Page 1

U`Ý 2002 K›”É’ƒ ›S^` pK?ƒ“ i”ðƒ ŸU`Ý 2002 U”U K¨<Ø K=ј እ”ÅTËM ^c?” ÁdS”Ÿ<ƒ kÅU wKA u=J”U u²?“ Tc^Ý ¾T>}LKñ ¾U`Ý Ñ<ÇÄ‹” ›Mö ›MöU u=J” SŸታ}K? Ó” ›Mk[U:: uÉUê Seݨ< °Kƒ Ó” KU`ÝU ›MH@ÉŸ< ቴK?{»”U ›MŸðƒŸ< Ÿu?ƒ ’u`Ÿ<:: [óÆ Là ›”É ¨ÇΠŨK“ ‚K?{»” እÁ¾I ’¨< ¨Ã c=M Ö¾k˜:: እ”ÇMJ’ e’Ó[¨< ›=/` Ó³†¨< U`ݨ< Sßu`u\ }[ÒÓ×DM uTKƒ c=“Ñ\ u›=+y= ታ¿ ›K˜:: u97 U`Ý ›=/` ሃÃK< ÉUê እ¾}cÖ vLuƒ“ Ñ“ U”U vLታ¨kuƒ c¯ƒ KaÃ}`e ›Ç=e ›uv Là U`ݨ< }ßu`wa›M wK¨< S“Ñ^†¨<“ uኋL ›Ç=e ›uv” uS<K< p”σ c=Ág”õ Ág’ñuƒ” U`Ý dÃk` }ßu`wbM ¾T>K< uTKƒ ›=I›ÈÓ U” ÁIM እ”Å}ÖkSuƒ uTeታ¨e ¾›=/\ ‹¢L u×U ’u` Áddu˜:: Ÿ²=I v%EL k’<” S<K< ‚K?y=»” eŸታ}M ªMŸ<:: ¾T>cÖ¨< ›e}Á¾ƒ ¾T>}LKð¨< SMእ¡ƒ u›w³—¨< ÉUê SeÖ~ dÃÖ“kp እ”Ç=I ›Ã’ƒ ’Ñ` S“Ñ` }Ñu= ›ÃÅKU ¾T>M K›=/` Ó³†¨< UMi“ }n¨<V ¾T>SeM ’u`:: uTÓY~ uÖªƒ ‚K?y=»” eŸõƒ ›=/` Ó³†¨< Ãp`ታ Ö¾l: ¾T>M ²?“ ŸUeL†¨<“ Ÿ^d†¨< ”ÓÓ` Ò` ›¾G<፤cTG<:: ›ð`Ÿ<U ›²”Ÿ<U:: uU`Ý }¨ÇÉa Tg’õ“ Sg’õ ›Ãk_ ’¨<:: ¾û`LT ¨”u`” w‰ እÁcu< ¾û`+” Å”w uS×e IÑ ¨ጥ }Óv` uSðçU“ ›e}¨<KAƒ ¾ÔÅK¨< ”ÓÓ` uS“Ñ` SpKM ÃIU J• ÁKS<ƒ” ¨”u` ÁKTÓ–ƒ Ó” pK?ƒ“ i”ðƒ” u›”É Là Te}“ÑÉ ’¨<:: ulU SVƒ:: ¾›”É’ƒ ›S^` ¾ÑÖS¨< ÃI ’¨<:: ¾YM×” ØU ÁeŸ}K¨< ¡IŃ“ QÑ ¨Ø’ƒ ¾›”É’ƒ ›S^` u›”É uŸ<M ¾û`+ YM×” uK?L uŸ<L ¾û`LT ¨”u` እÁTKK¨< #uþK+" ƒÓK< ¨<eØ lU ’Ñ\ ›g“ò J• SÑ–ƒ uSJ’< ¾þK+" c¨< ÃI” ¨<Ö?ƒ KTÓ–ƒ uT”—¨<U ²È(¨<gƒ ß"’@ ¨²}) ßU` SÖkU ›Kuƒ$ uTKƒ þK+"” ŸÓw[ Ñv© ›SK"Ÿƒ ¨<Ü ¾T>ÁÅ`Ѩ<” ¾TŸ=Áy?K= ›e}dcw }Óv^© TÉ[Ó ¾ËS[¨< ŸTKǨ< ’¨<:: ¾û`+¨ K=kS”u` ¨/ƒ w`~"” eƒታc` ÅÓV }Ö“Ÿa kÖK:: ›”É’ƒ” KSq×Ö` uKe ¾k“†¨< ¨Ñ•‹ Ÿòƒ Kòታ‹” ÁK¨<” }^^ uÒ^ ›e¨ÓÅ” Ÿ³ u%EL eKT>J’¨< Á’@ እ”S¡^K” uT>M ›e}dcw ¨Å þ`LT KSÓvƒ SÉ[¡ Ø\ S”ÖLÖÁ ’¨< wK¨< c=Áeu<: ScLM S¨×Ý K=J”“ Ÿ›cu<ƒ K=ÁÅ`e ¾T>un¨< Ö”"^ sT>“ Öwq ¾}Sታ `w^w c=•[¨< ’¨<:: u¨<e׆¨< ÈV¡^c=” SKTTÉ ÁM‰K<: ŸÅ”v†¨< ÃMp ÓKcx‹ Ѹ ¾J’<v†¨<:›vKA‰†¨< Ò` ¨<ÃÔ ¾TÃðpÆ:¨²} û`+−‹ ›”É Là ’” u=K< ulØ` u´„ ŸSታ¾ƒ ÁKð óÃÇ ›Ã•[¨<U: እ“U [Ò wL‹G< ›eu<: KU”; እ”ȃ“ እeŸU” É[e; KT>K< ØÁo−‹ ›ekÉT‹G< ULi ðMÑ< c=vK< K²=I Gdw vK?u?„‹ ¾}KÁ¾ eU uSeÖƒ“ uSð[Ï ›”É’ƒ” uIÒ© S”ÑÉ dÃJ” uq[× ŸSÉ[¡ Ò` ›kLkK<ƒ:: SÉ[¡ J’” ŸƒÓ^à እeŸ fTK? ŸÒUu?L እeŸ vK? ¾T>ÁqS” ¾KU c=K<U öŸ\:: ñŸ^¨< dÃu`É SÉ[¡ u›T^ ¡MM u›”É’ƒ èŸLM }vK“ Qw[ wH@^©¨< û`+ ¾Ôd û`+ }Å[Ñ:: u²=IU ›Lun Åu<w“ *aUÁ ›ƒÑvU }wKA w²<−‡ °Û−‡ Ÿ¨<ÉÉ` ¨<Ü J’<:: ÃI K›”É’ƒ Ÿ=d^ u=J”U S] ÓMcx‹” Ÿ¨<ÉÉ` ›Lek[U“ U”U TKƒ ›M’u[U::›”Ç”É ›vLƒ Ó” ›Ÿ<`ð¨< ¨Å K?L û`+ H@Æ:: ›”ǔʇU ¾›”É’ƒ ›vL’ታ†¨<” ›s[Ö<:: û`LT SÓvƒ” w‰ እÁcv‹G< Å”w ›ƒ×c< ^d‹G<” ŸQÓ uLà ›ታÉ`Ñ< c=vK< }n¨<V ¾T>ÁcS<ƒ Øm„‹ እ’`c<U ¨Á’@ ÁÅ^͆¨< “†¨< ›K<:: ¾û`+¨< ¾¨<eØ ‹Ó` u¨<Ãà Ãðታ c=vK< ŸT”U ›”¨ÁÃU Å”wU ›“Ÿw`U ¾þK+" ¨<d’@ እ”¨e“K” uTKƒ ¾›”É’ƒ” Ö”"^ ›vKA‹ ›v[¨< እ”Å G<Kƒ û`+ ¾T>qÖ\ G<Kƒ ÓKcx‹” ›vM ›É`Ñ“M:: e¾” ይ²” ƒÓ^à ’Òf” ò” *aUÁ ¾T>ÁqS” ¾KU uTKƒ u›„ e¾ ƒ°³´“ ›²ÒÏ’ƒ ¾›”É’ƒ” ýaÓ^U K¨Ö<:: G<K~” c−‹ uSÁ´ ¾¨<eÖ<” ƒÓMU çØ እ”ÅT>Å`Ñ<ƒU `ÓÖ— J’<:: ¨<KA dÁÉ` Ó” Ê/` ’Òf ›”É’ƒ” ò¨< *aUÁ Là K=²U~ k`„ ^d†¨<U kÉV u}S[Ö<uƒ xታ S¨ÇÅ` ¾TËK< J’¨< }¨ÇÇ]’ታ†¨<” ¨Å ›Ç=e ›uv k¾\:: ›”É’ƒU ›”É ¾}¨ÇÇ] xታ Ÿ›Ç=e ›uv Kkk:: ›„ e¾U ¨Å ƒÓ^à ¾H@ƃ ›”É’ƒ” ò¨< dÃJ” u›[“ ታÏu¨< ’¨<::


S]¨< እe` u?ƒ J“ ›”É’ƒ እ”ȃ ´U wKA ¨Å U`Ý ÃÑvM c=vK< ¾¨/ƒ w`~"”” እስ` KU`Ý pÉS G<’@ታ ›É`Ñ” ›“k`wU ›K<:: እ’²=I c−‹ ¨/ƒ w`~"” ¨Å እe` u?ƒ ŸSÓv… kÅU wKA ¾^ei Ñ<Çà TLታ†¨<” KT>Áeታ¨<e ÃI—¨< ›’ÒÑ^†¨< w²<U ¾T>Å”p ›M’u[U:: ’Ñ` Ó” u¾›?”vc=¨< እ¾H@Æ ¾w`~"”” Ñ<Çà እ`c<ƒ“ KU`ݨ< ƒŸ<[ƒ eÖ<M” TKታ†¨< u›”É dU”ታ© Ò²?× c=¨× c−‡ Kû`LT ¨”u` c=K< T“†¨”U QÑ ¨ØU J’ ›dó] }Óv` ŸSðçU ¨Å ኋL እ”ÅTÃK< ›d¿:: KU[Ö<˜ pekd uÖ\ƒ ewev G<K< ¾w`~Ÿ” እe` እ¾}’d uSÖ¾n†¨<“ w`~Ÿ” uS^Û Q´w Mw ¨<eØ SJ“E” uS[Çታ†¨< ÃI” G<K< ÁLDƒ”“ ÁÅ[Õƒ” w`~"”” ö„ Ó^÷” Ÿö„ª†¨< Ó`Ñ@ uSKÖõ ¾›”É’ƒ እÛ−‹ ueTE ”ÓÉ ËS\:: SÅ[Ÿ<U w`~"” እ”Ƀðታ SÉ[¡” U[Ö< ¾T>M Sð¡` õ ¨×:: ¾›”É’ƒ ›S^a‹ ÃI” G<K< c=ðêS<“ S]Á‹G<” ¡Ç‹G< K?KA‹ û`+−‹ u¡`¡` SÉ[¡ Là eK w`~"” እe` IÑ ¨Ø’ƒ c=“Ñ\ እ“”} Ó” eTE” እ”"D” SØ^ƒ ›M‰L‹G<U ’Ñ` Ó” ö„ª” ó‹G< ueTE ƒ’ÓÇL‹G< ¨²} }wK¨< c=Ö¾l ›hÒÓ[¨< ¾T>Á¿ƒ ¾U’>M¡” u?} S”ÓYƒ ’u`“ U”U ›MScL†¨<U:: u`ÓØ እ”Å}S–<ƒ KYM×” u=ul G<K<U ’Ñ` ê×M Ã[dM:: pK?ƒ” ÉM ’e}¨< Ÿ’¡w`†¨< ¾T>V~ እ’`c< ²LLT¨<Á” “†¨<:: Ÿ²=I uLà ¾}ÑK胔 }Óv^ƒ uª”—’ƒ ¾ðçS<ƒ“ ÁeðçS<ƒ ¾^ei Ñ<Çà uTKƒU ¾T>ታ¨lƒ“ ¾›”É’ƒ” lØ` ›”É ¾YM×” xታ ¾Á²<ƒ ›=/` Ó³†¨< Ó”xƒ 15 “ 16 ¾ðìS<ƒ }Óv` እ`d†¨<” w‰ dÃJ” ›”É’ƒ”U K¨<`Ń ¾Ç[Ñ ¾›”É’ƒ ›vLƒ“ ÅÒò−‹”U Ádð[ ’¨<:: እ²=I Là Ӕ u²?“¨< ¾}ÑKç¨< ¾SÉ[¡ ›S^` }wKA SJ’<“ T>Á²=Á 10/2002 ¯U ¾}cucu¨< ¾›”É’ƒ M¿ Ñ<v¯@U ›=/` Ó³†¨<” ŸሃLò’ƒ Á’d†¨< SJ’< K›”É’„‹ Sê“— K=J“†¨< ¾T>‹M ÃSeK—M:: ›=/` Ó³†¨< Ñ“ ÉUê cØ}¨< c=¨Ö< KŸuvD†¨< Ò²?Ö™‹ ›”É’ƒ ¨<eØ uKSƃ KŸƒ ¾Ki ›’ÒÑ^†¨< U`ݨ< Sßu`u\ }[ÒÓ×M ›K<:: ÃI ›vvM እ’ ý/` Seõ”” ¨Á’@ እ”ÅTKƒ: ‚K? ›¾` S”ÑÉ“ Teታ¨mÁ U’>e}` እ¾c\ ¾›”É’ƒ ›vLƒ ¾J’<ƒ }Mእ¢ ÁL†¨< “†¨< እ”ÅTKƒ kLM ›M’u[U:: እ“T 48 c›ƒ vMVL Ó²? ›=/` Ó³†¨< c<]†¨<” ›¨<Kl:: እ”Çh¨< S“Ñ` ¾KSŨ< UMd†¨< }dc[:: Sßu`u\ }[ÒÓ×DM ÁK<ƒ” U`ÝU ›Ÿw^KG< ›eŸw^Kሁ ULc? LÇKÖ¨<U Ãp`ታ እÖÃnKG< ›K<:: wS[Ø GÑ` እS^KG< ¾T>M“ uû`+ ¾S]’ƒ ¨”u` Là ¾}kSÖ እ”Ų=I ›Ã’ƒ pK?ƒ ¨<eØ Ñw„ K?KA‹”U ›ÁkMU:: ›ex ÓÑ^M: ›e}¨<KA Ã^SÇM::Ñ>²? cØ„ ÁevM }’ÒÓaU èe“M:: ›/` Ó³†¨< LKñƒ 17 ¨^„‹ እ”Çh†¨< c=“Ñ\: eU c=ÁÖñ w²<−‹” u¨Á’@’ƒ c=ð`Ì ›Mð¨< }`ð¨< ›vL~” uÆL c=ÁeÅuÉu< }¬ wKA ¾T>Ñe醨<: ›ÃuÏU wKA ¾T>S¡^†¨< c¨< u›ÖÑv†¨< u=•` ³_ c<]Á†¨<” Le¨Kn†¨< pK?ƒ vMul ’u`:: ÃIU G<K< J• ›=/` U`ݨ<” uTg’õ Kû`LT ¨”u` u=ul ¾kÅS¨< IÑ ¨Ø É`Ñ>ƒ“ ¡IŃ ¾›G<’<U c<] Áe¨Kk pK?ƒ vÃ""e እ”"D” KeT@ƒ TÖÑÑ>Á ÃJ“†¨< ’u`:: እÏÓ KÕÑ<Kƒ“ e”ƒ IÑ ¨Ø }Óv` KðçS<uƒ“ ue} SÚ[hU KkKK<uƒ ¾û`LT ¨”u` ›KSwnታ†¨< i”ðƒ“ pK?ƒ” u›”É KTe}“ÑÉ SÑÅdž¨< #›”ˆU Ú"˜ ’u`i Ú"˜ ›²²wi እ”ÅÑ“ Çx እdƒ ’ÅÅwi$ እ”Ç=}[ƒv†¨< ¾T>Áun ’¨<:: ¾›=/` Ó³†¨< ›õ ÁSר< ×× u²=I w‰ ¾T>ÁqU ›ÃÅKU:: ›”É’ƒ ¨<eØ Kû`LT ¨”u` uSÕÕƒ KQÑ ¨Ö< Y^ G<K< }vv] ¾’u\ ¨Ã”U ›Ã}¨< እ”ÇL¾ ¾T>ÁMñ ¾’u\ ›G<” ¨”u\” ÁKTÓ–ታ†¨<” c=Á[ÒÓÖ< ØÁo u=Á’c< ›=/` Ó³†¨< KSKe ÆÑ^K<:: SÉ[¡ ŸU`ݨ< ¨<Ö?ƒ ›”é` Ê/` u¾’“ Ê/S[^ ¨Å cÖ<ƒ ›e}Á¾ƒ ÁS^ ¨<d’@ Là ¾T>Å`e ŸJ’U እ”Å û`+ ›”É’ƒ uÓM ÅÓV ›=/` Ó³†¨< ›×wm˜ ¨<eØ ÃÑvK<::›=/` Ó³†¨< ¾}vK<ƒ”“ ¾Å[cv†¨<” ¾T>Á¨<lƒእ`d†¨< G<’¨< 48 c›ƒ vLVL Ó²? ¨<eØ Ãp`ታ KSÖ¾p ¾ulƒ ”ÓÓ^†¨< uû`+ ›S^`’ታ†¨< }¨eÊ እ”Í= uÓ³†¨< H>dw ታÄ እ”ÇMJ’ ÓMê ’¨<:: eKJ’U መድረክም J’ እ`d†¨< ¾U`ݨ<” ¨<Ö?ƒ ŸSkuM ŸT¡u`“ ŸTeŸu` ¨<Ü U`ÝU ¾L†¨<:: የነኢንጅነር ›”É’ƒ SÉ[¡” ß}M ÃJ” ¨Ã”e SÉ[¡ የነኢንጅነርን ›”É’ƒ”፤¨Ã”e KU`Ý ¾}×S[¨< SÉ[¡ እ²=G< Là Áun ÃJ”; u²=G< ¾›=/` Ó³†¨< ¾S]’ƒ wnƒ ታ¾:: ´U ›”MU wK¨< c=àG< ¾Ÿ[S<ƒ S`I ßu` wK¨< Ñ<v¯@


እeŸSØ^ƒ Å`c¨< ¾›”É’ƒ” ›S^` ŸሃLò’ƒ እ”Ç=’d ÁÅ[Ñ<ƒ U”— ƒ¡¡M ’u\::ጉድ ነሽ ያንኮበር ቅጠል አሁን ነው!!!

Election 2010  

This is an Amharic analysis for the-so-called "UDJ/Mederek Leaders"