Page 72

143 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

142 /// INDEKS nr 7–8 (171–172) / Relacje, recenzje, noty /

SPIS TREŚCI

NOTY O AUTORACH

1 2

3

KRONIKA UNIWERSYTECKA

03

Prof. Stanisław Gajda – członkiem rzeczywistym PAN

21

Nagrody im. K. Miarki wręczone

24

Prof. Stanisław S. Nicieja – „Professor Opoliensis”

25

Prof. Krystyna Czaja przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie 26 DR MARIAN BILIŃSKI – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki PrzedDR HAB. ELENA JAGT-YAZYKOWA, PROF. UO – absolwentka szkolnej i Wychowania Artystycznego Instytutu Studiów EdukaWydziału Geologii Państwowego Uniwersytetu Leningradzkiego PUBLICYSTYKA, SZTUKA 27 cyjnych UO, dyrygent Opolskiego Chóru Kameralnego. w Rosji. W 1993 ukończyła studia doktorskie na Wydziale Geologii Biedni Polacy patrzą na siebie / Wojciech Chlebda Uniwersytetu Moskiewskiego, w 2010 r.28 obroniła pracę habilitacyjDR ANNA BŁASZCZYK – kierownik Oddziału Udostępniania, ną na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. W roku 2012 uzyJak żyć po końcu świata? (z Wojciechem Smarzowskim rozmawia Agnieszka Wojcieszek) 33 Magazynowania i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Głównej UO, skała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Nauk o Ziemi W MOJEJ PRACOWNI: My, wnuczki czarownic (z dr Marzanną Pogorzelską rozmawia Barbara Stankiewicz) 36 autorka publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa, biblioterapii oraz Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się stratygrafią i paleontologią Ballada o wołyńskim miasteczku / Stanisław S. Nicieja 42 folklorystyki. Wieloletni nauczyciel akademicki na studiach podykredowych utworów Dalekiego Wschodu, Rosji oraz niektórych zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. regionów Europy. Prowadzi badania nad Kresowe ślady naplomowych bytomskim ztargu / Piotr Obrączka 51zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością różnych PRZEJRZYJMY TO JESZCZE RAZ: Kościół nie lubi kobiet? (z ks. prof. Tadeuszem Dolą rozmawia Barbara Stankiewicz) 52 PROF. DR HAB. WOJCIECH CHLEBDA – dyrektor Instytutu grup fauny mezozoicznej. Motyw starorzymski / Jan Goczoł 57 Slawistyki UO, członek Komitetu Językoznawstwa i Komitetu Klejnot / Agnieszka Kania 58 Słowianoznawstwa PAN oraz Komisji Etnolingwistycznej i Komisji DR GABRIELA JELITTO-PIECHULIK – adiunkt w Zakładzie Historii Międzynarodowego Komitetu Slawistów, członek Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku Za szybkie pisanieFrazeologicznej (43) / Adam Wierciński 64 w Instytucie Filologii Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek korespondent Germańskiej UO. 800 LAT MIASTA OPOLA: Historia zatopiona w stawku / Adam Hamada 67 Polskiej Akademii Umiejętności, a także redakcji m.in. „Slavii OrienCivis Opoliensis /talia” Stanisław S. Nicieja i „Rocznika Slawistycznego”.  Opublikował ponad 250 prac DR MICHAŁ KACZMAREK – pracownik70 Oddziału Informacji naukowych, w tym cztery jest współautorem czteNaukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu ŚLADAMI PAMIĘCI: Żył intensywnie, leczmonografie; krótko / Barbara Stankiewicz 76 Opolskiego, autor rech słowników przekładowych. książki Proza pamięci. Stanisława Vincenza pamięć i narracja (2009). Mrówcze początki / Wanda Matwiejczuk 79 Szkice i artykuły publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Papiery wartościowe. 20 lat „Indeksu” Górniak 82 WOJCIECH DINDORF/–Zbigniew absolwent fizyki WSP w Opolu (1957). Literackim”, „Literaturze Ludowej”, „Przestrzeniach Teorii”, „Zeszytach Nauczyciel matematyki i fizyki w liceach (kolejno): w Legnicy, Naukowych KUL”, „Ethosie”, „Odrze”, „Czasopiśmie Zakładu NarodoSienkiewicz – „Polski Bourget” / Aneta Mazur 86 Nowym Jorku, Opolu, Wiedniu;Spałek wykładowca fizyki doświadczalnej wego im. Ossolińskich” oraz w pracach 91 zbiorowych. Śląskie rozaria – pachnące ogrody / Krzysztof na WSP w Opolu (1956–1966, 1972–1975), WSI w Opolu (1975–1980), Bałwan / Bartłomiej Kozera 94 Uniwersytecie w Wiedniu (1996–2000); egzaminator międzynaroPROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ KACZOROWSKI – FIZYKA DLA LAIKA: – fizyczni i umysłowi / Wojciech Dindorf i francuskim 96 dowejMy matury z fizyki w jęz. angielskim, hiszpańskim pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 1984- ); juror na Międzynarodowych Turniejach Młodych Opolskiego. Jego badania naukowe dotyczą Dolegliwości Jego(od Wysokości (część II) / Włodzimierz Kaczorowski 99 głównie dziejów Fizyków; redaktor „Mojej Fizyki”. powszechnych i Polski XV–XIX wieku, zwłaszcza parlamentaryINDEKSOWA GALERIA SZTUKI: 6. Opolski festiwal fotografii 104 zmu, wymiaru biologicznego w badaniach historyczno-prawnych Kenneth Goldsmith i amerykańska wzniosłość pogody / Paweł Marcinkiewicz 106 JERZY DUDA – emerytowany nauczyciel, b. kurator oświaty oraz biografistyki. i wychowania w Opolu, autor wielu publikacji dotyczący historii Pogoda (fragmenty) / Kenneth Goldsmith 108 oświaty w woj. opolskim. AGNIESZKA KANIA – opolska lekarka dentystka. Od sześciu lat prowadzi galerię sztuki „Panaceum”. Regularnie ogłasza teksty RELACJE, RECENZJE, NOTYGARUFO – pracownik dydaktyczno-naukowy 113dwukrotnie (w roku 2012 AGNIESZKA w opolskiej „Gazecie Wyborczej”. Zdobyła w Zakładzie Historii Literatury i Kultury i 2013) pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Ogromny sukces doktorantów Wydziału Chemii UO Niemiec XIX i XX wieku 114 konkursie literackim w Instytucie Filologii Opolska Szkoła Retoryki Semickiej naGermańskiej naukowych UO. salonach w Rzymie / Wacław Borekim. profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi 115 wena do lekarza”. Wydała tom szkiców i felietonów „Zapatrzenia” (Opole 2011).  Mamy w Opolu królową! / Elena Jagt-Yazykowa 116 ZBIGNIEW GÓRNIAK – dziennikarz, dyrektor programu w reSłowo a styl / Marzena 117 dakcji Makuchowska Radia Opole. Felietonista, autor trzech powieści wydanych DR BARBARA KMIECIK – kierownik Oddziału Gromadzenia m.in. przez WAB i Wyd. Prószyński i s-ka. i Opracowania Wydawnictw Ciągłych 121 i Zbiorów Specjalnych Trzy dni ze słownikiem / Mirosława Podhajecka w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, autorka publikacji Odrobina Manhattanu w Collegium Maius / Wanda Matwiejczuk, Katarzyna Mazur-Kulesza 124 ANDRZEJ HAMADA – nestor opolskich architektów, urodzony z zakresu bibliotekoznawstwa, archiwistyki, filozofii i teologii. Śląski kołacz w austriackiej / Agnieszka Gabriela Monika Wójcik-Bednarz 126 w Gdańskubibliotece znawca historii Opola, Garufo, w którym mieszkaJelitto-Piechulik, od ponad sześćdziesięciu DR HAB. BARTŁOMIEJ KOZERA, PROF. Festiwalowe granie i śpiewanie /lat. Marian Biliński 128UO – emerytowany pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Arktyczny „Derwisz” / Aleksander Woźny 130 PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW HENDZEL – emerytowany, Tematyka badań: filozofia średniowieczna i jej współczesne kontyOd starodruków po książki elektroniczne / AnnaFilologii Błaszczyk, Michał Kaczmarek, Kmiecik długoletni pracownik Instytutu Polskiej UO (dziś: Instytut Barbara nuacje, filozofia Boga i filozofia religii, 132 filozofia społeczna. Polonistyki i Kulturoznawstwa), specjalizuje się w literaturze Pamięć o pisarzu zapomnianym / Władysław Hendzel 134 Młodej Polski. Autor prac o Józefie Jedliczu-Kapuścieńskim, Janie Madonny wojenne i wysiedlone / Jerzy Duda 136 Lemańskim i czasopiśmiennictwie Młodej Polski, szczególnie PÓŁKA SUŁKA: Pięć prezentów pod choinkę / Witold Sułek 138 warszawskim „Głosie”. Nowości wydawnicze 140 Noty o autorach Zdjęcie na okładce: Matka Boska z dzieciątkiem w ogrodzie różanym (fragment), Martin Schongauer, ok.1480 r. Własność: Muzeum Diecezjalne w Opolu (fot. Grzegorz Gajos)

142

IMPRESSUM Wydawca: Uniwersytet Opolski (nakład: 550 egz.) Adres redakcji: 45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius UO, pok. 17, tel. 77 541-60-17, e-mail: indeks@uni.opole.pl, www.indeks.uni.opole.pl Redaktor naczelna: Barbara Stankiewicz-Buchowska Zdjęcia: Jarosław Mokrzycki, Tadeusz Parcej, Bożena Wroniszewska, Sylwester Koral, Grzegorz Gajos Opieka merytoryczna: prof. Stanisław S. Nicieja Projekt graficzny/skład: Grzegorz Gajos Druk: ZAPOL Sobczyk spółka jawna, Szczecin Zastrzega się prawo do adiustacji, skrótów, dawania własnych tytułów, śródtytułów, nagłówków, przypisów itp., a w przypadku zdjęć i rysunków – własnego kadrowania

DR HAB. MARZENA MAKUCHOWSKA, PROF. UO – pracownik naukowy w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa. Zainteresowania: współczesne dyskursy publiczne (głównie religijny), nauczanie języka polskiego jako obcego, autorka książek: Modlitwa jako gatunek języka religijnego (Opole 1988) i Od wrogów do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego (Opole 2011); redaktor tematyczny międzynarodowego rocznika naukowego „Stylistyka”. DR HAB. PAWEŁ MARCINKIEWICZ – poeta, historyk literatury anglojęzycznej, tłumacz, eseista. Kierownik Zakładu Translatoryki i Leksykografii Instytutu Filologii Angielskiej UO. Laureat Nagrody Czesława Miłosza za twórczość poetycką (2000). Autor 9 tomów wierszy. Wydał The Rhetoric of the City: A.R. Ammons and Robinson Jeffers (Peter Lang 2009) oraz „Colored Alphabets’ Flutter”. John Ashbery and the Twentieth-Century American Avant-Gardes (Wydawnictwo UO 2012). DR WANDA MATWIEJCZUK – wieloletnia dyrektor Biblioteki Głównej UO, organizatorka i obecna kierownik Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Autorka opracowania pt. „Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego 2001–2011. Daty i fakty”, Opole 2011. PROF. DR HAB. ANETA MAZUR – pracownik naukowy Katedry Literatury XIX wieku i Antropologii Literackiej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO. W pracy naukowej zajmuje się prozą realizmu polskiego i europejskiego, historią idei i toposów, estetyką XIX stulecia, a także twórczością austriackiego pisarza Adalberta Stiftera. Opublikowała trzy książki: Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku (1993), Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku (2001), Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej (2010). KATARZYNA MAZUR-KULESZA – kustosz w Muzeum UO, absolwentka historii i studiów podyplomowych z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz zarządzania zasobami ludzkimi na UO i studiów podyplomowych z muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. PROF. DR HAB. STANISŁAW S. NICIEJA – historyk (biografistyka najnowszych dziejów Polski, historia najnowsza), współautor filmów dokumentalnych, autor kilkunastu książek, m.in.: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 1786-1986; Cmentarz Obrońców Lwowa; Z Kijowa na Piccadilly. Wokół biografii Tadeusza Zabłockiego-Gwasza; Łyczaków – dzielnica za Styksem; Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta; Cmentarz Łyczakowski w fotografii; Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie; Kresowe Trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław; Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda; Kresowa Atlantyda.

PROF. DR HAB. PIOTR OBRĄCZKA – emerytowany pracownik Uniwersytetu Opolskiego (specjalność: literatura polska i niemiecka), autor ponad 220 publikacji, w tym 14 książek. Jego zainteresowania naukowe dotyczą literatury polskiej okresu Młodej Polski, zwłaszcza dzieła Jana Augusta Kisielewskiego oraz stosunków literackich polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej recepcji literatury niemieckojęzycznej. LESZEK OŁDAK – grafik, plakacista, rysownik, ilustrator i scenograf. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Biurze Wystaw Artystycznych w Zamościu, Archiwum Satyrykonu w Legnicy oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. DR KRZYSZTOF SPAŁEK – adiunkt w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. Współredagował pierwszą w Polsce regionalną „Czerwoną księgą roślin województwa opolskiego”. Jako pierwszy odkrył stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie. Zainteresowania naukowe: fitosocjologia i geobotanika, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk roślin wodnych. WITOLD SUŁEK – opolski księgarz, poeta, pisarz. Autor tomu wierszy „Plantacja” oraz książki dla dzieci „Bajka o małym łosiu”. Publikował w pismach STRONY, RED, książkach zbiorowych. Animator kultury, aktor Teatru Fieter z Ozimka. DR ADAM WIERCIŃSKI – historyk literatury, krytyk, publicysta. Zainteresowania naukowe: historia literatury, historia i kultura dawnej Polski, kultura języka. Autor kilku książek (m.in.: Przywracanie pamięci, 1993, 1997: Głowy opolskie, 1999, 2008; O nijaczeniu języka, 2006) oraz kilkuset tekstów naukowych, publicystycznych i paraliterackich. AGNIESZKA WOJCIESZEK – doktorantka IV roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Opolskim (literaturoznawstwo). DR HAB. ALEKSANDER WOŹNY – zajmuje się historią najnowszą, w tym m.in. historią wojskowości, operacjami wywiadu i kontrwywiadu oraz kwestiami bezpieczeństwa państwa. Autor licznych artykułów naukowych. Najnowsza publikacja to Łużyce w planie dywersji polskiego wywiadu wojskowego w latach 1931–1939 (Opole 2010). MONIKA WÓJCIK-BEDNARZ – kierownik Biblioteki Austriackiej w Opolu, doktorantka w Instytucie Filologii Germańskiej UO.

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Indeks (171-172) grudzień 2016  

Pismo Uniwersytetu Opolskiego (numer 171-172)

Advertisement