Page 1

www.udg.edu/fd

Dret Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Grau en Criminologia Grau en Dret

UdGEstudis

|1


Índex Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració / 3 Grau en Criminologia / 5 Grau en Dret / 7

2|


Ciències Polítiques i de l’Administració| REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 10. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 10. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències Socials i Jurídiques. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració (240 crèdits) Estructura General ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives

Total 60 132 30

mòduls al llarg de la carrera

bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre d’ass. crèditsCiències jurídiques bàsiques bàs. 18 Ciències socials bàsiques bàs. 18 Introducció al dret bàs. 18 Metodologia de l’anàlisi social bàs./ob. 10 Dret públic ob. 16 Dret internacional públic i comunitari europeu ob. 10 Història política i de l’Estat ob. 12 Ciència i organització administrativa ob. 14 Ciències polítiques i socials bàsiques ob. 15 Política comparada, espanyola i catalana ob. 15 Dret de la hisenda pública, financer i tributari ob. 12 Anàlisi de polítiques públiques ob. 12 Relacions internacionals ob. 10 Gestió pública i personal al servei de l’administració ob. 12 Optativitat ob. 30 Reconeixement acadèmic rec. ac. 6 Treball final de grau TFG 12 240

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

optatives 6 12 240

assignatures de primer Nombre 1r semestre de crèdits Dret de la persona 6 Introducció a la ciència política 6 Introducció al dret constitucional 6 Introducció a la sociologia 6 Teoria del dret 6 2n semestre Dret administratiu I Economia política Història del dret i de les institucions Introducció al dret processal Metodologia de la investigació social

6 6 6 6 6 60

|3


Sortides professionals Tenint en compte que aquest és un estudi ofert per la Facultat de Dret, el perfil de la titulació no és només politològic sinó també marcadament jurídic. Aquest perfil suposa una important diferenciació de l’estudi i el fa molt adient per a qui vulgui obtenir una titulació amb formació politològica i jurídica. Si et gradues en Ciències Polítiques i de l’Administració, tindràs un currículum bàsic multidisciplinari, fet que et permetrà adaptar-te a multitud de tipologies laborals en l’entorn públic i privat. Sortides professionals en l’àmbit privat (l’ano­menat tercer sector, molt vinculat a l’Administració Pública), entre d’altres: – Empreses de consultoria per al sector públic i privat. – Empreses de serveis, assessorament i recerca. – Tècnic i assessor en comportaments polítics i en transformacions internacionals en empreses, ONGs, partits polítics, sindicats, associacions empresarials, gremis, col·legis professionals, etc. – T ècnic responsable de relacions internacionals en organismes o empreses privades. – E xpert en política i relacions internacionals en mitjans de comunicació. – Feina d’analista en organitzacions internacionals.

4|

Sortides professionals en l’àmbit de l’administració pública, entre d’altres : – Cos superior d’administradors civils de l’estat. – Tècnic d’administració general d’ajuntaments, diputacions, consells comarcals i administració de justícia. – Tècnic d’administració a la Unió Europea. – Carrera diplomàtica. – Inspectors i interventors de l’estat. – Cossos superiors facultatius de les comunitats autònomes. – Tècnic en organismes institucionals: Sindicatura de Comptes, Sindicatura de Greuges, consells consultius, Secretaria del Parlament.

Competències adquirides Amb aquest Grau adquiriràs coneixements, habi­litats i competències que et seran d’utilitat en el món laboral com ara planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques; comprendre la planificació i la gestió administrativa; comunicar-se oralment i per escrit; dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d’actuació per a la implementació de polítiques públiques, comprendre el marc legal de l’activitat que realitzen les administracions públiques, etc.


Criminologia| REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 10. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 10. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències Socials i Jurídiques. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Criminologia (240 crèdits) Estructura General ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives

Total 60 128 30

mòduls al llarg de la carrera

bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre d’ass. crèdits Dret bàs./ob. 30 Delicte i societat bàs./ob. 30 Ciència política i polítiques de intervenció bàs./ob. 21 Fonaments teòrics de la criminologia bàs./ob. 15 Psicologia i criminalitat bàs./ob. 12 Metodologia de la investigació bàs./ob. 17 Penologia (conseqüències del delicte) ob. 18 Prevenció i gestió de conflictes ob. 24 Problemes específics de criminalitat ob. 21 Optativitat op. 30 Pràctiques externes pr. ex. 4 Reconeixement acadèmic rec. ac. 6 Treball final de grau TFG 12 240

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

4 6 12 240

assignatures de primer Nombre 1r semestre de crèdits Introducció a la ciència política 6 Introducció a la criminologia 6 Introducció al dret constitucional 6 Introducció a la sociologia 6 Teoria del dret 6 2n semestre Antropologia jurídica Economia política Metodologia de la investigació social Introducció al dret processal Introducció a la psicologia

6 6 6 6 6 60

|5


Sortides professionals El grau en Criminologia t’obre un ampli ventall de possibilitats professionals, entre les quals hi ha: – Àmbit del sistema penal: jutjats, presons, centres de menors, centres d’internament, centres d’atenció a la víctima; policia (local, autonòmica, estatal). Aquesta carrera es perfila amb una sortida professional molt bona, gràcies el procés de desplegament de la policia autonòmica. – Generalitat de Catalunya: atès que Catalunya és l’única comunitat autònoma que té traspassades les funcions penitenciàries, l’Administració té tot un ventall de llocs de treball per al criminòleg: mesures penals alternatives, reinserció i tractament, etc. –A  ltres institucions públiques (diputacions, consells comarcals, ajuntaments): en la tasca de prevenció del delicte i de gestió dels conflictes socials, i en relació amb la prevenció i el tractament dels

6|

problemes relacionats amb la violència juvenil, familiar i racial, entre d’altres. Aquesta formació també pot ser útil per treballar en diverses associacions civils (ONG, sindicats i altres). – Àmbit de la docència i la investigació.

Competències adquirides Amb aquest Grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d’utilitat en el món laboral, com ara exposar i argumentar amb claredat davant d’un públic especialitzat o no especialitzat l’anàlisi realitzat sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes, reconèixer els elements essencials de la professió criminològica, comprendre la importància dels principis ètics pel benefici de les persones, la societat i la professió, tenir capacitat per aplicar els programes de intervenció amb delinqüents, etc.


Dret| REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 10. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de la pàg 10. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències Socials i Jurídiques. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Dret (240 crèdits) Estructura General ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives

Total 60 132 30

mòduls al llarg de la carrera

bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre d’ass. crèdits Ciència política i economia bàs. 12 Història de la ciència jurídica bàs. 12 Dret civil I bàs./ob. 15 Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa bàs./ob. 18 Filosofia del dret bàs./ob. 10 Dret administratiu bàs./ob. 14 Dret processal bàs./ob. 18 Dret mercantil i internacional privat ob. 25 Dret penal ob. 14 Dret internacional públic i relacions internacionals ob. 14 Dret del treball i de la seguretat social ob. 11 Dret financer i tributari ob. 17 Dret civil II ob. 12 Optativitat op. 30 Reconeixement acadèmic rec. ac. 6 Treball final de grau TFG 12 240

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

optatives 6 12 240

assignatures de primer Nombre 1r semestre de crèdits Dret de la persona 6 Dret romà 6 Introducció al dret constitucional 6 Introducció a la ciència política 6 Teoria del dret 6 2n semestre Dret administratiu I Dret dels contractes i de les obligacions Economia política Història del dret i de les institucions Introducció al dret processal

6 6 6 6 6 60

|7


Sortides professionals

Competències adquirides

El grau en Dret t’obre un ampli ventall de possibilitats professionals. Podràs desenvolupar l’exercici professional lliure com a advocat, o exercir pel teu compte com a notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic. Un altre camp professional és el de l’Administració de Justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals. La titulació també et permetrà integrar-te a l’Administració pública, tant l’estatal, auto­nòmica o local, com la de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals. Una altra possibilitat és que et dediquis a la docència i a la recerca del Dret.

Amb aquest Grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d’utilitat en el món laboral, com ara analitzar situacions jurídiques i dissenyar estratègies per a solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l’ordenament, raonar i argumentar jurídicament, desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic, etc.

8|


Accés a la universitat. Preinscripció Per accedir al primer curs d’un estudi universitari cal fer la preinscripció universitària. És un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari. La preinscripció es fa al portal accesnet: https://accesnet.gencat.cat aproximadament durant el mes de juny. L’accés a la universitat està regulat pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre i la normativa de desplegament publicada a la pàgina web d’accés): és el nou model d’accés a la universitat, el qual diferencia entre la nota d’accés i la nota d’admissió. (Per a més informació i exemples consulteu els apartats de selectivitat i preinscripció al web http://www.udg. edu/acces). Accés a la universitat pels estudiants provinents de batxillerat amb PAU La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: – general: obligatòria i amb validesa indefinida. Consta de cinc exercicis, on quatre són de les matèries comunes i el cinquè exercici és una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. – específica: voluntària. Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. Les persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i superin les PAU podran accedir a la universitat. La nota d’accés a la universitat és el resultat de la mitjana aritmètica dels cincs exercicis realitzats ponderada amb l’expedient de batxillerat. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Nota d’accés = 0,6*QMB + 0,4*QFG QMB = qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se de la fase específica d’un màxim de tres matèries de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Accés a la universitat pels estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior Les persones que estiguin en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior podran accedir sense necessitat de prova als estudis universitaris, a menys que l’estudiant vulgui obtenir més nota d’admissió. En aquest cas, caldrà que s’examini d’un màxim de tres matèries de modalitat del batxillerat a la fase específica de les PAU. La nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu grau superior. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se en la fase específica de PAU d’un màxim de tres matèries de modalitat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Cal tenir en compte que alguns CFGS poden convalidar crèdits a l’estudi universitari de Grau que es vol accedir. Al web http://www.udg.edu/convalidacionsCFGS podeu consultar les assignatures que es reconeixen, el nombre de crèdits de cadascuna i el curs amb què estan programades el pla d’estudis. Nota d’admissió per estudiants provinents de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) es calcula amb la fórmula: Nota d’admissió= Nota d’accés + a*M1 + b*M2

|9


M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica, que un cop ponderades en relació a la titulació a la qual l’estudiant vol accedir, donin les notes més altes. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). Veure taula de paràmetres de ponderació. L’estudiant obté una nota d’admissió específica per cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. L’adjudicació de places es farà en funció de la nota d’admissió.

Paràmetres de ponderació Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per a l’accés a la universitat en les preinscripcions dels anys 2012, 2013 i 2014, s’especifiquen a continuació:  – Quadre de ponderacions de 2012. (ponderacions aprovades i publicades el mes de març 2010) – Quadre de ponderacions de 2013. (ponderacions aprovades i publicades el mes de juny 2011) – Quadre de ponderacions de 2014. (ponderacions aprovades i publicades el mes de novembre 2011) (Totes les modificacions en els quadres de ponderacions posteriors a la data d’aprovació corresponen als nous títols de grau que es vagin incorporant o bé a canvis en aplicació de les noves disposicions normatives. En aquest sentit es recomana consultar-ne la darrera actualització: http://www.gencat.cat/universitats/preinscripcio). Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU per a la Preinscripció Universitària 2012, 2013 i 2014 Branca: Ciències Socials i Jurídiques

10 |

Ciències Polítiques i de l’Administració

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Criminologia

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Dret

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Tecnologia industrial

Química

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Matemàtiques

Literatura castellana

Literatura catalana

Llatí

Història de l’art

Grec

Geografia

Física

Electrotècnia

Economia de l’empresa

Disseny

Dibuix tècnic

Dibuix artístic

Cultura audiovisual

Biologia

Anàlisi musical

Grau

Ciències de la terra i del medi ambient

Matèries


| 11


Facultat de Det

Facultat de dret / Campus Montilivi Tel. 972 41 81 00 www.udg.edu/fd deg.dret@udg.edu

12 |


CIAE. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Informació sobre estudis i titulacions, canvis d’estudis, informació sobre beques, accés, borsa de treball i orientació per a la recerca de feina, oferta de tercer cicle i de formació continuada, suport a les gestions administratives, el que pots fer al campus i a la ciutat de Girona, activitats lúdiques i culturals, lloguers de bicicletes, esports, allotjament (el Servei d’Allotjament Universitari), atenció psicològica, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, espais de voluntariat, associacions d’exestudiants, el Cor de la UdG, Castellers Xoriguers, Aula de Teatre, etc. Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 46 – Fax 972 41 98 44 http://www.udg.edu/ciae informacio@udg.edu Servei d’Allotjament Universitari (SAU) Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 98 43 – Fax 972 41 98 44 sau@udg.edu http://www.udg.edu/sau Consell d’Estudiants Alemanys, 9 (edifici Butinyanes) Tel. 972 41 81 16 – 972 41 87 01 consell.estudiants@udg.es http://www.udg.edu/consellestudiants Biblioteca http://biblioteca.udg.edu Unitat Barri Vell Plaça Ferrater Mora, 1 Tel. 972 41 80 30 – Fax 972 41 82 30 biblioteca.barrivell@udg.edu Unitat Emili Grahit Emili Grahit, 77 Tel. 972 41 83 49 – Fax 972 41 83 01 biblioteca.emiligrahit@udg.edu Unitat Montilivi Tel. 972 41 83 98 – Fax 972 41 83 61 biblioteca.montilivi@udg.edu Servei d’Esports Zona esportiva Campus Montilivi Tel. 972 41 80 60 – Fax 972 41 88 03 esports@udg.edu http://www.udg.edu/esports

Servei de Llengües Modernes Campus de Montilivi – edifici de Dret – nivell 0 Tel. 972 41 82 64 – Fax 972 41 81 21 llengues@udg.edu http://www.udg.edu/llengues Oficina Verda Campus Montilivi – Mòdul 23 Tel. 972 41 98 50 – Fax 972 41 98 49 oficinaverda@udg.edu http://www.udg.edu/ov/ Oficina de Cooperació per al Desenvolupament Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 77 – Fax 972 41 98 44 cooperacio@udg.edu http://www.udg.edu/cooperacio Residència Universitària del Campus de Montilivi Mercè Rodoreda, 2 - 17007 Girona Tel. 972 588 200 - Fax 972 58 84 09 montilivi@resa.es http://www.resa.es Residència d’Estudiants Cerverí de Girona Ciutadans, 9 - 17004 Girona Tel. 972 21 80 03 – Fax 972 21 20 23 alberg_girona@tujuca.com http://www.gencat.net/catalunyajove Residència Sant Daniel Sant Daniel, 57 - 17007 Girona Tel. 972 20 12 41 - 972 48 53 80 rsantdaniel@virtualdomus.com http://www.residenciasantdaniel.com Teatre, cant, castellers, Festa Major... A la UdG podràs participar, si tens vocació artística, en l’Aula de Teatre, amb muntatges anuals, organització de mostres d’espectacles, seminaris i cursos; o bé en el Cor de la UdG, que participa en els actes acadèmics de la mateixa universitat i fa intercanvis amb altres formacions culturals. La colla castellera Xoriguers de la UdG és també un dels emblemes de la nostra institució: organitza diades castelleres amb presència d’altres colles universitàries i participa en esdeveniments ciutadans i del món universitari en general.

| 13


14 |


| 15


Facultat de Dret Campus Montilivi 17071 Girona Tel. 972 41 81 00 deg.dret@udg.edu www.udg.edu/fd I si vols continuar estudiant www.udg.edu/masters

info@clam.cat/gener 2012 · Imprès en paper Cyclus Print

CIAE Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Campus Montilivi 17071 Girona Tel. 972 41 80 46 informacio@udg.edu

www.udg.edu 16 |

Facultat de Dret 2012  

guia estudis 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you