Page 1

De Verenigde Naties   Programma’s en Fondsen

Voornaamste VN-Organen

UNCTAD VN-Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling •  ITC Internationaal Handelscentrum (UNCTAD/WTO) UNDP VN-Ontwikkelingsprogramma

Algemene Vergadering

  Subsidiaire Organen Hoofd- en andere zittingsgebonden commissies Ontwapeningscommissie

UNRWA1 VN-Agentschap voor Hulp aan de Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten

•  UNCDF VN-Kapitaalontwikkelingsfonds

UN-Women VN-Eenheid voor Gendergelijkheid en de Empowerment van Vrouwen

•  UNV VN-Vrijwilligers

WFP Wereldvoedselprogramma

UN-HABITAT VN-Centrum voor Menselijke Nederzettingen

Commissie voor Internationaal Recht

UNHCR Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen

Permanente comités en ad hoc organen

UNICEF Kinderfonds van de Verenigde Naties

UNICRI VN-Interregionaal Criminologisch en Juridisch Onderzoeksinstituut

UNIDIR1 VN-Onderzoeksinstituut voor Ontwapeningsvraagstukken

UNISDR Internationale Strategie van de VN voor de Beperking van het Risico op Rampen UNOPS VN-Bureau voor Projectondersteunende Diensten

  Aanverwante Organisaties   Subsidiair Adviesorgaan VN-Commissie voor Vredesopbouw

Comité voor Terrorismebestrijding

Generale Staf-Comité

Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR)

Vredesoperaties en Politieke Missies

Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

Sanctiecomités (ad hoc)

Misdaadpreventie en Strafrecht Verdovende Middelen Bevolking en Ontwikkeling

voor een Alomvattend Verbod op Kernproeven

IAEA2 Internationaal Agentschap voor Atoomenergie OPCW Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens WTO Wereldhandelsorganisatie

  Andere Organen

  Regionale Commissies

ILO Internationale Arbeidsorganisatie

IMF Internationaal Monetair Fonds

FAO Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

ICAO Organisatie voor de Internationale Burgerluchtvaart

UNESCO Organisatie van de Verenigde Naties voor

IMO Internationale Maritieme Organisatie

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

ITU Internationale Telecommunicatie Unie

WHO Wereldgezondheidsorganisatie

ECA Economische Commissie voor Afrika

Comité voor Ontwikkelingsbeleid

ECE Economische Commissie voor Europa

Comité van Experts inzake Openbaar Bestuur

ECLAC Economische Commissie voor LatijnsWetenschap en Technologie voor Ontwikkeling Amerika en het Caribisch Gebied Sociale Ontwikkeling ESCAP Economische en Sociale Commissie Statistiek voor Azië en het Stille Zuidzeegebied Status van de Vrouw ESCWA Economische en Sociale Commissie Duurzame Ontwikkeling voor West-Azië VN-Forum voor Bossen

CTBTO Voorbereidende Commissie van de Verdragsorganisatie

  Gespecialiseerde organisaties3

Permanente Comités en Ad Hoc Organen

Comité voor Non-Gouvernementele Organisaties Permanent Forum voor Inheemse Aangelegenheden VN-Groep van Experts inzake Geografische Namen Andere zittingsgebonden en permanente comités en expert-, ad hoc en verwante organen

UPU Wereldpostunie

Wereldbankgroep •  IBRD Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (‘Wereldbank’)

WMO Wereld Meteorologische Organisatie WIPO Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom

•  IDA Internationale Ontwikkelingsassociatie

IFAD Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling

•  IFC Internationale Financieringsmaatschappij

UNIDO Organisatie van de Verenigde Naties voor

•  MIGA Agentschap voor Garanties op Multilaterale Investeringen

Industriële Ontwikkeling

UNWTO Wereld Toerisme Organisatie

•  ICSID Internationaal Centrum voor de Beslechting van Investeringsgeschillen

Opmerkingen:

Departementen en Bureaus

DPI Departement Publieksinformatie

OSAA Bureau van de Speciale Adviseur voor Afrika

1  UNRWA en UNIDIR brengen enkel verslag uit aan de Algemene Vergadering.

EOSG Uitvoerend Bureau van de Secretaris-Generaal

DPKO Departement Vredesoperaties

SRSG/CAAC Bureau van de Speciale Vertegenwoordiger van

2  Het IAEA brengt verslag uit aan de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering.

DESA Departement voor Economische en Sociale Aangelegenheden

DSS Departement Beveiliging en Veiligheid

DFS Departement voor Ondersteuning van Activiteiten op het Terrein

Trustschapsraad 4

UNAIDS Gezamelijk VN-Programma voor HIV/AIDS

UNITAR VN-Instituut voor Opleiding en Onderzoek

UNODC VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit

  Functionele Commissies

Internationaal Gerechtshof

UNU Universiteit van de Verenigde Naties

  Andere VN-Entiteiten

  Onderzoeks- en opleidingsinstituten

UNFPA VN-Bevolkingsfonds

Mensenrechtenraad

  Subsidiaire Organen

Secretariaat

UNSSC Stafcollege van het VN-systeem

UNEP VN-Milieuprogramma

Veiligdheidsraad

Economische en Sociale Raad

UNRISD VN-Onderzoeksinstituut voor Sociale Ontwikkeling

OCHA Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden

de Secretaris-Generaal voor Kinderen in Gewapende Conflicten

UNODA Bureau voor Ontwapeningsaangelegenheden UNOG VN-Bureau te Genève

DGACM Departement voor de Algemene Vergadering en Conferentiemanagement

OHCHR Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde

UN-OHRLLS VN-Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger voor de Minst Ontwikkelde Landen

DM Departement Managementaangelegenheden

OIOS Bureau voor Intern Toezicht

UNON VN-Bureau te Nairobi

OLA Bureau Juridische Aangelegenheden

UNOV VN-Bureau te Wenen

DPA Departement Politieke Aangelegenheden

Naties voor de Mensenrechten

3 Gespecialiseerde organisaties zijn autonome organisaties die met de VN en onderling samenwerken via het coördinerende systeem van ECOSOC op intergouvernementeel niveau, en via de Coördinerende Raad van Hoofddirecteuren op het secretariaatsniveau. Dit onderdeel is gerangschrikt volgens de volgorde van de oprichting van deze organisaties als gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties.

4 De Trustschapsraad werd inactief op 1 november 1994 bij de onafhankelijkheid van Palau, het laatste overblijvende VN-Trustgebied, op 1 oktober 1994. Dit is geen officieel document van de Verenigde Naties, noch is het bedoeld om allesomvatttend te zijn

Gepubliceerd door het Departement Publieksinformatie van de Verenigde Naties D ­ PI/2470/UNRIC BRUSSELS/Dutch/September 2011 Voor meer informatie: www.unric.org

/un-system-chart-Dutch-2011  

http://www.unric.org/html/nederlands/un/un-system-chart-Dutch-2011.pdf

/un-system-chart-Dutch-2011  

http://www.unric.org/html/nederlands/un/un-system-chart-Dutch-2011.pdf