Page 1

Internationaal Jaar van de Jeugd 12 augustus 2010 – 11 augustus 2011

Dialoog en Wederzijds Begrip

Verenigde Naties


“De jeugd verdient onze volledige toewijding – volledige toegang tot onderwijs, adequate gezondheidszorg, werkgelegenheid, toegang tot financiële diensten en volledige deelname aan het openbare leven.” Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties


Het Internationaal Jaar van de Jeugd wordt gevierd van 12 augustus 2010 tot 11 augustus 2011. Iedereen heeft hierbij een rol te spelen! Waarom een Internationaal Jaar van de Jeugd?

De wereld heeft te kampen met talrijke en vaak overlappende crisissen. Financiële, veiligheids- en milieugerelateerde-, alsook socio-economische problemen belemmeren het bereiken van de internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelen. Samenwerken en investeren in jongeren is de sleutel om deze uitdagingen op een duurzame manier aan te gaan.

© UNICEF/NYHQ2006-1481/Pirozzi

In december 2009 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 64/134 aan waarin het Jaar wordt aangekondigd. Daarmee onderstreepte de internationale gemeenschap hoezeer het belang hecht aan de integratie van aan jeugd gerelateerde thema’s in mondiale, regionale en nationale ontwikkelingsagenda’s. Onder het thema Dialoog en Wederzijds Begrip beoogt dit Jaar de idealen van vrede, respect voor de mensenrechten en solidariteit doorheen generaties, culturen, godsdiensten en beschavingen te bevorderen.


Waarom de jeugd?

Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

De lidstaten van de Verenigde Naties erkennen dat jongeren in alle landen één van de belangrijke menselijke hulpbronnen vormen voor ontwikkeling, sociale vooruitgang en technologische innovatie. Hun idealen, energie en visie zijn essentieel voor de voortdurende ontwikkeling van hun leefomgeving. Jongeren profiteren niet alleen passief van verandering, zij zijn zelf actieve spelers in dit proces. Toegewijd, enthousiast en creatief dragen jongeren bij aan ontwikkeling door zich te werpen op de meest uitdagende problemen van de maatschappij. Zo dragen jongeren bij tot de bestrijding van armoede en honger in hun gemeenschappen, tot het terugdringen van

© UNICEF/NYHQ2006-1329/Versiani

“ Op het moment dat wij onze inspanningen vergroten, moeten we meer doen om jongeren te bereiken, naar ze te luisteren en van hen te leren.”

De VN omschrijft jeugd als alle jongeren in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar. Vandaag de dag vormt de jeugd 18% van de wereldbevolking, oftewel 1,2 miljard mensen. 87% van deze jongeren leven in ontwikkelingslanden. Zij lijden, in dat opzicht, onder een beperkte toegang tot middelen, gezondheidszorg, onderwijs, opleiding, tewerkstelling en economische kansen.


UN Photo

de verspreiding van HIV/AIDS via sensibiliserende activiteiten, en tot de bevordering van milieubescherming. Zij zijn ook pioniers in het stimuleren van dialoog, begrip en wederzijds respect tussen mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Jongeren geven vaak het goede voorbeeld door het volgen van een gezonde levensstijl met respect voor het milieu, het bevorderen van nieuwe technologieĂŤn zoals mobiele elektronica en online sociale netwerken, en door zich in te zetten voor sociale integratie. Hun bijdrage tot lokale, nationale, regionale en mondiale ontwikkeling verdient erkenning en aanmoediging. De lidstaten van de Verenigde Naties hebben dit Internationaal Jaar aangekondigd omdat ze zich bewust zijn van de uitdagingen, en omdat ze beseffen dat de manier waarop deze aangepakt worden en de wijze waarop het potentieel van de jeugd benut wordt, een directe impact zal hebben op de huidige sociale en economische omstandigheden.

“Veel jonge mensen bevinden zich gemarginaliseerd, afgezonderd of uitgesloten van de mogelijkheden die de globalisering biedt.� Algemene Vergadering Resolutie 62/126


DE VERENIGDE NATIES EN JEUGD

Vandaag speelt het Wereldprogramma ‘Actie voor Jeugd’ een prominente rol in de ontwikkeling van de jeugd. Het gaat hoofdzakelijk om maatregelen die gericht zijn op de versterking van nationale bevoegdheden op het gebied van jeugd, alsook om de vergroting, zowel kwalitatief als kwantitatief, van de mogelijkheden voor jongeren om volledig, en op een effectieve en constructieve wijze, te kunnen deelnemen aan de samenleving.

15 PRIORITAIRE GEBIEDEN VAN HET WERELDPROGRAMMA "ACTIE VOOR JEUGD"

Onderwijs Werkgelegenheid Honger en armoede Gezondheid Milieu Drugsmisbruik Jeugdcriminaliteit Vrijetijdsactiviteiten Meisjes en jonge vrouwen Participatie Mondialisering Informatie- en communicatietechnologiën HIV/AIDS Jeugd en conflict Intergenerationele betrekkingen

UN Photo/Eskinder Debebe

In 1985 vierde de Verenigde Naties het eerste Internationaal Jaar van de Jeugd. Op haar 10de verjaardag nam de Algemene Vergadering het Wereldprogramma ‘Actie voor Jeugd’ aan, waarmee zij een beleidskader en richtlijnen creërde voor activiteiten op nationaal en internationaal niveau ter verbetering van de situatie van jongeren.


Š UNFPA

Het Jeugdprogramma van de Verenigde Naties doet dienst als focal point inzake jeugdvraagstukken bij de VN. Het onderneemt een reeks activiteiten ter bevordering van jeugdontwikkeling, met name het ondersteunen van intergouvernementele beleidsvorming, het voeren van analytisch onderzoek, en het verhogen van de doeltreffendheid van werkzaamheden van de VN inzake jeugdontwikkeling, dankzij een interinstitutioneel netwerk voor jeugdontwikkeling dat de samenwerking en uitwisseling tussen VN-organen versterkt.


Welke rol kun jij spelen bij het vieren van dit jaar?

Iedereen is uitgenodigd om de idealen van vrede, vrijheid, vooruitgang en solidariteit te bevorderen, en om bij te dragen tot het bereiken van de ontwikkelingsdoelen van de jeugd en van de Millennium Ontwikkelingsdoelen.

Lidstaten worden ook uitgenodigd om hun nationale jeugdontwikkelingsbeleid en programma’s te herzien, zodat het Wereldprogramma ‘Actie voor Jeugd’ volledig kan worden ingevoerd.

UN Photo/Mark Garten

De lidstaten van de Verenigde Naties worden aangemoedigd om nationale evenementen te organiseren voor de viering van het Jaar, en om het publieke bewustzijn te vergroten over de belangrijke bijdrage die jongeren leveren aan de ontwikkeling van hun land.


UN Photo/Martine Perret UN Photo/Mohamed Siddig

Jongerenorganisaties en organisaties gericht op de jeugd worden aangemoedigd om activiteiten op te zetten ter viering van het Internationaal Jaar en haar thema.


© Don Hinrichsen/UNFPA

• O  rganiseer een evenement: Maak gebruik van het Activiteitenpakket waarin richtlijnen en doeltreffende strategieën staan die je kunnen helpen bij het promoten van je evenement.

OF

R TH

0 - 2011 R VOICE

INTERNATIONAL

YEAR YOUTH

OF

IONAL

AUGUST 2010 - 2011 OUR YEAR OUR VOICE

UN Photo/Sophia Paris

• Kondig je evenement aan op de officiële evenementenkalender: Kondig je evenement aan op de officiële kalender van het Jaar en vraag de VN toestemming om het officiële logo te gebruiken.


© UNICEF/NYHQ2001-0150/Pirozzi

• N  eem deel aan lokale evenementen: Bekijk de officiële kalender om activiteiten te vinden in jouw omgeving en leer wat anderen wereldwijd doen om het Jaar te vieren. • M  aak de publieke opinie ontvankelijk: Download de banner van het Internationaal Jaar van de Jeugd vanaf de officiële website en plaats een link op je eigen website. Maak gebruik van sociale netwerken om het jaar te promoten. • N  eem deel aan online discussies: Doe mee aan de maandelijkse consultaties op Facebook (facebook.com/UNyouthyear) en geef je mening over uiteenlopende vraagstukken. Vorige discussies gingen over het organiseren van goedkope activiteiten; het verbeteren van de participatie en de vertegenwoordiging van jongeren op lokaal niveau; het aanwenden van de media om de publieke opinie ontvankelijk te maken; en het doen van suggesties voor de officiële

slogan van het Internationaal Jaar: Ons jaar. Onze stem. • Spreek je leiders aan: Ontmoet beslissingsnemers om hen eraan te herinneren dat het belangrijk is om jongeren te laten deelnemen aan ontwikkeling, en om hen te wijzen op de belangrijke rol die jongeren kunnen spelen bij het totstandbrengen van wederzijds begrip. • Schrijf  je in voor Youth Flash: Ontdek wat er gebeurt binnen de VN en bij jeugdorganisaties wereldwijd. Bezoek www.un.org/esa/socdev/ unyin/flash.htm om je in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van het VN-Jeugdprogramma. • G  a in gesprek: Spreek met je buren om meer over hun cultuur en religie te leren, en moedig je vrienden aan om hetzelfde te doen. Voor meer activiteiten en om campagnemateriaal te downloaden, bezoek de officiële website: social.un.org/youthyear.


Wat gebeurt er?

Christopher Derige Malano, Pax Romana, lid van de Internationale Coördinerende Vergadering van Jeugdorganisaties (ICMYO)

Het Jaar, dat loopt van 12 augustus 2010 tot 11 augustus 2011, vangt aan met lanceermomenten op het VN-Hoofdkwartier, in New York, en elders in de wereld, die de bijdragen van jongeren aan ontwikkeling onder de aandacht zullen brengen, en de uitvoering van het Wereldprogramma van Actie voor Jeugd promoten. De VN Conferentie inzake Jeugd van 2011 zal een hoogtepunt van het Internationaal Jaar van de Jeugd zijn. Wereldwijd staan vele andere activiteiten gepland om het Jaar te vieren. Bezoek de activiteitenkalender voor meer informatie op: social.un.org/youthyear. UN Photo

“Stel je een jaar voor waarin iedereen, uit alle sectoren van de maatschappij, zich zou kunnen mengen in een dialoog over vraagstukken die betrekking hebben op jongeren – een jaar waarin we allen zouden luisteren met respect en spreken met waardigheid. Het Internationaal Jaar van de Jeugd is deze kans. Dit is ons jaar om onze stem te vinden, te definiëren en te laten horen – laten we deze gelegenheid benutten!”


Verenigde Naties, New York 10-42050 – Juli 2010 – NL vertaling UNRIC Brussel

IYY_brochure_Dutch  

http://www.unric.org/html/nederlands/pdf/IYY_brochure_Dutch.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you