Page 1

www.udg.edu/fm

Medicina Grau en Medicina

UdGEstudis

|1


Ă?ndex Grau en Medicina | 3

2|


REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut. Consulteu la taula de la pàg 6. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut. Consulteu la taula de la pàg 6. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències de la Salut. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Medicina (360 crèdits) Estructura General ECTS per tipus d’assignatures Bàsiques Obligatòries Optatives

Total 77 235 25

Reconeixement acadèmic Treball final de grau

6 18

mòduls al llarg de la carrera Mòdul primer curs Introducció a l’estudi de la medicina: homeòstasi i regulació Introducció a l’estudi de la medicina. Estudi de l’estructura i funció del cos humà 1 Introducció a l’estudi de la medicina. Estudi de l’estructura i funció del cos humà 2 Programa d’habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació Reconeixement acadèmic

Tipus Nombre d’assignatures de crèdits bàsica bàsica bàsica bàsica rec. acadèmic

15 15 15 10 6

Segon curs Introducció a l’estudi de la medicina. Estudi de l’estructura i funció del cos humà 3 bàsica Introducció a l’estudi de la medicina. Estudi de l’estructura i funció del cos humà 4 bàsica Introducció a l’estudi de la medicina. Interacció amb agressors de l’entorn 1 obligatòria Introducció a l’estudi de la medicina. Interacció amb agressors de l’entorn 2 obligatòria Programa d’habilitats 2. Habilitats de comunicació obligatòria Optativa optativa

10 12 12 15 6 5

Tercer curs Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular obligatòria Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics obligatòria Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L’aigua, els electròlits i l’excreció obligatòria Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació obligatòria Programa d’habilitats 3. Exploració física i fonaments d’ètica mèdica obligatòria Optativa optativa

15 10 12 12 6 5

Quart curs Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l’aparell respiratori obligatòria Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 1. Els sistemes de comunicació en el cos humà obligatòria Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 2. La reproducció humana i les hormones sexuals obligatòria

12 12 15

|3


La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana Programa d’habilitats 4. Epidemiologia bàsica i administració sanitària Optativa

obligatòria obligatòria optativa

10 6 5

cinquè curs La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 2. Òrgans dels sentits: la pell obligatòria Òrgans dels sentits: oftalmologia obligatòria Òrgans dels sentits: otorinolaringologia obligatòria La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions obligatòria El sistema de suport i moviment: l’aparell locomotor obligatòria Programa d’habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica obligatòria Optativa optativa

6 5,5 6,5 15 15 7 5

sisè curs La continuïtat vital 1. Del naixement a l’edat adulta obligatòria La continuïtat vital 2. Canvis a l’organisme: envelliment obligatòria Integració: abordatge de les urgències obligatòria Integració: abordatge biològic, psicològic, social i cultural obligatòria Treball final de grau treball final de grau Optativa optativa

15 6 6 10 18 5

La informació del descriptor de les assignatures la podeu trobar al següent enllaç http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3109G0111&anyacad=2012

Sortides professionals

T’oferim una docència de qualitat caracteritzada per: – La participació activa en el teu procés d’aprenentatge que fa que desenvolupis les teves capacitats de raonament, d’autoaprenentatge i d’avaluació. – Ser un aprenentatge basat en la pràctica, que facilita que adquireixis les competències clíniques i socials necessàries per al desenvolupament de la professió mèdica. – Ser un aprenentatge transversal i multidisciplinari, que integra en una mateixa unitat d’aprenentatge aspectes bàsics, clínics i psicosocials. – Potenciar la teva competència en anglès mitjançant assignatures en anglès i pràctiques a l’estranger. - Ser responsable de veure el malalt, fer la història clínica, examinar-lo i orientar el diagnòstic més probable i suggerir les exploracions complementàries a realitzar i proposar un pla terapèutic; sempre amb la supervisió i tutorització d’un metge. L’aprenentatge basat en problemes, organitzat al voltant de grups reduïts i treball en grup, et fa més responsable i afavoreix les teves habilitats de comunicació, de col·laboració i de coordinació.

Les sortides professionals van lligades a les tasques que desenvolupen els professionals de la Medicina. Es diferencien en: – assistencials: atenció primària; atenció en ambulatoris, clíniques i hospitals; medicina preventiva; medicina del treball; medicina forense; salut internacional (ONG); bioquímica i analítica clínica... – docents: professor en Facultats de Medicina o en altres estudis universitaris vinculats amb l’àmbit de la salut; docència sanitària no universitària... – de gestió: clínica i hospitalària, universitària, de la sanitat pública... – de recerca biomèdica: bàsica, clínica, epidemiològica; tant en universitats i centres de recerca com a la indústria. Aquestes sortides professionals no són excloents; la majoria dels professionals combinen diverses d’aquestes activitats.

4|

Què et convé saber?


Accés a la universitat. Preinscripció Per accedir al primer curs d’un estudi universitari cal fer la preinscripció universitària. És un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari. La preinscripció es fa al portal accesnet: https://accesnet.gencat.cat aproximadament durant el mes de juny. L’accés a la universitat està regulat pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre i la normativa de desplegament publicada a la pàgina web d’accés): és el nou model d’accés a la universitat, el qual diferencia entre la nota d’accés i la nota d’admissió. (Per a més informació i exemples consulteu els apartats de selectivitat i preinscripció al web http://www.udg.edu/acces). Accés a la universitat pels estudiants provinents de batxillerat amb PAU La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: – general: obligatòria i amb validesa indefinida. Consta de cinc exercicis, on quatre són de les matèries comunes i el cinquè exercici és una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. – específica: voluntària. Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. Les persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i superin les PAU podran accedir a la universitat. La nota d’accés a la universitat és el resultat de la mitjana aritmètica dels cincs exercicis realitzats ponderada amb l’expedient de batxillerat. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. QMB = qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general

Nota d’accés = 0,6*QMB + 0,4*QFG

En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se de la fase específica d’un màxim de tres matèries de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Accés a la universitat pels estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior Les persones que estiguin en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior podran accedir sense necessitat de prova als estudis universitaris, a menys que l’estudiant vulgui obtenir més nota d’admissió. En aquest cas, caldrà que s’examini d’un màxim de tres matèries de modalitat del batxillerat a la fase específica de les PAU. La nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu grau superior. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se en la fase específica de PAU d’un màxim de tres matèries de modalitat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Cal tenir en compte que alguns CFGS poden convalidar crèdits a l’estudi universitari de Grau que es vol accedir. Al web http://www.udg. edu/convalidacionsCFGS podeu consultar les assignatures que es reconeixen, el nombre de crèdits de cadascuna i el curs amb què estan programades el pla d’estudis. Nota d’admissió per estudiants provinents de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) es calcula amb la fórmula: Nota d’admissió= Nota d’accés + a*M1 + b*M2

|5


M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica, que un cop ponderades en relació a la titulació a la qual l’estudiant vol accedir, donin les notes més altes. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). Veure taula de paràmetres de ponderació. L’estudiant obté una nota d’admissió específica per cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. L’adjudicació de places es farà en funció de la nota d’admissió.

Paràmetres de ponderació Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per a l’accés a la universitat en les preinscripcions dels anys 2012, 2013 i 2014, s’especifiquen a continuació:  – Quadre de ponderacions de 2012. (ponderacions aprovades i publicades el mes de març 2010) – Quadre de ponderacions de 2013. (ponderacions aprovades i publicades el mes de juny 2011) – Quadre de ponderacions de 2014. (ponderacions aprovades i publicades el mes de novembre 2011) (Totes les modificacions en els quadres de ponderacions posteriors a la data d’aprovació corresponen als nous títols de grau que es vagin incorporant o bé a canvis en aplicació de les noves disposicions normatives. En aquest sentit es recomana consultar-ne la darrera actualització: http://www.gencat.cat/universitats/preinscripcio). Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU per a la Preinscripció Universitària 2012, 2013 i 2014 Branca Ciències de la Salut

6|

0,2

0,1

0,2

Tecnologia industrial

Química

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Matemàtiques

Literatura castellana

Literatura catalana

Llatí

Història de l’art

Grec

Geografia

Física

Electrotècnia

Economia de l’empresa

Disseny

0,1

Dibuix tècnic

Anàlisi musical Medicina

Dibuix artístic

Ciències de la terra i del medi ambient

0,2

Grau

Cultura audiovisual

Biologia

Matèries


|7


Facultat d’Infermeria

Facultat de Medicina

F acultat de Medicina Campus Girona - Centre A 10 minuts de l’Estació RENFE i autobusos (línia 8 i 11).

Tel. 972 41 96 16 www.udg.edu/fm secacad.medicina@udg.edu

8|


CIAE. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Informació sobre estudis i titulacions, canvis d’estudis, informació sobre beques, accés, borsa de treball i orientació per a la recerca de feina, oferta de tercer cicle i de formació continuada, suport a les gestions administratives, el que pots fer al campus i a la ciutat de Girona, activitats lúdiques i culturals, lloguers de bicicletes, esports, allotjament (el Servei d’Allotjament Universitari), atenció psicològica, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, espais de voluntariat, associacions d’exestudiants, el Cor de la UdG, Castellers Xoriguers, Aula de Teatre, etc. Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 46 – Fax 972 41 98 44 http://www.udg.edu/ciae informacio@udg.edu Servei d’Allotjament Universitari (SAU) Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 98 43 – Fax 972 41 98 44 sau@udg.edu http://www.udg.edu/sau Consell d’Estudiants Alemanys, 9 (edifici Butinyanes) Tel. 972 41 81 16 – 972 41 87 01 consell.estudiants@udg.es http://www.udg.edu/consellestudiants Biblioteca http://biblioteca.udg.edu Unitat Barri Vell Plaça Ferrater Mora, 1 Tel. 972 41 80 30 – Fax 972 41 82 30 biblioteca.barrivell@udg.edu Unitat Emili Grahit Emili Grahit, 77 Tel. 972 41 83 49 – Fax 972 41 83 01 biblioteca.emiligrahit@udg.edu Unitat Montilivi Tel. 972 41 83 98 – Fax 972 41 83 61 biblioteca.montilivi@udg.edu Servei d’Esports Zona esportiva Campus Montilivi Tel. 972 41 80 60 – Fax 972 41 88 03 esports@udg.edu http://www.udg.edu/esports

Servei de Llengües Modernes Campus de Montilivi – edifici de Dret – nivell 0 Tel. 972 41 82 64 – Fax 972 41 81 21 llengues@udg.edu http://www.udg.edu/llengues Oficina Verda Campus Montilivi – Mòdul 23 Tel. 972 41 98 50 – Fax 972 41 98 49 oficinaverda@udg.edu http://www.udg.edu/ov/ Oficina de Cooperació per al Desenvolupament Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 77 – Fax 972 41 98 44 cooperacio@udg.edu http://www.udg.edu/cooperacio Residència Universitària del Campus de Montilivi Mercè Rodoreda, 2 - 17007 Girona Tel. 972 588 200 - Fax 972 58 84 09 montilivi@resa.es http://www.resa.es Residència d’Estudiants Cerverí de Girona Ciutadans, 9 - 17004 Girona Tel. 972 21 80 03 – Fax 972 21 20 23 alberg_girona@tujuca.com http://www.gencat.net/catalunyajove Residència Sant Daniel Sant Daniel, 57 - 17007 Girona Tel. 972 20 12 41 - 972 48 53 80 rsantdaniel@virtualdomus.com http://www.residenciasantdaniel.com Teatre, cant, castellers, Festa Major... A la UdG podràs participar, si tens vocació artística, en l’Aula de Teatre, amb muntatges anuals, organització de mostres d’espectacles, seminaris i cursos; o bé en el Cor de la UdG, que participa en els actes acadèmics de la mateixa universitat i fa intercanvis amb altres formacions culturals. La colla castellera Xoriguers de la UdG és també un dels emblemes de la nostra institució: organitza diades castelleres amb presència d’altres colles universitàries i participa en esdeveniments ciutadans i del món universitari en general.

|9


10 |


| 11


Facultat de Medicina Campus Centre Emili Grahit, 77 17071 Girona Tel. 972 41 96 16 secacad.medicina@udg.edu www.udg.edu/fm I si vols continuar estudiant www.udg.edu/masters

gener 2013 · Imprès en paper Cyclus Print

CIAE Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Campus Montilivi 17071 Girona Tel. 972 41 80 46 informacio@udg.edu

www.udg.edu 12 |

Guia Estudis Facultat de Medicina  

Universitat de GIrona