Page 1

Kelasi ya Bontangi monoko ya Lifalanse

Boyei bolamu mpona bana yasika ya kelasi Ozali mutu ya sika na Ontario? Oyo ezali nsango ya kosunga yo pona koyeba ndenge nini kelasi ya monoko ya Lifalanse etambolaka na Ontario. Koyekola monoko ya Lifalanse ezali bolamu ya bayekoli. Bayekoli bazali na Bolongi mingi ntango bazali koloba minoko ebele. Koyekola minoko misusu esungaka bayekoli na: ●

Bokasi na makanisi pona ko kososola likambo, mpe kozua biyano ya kosala misala na bango. Kobakisa boyebi na makanisi nabango mpe kondima bizaleli ya bikolo misusu. Kotombola makanisi na bango mpona kozua mosala na mokili mobimba.

Koyekola Lifalanse esalisaka bayekoli mpo te ba koyeba masapo ya mboka Kanada mpe ko bokumisi bizaleli ya ba Falanse.

Ndenge nini Lifalanse etangamaka na ba kelasi ya Ontario. Naki etangeseli ya Ontario, ba yekoli bakoki ko tanga Lifalanse to mpe minoko misusu neti:

Monoko ya liboso oyo oyekola ezali Lifalanse to mpe. Ya mibale na kelasi ya monoko ya Angele

Na monoko ya kelasi ya Lifalanse, makambo manso oyo ba tangelaka na Ontario, etangisamaka na Lifalanse. Ba kelasi esengeli ba pesa bayekoli ebandeli ya bizaleli bia ba Lifalanse. Na ba kelasi ya minoko ya Angele, bayekoli ba tangaka Lifalanse lokola liteya. Na bilakisano to manaka ya eteyelo ya ebandeli ya

koyekola Lifalanse, Bayekoli ba tangaka Lifalanse lokola liteya mpe Lifalanse ezali monoko ya ko teyela na minoko mibale to mpe mateya mosusu.

Nani akoki ko kondimama pona kotanga kelasi ya monoko ya lifalanse? Na Ontario yambo ya ko kota na eteyelo ya monoko ya Lifalanse esengeli bana bazala na ba boti baye bazali ba Kanadien mpe ba koki ko yekola minoko ya ba oyo bazali mingi te, ndenge ekoma-ma na buku ya mibeko mpe kimia ya mboka Canada. Ba boti oyo bazali ba kolo makambo. N`kolo likambo ezali Kanadien oyo: ●

A fandaka na Ontario mpe monoko naye ya yaliboso ezali lifalanse, to mateya ya ebandeli ya kelasi azua yango na monoko ya lifalanse na kati ya Kanada, to Ba boti ya muana oyo bazua mateya na kelasi na Lifalanse na Kanada.

Soki ozali n`kolo likambo te, okoki ko komama mpe ko tinda muana nayo na kelasi oyo ba teyaka na monoko ya Lifalanse. Ba kelasi ya monoko ya Lifalanse bandimaka to basalisaka baboti oyo basili koya sika na Ontario.

Ndenge nini okoki ko komama na ba kelasi ya monoko ya Lifalanse. Mpo otinda muana nayo na kelasi ya Lifalanse, esengeli: ●

Koyeba koluka kelasi ya monoko ya Lifalanse oyo ekokisi ba posa nayo malamu. Tinda mokanda na Nkolo ya eteyelo.

Bayekoli oyo bazali na 19 to koleka, bakoki pe ko tinda mikanda na bango moko. Bayekoli oyo baboti bazali ba kolo makambo, ba komami mbala moko. Baye baboti bazali kolo makambo te, mikanda nabango eko talama naino na bakolo to bakonzi ya Kelasi.

ko sunga muana nionso ko kokutana na moyekoli nionso


soki ozali n’kolo likambote, bakonzi ya kelasi bako yebisa yo ndenge ya ko kotisa mukanda na mpe mikanda nyoso esengami. mpe okobakisa misusu neti: ● ● ● ●

Elembo ya mbula ya mbotama ya muana Yebisa, epai nini yo to, muana nayo afandaka. Ba mikanda ya bomati ya kelasi ya muana. mikanda ya manguele ya muana.

Bakambi oyo ba ndimaka bana na eteyelo bakoki mpe kosenga ba sango mosusu. Ndakisa, bakoki ko tuna yo mituna oyo etali boyekoli monoko ya Lifalanse na ndako mpe na minoko misusu oyo olobaka mpe okomaka. Soki mikanda misusu mizangi, bakambi ya eteyelo basengeli kosunga yo nandenge mosusu. Bakambi ya ya eteyelo bakoki kotuna yo to muana nayo soki ba zali na mobu 19 to likolo nayango pona kolapa ndayi to seleka pe ko yanola tina nini mikanda misusu mizangi.

Mibeko ya bondimami Kelasi nionso ya Lifalanse ezalaka na lolenge nayango, na oyo etali bo ndimi bayekoli mpe lolenge etambolaka, yambo ya bondimi. Mikano ya bo ndimami pona bato oyo ba sengameli te bazali te kasi ba ponami pona ko sunga mabota oyo ezali na mikakatano ya sunga bana na bango na ba eteyelo ya monoko ya Falanse. Malengeli makoki kozala: ● ● ●

Lolenge ya moyekoli na lolaka ya Lifalanse. Bolamu ya moyekoli mpona koyekola Lifalanse. Komipesa to bosungi ya baboti na bana nabango mpo ete bayekola monoko ya Lifalanse.

Ndenge nini ba boti na bayekoli bakoki koyeba mikano ya esika ya boyekoli Ba kambi ya eteyelo ba koki ko yebisa na bakomami mikano na bango, mpe ko tinda mikanda oyo eko lobela ntina ya mikano na bango. Mokanda ya bokebisi okobela ma bongisami manso oyo etali mokano na bango. Bakambi ya eteyelo basengeli ko tia yango na

makomi mpo ya kopesa ba boti na bayekoli. Bisika mosusu ya boyokoli bakoki kozala na lolenge na bango ya kozua mikano. Lolenge ya mikano yango esengeli kolimbola yango na ndenge mitindo.

Ndenge nini okoki ko mona eteyelo ya monoko ya Lifalanse to mpe Bakambi ya eteyelo. Sango ya eteyelo ekoki kozuama na emoneseli ya bilili mpe ya makomami ya Ontario na sanduku ya mikanda, mboka, kombo ya eteyelo to kombo ya bakambi ya eteyelo. « L’Outil de recherche d’information sur les écoles » to bakambi ya eteyelo na Ontario soki otali na: www.edu.gov.on.ca/fre/sbinfo/ to mpe okoki koluka yango na Biteyelo ya lokota ya Falanse soki okei na: www.elfontario.ca/fr/trouver-ecole.html okoki komona yango tango yinso na mateya ya monoko ya Lifalanse na kati ya Ontario www.elfontario.ca/

koyekola manso maye masengeli mateya pona lokota ya Lifalanse. Okoki mpe kotanga lisusu mateya na lokota ya Lifalanse na Ontario soki okei na: http: www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/ Tanga mpe lisusu maye manso ma longobani mpona mitindo ya bondimami na Eteyelo ya monoko ya Lifalanse: www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/admissions.pdf www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/148.html

Mituna? Mpona mituna misusu, oki ko tuna eteyelo oyo ezali pembeni nayo to bakambi ya eteyelo na nzela eye: www.elfontario.ca/fr/contacts.html

Makoki mabongisami na bilaka muambe na www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/

Angele

Lifalanse

Printed on recycled paper

Alabiki

Kreolo

Spagnole

ISBN 978-1-4606-2828-7 (PDF) ISBN 978-1-4606-2820-1 (Print) (Lingala) © Queen’s Printer for Ontario, 2013

Swahili

Vietnamo

Les écoles de langue française - lingala  
Advertisement