conflictenteller brachten we in 2011 – op basis van feedback van deelnemers – ook diverse veranderingen aan in het point-en-click avontuur Moving Out. Deze online game voor studenten wisten we daarmee toegankelijker te maken, wat resulteerde in meer spelers en betere resultaten. Inmiddels ontdekten duizenden studenten via Moving Out de grootte van hun eigen impact op vrede en conflict. Uit enquêtes die deelnemers invulden blijkt dat zij via Moving Out op een actieve manier kennis vergaarden en werden aangezet tot actie. Diverse spelers kondigden bijvoorbeeld aan te willen onderzoeken of zij wel duurzaam bankieren. Innovatie Afgelopen jaar testten we diverse nieuwe methodes. Zo trapte Jan Pronk dit jaar de eerste editie van Peace of Minds academy af. Tijdens dit project werkten dertig geselecteerde studenten een halfjaar lang samen met jongerenorganisaties uit een (post)conflictgebied aan concrete problemen. De studenten leerden over de oorzaken en gevolgen van conflict en ze werkten direct aan duurzame vrede door met hun ideeën en expertise vredesprojecten in Argentinië, Bangladesh, DR Congo en Palestina te ondersteunen. De afsluiting van het project, de presentaties van de oplossingen voor de uitdagingen en de eindevaluatie van de eerste editie vinden plaats in 2012.

10


Met Kruisbestuiving lanceerde Upact een project om kunstvormen en vrede te verbinden. Onder begeleiding van professionele kunstenaars en campaigners werkten dertig Utrechters en dertig studenten van de Hogeschool Utrecht aan concepten om via kunst het thema vrede onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. De winnende groep kreeg duizend euro en organiseerde hiermee activiteiten tijdens 3FM Serious Request en tijdens de Internationale Dag van de Vrede. Daarnaast vonden er al diverse publieksactiviteiten plaats tijdens de inspiratiesessies. Ook voormalig PvdA-fractievoorzitter Job Cohen kwam daarbij in actie:

Online ontwikkelden we in 2011 twee campagnes met veel innovatieve sociale, competitie en game elementen. Voor het Ministerie van Vrede maakten we een informatieve game – 'Make doves, not war!' – en een virtuele handtekeningmodule. Spelers en bezoekers riepen we op om hun handtekening voor vrede te zetten onder een alternatieve troonrede, wat resulteerde in een online handtekening van meer dan 600 meter. Daarnaast organiseerden we in opdracht van Stichting Kerk & Wereld de tweejaarlijkse Jongerenprijs. Centraal stond een campagnewebsite waar ruim dertig organisaties zich aanmeldden met hun maatschappelijke projecten voor en door jongeren, vele honderden personen inhoudelijke projecten met hun netwerk deelden en waar duizenden mensen hun stem uitbrachten.

Verbinden In 2011 ontvingen we een meerjarensubsidie voor ons programma Check-je-Impact. Deze levert de komende jaren een bijdrage aan diverse vernieuwende online projecten, maar is vooral interessant omdat we konden starten met de ontwikkeling van een Impact Checker. Dit wordt een centraal portal waarmee we verschillende Upact-projecten en -games verbinden. Deelnemers en spelers zien hierdoor straks direct welke impact hun handeling of actie heeft op vrede en conflict op verschillende plaatsen in de wereld. Vorig jaar constateerden we al dat Upact haar verschillende projecten en de organisatie nog effectiever aan elkaar kan verbinden. We ontdekten dat deelnemers, fans en vrijwilligers onvoldoende kennis maakten met meerdere projecten of met onze organisatie. Naast initiatieven op het niveau van corporate communicatie geeft de Impact Checker straks op projectniveau expliciet invulling aan deze uitdaging.

11


Verbreden van publiek

12


Afgelopen jaar richtten we ons specifiek op het verbreden van ons publiek. Zo intensiveerden we onze activiteiten voor studenten en young professionals. Daarnaast zetten we nieuwe stappen in internationale samenwerking. Studenten en young professionals In 2010 lanceerden we met Moving Out ons eerste initiatief gericht op studenten en young professionals. Afgelopen jaar intensiveerden we onze activiteiten voor deze doelgroepen. Met Peace of Minds academy organiseerden we een programma voor talentvolle studenten, via Kruisbestuiving was er een samenwerking met de opleiding communicatie en multimediadesign van de Hogeschool Utrecht en we startten met de ontwikkeling van een serious game voor deze doelgroepen in samenwerking met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Internationalisering Afgelopen jaar zetten we daarnaast nieuwe stappen buiten Nederland. Wat in Nederland goed werkt om vrede in beweging te zetten, kan in andere landen ook effectief zijn. Vanuit die gedachte zochten we internationale contacten om onze projecten en games in andere landen binnen Europa een 'tweede' leven te geven. Daarnaast vroegen sommige projecten specifiek om contacten buiten Nederland. Voor Peace of Minds academy bijvoorbeeld: daarin stonden uitdagingen van en samenwerking met jongerenorganisaties uit (post-)conflictgebieden zoals Argentinie, DR Congo en Palestina centraal. We bouwden afgelopen jaar aan een netwerk van ngo's binnen Europa. Dit had direct resultaat. Via dit netwerk waren we in staat duizenden niet-Nederlandse jongeren te bereiken met ons project Budget Europe. Ook boden wij diverse vrijwilligers en deelnemers van onze projecten de kans om deel te nemen aan trainingen op het gebied van jongerenparticipatie en vrede in Riga en Milaan. Daarnaast probeerden we bij het ontwerpen van nieuwe projecten direct rekening te houden met onze wens een internationaal publiek te bereiken. Zo zetten we samen met diverse partners de eerste stappen voor internationale versies van Regel de Wereldvrede en Markt voor Vrede.

--Na het bezoek van Upact aan het World Peace Festival in Berlijn schreef voorzitter Henk Bekker het blog 'Moeten, wat moeten we ermee?' voor Oneworld. '(‌) we must, have to, we need...' Geladen uitspraken van gedreven mensen die betrokken bezig zijn met vrede als denker, planner, activist, doener, zakenman, -vrouw of dromer. Intrigerende uitspraken omdat ze het failliet van de vredesbeweging suggereren. Irriterende uitspraken omdat ze mij het gevoel geven dat er nog maar weinig goed gedaan is. Verrassend soms en confronterend als de DO's met betrekking tot vrede, vredeswerk en de vredeswerker. Maar hoe komen we erachter wat wel werkt? Zullen we dat eerst eens aan elkaar vragen? Is dat niet World Peace Partnership?‘ Naar volledige artikel >> ---

13


Organisatie in beweging

14


Trends en ontwikkelingen Ook de omgeving van Upact is in beweging. Op ontwikkelingssamenwerking werd afgelopen jaar al stevig bezuinigd, waardoor een aantal van onze partners een pas op de plaats maakten of hun strategie aanpasten. Hierdoor werden toekomstige samenwerkingen onzeker. Verschillende fondsen stonden bovendien onder druk. Zo was de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) nog maar net begonnen, krap een jaar later werd de regeling al opgeschort. Mede hierdoor gingen verschillende ngo's failliet of werden anderszins gedwongen hun werkzaamheden te staken. Tegelijk merkten we opnieuw dat er ook veel goed nieuws is voor Upact. Onze methoden werden steeds vaker omarmd. 'Serious gaming' werd meer 'mainstream' en het besef bij partners groeide dat innovatieve methodes effectief kunnen bijdragen in het realiseren van leereffecten en gedragsverandering. We merkten dat we door onze expertise op deze terreinen een steeds sterkere positie konden verwerven. Met de toename van ICT en e-learning in het onderwijs lagen er bijvoorbeeld veel kansen. Daarnaast sloot de nieuwe definitie van 'wereldburgerschap' van NCDO goed aan op het werk van onze organisatie. Gedragsmeting werd belangrijker.

Voor Upact zijn deze verschillende trends en ontwikkelingen een bevestiging van onze werkwijze. Dit werd nog eens bevestigd door de toekenning van twee meerjarensubsidies vanuit SBOS.

Formatie in beweging Ons personeelsbestand groeide in 2011 aanzienlijk. Onder meer door effectieve fondsenwerving was er een toename in het aantal projecten en behoefte aan meer expertise. Zo namen we voor het eerst een institutionele fondsenwerver aan, breidden we het technische team uit en kwam er een vervanger voor de vertrekkende educatiemedewerker. De focus van de beleidsmedewerker communicatie verschoof sterk van projectwerk naar beleidswerk. Daarnaast trokken we voor het eerst ook stagiairs aan voor office management en communicatie. De uitbreiding in werknemersbestand had ook tot gevolg dat er behoefte was aan een nieuwe huisvesting van Upact. Deels om meer werkplekken te realiseren, deels om anders te kunnen werken. In april 2012 vestigt Upact zich aan de Telingstraat in Utrecht.

15


Diversificatie inkomsten Afgelopen jaar zochten we bewust naar meer diversiteit van inkomstenbronnen. Dit leidde tot verschillende nieuwe activiteiten. Voor Kerk en Wereld organiseerden we bijvoorbeeld na het winnen van een pitch de Jongerenprijs 2011. Hiermee verdienden we voor het eerst geld met een project 'in opdracht'. Daarnaast zochten we naar verdienmodellen vanuit onze expertise en bestaande projecten. Zo gaven we workshops, voerden we projecten uit in opdracht en werden we mede-ontwikkelaar in het Masterpeace-lespakket. Vanuit het project Budget Europe verkenden we onder meer de mogelijkheid om dit vanuit een licentieconstructie te vertalen. Partijen in andere landen kunnen het project op deze manier tegen betaling in eigen land uitvoeren. Professionalisering In 2011 volgden onze medewerkers veel trainingen en cursussen om zich verder te ontwikkelen, over onder meer projectmanagement, serious gaming in het onderwijs en advocacy. Ook bezochten vier medewerkers en bestuursleden het World Peace Festival in Berlijn. Aanvullend organiseerden we zelf verschillende professionaliseringsmiddagen. Zowel inhoudelijk – bijvoorbeeld met Christ Klep over militaire dilemma's – als op vaardigheden. Zo kwamen twee medewerkers van NCDO het hele team een middag de finesses van evalueren bijbrengen. Evaluatie Op het gebied van evaluatie heeft Upact in 2011 een grote slag geslagen. Zo stelden we een evaluatiecoördinator aan die een PME-trainingstraject volgt. Dit resulteerde bijvoorbeeld in een meer gestructureerde integratie van evaluatie bij de start van een project. Afgelopen jaar voerden we daarbij wederom een programma-evaluatie uit. Hiermee kregen we meer inzicht in de totale impact van onze afzonderlijke projecten. Tegelijk konden we hierdoor de verschillende project- en programma evaluaties beter stroomlijnen en verbeteren. Onder meer via een nieuwe handleiding waarin planning, activiteiten, evaluatiemethodes, mogelijke gegevensbronnen en verwerking van data zijn opgenomen. Een laatste wapenfeit op dit gebied zijn de ingeplande externe programmaevaluaties voor 2012.

Externe communicatie Afgelopen jaar zetten we voor het eerst actief in op 'storytelling' – we wilden het soms complexe verhaal van Upact beter illustreren en medewerkers in staat stellen hierover duidelijk te communiceren via onze nieuwe videotool en door het delen van ervaringen en expertise. Bijvoorbeeld door te spreken op congressen, aanwezig te zijn op beurzen en actief te publiceren in vakmedia. Daarnaast probeerden we het verhaal van Upact duidelijker te maken door het effectiever verbinden van onze projecten met Upact en projecten onderling. Online kwam deze nieuwe aanpak onder meer tot uiting met de ontwikkeling van de Impact Checker en een online Etalage die we beiden in 2012 lanceren. Daarnaast probeerden we voorzichtig sociale media in onze activiteiten te integreren. Op projectniveau is dit goed zichtbaar en hebben we diverse succesvolle toepassingen ontwikkeld, zoals voor Peace of Minds academy en de Kerk en Wereld Jongerenprijs. Ook op corporate niveau behaalden we voordelen. Het aantal bezoekers aan onze Facebookpagina – met een specifieke gamepagina – is inmiddels hoger dan die van onze website. Ondertussen versterkten we onze relatie met fans, vrijwilligers en donateurs ook door bestaande activiteiten te intensiveren. Zo verstuurden we de Nieuwskrant dit jaar vier keer in plaats van de gebruikelijke twee. Ook de e-zine kreeg een hogere frequentie.

16


Externe expertise We wisten afgelopen jaar niet alleen onze achterban van fans behoorlijk uit te breiden, we verbonden ook veel nieuwe experts en vrijwilligers aan de organisatie. Peace of Minds academy kreeg een expert panel, de Conflictenteller een redactieraad en tientallen experts spraken op bijeenkomsten van de academy, tijdens themasessies of voor Kruisbestuiving en het aantal vrijwilligers verdubbelde. Dit waren met name nieuwe gastdocenten, conflictanalisten voor de Conflictenteller en coaches en mediators voor Peace of Minds academy, Kruisbestuiving en Regel de Wereldvrede. Daarnaast zetten we nieuwe stappen in het opzetten van vastere testpanels voor nieuwe projecten en concepten. In samenwerking met scholen, maar ook met individuele jongeren.

17


Kengetallen

18


Project: Financiers: Inhoudelijke partners: Deelnemers 2011: Direct bereik nevenactiviteiten 2011: Mediabereik 2011:

Regel de Wereldvrede V-fonds IKV Pax Christi 220 2.132 36.244

Project: Financiers: Inhoudelijke partners: Deelnemers 2011: Direct bereik nevenactiviteiten 2011: Mediabereik 2011:

Teken voor Vrede V-fonds IKV Pax Christi 2.187 15.572 106.340

Project: Financiers: Inhoudelijke partners: Deelnemers 2011: Mediabereik 2011:

Themasessies Oxfam Novib HIRDA, FREN, Stichting voor Filipijnse Kinderen, FGN, Oxfam Novib, Ministerie van Buitenlandse Zaken 137 8.012

Project: Financiers: Inhoudelijke partners: Deelnemers 2011: Mediabereik 2011:

Face2Face Europese Commissie, NCDO Care Nederland 510 50.284

Project: Financiers: Inhoudelijke partners: Deelnemers 2011: Mediabereik 2011:

UrTurn Oxfam Novib, Ministerie van Buitenlandse Zaken Marokko Fonds, Nederlandse Sport Alliantie 1.634 64.780

Project: Financiers: Deelnemers 2011: Direct bereik nevenactiviteiten 2011: Mediabereik 2011:

Budget Europe NCDO, Stichting Kerk en Wereld 6.091 7.194 81.244

Project: Financiers: Deelnemers 2011:

Conflictenteller Oxfam Novib, Ministerie van Buitenlandse Zaken 20.356

19


Project: Financiers: Inhoudelijke partners: Deelnemers 2011: Direct bereik nevenactiviteiten 2011: Mediabereik 2011:

Kruisbestuiving Vrede van Utrecht, Oxfam Novib, Oranje Fonds Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, Critical Mass, Hogeschool Utrecht 55 1.963 206.610

Project: Financiers: Inhoudelijke partners: Deelnemers 2011: Direct bereik nevenactiviteiten 2011: Mediabereik 2011:

Peace of Minds academy Oxfam Novib, Ministerie van Buitenlandse Zaken UNOY Peacebuilders, Christelijke Hogeschool Windesheim 209 deelnemers en 696 leden community 17.120 697.236

Project: Financiers: Inhoudelijke partners: Deelnemers 2011:

UrTurn Educatief VSB Fonds Alice-O 38

Project: Financiers:

Deelnemers 2011: Direct bereik nevenactiviteiten 2011: Mediabereik 2011:

Markt voor Vrede Oxfam Novib, Ministerie van Buitenlandse Zaken, VSB Fonds, COS Utrecht, Provincie Groningen Ministerie van Buitenlandse Zaken, Federatie Somalische Organisaties Nederland, HIRDA 1.420 15.713 128.244

Project: Financiers: Deelnemers 2011: Direct bereik nevenactiviteiten 2011:

Moving Out Oxfam Novib 3.506 5.990

Inhoudelijke partners:

20


Samengevatte jaarrekening

21


BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (x â‚Ź 1) (na verwerking van het resultaat)

ACTIVA 31-12-2011

31-12-2010

Vaste activa MateriĂŤle vaste activa

2.322

2.247

39.966 14.986

12.073 29.756

54.952

41.829

249.974

106.247

307.248

150.323

Vlottende activa Vorderingen Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

22


PASSIVA 31-12-2011

31-12-2010

Vrij besteedbaar eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve personeel

76.556 5.000

45.516 0

81.556

45.516

191.611 7.661 26.420

78.807 3.379 22.621

225.692

104.807

307.248

150.323

Kortlopende schulden Vooruitontvangen subsidies Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

23


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2011 (x â‚Ź 1)

Realisatie 2011

Begroot 2011

Realisatie 2010

BATEN Subsidiebaten

373.423

454.085

344.274

Donaties

15.681

12.000

13.453

Opdrachten

19.410

5.000

0

1.107

0

3.089

409.621

471.085

360.816

Personeelskosten

217.700

230.690

183.654

Directe projectkosten

112.968

157.548

138.905

Kosten PR en promotie

12.838

14.400

18.889

1.720

3.000

1.381

31.406 376.632

34.682 440.320

18.938 361.767

Resultaat

32.989

30.765

-951

Financiele baten en lasten Saldo staat van baten en lasten

3.051 36.040

1.500 32.265

1.623 672

Overige opbrengsten Som der baten LASTEN

Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der lasten

Bestemming saldo staat van baten en lasten Toevoeging aan de bestemmingsreserve personeel Toevoeging aan de Algemene reserve

5.000 31.040

0 672

36.040

672

24


GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen De samengevatte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2011 van Stichting Upact. De jaarrekening 2011 is ingericht volgens Richtlijn C1: "Kleine organisaties-zonder-winststreven". MateriĂŤle vaste activa De materiĂŤle vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineair bepaalde afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur. Op investeringen die in de loop van het jaar plaatsvinden wordt afgeschreven vanaf het moment van aanschaf. De afschrijvingspercentages zijn als volgt: Inventaris 20% - 50% Overige activa en passiva Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid opgenomen. Liquide Middelen De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking. Eigen vermogen Het eigen vermogen staat, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Resultaatbepaling Lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De omzet is verantwoord in het jaar waarin de activiteiten en diensten zijn verricht.

25


BEGROTINGSVERGELIJKING Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2011 geeft het volgende beeld (afgerond op veelvouden van â‚Ź 100,-): Verschil t.o.v. begroting Werkelijke Begroting cijfers 2011 2011 Voordelig Nadelig BATEN Subsidiebaten Donaties Opdrachten Overige opbrengsten Financiele baten en lasten

373.400 15.700 19.400 1.100 3.000

454.100 12.000 5.000 0 1.500

80.700

412.600

472.600

217.700 113.000 12.800 1.700 31.400

230.700 157.500 14.400 3.000 34.700

13.000 44.500 1.600 1.300 3.300

376.600

440.300

84.400 80.700

36.000

32.300

3.700

3.700 14.400 1.100 1.500

LASTEN Personeelskosten Directe projectkosten Kosten PR en promotie Afschrijvingen Overige bedrijfskosten

Saldo

80.700

Toelichting afwijkingen ten opzichte van de begroting: Subsidiebaten De subsidiebaten zijn minder dan begroot. Gedeeltelijk is dit het gevolg van het feit dat subsidie-aanvragen zijn afgewezen. Daarnaast is bij een sommige projecten sprake van het verschuiven van baten naar 2012. Donaties De opbrengst aan donaties was hoger dan begroot. Dit wordt verklaard doordat de donateurs in het verslagjaar vaker gevraagd werden bij te dragen. Overige opbrengsten In 2011 heeft Upact een tweetal opdrachten aangenomen, van Kerk en Wereld en de Vrede van Utrecht. Bij het maken van de begroting waren de opbrengsten hiervan nog niet bekend.

26


VERVOLG BEGROTINGSVERGELIJKING Personeelskosten In hoofdlijnen volgen de personele kosten de begroting, op onderdelen zijn er afwijkingen. In februari 2011 heeft het bestuur een voorstel tot collectieve pensioenregeling afgewezen. Een definitieve pensioenregeling was eind 2011 nog niet getroffen. In de begroting 2011 waren wel kosten opgenomen, maar in 2011 zijn geen kosten gemaakt. Bij de overige personeelskosten is de begroting overschreden. De kosten van freelancers vielen ruim twee maal zo hoog uit. Andere posten, zoals opleidingskosten en kantinekosten waren te hoog begroot. Directe projectkosten De directe projectkosten (out-of-pocket-kosten) zijn moeilijk te vergelijken met de begroting. De begrootte kosten waren gebaseerd op projecten waarvan enkele geen doorgang hebben gevonden en waar andere projecten voor in de plaats zijn gekomen. In totaal vallen de kosten ruim lager uit dan begroot, maar op projectniveau zijn er grote verschillen. Deels vallen de directe projectkosten lager uit doordat sprake is van verschuiving van directe projectkosten naar 2012, zoals bij de projecten Verhip, Vrede! en Check je impact. Bij de projecten Budget Europe 2.0, Urturn mobile, Urturn Educatief is sprake van besparing. Kosten PR en promotie Deze kosten volgen vrijwel de begroting. Het vaker (vier maal) uitbrengen van de Nieuwskrant bleek meer te kosten dan begroot. De kosten van het verduurzamingstraject waren fors minder dan begroot. Afschrijvingslasten Deze zijn lager dan begroot omdat in 2011 minder investeringen zijn gedaan waarover in 2011 al gedeeltelijk zou worden afgeschreven.. Overige bedrijfskosten Deze kosten zijn in totaal binnen de begroting gebleven, ondanks dat bij enkele posten (zoals hosting en domeinnamen, en accountacts- en advieskosten) de begroting is overschreden. Met een innovatiebeleid, waarvoor â‚Ź 5.000 begroot was, is in 2011 geen aanvang gemaakt.

27


Upact E info@upact.nl T (030) 223 87 24 www.upact.nl www.facebook.com/upact @upact_nl

30

Jaarverslag Upact 2011: Beweging!  

Jaarverslag Upact over 2011. Titel: Beweging!

Jaarverslag Upact 2011: Beweging!  

Jaarverslag Upact over 2011. Titel: Beweging!

Advertisement