Page 1

A la UdG estudiem

ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS ESTUDIANTS DE BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS, I PER ALS MÉS GRANS DE 25, 40 I 45 ANYS

TRIA LA TEVA OPCIÓ

Accés a la universitat: http://www.udg.edu/acces Busca’ns a les principals xarxes socials YouTube, Twitter, Facebook... (acrònim Univgirona)

ACCÉS A LA UDG 2011.indd 1

07/03/11 09:44


Estudis a la UdG · Curs 2011–2012 Taula 1. Estudis de grau que imparteix la Universitat de Girona vinculats a les branques de coneixement Centres universitaris integrats

Branques de coneixement Titulacions universitàries

Arts i Humanitats

Ciències

Ciències de la Salut

Grau en Educació Social Grau en Mestre/a d’Educació Primària Grau en Pedagogia Grau en Psicologia

a

Grau en Treball Social Grau en Comunicació Cultural Grau en Filosofia

Facultat de Lletres

Grau en Història de l’Art Grau en Llengua i Literatura Catalanes Grau en Llengua i Literatura Espanyoles Grau en Biologia Facultat de Ciències

Grau en Biotecnologia Grau en Ciències Ambientals Grau en Química

Facultat de Dret

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Grau en Criminologia Grau en Dret Grau en Arquitectura Grau en Enginyeria Agroalimentària Grau en Enginyeria d’Edificació

Escola Politècnica Superior

a a a

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient Grau en Història

Grau en Enginyeria Elèctrica Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Grau en Enginyeria Informàtica Grau en Enginyeria Mecànica Grau en Enginyeria Química

Enginyeria i Arquitectura

a a a a

Grau en Mestre/a d’Educació Infantil Facultat d’Educació i Psicologia

Ciències Socials i Jurídiques

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 3


Centres universitaris integrats Facultat d’Infermeria

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Facultat de Turisme

Facultat de Medicina

Branques de coneixement Titulacions universitàries

Arts i Humanitats

Ciències

Grau en Infermeria

Ciències de la Salut

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

a

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

a

Grau en Comptabilitat i Finances

a

Grau en Economia

a

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

a

Grau en Turisme

a

Grau en Medicina

a

Centres universitaris adscrits Escola Universitària ERAM EUSES - Escola Universitària de la Salut i l’Esport

Branques de coneixement Titulacions universitàries

Arts i Humanitats

Ciències

Ciències de la Salut

Grau en Audiovisual i Multimèdia

Ciències Socials i Jurídiques

a

Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

a

Grau en Fisioteràpia

a

Escola Universitària de Turisme CETA

Grau en Turisme

a

Escola Universitària de Turisme Euroaula

Grau en Turisme

a

Escola Universitària de Turisme Formàtic Barna

Grau en Turisme

a

Escola Universitària de Turisme Mediterrani

Grau en Turisme

a

Escola Universitària de Turisme de Sant Pol de Mar

Grau en Turisme

a

4

Enginyeria i Arquitectura


Accés a la universitat. Preinscripció Per accedir al primer curs d’un estudi universitari cal fer la preinscripció universitària. És un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari. La preinscripció es fa al portal Accesnet: https://accesnet.gencat.cat durant el mes de juny. L’accés a la universitat està regulat pel Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre i normativa de desplegament publicada a la pàgina web d’accés), que estableix les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, és el nou model d’accés a la universitat, que diferencia entre la nota d’accés i la nota d’admissió. (Per obtenir més informació i exemples consulteu els apartats de selectivitat i preinscripció al web http://www.udg.edu/acces).

Accés a la universitat per als estudiants provinents de batxillerat amb PAU La prova d’accés a la universitat (a partir de l’any 2010) s’estructura en dues fases: - General: obligatòria i amb validesa indefinida. Consta de cinc exercicis, quatre són de les matèries comunes i el cinquè exercici és sobre una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. - Específica: voluntària. Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de batxillerat, distintes de l’examinada en la fase general. Les persones que estiguin en possessió del títol de Batxillerat i superin les PAU podran accedir a la universitat. La nota d’accés a la universitat és el resultat de la mitjana aritmètica dels cincs exercicis fets, ponderada amb l’expedient de batxillerat. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Nota d’accés = 0,6*QMB + 0,4*QFG QMB = qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar la nota d’admissió els estudiants poden examinar-se de la fase específica d’un màxim de tres matèries de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar (consulteu la taula 1, pàgines 3 i 4). Les matèries ponderen 0,1 o 0,2, segons la titulació i la universitat on es vulgui cursar.

Accés a la universitat per als estudiants provinents de cicles formatius de grau superior Les persones que estiguin en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior poden accedir sense necessitat de fer cap prova als estudis universitaris, a menys que l’estudiant vulgui obtenir més nota d’admissió. En aquest cas, cal que s’examinin d’un màxim de tres matèries de modalitat del batxillerat en la fase específica de les PAU. La nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Per millorar la nota d’admissió els estudiants poden examinar-se en la fase específica de PAU d’un màxim de tres matèries de modalitat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar (consulteu la taula 1, pàgines 3 i 4). Les matèries ponderen 0,1 o 0,2, segons la titulació i la universitat on es vulgui cursar.

Nota d’admissió per a estudiants provinents de batxillerat i cicles formatius de grau superior La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) es calcula amb la fórmula: Nota d’admissió = Nota d’accés + a*M1 + b*M2 M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica, que un cop ponderades en relació amb la titulació a la qual l’estudiant vol accedir donin les notes més altes. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). Vegeu la taula de paràmetres de ponderació. L’estudiant obté una nota d’admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. L’adjudicació de places es fa en funció de la nota d’admissió: - ponderada, que incorpora, com a màxim, les dues millors qualificacions, un cop ponderades, de les matèries superades en fase específica; - corresponent a la nota d’accés mateixa, en cas que l’estudiant no hagi optat a la fase específica de les PAU.

5


Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU per a la Preinscripció Universitària 2011

Enginyeria i Arquitectura

Ciències Socials i Jurídiques

Ciències de la Salut

Ciències

Arts i Humanitats

6

0,2

0,2

0,2

Tecnologia Industrial

0,2

Química

Literatura Castellana

0,2

Matemàtiques Aplic. a les CC.SS

Literatura Catalana

0,2

Matemàtiques

Llatí

0,1

Història de l’Art

0,2

Grec

Economia de l’Empresa

0,1

Geografia

Disseny

0,2

Física

Dibuix Tècnic

0,2

Electrotècnia

Dibuix Artístic

C. de la Terra i Mediambientals

0,2

Cultura Audiovisual

Comunicació Cultural

Biologia

Grau Anàlisi Musical

Branca

Matèries

0,2

Filosofia

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

Història

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2 0,2

Història de l’Art

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Llengua i Literatura Catalanes

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Llengua i Literatura Espanyoles

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Biologia

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Biotecnologia

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Ciències Ambientals

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Química

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Fisioteràpia

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

Infermeria

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

Medicina

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

Psicologia

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Administració i Direcció d’Empreses

0,1

Audiovisual i Multimèdia

0,2

0,2

0,1

0,2

Ciències Polítiques i de l’Administració

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Comptabilitat i Finances

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Criminologia

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Dret

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Economia

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Educació Social

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Mestre Educació Infantil

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2 0,2

Mestre Educació Primària

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Pedagogia

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Publicitat i Relacions Públiques

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Treball Social

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Turisme

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Arquitectura

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enginyeria Agroalimentària

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enginyeria d’Edificació

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enginyeria Elèctrica

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1 0,2

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Enginyeria en Tecnologies Industrials

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enginyeria Informàtica

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Enginyeria Mecànica

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Enginyeria Química

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2


Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU per a la Preinscripció Universitària 2012

Literatura Castellana

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Història

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Història de l’Art

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Llengua i Literatura Catalanes

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Llengua i Literatura Espanyoles

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

Tecnologia Industrial

Literatura Catalana

0,2

0,1

Química

Llatí

Matemàtiques Aplic. a les CC.SS

Història de l’Art

0,1

0,1

Matemàtiques

Grec

0,2

0,1

Geografia

0,2

0,1

Física

Disseny

0,2

Electrotècnia

Dibuix Tècnic

Economia de l’Empresa

Dibuix Artístic

Comunicació Cultural Filosofia

Biologia

Cultura Audiovisual

Arts i Humanitats Ciències Ciències de la Salut Ciències Socials i Jurídiques Enginyeria i Arquitectura

C. de la Terra i Mediambientals

Grau Anàlisi Musical

Branca

Matèries

0,1

Biologia

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Biotecnologia

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Ciències Ambientals

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Química

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

0,2

0,1

0,2

0,2

Fisioteràpia

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

Infermeria

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2 0,2

Medicina

0,2

0,1

0,2

0,1

Psicologia

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Administració i Direcció d’Empreses

0,1

Audiovisual i Multimèdia

0,2

0,1

0,1

0,2

Ciències Polítiques i de l’Administració

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Comptabilitat i Finances

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Criminologia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Dret

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Economia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Educació Social

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Mestre Educació Infantil

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Mestre Educació Primària

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Pedagogia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Publicitat i Relacions Públiques

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Treball Social

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Turisme

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Arquitectura

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Enginyeria Agroalimentària

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enginyeria d’Edificació

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Enginyeria Elèctrica

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1 0,2

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enginyeria en Tecnologies Industrials

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Enginyeria Informàtica

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Enginyeria Mecànica

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

Enginyeria Química

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

7


Convalidació de crèdits de cfgs a estudis universitaris de grau Els estudiants que hagin superat un determinat cicle formatiu de grau superior i iniciïn un ensenyament universitari a la UdG poden obtenir la convalidació de crèdits d’acord amb la taula de correspondències següent. Si procedeixen de qualsevol centre d’ensenyament secundari de Catalunya, aquests estudiants poden sol·licitar el reconeixement a la secretaria acadèmica del seu centre docent a partir del moment en què hagin obtingut plaça. Perquè el reconeixement es faci efectiu, cal abonar el preu establert en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya. A l’adreça http://www.udg.edu/convalidacionsCFGS, podeu consultar les assignatures que es reconeixen, el nombre de crèdits de cadascuna i el curs en què estan programades en el pla d’estudis.

Grau UdG

Facultat d’Educació i Psicologia

Educació Social Mestre Educació Infantil

Mestre Educació Primària

Pedagogia

Facultat de Lletres

Treball Social

Comunicació Cultural

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Mediambient

Facultat de Ciències

Història

8

Biologia

Cicle formatiu

Crèdits reconeguts

Animació Sociocultural

33

Integració Social

33

Educació Infantil

47

Educació Infantil (CFGS-LOE)

47

Animació d’activitats físiques i esportives

12

Educació Infantil

19

Educació Infantil (CFGS-LOE)

19

Integració Social

6

Animació Sociocultural

24

Integració Social

24

Animació Sociocultural

24

Integració Social

30

Animació Sociocultural

12

Educació Infantil

12

Educació Infantil (CFGS-LOE)

12

Imatge

12

Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles

12

Realització d’audiovisuals i espectacles

12

So

12

Desenvolupament de projectes urbanístics

12

Gestió i organització de recursos

18

Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles

12

Realització d’audiovisuals i espectacles

12

Anàlisi i control

27

Anatomia patològica i citologia

9

Fabricació de productes farmacèutics

12

Indústria alimentària

18

Indústria de procés de pasta i paper

6

Indústria de procés químic

12

Laboratori de diagnòstic clínic

27

Química ambiental

21

Salut ambiental

12


Grau UdG

Facultat de Ciències

Biotecnologia

Ciències Ambientals

Química

Escola Politècnica Superior

Arquitectura

Enginyeria Agroalimentària

Enginyeria d’Edificació

Enginyeria Elèctrica

Cicle formatiu

Crèdits reconeguts

Anàlisi i control

27

Anatomia patològica i citologia

6

Fabricació de productes farmacèutics

12

Indústria alimentària

18

Indústries de procés de pasta i paper

6

Indústries de procés químic

12

Laboratori de diagnòstic clínic

27

Química ambiental

21

Salut ambiental

12

Anàlisi i control

21

Fabricació de productes farmacèutics

12

Indústria alimentària

12

Indústries de procés de pasta i paper

6

Indústries de procés químic

12

Laboratori de diagnòstic clínic

21

Química ambiental

21

Salut ambiental

15

Anàlisi i control

36

Fabricació de productes farmacèutics

18

Indústria alimentària

18

Indústries de procés de pasta i paper

6

Indústries de procés químic

27

Laboratori de diagnòstic clínic

21

Química ambiental

27

Salut ambiental

12

Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques

12

Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció

21

Realització i plans d’obra

6

Anàlisi i control

18

Dietètica

6

Gestió i organització d’empreses

60

Gestió i organització de recursos

34

Indústria alimentària

42

Indústries del procés químic

18

Química ambiental

22

Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques

17

Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció

35

Realització i plans d’obra

23

Desenvolupament de productes

27

Instal·lacions electrotècniques

33

Manteniment d’equip industrial

29

Sistemes de regulació i control automàtics

35

Sistemes de telecomunicació i informàtics

14

9


Grau UdG

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Escola Politècnica Superior

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Mecànica

Facultat de Turisme

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Enginyeria Química

10

Administració i Direcció d’Empreses

Comptabilitat i Finances

Economia

Turisme

Cicle formatiu

Crèdits reconeguts

Desenvolupament de productes

40

Instal·lacions electrotècniques

23

Manteniment d’equip industrial

29

Sistemes de regulació i control automàtics

35

Sistemes de telecomunicació i informàtics

14

Administració de sistemes informàtics

34

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

34

Sistemes de telecomunicació i informàtics

20

Automoció

12

Contruccions metàl·liques

24

Desenvolupament de projectes d’intal·lacions de fluids, tèrmiques i de manuntenció

18

Desenvolupament de projectes mecànics

22

Instal·lacions electrotècniques

6

Manteniment d’equip industrial

13

Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés

12

Producció per mecanització

27

Anàlisi i control

36

Indústria alimentària

37

Indústries de procés de pasta i paper

49

Indústries de procés químic

16

Química ambiental

36

Administració de sistemes informàtics

6

Administració i finances

18

Comerç internacional

12

Gestió comercial i màrqueting

12

Administració de sistemes informàtics

6

Administració i finances

24

Comerç internacional

12

Gestió comercial i màrqueting

12

Administració de sistemes informàtics

6

Administració i finances

6

Comerç internacional

6

Gestió comercial i màrqueting

6

Administració i finances

24

Agències de viatges

33

Allotjament

27

Animació turística

9

Gestió comercial i màrqueting

12

Informació i comercialització turístiques

21

Restauració

27

Secretariat

6


Turisme

Turisme

Escola Universitària de Turisme Formàtic Barna

Turisme

ERAM

Turisme

Audiovisual i Multimèdia

EUSES

Escola Universitària de Turisme Euroaula

Escola Universitària de Turisme CETA

Escola Universitària de Turisme Mediterrani

Grau UdG

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Cicle formatiu

Crèdits reconeguts

Administració i finances

24

Agències de viatges

33

Allotjament

27

Animació turística

9

Gestió comercial i màrqueting

12

Informació i comercialització turístiques

21

Restauració

27

Secretariat

6

Administració i finances

24

Agències de viatges

33

Allotjament

27

Animació turística

9

Gestió comercial i màrqueting

12

Informació i comercialització turístiques

21

Restauració

27

Secretariat

6

Administració i finances

24

Agències de viatges

33

Allotjament

27

Animació turística

9

Gestió comercial i màrqueting

12

Informació i comercialització turístiques

21

Restauració

27

Secretariat

6

Administració i finances

24

Agències de viatges

33

Allotjament

27

Animació turística

9

Gestió comercial i màrqueting

12

Informació i comercialització turístiques

21

Restauració

27

Secretariat

6

Imatge

33

Realització d’audiovisuals i espectacles

37

Animació d’activitats físiques i esportives

12

11


Accés a la universitat per a més grans de 25 anys La prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys és comuna per a totes les universitats de Catalunya i es convoca una vegada l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Un cop superada, la prova té validesa indefinida. Requisits: • Tenir 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es realitza la prova. • No tenir superades les PAU. Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys s’estructuren en dues fases: • Fase general: igual per a tots els candidats. Consta de quatre exercicis (Comentari de text, Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua estrangera). • Fase específica: s’estructura en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau (consulteu taula 1, pàgines 1 i 2). El candidat ha d’escollir una de les cinc opcions. La prova específica consta de dos exercicis corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada.

OPCIONS D’ACCÉS A) Arts i Humanitats B) Ciències C) Ciències de la Salut D) Ciències Socials i Jurídiques E) Enginyeria i Arquitectura

MATÈRIES Filosofia, Geografia, Història contemporània, Història de l’art, Literatura Biologia, Física, Matemàtiques, Química Biologia, Estadística, Física, Matemàtiques, Química Economia de l’empresa, Estadística, Geografia, Història contemporània, Matemàtiques Dibuix tècnic, Economia de l’empresa, Física, Matemàtiques, Química

Reserva de qualificacions de fase de la convocatòria immediatament anterior a l’actual: els candidats que, en la convocatòria immediatament anterior a l’actual, hagin obtingut una qualificació de cinc o més punts en una o ambdues fases de la prova, podran fer ús d’aquesta qualificació en la convocatòria actual. Es reserva el 3% de les places totals de cada centre i estudi. Per obtenir més informació consulteu: http://www.udg.edu/acces/MG25

Accés a la universitat per a més grans de 45 anys

La prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys és comuna per a totes les universitats de Catalunya i es convoca una vegada l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la. També és necessari fer una entrevista. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte/a, només té validesa l’any en què es fa i per accedir a un sol centre i estudi. Requisits: • Tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es fa la prova. • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.  La prova d’accés per a més grans de 45 anys s’estructura en tres exàmens (Comentari de text, Llengua catalana i Llengua castellana). Es reserva l’1% de les places totals de cada centre i estudi. Per obtenir més informació consulteu: http://www.udg.edu/acces/MG45

Accés a la universitat per a més grans de 40 anys

Poden accedir a la universitat per aquesta via les persones que compleixin els requisits següents: • Tenir 40 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es realitza la prova. • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat. • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l’ensenyament de grau per al qual sol·liciten l’accés. • Fer una entrevista personal per a l’estudi sol·licitat i obtenir la resolució d’apte/a.

Es reserva l’1% de les places totals de cada centre i estudi. Per obtenir més informació consulteu: http://www.udg.edu/acces/MG40 12


NOTES DE TALL DEL CURS 2010-2011 Titulació UdG Administració i Direcció d’Empreses Arquitectura Audiovisual i Multimèdia (ERAM)1 Biologia Biotecnologia Ciències Ambientals Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport1 Ciències Polítiques i de l’Administració Comptabilitat i Finances Comunicació Cultural Criminologia Dret Economia Educació Infantil Educació Primària Educació Social Enginyeria Agroalimentària Enginyeria d’Edificació Enginyeria Elèctrica Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Enginyeria en Tecnologies Industrials Enginyeria Informàtica Enginyeria Mecànica Enginyeria Química Filosofia Fisioteràpia “EUSES” 1 Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient Història Història de l’Art Infermeria Llengua i Literatura Catalanes Llengua i Literatura Espanyoles Medicina Pedagogia Psicologia Publicitat i Relacions Públiques Química Treball Social Turisme (Girona) Turisme “CETA” (Barcelona) 1 Turisme “EU Formàtic Barna” (Barcelona) 1 Turisme “Euroaula” (Barcelona) 1 Turisme “Mediterrani” (Barcelona) 1 Turisme “Escola Hostaleria i Turisme” (Sant Pol) 1

PAU/CFGS

MG25

Titulats universitaris

MG45

8,654 9,158 6,158 8,444 9,740 5,802 5,000 5,000 5,000 6,482 7,500 5,740 5,700 9,760 8,715 8,135 5,000 5,140 5,000 5,000 5,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 9,070 5,000 5,000 11,610 7,712 8,346 8,036 5,000 6,654 5,038 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

7,563 5,000 5,438 5,000 5,460 5,000 5,000 5,000 5,000 7,250 7,188 6,813 5,000 7,438 7,625 8,063 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,750 5,000 5,000 6,688 7,063 5,500 6,300 5,000 6,625 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

6,950 6,690 5,000 6,270 6,750 5,000 5,000 5,000 5,890 5,000 7,240 5,000 5,000 7,340 7,520 6,960 5,000 6,140 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,040 5,000 5,000 5,000 5,000 7,500 5,000 5,000 8,380 7,000 7,630 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000 5,000 8,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 5,000 7,167 5,000 5,000 5,000 6,333 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

(1) Centre adscrit a la UdG

13


Centres UdG · Campus Barri Vell Edifici Les Àligues – Rectorat Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Tel. 972 41 80 11 Facultat d’Educació i Psicologia Pl. Sant Domènec, 9 17071 Girona Tel. 972 41 83 20 http://www.udg.edu/fep secademica.fep@udg.edu Facultat de Lletres Pl. Ferrater Mora, 1 17071 Girona Tel. 972 41 82 20 http://www.udg.edu/fll secrefll@llistes.udg.edu Facultat de Turisme C/ Alemanys, 4 17071 Girona Tel. 972 41 97 03 http://www.udg.edu/ft secacad.fturisme@udg.edu

· Campus Montilivi Escola Politècnica Superior 17071 Girona Tel. 972 41 84 20 http://www.udg.edu/eps infoacad@eps.udg.edu Facultat de Ciències 17071 Girona Tel. 972 41 87 20 http://www.udg.edu/fc sec.academica@fc.udg.edu Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 17071 Girona Tel. 972 41 80 02 http://www.udg.edu/fcee informacio.economiques@udg.edu

14

Facultat de Dret 17071 Girona Tel. 972 41 81 20 http://www.udg.edu/fd sacademica@dret.udg.edu

Escola Universitària de Turisme Euroaula C/ Aragó, 208-210 08011 Barcelona Tel. 93 451 03 06 http://www.euroaula.com info@euroaula.com

· Campus Girona Centre

Escola Universitària de Turisme Formàtic Barna Passeig de Gràcia, 66 08007 Barcelona Tel. 93 215 88 66 / 93 215 68 00 http://www.formatic-barna.com formatic@formatic-barna.com

Facultat de Medicina C/ Emili Grahit, 77 17071 Girona Tel. 972 41 96 16 http://www.udg.edu/fm secacad.medicina@udg.edu Facultat d’Infermeria C/ Emili Grahit, 77 17071 Girona Tel. 972 41 89 14 http://www.udg.edu/inf sacad.infermeria@udg.edu

· Centres adscrits Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM) Factoria Cultural Coma Cros – F3C C/ Sant Antoni, 1 17190 Salt Tel. 972 40 22 58 http://www.eram.cat eram@eram.cat EUSES – Escola Universitària de la Salut i l’Esport C/ Francesc Macià, 65 17190 Salt Tel. 972 40 51 30 http://www.euses.cat info@euses.cat Escola Universitària de Turisme CETA C/ Aragó, 55 08015 Barcelona Tel. 93 227 80 90 http://www.ceta.edu.es/ ceta@ceta.edu.es

Escola Universitària de Turisme Mediterrani C/ Rocafort, 104 08015 Barcelona Tel. 93 426 98 22 http://www.mediterrani.com mediterrani@mediterrani.com Escola Universitària de Turisme Sant Pol de Mar Carretera N-II, s/n, km 664 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Tel. 93 760 02 12 http://www.euht-santpol.org info@euht-santpol.org


Campus UdG

Campus Barri Vell

Campus Montilivi

Campus Girona centre 15


El Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Serveis que ofereix Servei i funcions

Contacte

Informació general

Tel. 972 41 80 46 http://www.udg.edu informacio@udg.edu

Accés a la universitat i atenció als estudiants. Informació sobre accés a la universitat (vies d’accés; notes de tall; selectivitat; més grans de 25 anys, de 40 anys i de 45 anys; preinscripció universitària...) i sobre els estudis de la UdG (oferta de titulacions, canvi d’estudis...).

Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés Tel. 972 41 98 54 www.udg.edu/acces acces@udg.edu

Allotjament universitari. Gestió d’anuncis de pisos i habitacions de lloguer, així com residències i altres ofertes d’allotjament.

Servei d’Allotjament Universitari (SAU) Tel. 972 41 98 43 www.udg.edu/sau sau@udg.edu

Beques i ajuts. Informació i gestió de beques, ajuts, préstecs...

Secció de Beques i Ajuts als Estudiants Tel. 972 41 80 53 www.udg.edu/beques beques@udg.edu

Borsa de treball. Intermediació per a l’accés al mercat laboral, promoció i gestió Borsa de Treball Tel. 972 41 80 76 de pràctiques en empreses i institucions, orientació i suport en el procés de Tel. 972 41 98 43 recerca de feina... per a estudiants de la UdG i titulats universitaris. www.udg.edu/borsa borsa@udg.edu Cooperació i voluntariat. Projectes de cooperació per al desenvolupament, ajuts Oficina de Cooperació per al Desenvolupament per pal·liar situacions d’emergència, actuacions de sensibilització i formació de Tel. 972 41 80 77 www.udg.edu/cooperacio la comunitat universitària, borsa de voluntariat... cooperacio@udg.edu voluntariat@udg.edu Registre. Presentació i registre de documents

Oficina Auxiliar del Registre del Campus de Montilivi Tel. 972 41 98 51 http://www3.udg.edu/arxiu/horarisregistre.htm registre@udg.edu

Suport a persones amb discapacitat. Orientació i recursos per a persones amb discapacitat en tots els àmbits universitaris.

Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat Tel. 972 41 96 47 www.udg.edu/discapacitats pla.discapacitats@udg.edu

Títols i certificats. Expedició i lliurament de títols acadèmics, certificats, duplicats, credencials d’homologació...

Secció de Gestió Acadèmica - Negociat de Títols Tel. 972 41 80 45 titols@udg.edu

Com s’hi arriba El CIAE és al campus de Montilivi, davant la Biblioteca i al costat del nou Aulari comú. Per arribar-hi amb bus:  Des de l’estació d’autobusos de Girona, que és al costat de l’estació de tren, surt la línia 8, que puja al campus de Montilivi passant pel campus Centre.  Des dels Jutjats de Girona, la línia 11 passa pel campus Centre i arriba fins al campus de Montilivi.

març 2011 UdGPublicacions

Altres serveis. Ordinadors de consulta a Internet (per fer la preinscripció universitària en línia, automatricular-se...). Fotocopiadora (autoservei, 0,05 euros/còpia)

Accés a la UdG  

informacio per accedir als estudis de la UdG

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you