Page 1


SPIS TREŚCI 1. OD REKTORA 2. DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM? 3. STUDIA I STOPNIA MIKROBIOLOGIA BIOTECHNOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGIA Z CHEMIĄ NA KIERUNKU BIOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

2 5

10 14 17 17 20 23

4. STUDIA II STOPNIA MIKROBIOLOGIA BIOTECHNOLOGIA BIOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA

28 30 32 35

5. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 6. WIĘCEJ O WYDZIALE 7. PRZYDATNE ADRESY

38 38 40


WYDZIAŁ

BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA 90-231 Łódź ul. Pilarskiego 14/16 tel.: (42) 635 45 08 www.biol.uni.lodz.pl


DROGIE KANDYDATKI I KANDYDACI NA STUDIA! Wiem, że obecnie stoicie przed trudnym wyborem nie tylko kierunku studiów, ale także uczelni i miasta, w którym spędzicie kilka najbliższych lat. Jako Rektor Uniwersytetu Łódzkiego chciałbym Was gorąco zachęcić do podjęcia studiów na naszej uczelni. Studia na uniwersytecie państwowym to nie tylko kwestia prestiżu, ale także olbrzymich możliwości i korzyści, jakie daje Uniwersytet Łódzki swoim studentom. Zależy nam, żeby proponowane przez nas programy studiów były odpowiedzią na potrzeby każdego z Was, zarówno tych, którzy pragną kształcić się na kierunkach ekonomicznych czy socjologii i uczyć się od wybitnych praktyków życia społecznego, tych, którzy chcą doskonalić się w dziedzinie języków obcych i korzystać z wiedzy naszych znamienitych lingwistów lub tych, którzy chcą poznawać świat nauk ścisłych i przyrodniczych – matematyki, fizyki, chemii czy biologii. Wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego to niejednokrotnie osoby znane ze swoich wybitnych osiągnięć naukowych nie tylko w Polsce, ale także na świecie, to autorytety, które przyczyniają się do budowania polskiej gospodarki, polityki i nauki. Z pasją przekazują wiedzę oraz doświadczenie i zawsze są blisko swoich studentów, by służyć im radą i pomocą.


Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie proponowane kierunki studiów odpowiadały europejskiemu rynkowi pracy, a dyplom Uniwersytetu Łódzkiego cieszył się niesłabnącym uznaniem zarówno polskich, jak i zagranicznych pracodawców. Pragniemy, aby nasza oferta edukacyjna była jedną z najbardziej atrakcyjnych w kraju. Cieszy nas to, że możemy naszym studentom otwierać drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni z całego świata. Pamiętajcie, że wybierając studia, wybieracie także miasto, w którym spędzicie najbliższe lata. Łódź ma niepowtarzalny klimat, który tworzą pofabrykancka architektura i ludzie, którzy tu mieszkają. Tu możecie nawiązać przyjaźnie ze studentami Filmówki, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki. Łódź stwarza młodym ludziom znakomite warunki do zdobycia wyższego wykształcenia, wszechstronnego rozwoju intelektualnego i uczestnictwa w kulturze. To miasto, w którym młodzi ludzie „rozwijają skrzydła”, realizują własne pomysły i inicjatywy, zakładają firmy, pracują dla różnych instytucji i organizacji, zdobywają doświadczenie w świecie biznesu, kultury i nauki. Decyzja, którą teraz musicie podjąć, będzie miała wpływ na to, jaką zdobędziecie wiedzę, doświadczenia i praktyczne umiejętności. Uważam, że ukończenie dobrej uczelni to inwestycja na całe życie, bo wybór odpowiedniej ścieżki kariery zawo-


dowej, daje możliwość ciekawego i pasjonującego życia. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat naszej uczelni zapraszam serdecznie do odwiedzenia nas w dowolnie wybranym dniu w ramach akcji „Uniwersytet Zawsze Otwarty”. Zachęcam, żeby odwiedzić nasze budynki, porozmawiać ze studentami, wypić dobrą kawę w bufecie, zajrzeć do biblioteki. Chciałbym, żeby ta krótka podróż po naszej uczelni uświadomiła Wam, dlaczego warto zmienić tę krótką wizytę w kilkuletnią przygodę z Uniwersytetem Łódzkim. Do zobaczenia, z wyrazami poważania PROF. WŁODZIMIERZ NYKIEL REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UNIWERSY TECIE ŁÓDZKIM? UCZYMY NA EUROPEJSKIM POZIOMIE Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzrosła rola i znaczenie uczelni wyższych. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczymy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz kształcimy na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych. Nasi studenci mają także możliwość otrzymania podwójnych dyplomów: Uniwersytetu Łódzkiego i zagranicznej uczelni.

PROMUJEMY MOBILNOŚĆ I OTWIERAMY DROGĘ DO KARIER MIĘDZYNARODOWYCH Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USAID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.


Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach. Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych.

WSPIERAMY NOWOCZESNOŚĆ Biblioteka Uniwersytecka to obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu to kompleks nowoczesnych hal sportowych, basenu z gabinetem odnowy biologicznej i salami do ćwiczeń aerobowych. Miasteczko akademickie dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz dwoma hotelami asystenckimi. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w pięknie odrestaurowanych XIX-wiecznych pałacykach i zrewitalizowanych kamienicach, jak i w supernowoczesnych kompleksach.

KARIERA Biuro Karier Zawodowych stawia sobie za cel ułatwienie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez porad-


nictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki. Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona Banku PEKAO S.A. to szansa na uzyskanie stypendiów dla tych z Was, którzy wyróżnią się w dziedzinie naukowej i społecznej. W roku 2008 specjalne nagrody trafiły do studentów wydziałów: Matematyki i Informatyki, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego.

SPORT W kadrze olimpijskiej na igrzyska w Pekinie 2008 znalazło się troje studentów naszej uczelni, a w kadrze polskich studentów na XXV Letnią Uniwersjadę w Belgradzie w 2009 sześcioro. Uniwersytet Łódzki w sezonie 2008/2009 zajął pierwsze miejsce w punktacji generalnej Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego. W 2009 roku w Akademickich Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej studenci Uniwersytetu Łódzkiego zdobyli złoty medal.


kierunek: MIKROBIOLOGIA studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 30

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 30 (min. 15)


11

MIKROBIOLOGIA jest uprawiana na Uniwersytecie Łódzkim, jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna kształcąca mikrobiologów od momentu założenia Zakładu Bakteriologii przez prof. dr hab. Bernarda Zabłockiego tj. od 1945 r. Kształcenie studentów w zakresie Mikrobiologii odbywało się dotąd w ramach specjalności mikrobiologicznej na kierunku studiów Biologia. Od roku akademickiego 2008/2009, w miejsce dotychczasowej specjalności, powstał nowy kierunek studiów: MIKROBIOLOGIA. Studia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci dodatkowo mogą wybrać również blok pedagogiczny, którego ukończenie pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci studiów na kierunku Mikrobiologia posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Potrafią interpretować, przetwarzać i autoryzować wyniki badań oraz wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w:  laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych służby zdrowia,  laboratoriach przygotowujących ekspertyzy z zakresu mikrobiologii i immunologii, dotyczące produktów szerokiego zastosowania, w tym produktów o przeznaczeniu medycznym,   laboratoriach służb weterynaryjnych,   laboratoriach nadzoru sanitarnego,


12

  laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,   placówkach ochrony przyrody i środowiska,  szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY Techniki mikrobiologiczne, bakteriologia z wirusologią, immunologia, serologia z transfuzjologią, diagnostyka zakażeń, ekologia drobnoustrojów, genetyka drobnoustrojów, parazytologia, mikologia medyczna, mikrobiologia przemysłowa, organizacja laboratoriów diagnostycznych, drobnoustroje w ochronie środowiska, genetyka, biochemia kliniczna, histologia, cytologia kliniczna. Program studiów na kierunku Mikrobiologia to ponad 60% zajęć praktycznych, na których studenci sami wykonują badania poznając liczne metody diagnostyki mikrobiologicznej, sposoby oznaczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, specyfikę pracy z materiałem klinicznym, zapoznają się z szeregiem technik genetycznych i immunologicznych, a także zgodną z zasadami etyki, metodyką pracy na modelach zwierząt laboratoryjnych. W programie studiów realizowane są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.


13

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y biologia, chemia

maksymalnie jeden (wymagany) 2 maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku mikrobiologia.


kierunek: BIOTECHNOLOGIA studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 60

studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 30 (min. 15)


15

Studia na kierunku BIOTECHNOLOGIA pozwalają na uzyskanie interdyscyplinarnego i wszechstronnego wykształcenia, umożliwiającego sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci dodatkowo mogą wybrać również blok pedagogiczny, którego ukończenie pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uzyskują wiedzę pozwalającą na wykorzystanie osiągnięć nauk przyrodniczych w praktyce, w zakresie objętym standardami nauczania na kierunku biotechnologicznym. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, jednostkach związanych z ochroną środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach kontrolnych i badawczych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY biotechnologia roślin, biotechnologia mikrobiologiczna, biologia molekularna, mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia środowiskowa, inżynieria genetyczna, inżynieria bioprocesowa, immunologia, kultury tkankowe roślin i zwierząt, enzymologia, ochrona własności intelektualnej i przemysłu. W programie studiów realizowane są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.


16

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y biologia, chemia

maksymalnie jeden (wymagany) 2 maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku biotechnologia.


kierunek: BIOLOGIA studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 30 (min. 15)

studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 15)

specjalność nauczycielska: BIOLOGIA z CHEMIĄ na kierunku BIOLOGIA studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc: 30

studia I stopnia (3 letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc: 30 (min. 15)


18

Studia na kierunku BIOLOGIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, a także umiejętność pracy laboratoryjnej i badań terenowych. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Kandydaci na ten typ studiów rekrutowani będą razem z osobami ubiegającymi się o miejsce na kierunku BIOLOGIA. Ukończenie studiów pierwszego stopnia o tym profilu umożliwia nauczanie biologii oraz chemii w szkołach gimnazjalnych. Planowane jest także uruchomienie specjalności nauczycielskiej na drugim stopniu nauczania. Ukończenie studiów drugiego stopnia umożliwia nauczanie biologii w szkołach ponadgimnazjalnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci kierunku Biologia, w stopniu zróżnicowanym zależnie od bloku licencjackiego, są przygotowani do pracy w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach planowania przestrzennego.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY Zoologia, ekologia, algologia, mikologia, botanika ogólna i szczegółowa, biologia polarna, antropologia, biologia ewolucyjna, biochemia, biofizyka, biologia komórki, immunologia, fizjologia zwierząt, cytologia, cytogenetyka, cytochemia, cytofizjologia, fizjologia roślin.


19

Od V semestru studenci mogą wybrać jeden z następujących bloków licencjackich: ekologiczny, biochemiczny, biofizyczny, biologii eksperymentalnej, genetyczny. W programie studiów realizowane są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y biologia, chemia

maksymalnie jeden (wymagany) 2 maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku biologia.


kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 70

studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 15)


21

Studia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy przyrodniczej z szeroką znajomością problematyki ochrony środowiska w aspektach ekologicznym, socjalnym, prawnym i ekonomicznym. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci dodatkowo mogą wybrać również blok pedagogiczny, którego ukończenie pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

SYLWETKA ABSOLWENTA Kształcimy wysoko kwalifikowanych pracowników służb ochrony przyrody i środowiska oraz urzędów, instytucji i jednostek gospodarczych współpracujących z ochroną środowiska, także szkolnego i pozaszkolnego systemu edukacji, samorządów i organizacji społecznych. Absolwenci tego kierunku rozumieją procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska. Ukończenie studiów przygotowuje absolwentów do pracy w organizacjach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy), służbach ochrony środowiska (urzędy konserwatorskie, parki narodowe i krajobrazowe), laboratoriach badań środowiska, w szkolnictwie, instytucjach oświatowych i kulturalnych, w środkach masowego komunikowania, w zakładowych służbach ochrony środowiska, w biurach planowania przestrzennego, w społecznych organizacjach ekologicznych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY Podstawy ekologii, ekonomia w ochronie środowiska, prawo ochrony przyrody, toksykologia, ekologia stosowana, ochrona przyrody, prawo ochrony środowiska, ochrona własności intelektualnej, technologia w ochronie środowiska, planowanie przestrzenne, monitoring środowiska. W programie studiów realizowane są również liczne ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe.


22

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1

PRZEDMIOT Y biologia, chemia, geografia

maksymalnie jeden (wymagany) 2 maksymalnie jeden (wymagany) 3 maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geagrafia fizyka i astronomia, matematyka, język angielski, biologia, chemia, geagrafia

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska.


MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE (MSM-P) studia I stopnia (3-letnie licencjackie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 20


24

Są to studia przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży o szerokich, interdyscyplinarnych zainteresowaniach. Studia prowadzone są przez 4 wydziały UŁ: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki. Studia te adresowane są do najzdolniejszych absolwentów szkół średnich, którzy posiadają duży zasób wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, zdolność łączenia faktów z różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętność samodzielnej pracy. Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze są studiami dwustopniowymi. Studenci MSM-P od początku trwania studiów studiują w trybie indywidualnym i mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Matematyki i Informatyki. Student MSM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego z następujących: biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, mikrobiologia. W ramach tego kierunku student wykonuje pracę licencjacką, następnie może się ubiegać o przyjęcie na studia MSM-P II-go stopnia. Absolwenci MSM-P otrzymują dyplom licencjata/magistra jednego (lub więcej) z powyżej wymienionych kierunków. Studenci Kierunków Mikrobiologia, Biotechnologia, Biologia, Ochrona Środowiska oraz studenci MSM-P mają możliwość udziału w licznych programach edukacyjnych, naukowych i stypendialnych zagranicznych w ramach programów: SOCRATES, ERASMUS, UREKA, IAESTE. Wydział BiOŚ uczestniczy w pracach Centrów Zaawansowanych Technologii: AgroTech, BioTechMed, ProHumanoTex.


25

ZASADY REKRUTACJI ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE

KATEGORIA PRZEDMIOTU

zgodnie z § 8-10 Uchwały Senatu

1 maksymalnie jeden (wymagany)

PRZEDMIOT Y biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka (nowa matura na poziomie rozszerzonym)

2

biologia, chemia, fizyka i astronomia,

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, język obcy

3

biologia, chemia, fizyka i astronomia,

maksymalnie dwa (niewymagane)

informatyka, matematyka, język obcy


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA kierunek: MIKROBIOLOGIA studia II stopnia (2-letnie)

– nabór od roku akademickiego 2011/2012


29

SYLWETKA ABSOLWWENTA Absolwenci z tytułem magistra potrafią organizować i kierować pracą zespołów. Potrafią także podejmować współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Ponadto są przygotowani do pracy naukowej i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy dydaktycznej w zakresie mikrobiologii i dyscyplin pokrewnych. Są zdolni do podejmowania zadań służących podnoszeniu wiedzy społeczeństwa o sposobach zapobiegania chorobom zakaźnym oraz roli drobnoustrojów w ochronie środowiska. Ponadto wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów na kierunku Mikrobiologia umożliwia naszym absolwentom podjęcie pracy w zawodach pokrewnych, paramedycznych i medycznych. Gruntowna wiedza z zakresu: funkcjonowania laboratorium, organizacji pracy, zasad etyki, systemów jakości, prowadzenia dokumentacji badawczej, jak również rozwinięte umiejętności analizy statystycznej i prezentacji wyników za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania sprawiają, że absolwenci świetnie sprawdzają się na takich stanowiskach jak: Monitor badań klinicznych, Redaktor w magazynach naukowych, Doradca ds. nauki w firmach consultingowych, Pracownik laboratorium, Przedstawiciel medyczny. Zasady przyjęć ustalone będą w roku akademickim 2009/2010.


kierunek: BIOTECHNOLOGIA studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 12)

studia II stopnia (2-letnie)

– niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 12)


31

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich uzupełniających w zakresie biotechnologii medycznej, biotechnologii mikrobiologicznej i biotechnologii roślinnej.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających, specjalizujący się w zakresie biotechnologii medycznej, biotechnologii mikrobiologicznej i biotechnologii roślinnej, uzyskują dodatkowo rozszerzoną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani również do podjęcia nauki na prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ studiach doktoranckich: Biochemiczno-Biofizycznym, Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej.

ZASADY REKRUTACJI Zasady przyjęć Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, biochemii, biofizyki i ochrony środowiska, nauk rolniczych i medycznych. Na podstawie profilu ukończenia studiów, średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie. Przyjęcie odbywa się bezpośrednio na jedną z trzech specjalności: biotechnologia medyczna – limit miejsc 20 osób, biotechnologia mikrobiologiczna – limit miejsc 20 osób, biotechnologia roślinna – limit miejsc 20 osób.


BIOLOGIA studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 120 (min. 12)

studia II stopnia (2-letnie)

– niestacjonarne (wieczorowe), orientacyjny limit miejsc – 30 (min. 12)

studia II stopnia (2-letnie)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 60 (min. 12)


33

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich w zakresie: biochemia, biofizyka medyczna i bioinformatyka, biologia eksperymentalna, ekologia, genetyka (studia stacjonarne), biologia stosowana i molekularna (studia niestacjonarne wieczorowe), biologia stosowana i molekularna, ekologia (studia niestacjonarne zaoczne).

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających są wyposażeni w wiedzę szczegółową w zakresie wybranej specjalności: Biochemii, Biofizyki medycznej i bioinformatyki, Biologii eksperymentalnej, Ekologii, Genetyki, Biologii stosowanej i molekularnej oraz w praktyczną umiejętność pracy laboratoryjnej i badań terenowych. Absolwenci studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych mogą kontynuować naukę na prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ studiach doktoranckich: Biochemiczno-Biofizycznym, Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej.


34

ZASADY REKRUTACJI Zasady przyjęć (studia stacjonarne) Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych, rolniczych, weterynaryjnych i medycznych. Na podstawie profilu ukończenia studiów średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie. Przyjęcie odbywa się bezpośrednio na następujące specjalności: biochemia, biofizyka medyczna z bioinformatyką, biologia eksperymentalna, genetyka, ekologia i mikrobiologia. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób.

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne wieczorowe) Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych. Na podstawie profilu ukończenia studiów, średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne zaoczne) Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych. Na podstawie profilu ukończenia studiów średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie. Przyjęcie odbywa się bezpośrednio na jedną z dwóch specjalności: biologia stosowana i molekularna oraz ekologia. Górny limit miejsc na każdą specjalność 30 osób.


kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA studia II stopnia (2-letnie)

– stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 70 (min. 12)

studia II stopnia (2-letnie)

– niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 50 (min. 12)


36

Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich w zakresie: ekologii i ochrony wód, ochrony przyrody, biotechnologii ekologicznych i diagnostyki skażeń środowiska. Studenci po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu uzyskują tytuł magistra ochrony środowiska.

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci łączą umiejętność pracy w laboratorium i w terenie z umiejętnościami przekonywania ludzi i współpracy z instytucjami społecznymi. Ukończenie studiów przygotowuje do pracy w organizacjach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy), służbach ochrony środowiska (urzędy konserwatorskie, parki narodowe i krajobrazowe), laboratoriach badań środowiska, w szkolnictwie (w ramach fakultatywnego bloku kształcenia pedagogicznego), instytucjach oświatowych i kulturalnych, w środkach masowego komunikowania, w zakładowych służbach ochrony środowiska, w biurach planowania przestrzennego, w społecznych organizacjach ekologicznych. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ studiach doktoranckich: BiochemicznoBiofizycznym, Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej.


37

ZASADY REKRUTACJI Zasady przyjęć (studia stacjonarne) Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej. Na podstawie profilu ukończenia studiów, średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie. Przyjęcie odbywa się na jedną z pięciu specjalności: ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, biotechnologie ekologiczne, diagnostyka skażeń środowiska oraz ekohydrologia (płatne studia w języku angielskim). Górny limit miejsc na każdą specjalność wynosi 15 osób.).

Zasady przyjęć (studia niestacjonarne) Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej. Na podstawie profilu ukończenia studiów, średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie. Przyjęcie odbywa się na jedną z trzech specjalności: ochrona przyrody, ekologia i ochrona wód oraz ekologia człowieka.


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI Wszystkie niezbędne informacje na temat zasad i terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego www.rekrutacja.uni.lodz.pl Pamiętaj! Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną! Koniecznie zapoznaj się z:   zasadami przyjęć na pierwszy rok studiów   regulaminem studiów Dowiesz się o swoich prawach i obowiązkach, a ponadto znajdziesz tam informacje na temat stypendiów, pomocy udzielonej przez UŁ etc.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDZIALE Studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska mają możliwość rozwoju własnych zainteresowań poprzez działalność w studenckich kołach naukowych:   Studenckie Koło Naukowe Biologów Historia studenckiego ruchu naukowego na kierunku biologia liczy ponad 60 lat. W 1946 r. powstało Koło Naukowe Przyrodników UŁ, które działało do roku 1951. Reaktywowanie koła pod obecną nazwą nastąpiło w roku 1958 r. Obecnie działają następujące sekcje: antropologiczna, biochemiczna, biologii komórki „Homunculus”, botaniczna, fizjologii i ekobiotechnologii roślin, foto-


grafii przyrodniczej, mikologiczna, mikrobiologiczna, genetyczna, ornitologiczna, teriologiczna oraz zoologii bezkręgowców.   Studenckie Koło Naukowe Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne Koło zapoczątkowało swoją działalność w 1997 r. Działa przy Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii. Członkami Koła są studenci kierunków: biologii, mikrobiologii i biotechnologii. Koło jest członkiem-założycielem Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii (ASSB) oraz Young European Biotech Network (YEBN).   Studenckie Koło Naukowe Ochronny Przyrody Koło założono w 1971 r. Działa przy Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska. Celem działalności Koła jest poznanie zagadnień ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska przyrodniczego w Polsce oraz popularyzacja idei ochrony przyrody.   Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków Koło zostało powołane w 1995 r. Działa przy Instytucie Biofizyki. Tematyka badań obejmuje m.in. mechanizmy antyoksydacyjnego działania naturalnych flawonoidów, działanie przeciwnowotworowych leków trzeciej generacji, badanie molekularnej odpowiedzi na stres.   Studenckie Koło Neurofizjologiczno-Psychologiczne Koło założone zostało przez 2 Wydziały UŁ: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Wychowaniu w 1994 r. Działa przy Katedrze Neurobiologii. Celem badań koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu nauk neurofizjologicznych i psychologicznych oraz prowadzenie prac doświadczalnych m.in. dotyczących zachowań lękowych u zwierząt.


DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW UŁ

PRZYDATNE ADRESY

ul. Lumumby 1/3 91-404 Łódź tel.: (42) 665 53 39, 665 51 66, 665 53 40, 665 54 30 fax: (42) 665 53 38 e-mail: dsbs@uni.lodz.pl

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

90-231 Łódź ul. Pilarskiego 14/16 tel.: (42) 635 45 08 www.biol.uni.lodz.pl

ul. Lindleya 3/5 90-131 Łódź tel.: (42) 635 41 99 e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl

REKTORAT ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź tel.: (42) 635 40 00, 635 40 10 fax: (42) 665 57 71 e-mail: rektoratul@uni.lodz.pl www.uni.lodz.pl

DZIAŁ REKRUTACJI ul. Lindleya 3/5 90-131 Łódź tel.: (42) 635 40 86, 635 41 78 e-mail: ulapan@uni.lodz.pl www.rekrutacja.uni.lodz.pl

Informator 2010-2011 Biologii i Ochrony Środowiska  

Rekrutacja 2010-2011

Informator 2010-2011 Biologii i Ochrony Środowiska  

Rekrutacja 2010-2011

Advertisement