Page 1

TO YOU

VOL 2 ISSUE 22 5 APRIL - 5 MAY 2013

www.uptoyoumag.com www.facebook.com/up2umagazine

FREE COPY

SUNSET AT CHAOPHRAYA จากผลงานการกำกับของ ผู้กำกับ เรียว-กิตติกร เลียวศิริกุล และ M๓๙


LETTER FROM EDITOR ขณะที่แสงแดดจัดจ้ายังคงส่องลงมาเพิ่มความร้อนให้กับซัมเมอร์ต่อไป ความร้อนแรงของสถานการณ์พลังงานทั้งในเมืองไทยและโลกก็หา ลดลงไม่เช่นกัน… ยิ่งร้อน...เราก็ยิ่งใช้พลังงานเพิ่มขึ้น หรือต่อให้ไม่ร้อน แต่หากพิจารณา ดู จ ากการขยายตั ว ของเมื อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งแล้ ว แนวโน้ ม การใช้ พลังงานของโลกมีแต่จะสูงขึ้น ไม่มีวันลดลง แม้จะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คน เห็นความสำ�คัญของการประหยัดพลังงาน เช่นการร่วมกันปิดไฟให้โลกพัก หรืออีกหลายต่อหลายอีเวนท์ที่ถูกจัดขึ้น ผลที่ได้ก็ดูเหมือนจะเป็นเพียงเปลว เทียนในกระแสลมที่พร้อมจะวูบดับไปได้ทุกเมื่อ เหล่านี้นำ�ไปสู่คำ�ถามน่าคิดว่า ในเมื่อลดไม่ได้ เราจะใช้อย่างไรให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด? คำ�ตอบทีไ่ ด้มอี อกมาให้เห็นกันหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการรีไซเคิล การนำ�กลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการออกแบบอาคาร ประหยัดพลังงาน เพือ่ ให้เราใช้ประโยชน์จากพลังงานได้สงู สุด และเกิดพลังงาน เสียเปล่าน้อยที่สุด ซึ่งหลายๆ ประเทศ และหลายๆ คนได้เริ่มต้นนำ�ไปใช้แล้ว แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะประหยัดพลังงาน?

up I contributors I

UP

TO HER

คารา พลสิทธิ์ เริ่มต้นการทำ�งานจากอาชีพนางแบบก่อนจะ ผันตัวมาเป็นพิธีกร และผลงานที่ผู้คนยังจำ�กัน ได้ดีคือบทบาท ม.ร.ว. กีรติจากภาพยนตร์เรื่อง ข้างหลังภาพ ส่วนงานเขียนนัน้ มีผลงานพ็อกเก็ตบุค๊ 4 เล่มและเป็น Contributor ให้นิตยสารต่างๆ

อรุณี แก้วทิพรัตน์ Editor-in-Chief

http://www.uptoyoumag.com up2u_magazine@yahoo.com และ www.facebook.com/UP2Umagazine

UP

DESTINATION

Consultant/ที่ปรึกษา ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ธีร์ภัทร สูตะบุตร Legal Advisor/ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย อำ�นาจ ตันกุริมาน Publisher, Editor-in-Chief/ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา, บรรณาธิการบริหาร อรุณี แก้วทิพรัตน์ Executive Advertising and Marketing Director/ผู้บริหารฝ่ายโฆษณาและการตลาด รมณี สุกาญจนาภรณ์กุล Digital Business Director/ผู้อำ�นวย การด้านสื่อดิจิตอล ณัฐวรรธน์ ภรนรา Creative and Strategic Manager/ผู้จัดการด้านสร้างสรรค์และวางแผน กฤตภาส แก้วมณี, สิรภพ แก้วทิพรัตน์ Advertising and Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาด หรรษธร หออัมพวันวงศ์ Advertising&Marketing Supervisor ปฐมพงษ์ บำ�เริบ Editorial Staff/กองบรรณาธิการ ปฏิพัทธ์ เพชรทอง Finance&Administration/บัญชี จิตรสมัย ณนคร Distribution&Administration/ฝ่ายจัดจำ�หน่าย กัลยจันทร์ พรามณ์ประเสริฐ Color Separation/แยกสี บริษัทกนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด Printing/พิมพ์ที่ บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ จำ�กัด (1997) Magazine Address/ที่อยู่ บริษัท อัพกรุ๊ปมีเดีย จำ�กัด 9/2 หมู่บ้านเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2736-8646 แฟ็กซ์ โทร. 0-2731 4195 ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-81557-2269, 0-87-495-6456 Email up2u_magazine@yahoo.com

กาญจนา หงษ์ทอง เป็นทั้งนักข่าวการเงิน นักเขียน นักจัดรายการ วิทยุ คอลัมนิสต์ และพิธกี รรายการทีวี แต่เจ้าตัว ยื น ยั น ว่ า อาชี พ ที่ ช อบที่ สุ ด คื อ “นั ก เดิ น ทาง” เธอเดินทางมาแล้วกว่า 90 ประเทศ จนตอนนี้ เขียนพ็อกเก็ตบุ๊คไปแล้วถึง 45 เล่ม และในปี 2013 ยังจะมีอีกหลายเล่มให้ได้อ่านกัน

WHERE TO FIND US ! UP

SPORT

ศศิดิส ชาตะรูปะชีวิน รั ฐ ศาสตร์ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามคำ � แหง แชมป์รายการแฟนพันธุ์แท้ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ปี 2003 เริ่ ม หลงใหลในเกมลู ก หนั ง ตั้ ง แต่ ปี 1997 (ศึก F.A. Cup แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด – ลิเวอร์พลู ) ตัง้ แต่นน้ั มาก็แอบฝันว่า สักวันจะต้อง ไปดูฟตุ บอลอังกฤษแบบติดขอบสนามให้ได้


up I news I

INNOVATION GLOWING HIGHWAY

เนเธอร์แลนด์กำลังจะเป็นประเทศแรกของโลกที่มี Smart Highway หรือถนนอัจฉริยะซึง่ สามารถเรืองแสงได้ในตอนกลางคืน ให้ผขู้ บั ขีม่ องเห็นเส้นแบ่งเลนและสัญลักษณ์จราจรบนถนนได้ชดั ขึน้ ด้วยการทาสารเรืองแสงบนเส้นถนน ซึง่ จะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ ในตอนกลางวันและเปล่งแสงเมือ่ ความมืดเข้าปกคลุม ความสามารถของถนนอัจฉริยะยังไม่หมดเพียงเท่านัน้ เพราะ ยังใช้บอกสภาพความหนาวเย็นของอากาศในขณะทีก่ ำลังขับขีอ่ ยูไ่ ด้ และมี เ ลนพิ เ ศษที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ขั บ ขี่ ส ามารถชาร์ จ ไฟรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ระหว่างที่แล่นไปบนท้องถนนด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบไฟถนน แบบประหยัดพลังงาน ให้ไฟค่อยๆ ส่องสว่างยามเมือ่ รถแล่นเข้าใกล้ และปิดลงอัตโนมัติเมื่อรถผ่านไป ทั้งหมดนี้คือผลงานของ Studio Roosegaarde โดยถนนต้นแบบจะพร้อมเปิดใช้ช่วงกลางปีนี้ มี ระยะทางเพียง 100 เมตรเท่านัน้

LIFE STYLE HOW HAPPY ARE WE?

จากข้อมูลสำนักงานสถิตแิ ห่งชาติดา้ นความสุขของคนไทยตลอด 5 ปีลา่ สุด พบว่าแนวโน้มคนไทยมีระดับความสุข เพิม่ ขึน้ อย่างช้าๆ โดยในปี 2555 จังหวัดทีม่ คี วามสุขมากทีส่ ดุ อันดับ 1 คือนครพนม ซึง่ แม้จะมีรายได้ระดับปานกลาง แต่ มีความมัน่ คงด้านครอบครัวสูง ส่วนจังหวัดทีม่ คี วามสุขน้อยทีส่ ดุ คือสมุทรสงคราม สำหรับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ มี ความสุขน้อยอยูท่ อี่ นั ดับ 65 สาเหตุจากความขัดแย้งทางการเมือง และการไม่มเี วลาอยูก่ บั ครอบครัว ขณะทีจ่ ากการสำรวจความสุข 156 ประเทศทัว่ โลกของยูเอ็นพบว่า ประเทศไทย มีความสุขอยูใ่ นลำดับที่ 52 ของ โลก และเป็นอันดับที่ 3 ในภูมภิ าคอาเซียน เป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์ทอี่ ยูล่ ำดับที่ 33 และประเทศมาเลเซีย ทีอ่ ยูใ่ น ลำดับ 51 โดยประเทศทีม่ คี วามสุขมากทีส่ ดุ ในโลกคือเดนมาร์ก ส่วนประเทศทีม่ คี วามสุขน้อยทีส่ ดุ มีชอื่ ไม่คนุ้ หูวา่ โตโก

TREND THE RISE OF FAST FASHION

กระแสฟาสต์แฟชัน่ (Fast Fashion) และบริดจ์ไลน์ (Bridge Line) มาแรงแซงทางโค้งจน กลายเป็นเทรนด์หลักทีท่ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ต่อการแต่งกายของหนุม่ สาวในวันนี้ สำหรับใครทีย่ งั ไม่รู้ จัก อธิบายง่ายๆ ว่าเป็นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์และผลิตในปริมาณมากๆ มีจุดเด่นคือ ราคาย่อมเยาและสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริงกว่าเสื้อผ้าไฮแบรนด์ที่แพงจนจับต้องไม่ได้ ยก ตัวอย่างก็เช่นแบรนด์ H&M Topshop และ Uniqlo โดยใน 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากกระแสความนิยมจะไม่ลดลงแล้ว กลับฮิตจนดีไซ เนอร์จากท็อปแบรนด์ยงั ต้องหันมาจับมือร่วมออกแบบ ไม่วา่ จะเป็น คาร์ล ลาเกอเพลด์, สเตลล่า แมคคาร์ทนีย,์ กอมม์ เดอ กาซองส์, เวอร์ซาเช หรือลองแวง ต่างก็เคยร่วมออกแบบให้กบั H&M มาแล้วทัง้ สิน้ ฮอตขนาดนีเ้ ชือ่ ว่าต้องมีเข้ามาในบ้านเราอีกมากมายหลายแบรนด์แน่นอน

TECHNOLOGY

GOODBYE HOTMAIL เป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับการปิดตัวของ Hotmail เว็บเมล์อันดับต้นๆ ของโลกที ่ คุน้ เคยกันมากว่า 16 ปี นับเป็นข่าวสะเทือนวงการคอมพิวเตอร์อกี ครัง้ จากฝัง่ ยักษ์ใหญ่อย่าง “ไมโครซอฟท์” ทีก่ อ่ นหน้านีเ้ พิง่ ประกาศปิดให้บริการ “”Window Live Messenger” และ เปลีย่ นไปเป็น Skype แทน ซึง่ ทำเอาหลายคนปรับตัวไม่ทนั ก็มี การปิดตัวซึ่งจะมีผลในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เกิดขึ้นหลังความพ่ายแพ้ต่อ “Gmail” เว็บเมล์ทพี่ ฒ ั นาโดย “Google” ซึง่ มียอดผูใ้ ช้งานมากทีส่ ดุ ในโลก Hotmail จึงตัดสินใจแก้เกม ด้วยการปิดตัวเพือ่ ปรับโฉมใหม่ไปสู่ Outlook โดย Account ของผูใ้ ช้งานจะยังคงอยูแ่ ต่ เปลีย่ นดีไซน์ใหม่หมด นับเป็นการดิน้ รนแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดทีน่ า่ จับตาดูผลกันต่อไป


up I most wanted I

1

KEEP COOL THIS SUMMER เตรียมพร้อมเข้าสูเ่ ดือนทีไ่ ด้ชอื่ ว่าร้อนทีส่ ดุ ในรอบปี ด้วยแกดเจ็ตทีจ่ ะช่วย “Cool Down” การใช้พลังงาน และเทรนด์แฟชัน่ ทีจ่ ะทำให้คณ ุ ดู “Cool” ไม่แพ้ใคร

1. Smart TV to Save the World

แม้จะมาพร้อมรูปลักษณ์สุดล้ำและสเป็คขั้นเทพ ครบเครื่องการเป็น สมาร์ททีวีระดับไฮเอนด์แบบเต็มพิกัด แต่คุณสมบัติที่น่าชื่นชมอีกอย่างของ LED Cinema 3D Smart TV แห่งค่าย LG เครือ่ งนีค้ อื การออกแบบทีค่ ำนึงถึง เรือ่ งพลังงาน ไม่วา่ จะเป็น การเลือกใช้วสั ดุทนี่ ำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการใช้ เทคโนโลยี Dynamic Energy Saving เพือ่ ช่วยควบคุมปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ให้ตำ่ สุด ช่วยปรับค่าความสว่างของทีวเี พือ่ ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนฟังชัน่ Screen-Off ให้คุณสามารถฟังเพลงจากทีวีได้โดยที่หน้าจอไม่ต้องทำงาน สำหรับคุณสมบัตเิ พิม่ เติมและราคาคลิก www.lg.com

2. Energy Saving Bulb

หลอดประหยัดไฟ SWITCH 3-Way ของ LED คือหนึง่ ในนวัตกรรมทีด่ ี ทีส่ ดุ ในงานมหกรรมเทคโนโลยี CES เมือ่ ต้นปี ได้รบั รางวัลประเภท Eco-Design and Sustainable Technologies Product ด้วยการออกแบบให้มแี สงสว่างใน ระดับใกล้เคียงกับหลอดไฟนีออน แต่ใช้พลังงานน้อยกว่าถึงเกือบ 80% โดย ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรของบริษัทคือ LQD Cooling System ช่วยลด ความร้อนด้วยสารซึ่งทำมาจากซิลิโคนเหลว และใช้แผงวงจรไฟฟ้าที่ช่วยให้ หลอดเย็นลง

2

LG LED Cinema 3D Smart TV

SWITCH 3-Way

Mushroom GreenZero Wall Travel Charger

3. Smart Phone Charger

Mushroom GreenZero Wall Travel Charger มีประโยชน์มากสำหรับ คนทีม่ กั เผลอเสียบปลัก๊ ทีช่ าร์จแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์คา้ งไว้ เพราะถูกออกแบบมาให้ ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีทชี่ าร์จเต็ม ช่วยปกป้องแบตเตอรีจ่ ากการได้รบั พลังงาน มากเกินไปและช่วยลดปริมาณพลังงานเสียเปล่า มาพร้อม USB Port ทำให้ สามารถใช้งานกับโทรศัพท์ที่ชาร์จแบตเตอรี่ผ่าน USB ได้ทุกรุ่น ขณะที่ตรง หัวเห็ดสีเขียวคือที่เก็บสายไฟเพื่อไม่ให้พันกัน ราคาประมาณ 900 บาท

4

4. Handy Thermostat

Wi-Fi Thermostat ของ Honeywell บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งควบคุมอุณหภูมิ ทีม่ ชี อื่ เสียงในสหรัฐฯ จะช่วยให้คณ ุ ควบคุมอุณหภูมภิ ายในบ้านได้ไม่วา่ จะอยู่ ที่ไหน เพียงนำไปติดตั้งในบริเวณที่ต้องการ ตัวเครื่องมีฟีเจอร์ที่ทำให้คุณ สามารถควบคุมการทำงานของเครือ่ งปรับอากาศผ่านอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้ด้วยการเชื่อมต่อทางไวไฟ ไม่เพียงปัญหาเรื่องบิลค่าไฟจาก การลืมปิดเครือ่ งปรับอากาศจะหมดไป แต่ยงั ช่วยลดการใช้พลังงานเสียเปล่าอีกด้วย

5. Shower Timer

โดยปกติปริมาณเฉลีย่ ของการใช้นำ้ อาบในแต่ละครัง้ จะอยูท่ ี่ 15 ลิตรต่อคน แต่เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัด หลายครั้งเราอาจเพลิดเพลินเสียจนใช้น้ำเกิน ความจำเป็น สำหรับคนทีเ่ สียดายน้ำและไม่อยากเผชิญกับบิลค่าน้ำทีแ่ พงเกินไป ลองใช้ตวั ช่วย Efergy Shower Timer and Alarm อุปกรณ์สดุ ฉลาดทีส่ ามารถ ตรวจวัดปริมาณการใช้นำ้ ได้ เพียงติดตัง้ เข้ากับฝักบัว ทุกครัง้ ทีอ่ าบน้ำเครือ่ งจะ แสดงขัน้ ตอนทีห่ น้าจอให้คณ ุ ทำตามและร้องเตือนเมือ่ ใช้นำ้ ถึงปริมาณทีก่ ำหนด

HOT PICK!

GENEVA MODEL S

Honeywell Wi-Fi Thermostat

5 Efergy Shower Timer and Alarm

ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหน เสียงดนตรีช่วยให้รู้สึกเย็นขึ้นได้เสมอ สำหรับ ผูป้ รารถนาให้เครือ่ งเสียง Hi-Fi ใช้งานได้งา่ ยและดูสวยงามขึน้ Geneva Model S คือตัวเลือกทีต่ อบโจทย์แบบ All-in-one เพราะเป็นทัง้ เครือ่ งเล่น iPod iPhone FM นาฬิกาปลุก และลำโพงเครือ่ งขยายเสียงในหนึง่ เดียว แม้จะเล็กแต่กถ็ า่ ยทอด เสียงสเตอริโอได้สมจริง ให้ชว่ งความถีเ่ สียงกว้าง คุณภาพเยีย่ ม ใช้การควบคุม ระดับความสว่างระบบ TouchLights และตัวเชือ่ มต่อแบบ PowerDock ทีจ่ ะ หมุนปิดเพือ่ ปกป้องขัว้ ต่อเมือ่ ถอด iPod หรือ iPhone ออก มีสามสีคอื ดำ แดง และขาว มาพร้อมขาตัง้ โต๊ะและรีโมทคอนโทรล พิเศษ! จากราคา 14,900 บาท เหลือเพียง 11,900 บาท + แถมฟรี! IBT 100 วันนี้ - 31 พ.ค. หรือจนกว่าของแถมหมด คลิก www.mahajaklife.com Geneva Model S

3


IT’s Time!

up I turn IT on I

หลายคนตั้งคำถามว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ไม่ดีอย่างไร ทำไมต้องเปลี่ยนเป็น 3G ผมจะอธิบายง่ายๆ คือ 3G จะทำให้การดาวน์โหลด ข้อมูลเร็วขึ้น ไม่กระตุก ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ตามมาอีกมากมาย เอาแบบเห็นภาพชัดๆ ก็เช่น การประชุมทางไกลจะไม่ใช่เรือ่ งยาก ส่วนผูพ้ กิ ารทางหูกส็ ามารถใช้โทรศัพท์ได้ เพราะเมือ่ มองเห็นภาพก็ใช้ภาษามือได้ แม้แต่การเล่นหุ้นก็จะเปลี่ยนไปเพราะโบรคเกอร์จะหายไป แต่คนจะเล่นหุ้นผ่านโทรศัพท์มือถือแทน เหล่านี้จะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง การพัฒนาประเทศก็จะเกิดขึ้น เพื่ อ ให้ ค นไทยได้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ที่ แ ท้ จ ริ ง คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม หรื อ กทค. จึ ง มี ม ติ รั บ รองผลการประมู ล

คลืน่ ความถีส่ ำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลือ่ นทีส่ ากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 2.1 GHz หรือ 3G ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 และมีมติอนุมัติใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 “โลกกำลังจะเปลี่ยน เทรนด์อีกหลายๆ อย่างก็กำลังจะเปลี่ยน เทคโนโลยี 3G จะทำให้เราก้าวทันความเปลี่ยนแปลงครับ” พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)

IT PEOPLE “iSalaryman Trader” เพื่อนนักลงทุนของมนุษย์เงินเดือนยุค 3G

เอ่ยชื่อสมเกียรติ สุขเสรีกุล หลายคนอาจทำหน้า งุนงงว่าเขาเป็นใคร แต่หากบอกว่าหนุ่มคนนี้คือเจ้าของ เฟสบุคเพจยอดนิยมนามว่า “iSalaryman Trader” เชือ่ ว่า มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่อยากผันตัวไปทำกำไรจาก ตลาดหุน้ เป็นต้องร้องอ๋อ เพราะเพจทีเ่ ขาตัง้ ขึน้ มาเพือ่ แชร์ ความรูเ้ รือ่ งหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนหน้าใหม่นนั้ ฮิตขนาดทีเ่ พิง่ ได้ยอดคลิกไลค์ผ่านเลขหลักสามหมื่นไปหมาดๆ “จริงๆ ผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆ คนหนึง่ ครับ ทุกวันนี้ก็ยังทำงานเป็น System Analysis ให้กับบริษัท คอมพิวเตอร์อยู่ เพียงแต่ผมสนใจเรื่องการลงทุน เพราะ คิดว่าคนเราควรหารายได้ให้มากกว่า 1 ช่องทาง และ เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็สามารถลงทุนพร้อมกับ ทำงานประจำได้ถ้ามีความรู้ครับ” แม้จะมีแนวคิดที่ดี แต่ในวันเริ่มต้น iSalaryman ก็ เหมือนนักลงทุนหน้าใหม่ทวั่ ไปคือมีความตัง้ ใจ แต่ไม่มคี วามรู้ และไม่รจู้ ะปรึกษาใคร ยิง่ สมัยก่อนไม่มเี ทคโนโลยีการสือ่ สาร ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ 3G อย่างในวันนี้ การเข้าถึง ข้อมูลยิ่งเป็นเรื่องยาก “สมัยก่อนนักลงทุนต้องอาศัยข้อมูลจากโบรคเกอร์ เกือบทั้งหมด จะปรึกษาเพื่อนนักลงทุนแต่ละทีก็ต้องนัด ออกมาคุยกัน แต่ทกุ วันนีเ้ รามี 3G ทำให้สามารถแชร์ขอ้ มูล ต่างๆ บนโซเชียลเน็ตเวิร์กได้แบบเรียลไทม์ ที่เพจของผม เป็นที่นิยมก็เพราะเป็นแหล่งรวมข้อมูลจากหลายๆ แห่ง เกิดเป็นสังคมนักลงทุนออนไลน์ขึ้น ให้เข้ามาอ่าน มา แลกเปลีย่ นความรูก้ นั ได้ ไม่ตอ้ งรอใครมาสอนเหมือนในอดีต โลกเปลี่ยน วิธีเล่นหุ้นก็เปลี่ยน... “ปัจจุบนั คุณจะเล่นหุน้ ทีไ่ หนก็ได้ เพียงแค่มมี อื ถือ กับ 3G เท่านั้น”

IT PRODUCT

เพราะ 3G คือเทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตออนไลน์ ของคุ ณ ไม่ ส ะดุ ด บรรดาผู้ ผ ลิ ต เกมออนไลน์ จึ ง ใช้ ประโยชน์ ใ นข้ อ นี้ ม าพั ฒ นาเครื่ อ งเล่ น เกมให้ มี เทคโนโลยีที่สามารถองรับ 3G ได้อย่างเต็มรูปแบบ ที่ ก ลายเป็ น ที่ ห มายปองอั น ดั บ ต้ น ๆ ของคอเกมไป เรียบร้อยแล้วก็คือ Razor Edge หรือแท็บเล็ตตัวแรก ของโลกที่สามารถพกพาเกมชั้นนำบน PC ไปเล่นใน ที่ต่างๆ ได้ หน้าจอมีขนาด 10.1 นิ้ว ใช้หน่วยประมวล ผล Core i5 ประสานกับการแสดงผลจาก GPU รุ่น GT640M LE ของ NVIDIA ทีค่ วามละเอียด 1366×768 พิกเซล พร้อมหน่วยความจำ 4 กิกะไบต์ และพื้นจัด เก็บข้อมูลแบบ SSD ขนาด 64 กิกะไบต์ ส่วนระบบ ปฏิ บั ติ ก ารที่ ติ ด ตั้ ง มาด้ ว ยคื อ Windows 8 ที่ มี ความสามารถพร้อมแล้วทั้งด้านระบบสัมผัสหน้าจอ แบบหลายจุ ด และในด้ า นความบั น เทิ ง โดยราคา จำหน่ายจะอยู่ที่ราวๆ 30,000 บาท

IT LIFESTYLE

MyPlate- Calorie Tracker

Razor Edge

นอกจากการออกกำลังกายแล้ว การควบคุมอาหารนับเป็นอีกปัจจัยสำคัญทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพและรูปร่างของคุณ ดังนัน้ ใครทีเ่ คยแต่กม้ หน้า ก้มตาออกกำลังโปรดฟังทางนี้ เพราะในยุค 3G นี่คือแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยคุณคำนวณพลังงานและสารอาหารต่างๆ ที่ได้รับจากการ รับประทานอาหาร รวมทั้งค่าการเผาผลาญพลังงานจากการออกกำลังกายหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อมาหักลบพลังงานออกไปด้วย จึงนับว่า มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ไม่อยากเผชิญกับปัญหาน้ำหนักเพิ่มเพราะได้รับพลังงานมากเกินไป Price: $2.99 Compatible With: iPhone, iPod touch and iPad


6. Shorts Story

ไม่มไี อเท็มใดทีจ่ ะเหมาะกับซัมเมอร์ไปกว่ากางเกงขาสัน้ โดยเฉพาะใน เมืองร้อนอย่างบ้านเรา ดูจากรันเวย์จะเห็นว่าแบรนด์ตา่ งๆ ยังคงจัดเต็มดีไซน์ กางเกงขาสัน้ ออกมาหลากหลายสไตล์ ตัง้ แต่แบบลำลองไปจนถึงแบบทีใ่ ช้ใส่ กับสูทของ Emporio Armani โดยส่วนใหญ่จะเน้นให้สนั้ เหนือเข่า ทีพ่ อดีเข่า ก็พอมีให้เห็นเช่น Kenzo

7. Wear the Line

6

ลายเส้นกราฟฟิกคืออีกหนึง่ เมเจอร์เทรนด์แห่งซีซนั่ สปริงซัมเมอร์ 2013 เมือ่ แบรนด์ตา่ งๆ พร้อมใจกันหยิบจับทัง้ ลายทาง ลายขวาง และลายเส้นมา เป็นลูกเล่นในการรังสรรค์คอลเล็กชั่นของตน อย่างเช่นลุคเท่ๆ ของ Diesel Black Gold ที่จับคู่ลายทางมาเข้าคู่กับสีพื้น และลุคลำลองของ Dolce & Gabbana ทีใ่ ห้อารมณ์ซมั เมอร์รมิ ทะเลด้วยโทนสีฟา้ ขาว TOPMAN

KENZO

Diesel Black Gold

8. The New Hue of Men’s Bag

โดนใจหนุม่ ๆ นักเดินทางผูเ้ ปีย่ มสไตล์ไปเต็มๆ สำหรับซัมเมอร์คอลเล็กชัน่ กระเป๋า Louise Vuitton ทีเ่ น้นดีไซน์แนวลุยๆ กับวัสดุคณ ุ ภาพทัง้ หนังแท้และ ไนลอน โดยยั ง เล่ น กั บ ลาย Classic Damier หรื อ ลายตารางหมากรุ ก เอกลักษณ์ของแบรนด์ แต่เพิ่มความพิเศษด้วยการใช้สีสุดแสบสัน ซึ่งได้ แรงบันดาลใจมากจากแถบสีสะท้อนแสงของชุดและอุปกรณ์ผจญภัยนัน่ เอง

9. Stay Cool under the Shades

พูดถึงซัมเมอร์ ไม่พดู ถึงแว่นกันแดดก็คงไม่ได้ ชิน้ นีเ้ ป็นลิมเิ ต็ดอิดชิ นั่ เจ๋งๆ จากการร่วมมือกันของแบรนด์เสื้อผ้า A.P.C. และแบรนด์แว่นตาสุดฮิต Retrosuperfuture หรือแว่น Super ที่แฟชั่นนิสต้าชาวไทยรู้จักกันดีนั่นเอง คอลเล็กชัน่ นีเ้ น้นวัสดุคณ ุ ภาพในราคาทีจ่ บั ต้องได้ ทุกชิน้ เป็นงาน hand-made จาก Italy ทีพ่ เิ ศษคือดีไซน์แบบ Unisex ใส่ได้ทกุ เพศ

10. Cap It Off

หมวกคืออีกหนึง่ เอคเซสซอรีช่ นิ้ สำคัญในวันทีแ่ ดดแผดจ้า สำหรับแฟนๆ ที่ยังติดใจหมวกดีไซน์เปรี้ยวเจ็บผลงานสร้างสรรค์ร่วมของห้องเสื้อชั้นนำ Kenzo และผู้ผลิตหมวกเบสบอลต้นตำรับ New Era เมื่อปีที่แล้วจะได้เฮ กันอีกรอบ เพราะร้อนนี้ทั้งคู่กลับมาจับมือกันอีกครั้ง เกิดเป็นคอลเล็กชั่น หมวก 6 ลายในโทนสีใหม่ เอาไปใส่เท่ๆ ได้อกี หนึง่ ซีซนั่

7 9

Louis Vuitton

Emporio Armani

Matthew Miller

Diesel Black Gold

Diesel Black Gold

Dolce & Gabbana

A.P.C. X Retrosuperfuture

10 KENZO X New Era

8 Louis Vuitton

Louis Vuitton

HOT PICK!

A Touch of Sicilian Summer

Dolce & Gabbana

รองเท้าผ้าใบแคนวาสลายขวางในโทนสีสดใสดูน่าสวมใส่นี้คือผลงาน จากแรงบันดาลใจทีห่ นุม่ Gabbana หนึง่ ในคูห่ ดู ไี ซเนอร์ชอื่ ดังแห่ง Dolce & Gabbana มีตอ่ บ้านเกิดของเขาทีเ่ กาะซิซลิ ี คอลเล็กชัน่ นีจ้ งึ เต็มไปด้วยกลิน่ อาย ของซัมเมอร์สไตล์อติ าเลีย่ น หนุม่ ไหนอยากหล่อแบบมีสสี นั ในลุคลำลองอย่าลืม ไปหามาใส่กนั ราคาสอบถามทีร่ า้ น


1

up I watches I เรื่อง ธีระ

GOING CLASSIC งานออกแบบนาฬิกาสุภาพบุรุษที่ดูเท่ด้วยศาสตร์แห่งความเรียบง่าย สไตล์คลาสสิก จัดเป็นชิ้นงานที่ช่วยเสริมบุคลิกและอัตลักษณ์แห่ง ความเป็นตัวเองในแบบเรียบโก้โดยไม่ตอ้ งเดินตามแฟชัน่ อย่างภาคภูมใิ จ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีท่ กุ แบรนด์ดงั ยังคงเนรมิตเรือนบอกเวลาทีม่ คี วาม คลาสสิกอยูเ่ สมอ

3

2

Rotonde de Cartier Cadran Love Tourbillon Watch

Longines Master Collection Retrograde Moon Phases

Mido Baroncelli Smile

4

ck Surround

5

1. Rotonde de Cartier Cadran Love Tourbillon Watch เพราะการเปลือยเปล่าให้เห็นอัจฉริยะแห่งศิลปะ คือความคลาสสิกสไตล์ใหม่ของ Cartier ยังผลให้งานดีไซน์สดุ ล้ำค่า Rotonde de Cartier Cadran Love Tourbillon Watch, caliber 9458 MC, Geneva Seal ขึ้นแท่นเป็นเรือนบอกเวลามาสเตอร์พีซในหมู่ นักสะสม ด้วยค่าทีต่ วั เรือนเป็นทองไวท์โกลด์ 18 กะรัต เม็ดมะยมทรงลูกปัดทำจากทอง 18 กะรัต ประดับ แซฟไฟร์คาโบชอง มาพร้อมสายหนังจระเข้สนี ำ้ ตาล เพียงเท่านัน้ ก็สะดุดทุกสายตาให้หลงใหลในงานดีไซน์ ชิน้ นี้ 2. Longines Master Collection Retrograde Moon Phases จัดเป็นชิน้ งานมาสเตอร์พชี ทีน่ า่ สะสม คอลเล็กชัน่ หนึง่ สำหรับ Longines Master Collection Retrograde Moon Phases จากแบรนด์นาฬิกาวิจติ ร ศิลป์สไตล์คลาสสิกหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยหน้าปัดมูนเมส แสดงปฏิทินจันทรคติที่สมบูรณ์แบบจาก ประสบการณ์ด้านเทคนิคกลไกชั้นสูง ผสานความชำนาญของช่างฝีมือ ทำให้นาฬิการุ่นนี้เป็นงานศิลปะ ความงามสุดหรูหราที่สอดประสานความคลาสสิกได้อย่างลงตัว 3. ck Surround สำหรับหนุ่มคนเมืองที่ หลงใหลความคลาสซี่ของเรือนบอกเวลา ไม่ควรพลาดคอลเล็กชั่น ck Surround ที่รังสรรค์ขึ้นจากความ ประณี ต เรี ย บง่ า ย ทำให้ ดู ดี มี ร สนิ ย ม เพื่ อ สร้ า งลุ ก ส์ เ รี ย บหรู แ ละมี เ สน่ ห์ ไ ร้ ก าลเวลา ตั ว เรื อ นเป็ น สเตนเลสสตีลเคลือบพีวดี สี ที องช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและเพิม่ ความคงทนคูข่ อ้ มือให้ยาวนาน โชว์สญ ั ลักษณ์ ck ตรงตำแน่งบอกเวลา 12 นาฬิกา มาพร้อมสายหนังจระเข้สดี ำ 4. Mido Baroncelli Smile เรือนเดียวทีค่ ู่ ข้อมือได้ทงั้ กลางวันและยามราตรีกบั นาฬิกา Mido Baroncelli Smile ทีต่ อ่ ยอดความงามจากแรงบันดาลใจ แห่งสถาปัตยกรรม แรนส์ โอเปราเฮาส์ ฝรัง่ เศส ตัวเรือนจึงสง่างามด้วยเส้นสายโค้งมนแห่งสถาปัตกรรมใน ทุกรายละเอียด เผยรอยยิม้ ตรงวันที่ ทีท่ อดตัว 2 ข้างรายล้อมตำแหน่ง 6 นาฬิกา ฝาหลังใสโชว์ความงามของ การขัดแต่งลวดลายต่างๆ บนตัวเครื่อง มาพร้อมสายหลังลูกวัวแท้พิมพ์ลายจระเข้เคลือบเงาสีน้ำตาลเข้ม 5. Kenneth Cole New York Transparency ยังคงความเท่และคลาสสิกในสไตล์นิวยอร์เกอร์สมชื่อ Kenneth Cole New York สำหรับเรือนบอกเวลาคอลเล็กชัน่ Transparency ซึง่ คราวนีม้ าพร้อมความล้ำหน้า ทางเทคโนโลยีของนาฬิกาทีไ่ ม่เคยหยุดนิง่ จุดเด่นอยูท่ ดี่ ไี ซน์หน้าปัดแบบโปร่งใส พร้อมด้วยระบบการทำงาน แบบมัลติฟงั ก์ชนั่ สมบูรณ์แบบ ตัวเรือนสเตนเลสสตีล เข้ากันได้ดกี บั สายหนังสีดำ 6. Rado D-Star 200 Automatic Chronograph โดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์ของตัวเอง รุ่นหน้าปัด สีดำ เสริมอารมณ์ของความ ผูกพันกับสายน้ำด้วยเนื้อสเตนเลสสตีลขัดด้านสลับเงา ขนาด 44 มม. หนา 15.7 มม. หน้าปัดโชว์ ลวดลายซันบรัช มีระบบจับเวลา 5 เข็ม วงจับเวลา 30 นาที และวงวินาที 60 วินาที หลักชัว่ โมงสีสตีล 9 หลัก พร้อมสารเรืองแสงสีขาว สัญลักษณ์รูปสมอหมุนได้ เข็มสีสตีลพิมพ์แถบสีดำ เสริมด้วยช่องหน้าต่างแสดง วันที่ติดตั้ง ณ 6 นาฬิกา สายสตีลตันข้อละ 3 แถว แถวกลางเป็นไฮเทคเซรามิคสีดำ •

EDITOR’S CHOICE

Kenneth Cole New York Transparency

Rado D-Star 200 Automatic Chronograph

6

เชือ่ ว่าหนุม่ ๆ หลายคนชืน่ ชอบนาฬิกาสไตล์คลาสสิก แต่ไม่กล้าเลือกหามาสวมใส่เพราะกลัวแก่หรือเชย ประเด็ น นี้ อ ยากให้ เ ปิ ด คำจำกั ด ความใหม่ ส ำหรั บ นาฬิกาสไตล์คลาสสิกแต่แฝงไว้ซึ่งรูปแบบโมเดิร์น ฟังก์ชนั่ อย่างนาฬิการุน่ The World Timer จาก Hugo Boss ทีผ่ สมผสานความเป็นคลาสสิกและโมเดิรน์ สไตล์เข้าไว้ ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากฟังก์ชั่นการ ใช้งานแล้ว ยังโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์จากหน้าปัดอัน หรูหราและสายหนังสีนำ้ ตาล


up I grooming I

1

CLEAN YOUR FACE 2

1. Bobbi Brown Extra Bright Advanced Foaming Cleanser ราคา 1,600 บาท ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ ให้ฟองครีมหรูหรา ช่วยเผยผิวที่ดูสดใส เปล่งปลั่ง สุขภาพผิวดี ชำระล้างสิ่งสกปรกรวมถึงช่วยเสริมการ ผลัดผิวที่เสื่อมสภาพได้อย่างหมดจด ฟื้นบำรุงผิวให้ดูกระจ่างสดใสและดูเนียนเรียบสม่ำเสมอ ล้างออก ง่ายดายและรวดเร็ว ไม่แห้งตึง พร้อมวิตามินอีช่วยปกป้องผิวด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนท์ 2. Murad Gentle Cleanser ราคา 1,550 บาท โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยน ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึก เตรียมผิวสำหรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ผิวกระจ่างใสอย่างสูงสุด ผสาน Sodium PCA (โซเดียม พีซเี อ) ช่วยเก็บกักความชุม่ ชืน่ และรักษาความยืดหยุน่ ให้กบั ผิว พร้อมด้วยสารสกัดจากพืชพรรณนานาชนิด เสริมพลังความความขาวกระจ่างใส ด้วยการชะลอการเกิดเม็ดสีและลดเลือนจุดด่างดำ 3. Shiseido Benefiance Wrinkle Resist 24 Extra Creamy Cleansing Foam ขนาด 125 มล. ราคา 1,400 บาท โฟมทำความผิวหน้าเนื้อเข้มข้นช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและเซลล์ผิวเสื่อมสภาพบนผิว ต้นเหตุของริ้วรอย แห่งวัยได้อย่างอ่อนละมุน โดยไม่ทำให้ความชุ่มชื่นที่จำเป็นต่อผิวเสียไป ฟองครีมเนื้อละเอียดช่วยให้ผิว รู้สึกชุ่มชื้นและเนียนนุ่ม เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว มีส่วนผสมของอณูขนาดเล็กที่ประกอบด้วย BioHyaluronic Acid ช่วยให้ผิวหน้ารู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่ใช้ 4. The Body Shop Maca Root Oil Balance Protector ขนาด 100 มล ราคา 650 บาท เติมความชุม่ ชืน่ ให้ผวิ หน้า พร้อมลดความมันวาวบริเวณทีโซน ด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนื้อบางเบา ให้การบำรุงผิวหน้าในทุกๆ วัน ผสานสารสกัดของมาค่า รูท จาก ประเทศเปรู ช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมีชีวิตชีวา พร้อมคุณค่าของบราซิล นัท ออยล์ บำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่น สดชื่น ไร้ความมันวาว 5. Pure Beauty Pomegranate Anti-Oxidant ขนาด 130 มล. ราคา 450 บาท โทนเนอร์สำหรับผิวหน้า อุดมไปด้วยบัลแกเรียน โรสวอเตอร์ ช่วยถนอมผิว ให้ความชุม่ ชืน่ ทำให้ผวิ อ่อนนุม่ และลดร่องรอยความเหนื่อยล้าและหมองคล้ำของผิว ทำให้ผิวดูเปล่งประกายสดใสและสุขภาพผิวดีขึ้น 6. SENKA Perfect Gel ราคา 250 บาท ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรูปแบบเจล ที่ช่วยทำความสะอาด เมคอัพได้อย่างหมดจด โดยไม่ทำให้รสู้ กึ เหนอะหนะผิวในขณะทีท่ ำความสะอาด โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพ ของ Pore Clear Oil พร้อมมอบความสดชื่น ไม่แห้งตึงหลังจากทำความสะอาดเมคอัพ เนื้อเจลยังช่วย ทำความสะอาดได้ทั้งเมคอัพ และสิ่งสกปรกต่างๆ แม้ในร่องรูขุมขนให้สะอาดหมดจด •

ธรรมชาติสร้างชั้นผิวของเพศชายมาให้แข็งแรงกว่าเพศหญิง มีทั้งเส้นใยคอลลาเจนที่หนาแน่น จึงไม่หย่อนยานง่ายและต่อมไขมันที่สามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่า ทำให้ผิวดูไม่หยาบกร้าน จึงดู อ่ อ นเยาว์ ก ว่ า เพศหญิ ง ที่ อ ยู่ ใ นวั ย เดี ย วกั น แต่ ห ากคุ ณ ชะล่ า ใจก็ อ าจจะทำให้ แ ก่ ก่ อ นวั ย ได้ เช่นเดียวกัน ดังนั้นการล้างหน้าให้สะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่นั่นไม่เพียงพอ คุณควรหาเวลา ไปขัดหน้าหรือทำทรีตเม้นต์ เพื่อช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและยังเป็นการกำจัดสิ่งสกปรกที่ สะสมอยู่บนผิวหน้าให้หมดจดยิ่งขึ้น

หนุ่มๆ มักละเลยการทำความสะอาดผิวหน้า โดยไม่รู้ตัวว่าคุณกำลัง ทำร้ายผิวที่อ่อนบางอย่างจงใจ ผิวสกปรกเป็นสาเหตุของการเกิดสิว แต่การล้างหน้าบ่อยเกินไปก็อาจทำให้ ผิวแห้งและเกิดการระคายเคืองได้เช่นเดียวกัน วิธีที่ถูกต้องคือล้างหน้าอย่าง เบามือวันละ 2 ครั้ง ด้วยผลิตภัณฑ์อันอ่อนโยนที่ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพราะผิวหน้าอ่อนบางกว่าทีค่ ดิ คุณจึงต้องใส่ใจเรือ่ งของความสะอาด เป็นพิเศษ

4 3

5

6


up I sport I

THERE’S ONLY ONE DAVID BECKHAM เรื่อง ศศิดิส ชาตะรูปะชีวิน

ถ้าจะมีนักเตะที่เพียบพร้อมไปซะทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีเท้า หน้าตา บุคลิก การวางตัว ความเป็นมืออาชีพทัง้ ในและนอกสนาม โดดเด่นในแวดวงสังคม มีความเป็น ซุปตาร์ระดับตัวพ่อ เรียกว่า “เป๊ะ” ทุกเรือ่ ง หนึง่ ในนัน้ จะต้องมีนกั เตะรูปหล่อพ่อลูก 4 เดวิด โรเบิรต์ โจเซฟ เบ็คแฮม สามีสดุ เลิฟของเจ๊วคิ วิคทอเรีย รวมอยูด่ ว้ ยแน่นอน นักเตะทีห่ น้าตาออกไปในแนวบอยแบนด์ (เป็นตัวแทนความหล่อมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว) ได้เล่นในสโมสรทีม่ แี ฟนบอลตามเชียร์มากทีส่ ดุ ในโลก มีแฟนเป็นนักร้องดัง ทัง้ หมดทัง้ หลาย เหล่านีท้ ำให้ เดวิด เบ็คแฮม เป็นทีร่ จู้ กั ของแฟนบอลทัว่ โลกในระยะเวลาไม่นาน ซึง่ ตัวเขาเอง ก็คงไม่ได้เจตนาหรือตัง้ ใจจะให้เป็นแบบนัน้ แค่ตอ้ งการดำเนินชีวติ ไปตามวิถที คี่ วรจะเป็นและ ได้ทำในสิง่ ทีต่ วั เองรัก นัน่ ก็คอื การเล่นฟุตบอล เท่านัน้ เอง ถึงแม้จะไม่ได้ตงั้ ใจดัง แต่ออร่าของความเป็นซุปตาร์กค็ อ่ ย ๆ จับตัว เดวิด เบ็คแฮม มาก ขึน้ เรือ่ ยๆ ไม่วา่ จะทำอะไร ขยับตัวไปไหน ก็จะอยูใ่ นกระแสความสนใจของผูค้ นตลอดเวลา รวมทัง้ การเป็นไอดอลของเด็กอังกฤษในยุคนัน้ ทัง้ เรือ่ งของแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอล การแต่งตัว ไม่เว้นแม้กระทั่งทรงผม (จากแนวใสใส เปลี่ยนลุคมาเป็นหล่อดิบด้วยทรง “สกินเฮด” ยังมีคนไปทำตามทัว่ บ้านทัว่ เมือง) แต่หลังจากโดนบาทาไร้เงาของเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กสู นั หวดสตัด๊ เข้าไปทีห่ างคิว้ หลังจบ แมตซ์เอฟ เอ คัพ พร้อมกับความพ่ายแพ้คาบ้านต่ออาร์เซนอล จบฤดูกาล 2002-2003 เดวิด เบ็คแฮม ก็ตอ้ งเก็บข้าวของเดินออกจากโอลด์แทรฟฟอร์ด ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาเบ็คแฮมได้รว่ มงานกับสโมสรระดับบิก๊ ๆ แทบทัง้ สิน้ นะครับ หลังจากพ้นรัว้ ปีศาจแดง ก็ไปซบกับราชันชุดขาว เรอัล มาดริด ต่อด้วย แอลเอ แกเล็คซี่ ทีมใน เมเจอร์ลกี อเมริกา (มีสญ ั ญายืมตัวช่วงสัน้ ๆ กับ เอซี มิลาน สองช่วง) แต่ไม่วา่ เบ็คแฮมจะอยูท่ ไี่ หน เขายังคงได้รบั ความสนใจ แฟนบอลยังคงคลัง่ ไคล้ในตัวเขาไม่เสือ่ มคลาย แม้ระดับฝีเท้าจะเลย ความมหาประลัยมานานแล้วก็ตาม และตลาดซือ้ ขายนักเตะเลก 2 ในช่วงเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ก็เป็นการตอกย้ำอีกครัง้ ว่า เดวิด เบ็คแฮม ยังคงเป็นนักเตะทีส่ ร้างบิก๊ เซอร์ไพรส์ ยังคงเป็นไฮไลท์ได้ตลอดเวลา ด้วยการ ย้ายมาสังกัดสโมสร ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ว่าทีแ่ ชมป์ลกี เอิงของฝรัง่ เศส ในวันสุดท้ายก่อน ตลาดวาย (ตลาดปิดเทีย่ งคืนของวันที่ 31 มกราคม) หลังหมดสัญญากับ แอลเอ แกเล็คซี่ การซือ้ ขายนักเตะในยุโรปจะทำกัน 2 ช่วงเวลาครับ ก่อนเปิดฤดูกาลและช่วงฤดูหนาว ปกติแล้วการซือ้ ขายในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลจะสร้างความเสียวซ่านให้กบั แฟนบอลได้มากกว่า เพราะมักจะมีนักเตะดังๆ ย้ายทีมอยู่ตลอด ซึ่งอาจจะเป็นด้วยสาเหตุหมดสัญญา หรือมี สโมสรเจ้าบุญทุม่ เอาเงินมาฟาดให้ยา้ ยไปร่วมทีม ผิดกับช่วงฤดูหนาวจะค่อนข้างเงียบไม่คอ่ ย มีสสี นั ไม่มอี ะไรให้ฮอื ฮา (เพราะเป็นช่วงกลางฤดูกาล ต้นสังกัดต้องการเก็บนักเตะไว้ใช้งาน ช่วยสโมสร เอาไว้ให้จบฤดูกาลแล้วค่อยมาว่ากัน) แต่ไม่ใช่กบั เดวิด เบ็คแฮม เมือ่ นาฬิกาเดินมาทีเ่ วลา 17.45 น. (ตามเวลาท้องถิน่ กรุงปารีส) ของวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม นาสเซอร์ อัล เคไลฟี ประธานสโมสรปารีส แซงต์ แชร์กแมง และ ลีโอนาโด ผูอ้ ำนวยการ กีฬาของสโมสร แถลงข่าวร่วมกันถึงการเซ็นสัญญาคว้าตัว เดวิด เบ็คแฮม มาเป็นนักเตะใน สังกัด สร้างความฮือฮาก่อนปิดตลาดไม่กชี่ วั่ โมง ด้วยระยะเวลา 5 เดือน ค่าจ้าง 800,000 ยูโร หรือประมาณ 32 ล้านบาทต่อเดือนแค่นนั้ เอง! (เรียกว่าทุกวันทีต่ นื่ นอนหนุม่ เบ็คจะมีเงินเข้า กระเป๋า 1 ล้านบาทเศษๆ..โอ้แม่เจ้า) แต่ไม่ตอ้ งอิจฉานะครับ เพราะเงินค่าเหนือ่ ยจำนวนนี ้ เบ็คแฮมยกให้องค์กรการกุศลเพือ่ เด็กด้อยโอกาสทัง้ หมด (หล่อ สปอร์ต ใจบุญตัวจริง)

แล้วทำไมต้องเป็นปารีส แซงต์ แชร์กแมง หลังจากกลายมาเป็นนักเตะ ฟรีเอเยนต์ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความเนื้อหอมของเจ้าตัว ลดน้อยลงไป มีหลายสโมสรเสนอตัวอยากจะได้เบ็คแฮมเป็นนักเตะในสังกัดแบบหัวกระไดไม่แห้ง โดยเฉพาะทีมจากพรีเมียร์ลกี ซึง่ ถ้าเขาตัดสินใจไปค้าแข้งด้วยก็จะเป็นการกลับมาเล่นในบ้านเกิด อีกครัง้ ในรอบ 10 ปี หลังจากต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเมือ่ ปี 2003 แต่ในทีส่ ดุ สโมสรในพรีเมียร์ลกี ทีย่ นื่ ข้อเสนอเข้ามาก็เป็นอันต้องโซ้ยแห้วไปตามระเบียบ เพราะเบ็คแฮมยังคงแสดงออกว่า ยังรักนะ...ปีศาจแดง เขาไม่มที างทีจ่ ะเล่นให้สโมสรอืน่ ใน อังกฤษได้ เพราะหัวใจมีแต่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเท่านัน้ (โครตหล่อเลยอ่ะ) ส่วนตัวเลือกอืน่ ๆ ก็มเี พียงปารีส แซงต์ แชร์กแมง เท่านัน้ ทีม่ ศี กั ดินาคูค่ วรกับนักเตะระดับซุปตาร์อย่างหนุม่ เบ็ค รวมทัง้ ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จมากว่าทีอ่ นื่ เรียกว่าไหนๆ จะปิดฉากแล้ว จะให้มนั ออกมา ดาดๆ เหมือนชาวบ้านมันก็กระไรอยู่ ในช่วงปลายชีวติ ค้าแข้ง เบ็คแฮมคงไม่ได้โฟกัสไปทีค่ า่ จ้างแล้วละครับ ทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่ ณ ปัจจุบนั ก็ใช้ไม่หมดอยูแ่ ล้ว แต่เบ็คแฮมต้องการพิสจู น์ให้โลกรูว้ า่ ด้วยวัย 38 ปี เขายัง ซำบายบรื๋อ สามารถเล่นในเกมระดับสูงได้ ไม่ต่างจากขิงที่ยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ด ไม่ใช่นักเตะที ่ ไร้สมรรถภาพทางลูกหนังเหมือนทีห่ ลายคนสบประมาท สำหรับปารีส แซงต์ แชร์กแมงล่ะ ทำไมถึงต้องเป็นเดวิด เบ็คแฮม ด้วยอายุทปี่ าเข้าไปเกือบสีส่ บิ ในบัน้ ปลายอาชีพค้าแข้งของเบ็คแฮมก็คงใกล้จะเรียนเชิญ คุณช้อยมาเก็บฉากเต็มที สโมสรก็ไม่ได้หวังจะให้ฮอ่ เป็นม้าทุม่ เทวิง่ ไม่หยุดประหนึง่ ฉีดเครือ่ งดืม่ ชูกำลังเข้าเส้นเลือดก่อนลงสนามเหมือนวัยหนุม่ เพราะรูว้ า่ กาลเวลาได้ลกั พาความจัดจ้าน และปราดเปรียวไปแล้ว (เรือ่ งของฟุตบอลมันต้องเป็นไปตามวัยครับ เบ็คแฮมอาจจะเล่นได้ เหมือนตอนหนุม่ ๆ เพียงแต่เปลีย่ นโหมดเป็นสโลว์โมชัน่ แค่นนั่ เอง) แต่การได้เบ็คแฮมมาอยูใ่ นอ้อมอกถึงแม้จะแค่ 5 เดือน แต่ผลประโยชน์ทจี่ ะได้กลับมา ถือว่าคุม้ แสนคุม้ นินทาแบบไม่ตอ้ งกระซิบเลยว่า งานนีเ้ หตุผลไม่มอี ะไรซับซ้อน การตลาด ล้วนๆ ทัง้ ยอดขายตัว๋ ทีเ่ พิม่ ขึน้ แน่นอน เพราะใคร ๆ ก็อยากเห็นเบ็คแฮมตัวเป็น ๆ ในสนาม (ก็ขนาด ลงซ้อมครัง้ แรกกับเพือ่ นร่วมทีมยังถ่ายทอดสดในหลายช่องของทีวใี นฝรัง่ เศสตามประสาเห่อ ของใหม่) ยอดจำหน่ายเสือ้ ทีป่ ะหมายเลข 32 ของเจ้าตัวทีม่ ยี อดขายแซงหน้านักเตะทุกคนในสโมสร อีกทัง้ ภาพลักษณ์ของเบ็คแฮมยังช่วยยกระดับชือ่ เสียงของสโมสรให้ขนึ้ ไปทัดเทียมยอดทีม อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เรอัล มาดริด บาร์เซโลน่า และเอซี มิลาน เรียกว่าเป็นการเสริม สร้างภาพพจน์ของสโมสรให้เป็น “บิก๊ คลับ” อย่างแท้จริง รวมทัง้ การทีเ่ บ็คแฮมอยูใ่ นยุโรปยัง สามารถให้คนทัว่ โลก (โดยเฉพาะชาวเอเชียซึง่ เป็นฐานแฟนบอลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ) ได้ตดิ ตามผลงาน ในสนามของสโมสรได้มากขึน้ และทีส่ ำคัญสุดจะช่วยให้เพิม่ มูลค่าในการทำสัญญากับสปอนเซอร์ เจ้าอืน่ ๆ ด้วยในอนาคต นีแ่ หละคือความเหนือชัน้ ของปารีส แซงต์ แชร์กแมง กับหนึง่ เดียวคนนี้ เดวิด โรเบิรต์ โจเซฟ เบ็คแฮม • คุณรูห้ รือไม่ - เดวิด เบ็คแฮม เป็นนักฟุตบอลทีร่ ำ่ รวยทีส่ ดุ ในโลก มีทรัพย์สนิ 175 ล้านปอนด์ (จัดอันดับโดย โกล ริช ลิสต์ 2013) - เคยทำประตูจากระยะครึง่ สนามในเกมพรีเมียร์ลกี นัดเปิดฤดูกาล 1996-97 ทีแ่ มนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดพบวิมเบิลดัน - ได้รบั รางวัลดาวรุง่ ยอดเยีย่ มแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือ PFA ในฤดูกาล 1996-97


up I all around I

อีเลคโทรลักซ์จัดมหกรรมฉลองเติบโตสูงสุดในรอบ 8 ปี ปตท. เปิดตัว “Amazon Bio Cup” แก้วย่อยสลายได้ แนะนำมาสด้า2 รุน่ พิเศษ “ลิมเิ ต็ด เอดิชนั่ ” รับมอเตอร์โชว์ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย นำโดย คุณสุทธิ 100% รายแรกของไทย บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองยอด

มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป ได้จัดงานมหกรรมนวัตกรรม เพื่ อ แนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ล่ า สุ ด ของบริ ษั ท ในชุ ด “The Inspiration” ฉลองความสำเร็จการเติบโตสูงสุดในรอบ 8 ปี โดยได้รับเกียรติจาก มร. ซูเรช บาลัน ประธานกลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก อีเลคโทรลักซ์ประจำภูมิภาค เอเชียตะวันออก และ นักแสดงชัน้ นำอย่าง ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล มาร่วมสัมผัสทีส่ ดุ แห่งนวัตกรรมการออกแบบเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หน่วยธุรกิจ น้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2545 จนถึงวันนี้ คาเฟ่อเมซอนเปิดดำเนินการไปแล้วกว่า 780 สาขา มีการใช้บรรจุภัณฑ์ถึงกว่า 53 ล้านแก้ว/ปี ดังนั้นเพื่อช่วย ลดปัญหาการจัดการขยะปรับสมดุลของสิง่ แวดล้อม คาเฟ่อเมซอน จึ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟสด “รายแรก” ที่ น ำบรรจุ ภั ณ ฑ์ กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพชนิด PBS “ย่อยสลายได้ 100%” มาใช้

ขายเดือนกุมภาพันธ์ทพี่ งุ่ ทะลุเกิน 35% เดินหน้ากระตุน้ ตลาด รถยนต์เมืองไทยด้วยการออกแคมเปญต้อนรับมอเตอร์โชว์ “Mazda Hot Deal” ทั้งรถยนต์และรถปิกอัพมาสด้าทุกรุ่น กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ออกรถวันนี้รับโปรโมชั่นเดียวกันกับ งานมอเตอร์โชว์ ด้วยเงินดาวน์เริ่มต้นเพียง 22,000 บาท ดอกเบีย้ ต่ำสุดๆ เริม่ ต้นถูกกว่าดอกเบีย้ เงินฝากเพียง 33 สตางค์ เท่านั้น แถมใจดีให้ฟรีประกันชั้นหนึ่งทุกรุ่น เริ่มแล้ววันนี้ถึง 7 เมษายนนีเ้ ท่านัน้

กรุงไทยธุรกิจบริการ The Power of Affiliation

เปิดตัวไวน์ เบอรี่ เอสเตท

เปิดตัว “All New VIOS...Have it all” ครั้งแรกของโลก

นายดำรงค์ แก้ ว ประสิ ท ธิ์ กรรมการผู้ จั ด การบริ ษั ท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS พร้อมด้วยคุณ วิชิต สมสุขเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคุณ อรจรรยา จั น ทวรสุ ท ธิ์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การสายงาน พัฒนาธุรกิจการตลาด ร่วมจัดงานแถลงข่าว “KTBGS ชู 2 ปัจจัยหลัก นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านบริการในปี 2556” และฉายวิสัยทัศน์การดำเนินงานในปีนี้ด้วยธีม The Power Of Affiliation มุ่ ง หน้ า สู่ เ ป้ า หมาย...ด้ ว ยพลั ง หนุ น อั น แข็งแกร่งที่จะนำองค์กรสู่ความเป็น “Service Excellence Organization + Happy Work Place” ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท

พร้อมให้ดมื่ ด่ำแล้วกับ ” เบอรี่ เอสเตท” (Berri Estates) ไวน์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย โดย สยาม ไวเนอรี่ บริษัทผู้ผลิตไวน์ไทยและนำเข้าไวน์คุณภาพ จากทัว่ โลก ได้จดั งานเปิดตัวไปท่ามกลางบรรยากาศทีอ่ บอุน่ เป็นกันเองในสไตล์ออสเตรเลียนบาร์บีคิว ณ สถานที่สุด เอ็กซ์คลูซีฟ บ้านพักของ ฯพณฯ เจมส์ ไวส์ เอกอัครราชทูต ออสเตรเลียประจำประเทศไทย ทำเอา มร.แดเนียล ชวาล์บ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยการค้ า บริ ษั ท สยาม ไวเนอรี่ ยิ้ ม ใน ความประทับใจที่แขกต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกัน

“SCB Super Debit Plus Card”

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย มร.ทาเคชิ มัตซึดะ หัวหน้าวิศวกร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญีป่ นุ่ และนายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำรถยนต์ “วี อ อส” ใหม่ ภายใต้ แ นวคิ ด All New VIOS…Have it all กับการออกแบบรูปลักษณ์ดีไซน์ใหม่ ทั้ ง หมด ดู ส ปอร์ ต หรู ขึ้ น พร้ อ มช่ ว งล่ า งที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ครั้งที่ 34 อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้วยบัตรเดบิตพิเศษบัตรแรกและบัตรเดียวที่เจ็บก็จ่าย รายได้ไม่หด ให้ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแก่ผู้ถือบัตรแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล สูงสุด 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ พร้อมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบตั เิ หตุ วงเงินสูงสุด 300,000 บาท มีเงินชดเชยรายได้ระหว่าง นอนโรงพยาบาล และมีค่าดำรงชีพหากพิการ ทุพพลภาพ เพียงจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากบัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มทั่วไปเท่านั้น


up I automobile I เรื่อง S. Thana

INSPIRED BY ART DECO PHANTOM DROPHEAD COUPÉ อาร์ต เดคโค (Art Deco) ศิลปะด้านการออกแบบทีง่ ดงามและน่าตืน่ ตาตืน่ ใจทีส่ ดุ ในศตวรรษที่ 20 ช่วงปีค.ศ. 1920 ถึงค.ศ. 1940 ศิลปะแนวนีไ้ ด้รบั ความนิยม อย่างมาก ด้วยความแปลกใหม่ แตกต่าง และงดงามในแบบของตัวเอง มีการนำไปใช้ใน แขนงต่างๆ อาทิ สถาปัตยกรรม การออกแบบยานยนต์ การตลาด การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ โรลส์-รอยซ์ หนึ่งในรถยนต์สุดหรูของโลก ก็ถือกำเนิดมาในช่วงนั้น ‘Spirit of Ecstasy’ หรือ สปิรติ ออฟ เอ็กสตาซี สัญลักษณ์ของโรลส์-รอยซ์ รูปนางฟ้าทีห่ น้ารถนัน้ ถือว่าเป็นอาร์ต เดคโคแบบเต็มๆ เพราะถูกรังสรรค์ขนึ้ ในปีค.ศ. 1911 จากฝีมอื ของ Charles Sykes อิทธิพลของสัญลักษณ์สปิรติ ออฟ เอ็กสตาซี ยังคงเห็นได้ในผลงานเครือ่ งแก้วของ Rene Lalique ผูส้ ร้างสรรค์สญ ั ลักษณ์รถยนต์รวม 29 แบบในสมัยนัน้ เส้นสายศิลปะแนว อาร์ต เดคโค และรถยนต์แฟนธอมรุน่ I, II และ III ในยุค 1920/1930 ศิลปะแนวอาร์ต เดค โคชั้นสูง และในงานมหกรรมยานยนต์ปารีส มอเตอร์ โชว์ ครั้งล่าสุด โรลส์-รอยซ์ ได้

หวนกลับมาสร้างซีรสี ร์ ถยนต์รนุ่ แฟนธอม ซึง่ ได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดอาร์ต เดคโค หนึง่ ในนัน้ คือ รถยนต์ Phantom Drophead Coupé รถเปิดประทุนทีส่ วยสง่า และหรูหราทีส่ ดุ ในโลก Phantom Drophead Coupé นัน้ เป็นโรลส์-รอยซ์ ยุคใหม่ทพี่ ฒ ั นามาจากต้นแบบ 100EX และถูกผลิตเพื่อวางจำหน่ายจริงในปี 2008 เป็นรถสองประตูคูเป้ที่มีเบาะหลัง กว้างขวางแบบ 4 ทีน่ งั่ โครงสร้างตัวถังอะลูมเิ นียมน้ำหนักเบา ชิน้ ส่วนลายไม้แท้จากไม้ ต้นเดียวกัน หนังแท้ทคี่ ดั สรรไร้ตำหนิทงั้ ผืน อลูมนิ มั่ ทีก่ ลึงจนเงาวาว คือองค์ประกอบหลัง ในการตกแต่งภายในของ Phantom Drophead Coupé ทุกอย่างถูกประกอบและจัดวาง ด้วยมือทัง้ หมดจากช่างฝีมอื ระดับสุดยอดนับร้อยคน กระบวนการทำงานกว่า 2,000 ขัน้ ตอน เพื่อสร้าง Phantom  Drophead  Coupé ให้เป็นมากกว่าแค่รถรุ่นเปิดประทุนธรรมดา โรลส์-รอยซ์พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะคงกลิน่ ธรรมชาติแท้ๆ ของหนัง โลหะ และเนือ้ ไม้เอาไว้ จึงพยายามทีจ่ ะหลีกไกลให้หา่ งจากพวกสารฟอกย้อม และเคมีตา่ งๆ ให้มากทีส่ ดุ ผิวสัมผัส ระหว่างวัสดุถกู จัดการด้วยมือให้เรียบเนียนต่อกันราวกับลูบไล้ไปบนแกรนด์เปียโน ด้านหน้าตกแต่งด้วยตะแกรงแบบใหม่ ไฟหน้าแบบ LED สัญลักษณ์สปิริต ออฟ เอ็กสตาซี่ อาจสัง่ ทำพิเศษด้วยทอง หรือเงิน หลังคาประทุนผ้าใบห้าชัน้ บุดว้ ยผ้าแคชเมียร์ที่ เก็บเสียงได้เงียบสนิท เหลือเพียงเสียงฝนพรำกระทบหลังคาเบาๆ สร้างบรรยากาศเท่านัน้ ผู้ออกแบบเน้นว่ามันต้องเป็นรถที่สวยและงามสง่าไม่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดประทุนก็ตาม ประตูแบบ Coach Door ทีผ่ ลักกางออกไปด้านหน้า กลิน่ อายของอาร์ต เดคโค ยังถูกติดตัง้ ไว้ใน

Phantom Drophead  Coupé  ความยากอยู่ที่การทำโครงสร้างของรถเปิดประทุนให้ แข็งแกร่ง Picnic Boot ด้านท้ายรถเป็นสิง่ ทีท่ ำให้  Phantom Drophead Coupé หรูหราต่างจาก รถเปิดประทุนคันอืน่ วิศวกรได้เดินทางไปดูการประกอบเรือยอร์ชระดับโลกหลายทีว่ า่ ทำอย่างไร ถึงจะสร้างความหรูหราให้กบั สินค้าได้ Picnic Boot ถูกออกแบบคล้ายช่องเก็บสัมภาระที่ ดาดฟ้าเรือ เป็นช่องไม้ทผี่ โู้ ดยสารด้านหลังสามารถเข้าถึงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้โดย

ไม่ตอ้ งจอดรถเปิดท้ายแม้แต่นอ้ ย ห้องเก็บสัมภาระมีความจุ 315 ลิตร ก็สามารถเก็บของ ได้จริง ยนตรกรรมคันนีเ้ ป็นยานยนต์ 4 ทีน่ งั่ อย่างแท้จริง ระบบเสียง ทีถ่ กู ส่งผ่านลำโพง 15 ตัว สร้างซาวด์สเตจได้อย่างยอดเยีย่ ม ระบบป้องกันการพลิกคว่ำติดตัง้ อยูอ่ ย่างแนบเนียนด้านหลังโครงสร้างตัวถัง พร้อม ทำงานในเวลาเพียงเสีย้ ววินาทีเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ โครงสร้างแชสซีและคานรับแรงกระแทก ด้านข้างที่มั่นคง รวมทั้งระบบความปลอดภัย Phantom Drophead Coupé น่าจะเป็น

รถเปิดประทุนทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ ในโลกตอนนี ้ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ ดับเบิลวิชโบน ทีม่ ซี บั เฟรมไฮโดรลิกช่วยลดแรงสัน่ สะเทือน อีกชั้น ด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ที่สามารถกระจายน้ำหนักหน้า-หลังในระดับเกือบ 50:50 ยางขนาด 21 นิว้ รันแฟลตทีว่ งิ่ ได้ไกล 160 กิโลเมตรด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยไม่ตอ้ งมีลมยาง ขุมกำลังมหาศาลของ Phantom Drophead Coupé คือเครือ่ งยนต์เบนซิน V12 ความจุ 6.75 ลิตร ให้กำลัง 453 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 720 นิวตัน ทีค่ วามเร็วรอบ 3500 รอบ/นาที แต่ทรี่ อบเดินเบา 1000 รอบ/นาที รถคันนีก้ ม็ แี รงบิดมาให้ใช้กว่า 80% แล้วนัน้ ทำให้มนั ออกตัวได้นุ่มนวล รวดเร็ว แม้จะมีน้ำหนักเกือบสี่ตัน เกียร์อัตโนมัติ ZF 8 สปีด ทำให้  Phantom Drophead Coupé สร้างอัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลาเพียง 5 วินาที และท็อปสปีดถูกจำกัดไว้ที่ 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง สำหรับในส่วนของ Inspired by Art Deco Phantom Drophead Coupé มีการ ตกแต่งเพิม่ ในหลายจุด อาทิ โทนสีภายนอกแบบ Powder Blue ให้สฟี า้ อ่อนแบบพาสเทล ทำให้ Phantom Drophead Coupé หวนนึกไปถึงเฟอร์นเิ จอหรูยคุ อาร์ต เดคโค หลังคาผ้าใบ สีนำ้ เงินเข้มช่วยทำให้รถดูเด่นมีพลังขึน้ ภายในเน้นสีขาวอาร์กติกเป็นหลัก ทัง้ เบาะหนัง และงานไม้ทคี่ อนโซล พร้อมฝังสเตนเลสในลิน้ ชักวางโทรศัพท์ กรอบประตู และโต๊ะปิกนิก ท้ายรถ ส่วนตกแต่งเหล่านีใ้ ช้ลวดลายรูปทรงเรขาคณิตทีโ่ รลส์-รอยซ์นำมาใช้ครัง้ แรกในการ ออกแบบแท่นจัดแสดงยนตรกรรมช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 นาฬิกาอนาล็อกตรงกลาง คอนโซลทีเ่ คยเป็นเรือนไม้กเ็ ปลีย่ นมาประดับมุก เช่นเดียวกับบางจุดในเรือนไมล์และข้าง ประตู ดูราวกับราชรถของเทพธิดาจากท้องสมุทร ช่องแอร์วงกลมแบบ Eyeball Vents ควบคุมโดยปุ่มปิดเปิดแบบเครื่องออร์แกน เป็นผลงานชิ้นเอกที่ถูกถ่ายทอดผ่านความ

ทันสมัย กระจกทีต่ ดิ อยูด่ า้ นหลัง C-pillar เพือ่ สะท้อนแสง กระจกเหล่านีท้ ำด้วยกระจกฝ้า สีเขียว ชวนให้นกึ ถึงชิน้ งาน Pâte-de-cristal ทีพ่ บได้บอ่ ยในเครือ่ งแก้วคลาสสิกแนวอาร์ต เดคโค โรลส์-รอยซ์ ยังไม่ได้ระบุราคาของ Inspired by Art Deco Phantom Drophead  Coupé คันนี้ แต่เชือ่ ว่ามันน่าจะมากกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ เป็นราคาปกติ ของรถรุน่ นีแ้ น่นอน •


NISSAN NEW PULSAR  ความเร้าใจของคนเมือง ชือ่ ของนิสสัน พัลซ่าร์ นัน้ ปรากฏขึน้ มาบนโลกตัง้ แต่ปี 1978 โน่น สมัยนัน้ นิสสัน เขาวางให้อยู่ในหมวดรถเล็กมีคู่ปรับคือโคโลล่าจากค่ายโตโยต้า หรือสตาร์เล็ท ด้วยรูปทรงรถเล็กท้ายตัด 5 ประตู พัลซ่าร์เคยถูกกล่าวขวัญถึงเมือ่ มีคนไทยบางคน นำเข้าพัลซ่าร์ GTI-R เข้ามาวิง่ บนถนนบ้านเราเมือ่ ยีส่ บิ ปีกอ่ น ความแรงของเครือ่ ง SR 20 DET ทีม่ แี รงม้า 225 ตัวในบอดีร้ ถขนาดนัน้ ทำให้ขาซิง่ หลายคนจำชือ่ พัลซ่าร์ ได้ไม่เคยลืม แต่มาวันนีน้ สิ สัน ประเทศไทย รือ้ ฟืน้ ชือ่ พัลซ่าร์กลับมาอีกครัง้ ในมิตทิ ใี่ หญ่ขนึ้ มันเป็น พี่น้องฝาแฝดกับนิสสัน ซิลฟี ที่เพิ่งเปิดตัวไป หรือจะเรียกว่า นิสสัน ทีด้า โฉมใหม่

ก็ไม่ผิดประการใด นิสสัน พัลซาร์ ใหม่ ได้รับการออกแบบและพัฒนาภายใต้แนวคิด รถแฮทช์แบ็คระดับพรีเมี่ยมที่ชาญฉลาดและสะดวกสบาย หรือ Smart Stress-Free Premium Hatchback โดยมีจุดขายหลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ การออกแบบภายนอก ทีด่ สู ปอร์ตปราดเปรียว ด้วยเส้นสายทีพ่ ลิว้ ไหว โดยเฉพาะเส้นด้านข้างตัวรถ หรือ Waist Line ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจมาจากรถสปอร์ตหรูอย่างนิสสัน 370Z เพิม่ ความเข้มด้วยล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว ไฟหน้าแบบไบซีนอนโปรเจคเตอร์ ความสะดวกภายในห้องโดยสาร ที่จะ ตอบโจทย์ความต้องการของการใช้งานที่ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์ สำหรับในเมืองไทยพัลซ่าร์ใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2 ขนาดคือเครื่องยนต์ รหัส HR16DE ขนาด 1.6 ลิตร 116 แรงม้า กับที่เครื่องยนต์ รหัส MRA8DE ขนาด 1.8 ลิตร 131 แรงม้า ที่มีระบบวาล์วแปรผันคู่ Twin C-VTC (Twin Continuously-Variable Timing Control) ทั้งคู่ แต่ในรุ่น1.8 เพิ่มการทำงานของระบบหัวฉีดคู่ Dual Injector System ที่ทำให้จ่ายเชื้อเพลิงได้สมบูรณ์ เผาไหม้หมดจดและประหยัดขึ้น ทั้งสองรุ่น มาพร้อมกับระบบเกียร์แปรผันอัจฉริยะ XTRONIC CVT จากการทดลองขับ พัลซ่าร์ใหม่ ภายนอกสปอร์ตขึน้ ดีกว่าทีดา้ มาก พร้อมเส้นสายที่ พลิว้ ไหวโดยเฉพาะเส้นด้านข้างรถ และ Waist Line อันเป็นเอกลักษณ์ แถมมีหลังคาซันรูฟ

ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า มาในรุ่น 1.8 Sunroof Navi ไฟหน้าแบบไบซีนอน โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำ อัตโนมัติ และล้ออัลลอย สไตล์สปอร์ต ขนาด 17 นิว้ การตกแต่งภายในของพัลซ่าร์ใหม่นี้ สิง่ ทีป่ ระทับใจทีส่ ดุ คือความเงียบในห้องโดยสาร ที่ทำได้ดีพอๆ กับรุ่นพี่เทียน่า และเชื่อว่าเงียบกว่ารถแบรนด์อื่นในรุ่นเดียวกัน พื้นที่ ใช้สอยภายในห้องโดยสารมีขนาดกว้างขวาง โดยเฉพาะพื้นที่เหนือเข่าของผู้โดยสาร แถวหลัง ภายในโทนสีดำ พร้อมเบาะหนังให้อารมณ์สปอร์ต พวงมาลัยมัลติฟงั ก์ชนั่ พร้อม Cruise Control ที่หลายแบรนด์ถอดออกไปแต่นิสสันก็ยังติดมาให้อยู่ ระบบปรับอากาศ อัตโนมัติแบบแยกซ้าย-ขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลัง ทำงานได้เย็นฉ่ำ เครื่องเสียงที่รองรับการเล่นซีดี MP3 และในรุ่นเนวิเกเตอร์ยังมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด 5.8 นิ้ว โครงสร้าง Zone Body Concept เอกสิทธิ์เฉพาะ NISSAN ระบบช่วงล่างด้านหน้า แบบอิ ส ระแม็ ค เฟอร์ สั น สตรั ท พร้ อ มเหล็ ก กั น โคลงและระบบช่ ว งล่ า งด้ า นหลั ง ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลงให้ความประทับใจในการทรงตัว แต่ในรุ่นนี้จะเซตให้แข็ง แบบสปอร์ตมากกว่านุ่มนวลในแบบซิลฟี ระบบความปลอดภัยทั้งดิสก์เบรก 4 ล้อ ถุงลม คู่หน้า (Dual SRS Airbags) ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)  ระบบเสริมแรงเบรก (BA) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) นัน้ ทำงานได้ให้ความมัน่ ใจ มีอยูส่ งิ่ เดียวทีข่ อติง ในพัลซ่าร์ คือพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าทีเ่ บาไปนิดในช่วงความเร็ว 80-100 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง สำหรับผูห้ ญิงน่าจะชอบทีพ่ วงมาลัยเบา แต่สำหรับผูช้ ายทีต่ อ้ งการความรูส้ กึ มัน่ คงเราว่า มันเบาไปหน่อย ถ้าเซตให้หน่วงกว่านีจ้ ะดีมาก แต่เมือ่ ขับขึน้ ไปทีค่ วามเร็วสูงถึง 140-160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ไม่มีอะไรน่ากังวล พวงมาลัยกลับมาหนึบแน่นมั่นคงเหมือนเดิม นิสสัน พัลซาร์ ใหม่ ยังมีสีให้เลือกถึง 6 สี แบ่งเป็น 5 รุ่นย่อยที่มีราคา จำหน่ายดังนี้ 1.8V Sunroof Navi 976,000 บาท 1.8V 925,000 บาท 1.6SV 872,500 บาท 1.6V 839,000 บาท และ 1.6S 776,000 บาท •


up I cover story I

NADECH KUGIMIYA The New Gobori of 2013 เรียบเรียง ปฏิพัทธ์ เพชรทอง

นาทีนี้ อุณหภูมิของเดือนเมษาฯ ที่ว่าร้อนแล้ว อาจยังต้องพ่ายให้กับดีกรีความฮอตแบบต่อเนื่องของพระเอกหนุ่มแห่งยุค “ณเดชน์ คูกิมิยะ” กับผลงานในบท “โกโบริ” จากภาพยนตร์เรื่อง “คู่กรรม” ที่ถูกสร้างมาแล้วหลายครั้ง และประสบความสำเร็จทุกครั้ง ขณะที่การแสดงและความสำเร็จของภาพยนตร์กำลังเป็นที่จับตามอง ในฐานะภาพยนตร์เรื่องแรกกับความกดดันมากมาย เรามีความในใจของหนุ่มแบรี่มาแบ่งปัน


“ อยากให้ทกุ คนดูหนังเรือ่ งนี้

ด้วยความคิดทีเ่ ปิดรับสิง่ ใหม่ๆ ของเก่าไม่ใช่วา่ ให้ลมื ไป แต่ให้เก็บไว้ในใจ แล้วมาลองดูสวิ า่ คุณจะได้อะไร คุณประทับใจอะไรในเวอร์ชนั่ ใหม่บา้ ง

UP : รูส้ กึ อย่างไรทีไ่ ด้มาเล่นภาพยนตร์จากบทประพันธ์ระดับตำนานอย่าง “คูก่ รรม” NADECH: เริ่มแรกเลยรู้สึกตื่นเต้น มีหวั่นๆ กล้าๆ กลัวๆ ด้วยคำว่าคู่กรรมและด้วยความที่ มันเป็นภาพยนตร์ ผมไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนเลยรู้สึกว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหน มัน จะเป็นแบบไหน จะถูกใจคนดูหรือเปล่า เรารูส้ กึ กดดันตัวเอง และพอไปเล่นจริงๆ ในตอนแรก ผมจะติดเล่นเป็นละคร พี่เรียวก็จะคอยบอก ก็จะปรับตัวเรื่อยๆ มันก็ค่อยๆ ดีขึ้นครับ UP : คิดว่าเพราะอะไรคุณเรียวผู้กำกับถึงเลือกณเดชน์เป็นโกโบริ NADECH : พีเ่ รียวอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมทีค่ ล้ายกับโกโบริ อาจจะเป็นความตลก เป็นวัยรุ่นที่มีความขี้เล่นแต่ก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อย่างตัวโกโบริเค้าจะมีหน้าที่คุมอู่ ต่อเรือ ซึ่งคล้ายๆ กับผมที่ตอนนี้มีทั้งเรื่องเรียนพร้อมเรื่องการทำงาน อาจจะเทียบเคียงกัน ได้ในส่วนของความรับผิดชอบที่ต้องมีเหมือนกัน UP : ที่ผ่านมา ภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมประสบความสำเร็จแบบสูงสุดทุกเวอร์ชั่น รู้สึกกดดันไหมที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคู่กรรมเวอร์ชั่น 2013 NADECH : จริงๆ ไม่กดดันว่าคนอืน่ จะมองยังไง แต่กดดันว่าตัวเราเองจะแสดงได้ดหี รือเปล่า เพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรก เรารู้สึกว่าเป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบ แต่พอได้เล่นจริงๆ มี พี่เรียวช่วยก็รู้สึกว่ามันสนุกขึ้น ในช่วงคิวแรกๆ ไปไม่ถูกเลย ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน อะไรคือ โกโบริ อะไรคือคู่กรรม เวลาแสดงจะคอยถามพี่เรียวตลอดเลยว่าแบบนี้ใช้ได้มั๊ย ใช่แบบนี้ หรือเปล่า และสุดท้ายพอเล่นไปเรื่อยๆ หลายๆ คิวเข้าก็เริ่มรู้สึกมันซึมเข้ามาละ ก็เริ่มที่จะ จับทางถูกมากขึ้นในระดับหนึ่ง UP : คู่กรรมเวอร์ชั่นก่อนๆ มีแต่ระดับซูเปอร์สตาร์มาเล่น รู้สึกอย่างไรที่เวอร์ชั่นนี้ เป็นเรา NADECH : แรกๆ อาจจะกดดันหน่อย รู้สึกว่าเราจะทำได้ดีเท่าที่เค้าทำมาหรือเปล่า แต่พอ มาคุยเรือ่ งนีก้ บั พีเ่ รียว พีเ่ รียวก็บอกว่าไม่ใช่ อย่าไปคิดอย่างนัน้ เพราะนีค่ อื คูก่ รรมในแบบฉบับ ของณเดชน์ คู่ ก รรมในแบบของพี่ เ รี ย วมั น มี ค วามแตกต่ า งกั น อยู่ แ ล้ ว ไม่ ต้ อ งกั ง วั ล ว่ า อันไหนเก่าอันไหนใหม่ อันไหนดีกว่าไม่ดีกว่า อยากให้ทุกคนดูหนังเรื่องนี้ด้วยความคิดที่ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ของเก่าไม่ใช่ว่าให้ลืมไปแต่ให้เก็บไว้ในใจ แล้วมาลองดูสิว่าคุณจะได้อะไร คุณประทับใจอะไรในเวอร์ชั่นใหม่บ้าง UP : การร่วมงานกับคุณเรียวเป็นอย่างไร NADECH : สนุกมากครับ พีเ่ รียวใจดีมากๆ ใครบอกพีเ่ รียวโหดไม่ใช่นะครับ พีเ่ รียวเป็นคนสนุก ใจดี และใจเย็นสำหรับมือใหม่อย่างน้องริชชี่และผมครับ และนอกจากความใจดีแล้ว อะไร ส่วนไหนที่ผมไม่เข้าใจก็จะถามพี่เรียวได้เลย พี่เรียวจะเป็นคนที่มีความชัดเจนมากในการ ให้คำตอบครับผม UP : การร่วมงานกับน้องริชชี่ที่เป็นนางเอกน้องใหม่ ไม่เคยสัมผัสการแสดงมาก่อน ซึ่งต่างกับเราที่มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงมาระดับหนึ่งแล้วเป็นอย่างไร NADECH : กับน้องริชชี่ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกัน เพราะเราไม่เคยร่วมงานกับ นางเอกใหม่ ที่ใหม่มากๆ ขนาดนี้มาก่อน น้องเค้าเล่นเป็นอังศุมาลินซึ่งเป็นคนนิ่งแต่มีอะไร ในใจเยอะมากแค่ไม่แสดงออก น้องเป็นคนทีต่ งั้ ใจทำงาน มีความรับผิดชอบสูง ก็รสู้ กึ ดีใจมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับน้อง

UP : สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการรับบทเป็นโกโบริคือ NADECH : เรื่องของภาษาและกายภาพ ผมก็มานั่งคุยกับพี่เรียวว่าภาษาควรจะเป็นภาษา ยังไง สำเนียงยังไง ส่วนเรื่องของกายภาพก็มานั่งดีไซน์กันว่ากายภาพของโกโบริ ลักษณะ ท่าทางหรือการพูดควรเป็นยังไง ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าคนที่อ่านหนังสือก็จะมีภาพของโกโบริ ในแบบของตัวเอง ส่วนพี่เรียวกับผมก็มีภาพของโกโบริในแบบของพวกเรา เป็นโกโบริที่มี ความตลกปนอยู่ ซึ่งจริงๆ แล้วเค้าไม่ได้อยากให้ตลกหรอก แต่ด้วยความที่เป็นคนญี่ปุ่น แล้วพูดภาษาไทย อาจจะมีประโยคหรือสำนวนที่ผิดรูปแบบออกไป เสียงเพี้ยนไป มันจะ เป็นความท้าทายตรงนี้ครับ UP : นอกจากพูดไทยเสียงเพี้ยนแล้ว ในเรื่องยังต้องพูดภาษาญี่ปุ่น ได้ยินว่ามี ประโยคหินด้วย คืออะไร NADECH : ภาษาญี่ปุ่นที่ยากที่สุดสำหรับผมคือประโยคที่แปลเป็นไทยว่า “กลับไปที่อู่ต่อ เรือเดี๋ยวนี้” เพราะมันค่อนข้างรัวและต้องใช้พูดบ่อยมากๆ ก็ใช้เวลาฝึกพูดอยู่ประมาณ 3 4 วันถึงจะเข้าปาก ส่วนอีกประโยคนึงคือ “คุณมีเหตุผลของคุณ ผมมีหัวใจของผม...ก็ พอแล้ว” เป็นประโยคที่จะบอกอังศุมาลินว่าไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับผมก็ตาม คุณจะรักผม หรือไม่ ส่วนผมขอแค่ได้รกั คุณก็พอแล้ว ซึง่ ในกองก็จะมีชาวญีป่ นุ่ ชือ่ ยะสึซงั เป็นคนสอนภาษา UP : ต้องเข้าฉากกับคนญี่ปุ่นแท้ๆ ด้วย เป็นอย่างไรบ้าง NADECH : เวลาเข้าฉากกับคนญี่ปุ่นจริงๆ ก็รู้สึกอายเค้านะเวลาพูดภาษาญี่ปุ่น เพราะ สำเนียงเวลาพูดอาจจะมีผิดเพี้ยนไป แต่เค้าก็จะพยายามคอยบอกคอยสอนเราตลอดนะ คอยกระซิบปากเบาๆ ให้เราพูดตามเวลาเข้าฉากอยู่ ก็ตนื่ เต้นดีครับ แต่พอเวลาพูดไม่ชดั ก็จะ รู้สึกอายนิดนึง UP : ฉากไหนที่เข้ากับคนญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าลำบากใจที่สุด NADECH : ก็คงเป็นฉากใกล้จบตอนที่โกโบรินอนจมอยู่ในกองไม้ แล้วอาซูมะซึ่งเป็นเพื่อน เข้ามาเห็นและพยายามจะช่วยแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าช่วยไม่ได้แน่ๆ ในเรื่องเราต้องบอกเพื่อน เป็นภาษาญี่ปุ่นว่าไม่ต้องช่วยเราหรอกให้ไปช่วยคนอื่นเถอะ คือตอนนั้นจะตายก็จะตายละ ยังต้องพูดภาษาญีป่ นุ่ อีก อะไรอีกหลายอย่าง ก็รสู้ กึ ว่ามันยากเหลือเกิน ถ่ายอยูป่ ระมาณ 3 เทค มีทั้งพูดไม่ชัด พูดเพี้ยน แต่พอผ่านไปแล้วก็สนุกดีครับ UP : ฉากที่ประทับใจจากภาพยนตร์คู่กรรม 2013 NADECH : ฉากที่ประทับใจก็มีฉากสะพานพุทธ ปิดสะพานตั้งแต่ตี 2 ถึง 10 โมงเช้า ลงทุน ไปเยอะมาก รบกวนชาวบ้านไปเยอะมาก เพือ่ ให้ได้ภาพ ได้งานโปรดักชัน่ ทีม่ นั ดูยงิ่ ใหญ่จริงๆ มีทั้งระเบิด มีผู้คนเดินกันพลุกพล่าน มีรถจักรยาน รถยนต์ ทหาร เป็นฉากที่คนดูต้องรู้สึกว่า โอ้ว! มันสุดยอดมาก ส่วนอีกฉากนึงก็คือฉากจบ ฉากสุดท้ายของโกโบริ ซึ่งต้องเข้าคู่กับ น้องริชชี่ เท่าที่ฟังมาฉากสุดท้ายนี่เป็นฉากที่ทุกคนจะต้องร้องไห้กัน เพราะเป็นฉากที่เศร้า เป็นฉากทีโ่ กโบริจะต้องตาย แต่สำหรับผม แม้จะเป็นฉากทีเ่ ศร้าแต่มนั ก็บง่ บอกถึงความน่ารัก ของทั้งคู่ เพราะในเรื่องจะทะเลาะกันตลอด มีปัญหาตลอด พอมาฉากสุดท้ายแล้วเพิ่งมา จีบกัน... ผมว่าฉากสุดท้ายนี่แหละที่พี่เรียวอาจจะตีความแตกต่างจากคนอื่น ก็อยากให้ เปิดใจมาชมกันครับ •


คุยเรื่อง “คู่กรรม” กับ “ผู้กำกับ”“เรียว กิตติกร เลียวศิริกุล”


“ จริงๆ แล้วเป็นคนไม่ชอบถ่ายคนคุยกัน แต่คกู่ รรมเป็นนวนิยาย คำพูดมันจึงเป็นส่วนสำคัญมาก ก็กงั วลว่าถ้าเราไปเปลีย่ น แฟนนวนิยายจะรับได้ไหม แต่สดุ ท้ายก็ทำในแบบของเรา ก็อยากให้มาดูแบบทีไ่ ม่มใี นหนังสือแล้วกัน

นับเป็นภาพยนตร์ทใี่ ช้เวลาในการทำงานและงบประมาณไปไม่นอ้ ยสำหรับ “คูก่ รรม” อีกหนึง่ ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์รบั ซัมเมอร์ปี 2013 ของค่าย M๓๙ (บริษทั เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด) ที่นอกจากจะได้ ณเดชน์ คูกิมิยะ มารับบท “โกโบริ” และสาวน้อยนัยน์ตาใส ซื่อ “ริชชี่-อรเณศ ดีคาบาเลส” มารับบท “อังศุมาลิน” แล้ว ยังเป็นผลงานการกำกับ ของผู้กำกับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนามว่า “เรียว กิตติกร เลียวศิริกุล” ด้วย เรื่องเก่า เล่าใหม่…ตีความใหม่ คู่ ก รรมนั บ เป็ น วรรณกรรมที่ ถู ก นำมาสร้ า งใหม่ ห ลายต่ อ หลายครั้ ง มี แ ล้ ว หลาย เวอร์ชั่นทั้งภาพยนตร์ ละคร และแม้กระทั่งละครเวที เรียกว่ามีครบทุกรูปแบบ สำหรับ เวอร์ชั่นภาพยนตร์ในปี 2013 นี้ ผู้กำกับเรียวบอกว่าเริ่มต้นมาจากความประทับใจที่เขามี ต่อฉากหนึ่งในเรื่องคือฉากแต่งงาน “จริงๆ ตอนแรกก็กลัวนะ ตอนไปคุยกับคุณหญิง (ทมยันตี) บอกคุณหญิงว่าอยากทำ ฉากงานแต่งงานซีนเดียว คุณหญิงก็เออ เรียวบ้าแล้วล่ะ คือตอนนั้นใจอยากถ่ายแต่ฉาก งานแต่งงาน รู้สึกมันบอกเล่าความรักพร้อมกับเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองบางอย่างได้ดี คือบทสรุปทั้งหมดในคู่กรรม ไม่ได้อยากทำอย่างอื่น” เมื่อตัดสินใจทำแล้ว สิ่งที่น่าสนใจคือความกดดัน เพราะคู่กรรมแทบทุกเวอร์ชั่น ประสบความสำเร็จในแง่การตอบรับเป็นอย่างมาก ทว่าผู้กำกับเรียวกลับตอบแบบสบายๆ ว่า...ไม่กดดันเลย! “ผมมองว่ายังไงก็ตามลายเซ็นของทุกคนไม่เหมือนกัน ภาวะ สภาพบ้านเมือง สังคม หรือตัวแสดง ยังไงก็ไม่มีทางเหมือน เราอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำ เพราะมีการบ้านของคนอื่น อยู่แล้ว แต่ถ้าเราทำจากการบ้านคนอื่นมันจะกดดันตัวเอง ก็อย่าไปทำจากการบ้านคนอื่น ก็ทำของเราไป” มาถึงประเด็นเรื่องสไตล์ของภาพยนตร์ โดยปกติใครที่เป็นแฟนงานของคุณเรียวจะรู้ดี ว่าผลงานที่ผ่านมาจะเน้นการเล่าเรื่องด้วยสถานการณ์และภาพมากกว่าบทสนทนา ซึ่งตรง ข้ามกับคู่กรรมที่เต็มไปด้วยบทพูดเพราะมาจากวรรณกรรม ทำให้หลายคนคงสงสัยว่าแล้ว คู่กรรมเวอร์ชั่นนี้จะออกมาเป็นอย่างไร “จริงๆ แล้วเป็นคนไม่ชอบถ่ายคนคุยกันนะ ถ้าเห็นบทยาวๆ นี่จะตัดเลย แต่เรื่องนี้ได อะล็อกล้วนๆ เลยเพราะเป็นนวนิยาย เราก็รู้สึกว่า โอ้โห! มันยากมาก เพราะแฟนนวนิยาย เค้าตีความจากตัวอักษร คำพูดมันจึงเป็นส่วนสำคัญมาก ถ้าเราไปเปลี่ยน หรืออยู่ดีๆ ไป ตัดคำพูดเขาออก คนดูจะรับได้ไหม แต่สุดท้ายก็ทำในแบบของเรา ก็อยากให้มาดูแบบที่ ไม่มีในหนังสือแล้วกัน” ‘โกโบริ – อังศุมาลิน’ ในแบบเรียว ความโดดเด่นหนึง่ ของคูก่ รรมเวอร์ชนั่ 2013 คือคาแร็คเตอร์ของโกโบริ ซึง่ ถูกตีความเป็น เด็กหนุ่มผู้มีความสดใสร่าเริง ดูเหมือนไม่ค่อยมีปัญหา ไม่ค่อยคิดอะไรมาก เพราะผู้กำกับ เรียวมองว่าโกโบริกค็ อื เด็กหนุม่ คนหนึง่ ทีถ่ กู ส่งมารบในช่วงนัน้ ซึง่ น่าจะมีอายุราวๆ 20 กว่าปี เท่านั้น “ไม่มีใครส่งคนแก่มารบหรอก เลยมองว่าโกโบริน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่น คิดดูนะว่าญี่ปุ่น ส่งคนไปรบทั่วโลกเลยตอนนั้น คนที่เก่งการรบก็คงไปอยู่ที่มันเป็นจุดสำคัญมากๆ แต่หนัง มันก็ไม่ได้เป็นหนังสงครามมาก เราไม่ได้ไปดูคนที่รบเก่ง ก็คิดว่าเอาใครมาเล่นคนน่าจะ ยอมรับ ก็ “ณเดชน์” นี่แหล่ะ คนน่าจะยอมรับถ้าเขามาเป็นโกโบริ” เมื่อวางตัวเป็นณเดชน์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำกับให้พระเอกหนุ่มเป็นโกโบริ อย่างแท้จริง ซึง่ ในฐานะผูก้ ำกับคุณเรียวมีสว่ นช่วยอย่างมากในการดีไซน์คาแร็คเตอร์รว่ มกับณเดชน์ “เริม่ จากการพูดไม่ชดั ก่อนเลย เรามองว่าโกโบริตอ้ งพูดไทยไม่ชดั มันเป็นมุกตืน้ ๆ เลยนะ แล้วก็ไม่ต้องเป็นทหารมาก เอาแบบมีความขี้เล่น เป็นวัยรุ่นๆ ให้ดูเป็นคนจริงๆ หน่อย มา ถึงเล่นเป็นทหารเลยมันจะยาก เพราะมันไม่เคยเป็นทหาร และเอาจริงๆ แล้ว เวลาเราเจอ ทหารอยู่ที่บ้านเค้าก็คุยกันปกตินะ ไม่ได้อยู่ในระเบียบวินัยเหมือนตอนอยู่ในกองทัพ ก็ เหมือนตัวณเดชน์ที่เป็นแค่หนุ่มน้อย”

อีกบทที่น่าสนใจคือบทนางเอก “อังศุมาลิน” ซึ่งเลือกใช้นักแสดงหน้าใหม่แกะกล่อง มาประกบณเดชน์ “เราตัง้ โจทย์วา่ อยากได้นกั แสดงเด็กๆ เพราะตามเรือ่ งจริงๆ น่าจะอายุ 18-19 เรียนจบ ม.6 เสร็จก็นา่ จะออกเพราะน้ำท่วม เค้าก็สง่ “ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส” มาแคส ก็ดวู า่ น้องใสดี ตาใสมาก ไม่เคยผ่านงานแสดงมาก่อน เป็นนางเอกที่สวยที่สุดของผมแล้วนะ แล้วเขาก็มี เวลาซ้อม พอมีเวลาให้ เราก็มีเวลาทำให้เค้าเป็นอังศุมาลินได้” อลังการด้วยฉาก เสื้อผ้า หน้า ผม ความท้าทายอีกเรือ่ งหนึง่ ในการสร้างภาพยนตร์เรือ่ งคูก่ รรมคือการสร้างฉากจำลองขึน้ มา เพือ่ ให้ได้ภาพทีด่ คู ล้ายกับยุคสมัยนัน้ จริงๆ ซึง่ ในส่วนนีผ้ กู้ ำกับเรียวใช้วธิ อี อกแบบเอาไว้กอ่ น แล้วค่อยให้ทีม Production Design ขยายไอเดียทำออกมาเป็นภาพในภายหลัง “ทีม Production Design เป็นเหมือนคนที่มาสร้างภาพให้ ส่วนผมก็แค่บอกไอเดีย ทำความเข้าใจให้ตรงกัน แล้วเค้าก็ทำให้มันเกิดขึ้น สร้างเป็นภาพให้คนอื่นๆ ทำงานได้” แต่ความยากยังไม่หมดเพียงเท่านัน้ เพราะการหาโลเคชัน่ เพือ่ ทำให้ฉากทีว่ า่ นีเ้ ป็นจริง ขึน้ มาได้กลับไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะตึกในยุคนัน้ ก็ถกู ทุบกันไปเกือบหมดแล้ว แม้หลายๆ ฉาก จะหาสถานที่ถ่ายไม่ได้ แต่ทีมงานก็ยังโชคดีที่ได้ฉากใหญ่อย่างฉากที่สะพานพุทธเป็นตัว ชูโรงเรื่องความอลังการของงานโปรดักชั่น “ฉากตรงสะพานพุทธก็ใกล้เคียงนะ เป็นฉากที่ยากเพราะต้องถ่ายทีเดียวครั้งเดียว และทำให้ต่อเนื่องกัน แต่เวลามันสั้นมาก เราก็เหนื่อย คิดว่ามันอาจจะไปได้ดีกว่านี้ถ้ามี เวลาเพิ่ม แต่มีเท่านี้ก็เท่านี้ ให้ระเบิดสะพานพุทธอีกคงไม่เวิร์ก ชาวบ้านเค้าเดือดร้อนนะถ้า ปิดนานๆ นี่แค่ 2-3 ชั่วโมงก็โอเคแล้ว สนุกแล้ว” เรื่องของเสื้อผ้าและแฟชั่นในภาพยนตร์ก็นับว่าน่าสนใจ เพราะมีความหลากหลายทั้ง ของไทยและญี่ปุ่น โดยเสื้อผ้าทั้งหมดจะมีการทำ Research เพื่อให้ถูกต้องใกล้เคียงกับยุค สมัยมากที่สุด เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ดูสมจริง “ก็พยายามที่จะให้มันใกล้เคียง ไม่ถึงกับจริง เอาดูแล้วเชื่อได้ อย่างชุดแต่งงานแบบ ญี่ปุ่นก็มีคนแต่ง คุณป้าคนแต่งนี่แกแต่งมา 3 ยุคเลยนะ ตั้งแต่รุ่นอารุจน์เลย เราก็พยายาม ให้มันถูก คำว่าถูกในที่นี้คือให้มันถูกตามปี พ.ศ. มากที่สุด” หมดส่วนของเสื้อผ้าก็มาถึงเรื่องหน้าผม สำหรับเรื่องการแต่งหน้า ที่เด่นๆ ก็คือการ ตีความใหม่ให้โกโบริเวอร์ชั่น 2013 หน้าไหม้ แลดูเกรียมแดดนิดๆ “ตอนนั้นพวกญี่ปุ่นเข้ามาหน้าไหม้หมดล่ะ แดดบ้านเราแรง ในบทประพันธ์เค้าก็ เขียนครับ แต่ที่เวอร์ชั่นก่อนๆ เค้าไม่ทำเพราะกลัวพระเอกมันไม่หล่อ เราก็ลองทำหน้าไหม้ พอเห็นว่าดีก็เลยเอา ช่างแต่งหน้าก็เลยต้องทำไหม้ตลอดเลย” หัวใจหลักคือการแสดง แม้จะทุ่มเทกับองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อความยิ่งใหญ่และสมจริงของหนังไปมากมาย แต่ผู้กำกับเรียวบอกว่าหัวใจหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการแสดง “เรื่องนี้ทำการบ้านเรื่องการแสดงเยอะมาก ก็เลยตัดสินใจถ่ายทุกอย่างที่มันเป็นฉาก ใหญ่ก่อน แล้วค่อยมาทำฉากในบ้านทีหลัง จะได้มาทำงานการแสดงอย่างเดียว เป็นพวก งานกำกับการแสดงที่ไม่ได้กำกับภาพยนตร์ แต่เป็นการกำกับการแสดงล้วนๆ ทั้งเรื่อง Choreography หรือการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่อยู่ในหนัง แล้วยังมีเรื่องภาษาอีก การบ้าน ภาษานี่ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆ เยอะมาก มีทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน แล้วก็ ภาษาอังกฤษ ท้าทายมาก” ได้อา่ นเรือ่ งราวเบือ้ งหลังความตัง้ ใจของทัง้ ผูก้ ำกับและทีมงานแล้ว ใครสนใจอย่าลืม ไปสัมผัสความรักท่ามกลางสงครามทีจ่ ะทำให้เข้าใจคำว่า ‘รัก’ และ ‘อุปสรรค’ มากขึน้ กับการเปิดตำนานรักข้ามเชื้อชาติครั้งใหม่ โดย กิตติกร เลียวศิริกุล ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ •


up I guy I

KRISANA THANOMSUB

“LIMIT YOUR LOST TO OPEN YOUR UNLIMITED GATES” เรื่อง/ภาพ ปฏิพัทธ์ เพชรทอง


ไม่แปลกที่หลายคนจะรู้จักคุณเอก กฤษณะ ถนอมทรัพย์ ในฐานะผู้บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ แต่บางคนรู้จักในฐานะเจ้าของบริษัทผลิตสื่อ ในขณะที่อีกหลาย คนเข้าใจว่าเขาคือเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Perfect Life เพราะทั้งหมดนี้คือธุรกิจส่วนหนึ่งที่เขาดูแลอยู่ และยังมีอีกมากมายนับไม่หมด ด้วยเหตุนเี้ ขาจึงถูกจับตามองในฐานะนักธุรกิจหนุม่ รุน่ ใหม่อนาคตไกล ทีม่ องเห็นโอกาส ในการขยายธุรกิจอยูต่ ลอดเวลา เริม่ จากธุรกิจการพัฒนาทีด่ นิ ของครอบครัว ทีเ่ ขาดำเนินการ พัฒนาพืน้ ทีอ่ สังหาริมทรัพย์กว่า 20,000 ตารางเมตร จนกลายเป็นอาคารเอ็มเพลส ศูนย์รวม สถาบันกวดวิชาที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี ต่อมาจึงเปิดบริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด ผลิตสื่อโฆษณาในสถาบันกวดวิชา และลงทุน เปิดสือ่ ภายในมหาวิทยาลัย U CHANNEL ซึง่ มีทงั้ ป้ายโฆษณาและ LED TV กว่า 400 เครือ่ ง กระจายในมหาวิทยาลัยใหญ่ครอบคลุมกรุงเทพฯ และสือ่ โฆษณาจับกลุม่ คนทำงานในรูปแบบ ของป้ายโฆษณาไลท์บ๊อกซ์ในศูนย์อาหารและตลาดนัด นอกจากนี้ก็มีแบรนด์เครื่องสำอาง ธุรกิจกระเบือ้ ง และ Specialty Mall สำหรับขายอุปกรณ์กอ่ สร้างและเฟอร์นเิ จอร์โดยเฉพาะด้วย “สำหรับธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้ ผมมีทั้งบริษัทโฆษณาที่มีบริษัทลูกย่อยๆ อีกเป็น 10 บริษัท มีบริษัทโปรดักชั่นเฮาส์ บริษัทออแกไนเซอร์ มีบริษัทเครื่องสำอาง บริษัทที่ดิน บริษัท กระเบื้อง ยังไม่รวมพวกการลงทุนที่อื่นๆ ซึ่งผมเองก็ไม่เคยนับ” หาน้ำบ่อใหม่ การเป็นผูบ้ ริหารทีเ่ ก่ง นัง่ แท่นบริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จมากมายหลากหลาย บริษัทไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ที่แปลกและน่าสนใจคือแต่ละบริษัทยังเป็นธุรกิจคนละแขนงกัน ต่างกันสุดขั้วจนหลายคนถึงขั้นสงสัยว่าทำไมจึงขยายธุรกิจในแนวขวางมากมายขนาดนี้ ซึ่งคุณเอกก็อธิบายง่ายๆ ว่าเกิดมาจากแนวคิดการทำธุรกิจแบบ “หาน้ำบ่อใหม่” “เป็นปรัชญาธุรกิจตะวันออกแบบง่ายๆ ที่สะท้อนผ่านการขยายแตกลายธุรกิจใหม่ๆ แบบไม่หยุดยัง้ เราคิดว่าถ้าสามารถขยายไปในพืน้ ทีใ่ หม่ หรือทีใ่ ช้คำว่า ‘น้ำบ่อใหม่’ ได้จะเป็น อีกหนึ่งวิธีในการขยายธุรกิจที่น่าตื่นเต้น เพราะเราจะได้ศึกษาเรื่องราวใหม่ๆ ไปทำสิ่งที่เรา ไม่เคยทำ โดยเฉพาะถ้าเริ่มจากศูนย์ เรามักจะได้คำตอบที่คนอื่นเค้ามองไม่เห็นกัน” ปิดประตูขาดทุน เปิดประตูกำไร ในการเริ่มต้นทำธุรกิจสำหรับนักธุรกิจทั่วไป ‘ผลกำไร’ อาจเป็นเรื่องแรกที่คำนึงถึง แต่ สำหรับคุณเอก ‘การขาดทุน’ หรือความล้มเหลวของธุรกิจกลับกลายเป็นปัจจัยแรกที่เขา ไตร่ตรอง “ก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ ขณะที่คนอื่นๆ คิดว่าจะได้กำไรเท่าไหร่ ผมกลับคิดว่าถ้า เจ๊งหรือธุรกิจไปไม่รอดเราจะเป็นอย่างไร นี่เป็นหลักที่ผมยึดเป็นอันดับแรกเลย เป็นการปิด ประตู ข าดทุ น เพื่ อ เปิ ด ประตู ก ำไร หรื อ ที่ ผ มเรี ย กว่ า Limit your lost to open your unlimited gates เพราะเมื่อเราพิจารณาอย่างดีแล้วเห็นว่าหากมันล้มเหลวเราก็ยังอยู่ได้ นั่นถือว่าเราจะไม่ขาดทุน ที่เหลือก็จะเป็นผลกำไร เรื่องขาดทุนหรือเสียหายถึงขั้นสิ้นเนื้อ ประดาตัวก็จะไม่เกิดขึ้น” ปั้น ‘ความฝัน’ ให้เป็น ‘เป้าหมาย’ อย่างไรก็ตาม คุณเอกย้ำว่าในการที่จะลงมือทำสิ่งใด ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้ รอบด้านก่อน ทั้งด้านดีและไม่ดี อย่าคิดเข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียว เมื่อมั่นใจแล้วให้ลงมือทำ อย่ากลัวความล้มเหลว แต่ก่อนอื่นต้องมั่นใจว่าสิ่งที่จะทำนั้นมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

แม้จะยังไม่เกิดผลกำไรสูงสุด แล้วค่อยๆ มองหาช่องทางขยายให้มันเติบโตขึ้นภายหลัง “ไม่ผิดที่นักธุรกิจจะมีความฝัน แต่มันมีเส้นบางๆ กั้นอยู่ระหว่างฝันเฟื่องกับฝันที่จะ นำไปสู่ความสำเร็จ การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้จึงต้องเปลี่ยนความฝันหรือ Dream ให้กลายเป็นเป้าหมาย หรือ Goal ก่อน ซึ่งทำได้โดยการลงมือศึกษาหาข้อมูล ในทุกๆ ด้าน อย่างผมเองจะให้ความสำคัญกับการหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนอย่างน้อยครึ่งปี ไม่ใช่แค่แจกแบบสอบถามแล้วมานัง่ อ่าน เมือ่ มัน่ ใจแล้วว่าฝันนัน้ สามารถเป็นจริงได้จงึ จะตัง้ เป็นเป้าหมายแล้วลงมือทำให้สำเร็จ” ธุรกิจแบบพอเพียง ไม่เอาเป็นเอาตาย แม้จะทำธุรกิจหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันเลยแต่คุณเอกก็ยังสนุกไปกับมันได้ เพราะ ใช้แนวคิดที่ว่า “ไม่เอาเป็นเอาตายกับงาน แต่พร้อมสู้กับงาน” คุณเอกบอกว่าให้เปิดใจรับ สิ่งที่จะผ่านเข้ามาในการทำธุรกิจใหม่ๆ เรียนรู้และสนุกไปกับมัน โดยก่อนอื่นต้องเริ่มจาก ความรูส้ กึ พอ เมือ่ พอแล้วเราก็จะไม่ดนิ้ รนมาก การทำธุรกิจก็จะผ่อนคลาย ไม่เอาเป็นเอาตาย จนเกินไป แค่ต้องจัดสรรเวลาในการเข้าไปบริหารธุรกิจที่มีอยู่อย่างเหมาะสมก็เท่านั้น “การดำเนิ น ธุ ร กิ จ แบบพอเพี ย ง ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า เราจะต้ อ งหยุ ด การทำธุ ร กิ จ ทัง้ หมด เพือ่ ใช้ชวี ติ อยูอ่ ย่างเรียบง่าย แต่หมายถึงความพอใจในสิง่ ทีต่ วั เองมีอยู่ ไม่คดิ ตักตวง ผลกำไรจนเกินตัว จนทำให้เกิดความทุกข์ และเกิดความอยากได้มากขึน้ เรือ่ ยๆ ผมจึงยึดหลัก ในความพอเพียง ซึ่งไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็จะช่วยให้มีความสุขกับชีวิตได้ตลอดเวลา” คัมภีร์ชีวิต “คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา” ด้วยวัยเพียง 36 ปี แต่คุณเอกก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนักธุรกิจอีกคนหนึ่งที่ทั้งเก่งและประสบ ความสำเร็จ ทั้งยังมีแนวคิดการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจ หลายคนจึงอาจสงสัยใครรู้ว่าคุณเอก มีไอดอลหรือไม่ในการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งคุณเอกเปิดเผยว่า ดร. เทียม โชควัฒนา อดีตนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานเครือสหพัฒน์ คือต้นแบบของเขา “ผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่อ่านเป็นประจำคือหนังสือ ‘คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา’ เป็นหนังสือเล่มบางๆ จำนวนไม่กี่หน้า ราคาเล่มละแค่ราวๆ 60-70 บาท แต่เป็นหนังสือคำสอนของผู้บริหารที่อ่านแล้วได้ข้อคิดดีๆ เยอะมาก แม้จะเป็นข้อเขียนสั้นๆ แต่เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่ผมมองว่าผู้บริหารจะเข้าใจดี ทุกครั้งเมื่อมีปัญหา แล้วหยิบมาอ่าน ผมมักจะได้ความคิดหรือแนวทางมาปรับใช้กับตัวเองเสมอ อ่านทุกครั้งก็ จะมีแง่มุมใหม่ๆ ตลอด เล่มนี้จึงเปรียบเหมือนคัมภีร์สำหรับผม” เป้าหมายต่อไป...ใช้ชีวิตให้ยืนยาว เมื่ อ ถามถึ ง เป้ า หมายระยะสั้ น ในอนาคต คุ ณ เอกบอกว่ า เขากำลั ง มองหาโมเดล สำหรับการทำธุรกิจทีก่ ำลังจะเปิดใหม่ เพราะโมเดลหรือกระบวนการนับเป็นเรือ่ งสำคัญมาก ในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่เมื่อถามถึงในระยะยาว คำตอบง่ายๆ ที่ได้รับกลับ สร้างความประหลาดใจ เพราะเป้าหมายของเขาไม่ใช่ตัวเลขผลกำไรหลักร้อยล้านพันล้าน แต่เป็นเพียงการ “ใช้ชีวิตให้ยืนยาว” เท่านั้น “สิง่ ทีค่ นเราทุกคนกลัวทีส่ ดุ คือความตาย แต่ผมมองว่าเราทุกคนต้องตาย ไม่มใี ครหนีพน้ ตัวผมเองก็จะคิดเสมอว่าพรุง่ นีเ้ ราอาจจะตาย จึงตัง้ ใจใช้ชวี ติ ให้ยนื ยาวทีส่ ดุ และมีประโยชน์ มากทีส่ ดุ อย่างการทำธุรกิจของผมก็ตอ้ งเป็นธุรกิจทีไ่ ม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่ร่ำรวย จากการเอาเปรียบคนอื่น เอาเปรียบสังคม” “วันนีเ้ รารูส้ กึ ถึงคำว่าพอ...เมือ่ พอเราก็ไม่โลภ...เมือ่ ไม่โลภเราก็ไม่มวี นั ขาดทุน” •

HIS 5 ESSENTIALS

1. ข้าวแกง หลายคนคิดว่าเป็นนักธุรกิจต้องทานอาหารหรูหรา แต่ผมชอบทานข้าวแกงมาก ร้านโปรดคือร้านแถวบ้านชื่อริมบัว 2. ต้นไม้ ผมเป็นคนชอบต้นไม้ เวลาว่างก็จะไปเดินเล่นดูต้นไม้ ซื้อมาจัดสวนที่บ้านบ้าง ไม่ซื้อบ้าง แต่ต้องไปดูทุกวันหยุด 3. เทนนิส เป็นกีฬาโปรดที่ต้องหาเวลาไปเล่นทุกสัปดาห์ 4. หนังสือ “คู่มือมนุษย์” เป็นหนังสือรวมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ อ่านแล้วเปลี่ยนความคิดในหลายๆ เรื่อง เช่น แนวคิดเรื่องการหยุดและพอผมนั้น ผมก็ได้มาจากเล่มนี้ 5. ครอบครัว เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยคำว่า “ครอบครัว” ของผมไม่ได้หมายถึงแค่พ่อแม่พี่น้อง แต่ยังหมายรวมถึงคนดีๆ ที่อยู่รอบตัว ทั้งเพื่อนและพนักงานในบริษัททุกคน


up I dine out I เรื่อง Patipat

SHIO

ANOTHER TASTE OF JAPANESE CUISINE

Best For “Yoshoku” or Western-Style Japanese Dishes Atmosphere ร้านตกแต่งในสไตล์มน ิ มิ ลั ลิสต์ ดูเรียบง่าย

ในโทนสีเทาและน้ำตาลแต่กแ็ ฝงไว้ดว้ ยรายละเอียดเท่ๆ เช่น ระแนงไม้ทนี่ ำมาปูเป็นพืน้ และเพดาน เนือ่ งจากผนังส่วนมาก เป็นกระจกบานใหญ่ตัวร้านจึงดูโปร่งโล่ง ให้อารมณ์แบบ คาเฟ่ในตอนกลางวัน ขณะที่ตอนกลางคืนจะถูกปรับลุคให้ ดูหรูหราขึน้ ใกล้เคียงกับบรรยากาศแบบ Fine Dining Cuisine นับว่าแปลกและแตกต่างจากร้านอาหารญี่ปุ่น ทั่วไปในเมืองไทย เพราะนำเสนออาหาร “Yoshoku” หรือ อาหารตะวันตกในสไตล์ญปี่ นุ่ ทีอ่ ธิบายง่ายๆ ก็คอื อาหารฝรัง่ ซึ่งถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนส่วนผสมให้ได้รสชาติที่ถูกปากจน กลายเป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์หนึ่ง แม้ยัง ไม่เป็นที่รู้จักนักใน บ้านเรา ทว่า Yoshoku อยู่คู่ชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเมจิเลย

ทีเดียว Taste This เรียกน้ำย่อยกันด้วย Salmon Carpaccio เนือ้ ปลาแซลมอนแล่บางๆ ราดน้ำซอส Ponzu รสออกเปรีย้ ว จนชุม่ โรยหน้าด้วยผักสดชิน้ เล็กๆ ม้วนแล้วทานพร้อมกันเลย ต่อด้วยจานเด่นทีถ่ า้ พูดถึง Yoshoku คนญีป่ นุ่ จะนึกถึงจานนี้ Hamburg Steak ชิน้ สเต็กเป็นเนือ้ วัวและเนือ้ หมูบดผสมกัน เสิรฟ์ พร้อมไข่ดาว เห็ด และผักต้มสุกนานาชนิด ทีเด็ดคือน้ำ ซอสทีแ่ ม้จะดูเข้มข้นแต่กลับมีรสชาติเบาไม่เลีย่ น แต่ถา้ ชอบ แบบหนักท้องต้องลอง Dried Curry Rice หรือข้าวแกงกะหรี่ ผัดแห้ง หากรูส้ กึ ฝืดคอสัง่ Midori Sour ซิกเนเจอร์คอ็ กเทลที่ ใช้เหล้าสาเกเป็นส่วนผสมหลักช่วยได้ Don’t Miss! “Mixed Fruit Mille Crepe” เครปเค้กรสนุม ่ ลิน้ ทีเด็ดอยูท่ กี่ ารใช้ครีมสดและผลไม้รสอร่อยแทรกไว้ในชัน้ เค้ก อิม่ อร่อยกับอาหารแล้วห้ามพลาดเด็ดขาด! Sukhumvit Soi 49, BTS Phrom Phong Tel. 0-2662-8378 Opening Hours : Daily 11.00 am - 5.30 pm, 6.00 - 10.30 pm

YTSB

NEW DESTINATION FOR SUSHI LOVERS

Best For “Traditional Japanese Culinary with Freshness & High Quality” Atmosphere โดยรวมเน้นสีสันในสไตล์เทรนดี้แต่ก็ไม่ลืมใส่รายละเอียดที่

แสดงออกถึงวัฒนธรรมญีป่ นุ่ เช่นอุปกรณ์ในการรับประทานทุกอย่างล้วนนำเข้า มาจากญีป่ นุ่ ชัน้ 4 เป็นทีน่ งั่ ห้องแอร์ โดดเด่นด้วยซูชบิ าร์ทสี่ ามารถนัง่ หน้าบาร์ พูดคุยกับเชฟได้อย่างเป็นกันเอง ส่วนชัน้ 3 เป็นระเบียงโล่ง มีไฮไลท์คอื ทีน่ งั่ รังนกสุดเก๋ Cuisine นำเสนออาหารญีป ่ นุ่ แบบต้นตำรับภายใต้การดูแลของมาสเตอร์เชฟ ชาวญีป่ นุ่ โยจิ คิตายะมา เน้นความสดของอาหารเพือ่ ให้ได้ซชู แิ ละซาซิมทิ ดี่ ที สี่ ดุ อร่อยทีส่ ดุ วัตถุดบิ ล้วนนำเข้าจากญีป่ นุ่ อย่างเช่นปลาจะนำเข้าอาทิตย์ละ 3 ครัง้ โดยต้องเป็นปลาทีไ่ ม่ได้เสียเลือดซึง่ แพงกว่าปลาแบบทัว่ ไป นอกจากนีย้ งั มีสาเก หาชิมได้ยากไว้บริการด้วย Taste This ชือ ่ ร้าน YSTB นัน้ ย่อมาจาก Yellow Tail Sushi Bar มีทมี่ าจาก ปลาหางเหลืองซึ่งเป็นปลาที่แม้จะมีราคาแพง แต่คนญี่ปุ่นก็นิยมรับประทาน เพราะมีคุณภาพสูง เนื้อปลามีความมันอร่อย ทั้งยังมีประโยชน์ช่วยบำรุงสมอง และสายตา เมนูแรกทีผ่ มู้ าเยือนไม่ควรพลาดคือ Aburi Hamachi Jalapeno หรือ ซาซิมปิ ลาหางเหลืองนัน่ เอง ต่อด้วย Gindara Sugi-Ita Yaki เป็นปลาคอดำย่าง ด้วยไม้ซีดาร์สไตล์ไคเกียว อีกเมนูน่าชิมคือ Unagi Foie-Gras Kabayaki ปลาไหลและตับห่านย่างกับซอสบาบีควิ ราดซอสเห็ดทรัฟเฟิล Don’t Miss! “Rossini” ซูชิโรลจานนี้มีดีที่การรวมสุดยอดของอร่อยไว้ใน คำเดียว เป็นเทริยากิตบั ห่านและเนือ้ วัววากิวจากเมืองคาโกชิมา เพิม่ รสด้วยซอส เห็ดทรัฟเฟิลขาวและมิโซะ...ลองแล้วจะร้อง สุโค่ย! 3rd - 4th Floor, VIE Hotel, BTS Ratchathewi Tel. 0-2309-3939 Opening Hours : Daily 11.30 am - 2.30 pm, 6.00 - 10.30 pm


up I hang out I เรื่อง Patipat

W XYZ BAR

FLASHY PLACE WITH FABULOUS DRINKS

Best For “Molecular Cocktails” Atmosphere ดี ไ ซน์ ดู เ ปรี้ ย ว ล้ ำ

และนำสมัยด้วยการ ออกแบบในสไตล์เฉพาะตัวของแบรนด์ Aloft ทีเ่ รียกว่า Speed Stripe โดยใช้หลอดไฟ LED ทีส่ ามารถเปลีย่ นเป็นสีสนั ต่างๆ ได้ มาตกแต่งเป็นลายเส้นตัง้ แต่พนื้ ไปจรดเพดาน สร้างบรรยากาศ สบายๆ ด้วยโซฟาแบบเตีย้ พร้อมสตูลขนาดเล็ก ไม่เกะกะยาม ลุกขึน้ ออกสเต็ป Music ตอนค่ำจะเป็นดนตรีแนวอิเล็กโทรนิกาในจังหวะ ครึกครืน้ พอเริม่ ดึกจะเป็นการเปิดเพลงสนุกๆ โดยดีเจมีชอื่ เสียง ทีผ่ ดั เปลีย่ นกันมาสร้างบรรยากาศตามธีมปาร์ตตี้ า่ งๆ Drinks จัดว่าล้ำหน้าและหาดื่มได้ไม่ง่าย เพราะใช้เทคนิค Molecular ที่ต้องอาศัยความรู้ทั้งทางด้านฟิสิกส์และเคมี มารังสรรค์เป็นค็อกเทลหลากหลายเมนู มีลูกเล่นแปลกใหม่ เช่นการเปลี่ยนของเหลวให้มีรสสัมผัสแตกต่างออกไปโดยใช้ ส่วนผสมอย่างแป้ง เจลลี โฟม ฯลฯ มาเป็นตัวช่วย Taste This ใครชอบเครือ ่ งดืม่ รสออกเปรีย้ วแต่แฝงไว้ดว้ ย ความนุม่ ลอง Passion Mary เพราะรสเปรีย้ วของเสาวรสเข้าคู่ กับรสลุม่ ลึกของเบียร์ได้ดี แถมมีกลิน่ อายของขิงเพิม่ ความสดชืน่ ด้วย แต่ถา้ ชอบแบบหอมหวานก็ตอ้ ง Heaven on Earth ทีจ่ ดั เสิรฟ์ แบบควันฟุง้ ด้วยเทคนิค Smoke แก้วนีไ้ ด้ทงั้ รสและกลิน่ หวานๆ ของว้อดก้าแพร์แบบเต็มๆ ส่วนคนทีช่ อบความสดชืน่ สัง่ Burnt Sky หรือเครือ่ งดืม่ ผสมโซดารสหวานอมเปรีย้ ว ทำได้ซาบซ่าดีทเี ดียว Treat Her “B52+1” คอค็อกเทลคงคุน ้ เคยกับชือ่ นีด้ ี แต่นี่ ไม่ใช่บี 52 แบบทัว่ ไป เพราะแก้วนีม้ าในรูปแบบของโฟม จัดเป็น เซอร์ไพรส์รสร้อนแรงที่น่าจะโดนใจสาวๆ ผู้ชื่นชอบความ แปลกใหม่...ไม่ซำ้ ซาก! 2nd Floor, Aloft Hotel, Sukhumwit 11, BTS Nana Tel. 0-2207-7000 Opening Hours : Sunday - Wednesday 12.00 pm - 12.00 am, Thursday - Saturday 12.00 pm - 2.00 am

WP: WINE PUB

A MUST FOR WINE LOVERS

Best For “Wine & Italian Food” Atmosphere ออกแนวเท่ๆ ใช้แสงทึมๆ

และสีโทนอุน่ อย่างสีนำ้ ตาลของไม้ เป็นสีหลัก และสีสม้ ของโซฟายาวเป็นตัวเพิม่ สีสนั เคาน์เตอร์บาร์แบบยาวและ เก้าอี้ทรงสูงที่ตั้งอยู่รายรอบช่วยให้บรรยากาศดูเป็นกันเอง ที่สะดุดตาที่สุดคือ ชั้นกระจกใสขนาดใหญ่ที่ใช้บรรจุไวน์ชั้นเยี่ยมเต็มพิกัดสารพัดยี่ห้อ ตั้งเด่น เป็นสง่าอยูใ่ จกลางร้านเลย Music ดีเจเปิดแผ่นหลากหลายสไตล์ มีตั้งแต่ดนตรีแนวอิเล็กโทร ฮิปฮอป ไปจนถึงแนวละติน แล้วแต่คำ่ คืน Drinks เหมาะสำหรับคนรักไวน์อย่างแท้จริง เพราะที่มีไวน์หลากหลายชนิด จากทัว่ ทุกมุมของโลกทัง้ ฝรัง่ เศส อเมริกา อิตาลี ชิลี ออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา เป็นต้น Taste This ไวน์แนะนำของร้านคือพวกที่ให้รสจัดจ้านอย่าง Shiraz และ Cabernet อย่างไรก็ตามทางร้านได้จดั เตรียมซอมเมอลิเยร์ไว้คอยให้คำปรึกษา เพื่อเลือกไวน์ที่ถูกใจคุณที่สุดด้วย แต่ที่ไม่ควรพลาดคือเมนูอาหารอิตาเลียน เริม่ จาก Cheese & Cold Cuts คือเนือ้ เย็นตัด 5 ชนิดทีเ่ สิรฟ์ บนถาดไม้พร้อมชีส ผลไม้แห้ง และมะกอก ทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศ ต่อด้วยจานหลักคือ สเต็กริบอายเนือ้ วัววากิว ชิน้ เนือ้ รสนุม่ ละลายในปาก ราดด้วยซอสพริกไทยหอมอร่อย Treat Her “Lobster Bisque” ซุปกุง้ ล็อบสเตอร์ในน้ำซุปทีป ่ รุงจากเปลือกกุง้ และคอนยัคจนได้รสหอมหวาน เสิรฟ์ พร้อมแป้งพายบางกรอบครอบมาบนถ้วย... ใช้สำหรับเริม่ ต้นค่ำคืนทีย่ งั อีกยาวไกลได้ด!ี 2nd Floor, Pullman Bangkok King Power Hotel, BTS Victory of Monument Tel. 0-2680-9999 Opening Hours : Daily 6.00 pm - 2.00 am


up I destination I

4 CHARMING ISLANDS IN GREECE เรื่อง/ภาพ กาญจนา หงษ์ทอง / kanjana7@yahoo.com

ถ้าบังเอิญลมร้อนหอบคุณไปไกลถึงประเทศกรีซ (Greece) สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ อย่ากักขังตัวเองอยู่แค่นครเอเธนส์ (Athens) สู้อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงนั่น ควรเร่งทำสิ่งที่สองอย่างเร็วพลัน คือเฟ้นหาเกาะในฝันเพื่อออกไปเริงร่าท้าแดดกลางทะเลอีเจียนและเมดิเตอร์เรเนียนอย่างไม่อิดออด กางแผนทีป่ ระเทศกรีซออก จะเห็นรายชือ่ ของเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่า 3 พันเกาะร่วงกราว ถ้าจะให้ตระเวนเทีย่ วครบทุกเกาะ คุณอาจต้องย้ายสำมะโนครัวไปอยูท่ กี่ รีซแล้วค่อยๆ ลัดเลาะเทีย่ วทีละเกาะ แต่ถา้ จะให้เฟ้นเฉพาะเกาะยอดนิยมทีเ่ ลอะเทอะไปด้วยรอยเท้า ของนักล่าเกาะน่าเทีย่ ว... ต่อไปนีค้ อื 4 เกาะคัดสรรของกรีซทีค่ ณ ุ เห็นแล้วจะต้อง...กรีด๊ !

Crete

ตามพิกัดของเกาะครีต (Crete) นี่คือเกาะที่อยู่ใต้สุดของแผนที่กรีซ แถมยังมีตำแหน่ง เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของกรีซด้วย ใหญ่เหมือนกำลังเดินทางไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่ง และ นอกจากจะคั่นระหว่างทะเลอีเจียนกับทะเลลิเบียน ครีตยังทำหน้าที่กั้นทวีปยุโรปกับทวีป แอฟริกาด้วย สมัยก่อน เกาะครีตอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมัน หลังจากได้รบั อิสรภาพ เมือ่ ปี 1898 ครีตจึงได้จดั ตัง้ ตัวเองเป็นประเทศอยูน่ านกว่า 15 ปี ตอนนัน้ ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของประเทศกรีซ จนกระทัง่ ราวๆ ปี 1913 ถึงได้เข้าไปรวมกับประเทศกรีซ ครีตนับว่าเป็นหนึ่งในเกาะที่เป็นรากอารยธรรมโบราณของกรีซ เพราะเป็นเกาะที่มี ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมและธรรมชาติรวมกันอยูท่ นี่ อี่ ย่างครบครัน รายรอบเกาะจะมีชายหาด และป่าเขาลำเนาไพรทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมไปผจญภัยกันตลอดทัง้ ปี

แต่ทเี่ ด็ดของครีตคือหัวเมืองน้อยใหญ่ทที่ อดตัวอยูร่ มิ ทะเล มีทงั้ เมืองเฮียราคลิออนทีเ่ ป็น เมืองท่าใหญ่สุดของเกาะ นอกจากนี้ก็ยังมีเมืองคาเนีย และเรธเธมนอนที่ตั้งเรียงรายอยู่ริม ทะเล ซึง่ แต่ละเมืองมีเมืองเก่าให้เดินทอดน่องท่องเมืองอย่างแสนรืน่ รมย์

Mykonos

มิโคนอส (Mykonos) คือหนึ่งในเกาะยอดนิยมของกรีซที่นักเดินทางยกให้เป็น Gay Paradise หรือบางทีกถ็ กู กระเซ้าว่าเป็น The Capital of Gay เพราะทีเ่ กาะนีห้ นุม่ ๆ จะเดินกระ หนุงกระหนิงกันหรือสบตากันในโมงยามแห่งความโรแมนติกก็ไม่มใี ครว่าอะไร มิโคนอสเป็นเกาะทีไ่ ม่เล็กซะด้วย แต่ถา้ จะตัง้ หลักเทีย่ วแนะว่าให้ไปทีโ่ ฮร่า (Hora) กันก่อน ทีน่ นั่ จะเป็นศูนย์กลางของเกาะทีร่ วมทุกสิง่ อย่างเอาไว้ในมุมเล็กๆ แห่งนี้ จะจองตัว๋ เรือไปเกาะ ถัดไป จะเดินกรีดกรายช้อปปิ้งในซอกซอยของเมืองเก่า หรือแค่นั่งหาอะไรเย็นๆ จิบหน้าเวิ้ง อ่าวแกล้มกับวิว ทุกอย่างรออยูท่ โี่ ฮร่า อีกมุมหนึ่งของมิโคนอสคือลิตเติ้ล เวนิส (Little Venice) มุมที่หลายคนบอกว่ามีไว้ สำหรับแฮงก์เอาท์ ปาร์ตี้ หรือถ้าอยากชายตาหามิตรใหม่สกั คนก็ไม่ใช่เรือ่ งยากจนเกินไป มอง จากมุมนีจ้ ะเห็นกังหันลมอันเป็นสัญลักษณ์ของมิโคนอส แต่อย่าเผลอนัง่ แถวลิตเติล้ เวนิสนานล่ะ เพราะในช่วงเย็นย่ำใครๆ ก็ไปนัง่ อยูแ่ ถวกังหันลมเพือ่ รอดูดวงตะวันถูกเหนีย่ วลงสูท่ ะเลอีเจียน ช่วงไพร์มไทม์ของมิโคนอสอยูใ่ นช่วงนีเ้ อง มองไปทางไหนคุณก็จะเห็นความหวานโรยอยู่


รอบตัว โดยมีกงั หันโบราณเป็นพยานแห่งความโรแมนติก มิโคนอสยังมีชายหาดให้ไปนอนผึ่งร่างอีกหลายแห่ง หากมีเวลาให้กับมิโคนอสแบบ เหลือเฟือ นอกจากซอกแซกในเมืองเก่าให้ทวั่ ถึงแล้ว ยังควรไปดืม่ กินแสงแดดทีห่ าดไหนซักแห่ง ให้อมิ่ หนำสำราญด้วย บอกได้เลยว่า แค่ใช้ชวี ติ ไม่กวี่ นั บนเกาะมิโคนอส คุณจะรูส้ กึ ว่าช่างเป็นเกาะทีเ่ สรีอะไรขนาดนี้ และเมือ่ ถึงเวลาต้องกลับ ไม่มใี ครเดินออกจากมิโคนอสมาโดยไม่หลงรัก

Santorini

หากจับเกาะทั้งหมดของกรีซมาประกวด ซานโตรินี (Santorini) คงจะเป็นเกาะที่คว้า ตำแหน่งป็อปปูลาร์ โหวต ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะนีค่ อื เกาะทีย่ งั ทำให้หวั ใจนักเดินทางเหวีย่ งไหว ได้เสมอ ไม่วา่ คุณจะสบตากับซานโตรินเี ป็นครัง้ แรกหรือเจอกันมาหลายครัง้ แล้วก็ตาม หากคุณนั่งเรือโดยสารเข้าหาซานโตรินี ภาพความสวยแปลกตาของซานโตรินีจะค่อยๆ ผลิบานขึน้ เรือ่ ยๆ ยิง่ จังหวะทีเ่ รือกระเถิบเข้าเบียดเกาะ ไม่มผี โู้ ดยสารหน้าไหนนัง่ นิง่ ติดเก้าอี้ เพราะทุกคนจะอยูใ่ นอาการผุดลุกผุดนัง่ จดจ้องไปทีก่ ลุม่ ก้อนสีขาวซึง่ วางตัวระเกะระกะตามแนว บนระเบียงผา ด้วยภูมิประเทศของซานโตรินีที่ยุบตัวและเว้าลงเป็นหุบผา ซึ่งเกิดจากการระเบิดของ ภูเขาไฟเมือ่ ราว 3,000 กว่าปีกอ่ น ทำให้แผ่นดินกลายสภาพเป็นหน้าผาเว้าแหว่ง หากแต่เมือ่ มันประดับประดาไว้ดว้ ยบ้านเรือนสีขาว ทัง้ หมดจึงกลายเป็นความงดงาม มีหลายมุมบนเกาะซานโตรินที คี่ ณ ุ ควรพาสองเท้าไปเดินเล่น หากเป็นไปตามแบบฉบับของ นักเดินทางทีถ่ า่ ยสำเนากันมา ฟิรา (Fira) คือมุมแรกทีค่ ณ ุ จะออกไปทำความรูจ้ กั กับซานโตรินี แค่ฟริ าก็ทำให้คณ ุ รูส้ กึ ว่าอาคารบ้านเรือนทีเ่ ลือ้ ยไล่ไปบนระเบียงผานัน้ ช่างงดงามเหลือเกิน ยิง่ เมือ่ เจอโบสถ์สขี าวทีห่ ลังคาโบสถ์เป็นสีนำ้ เงินสลับกับเรือนพักสุดหรูทอี่ ยูต่ ามแนวเขา คุณอาจจะ หายสงสัยว่าทำไมซานโตรินถี งึ เป็นเกาะยอดนิยมของกรีซ แต่สำหรับบางคนฟิราก็ยงั ไม่ใช่ไฮไลท์ เพราะซานโตรินยี งั มีทเี ด็ดรอทุกคนอยูท่ หี่ มูบ่ า้ นเอีย (Oia) หรือหมูบ่ า้ นทีน่ กั เดินทางต่างรูด้ วี า่ หนึง่ ในมุมดูพระอาทิตย์ตกทีง่ ดงามทีส่ ดุ ในโลกอยูท่ นี่ ี่ ซอกซอยแคบๆ ของหมูบ่ า้ นเอียทีป่ ดู ว้ ยหินแกรนิตจึงเต็มไปด้วยรอยเท้าของนักเดินทาง ในอดีตเอียคือชุมทางการค้าอันเก่าแก่ที่ไม่เคยขาดแคลนเหล่าพ่อค้าวานิชซึ่งเดินทางมาที่นี่ เพือ่ ซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้า หากแต่วนั นีเ้ อียคือหมูบ่ า้ นทีไ่ ม่เคยปลอดนักเดินทางจากทัว่ มุมโลก อย่างไรก็ตาม อย่ามัวแต่เพลินไปกับตรอกซอกซอยในหมูบ่ า้ นเอียจนลืมมองเวลา เพราะ ในช่วงใกล้ดวงตะวันตกทะเล ทีจ่ ดุ ชมวิวของหมูบ่ า้ นเอียนัน้ จะแทบไม่มที วี่ า่ ง ด้วยว่าใครๆ ต่าง ก็อยากมาเห็นพระอาทิตย์หย่อนตัวลงใส่ทะเลอีเจียนด้วยกันทัง้ นัน้ บางทีคุณอาจเห็นด้วยว่าหมู่บ้านเอียไม่ใช่แค่มุมดูพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในโลก แต่ยงั เป็นมุมทีโ่ รแมนติกระดับวายร้ายอีกด้วย

Paros

อาจจะไม่ใช่เกาะสวยทีส่ ดุ ของกรีซ แต่นกั เดินทางหลายคนกลับเผลอตกหลุมรักเกาะพารอส (Paros) เพราะนีค่ อื เกาะทีแ่ สนธรรมดาแต่แฝงไว้ดว้ ยความน่ารักอย่างประหลาด บางทีอาจเป็นเพราะพารอสเป็นเกาะทีบ่ างมุมยังดูไร้เดียงสา ด้วยความทีไ่ ด้รบั ความนิยม น้อยกว่าเกาะมิโคนอสและซานโตรินี เลยทำให้เกาะนีย้ งั คงทะนุถนอมวิถชี วี ติ แบบเดิมๆ ของ ชาวเกาะเอาไว้ได้ แม้แต่ธรรมเนียมปิดร้านปิดบ้านนอนกลางวันเขาก็จริงจังกันมาตัง้ แต่อดีต จนถึงทุกวันนี้ และนัน่ นำมาซึง่ ผลพวงอีกอย่างหนึง่ คือราคาค่าทำความรูจ้ กั กับพารอสยังไม่แพง จนเกินไป โดยมากจะเห็นนักท่องเที่ยวโต๋เต๋บนเกาะพารอสอยู่ 2 มุม จุดแรกคือหมู่บ้านพาริเกีย (Parikia) มุมทีม่ ที า่ เรือใหญ่ปกั หลักอยู่ เป็นทีต่ งั้ ของบรรดาโรงแรมและร้านอาหาร ทีน่ จี่ งึ เป็น ศูนย์กลางของเมือง อีกจุดหนึง่ คือหมูบ่ า้ นนาอูซา (Naoussa) ทีอ่ ยูห่ า่ งจากพาริเกียไปทางตอนเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร เดินเล่นในหมูบ่ า้ นนาอูซาให้หนำใจ รอจนแดดหวานๆ ลมเย็นๆ ค่อยไปนัง่ ปักหลัก ดูพระอาทิตย์ตกดิน แล้วคุณจะเป็นอีกคนทีเ่ ผลอรักพารอส •

TIPS • จากกรุงเทพฯ ไปเกาะต่างๆ ในกรีซ ให้ไปตัง้ หลักทีเ่ อเธนส์กอ่ น สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลนส์ มีเทีย่ วบินไปลงทีเ่ อเธนส์ทกุ วัน คลิกไปดูที่ www.turkishairlines.com หรือโทร. 0-2231-0300-2 • จากเอเธนส์ไปเกาะต่างๆ มีเรือเฟอรีว่ งิ่ จากท่าเรือปิเรอุสทุกวัน คลิกเข้าไปเช็คตารางเรือก่อน ที่ www.ferries.gr แต่ถา้ ไม่อยากเสียเวลานัง่ เรือ จากเอเธนส์มเี ครือ่ งบินไปเกาะซานโตรินเี ลย มีหลายสายการบินให้บริการ เช่น Olympic Airways คลิก www.olympicairlines.com และ Aegean Airlines คลิก www.aegeanair.com • บนเกาะซานโตริ นี มี ที่ พั ก ให้ เ ลื อ กหลากหลายระดั บ และราคา คลิ ก เข้ า ไปสำรวจได้ ที่ www.agoda.com เว็บไซต์จองทีพ่ กั ทีก่ ารันตีราคาต่ำสุด และทุกการจองนำแต้มสะสมไปเป็น ส่วนลดสำหรับการจองครัง้ ต่อไปได้ดว้ ย ถ้าจะไปช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค. จองทีพ่ กั ล่วงหน้าก่อน เป็นดีทสี่ ดุ เพราะนักท่องเทีย่ วเยอะมาก • ไปเทีย่ วกรีซต้องทำวีซา่ เชงเก้น สถานฑูตกรีซในไทยอยูท่ อี่ าคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาธรใต้ ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2679-1462-4


MOVIE

up I entertainment I เรื่อง Blue Boy

เกรียนฟิคชั่น

POLISSE

Happiness Never Comes Alone

The Host

กำกับโดย มายเวนน์ นำแสดงโดย คาริน วิอาร์ด, โจอี้ สตาร์, มารินา โฟอิส, นิโคลา ดูโวเชลล์, มายเวนน์ กำหนดฉาย 25 เม.ย. 56 ภาพยนตร์ดราม่าจากฝรั่งเศสที่บอกเล่าเรื่องราวกิจวัตรประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยคุ้มครองเด็ก” เฟร็ด” นายตำรวจมือใหม่ต้องเจอกับสถานการณ์กดดันและถูกจับตา มองจาก “เมลิสซา” ช่างภาพที่กระทรวงมหาดไทยส่งมาตามติดการทำงานของหน่วยงานนี้ เรื่องนี้คว้า 2 รางวัลซีซาร์ อวอร์ด ของฝรั่งเศส สาขาตัดต่อยอดเยี่ยม และนักแสดงหญิงที่น่า จับตา และรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก JURY PRIZE เมืองคานส์

MOVIE

กำกับโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล นำแสดงโดย พัทธดนย์ จันทร์เงิน, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ปุริม รัตนเรืองวัฒนา, ลักษณ์นารา เปี้ยทา, วนิดา เติมธนาภรณ์, บริบูรณ์ จันทร์เรือง กำหนดฉาย 18 เม.ย. 56 ระดมนักแสดงหน้าใหม่คบั คัง่ อีกครัง้ ตามแบบฉบับของผูก้ ำกับฯ “มะเดีย่ ว” กับเรือ่ งราว ของวัยรุ่นวัยเรียนยุคโซเชี่ยล มีเดีย เมื่อเด็ก ม.ต้น 4 คน เริ่มทำอะไรสนุกๆ ด้วยการถ่ายคลิป แล้วโพสต์ใน Youtube ตามกระแส “เกรียนฟิคชั่น” จึงกลายเป็นช่องฮิตติดอันดับ Top 5 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน ทำให้แก๊งเกรียน (ฟิคชั่น) เจ้าของรายการกลายเป็นคนสำคัญขึ้น มาทันที แต่พวกเขาก็รักษาสถานะ “Win” อยู่ได้ไม่นานเมื่อมีอีกหลายเหตุการณ์ตามมา

Album All That Echoes Artist Josh Groban Label Warner Music ผู้ชายเสียงดี “จอช โกรบาน” กลับมา แล้วกับอัลบั้มชุดที่ 6 “All That Echoes” โดยได้โปรดิวเซอร์มือทอง “ร็อบ คาวัลโล” วงออร์เคสตร้าและคณะประสานเสียงชุดใหญ่ มาร่วมสร้างสรรค์สุดยอดผลงาน นอกจาก เพลงป็ อ ปสบายหู อ ย่ า ง “Brave” 1 ใน 7 เพลงที่ จอช โกบาน ร่วมแต่ง แล้วยังมีเพลง เด็ดๆ ที่เขาเลือกนำมาทำใหม่ในแบบฉบับ ของตัวเองอีกด้วย

กำกับโดย แอนดรูว์ นิโคล นำแสดงโดย เซียร์ช่า โรแนน, แม๊กซ์ ไอร่อน, เจค เอเบิ้ล, ไดแอน ครูเกอร์ กำหนดฉาย 11 เม.ย. 56 ภาพยนตร์โรแมนติก-ไซไฟ สร้างจากนิยายของสเตฟานี่ เมเยอร์ ผู้เขียน The Twilight เมือ่ สิง่ เร้นลับจากต่างดาวทีเ่ รียกตัวเองว่า “โซล” บุกมายึดครองร่างกายและควบคุมความคิด ของมนุษย์ทุกคน แต่ Melanie Stryder (เซอร์เชอ โรแนน) ไม่ยินยอมให้มนุษย์ต่างดาวอย่าง Wanderer หรือ Wandy (รับบทโดย เซอร์เชอ โรแนน เช่นกัน) ครอบงำดวงวิญญาณเธอทัง้ หมด เพราะ Melanie ยังต้องออกตามหาน้องชายและคนรักให้พบ จนกระทั่งวันหนึ่ง Wanderer ไปหลงรักชายหนุ่มอีกคนเข้า จะทำอย่างไรเมื่อวิญญาณของ 2 สาว ดันอยู่ในร่างเดียวกัน

BOOK

MUSIC

กำกับโดย เจมส์ ฮูธ นำแสดงโดย แก็ด เอลมาเลห์, โซฟี มาร์โซ, เมอริซ บาร์โธโลมิ, ฟรองซัวส์ แบร์ลีออน์ด กำหนดฉาย 11 เม.ย. 56 เพราะความบังเอิญหรือพรหมลิขติ ก็ไม่รทู้ นี่ ำพาให้คน 2 คน ทีต่ า่ งกันสุดขัว้ โคจรมาพบกัน “ซาชา” (แก็ด เอลมาเลห์) นักเปียโนหนุ่มผู้รักชีวิตอิสระและชื่นชอบปาร์ตี้เป็นที่สุด กับ “ชาร์ล็อตต์” (โซฟี มาร์โซ) คุณแม่ลูก 3 ที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วถึง 2 ครั้ง 2 ครา และ ทุ่มเวลาทั้งชีวิตให้กับงานและดูแลลูกจนไม่มีเวลามองหาความรักครั้งใหม่ คอภาพยนตร์ โรแมนติกคอเมดี้ไม่ควรพลาดภาพยนตร์สัญชาติฝรั่งเศสเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวง

เจแปน ปู๊น ปู๊น ฉึก ผู้เขียน พลอย มัลลิกะมาส, ปณธาดา ราชกิจ, วรณัน สุทธิโอภาส, ปัญจมานุช มะโนทัย, รัฐสภา มหาชน, สำนักพิมพ์ วงกลม หนั ง สื อ เล่ ม สวยว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการ เดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟในประเทศ ญี่ปุ่น จากเกาะฮอกไกโดเรื่อยไปจนถึง ฟุกุโอกะ โดยนักเดินทางมืออาชีพและ มือสมัครเล่น 5 คน ที่จะพาผู้อ่านทุกคน สนุกสนานไปกับความสดใส ตัง้ แต่ฮอกไกโด โตเกียว โอซาก้า นากาโน ไปจนถึงฟุกโุ อกะ


up I manner I

· CASUALLY SMART · เรื่อง Superty

หนุ่มๆ หลายคน...เวลาได้รับบัตรเชิญไปงานไหนแล้วมีเดรสโค้ดบังคับ (กลายๆ) ให้แต่ง Smart & Casual (ลำลองสุภาพ) อาการที่เกิดขึ้นคือเอามือกุมหัวไว้หลวมๆ เพราะคิดไม่ออก ไม่รู้จะต้องแต่งตัวอย่างไรกันแน่ แต่งให้ดูฉลาด ‘Smart’ ก็ยากแล้ว (เพราะปกติความฉลาดมักจะสาดส่องออกมาจาก รอยหยักในก้อนสมอง ไม่ใช่เสื้อผ้า) ไหนจะต้องฉลาดแบบลำลอง ‘Casual’ (ซึ่งพจนานุกรม ให้ความหมายของคำว่า ‘ลำลอง’ ว่า ‘ตามอำเภอใจ’) ด้วย เลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่! ว่าไปโน่น! จริงๆ แล้วคำว่า Smart Casual ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันกับความฉลาดเท่าไหร่ หรอก อย่างเดียวที่ดูเหมือนจะเกี่ยวพันถึงกันคือถ้าแต่งตัวผิดไปจากแนวทางที่เจ้าภาพ กำหนดมา อาจโดนคนรอบข้างมองหมิน่ ๆ ลดระดับความฉลาดลงไปบ้างก็เท่านัน้ เพราะจริงๆ Smart ในบริบทนี้ มีความหมายไปในทางของคำว่า Neat ที่แปลว่าสุภาพเรียบร้อย มากกว่า ทว่า Smart Casual กลับเกี่ยวพันกับคำว่า ‘ลำลอง’ โดยตรง ยิ่งเป็นคนไทยที่มีนิสัย สนุก สบาย ตามใจฉันด้วยแล้ว คำว่าลำลองในบริบทนี้กับบริบทของชีวิตประจำวันธรรมดา จึงต่างกันพอสมควร ลำลองในความหมายแบบไทยธรรมดา คือการใส่ ‘อะไรก็ได้’ ที่สบายเนื้อตัว ไม่รัดรึง ไม่อึดอัด เพราะฉะนั้น เสื้อยืดที่ใส่มาแล้วจนเปื่อย ผ้ากุ๊นรอบคอเป็นรูน้อยๆ ย้อยย้วยพอ ประมาณ รองเท้าแตะบ้านๆ ฟลิปฟล็อปหูคีบ และกางเกงขาบอลขาสั้น นั่นละค่ะลำลอง แบบชายไทย แต่เมื่อลำลองตามเดรสโค้ดมีคำว่า Smart เข้ามากำกับ จึงแปลคร่าวๆ ได้ว่าอะไร ก็ตามโยงเชื่อมถึงการแต่งตัวสบายแบบไทยๆ คือสิ่งที่ควรจะตัดออกไปเลยจากเดรสโค้ด แบบนี้! ก่อนจะรูว้ า่ การแต่งกายแบบ Smart Casual ทีเ่ หมาะสมคืออย่างไร มาลองดูทมี่ าทีไ่ ป ของสไตล์การแต่งตัวแบบนี้คร่าวๆ ก่อนดีกว่า... ว่ากันว่าการแต่งตัวแบบ ‘ลำลองสุภาพ’ เกิดมาจากบรรดาเด็กเนิรด์ (ใช่แล้วค่ะ เด็กเรียน แว่นตาหนา แต่งตัวเป็นลุงเชยๆ นั่นแหละ) สุดฉลาดในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังมา! ย้อนไปสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตจะมา การแต่งกายไปทำงานของบรรดาหนุ่มน้อยใหญ่ คือชุดสูท ที่มีครบทั้งเสื้อเชิร์ต เสื้อกั๊ก และสูทคลุม แต่ในปี 1996 เมื่อนิตยสาร Time เลือก Marc Andreessen ผูก้ อ่ ตัง้ Netscape (อดีตอภิมหาเว็บเบราเซอร์ตวั สำคัญ) ซึง่ เพิง่ ปิดดีล IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มาขึ้นปก ในชุดเสื้อโปโลสีดำ กางเกงยีนส์ และเท้าเปล่า... มนุษย์ในวงการธุรกิจทั้งหลายก็แทบจะลืมสูทสุภาพเป็นทางการกันไปเลย ลุคสุดสบายของเจ้าพ่อเน็ตสเคปบนบัลลังก์ในครั้งนั้น นอกจากจะช่วยปลดปล่อย ผู้ชายจากสูททำงานและเน็คไทรัดคออันแสนอึดอัดแล้ว นักวิชาการบางคนยังมองว่านั่น เป็นเหมือนการสะท้อนให้เห็นยุคสมัยใหม่แห่งการทำงานที่แตกต่างจากยุคอุตสาหกรรม อย่างสิ้นเชิง ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเฟื่องฟูใหม่ๆ เหล่าเนิร์ดทั้งหลายมักไม่สนใจผมเผ้าเสื้อผ้า พวกเขามักจะทำงานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง นอนหลับในทีท่ ำงาน (ซึง่ ก็หมายถึงใต้โต๊ะคอม) แต่ไม่ว่าสภาพร่างของพวกเขาจะดูย่ำแย่แค่ไหน ธุรกิจออนไลน์ทั้งหลายในมือของเด็กหนุ่ม กลุ่มนั้นกลับกลับรุ่งเรืองสุดขีด เมื่อเป็นอย่างนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่ชายหนุ่มทั้งหลายจะเปลี่ยนใจจากสูทมาเป็น อย่างอื่น! แต่เพราะโลกยังคงมีแฟชั่นและความสวยงามยังคงเป็นสิ่งที่ดวงตาถวิลหา เราจึงได้ ทำความรูจ้ กั กับสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘สุภาพลำลอง’ ซึง่ นำเอาความเนีย้ บ หล่อ ของชุดสุภาพมาบวกรวม เข้ากับการแต่งกายแบบสบายๆ ตามมาตรฐานจริงจังเคร่งครัดอย่างตะวันตกบางประเทศ การแต่งตัวแบบ Smart Casual นั้น ผู้ชายต้องใส่เชิร์ต ผูกไท สวมแจ็คเก็ต เพียงแต่สามารถเล่นสี (ที่เสื้อ) และ ลวดลาย (ที่ไท) ได้มากกว่าธรรมดา ไม่จำเป็นว่าจะต้องขาว ดำ เทา น้ำเงิน เท่านั้น ส่วนชิ้น ล่างก็ควรเป็นกางเกงผ้า บอกลากางเกงยีนส์ได้เลย แต่สำหรับมาตรฐานตะวันตกที่ไม่จริงจัง ลามมาถึงมาตรฐานไทย เสื้อเชิร์ตยังคงเป็น อย่างแรกที่ ‘ควร’ เลือกหยิบมาใส่ และปลดไทออกเพื่อความสบาย แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆ

ก็สามารถใส่เสื้อยืดได้ ตราบใดที่คุณมีแจ็คเก็ตหรือเบลเซอร์ทับ (กรุณาเว้นกลุ่มเสื้อยืดพิมพ์ ลาย หรือข้อความฉูดฉาดไว้หน่อยก็ดี ประเภทที่สกรีนว่า ‘Leave Me Alone’ น่ะ ควรเก็บไว้ ใส่โอกาสอื่น) แจ็คเก็ตและเบลเซอร์เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ ‘Must Have’ สำหรับกรณีนี้ เพราะต่อให้ เสื้อยืดข้างในของคุณห่วยแค่ไหน เสื้อคลุมที่คัตติ้งดีๆ จะสามารถช่วยกู้สถานการณ์ไว้ได้ เสมอ ฉะนั้น มีติดไว้สักตัว เป็นประโยชน์แน่ๆ ค่ะ ส่วนกางเกง จริงๆ ยังควรเป็นแสล็กเนี้ยบๆ เหมือนในชุดสุภาพ แต่ถ้าคุณมั่นใจว่า หน้าตาและหุ่นของคุณ ‘เก๋’ พอๆ กับสไตล์ที่คุณมี กางเกงยีนส์ขายาวก็พอถูไถค่ะ แต่มี เงื่อนไขว่า จงอย่าเลือกหยิบกางเกงยีนส์ที่ขาดวิ่น หรือกระดำกระด่างมาใช้เป็นอันขาด กางเกงที่ดูสุภาพดีๆ มีตั้งมาก ละเว้นบ้างตามกาลเทศะนะคะ ไม่อย่างนั้น ถ้าระดับความเท่ของคุณเทียบเท่าเซเล็บบริตี้ในทีวี จะแอบพับขากางเกงชิ โนส์ดีๆ ก็ไม่ผิด สำหรับรองเท้า ง่ายที่สุดเลยคือรองเท้าหนังท่านชายแบบที่คุณๆ ใส่ไปทำงานกัน แต่ ถ้าจะให้ลำลองมากขึ้นกว่านั้น อาจลองเลือกรองเท้าหนังกลับแบบสวมมาใส่ได้ ขอแค่อย่า ลากแตะและย่าใส่รองเท้ากีฬาชนิดที่พร้อมจะไปยิมก็พอ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกาลเทศะ และระดับความ ‘เข้ม’ ของงาน และเจ้าภาพ แต่เพื่อกันพลาด...ตามมาตรฐานสากลไว้ จะได้ไม่มีใครว่าได้ค่ะ •


up I to her I

เฟสบุ๊คของแต่ละคน เรื่อง คารา พลสิทธ์

คงต้ อ งถื อ ว่ า ดิ ฉั น เป็ น คนที่ เ ชยมาก เพราะเพิ่ ง จะมี เ ฟสบุ๊ ค เมื่ อ กลางเดื อ น กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง โดยก่อนหน้านั้นดิฉันเคยคิดว่า มันเป็นเรื่องไร้สาระ ทำให้ขาดความเป็นส่วนตัว และเป็นสิง่ ทีไ่ ม่จำเป็นสำหรับชีวติ ของดิฉนั ลองอ่านดู ก็แล้วกันว่า ผ่านมาสองเดือนความคิดของดิฉันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน เพื่อนคนที่แนะนำว่า ดิฉันควรสมัครเป็นสมาชิกเฟสบุ๊คเป็นสไตลิสต์ที่อยู่ในแวดวง แฟชัน่ เขาบอกว่า สมัยนีค้ นในวงการบันเทิงใช้เฟสบุค๊ และอินสตาแกรมในการโปรโมทตัวเอง กันทัง้ นัน้ เช่น ถ้าเป็นนักแสดงก็จะได้คอยเชิญชวนให้แฟนๆติดตามผลงาน หรือไปโชว์ตวั ที่ ไ หนก็ น ำรู ป ใหม่ ล่ า สุ ด มาโพสต์ หรื อ ถ้ า เป็ น นั ก ร้ อ งก็ ใ ช้ พื้ น ที่ ต รงนี้ ใ นการโปรโมท คอนเสิร์ต ฯลฯ ส่วนถ้ามีคนมาคอมเม้นต์ก็ตอบบ้างเป็นครั้งคราว หรือไม่ต้องไปใส่ใจ เลยก็ได้ ดิฉนั เลยตัดสินใจว่า ในเมือ่ เพือ่ นแนะนำด้วยความหวังดีและคอนเฟิรม์ ว่ามีประโยชน์ ดิฉันก็ควรจะปฏิบัติตาม แฟนๆ ผลงานจะได้ไม่ลืมดิฉันกันหมด แต่ดิฉันไม่อยากโพสต์ เรือ่ งส่วนตัวหรือโพสต์วนั ละหลายครัง้ จนดูเป็นคนว่างงาน ก็เลยสรุปกับตัวเองว่าจะโพสต์ รูปผลงานปัจจุบัน สลับกับการรีไซเคิลรูปในอดีตวันละหนึ่งครั้งก็น่าจะเพียงพอแล้ว ผลที่ตามมาคือ ดิฉันไม่มีเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเลย วันๆ มัวแต่กดไลค์ และตอบคอมเม้นต์ จะทำเป็นไม่ใส่ใจอย่างที่เพื่อนแนะนำก็ดูจะผิดวิสัยของดิฉัน เพราะ เป็นห่วงว่า คนทีม่ าติดตามผลงานอาจจะเสียใจหรือเสียความรูส้ กึ ได้ แล้วคนทีม่ าขอแอด ก็มากมายเหลือเกิน ซึ่งเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงบอกว่า ให้กดรับทุกคน ยิ่งมีฐานแฟน คลับเยอะก็ยิ่งดี นั่นหมายถึงเปิดให้เป็นเฟสบุ๊คสาธารณะไปเลย แต่เนื่องจากดิฉันเป็น คนที่พิถีพิถันจึงทำใจไม่ได้ที่จะรับบุคคลบางประเภทมาเป็น “เพื่อน” ก็เลยต้องหมดเวลา วันละหลายชัว่ โมงกับการตรวจสอบโปรไฟล์ของแต่ละคน เพือ่ พิจารณาว่า จะรับแอดหรือไม่ แล้วยังปวดหัวกับคนที่ชอบเข้ามาแชทในอินบ็อกซ์ซึ่งมีหลายประเภท ทั้งมาจีบ มาขอเงิน และมีทั้งหญิงและชายที่อยากคุยแก้เหงา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนดี ไม่ได้ ประสงค์ร้ายแต่อย่างใด แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่า ดิฉันไม่ต้องการคุยเรื่อยเปื่อย เพราะ ดิฉันไม่ใช่คนขี้เหงาและไม่มีเวลาว่างพอ จนกระทั่งดิฉันต้องปรับวอลของเฟสบุ๊คโดยขึ้น ประโยคสั้นๆ ให้เห็นกันชัดๆ ว่า “นี่เป็นเฟสบุ๊คเพื่อโชว์ผลงาน ไม่รับแชทค่ะ” จำนวน ผู้คนที่เข้ามาแชทในอินบ็อกซ์จึงลดลง และมีความเกรงใจกันมากขึ้น จากการสังเกตมาสองเดือน ดิฉันพยายามวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มผู้ใช้เฟสบุ๊คเป็น 8 ประเภท จะผิดหรือถูกอย่างไรก็คงไม่สำคัญนักหรอก ไม่ตอ้ งซีเรียสเหมือนติดตามการจัด อันดับของเอแบ็กโพลหรือดุสิตโพลหรอกนะคะ ผู้ที่ต้องการโปรโมทผลงาน ประชาสัมพันธ์ตัวเอง โฆษณาสินค้าหรือร้านค้า ซึ่ง ปฏิเสธไม่ได้ว่า ดิฉันก็อยู่ในกลุ่มแรกนี่เอง ผู้ที่ต้องการแสดงออกอย่างสุนทรีย์ เช่น โพสต์ภาพที่สวยงาม ภาพที่น่ารัก คำคมที่ เป็นกำลังใจแก่ผู้อื่น ธรรมะประจำวัน หรือเรื่องราวที่ให้ความรู้ ผูท้ ตี่ อ้ งการแสดงออกถึงความไม่พอใจในแง่มมุ ต่างๆ เช่น ต่อรัฐบาล ต่อหน่วยงาน ต่อบริการของร้านค้า ต่อเจ้านาย ต่อแฟน ฯลฯ

ผูท้ ตี่ อ้ งการค้นหาเพือ่ นเก่าทีข่ าดการติดต่อกันมานาน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผูท้ ตี่ อ้ งการหาเพือ่ นใหม่ทมี่ คี วามชอบคล้ายคลึงกัน เช่น ของสะสม กีฬา การท่องเทีย่ ว และการแต่งตัว ผู้ที่ต้องการหาคู่ ขอบอกว่า อันตรายมากสำหรับผู้หญิง ดิฉันดูแล้วเศร้าเหลือเกินที่ หลายคนประกาศว่า “ว่างอยู่ จีบได้เลย” หรือ “เหงามาก” คิดให้ดีเถอะว่า คุณจะได้เจอ คนดีๆ หรือคนที่ต้องการเอาเปรียบคุณกันแน่ และยังมีผู้หญิงบางคนที่ขอแอดผู้ชาย เสร็จแล้วก็ส่งเว็บรูปโป๊ไปให้เขา สลดจริงๆ คุณผู้ชายน่ะเขาชอบอยู่แล้ว แต่ผู้หญิงที่ ทำอย่างนี้มีค่าไหมในสายตาของผู้ชาย กลุ่มคนขี้เหงา บางคนอาจจะเหงาจริงๆ เพราะมีเพื่อนน้อย เลยขอแอดคนที่ไม่รู้จัก มาเป็น “เพื่อน” เพื่อที่จะได้เห็นสิ่งต่างๆจากเฟสของคนอื่นเพื่อคลายเหงาและเรียนรู้ ข้อมูลใหม่ๆ หรือประเภทอยากได้เพื่อนในจินตนาการ ได้โต้ตอบกัน แต่ไม่ต้องเจอกัน หรือคบกันในโลกแห่งความจริง ขอบอกตามตรงนะคะว่า ดิฉันงงมากที่มีคนในสังคมที่มี ความเหงาว้าเหว่กันมากมายจนต้องพึ่งเฟสบุ๊ค แล้วก่อนที่นาย Mark Zuckerberg จะ คิดค้นเฟสบุ๊คขึ้นมา คนเหล่านี้ทำอะไรกันคะ ลืมไปแล้วหรือว่า สมัยก่อนมีการดูหนัง ฟังเพลง ดูรายการโทรทัศน์ โทรหาเพื่อน อ่านหนังสือ และนอน พวกมิจฉาชีพและนักฉวยโอกาส อย่ามัวเพลิดเพลินจนลืมว่า คนกลุม่ นีม้ อี ยูท่ กุ แห่ง ในโลกไซเบอร์ พวกเขาพร้อมทีจ่ ะหลอกลวงเด็กและผูใ้ หญ่ไปข่มขืน่ หาวิธขี กู่ รรโชกทรัพย์ รวมทั้งโฆษณาขายสินค้า แต่เมื่อรับเงินไปแล้วก็ไม่ส่งสินค้าให้ ความคิดเห็นของดิฉนั หลังจากใช้เฟสบุค๊ มาสองเดือนแทบจะไม่เปลีย่ นไปจากก่อนใช้ คือ มันทำให้ขาดความเป็นส่วนตัวและมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต แต่ถ้าจะพูดถึงแง่ ของประโยชน์มันก็พอมีอยู่บ้าง เช่น ดิฉันได้เจอเพื่อนเก่าทั้งในวงการและนอกวงการที่ ขาดการติดต่อกันเป็นปี แต่พอมาเจอกันในเฟสบุค๊ ก็ไม่ได้ทำให้พดู คุยกันมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น อย่างไรก็ยังคงสถานะเพื่อนเก่าเหมือนเดิม เพียงแต่เป็นการรับรู้ว่า อีกฝ่ายทำอะไรหรือมี ความคิดเห็นอะไรนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้นเอง ส่วนในแง่ของการประชาสัมพันธ์ตัวเองนั้น ยอมรับว่า มีผลดีพอสมควรเพราะ ทำให้ผู้คนรู้จักดิฉันในวงกว้างขึ้นกว่าแต่ก่อน แทนที่จะเป็นแค่คนที่อ่านนิตยสารแฟชั่น หรือคนที่ดูรายการโทรทัศน์เท่านั้น เฟสบุ๊คก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ในชีวิต มันขึ้นอยู่กับว่า เราแสวงหาอะไรจากมัน ถ้าเรา เป็นผู้ที่มีความคิดดี (สัมมาทิฐิ) และกำลังมองหาสิ่งที่ดี เราก็จะเจอในสิ่งที่ดี แต่ถ้าเรา เป็นผูท้ มี่ คี วามเห็นไม่ชอบ (มิจฉาทิฐ)ิ และกำลังมองหาโอกาสทีจ่ ะเอาเปรียบผูอ้ นื่ ในทีส่ ดุ เราก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีกลับมา ดังนั้น ถ้ามุ่งมั่นที่จะพบสิ่งที่ดีและคนที่ดีในเฟสบุ๊ค เราก็ต้องมีสิ่งที่สวยงาม และเป็นประโยชน์มาแชร์กับผู้อื่นก่อน และอย่าขอแอดหรือรับแอดไปเสียทุกคน ถ้าพิถพี ถิ นั กับการเลือก “เพือ่ น” ก็เป็นไปได้วา่ คุณจะได้พบกับสิง่ ทีก่ ำลังมองหาอยู่ •


Up2u vol 2 issue 22  

คู่กรรม ณเดชน์ / April -May 2013