Page 1


วันสงกรานต ถือเปนวันขึน ้ ปใหมแบบไทยๆ พอขนปใหม พอขึน ้ ปใหม กตองเรมทาอะไรใหมๆ ก็ตอ  งเริ่มทําอะไรใหมๆ อยาง CM Magazine ของเราเลมนี้ มาในรูปแบบใหม สดใสตอนรับฤดูรอ  น (รึเปลา?) หากเพื่อนๆ ชาว CM ตองการแจงขาวสาร เลาเรื่องราวสนุกๆ ทั้งในเรือ ่ งงาน หรือหยดสงกรานต หรอหยุ ดสงกรานต ไปเทยวไหนกนบาง ไปเที่ยวไหนกันบาง Magazine เลมนี้เปดใหทุกคนชวยกันแชรได

เต็มที่....!!!

Email : CM Communication | Tel : 02-647-1809, 1810


ขอแสดงความชื่นชมกับพนักงานคนเกงของทีม Call Center 1331 เพราะในรอบป 2010 ที่ผานมา ภายในทีม 1331 ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลการชมเชยพนักงานที่สามารถใหบริการลูกคาจนทําให ลูกคาประทับใจการใหบริการและมีคําชื่นชมถึงพนักงาน ซึ่งมากถึง 696 คําชม จากทุกๆ ชองทางการใหบริการ ไมนอยเลยทีเดียวใชมั้ยคะ?... งานนี้พี่ๆ ผูบริหาร พีอ ่ ุ (คุณศุภรา อวัยวานนท / Deputy Director), พี่แกว (คุณมัญชรัตน มีพานิช / Assistant Director) และ พีป ่ ุย (คุณลภัสนันท เอี่ยมอองกิจ / Manager) g ไดรวม แสดงความยินดีและชื่นชม..ชื่นอก..ชื่นใจ.. มอบรางวัลเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางานใหแกนองๆ ได ยิ้มกันทุกคน...อยากรูแ  ลวสิวาพนักงานที่ไดคําชมสูงสุดของ Call Center 1331 คือใคร? นี่เลยคะ

นอกจาก Top score 6 ทานนี้แลว ยังมีกลุมพนักงานของ Call Center 1331 อีก 100 กวาคน ที่ไดรบ ั คําชม จากลูกคาเชนกัน ขอชื่นชมกับทุกๆ งานบริการจากจริงใจที่ทุกคนรวมกันสงมอบประสบการณดีๆ ใหแกลูกคา ของเรา งานนี้ทําใหผูบริหาร และเพื่อนๆ รูสก ึ หัวใจพองโตๆๆๆๆๆๆๆ แนนอน


โดย TrueKM คนที่เปนมืออาชีพดานการใหบริการทําอยางไรในการบริการไดอยางมั่นใจและสม่ําเสมอซ้ําแลว ซ้ําเลา สําหรับสายทุกสาย อีเมลลทุกอีเมลลที่ติดตอเขามา จากประสบการณที่ไดเคยให คําปรึกษากับบริษัทหลากหลายประเภททําใหเราเชื่อวาการบริการลูกคาอยางยอดเยี่ยมนั้นพัฒนา มาจากตัวตนและแกนของความเปนมืออาชีพที่แตละคนมี มีจุดแข็ง 5 อยางที่สามารถสรางได จากทัศ ั นคติิหรือ ื พฤติก ิ รรมทางความคิด ิ คือ ื

1

การพูดกับตัวเอง

คือการที่ผูใหบริการพูดกับตัวเขาหรือตัวเธอเองซ้ําไปซ้ํามา ความสามารถในการแยกแยะวาคําพูดใดสงผลในทางที่แยลงแลวแกไขดวยคําพูดที่ดีขึ้นจะเปน พื้นฐานสําหรับเรือ ่ งอื่นตอไป จากการศึกษาเผยวาเราพูดกับตัวเอง 20,000- 24,000 คําทุก วัน และ 90% ของคําพูดนั้น เปนคําพูดที่เราพูดเมื่อวานและเมื่อวันกอนวันวาน แลวทําไมเรา จึงยังคงทําอยอยางนน จงยงคงทาอยู ยางนั้น เราเรยนรู เราเรียนรได ดวาเราสามารถควบคุ วาเราสามารถควบคมและปรั มและปรบปรุ บปรงมั งมนได นได

ความคิดความเชือ ่

หากความเชื่อของคนเราตกอยูในสภาพเบือ ่ หนายหรือดานลบอาจ สงผลกับพฤติกรรมที่แปลกแยกไป ความเชื่อที่สงผลตอพฤติกรรมจะเปนสิง่ สะทอนใหเห็นได หากมีความเชื่อดานบวกวา”ทําได” สิ่งนีก ้ จ ็ ะกอใหเกิดการบริการที่แตกตางไดเชนกัน

3

ความเห็นอกเห็นใจ

ผูใหบริการมืออาชีพรูวิธีที่จะแสดงพฤติกรรมเห็นอกเห็นใจผูอื่น อยางแทจริงหรือไม ไมวาจะเปนทางโทรศัพท การเจอหนากัน หรือทางอีเมลล การแสดง ความเห็นอกเห็นใจอยางจริงใจไมใชเรื่องลึกลับซับซอน พฤติกรรมที่แสดงออกมาเปนนิสัยจะ ทําใหผูอื่นเห็นไดวาเขามีความเห็นอกเห็นใจอยางจริงใจเพียงใด

การสรางสมดุล

หมายถึงความพรอมที่จะสรางสมดุลเมื่อเขาหรือเธอตองเผชิญกับลูกคาที่ กําลังโกรธและควบคุมอารมณไมได แตละคนมีวิธีจัดการอยางไรในสถานการณที่บบ ี คั้น และ นี่จะเปนหนาตางไปสูจ  ด ุ แข็งของการบริการแบบมืออาชีพ

5

2 4

ภาพลักษณ

ภาพลักษณของเขาหรือเธอจะแสดงใหเห็นถึงตัวตนและความเปนมืออาชีพของ แตละคน เชนเดียวกันกับที่พวกเขามองภาพลักษณของลูกคาและองคกร ผมยังจําไดอยูเสมอ วาอาจารยที่สอนชีววิทยาสมัยมัธยมกลาวไววา “การดูถูกคนเปนการทําใหตัวเองดอยคาลง”

ไมมีทางที่คนเราจะเสแสรงไดตลอด การสรางสมดุลความเปนมืออาชีพใหตรงกับความตองการ ของลูกคาในทุกๆ เวลา ทุกๆ สาย ทุกๆ อีเมลล อยางตอเนื่องจําเปนตองมีจุดแข็งที่มั่นคง สวนมากเราสามารถเรียนรูไดแตก็ไมไดทั้งหมด ทั้ง เจย เลโน, บิล คอสบี้ หรือ จอน สจวต ยังมี วันที่ย่ําแยทอแท แตคุณเคยเห็นวันที่ย่ําแยทอแทจากความเปนมืออาชีพทางการแสดงของพวก เขาหรือไม ความตอเนื่องทางการแสดงของพวกเขาทุกๆ ครัง้ ไดแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของ ความเปนมืออาชีพ พวกเขาเข ความเปนมออาชพ พวกเขาเขาใจและมวธทจะรกษาตวตนในดานบวกและจุ าใจและมีวิธีที่จะรักษาตัวตนในดานบวกและจดแข็ ดแขงของความเปน งของความเปน มืออาชีพไว ความเขาใจนี้จะเปนพื้นฐานสําหรับโปรแกรม”เราหวงใยการบริการลูกคา” สําหรับการใหบริการ ลูกคาที่ประสบความสําเร็จควรเริ่มจากทัศนคติที่ดีเปนแกนหลักซึง่ จะสะทอนมาทางพฤติกรรมการ ทํางานแตละวัน -


ขอบคุณ คุณปยะนาถ ป ฤกษสมบู ส รณ และคุณกรรณการ ิ  ศลาเลศรกษา ศิ ิศ ั


โดย CM Facilities

"โรคซีวเี อส" หรือ"คอมพิวเตอรวิชั่นซินโดรม" (computer vision syndrome) คือ

อาการของคนที่ทํางานอยูหนาจอคอมพิวเตอรตด ิ ตอกันเปนเวลานานๆ เชน เกินสองถึงสามชั่วโมง มักจะมีอาการปวดตา แสบตา ตามัว และบอยครัง้ ที่จะมีอาการ ปวดหัวรวมดวย อาการทางสายตา เหลานี้เกิดจากการจองดูขอมูลบนคอมพิวเตอรติดตอ กันเปนเวลานานเกินไป อาการเหลานี้พบไดถึง รอยละ 75 ของบุคคลที่ใชคอมพิวเตอร

ปกติแลวเราทุกคน จะตองกระพริบตาอยูเสมอ เปนการ เกลีย ี่ นํา้ ตาให ใ ค  ลุมผิิวตาให ใ ทัว่ ๆ โดยมี โ อ ี ัตราการ กระพริบ 20 ครั้งตอนาที หากเราอานหนังสือหรือนั่ง จองคอมพิวเตอร อัตราการกระพริบ จะลดลง โดยเฉพาะการจองคอมพิวเตอรการกระพริบตาจะลดลง กวารอยละ 60 ทําให ผิวตาแหง กอใหเกิดอาการแสบ ตา ตาแหง รูสก ึ ฝดๆ ในตา 1. แสงจา และแสงสะทอนจากจอคอมพิวเตอร ทําใหตาเมื่อยลา ทั้งแสงจาและแสงสะทอน มายัง จอภาพ อาจเกิดจากแสงสวางไมพอเหมาะ มีไฟสอง เขาหนาหรือหลังจอภาพโดยตรง หรือแมแตแสงสวาง จากหนาตางปะทะหนาจอภาพโดยตรง กอใหเกิดแสง จา และ แสงสะทอ  นเขาตาผูใช ทํําใใหเมืือ ่ ยลา ตางาย 2. ระยะทํางานที่หางจากจอภาพใหเหมาะสม ควร จัดจอภาพใหอยูในระยะพอเหมาะที่ตา มองสบายๆ ไม ตองเพง โดยเฉลี่ยระยะจากตาถึงจอภาพควรเปน 0.45 ถึง 0.50 เมตร ตาอยูสูงกวาจอภาพโดยเฉพาะผูที่ใช แวน  สายตาทีี่มองทังั้ ระยะใกล ใ แ  ละไกล ไ จะตอ  งตััง้ จอภาพใหตา่ํ กวาระดับตา เพื่อจะไดมองตรงกับเลนส แวนตาที่ใชมองใกล 3. รายงานการศึกษาวิจัยเมื่อป2004 พบวาปจจัยที่ สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดโรคซีวีเอสคือ มุมของระดับ สายตา กับ ั จอคอมพิิวเตอร อาการตา งๆ จะหายไปเมื ไป ือ ่ มุม ดังกลาวมากกวา 14 องศา สวนปจจัยอื่นๆ จากการ วิจัยพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

อาการของ"โรคซีวเี อส" หรือ" คอมพิวเตอรวิชั่นซินโดรม" ตาเมื่อยลา, ตาแหง, แสบตา, ตาสูแสงไมได, ตาพรามัว, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยบา ไหล คอ หรือปวดหลัง

ควรเรมจากการปฏบตตวเองเสยใหม ควรเริ ่มจากการปฏิบต ั ิตวั เองเสียใหม อยาใหกลามเนอตาลาเกนไป อยาใหกลามเนื้อตาลาเกินไป ดวยการอยานงหนาจอ ดวยการอยานั่งหนาจอ คอมพิวเตอร นานๆ ใหพักสายตาทุก 15 นาที ดวยการมองออกไปไกลๆ จะทําใหดวงตา ไมเกิดอาการลา พรอมปรับแสงหนาจอ คอมพิวเตอรใหแสงพอเหมาะ อยาขยี้ตา หากรูสก ึ ออนลาใหนวดคลึงเบาๆ และควรบริหารดวงตาเพื่อคลายความตึงเครียด ดวยการกลอกตา ไปรอบๆ เปนวงกลม สัก 5-6 รอบ ใชนิ้วนางทั้ง 2 นิ้วแตะที่หัวตาแตละขาง คลึงเบาๆ แบบ กดจุดนาน 1-2 วินาที


ราศีมังกร หรือ 16 ม.ค.-12 ก.พ. กํ า ลั ง ตามหาความต อ งการของตั ว เอง “ไพ ฤาษี ” มี ด วงในการปรั บ เปลี่ ย นที่ อ ยู อ าศั ย ลุ ก ขึ้ น มาปรั บ ให เ ข า กั บ ฮวงจุ ย การ เปลี่ยนแปลงในชวงนี้นําเรื่องที่ดีมาให การทํางานอยูนิ่งไมได คิดหานั่งหานี่ทําเสมอ งานหลักอยางเดียวไมพอ ตองหางานเสริม เขามาชวย เบื่องาย อาจลอนใบสมัครเปลี่ยนงาน อยากทําในสิ่งที่ชอบ ชวงนี้งานสําเร็จแตตองชวยเหลือตัวเอง สวนเรื่องเงิน ขยันขันแข็งในการหา ทําใหมีสภาพคลอง ชวงนี้เดินทางดีมีโชคลาภ เพศตรงขามก็คอยเสนหา มีลาภปาก ความรักชวงตนๆอาจ เหงานิดหนอย หาคนเขาใจยาก บางทีคุณอาจตองทําความเขาใจกับคนอื่นบางถึงจะมีคนเขาใจตัวคุณ ชวงกลางลงโลกสีชมพู มีเรื่องงกก มเร ุ กิ๊ก คนโสดมี นโส มเร เรื่องน งนาตืนเ ่นเตน เเตือนไวร นไวระวัวงเ งเจอคนเจ นเ าชู

ราศีกม ุ ภ หรือ 13 ก.พ.-13 มี.ค. กลุมอกกลุมใจมีแตคนมาขอใหชวย ไมคอยมีเวลาสะสางเรื่องของตัวเอง แถมยังตองพัวพันกับเรื่องคนอื่นอีก บางทีบางครั้งอาจ ตองใจแข็งบาง”ไพ 5 คทา”การทํางานสับสนวุนวาย รูสึกไดถึงความไมยุติธรรม ชวงนี้มีปากเสียงบอยทั้งกับเพื่อนรวมงานและ หัวหนา แนะนํ หวหนา แนะนาวาควรอยู าวาควรอยเฉยๆไปกอน ฉยๆไปกอน ช ชวงนทาอะไรมากไปจะถู วงนี้ทําอะไรมากไปจะถกเพ กเพงเลง งเล็ง มผลกบความกาวหนาในอนาคต มีผลกับความกาวหนาในอนาคต การเงิ การเงนอดอดลาบาก นอึดอัดลําบาก ใจ มีเรื่องใหตองจายตลอด ยิ่งชวงนี้มีคารถ คาซอมแซมเพิ่ม งดเดินทางไกลจะทําใหคาใชจายบานปลาย ความรักงอแงกัน ตลอด เรื่องคนอื่นใหคําปรึกษาเกงนัก พอถึงคราวของตัวเองเสนผมบังภูเขาทุกที ชวงนี้ใหใจเย็นๆ เรื่องเล็กนิดเดียวชอบทําเปน เรื่องใหญ คนโสดออกแนวแอบรักแอบชอบ แตยังไมสมหวัง

ราศีมน ี หรือ 15 มี.ค.-12 เม.ย. อึดอัดใจบอกไมถูก ชวงนี้มีคนนั้นคนนี้คอยนําเรื่องไมสบายใจมาเปาหูทําใหคิดมาก หงุดหงิดงาย ระวังคําพูดความปากดีของ คุณจะกอเหตุ “ไพ ราชินีดาบ”การทํางานทั้งหนักทั้งเหนื่อย หาคนเห็นใจแทบไมมี ถูกเอาเปรียบบอย ตองรับผิดชอบมากขึ้น ตอกรอะไรใครเขาก็แพทาง เพราะคุณใชอารมณมากกวาเหตุผล ลองใจเย็นสักนิด ชวงปลายมีดวงในการเริ่มตน โอกาสดีๆจะ เขามาหา การเงินจับจายจนกระเปาฟบ ชวงนี้มีเรื่องใหตองลวงตองควักตลอด คารักษา ซอมแซม ชวงปลายพอมีฟลุคๆบางแต ไมมาก ความรักงอนกันเรื่องไมเปนเรื่อง สวนใหญมีปญหากันเพราะมือที่สาม สวนคนโสดไมเหงาใจ มีอะไรใหมๆมาใหไดลุน ไดลอง เรื่องรักซูซา

ราศีเมษ หรือ 13 เม.ย-13 พ.ค. เปนชวงของการพบปะสมาคม ไดรูจักเพื่อนใหม สังคมใหม มนุษยสัมพันธดีมีหนามีตา แทบไมไดอยูนิ่งๆเลยก็วาได “ไพ 3 คทา” การทํางานไฟแรงอยางตอเนื่อง เอาจริงเอาจัง มีการขยับขยายกาวหนา ชวงนี้เจรจาติดตอกับใครก็ประสบผลสําเร็จ มี ชองทางเลือกเพิ่มขึ้น งานเสริมวิ่งเขามาหา สวนคุณที่คิดโยกยายเปลี่ยนงานก็มีจังหวะเหมาะ การเงินหาเงินเกง ใชเงินคลอง อยในภาวะสมดุ อยู นภาวะสมดล ล เดนทางดมโชคลาภ เดินทางดีมีโชคลาภ คิ คดอยากไดอะไรจะไดสมใจ ดอยากไดอะไรจะไดสมใจ จะไดดเพราะลมปาก จะไดดีเพราะลมปาก ความรกคนโสดไดสนุ ความรักคนโสดไดสนกสนาน กสนาน เฮฮา รูจักเพื่อนใหม เริ่มออกแนวเจาชูมองหาทางเลือก คนมีคูแลวรักหวานฉ่ํา เอาใจใสกันและกันจนนาอิจฉา

ราศีพฤษภ หรือ 13 พ.ค.-13 มิ.ย. สมองปลอดโปรง มีกําลังใจสุดๆ ชวงนี้รักสวีทหวาน คนรักคอยเอาใจเชาค่ํา ทําอะไรก็สนุกมีความสุข สงผลใหเรื่องงานผาน ฉลุุย ทํางานไดอยางแคลวคลองวองไว ไมเกี่ยงงาน ทําใหคะแนนนําโดง ผููใหญ ญใหการสนับสนุุน อยากขออยากเปลี่ยนอะไรก็ ใหรีบพูดโอกาสดีมีนอย ชวงปลายโชคดีเดงที่สอง ไดคนมาชวยงาน ทําใหงานหนักเบาลงไปไดเยอะ การเงินเฟองฟูสุดๆ มี รายไดทั้งงานหลักงานเสริม หาเงินคลอง แถมยังนารักนาเอ็นดู มีลาภจากการเสนหาอีกดวย”ไพ The Lovers” ความรักกุกกิ๊ก กันนาดู เปนชวงขาวใหมปลามัน รักกันมีรสชาด ชวนกันกินขาว ดูหนังฟงเพลง มีกิจกรรมรวมกันตลอด คนโสดเสนหแรง มีคน มาแจกขนมจีบ ชวงนี้สวยหลอเลือกได

ราศีเมถุน หรือ 14 มิ.ย.-14 ก.ค. ชวงตนทั้งใจรอน หงุดหงิดงาย จึงมักทําอะไรผิดพลาดบอย ชวงนี้เดินทางยังไมคอยดี มีอุปสรรค ไมเปนไปตามที่คาดไว รอ หลังวันที่ 8 ถึงจะดี การทํางานเบื่อกับปญหาเกา ผูรวมงานคอยแขงขันชิงดีกันไมสนวาจะชนะดวยวิธีไหน แตไมตองหวงมาก “ไพ The Sun” สงผลใหงานโดดเดน ไดรับคําชมจากผูใหญ แมใครจะคิดเอาเปรียบคดโกงก็สามารถทําอะไรคุณได การเงินมี จ า ยค า รถค า ซ อ มบ า ง แต ข นหน า แข ง ไม ร ว ง ช ว งกลางได เ งิ น เป น กลุ ม เป น ก อ น เสี่ ย งลุ น มี โ ชค เล็ ง อะไรไว จ ะได ม าอย า ง งายดาย ความรักคนมีคูขัดใจกันบาง เพื่อความเขาใจที่มากขึ้น สวนคนโสดเสนหแรงไมเบา ไปไหนมาไหนมีแตคนมาแซวมา จีบ


ราศีกรกฏ หรือ 15 ก.ค.-16 ส.ค. จิตใจไมอยูกับเนื้อกับตัว ชอบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาขบคิด เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่อยู ที่ทํางาน เดินทางบอยมีอุปสรรค อุบัติเหตุ “ไพ 9 คทา”การทํางานมีปญหาจุกจิกทั้งกับงานและคน ชวงนี้หาความลงตัวยาก แมจะอยากเปลี่ยนที่หยิบจับทําอะไร ใหมๆดูเหมือนจะกลายเปนหนีเสือปะจระเข พยายามทําสิ่งที่อยูตรงหนาใหดีที่สุดกอนจะดีกวา การเงินตองเขียมแทบแย ชวงนี้ เงินฝดเคือง หาเงินยาก แตใชงายเหลือเกิน เผลอหนอยเดียวกระเปาแบนแฟนทิ้งซะแลว ความรักหวานอมขมกลืน จูจี้จุกจิก ขี้ หึงขี้หวงจนเกิดเรื่องจนได ชวงปลายระวังคําพูดประชดประชันอาจทําใหอกหักดังเปาะ สวนคนโสดไมมีวี่แวว ก็เพราะคุณมัวแต กลาๆกลัวๆ

ราศีสิงห หรือ 17 ส.ค.-16 ก.ย. อยูไมนิ่ง วางแผนคิดโครงการไปเรื่องเปอย ชวงนี้ยังไมรูจุดยืนตัวเองเลยมักจะสุมไปในสวนที่ไดผลประโยชนมากกวา การ ทํางานสับสนอลหมาน ยิ่งถาเปนการติดตอสื่อสารจะมีเรื่องเขาใจผิด มีการโยกยายเปลี่ยนหนาที่รับผิดชอบ แตหลังวันที่ 8 จะ ไดรับขอเสนอที่ดีเกี่ยวกับงานใหมงานเสริม มีชองทางเลือกใหตัวเองมากขึ้นถาไมปากดีเสียกอน การเงินใชจายฟููฟา หมดไป กับเรื่องรักบาง ของใชฟุมเฟอยบาง ความหนาใหญใจโตทําใหตองจายเยอะ แตยังดีที่ลื่นไหลเอาตัวรอดเกง “ไพ 9 ถวย” ความ รักออกแนวเจาชู มีแฟนแลวก็ยังหวานเสนหไปทั่ว ทําใหมีกิ๊กเพิ่ม สวนคนโสดไมหวั่นเหมือนกัน เสนหเตะตา ดึงดูดใจทั้งเพศ เดียวกันเพศตรงขาม

ราศีกน ั ย หรือ 17 ก.ย.-16 ต.ค. ไมคอยพอใจในสิ่งที่ตัวเองเปนอยู นอยใจบอยครั้ง ประชดประชันบอยหน ชวงนี้อยาไปหวังพึ่งใคร ใหลุกสูดวยตัวเองจะเกิด ความภาคภูมิใจ การทํางานแมจะไมโดดเดนไปกวาใคร แตก็นับไดวามั่นคงพอดู ชวงนี้ถาตั้งอกตั้งใจพัฒนาตัวเอง หาความรูใส ตัวรับรองมีผลงานเขาตา ไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงไมรูตัว พยายามเชื่อมั่นในตัวเอง อยาหวังพึ่งคนอื่นอยางเดียว การเงิน เหนื่อยใจกับการที่ตองคอยปฏิเสธคนมาขอหยิบยืม ชวงนี้หาเงินไดเยอะ ไมคอยมีเวลาไดใช เงินเหลือเก็บ “ไพ 4 ถวย” ความ รักไมคอยสบอารมณ คนรักไมคอยรูใจกันเลย แอบเก็บมานอยใจบอยๆ อยากไดอะไรตองเปนฝายใหกอน ถึงจะไดรับกลับคืน คนโสดรับใครชอบใครตองตื้อ ตองสู แคแอบมองรักไมคืบแน

ราศีตุลย หรือ 17 ต.ค.-16 พ.ย. ฉุนเฉียวงาย ความอดทนนอย ตองระวังเรื่องการวางตัว ชวงตนมีแววทะเลาะเบาะแวง ใหคิดกอนทําจะไดไมเกิดปญหา การ ทํางานเจอคนปวน ตองมานั่งเครียดเพราะคําพูดของคนอื่น ถามีปญหาแกไมตกลองเขาหาผูใหญ “ไพ The Emperor”สงผล ใหผูใหญใหความเอ็นดู พรอมจะสนับสนุนคุณทุกเมื่อ ถาใครกําลังกลุมใจเรื่องงานชวงปลายจะมีขาวดี การเงินโชคลาภกําลัง วิ่งเขามาหา กอบโกยไดทั้งงานหลักงานเสริม รายไดเฟองฟู แตใหระวังสักนิดในการรับปากชวยเหลือใคร มีพลาดพลั้งได เหมือนกัน ความรั เหมอนกน ความรกตนรายปลายด กตนรายปลายดี ใหมนาอดนาทนเพมขน ใหมีน้ําอดน้ําทนเพิ่มขึ้น ไม ไมเชนนนถงคราวแตกหกแน เชนนั้นถึงคราวแตกหักแน แตถารอดมาไดถงวนท แตถารอดมาไดถึงวันที่ 9 ทุ ทกอย กอยางก างก็ ฉลุย คนโสดมีดวงไดพบรักโดยบังเอิญ

ราศีพิจก ิ หรือ 17 พ.ย.-15 ธ.ค. ไมเขาใจตัวเอง เดี๋ยวอยากไดนั่นเดี๋ยวอยากไดนี่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไมมีเหตุผล ชวงนี้ชีพจรลงเทา มีเหตุใหเดินทางบอย “ไพ Temperance”การทํางานเหนื่อยพอควร ตองปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง พวกงานเอกสาร ตัวเลขผิดประจํา พยายาม ตั้งสมาธิหนอย ช ตงสมาธหนอย ชวงปลายพอมผลงานเชดหนาชู วงปลายพอมีผลงานเชิดหนาชตา ตา ได ไดรบคาชมบาง รับคําชมบาง แตกอยาขามหนาขามตาผู แตก็อยาขามหนาขามตาผใหญ หญ เรองเกายงจางพอมเรอง เรื่องเกายังจางพอมีเรื่อง ใหม เ ดี๋ ย วจะยุ ง การเงิ น หมดไปกั บ เรื่ อ งเที่ ย ว เรื่ อ งรถ ยั ง ดี ที่ มี ร ายได เ สริ ม ให ถู ไ ถเอาตั ว รอดไปได ช ว งนี้ เ ดิ น ทางให ร ะวั ง อุบัติเหตุดวย ความรักเกิดรักพี่เสียดายนอง ตัดสินใจไมถูก ทําใหความสัมพันธวุนวาย คนโสดพอไมมีใครมาจีบก็เงียบฉี่ พอถึง คราวมีก็เยอะจนงงเหมือนกัน สวนคนมีคูเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเปนประจํา

ราศีธนู หรือ 16 ธ.ค.-15 ม.ค. เปนเวลาที่นายินดี ไดรับความสําเร็จหลายอยางพรอมๆกัน มีคนมาหอมลอมมากมาย ไดรูจักพบปะเพื่อนฝูง การทํางานชวงตน ถึงแมจะเหนื่อย ตองลงทุนลงแรงเองแตพอสําเร็จก็ไดรับความภาคภูมิใจ ชวงกลางไอเดียพุง มีผลงานมาแรงแซงเพื่อนๆ คิด อยากไดอยากทําอะไรมีคนชวยสานตอ ทําใหงานยากงายขึ้น ไดพรรคไดพวกคอยเชียร งานกาวหนา การเงินไดโชคลาภจาก คนมีอายุ ชวงนี้หยิบฉวยอะไรเปนเงินเปนทอง แถมมีลาภปากกินฟรีเงินอยูครบ สภาพคลองดีมาก “ไพ 3 ถวย”ความรักเจริญ งอกงาม แอบรักแอบเล็งใครความสัมพันธคืบหนา สวนคนมีคูชี้นกเปนนกชี้ไมเปนไม คนรักตามใจ อยากไดอะไรก็ขวนขวายมา ให ความสุขลนปรี่


โดย TrueKM

TrueKM Sharing

ทําไมเราตองมีการแลกเปลี่ยน แบงปนความรู?

ในองคกรทุกๆ แหง ขาวสาร ความรู มีอยูหลากหลายกระจัดกระจายแตยังไมมีการจัดเก็บ รวบรวม ขอมูลอยางเปนระบบและนํามาใหเกิดประโยชนตอองคกร จึงทําใหองคกรเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการแลกเปลี่ยน แบงปนความรู รวมถึงทักษะ ความถนัดและประสบการณของแตละบุคคล เพื่อชวยใหเกิดประโยชนในการทํางาน สรางทีม และสังคมการทํางานแบบรวมกัน อีกทั้งยัง สามารถนําความรูมาสรางความสามารถในการแขงขันหรือ กอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรนจะนาไปสู ซงการแลกเปลยนความรู ี้จะนําไปสการพฒนาศกยภาพของพนกงานในองคกรใหดขน ารพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองคกรใหดีขึ้น ว 1. เพื่อพัฒนาคน 2. เพื่อพัฒนาองคกร 3 รวมสรางชุ 3. รวมสรางชมชนที มชนทชวยเหลอ ่ชวยเหลือ แบ แบงปนกนในองคกร งปนกันในองคกร

1. Tacit Knowledge : ความรูที่มีรูปแบบไมแนนอน ไมมีกฏเกณฑที่ชัดเจน ความรู ภายในตัวบุคคลที่ยากตอการถายทอดและนํามาใชงาน 2 Explicit Knowledge : ความรู 2. ความรที่มรู มีรปแบบชั ปแบบชดเจน ดเจน กฎเกณฑ กฎเกณฑแนนอน แนนอน งายตอการจดเกบ งายตอการจัดเก็บ ในรูปแบบเอกสารและแบงปนกันใชงาน


คําถามประจําเดือน เมษายน

E-mail : Pornrumpa_pan@truecorp.co.th หรือ ที หรอ ทม ม CM Communication ชน ชั้น 20 อาคาร CP2

หมดเขตสงคําตอบ วันที่ 25 เมษายน 2554

ประกาศผล 1 พฤษภาคม 2554


ประกาศผลผูโชคดีประจําเดือน

คณสิ คุ ณสรนทร รินทร ศรสขเจิ ศรสุขเจรญ รญ OSSS

คณเนตรนภา คุ ณเนตรนภา อนทรประสทธ อินทรประสิทธิ์ CCC

คณศภเชษฐ คุ ณศุภเชษฐ ฤกษถนอม ฤกษถนอม SSE

Customer Management คุณชมพูนุท พุมทาอิฐ Director

Customer Care Center คุณศุภรา อวัยวานนท Deputy Director

Centralize & Technical Care Center คุณอุษาวสันต อุดมรัตน Acting Deputy Director

Retention Center คุณดรุณี รักพงษไพโรจน Deputy Director

Collection & Debt Enforcement คุณมารยาท เดรเยอร Acting Deputy Director

Operation System & Solution Support คุณสุดคําพร ยอดศึกษา Deputy Director

Service Solution Enhancement คุณทัศนาภรณ อมะลัษเฐียร Acting Deputy Director

Services Operation Assurance & Support คุณกันตภัสสรณ ฟกเถาว Acting Deputy Director


เราไมสามารถรูไดวา

เราจะบินไดสูงแคไหน

จนกวาเราจะกางปก แลวบิน...

CM Magazine Issue April 2011  

CM Magazine Issue April 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you