Page 1

FN-systemet FN’s hovedorganer Formynderskabsrådet

Sikkerhedsrådet

• Stående komitéer og ad hoc udvalg • FN’s fredsbevarende operationer og missioner

Det Økonomiske og Sociale Råd Funktionelle kommissioner

Fagorganer7

Afdelinger og kontorer

• Den Internationale Krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien

Hovedudvalg

Kommissioner for: • Narkotika

ILO

• Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Rwanda

Andre mødeudvalg

OSG3 Generalsekretærens Kontor ΟΙΟS FN’s Kontor for Internt Tilsyn OLA FN’s Juridiske Afdeling DPA FN’s Politiske Afdeling UNODA Kontoret for Nedrustningsan-

• FN’s Anti-terror Komité

Menneskerettighedsrådet Stående komitéer og ad hoc udvalg Andre underorganer

• Forebyggelse af kriminalitet og retspleje

Rådgivende underorgan FN’s fredsskabende kommission

Udvikling

ITC Det Internationale Handels-

center (UNCTAD/WTO)

UNDCP1 FN’s Narkotikakontrolprogram UNEP FN’s Miljøprogram UNICEF FN’s Børnefond

UNDP FN’s Udviklingsprogram UNIFEM FN’s Udviklingsfond for Kvinder

UNV FN’s Frivilligprogram UNCDF FN’s Kapitaludviklingsfond

• Bæredygtig udvikling

UNESCO

UNFPA FN’s Befolkningsfond UNHCR FN’s Flygtningehøjkommisariat

• Den Økonomiske Kommission for Afrika (ECA)

UN-HABITAT FN’s Program for Bolig og

• Den Økonomiske Kommission for Europa (ECE)

Bebyggelsesmiljø

• Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien (ECLAC) • Den Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet (ESCAP)

UNRISD FN’s Forskningsinstitut for Social

Kriminalitets- og Strafforfølgelsesforskning

Udvikling

UNITAR FN’s Institut for Uddannelse og

UNIDIR FN’s Institut for Nedrustnings-

Forskning

Statistikkommissionen

WFP Verdensfødevareprogrammet UNRWΑ2 FN’s Hjælpeorganisation for

Forsknings- og uddannelsesinstitutter UNICRI FN’s institut for Interregional

Kommissionen for Social Udvikling

Regionale kommissioner

Palæstina-flygtninge i Mellemøsten

INSTRAW Det Internationale Forsk-

nings- og Uddannelsesinstitut for Kvinder

• Den Økonomiske og Sociale Kommission for det Vestlige Afrika (ESCWA)

2

forskning

Andre organer • FN’s Permanente Forum for Oprindelige Befolkninger

Andre enheder inden for FN-systemet UNOPS FN’s Projektkontor UNU FN-Universitetet

• FN’s Forum for Skove

UNSSC FN-systemets uddannelsesinstitution for ansatte UNAIDS FN’s AIDS-program

FAO

FN’s Organisation for Ernæring og Landbrug

• Befolkning og udvikling

Programmer og fonde

Den Internationale Arbejdsorganisation

• Videnskab og teknologi • Kvinders status

UNCTAD FN’s Konference for Handel og

Sekretariatet

Den Internationale Domstol

Underorganer

Underorganer • Militærstabsudvalget

Generalforsamlingen

• Mødeudvalg og stående komité • Ekspert-, ad hoc og relaterede organer

FN’s Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur

WHO

Verdenssundhedsorganisationen

Verdensbankgruppen:

IBRD Den Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling (Verdensbanken)

IDA Den Internationale Udviklingssam- menslutning IFC Den Internationale Finansieringsinstitution MIGA Organisationen for Multilaterale Investeringsgarantier ICSID Det Internationale Center for Bilæggelse af Investeringstvister

liggender

DPKO FN’s Afdeling for Fredsbevarende Operationer

DFS4 Afdelingen for Bistand til Felten OCHA FN’s Kontor for Koordinering af Humanitær Nødhjælp

DESA FN’s Afdeling for Økonomiske og Sociale Anliggender

DGACM Afdelingen for Generalforsam-

lingsanliggender og Konferenceservice

DPI FN-Sekretariatets Informationsafdeling

DM FN’s Forvaltningsafdeling UN-OHRILLS Kontoret for Repræsen-

tanten for de Mindst Udviklede Lande, Indlandsstater og Små Østater

OHCHR Kontoret for FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder

UNODC FN’s Kontor for Narkotikakon-

IMF

Den Internationale Valutafond

trol og Kriminalitetsbekæmpelse

DSS Sikkerhedsafdelingen

ICAO

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart

IMO

Den Internationale Søfartsorganisation

ITU

Den Internationale Telekommunikationsunion

***

UNOG FN’s kontor i Genève UNOV FN’s kontor i Wien UNON FN’s kontor i Nairobi

UPU

Verdenspostunionen

Andre FN-fonde8 UNFIP FN’s Fond for Internationale Partner-

skaber

UNDEF FN’s Demokratifond

Kommentarer: Hele linjer indikerer, at enheden rapporterer direkte til hovedorganet mens en stiplet linje indikerer et ikke-underordnet forhold. 1 FN’s narkotikakontrolprogram er en del af FN’s kontor for narkotikakontrol og kriminalitetsbekæmpelse. 2 UNRWA og UNIDIR rapporterer kun til Generalforsamlingen. 3 FN’s kontor for etik, ombudsmandens kontor og chefen for informationsteknologi rapporterer direkte til generalsekretæren. 4 I særlige tilfælde rapporterer undergeneralsekretæren for feltbistand direkte til undergeneralsekretæren for fredsbevarende operationer. 5 IAEA rapporterer til Sikkerhedsrådet og til Generalforsamlingen. 6 CTBTO og OPCW rapporterer til Generalforsamlingen. 7 Fagorganerne er autonome organisationer, som samarbejder med FN og med hinanden gennem koordinering af ECOSOC på mellem-statsligt niveau og gennem koordinering af CEB på sekretariatsniveau. 8 UNFIP er en autonom fond, som styres af vice-generalsekretæren. UNDEF’s bestyrelse fremstiller finansieringsforslag til generalsekretæren.

Selvstændige organer

WMO

WTΟ Verdenshandelsorganisationen IAEA5 Det internationale atomenergi-

WIPO

agentur

Den Meteorologiske Verdensorganisation

Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret

IFAD

CTBTO Prep.Com6 (Forberedende kommission)

Kommissionen for Overholdelse af det Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger

OPCW Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben 6

Den Internationale Landbrugsfond

UNIDO

FN’s Organisation for Industriel Udvikling

UNWTO Verdensturismeorganisationen

Publiceret af de Forenede Nationer, informationsafdelingen DPI/2470-07-49950-December 2007-3M

Un chart danish  

https://www.unric.org/html/danish/pdf/un_chart_danish.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you