Page 1

19/1/10

09:50

Page 1

Turisme

UdGFacultat de Turisme

TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

Grau en Publicitat i Relacions PĂşbliques Grau en Turisme

www.udg.edu


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:50

Page 2

Índex Grau en Publicitat i Relacions Públiques / 5 Grau en Turisme / 11

La UdG ja ha assolit la plena adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior. El que va començar el curs 2008-2009 i va continuar, amb quasi 30 graus, el curs 2009-2010, ara ja s’ha completat. Per al curs 2010-2011, totes les titulacions que ofereix la Universitat de Girona estan programades d’acord amb les directrius del Pla de Bolonya. L’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior representa un model més centrat en el teu aprenentatge, dissenyat a partir de les competències que necessitaràs adquirir, i dóna més importància a l’ensenyament pràctic. Significa, també, que el teu títol i les teves competències seran més fàcilment comparables i homologables en l’entorn europeu. Aquesta circumstància, per tant, et facilitarà la mobilitat i millorarà la teva inserció laboral. És una realitat que els estudiants que han començat els graus adaptats estan més satisfets amb la formació que reben. Tu hi guanyes! ESTUDIS ADAPTATS A L’EEES Facultat de Turisme – Grau en Publicitat i Relacions Públiques – Grau en Turisme

2|


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:50

Page 3

Publicitat i Relacions Públiques i Turisme et convenen. La Facultat de Turisme t’ofereix dos estudis plenament competitius, encarats i adaptats a la societat del coneixement: el grau en Publicitat i Relacions Públiques i el grau en Turisme. Els nostres programes d’estudi han estat dissenyats amb criteris professionalitzadors; per això, és la realitat empresarial la que ha inspirat l’elaboració dels currículums i de les metodologies d’innovació docent.

Estudiaràs per integrar-te en uns dels sectors amb més futur de Catalunya.

Aquest curs 2008-2009, la Facultat de Turisme està impartint les dues titulacions amb els models educatius vigents: estudis de diplomatura, de llicenciatura i estudis de grau. Alhora, la Facultat de Turisme t’ofereix estudis de postgrau que es materialitzen en dos Màsters Oficials: el Màster en Direcció i Planificació del Turisme i l’European Master in Tourism Management. Resumint, el nostre objectiu global és formar l’estudiant en l’excel·lència per tal de capacitar-lo davant els reptes, tant professionals com humans, que ens presenta el segle XXI. Estades en altres universitats La Facultat de Turisme participa, des de fa anys, en diversos programes de mobilitat d’estudiants a nivell internacional i nacionals, tant coneguts com el programa LIFELONG LEARNING PROGRAMME – ERASMUS de la Unió Europea, les beques SICUE – Sèneca de l’Estat espanyol o altres que et permetran realitzar part dels estudis en altres universitats. De fet, en l’actualitat la facultat té signats convenis amb molts

|3


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 4

“Podràs fer part dels teus estudis en altres universitats, aprofitant un dels nombrosos convenis que té la Facultat” països europeus i amb la majoria de ciutats espanyoles on s’estudien els Graus en Publicitat i Relacions Públiques i de Turisme.

Detall de les Universitats amb les quals la Facultat de Turisme té conveni: Estat espanyol: Universidad de Huelva, Universidad a Coruña, Universidad de Málaga, Universidad de Oviedo, Universidad de Málaga, Universidad de Oviedo, Universitat Illes Balears, Universidad de Sevilla, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de la Laguna, Universidad de Vigo i Universidad San Jorge (Saragossa) Àustria: Internationales Institut für Tourismus und Management G.M.B.H. Alemanya: Fachhochschule Brandenburg, Bauhaus University Weimar Bèlgica: Plantijn Hogeschool, Haute École Lucia de Brouckère - Institut Arthur Haulot, Hogeschool Limburg, Haute École Charlemagne, Haute École Albert Jacquard Dinamarca: University of Southern Denmark, Roskilde Universitetscenter Eslovàquia: Matej Bel University Eslovènia: Univerza V Ljubljani Finlàndia: Savonia Ammattikorkeakoulu França: Université Montesquieu (Bordeaux IV), Lycée Jean Monnet, Lycée Jules Ferry La Colline, Lycée Privé de la CCI de Nîmes, Université Perpignan Via Domitia, Institute Limayrac Irlanda: Dublin Institut of Technology Itàlia: Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Roma Tre, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, Università degli Studi di Siena Noruega: Hogskolen Telemark Països Baixos: Wageningen University Portugal: Inst. Politecnico de Coimbra, University de Trás-Os-Montes e Alto Douro Regne Unit: Sheffield Hallam University Romania: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti D’altra banda, s’ha de destacar que amb la implantació dels Graus es desplega la possibilitat de cursar els estudis en d’altres universitats amb procediments més flexibles que els que hi havia fins ara.


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 5

Grau en Publicitat i Relacions Públiques| VULL ESTUDIAR PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES Per explotar les meves capacitats creatives. Perquè el segle XXI és el segle de la comunicació, on la publicitat i les relacions públiques tindran un paper essencial. Perquè la demanda d’aquests professionals creix a causa de la necessitat, per part dels mitjans de comunicació, d’incrementar la publicitat per millorar els seus ingressos. Perquè els publicitaris i els relacions públiques són un dels grups professionals més satisfets amb la seva feina.

REQUISITS D’ACCES ALS GRAUS UDG PER AL CURS 2010-2011 PAU – Accés: Fase general – Admissió: Ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Vegeu Taula 1, pàg. 16. CFGS – Accés: Tots – Accés preferent: Els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Vegeu Taula 2, pàg. 17. – Admissió: Es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS preferents. MG25 – Opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques (proves d’accés realitzades a les Universitats Públiques Catalanes i a la Universitat de Vic). MG45 Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista. I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

|5


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 6

Què et convé saber? Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d’una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, d’altra, en el desenvolupament d’estratègies de relacions públiques. Per assolir aquests dos grans objectius, el pla d’estudis dona prioritat a la formació en habilitats comunicatives, en especial les referents a la comunicació estratègica, a les capacitats de gestionar i liderar equips de treball, al domini de les eines bàsiques de la comunicació verbal i de les noves tecnologies aplicades a la realització audiovisual i a la creació de productes multimèdia. Per tant, el desplegament dels estudis segueix un model pràctic d’intervenció didàctica, coherent amb la tipologia de competències seleccionada. Unes competències que pel seu assoliment requereixen posar l’estudiant en situacions reals d’aprenentatge, a través de simulacions, anàlisi de casos i jocs de rol. 6|


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 7

Grau en Publicitat i Relacions Públiques (240 crèdits)

ESTRUCTURA GENERAL ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Crèdits

Total 66 114 30 optatives 6 30 240

MODULS AL LLARG DE LA CARRERA Mòdul Comunicació Expresió gràfica Ètica i comunicació persuasiva Dret i comunicació Màrqueting empresarial i investigació de mercats Fonaments de la publicitat i les RRPP Comunicació audiovisual i hipermedia Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques Planificació de mitjans i suports publicitaris Estratègies i tècniques de les relacions públiques Producció audiovisual i gràfica aplicada a la publicitat i les RRPP Usos i efectes de les pantalles audiovisuals Relacions institucionals Informació i comunicació municipal Seminaris en llengua estrangera Practiques externes Treball final de grau Reconeixement acadèmic

Tipus d’assignatura bàsic bàsic bàsic bàsic bàsic obligatori obligatori obligatori obligatori obligatori optatiu optatiu optatiu optatiu optatiu optatiu treball final de grau reconeixement acadèmic

Nombre de crèdits 20 10 10 10 10 30 30 12 12 30 20 10 10 10 10 20 30 6 240

LA CONCRECIO DE LES ASSIGNATURES DE PRIMER ES AQUESTA

Comunicació Expressió gràfica Ètica i comunicació persuasiva Dret i comunicació Màrqueting empresarial i investigació de mercats

Nombre de crèdits 20 10 10 10 10

LA CONCRECIO DE LES ASSIGNATURES DE SEGON ES AQUESTA Fonaments de la publicitat i les relacions públiques Comunicació audiovisual i hipermèdia

30 30

|7


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Punts essencials dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques Quan acabis els estudis, has d’haver assolit les següents competències: 1. Adquirir un corpus teòric de la publicitat i de les relacions públiques. 2. Dominar les eines del disseny gràfic i de la realització audiovisual i multimèdia. 3. Conèixer l’estructura dels mitjans i suports publicitaris. 4. Utilitzar la comunicació estratègica i persuasiva. 5. Discriminar entre els diversos recursos retòrics per a l’argumentació. 6. Protegir l’ètica i la deontologia en les actuacions professionals, així com l’ordenament jurídic, tant de l’àmbit de la publicitat com de les relacions públiques. 7. Participar i treballar en equips de treball, tot respectant el rol assignat en cada situació. 8. Actuar amb principis de igualtat de gènere, de sostenibilitat i de protecció del mediambient.

Page 8

9. Realitzar un producte audiovisual amb finalitat promocional o propagandística, sent conscient dels seus efectes socials. 10. Dissenyar i aplicar estratègies de relacions institucionals.

Una estructura modular El pla d’estudis s’estructura en mòduls, no pas en assignatures. Això et permetrà tenir una visió clara dels diferents àmbits de la professió, evitant les repeticions de continguts dels plans d’estudis amb moltes assignatures. A més, amb l’estructura modular assoliràs les competències suficients i necessàries per poder incorporar-te al món laboral amb garanties.


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

Però… tindré sortides professionals? Com a professionals de la publicitat: – Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots... – Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social on apareixeran els anuncis. – Comptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

09:51

Page 9

I si vull continuar estudiant? Amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques hauràs assolit les competències professionalitzadores necessàries per accedir al món professional. També podràs accedir a aquells màsters oficials per aprofundir en els temes afectats per l’evolució constant de la comunicació i les seves eines, així com podràs accedir als doctorats.

Com a professionals de les relacions públiques: – Assessorament a empreses sobre temes d’imatge pública i reputació. – Direcció de comunicació d’empreses i institucions públiques i privades. – Gabinets de premsa. – Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publicacions, organització d’esdeveniments, actes protocol·laris.

|9


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 10


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 11

Grau en Turisme| VULL ESTUDIAR TURISME Perquè el turisme és un dels principals sectors econòmics del món. Perquè és un sector amb un fort desenvolupament i amb grans oportunitats de negoci. Perquè ofereix sortides professionals molt diverses i canviants i, per tant, necessita joves emprenedors que vulguin aprofitar els seus coneixements per gestionar i dinamitzar el sector.

REQUISITS D’ACCES ALS GRAUS UDG PER AL CURS 2010-2011 PAU – Accés: Fase general – Admissió: Ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Vegeu Taula 1, pàg. 16. CFGS – Accés: Tots – Accés preferent: Els CFGS que pertanyin a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Vegeu Taula 2, pàg. 17. – Admissió: Es ponderaran amb 0,1 les dues millors qualificacions dels mòduls del CFGS preferents. MG25 – Opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques (proves d’accés realitzades a les Universitats Públiques Catalanes i a la Universitat de Vic). MG45 Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista. I d’altres tipologies d’accessos especials reconeguts per la normativa vigent.

| 11


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 12

Què et convé saber? Els Estudis de Turisme tenen un caràcter pluridisciplinari, obert a perfils molt diversos. Per això estan adreçats a estudiants interessats pel món de l’empresa, de la cultura, del territori, les comunicacions interpersonals, els idiomes o les aplicacions de les noves tecnologies, entre d’altres. Els estudiants de turisme han de ser persones amb iniciativa, creativitat i interessats per alguns dels diversos àmbits del sector turístic. 12 |


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 13

Grau en Turisme (240 crèdits) ESTRUCTURA GENERAL ECTS per tipus d’assignatures Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Reconeixement acadèmic Treball final de grau Total crèdits

Total 66 108 33 12 6 15 240

MODULS AL LLARG DE LA CARRERA Mòdul Fonaments i dimensions del turisme Tècniques financeres i comercials de l’empresa turística Tècniques turístiques Gestió d’allotjaments, intermediació i distribució turística Llengües estrangeres aplicades al turisme Destinacions turístiques Direcció estratègica d’empreses turístiques Recursos i productes turístics Organització i gestió de l’empresa turística Optatives I Optatives II Pràcticum Treball final de grau Reconeixement

Tipus d’assignatura bàsiques bàsiques bàsiques bàsiques obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries obligatòries optatiues optatives pràctiques externes treball final de grau reconeixement acadèmic

Nombre de crèdits 30 12 12 12 36 24 12 24 12 18 15 12 15 6 240

LA CONCRECIO DE LES ASSIGNATURES DE PRIMER ES AQUESTA 1r semestre Comptabilitat d’empreses turístiques Dimensió econòmica del mercat turístic Dimensió socio-cultural del turisme Introducció al turisme Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme

Nombre de crèdits 6 6 6 6 6

2n semestre Dimensió jurídica del turisme Dimensió territorial del turisme Llengües estrangeres aplicades al turisme Màrqueting turístic Tècniques comunicatives

Nombre de crèdits 6 6 6 6 6 60

| 13


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 14

Què és el Grau en Turisme? El Grau en Turisme a la UdG es planteja com un nou corpus formatiu de caràcter superior en turisme, que ha de permetre generar perfils d’especialització específics. Per això, es presenta com un ensenyament transdisciplinar que ha de donar resposta a necessitats formatives relacionades amb qüestions (a) socials, (b) humanístiques, (c) científiques i (d) tècniques. Per això, els estudis de Grau en Turisme es caracteritzen per la transdisciplinarïetat del seu programa formatiu. Una oferta plural, la perspectiva de diverses disciplines tant des del punt de vista conceptual com metodològic, la voluntat del contacte amb el sector a través de la formació pràctica, l’aposta per una àmplia formació lingüística..., en són alguns exemples. Aquests estudis encaixen, alhora, en un context acadèmic de canvi. El sistema educatiu va acompanyat d’una profunda renovació dels mètodes docents, amb l’aplicació d’un nou model d’ensenyament i aprenentatge. Es plantegen uns objectius de formació que contemplen tant l’adquisició de coneixements com la capacitació dels alumnes per a seguir estudiant (competències acadèmiques i competències professionals). Es redueixen les hores de docència directa (classes magistrals) i es dóna més importància a tot el procés d’aprenentatge de l’estudiant, que té un rol més actiu i participatiu durant tot el seu procés de formació. L’estudiant aprèn d’una forma diferent i amb una avaluació que va més enllà dels clàssics exàmens, i que té en compte el seu esforç (treballs, estudi, seminaris, treballs en equip, tutories...).

Pràctiques durant la carrera: les primeres incursions en el món laboral El mòdul del Pràcticum et permetrà completar la teva formació a partir d’una participació activa en el món professional. Podràs realitzar les pràctiques externes a partir d’un ampli ventall d’empreses i institucions col·laboradores de l’àmbit del turisme, seleccionades acuradament a partir d’un procediment de qualitat. Així mateix, podràs fer la teva estada de pràctiques en altres països i continents. En aquest bloc de pràctiques es prepararà un pla de treball individual i personalitzat, traçat prèvia-

14 |


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

ment per totes les parts implicades. El tutor de l’empresa i la persona coordinadora de les pràctiques faran el seguiment de la teva activitat i vetllaran perquè puguis adquirir les competències marcades. D’aquesta manera podràs assolir una certa experiència laboral, podràs implementar les competències desenvolupades en altres mòduls del Grau en Turisme i, alhora, podràs obtenir un coneixement del sector turístic molt valuós per a la teva posterior inserció laboral. L’expertesa de professionals de prestigi del món de l’hoteleria, les agències de viatges, els operadors turístics, la informació turística, el turisme cultural, la planificació i gestió turística, el lleure, el transport, els esports d’aventura, el sector dels esdeveniments i congressos, entre molts altres, et permetrà completar la teva formació en turisme. A més, un cop finalitzats els estudis, podràs disposar d’una borsa de treball que et facilitarà l’accés a un lloc de treball o, si escau, fins i tot estaràs en condicions per a desenvolupar el teu propi projecte empresarial.

I després... què? Quines sortides professionals tindré? Entre els diferents àmbits professionals als quals es pot accedir amb el Grau de Turisme destaquen: les empreses d’allotjament turístics (hotels, càmpings, clubs de vacances, allotjaments de turisme rural, multipropietats, cadenes d’empreses d’allotjament...), en càrrecs de gestió i d’alta direcció empresarial; les empreses d’intermediació, com agències de viatges receptives i emissores, operadors turístics, majoristes i tot tipus d’empreses vinculades, com centrals de reserves; les empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari, així com a empreses d’altres serveis logístics, com són les companyies de lloguer de cotxes, assegurances o banca. Així mateix, un del àmbits més rellevants és el de la gestió i planificació d’espais turístics, ja sigui en l’àmbit local, comarcal, autonòmic, estatal o internacional. Desenvolupant tasques d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), tècnics turístics, tècnics culturals, product managers, assessors, consultors, promotors, dissenyadors de productes...

09:51

Page 15

En l’àmbit de la comunicació, el graduat pot desenvolupar tasques associades a la informació turística (ja sigui en oficines de turisme o donant un servei directe exercint de guia de turisme), i tasques vinculades a la publicitat i màrqueting (agències de publicitat, entitats de promoció turística, centres d’iniciatives, consells comarcals, patronats, associacions...). Dins de l’àmbit de l’oci i del temps lliure, que configura l’anomenada oferta complementària, un graduat en turisme pot desenvolupar tasques de responsabilitat en museus, centres d’interpretació, conjunts monumentals, monuments, parcs temàtics, parcs aquàtics, parcs naturals, camps de golf, clubs nàutics, casinos, centres termals, empreses d’animació, estacions d’esquí i de muntanya, empreses d’organització de congressos, empreses d’esports d’aventura o complexos recreatius i comercials.

I si vull continuar estudiant? Un cop acabat el Grau en Turisme pots accedir a un dels màsters universitaris especialitzats en turisme que t’ofereix la Universitat de Girona a través de la seva Escola de Postgrau: – Màster interuniversitari en Direcció i Planificació del Turisme (MDPT), conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili. – European Master in Tourism Management (EMTM), realitzat conjuntament amb la Universitat de Southern Denmark (Dinamarca) i la Universitat de Ljubljana (Eslovènia). Els dos màsters estan inserits en l’espai europeu d’ensenyament superior el que facilita el seu reconeixement i homologació a Europa. Tenen una durada de 120 crèdits ECTS i el seu objectiu és dotar als estudiants de coneixements avançats en turisme que els permetin assumir càrrecs directius a les empreses i administracions públiques. També la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació et proposa un ampli programa de màsters propis, postgraus, cursos d’especialització i altres activitats de postgrau en tots els àmbits del coneixement.

| 15


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 16

Nou accés a la universitat a partir de la preinscripció 2010 Per accedir al primer curs d’un estudi universitari cal fer la preinscripció universitària. És un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d’ingrés al primer curs de qualsevol estudi universitari. A partir del proper curs s’aplicarà un nou model d’accés el qual ve regulat pel Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre) i actualitzat per l’Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig (BOE núm. 135, de 4 de juny), que estableix les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau. (Per a més informació i exemples consulteu els apartats de selectivitat i preinscripció al web http://www.udg.edu/acces).

Taula 1 Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de Batxillerat per a l’accés a la Universitat 2010-2012

Turisme

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Tecnologia Industrial

Química

Matemàtiques Aplic a las CS

Matemàtiques

Literatura Castellana

Literatura Catalana

Llatí

Història de l’Art

Grec

Geografia

Física

Electrotècnia

Economia de l’Empresa

Disseny

Dibuix Tècnic

Dibuix Artístic

Ciències Socials i Jurídiques

Cultura Audiovisual

Publicitat i Relacions Públiques

C de la Terra i Mediambientals

Branca

Biologia

Grau

Anàlisi Musical

Matèries

El RD. 1892 estableix, entre d’altres, un nou model de Proves d’Accés a la Universitat, PAU. Les noves PAU s’estructuren en dues fases: T– general: obligatòria i amb validesa indefinida. Consta de cinc exercicis, on quatre són de les matèries comunes i

el cinquè exercici és una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. – específica: voluntària. Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. La nota d’accés a la universitat és el resultat de la mitjana aritmètica dels cincs exercicis realitzats ponderada amb l’expedient de batxillerat. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. Els estudiants que vulguin podran incrementar aquesta nota d’accés, examinant-se de la fase específica d’un màxim de tres matèries de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que vulguin cursar. Les matèries ponderaran 0,1 o 0,2 segons la titulació i a la universitat que es vulgui cursar. Nota d’admissió: Aquest nou model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió: l’estudiant obté una nota d’admissió específica per cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) es calcula amb la fórmula: Nota d’admissió = 0,6*QMB + 0,4*QFG + a*M1+ b*M2 Nota d’accés QMB = qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general 16 |


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 17

M1, M2 = les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica, que un cop ponderades en relació a la titulació a la qual l’estudiant vol accedir, donin les notes més altes. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Taula 2 Adscripció dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i de Tècnic Esportiu Superior a les Branques de Coneixement Tècnic Superior de Formació Professional Grau

Branca

Família Professional

Ciències Socials i Jurídiques

Activitats Físiques i Esportives Administració i Gestió/Administració Arts Gràfiques Comerç i Màrqueting Hostaleria i Turisme Imatge Personal Imatge i So/Comunicació, Imatge i So Seguretat i Medi Ambient Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Publicitat i Relacions Públiques

Turisme

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny Grau

Branca

Família Professional

Ciències Socials i Jurídiques

Arts Aplicades al Llibre Art Floral Disseny Gràfic

Branca

Família Professional

Ciències Socials i Jurídiques

Títol de Tècnic Esportiu Superior de qualsevol modalitat o especialitat esportiva

Publicitat i Relacions Públiques Turisme Tècnic Esportiu Superior Grau Publicitat i Relacions Públiques Turisme

El RD. 1892 determina que els estudiants que tinguin un títol de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts plàstiques i Disseny, de Tècnic Esportiu Superior i titulacions equivalents a les anteriors podran accedir a la universitat sense necessitat de superar cap prova. Aquests títols donen accés a qualsevol estudi universitari. En aquells estudis en què hi hagi més demanda que oferta, caldrà tenir en compte la nota d’admissió. Aquesta serà el resultat de sumar a la nota mitjana del cicle formatiu les dues millors qualificacions dels mòduls professionals que integren el cicle (sempre que estigui adscrit a la branca de coneixement dels estudis triats, tal i com ha regulat el Ministeri) ponderades a 0,1 per als dos propers cursos (2010-2011 i 2011-2012). Nota d’admissió= NMC + a*M1 + b*M2 NMC = nota mitjana del cicle formatiu a, b = paràmetres de ponderació. El Ministeri estableix que pel proper curs els paràmetres a i b, siguin 0,1. M1, M2= les dues millors qualificacions dels mòduls professionals que integren el cicle amb excepció dels mòduls de Formació i orientació laboral, Formació a centres de treball i el d’Empresa i cultura emprenedora.

| 17


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

CIAE. Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Informació sobre estudis i titulacions, canvis d’estudis, informació sobre beques, accés, borsa de treball i orientació per a la recerca de feina, oferta de tercer cicle i de formació continuada, suport a les gestions administratives, el que pots fer al campus i a la ciutat de Girona, activitats lúdiques i culturals, lloguers de bicicletes, esports, allotjament (el Servei d’Allotjament Universitari), atenció psicològica, promoció i gestió de pràctiques en empreses i institucions, espais de voluntariat, associacions d’exestudiants, el Cor de la UdG, Castellers Xoriguers, Aula de teatre, etc. Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel 972 41 80 46 – Fax 972 41 98 44 http://www.udg.edu/ciae informacio@udg.edu Servei d’Allotjament Universitari (SAU) Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel 972 41 98 43 – Fax 972 41 98 44 sau@udg.edu http://www.udg.edu/sau Consell d’Estudiants Alemanys, 9 (edifici Butinyanes) Tel 972 41 81 16 – 972 41 87 01 consell.estudiants@udg.es http://www.udg.edu/consellestudiants Biblioteca http://biblioteca.udg.edu Unitat Barri Vell Plaça Ferrater Mora, 1 Tel 972 41 80 30 – Fax 972 41 82 30 biblioteca.barrivell@udg.edu Unitat Emili Grahit Emili Grahit, 77 Tel 972 41 83 49 – Fax 972 41 83 01 biblioteca.emiligrahit@udg.edu Unitat Montilivi Tel 972 41 83 98 – Fax 972 41 83 61 biblioteca.montilivi@udg.edu Servei d’Esports Zona esportiva Campus Montilivi Tel 972 41 80 60 – Fax 972 41 88 03 esports@udg.edu http://www.udg.edu/esports

09:51

Page 18

Servei de Llengües Modernes Campus de Montilivi – edifici de Dret – nivell 0 Tel. 972 41 82 64 – Fax 972 41 81 21 llengues@udg.edu http://www.udg.edu/llengues Oficina verda Campus Montilivi – Mòdul 23 Tel 972 41 98 50 – Fax 972 41 98 49 oficinaverda@udg.edu http://www.udg.edu/ov/ Oficina de Cooperació per al Desenvolupament Edifici CIAE – Campus de Montilivi Tel 972 41 80 77 – Fax 972 41 98 44 cooperacio@udg.edu http://www.udg.edu/cooperacio Residència Universitària del Campus de Montilivi Mercè Rodoreda, 2 - 17007 Girona Tel 972 588 200 - Fax 972 58 84 09 montilivi@resa.es http://www.resa.es Residència d’Estudiants Cerverí de Girona Ciutadans, 9 - 17004 Girona Tel 972 21 80 03 – Fax 972 21 20 23 alberg_girona@tujuca.com http://www.gencat.net/catalunyajove Residència Sant Daniel Sant Daniel, 57 - 17007 Girona Tel 972 20 12 41 - 972 48 53 80 rsantdaniel@virtualdomus.com http://www.residenciasantdaniel.com Teatre, Cant, Castellers, Festa Major... A la UdG podràs participar, si tens vocació artística, en l’Aula de Teatre, amb muntatges anuals, organització de mostres d’espectacles, seminaris i cursos; o bé en el Cor de la UdG, que participa en els actes acadèmics de la mateixa universitat i fa intercanvis amb altres formacions culturals. La colla castellera Xoriguers de la UdG és també un dels emblemes de la nostra institució: organitza diades castelleres amb presència d’altres colles universitàries i participa en esdeveniments ciutadans i del món universitari en general.


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 19

Facultat de Turisme

Facultat de Turisme / Campus Barri Vell


TURISME bolonya 2010.qxd:LLETRESBO.qxd

19/1/10

09:51

Page 20

UdGFacultat de Turisme Campus Barri Vell C/ Alemanys, 4 - 17071 GIRONA Tel 972 419 700 Fax 972 419 709 http://www.udg.edu/ft info.fturisme@udg.edu

info@clam.cat/gener 2010

CIAE Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants Campus Montilivi 17071 Girona Tel. 972 41 80 46 informacio@udg.edu www.udg.edu

www.udg.edu

Turisme 2010-11  

Facultat de Turisme. Estudis curs 2010-11

Turisme 2010-11  

Facultat de Turisme. Estudis curs 2010-11

Advertisement