Page 1

www.udg.edu/fc

Ciències Grau en Biologia Grau en Biotecnologia Grau en Ciències Ambientals Grau en Química

UdGEstudis

|1


Índex Grau en Biologia / 3 Grau en Biotecnologia / 5 Grau en Ciències Ambientals / 7 Grau en Química / 9

2|


Biologia| REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències. Consulteu la taula de la pàg 12. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències. Consulteu la taula de la pàg 12. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Biologia (240 crèdits) Estructura General ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives

Total 60 111 51

mòduls al llarg de la carrera

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre d’ass. crèdits Primer curs Biologia bàsica bàs. 9 Física bàsica bàs. 9 Matemàtiques bàsiques bàs. 9 Química bàsica bàs. 9 Tècniques científiques integrades bàs. 18 Geologia bàsica bàs. 6 Segon curs Bioquímica ob. Citologia i histologia ob. Zoologia ob. Estadística ob. Microbiologia ob. Genètica ob. Botànica ob. Tercer curs Fisiologia vegetal ob. Ecologia ob. Evolució ob. Fisiologia animal ob. Biologia molecular ob. Mòdul biologia de la conservació I op.* Mòdul biologia fonamental i sanitària op.*

optatives 6 12 240

9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 15 15

Mòdul Biologia de la Conservació I: Biodiversitat, Gestió de Flora, Gestió de Fauna; Geobotànica i Comunitats Animals. Mòdul Biologia Fonamental i Sanitària: Fonaments de Bioinformàtica, Bioinformàtica aplicada, Fisiologia bacteriana, Virologia i Ampliació de Biologia Cel·lular.

Mòdul Tipus Nombre d’ass. crèdits Quart curs Projectes ob. 6 Economia i gestió d’empresa op.* 6 Mòdul biologia de la conservació II op.* 15 Mòdul biologia de la conservació III op.* 15 Mòdul fonamental op.* 15 Mòdul biotecnològic op.* 15 Módul gestió ambiental avançada i recursos naturals op.* 15 Mòdul sanitari op.* 15 Pràctiques en empreses op.* 6 Reconeixement acadèmic rec. ac. 6 Treball fi de grau TFG 12 Mòdul Biologia de la Conservació II: Vertebrats, Plantes vasculars, Ecologia de poblacions, Artròpodes i Botànica marina. Mòdul Biologia de la conservació III: Limnologia, Ecologia marina, Ecosistemes aquàtics, Genètica de la conservació i Restauració del medi natural. Mòdul gestió ambiental avançada i recursos naturals: Ecologia Aplicada, Oceanografia, Recursos faunístics, Recursos vegetals, Resposta de la fauna i la vegetació al canvi climàtic. Mòdul Fonamental: Reproducció i desenvolupament; Genètica de poblacions; Ecologia microbiana, Organografia comparada, Introducció a la professionalització. Mòdul Biotecnològic: Biotecnologia de la reproducció, Biotecnologia vegetal, Biotecnologia alimentaria, Genètica aplicada i Genòmica. Mòdul Sanitari: Microbiologia clínica, Regulació metabòlica, Genètica humana, Immunologia, neurobiologia * Pels 51 crèdits optatius, cal triar 1 mòdul de 15 crèdits a 3r curs i 2 mòduls de 15 crèdits i 1 mòdul de 6 crèdits a 4t curs.

|3


Organització del grau El grau en Biologia s’organitza en 4 anys i al llarg d’aquest temps adquiriràs les competències relacionades amb l’aprenentatge de les metodologies experimentals; competències que apliquen el raonament científic, al disseny, la recollida i interpretació de dades, el seu processament i posterior anàlisi. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i resoldre problemes aplicant el mètode científic. En el primer curs hi trobaràs les anomenades matèries bàsiques: química, física, biologia, matemàtiques, geologia, així com una matèria pràctica anomenada Tècniques Científiques Integrades que t’ha de permetre desenvolupar i adquirir les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental tant de laboratori com de camp. El segon curs contempla exclusivament matèries obligatòries com ara Bioquímica, Genètica, Zoologia, Estadística, Microbiologia, Citologia/histologia i Botànica. Cadascuna de les matèries obligatòries constitueix un mòdul en el qual hi ha una part teòrica i una part pràctica. En el tercer curs es completen els aprenentatges sobre matèries obligatòries com són Fisiologia vegetal, Fisiologia animal, Ecologia, Evolució i Biologia molecular. Ara ja tens una visió general de la Biologia. Si t’interessa conèixer a fons l’estructura i el funcionament dels éssers vius, quines són les bases moleculars de les malalties, com podem utilitzar els organismes vius per tal de millorar la nostra qualitat de vida o com es poden aplicar aquests coneixements per a generar béns o serveis pots, ja a tercer curs, dirigir el teu aprenentatge escollint el mòdul de Biologia Fonamental i Sanitària. Si esculls el mòdul de Biologia de la conservació podràs

4|

estudiar la gran diversitat d’organismes que existeixen, les relacions que s’estableixen entre ells i amb el seu entorn, la dinàmica de les poblacions, les comunitats, els ecosistemes, com emmalalteixen aquests ecosistemes i quines estratègies es poden aplicar per tal de preservar i gestionar la flora, la fauna i el medi on viuen. A quart curs faràs un pas cap a l’especialització i la professionalització. Podràs escollir dos mòduls optatius d’entre els següents: Fonamental, Sanitari, Biotecnològic, Biologia de la conservació II, Biologia de la conservació III o Gestió ambiental avançada i recursos naturals. A més hauràs de dur a terme un Treball de fi de grau on podràs aplicar totes les competències que has après anteriorment i realitzar un període de pràctiques en empresa.

Sortides professionals Els graduats i graduades en Biologia estan capacitats per a exercir tasques de recerca tant bàsica com aplicada. Els principals perfils professionals d’un graduat/ada en Biologia són: – Anàlisi i control de qualitat – Assessories – Comercial – Control de processos industrials – Control de productes d’origen biològic – Control demogràfic – Estudi d’organismes vius – Explotació i producció – Formació/docència – Gestió – Peritatges – Sanitat (humana, vegetal, animal)


Biotecnologia| REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències. Consulteu la taula de la pàg 12. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències. Consulteu la taula de la pàg 12. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Biotecnologia (240 crèdits) Estructura General ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives

Total 60 126 36

mòduls al llarg de la carrera

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre d’ass. crèdits Primer curs Biologia bàsica bàs. 9 Física bàsica bàs. 9 Matemàtiques bàsiques bàs. 9 Química bàsica bàs. 9 Tècniques científiques integrades bàs. 18 Geologia bàsica bàs. 6 Segon curs Bioquímica ob. Biologia molecular ob. Mòdul fonaments de biologia per biotecnologia* ob. Mòdul fonaments de química per biotecnologia* ob. Enginyeria bioquímica ob. Tercer curs Bioenergètica i metabolisme ob. Mètodes instrumentals quantitatius ob. Enginyeria de bioreactors ob. Processos, productes i projectes ob. Bioinformàtica ob. Aspectes socials i econòmics de la biotecnologia ob. Pràctiques integrades ob.

optatives 6 12 240

9 9 24 9 9

Quart curs Mòdul aplicació industrial de la biotecnologia op.* Mòdul biotecnologia fonamental op.* Mòdul estadística op.* Mòdul fisiologia molecular op.* Mòdul gens i biotecnología op.* Mòdul molècules biotecnològiques op.* Mòdul química industrial op.* Pràctiques en empresa op.* Reconeixement acadèmic rec. ac. Projecte ob. Treball final de grau TFG

15 15 6 15 15 15 15 6 6 6 12

*Pels 36 crèdits optatius, cal triar 2 mòduls de 15 i 1 mòdul de 6.

9 9 9 12 6 9 6

*Mòdul fonaments de biologia per biotecnologia: Citologia i Histologia (6), Microbiologia (6), Genètica (6), Pràctiques Integrades de Biologia Cel·lular, Microbiologia i Genètica (6). Mòdul de Fonaments de química per biotecnologia: Termodinàmica (3) i Química dels compostos Orgànics (6).

|5


Organització del grau El grau en Biotecnologia s’organitza en 4 anys i al llarg d’aquest temps adquiriràs les competències relacionades amb l’aprenentatge de les metodologies experimentals; competències que apliquen el raonament científic al disseny, la recollida i interpretació de dades, el seu processament i posterior anàlisi. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i resoldre problemes aplicant el mètode científic. En el primer curs hi trobaràs les anomenades matèries bàsiques: química, física, biologia, matemàtiques, geologia, així com una matèria pràctica anomenada Tècniques Científiques Integrades que t’ha de permetre desenvolupar i adquirir les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental tant de laboratori com de camp. En el segon curs et trobaràs les matèries obligatòries que et permetran aprendre com són els éssers vius a nivell cel·lular i molecular, i quins són els principis termodinàmics que els governen alhora que t’inicies en el món de l’enginyeria química. En el tercer curs completaràs els aprenentatges sobre matèries obligatòries relacionades amb els processos que utilitzen els éssers vius per a transformar la matèria i quins són els fluxos d’energia associats a aquestes transformacions. També en aquest curs, aprendràs com es pot utilitzar l’enginyeria química per a simular o reproduir aquests processos amb una finalitat determinada. Per a completar la teva formació en aquest curs treballaràs amb eines bioinformàtiques que permeten gestionar els banc de dades on es pot disposar d’una gran quantitat d’informació sobre els éssers vius, la seva estructura i les seves funcions. Atès que la professió de biotecnòleg està orientada cap a la indústria en les seves diverses vessants, el graduat/da en biotecnologia ha de ser capaç de dur a terme tasques de responsabilitat en el disseny, la producció i

6|

en la gestió. És per això que en aquest curs prendràs contacte amb aspectes socials, legals, econòmics i de gestió vinculats amb la biotecnologia. A quart curs és possible realitzar un pas cap a l’especialització i la professionalització ja que podràs escollir dos mòduls optatius entre els següents: Molècules Biotecnològiques, Aplicació industrial de la biotecnologia, Gens i Biotecnologia, Biotecnologia Fonamental, Fisiologia Molecular o Química Industrial. A més, duràs a terme un Treball de fi de grau on podràs aplicar totes les competències apreses anteriorment i realitzaràs un treball de pràctiques en empresa.

Sortides professionals Les sortides professionals preferents per a un biotecnòleg/a són, per àmbits de treball: – Indústria: farmacèutica, veterinària, química fina, agroalimentària, microelectrònica o relacionada amb el medi ambient, en les àrees de: – Laboratoris de I+D per al desenvolupament de nous processos i productes – Plantes de producció – Laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat – Gestió, documentació, marquèting i comercialització, tramitació de patents i aspectes legals – Biosanitari: – A centres de recerca en salut humana – Laboratoris d’anàlisi i de diagnòstic molecular – Recerca pública a universitats o centres del CSIC – Docència en l’ensenyament secundari, escoles tècniques, escoles universitàries i universitats – Administració pública i els serveis: – En tasques relacionades amb el tractament d’aigües o de residus – Com a tècnics de medi ambient – En consultories o empreses de disseny de processos


Ciències Ambientals| REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències. Consulteu la taula de la pàg 12. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències. Consulteu la taula de la pàg 12. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Ciències Ambientals (240 crèdits) Estructura General ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives mòduls al llarg de la carrera

Total 60 111 51

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

optatives 6 12 240

bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Nombre crèdits Primer curs M1 - Química bàsica 9 M2 - Biologia bàsica 9 M3 - Matemàtiques bàsiques 9 M4 - Física bàsica 9 M5 - Geologia bàsica 6 M6 - Tècniques científiques integrades 18 Segon curs M7 - Bases científiques del medi natural Processos i recursos geològics / Pràctiques Zoologia / Pràctiques Botànica / Pràctiques Meteorologia i climatologia / Pràctiques Hidrogeologia / Pràctiques M8 - Ciències socials, econòmiques i jurídiques Medi ambient i societat Economia Legislació ambiental Cartografia M9 - Matèries instrumentals Estadística Enginyeria ambiental / Pràctiques

36 6 9 9 6 6 12 3 3 3 3 12 6 6

Tercer curs M10 - Bases científiques ambientals Ecologia / Pràctiques Microbiologia ambiental M11 - Tecnologia ambiental Tractament d’aigües i residus / Pràctiques Química ambiental Contaminació atmosfèrica M12 - Gestió i qualitat ambiental Sistemes d’Informació Geogràfica - GIS Ordenació del territori / Pràctiques Educació ambiental Avaluació d’impacte ambiental / Pràctiques Crèdits optatius

12 9 3 15 9 3 3 18 3 6 3 6 15

Mòduls optatius per fer durant el tercer curs M14 - Conservació de la biodiversitat I (15): Biodiversitat (3), Gestió de fauna (3), Gestió de flora (3), Geobotànica (3), Comunitats animals (3). M15 - Ciència i tecnología ambiental (15): Sistemes de gestió ambiental (3), T.I. per a la determinació de contaminació (3), Edafologia i descontaminació de sòls (3), Prospecció geofísica (3), Toxicologia ambiental (3).

|7


Quart curs M13 - Projectes Projectes M22 - Complements específics en ciències ambientals Economia i gestió d’empreses o bé, Pràctiques en empreses M23 - Treball fi de grau Treball final de grau

12 6 6 12 12

Crèdits optatius Reconeixement de crèdits

30 6

6 6

Mòduls optatius per fer durant el quart curs: M16 - Conservació de la biodiversitat II (15): Limnologia (3), Ecologia marina (3), Ecosistemes aquàtics (3), Genètica de la conservació (3), Restauració del medi natural (3). M17 - Biologia de la conservació (15) (mòdul compartit amb el grau de Biologia): Vertebrats (3), Plantes vasculars (3), Ecologia de poblacions (3), Artròpodes (3), Botànica marina (3). M18 - Tecnologia ambiental avançada (15): Tecnologies més netes (3), Ecoenergia (3), Valorització, reciclatge i cicle de vida (3), Cicle antròpic de l’aigua (3), Química del medi ambient i contaminació (3). M19 - Gestió ambiental avançada (15) (mòdul del grau de Geografia): Mètodes en ecologia (3), Tècniques de restauració (3), Ecologia aplicada (3), Sistemes d’Informació Geogràfica avançats - GIS (3), Riscos naturals (3). M20 - Recursos naturals (15): Oceanografia (3), Recursos faunístics (3), Recursos vegetals (3), Resposta de la fauna i vegetació al canvi global (3), Economia del medi ambient (3). M21 - Geografia aplicada (15): Turisme, territori i medi ambient (6), Riscos ambientals i societat (6), Practiques de gestió territorial i ambiental (3).

Organització del grau El grau de Ciències Ambientals consta d’un primer any comú per a tots els graus de la Facultat de Ciències, que incou les matèries fonamentals; si bé les tècniques científiques integrades potencien el treball en equip, l’assoliment de competències pràctiques a escala instrumental i d’observació i el treball de camp en l’enfocament multidisciplinari que caracteritza els estudis ambientals. El segon curs consta dels mòduls que aporten els coneixements bàsics del medi natural, de l’entorn social, econòmic i jurídic i de les tècniques de tractament de dades. Aquests conceptes s’amplien amb els mòduls obligatoris de tercer curs, amb la introducció dels con-

8|

tinguts en tecnologia ambiental i gestió de la qualitat ambiental, i amb les eines i els mètodes bàsics de l’avaluació d’impacte ambiental. A tercer curs, a més, cal cursar un mòdul optatiu de 15 crèdits orientat a estudiar el medi natural, anomenat Conservació de la biodiversitat, o un altre d’orientat a l’aplicació d’aspectes més tecnològics relacionats amb el tractament de contaminants, residus i amb el coneixement del medi físic, que té el nom de Ciència i tecnologia ambiental. Durant el quart i darrer curs, és obligatori cursar l’assignatura de projectes i el treball de fi de grau, que consisteix a fer un treball pràctic tutoritzat. Tanmateix, les pràctiques en empresa són un mòdul de caràcter obligatori. L’alumne ha de triar un total de 30 crèdits optatius, en dos mòduls de 15 crèdits, en matèries de caràcter divers que li permetin completar la seva formació. L’oferta de crèdits optatius representa la diversitat temàtica dels estudis en ciències ambientals amb la finalitat de permetre una formació completa en funció dels interessos de l’estudiant. Finalment, durant el quart curs, cal cursar 6 crèdits de lliure elecció o de reconeixement d’altres tasques realitzades en el context de les activitats universitàries.

Sortides professionals L’ambientòleg, una figura consolidada en el món laboral, ha anat creant unes competències de treball pròpies que han estat reconegudes amb la creació del propi col·legi professional. La seva contribució és fonamental en els estudis d’impacte ambiental i d’ordenació territorial. A nivell de l’administració local o supralocal, és el coneixedor de la legislació ambiental i el professional apte per a la redacció de plans d’acció destinats a assolir un desenvolupament eficient i racional amb els recursos i equitatiu en els beneficis. A nivell d’empresa, adquireix responsabilitats en l’ús òptim dels recursos i l’energia, en el tractament i minimització de residus i emissions, i en l’establiment de programes de seguretat ambiental. També s’impliquen en l’estudi i gestió dels espais naturals i en projectes d’educació i comunicació ambiental.


Química REQUISITS D’ACCÉS Batxillerat: Accés: PAU fase general / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències. Consulteu la taula de la pàg 12. Cicles Formatius Grau Superior: Accés: Tots els CFGS / Admissió: ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències. Consulteu la taula de la pàg 12. Més grans de 25 anys: Opció preferent de la prova d’accés superada: Ciències. Més grans de 45 anys: Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista. Més grans de 40 anys: Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista. / I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

Grau en Química (240 crèdits) Estructura General ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives

Total 60 132 24

mòduls al llarg de la carrera

Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre d’ass. crèdits Primer curs Biologia bàsica bàs. 9 Física bàsica bàs. 9 Matemàtiques bàsiques bàs. 9 Química bàsica bàs. 9 Geologia bàsica bàs. 6 Tècniques científiques integrades bàs. 18 Segon curs Bioquímica ob. Química analítica ob. Termodinàmica ob. Introducció en l’experimentació en síntesi química ob. Química dels compostos orgànics ob. Química dels elements ob. Química quàntica i espectroscòpia ob. Enginyeria química ob. Tercer curs Química física ob. Experimentació en química física ob. Química analítica avançada ob. Experimentació en química analítica ob. Química inorgànica ob. Química orgànica ob. Experimentació en síntesi química ob. Reconeixement acadèmic rec. ac.

6 6 12 240

9 9 6 6 6 6 6 12 6 6 9 6 9 9 12 3

Quart curs Ciència dels materials ob. Projecte ob. Treball fi de grau TFG Reconeixement acadèmic rec. ac. Pràctiques en empreses op.* Complements específics en ciències químiques op.* Mòdul química computacional op.* Mòdul tecnologia industrial op.* Mòdul anàlisi química i qualitat op.* Mòdul síntesi química op.* Mòdul química biològica op.*

6 9 12 3 6 6 12 12 12 12 12

*Pels 30 crèdits optatius, cal triar 2 mòduls de 12 i 1 mòdul de 6. Mòduls optatius de 12 crèdits: Mòdul química computacional: Química teòrica i computacional (3), Laboratori de química computacional (3), Estructura molecular (3), Quimioinformàtica (3). Mòdul tecnologia industrial: Operacions de separació (3), Reactors químics (3), Control de processos químics (3), Química industrial (3). Mòdul anàlisi química i qualitat: Química analítica del medi ambient (3), Anàlisi d’aliments (3), Anàlisi instrumental avançada (3), Control i gestió de la qualitat (3). Mòdul síntesi química: Química heterocíclica i síntesi de fàrmacs (3), Química organometàl·lica (3), Tècniques espectroscòpiques i magnètiques (3), Determinació estructural avançada (3). Mòdul química biològica: Química dels productes naturals (3), Química bioorgànica (3), Química bioinorgànica (3), Química bioanalítica (3). Mòdul Complements específics en ciències químiques: 6 crèdits a escollir entre: Química verda (3), Catàlisi (3), Mecanismes de les reaccions orgàniques (3) o Economia i gestió d’empreses (6)

|9


Sortides professionals

El grau en Química s’organitza en 4 anys al llarg dels quals adquiriràs les competències necessàries per analitzar i estudiar tant la composició i propietats de les substàncies i els materials com els canvis qualitatius produïts de forma natural o provocats. En el primer curs hi trobaràs les matèries bàsiques de la ciència: química, física, biologia, matemàtiques i geologia, així com unes Tècniques Científiques Integrades. Les matèries bàsiques et proporcionaran les eines necessàries per entendre la química mentre que les Tècniques científiques integrades t’han de permetre desenvolupar i adquirir les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental tant de laboratori com de camp. A segon i tercer cursos estudiaràs les matèries centrals de la Química: la Química Física, la Química Analítica, la Química Orgànica i la Química Inorgànica. A més, t’introduiràs en matèries afins com són la Bioquímica i l’Enginyeria Química. A quart curs aprendràs a crear, dissenyar i gestionar projectes i prendràs contacte amb la Ciència dels Materials. A més, començaràs la teva especialització triant dos mòduls optatius d’entre els següents: Química Computacional, Tecnologia Química, Anàlisi Química i Qualitat, Síntesi Química i Química Biològica. També podràs decidir sobre la professionalització dels teus estudis escollint entre una major especialització o la realització de Pràctiques en Empreses. Finalitzaràs els teus estudis portant a terme un Treball de fi de grau on podràs aplicar totes les competències adquirides.

Bàsicament es poden distingir quatre grans camps d’actuació: Indústria: En molts tipus d’indústries: des d’indústries pesades (de química bàsica, intermèdia, petroquímica, etc.) fins a indústries d’alta tecnologia (de química fina, farmacèutica, d’additius, genòmica i proteòmica etc.), passant per indústries de productes de gran consum (detergents, pintures, higiene, cosmètica, tints, fotografia, etc.) i indústries de tota mena de productes alimentaris. En general, en tota indústria que processi qualsevol producte o material. Docència: En educació secundària, com a professor de química, de ciències o de tecnologia, una vegada superat el corresponent màster, o en els cicles formatius de grau superior. Investigació pública i privada: En acabar els seus estudis, bona part dels graduats podran mantenir una relació amb el centre on han estudiat o altres relacionats, desenvolupant algun estudi de postgrau o màster, amb una relació individualitzada amb professors i investigadors. Aquestes activitats en molts casos estan lligades a la investigació i al desenvolupament de nous productes o processos. Sector serveis: Com a analista per a anàlisis químiques en la sanitat pública o privada, en empreses de tractament d’aigües, de residus sòlids, en diverses funcions tècniques similars a les realitzades en les indústries de processos, en els ajuntaments com a tècnics de medi ambient o de seguretat, com a tècnics de peritatge del sector d’assegurances, o en empreses d’enginyeria i disseny de processos.

10 |

Organització del grau


Accés a la universitat. Preinscripció Per accedir al primer curs d’un estudi universitari cal fer la preinscripció universitària. És un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari. La preinscripció es fa al portal accesnet: https://accesnet.gencat.cat aproximadament durant el mes de juny. L’accés a la universitat està regulat pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre i la normativa de desplegament publicada a la pàgina web d’accés): és el nou model d’accés a la universitat, el qual diferencia entre la nota d’accés i la nota d’admissió. (Per a més informació i exemples consulteu els apartats de selectivitat i preinscripció al web http://www.udg. edu/acces). Accés a la universitat pels estudiants provinents de batxillerat amb PAU La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: – general: obligatòria i amb validesa indefinida. Consta de cinc exercicis, on quatre són de les matèries comunes i el cinquè exercici és una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. – específica: voluntària. Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. Les persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i superin les PAU podran accedir a la universitat. La nota d’accés a la universitat és el resultat de la mitjana aritmètica dels cincs exercicis realitzats ponderada amb l’expedient de batxillerat. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Nota d’accés = 0,6*QMB + 0,4*QFG QMB = qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se de la fase específica d’un màxim de tres matèries de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Accés a la universitat pels estudiants provinents de Cicles Formatius de Grau Superior Les persones que estiguin en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior podran accedir sense necessitat de prova als estudis universitaris, a menys que l’estudiant vulgui obtenir més nota d’admissió. En aquest cas, caldrà que s’examini d’un màxim de tres matèries de modalitat del batxillerat a la fase específica de les PAU. La nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu grau superior. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar nota d’admissió els estudiants poden examinar-se en la fase específica de PAU d’un màxim de tres matèries de modalitat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i la universitat que es vulgui cursar. Cal tenir en compte que alguns CFGS poden convalidar crèdits a l’estudi universitari de Grau que es vol accedir. Al web http://www.udg.edu/convalidacionsCFGS podeu consultar les assignatures que es reconeixen, el nombre de crèdits de cadascuna i el curs amb què estan programades el pla d’estudis. Nota d’admissió per estudiants provinents de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) es calcula amb la fórmula: Nota d’admissió= Nota d’accés + a*M1 + b*M2

| 11


M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica, que un cop ponderades en relació a la titulació a la qual l’estudiant vol accedir, donin les notes més altes. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). Veure taula de paràmetres de ponderació. L’estudiant obté una nota d’admissió específica per cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. L’adjudicació de places es farà en funció de la nota d’admissió.

Paràmetres de ponderacions Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per a l’accés a la universitat en les preinscripcions dels anys 2012, 2013 i 2014, s’especifiquen a continuació:  – Quadre de ponderacions de 2012. (ponderacions aprovades i publicades el mes de març 2010) – Quadre de ponderacions de 2013. (ponderacions aprovades i publicades el mes de juny 2011) – Quadre de ponderacions de 2014. (ponderacions aprovades i publicades el mes de novembre 2011) (Totes les modificacions en els quadres de ponderacions posteriors a la data d’aprovació corresponen als nous títols de grau que es vagin incorporant o bé a canvis en aplicació de les noves disposicions normatives. En aquest sentit es recomana consultar-ne la darrera actualització: http://www.gencat.cat/universitats/preinscripcio). Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU per a la Preinscripció Universitària 2012, 2013 i 2014

12 |

Tecnologia industrial

Química

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Matemàtiques

Literatura castellana

Literatura catalana

Llatí

Història de l’art

Grec

Geografia

Física

Electrotècnia

Economia de l’empresa

Disseny

Dibuix tècnic

Dibuix artístic

Biologia

Anàlisi musical

Graus

Cultura audiovisual

Matèries

Ciències de la terra i del medi ambient

Branca: Ciències

Biologia

0,2 0,2

0,1 0,2

0,2

0,2 0,1

Biotecnologia

0,2 0,1

0,1 0,2

0,2

0,2 0,1

Ciències Ambientals

0,2 0,2

0,1 0,2

0,2

0,2 0,1

Química

0,1 0,1

0,1 0,2

0,2

0,2 0,1


Facultat de Ciències

Facultat de Ciències / Campus Montilivi Tel. 972 41 87 00 www.udg.edu/fc deg.ciencies@udg.edu

| 13


14 |


CIAE. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Informació sobre estudis i titulacions, canvis d’estudis, informació sobre beques, accés, borsa de treball i orientació per a la recerca de feina, oferta de tercer cicle i de formació continuada, suport a les gestions administratives, el que pots fer al campus i a la ciutat de Girona, activitats lúdiques i culturals, lloguers de bicicletes, esports, allotjament (el Servei d’Allotjament Universitari), atenció psicològica, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, espais de voluntariat, associacions d’exestudiants, el Cor de la UdG, Castellers Xoriguers, Aula de Teatre, etc. Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 46 – Fax 972 41 98 44 http://www.udg.edu/ciae informacio@udg.edu Servei d’Allotjament Universitari (SAU) Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 98 43 – Fax 972 41 98 44 sau@udg.edu http://www.udg.edu/sau Consell d’Estudiants Alemanys, 9 (edifici Butinyanes) Tel. 972 41 81 16 – 972 41 87 01 consell.estudiants@udg.es http://www.udg.edu/consellestudiants Biblioteca http://biblioteca.udg.edu Unitat Barri Vell Plaça Ferrater Mora, 1 Tel. 972 41 80 30 – Fax 972 41 82 30 biblioteca.barrivell@udg.edu Unitat Emili Grahit Emili Grahit, 77 Tel. 972 41 83 49 – Fax 972 41 83 01 biblioteca.emiligrahit@udg.edu Unitat Montilivi Tel. 972 41 83 98 – Fax 972 41 83 61 biblioteca.montilivi@udg.edu Servei d’Esports Zona esportiva Campus Montilivi Tel. 972 41 80 60 – Fax 972 41 88 03 esports@udg.edu http://www.udg.edu/esports

Servei de Llengües Modernes Campus de Montilivi – edifici de Dret – nivell 0 Tel. 972 41 82 64 – Fax 972 41 81 21 llengues@udg.edu http://www.udg.edu/llengues Oficina Verda Campus Montilivi – Mòdul 23 Tel. 972 41 98 50 – Fax 972 41 98 49 oficinaverda@udg.edu http://www.udg.edu/ov/ Oficina de Cooperació per al Desenvolupament Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel. 972 41 80 77 – Fax 972 41 98 44 cooperacio@udg.edu http://www.udg.edu/cooperacio Residència Universitària del Campus de Montilivi Mercè Rodoreda, 2 - 17007 Girona Tel. 972 588 200 - Fax 972 58 84 09 montilivi@resa.es http://www.resa.es Residència d’Estudiants Cerverí de Girona Ciutadans, 9 - 17004 Girona Tel. 972 21 80 03 – Fax 972 21 20 23 alberg_girona@tujuca.com http://www.gencat.net/catalunyajove Residència Sant Daniel Sant Daniel, 57 - 17007 Girona Tel. 972 20 12 41 - 972 48 53 80 rsantdaniel@virtualdomus.com http://www.residenciasantdaniel.com Teatre, cant, castellers, Festa Major... A la UdG podràs participar, si tens vocació artística, en l’Aula de Teatre, amb muntatges anuals, organització de mostres d’espectacles, seminaris i cursos; o bé en el Cor de la UdG, que participa en els actes acadèmics de la mateixa universitat i fa intercanvis amb altres formacions culturals. La colla castellera Xoriguers de la UdG és també un dels emblemes de la nostra institució: organitza diades castelleres amb presència d’altres colles universitàries i participa en esdeveniments ciutadans i del món universitari en general.

| 15


Facultat de Ciències Campus Montilivi 17071 Girona Tel. 972 41 87 00 deg.ciencies@udg.edu www.udg.edu/fc I si vols continuar estudiant www.udg.edu/masters

info@clam.cat/gener 2012 · Imprès en paper Cyclus Print

CIAE Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Campus Montilivi 17071 Girona Tel. 972 41 80 46 informacio@udg.edu

www.udg.edu 16 |

Facultat de Ciències  

guia estudis 2012

Advertisement