Page 1

A XP O NI

S

UNIVER ITY PRES


|| Δ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

S

UNIVER ITY PRES Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα

ΑΠΟΨΕΙΣ

Διαύγεια και στα πανεπιστήμια τώρα

Σελ. 8

1+2.2011

best

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

of

3 3

äéáíåìåôáé äùñåáí

XPONIA

Η Πρώτη Μηνιαία Φοιτητική Εφημερίδα

40.000 αντίτυπα

TY UNIVERCI

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βήμα στο μέλλον που θέλουμε δια μέσου της περίθαλψης Σελ. 10

Στόχος: Η επιστροφή στην ανάπτυξη από το 2012 H Eλλάδα της ανοχής

Σελ. 4

Ο Μπερλουσκόνι και η (χαμένη) πολιτική ταυτότητα

Σελ. 8

Σελ. 11

Το... μνημόνιο του 1843 ΔΙΕΘΝΗ

Εκσυγχρονιστές, φιλελεύθεροι

ΔΩΡΑ & ΠΟΛΛΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

εμά || θέατρο || σιν ts || n βιβλίο || eve ος έξοδ

Σελ. 15 - 22

Σελ. 12

ΠΑΤΡΑ

Είναι σωστή η αποχή ή κακώς σωπαίνουμε

Σελ. 14

Σελ. 6

(σε stands) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

ΑΘΗΝΑ

• Κυλικείο της σχολής.

Πολυτεχνειούπολη

ΤΕΙ Αθήνας

• Kεντρικό κυλικείο στη πλατεία. • Kυλικείο των Τοπογράφων. • Kυλικείο κοντά στο ΣΕΜΦΕ. • Kυλικείο της πρυτανείας.

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια έξω από την είσοδο της σχολής.

ΧΑΛΚΙΔΑ

Πανεπιστημιούπολη

ΤΕΙ Χαλκίδας

• Kυλικείο στην είσοδο του εστιατορίου στη Φιλοσοφική. • Bιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου" στη Φιλοσοφική. • Kυλικείο του Γεωλογικού Τμήματος. • Kυλικείο της Θεολογικής Σχολής.

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια που βρίσκεται πριν την είσοδο της σχολής.

Ιατρική - Οδοντιατρική

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• Kυλικείο της Ιατρικής. • Kυλικείο της Οδοντιατρικής.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Νομική Αθήνας

• Έξω από το κυλικείο του νέου κτιρίου. • Café-snak "IL POSTO" έξω από την είσοδο του

• Kυλικείο της σχολής.

παλαιού κτιρίου.

Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΤΕΙ Πειραιά

• Kυλικείο της σχολής έξω από το αναγνωστήριο. • Φωτοτυπικό κέντρο απέναντι από την είσοδο της σχολής.

S

UNIVER ITY PRES Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα

¸äñá:

• Kεντρικό κυλικείο της σχολής. • Kυλικείο της ΣΔΟ.

ÉäéïêôÞôçò-Åêäüôçò:

Kùνóôáíôßíïò Öùôåéíüðïõëïò foteinopoulos@upress.gr

ÄéåõèõíôÞò:

Âáóßëçò ÔóéäÞìáò tsidimas@upress.gr

Yπεύθυνος Marketing & Διαφήμισης: Direct Market:

Μάνος Πάνου panou@upress.gr

Υπέυθυνος Πάτρας:

Βαγγέλης Μοσχόπουλος patra@upress.gr

Êáñáãéþñãç Óåñâßáò 7 - Óýíôáãìá Ôçë. - Fax: 210 - 32.23.570, -571 e-mail: info@universitypress.gr

Πέτρος Μακρής ads@upress.gr

url: www.universitypress.gr

DTP Services:

romanόs - ôçë.: 210-82.52.555

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ & ΛΕΣΧΕΣ

• Στην είσοδο της φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Αναγνωστήριο της Νοσηλευτικής.

ONIA

σημεία διανομής

ΠatρΑ Πανεπιστήμιο Πατρών • Βιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου" • Κυλικείο Ιατρικής • Κυλικείο Μηχανικών • Φοιτητική εστία • Κυλικείο Επίκεντρο • Κυλικείο Η/Υ

ΤΕΙ Πατρών • Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρεια «Πύλη». • Φωτοτυπικό κέντρο «EAGLE».

XP

2

UNIVER IT Y PRES

S

ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá: Óïößá Áíäñéïðïýëïõ, ÂáóéëéêÞ ÂåíÝôç, Θεοδώρα Βάμβα, Στέλλα Γεωργίου, ÔæÝíç Äïýíç, Μαριλένα Ζηδιανάκη, Öáßç Èåéáêïý, Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, Γιάννα Καραλή, Êáôåñßíá Êáñáìðßíç, Âáóßëçò ÊïìðïãéÜííçò, Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Óôõëéáíüò ÊïíôÝáò, ÅõÜããåëïò ÌðáôéóôÜôïò, Ìáñßá ÌðåñÞ, Ζωή Μπιζοπούλου, Êáôåñßíá ÐáãêÜëïõ, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ζωή Παρασίδη, ÃéÜííçò ÐÞëéïõñáò, Άννα Ντιώνια, Ειρήνη Πανταζή, Êßìùí ÓáúôÜêçò, ÂáñâÜñá Óêïðåëßôïõ, Σωτήρης Σκουλούδης,Êþóôáò ÓðõñéäÜêïò, Γιαννάτος Τζαννέτος, Ορέστης Τσιδήμας, ÄÞìçôñá Ôóüôóïõ, ËÞäá Öáñáêïýêç, Αναστασία Χρυσανθακοπούλου. Óêéôóïãñáößá:

ÓùôÞñçò ÂáñåëÜò barelskitsa.blogspot.com Μάριος Λιώμης Λουκία Τζωρτζοπούλου

Μετά την ανάγνωση της εφημερίδας μας σκεφτείτε το περιβάλλον.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá êáé ïé óõíåíôåýîåéò, åêöñÜæïõí ðñïóùðéêÝò áðüøåéò êáé ü÷é áðáñáßôçôá ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò ìáò.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

S

UNIVER ITY PRES

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

||

Κοινωνικό Ξεφάντωμα

Το κίνημα «Δεν πληρώνω», η λίστα του Ι.Κ.Α., η απεργία των Μ.Μ.Μ. και το αυτοσχέδιο κέρινο τασάκι δημιουργούν…

Ιστορίες πολιτικοκοινωνικής ανωμαλίας Τρεχάτε ποδαράκια μου Η μέρα διαφαινόταν κουραστική και άκρως προβληματική! Η απεργία των Μ.Μ.Μ. μου είχε κόψει τα φτερά. Αν είναι, όμως, να πάει κάτι στραβά, θα πάει όσο χάλια… Προορισμός μου ήταν το Πάντειο, όπου τελικά έφτασα με το αυτοκίνητο του πατέρα ενός φίλου. Στόχος μου ήταν να επισκεφθώ για πρώτη φορά τη βιβλιοθήκη του. Για κακή μου τύχη ο server είχε «πέσει» και, ως εκ τούτου, ο μοναδικός τρόπος για να πάρω στα χέρια μου τα βιβλία που αναζητούσα ήταν η παιτου γνιώδης μέθοδος Κωνσταντίνου Σπυριδάκου αναζήτησης του kspiridakos@yahoo.com «ζέστη και κρύο». Ξέχασα προς το παρόν τα αισιόδοξα σχέδιά μου και έβγαλα τις σημειώσεις της πτυχιακής που, σε μια στιγμή έμπνευσης, είχα σκεφτεί να πάρω μαζί μου. Αφού μελέτησα για λίγη ώρα, αποφάσισα να αφήσω πίσω μου τη σχολή. Γνώριζα εκ των προτέρων πως η επιστροφή μου από το κέντρο στα δυτικά προάστια θα ήταν δύσκολη υπόθεση. Έχοντας λιγοστά ευρώ στην τσέπη μου –πολυτέλεια το ταξί– είπα να δώσω μία όψη περιπέτειας στη μέρα μου. Κίνησα με τα πόδια προς τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Έκανα έναν περίπατο στην Πλάκα, χάζεψα στο άδειο Μοναστηράκι και γέλασα πολύ με το μπλουζάκι που κρεμόταν σε περίοπτη θέση κι έγραφε: «Τροϊκανέ τροϊκανέ έλα να κάνουμε κονέ». Ο δρόμος με έβγαλε στο Γκάζι. Περιττό να σας πω πως τα γόνατα χόρευαν τουίστ, αλλά είχε και αυτό τη γοητεία του. Εκεί, κάθισα για έναν –μεσημεριανό πια– διπλό ελληνικό σκέτο και κατόπιν πήρα το δρόμο της επιστροφής προς τη Θηβών ακολουθώντας την Πέτρου Ράλλη. Συνολικός χρόνος διαδρομής με τα πόδια: 2 ώρες και 30 λεπτά.

Η λίστα του Ι.Κ.Α. Είχα ξυπνήσει από νωρίς. Χάζευα τo τηλεοπτικό δίδυμο του Κοινωνία Ώρα Mega, τρώγοντας γάλα με κορν φλέικς και κάνοντας chat στο MSN. Γύρω στις 9:30 άκουσα τη γιαγιά μου να βάζει με μανία τα κλειδιά στην πόρτα της και να φωνάζει: «Να χαθούν! Από τις 7 στην ουρά και δεν έκανα τίποτα!» Βγαίνω στην πόρτα και

μετρό ή το κόμιστρο στα διόδια; Ή μήπως μας περνάνε για χαζούς, πως τάχα μου πρόκειται για ανεξάρτητη και χωρίς πολιτικό background κίνηση. Φτάσαμε να νομιμοποιούμε το κατά συρροήν λαμόγιο και έκνομο τύπο που δεν έχει βγάλει ποτέ λεφτά από την τσέπη του για να πληρώσει εισιτήριο; Φυσικά και το εισιτήριο ακρίβυνε και το εθνικό οδικό δίκτυο θέλει ακόμη πολλή δουλειά για να αξίζουν τα λεφτά τους τα διόδια. Θέλετε να το παίξουμε νομοταγείς σε όλα; Γιατί δεν υπάρχει το «Δεν καπνίζω», το «Δεν φοροδιαφεύγω» ή το «Δεν τρέχω». Εκεί, δεν βλέπω κανέναν. Και εσείς κύριε Συνδικαλιστά μου, καλό το «Δεν πληρώνω» σας, αλλά τι να σας πω; Κομματάκι ακριβό μου φαίνεται. Το 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου μου για την ακρίβεια! Θα έρθετε να το πληρώσετε εσείς ή μήπως θα είστε μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη μου, όπως συμβαίνει στη δική σας να είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ;

Τα κεριά και τα τσιγάρα

της ζητάω να μου πει τι είχε συμβεί. «Τι να σου πω, παιδάκι μου;» μου απάντησε κατάκοπη. «Είχα κλείσει ραντεβού στον οφθαλμίατρο. Στο ΙΚΑ. Πάω εκεί και μου λένε: “Δείτε κυρία μου στις λίστες, αν υπάρχει οφθαλμίατρος, γιατί έχουμε απεργία σήμερα”. Το διανοείσαι; Γριά γυναίκα 83 χρονών με έβαλαν να βλέπω (σ.σ. για τον οφθαλμίατρο πήγαινε!) κάτι μακρόσυρτες λίστες, λες και περίμενα να δω αν πέρασα στις πανελλήνιες…» Γέλασα τόσο πολύ!

-Δεν πληρώνεις… -Θα πληρώσω! Μα καλά, είμαστε σοβαροί; Δηλαδή χρειαζόταν το «Δεν πληρώνω» να μας πει αν πρέπει να πληρώσουμε ή όχι εισιτήριο στο

Δεν μπορείτε να φανταστείτε ως που μπορεί να φτάσει η εφευρετικότητα του Έλληνα! Προειδοποιείς τον επιχειρηματία: «Θα σου βάλω πρόστιμο, αν καπνίζουν στο μαγαζί σου» και εκείνος τίποτα! Λες και παίζει στην ταινία «Πιάσε με αν μπορείς» με τον Ντι Κάπριο και τον Χανκς. Είμαι σε café-bar της περιοχής μου και πίνω το ποτό μου. Η ώρα περίπου 2 μετά τα μεσάνυχτα και τα αναμμένα κεριά πάνω στο μπαρ δημιουργούσαν μια ρομαντική ατμόσφαιρα, κάνοντάς με να σκεφτώ πως κάθε μέρα εκεί μέσα είναι σαν του Αγίου Βαλεντίνου. Μη φανταστείτε κανένα ρεσό ή κάποιο λεπτό κεράκι. Το πάχος τους ήταν όσο ένα μεγάλο ποτήρι μπύρας. Τότε είναι που βλέπω έναν πελάτη να κάνει κάτι με το τσιγάρο του στο κερί. Λέω από μέσα μου: «Μπα, η ιδέα μου θα ’ναι. Ίσως να με πείραξε η μπύρα, γιατί είμαι νηστικός». Την επόμενη μέρα πίνω καφέ στον εσωτερικό χώρο του ίδιου μαγαζιού. Τα κεριά κοσμούσαν –αυτή τη φορά σβηστά– τα τραπεζάκια. Κάπου παραδίπλα καθόταν ο επιχειρηματίας με το τσιγάρο του και κουβέντιαζε με την παρέα του. Μέχρι εκεί όλα καλά. Έλα όμως που κάνει την κίνηση ματ και με αφήνει ενεό! Το κερί είχε μια μικρή τρύπα περίπου στο μέσον του, μέσα είχε νερό και «κολυμπούσαν» οι γόπες. Ε, εκεί έσβησε το τσιγάρο του. Δηλαδή, πάνω κεράκι, κάτω τασάκι! Δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα! Άξιζε βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό ευρεσιτεχνίας.

3


4

|| Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

S

UNIVER ITY PRES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

Διαβάστε τι έγινε στην ελληνική οικονομία το 1843, ει. συγκρίνετέ το με το σήμερα και θα αντιληφθείτε τι συμβαίν Η σύγκριση και μόνο ανατριχίλα μπορεί να προκαλέσει. Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει στις τράπεζες της Ευρώπης τα τοκοχρεολύσια παλιότερων δανείων που είχε πάρει η χώρα. Δυστυχώς τα λεφτά δεν είχαν πάει σε υποδομές που θα βοηθούσαν την κατεστραμμένη ελληνική οικονομία, αλλά είχαν σπαταληθεί στους εμφυλίους της επανάστασης και στα λούσα του παλατιού και των Βαυαρών συμβούλων του στέμματος. (Σας θυμίζει τίποτα;) Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλλονται κάθε χρόνο ήταν 7 εκατομμύρια δραχμές και ισοδυναμούσαν με το μισό των συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους που έφταναν μετά βίας τα 14 εκατομμύρια ετησίως. Στην πραγματικότητα, με την καταβολή των τόκων δεν περίσσευε τίποτα να επενδυθεί προς όφελος του ελληνικού λαού. (Αυτό μήπως;) Την άνοιξη του 1843, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα λιτότητας, τα οποία όμως δεν αποδίδουν τόσο ώστε να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα για την ετήσια δόση χρήματα. Έτσι τον Ιούνιο του 1843, η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει τις ξένες κυβερνήσεις ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποσό που χρωστάει και ζητά νέο δάνειο από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να αποπληρώσει τα παλιά. Αυτές αρνούνται κατηγορηματικά. (Βρε κάτι συμπτώσεις…). Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο, εκπρόσωποι των τριών μεγάλων δυνάμεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) κάνουν μια διάσκεψη στο Λονδίνο για το ελληνικό χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολλο. Οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων με το πρωτόκολλο στο χέρι, παρουσιάζονται στην ελληνική κυβέρνηση και απαιτούν την ικανοποίηση του. Αρχίζουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη και μετά από ένα μήνα υπογράφουν μνημόνιο (!), σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να εξοικονομήσει μέσα στους επόμενους μήνες το αστρονομικό πλέον ποσό των 3.6 εκατομμυρίων δραχμών, που θα δοθούν στους δανειστές της. (Πάμε πάλι απ’ την αρχή. Σας θυμίζει τίποτα;) Για να είναι σίγουροι ότι το μνημόνιο θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, οι πρεσβευτές απαιτούν να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που θα εγκρίνει τα μέτρα και να παίρνουν ανά μήνα λεπτομερή κατάσταση της πορείας εφαρμογής τους, αλλά και των ποσών που εισπράττονται. (Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει…)

Για να μην πολυλογώ, σας αναφέρω τα βασικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση μέσα στο 1843 σε εφαρμογή του τότε μνημονίου. Κάθε ομοιότητα με την εποχή μας είναι εντελώς τυχαία και πέραν των προθέσεων του ιστορικού: 1. Απολύθηκε το 1/3 των Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι μισθοί όσων παρέμειναν. 2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν στο σύνολο του πληθυσμού αλλά σε ειδικές κατηγορίες 3. Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των ένστολων και αντί για μισθό οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια. 4. Επιβλήθηκε προκαταβολή στη είσπραξη του φόρου εισοδήματος και της «δεκάτης», που ήταν ο φόρος για την αγροτική παραγωγή. 5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι χαρτοσήμου. 6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου και σταμάτησαν όλα τα δημόσια έργα. 7. Καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους. 8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι και οι μισοί καθηγητές πανεπιστημίου 9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό. 10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα και οι καταπατημένες «εθνικές γαίες» με την πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης. 11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή εφάπαξ ποσού. Δεν είναι ανατριχιαστικά όμοια με την εποχή μας; Είδατε που οι οικονομικές συνταγές λιτότητας είναι σαν το παλιό κρασί; Ίδιες, αιώνες, ανυπόφορες. Κι επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε «τι πέτυχαν με όλα αυτά;», σας απαντώ; Ο κόσμος εξαθλιώθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ξένοι πήραν ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων τους, η χώρα είδε κι έπαθε να συνέλθει, αλλά φαλίρισε ξανά έπειτα από ακριβώς 50 χρόνια, με το «Κύριοι δυστυχώς επτωχεύσαμεν» του Χαρίλαου Τρικούπη το 1893. Πάντως, το συγκεκριμένο μνημόνιο του 1843, από πολλούς ιστορικούς θεωρείται μια από τις σοβαρότερες αφορμές για το ξέσπασμα της επανάστασης της 3ης Σεπτέμβρη 1843, που έφερε το Σύνταγμα στη χώρα. Πηγή: Εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ”


Δείξε το ταλέντο σου και κέρδισε ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη Ένας διαγωνισμός επαγγελματικού επιπέδου αποκλειστικά και μόνο για ερασιτέχνες skaters, στην Αθήνα! Το Red Bull Manny Mania είναι δημιούργημα μιας επίλεκτης ομάδας manual tricksters και του skater της Red Bull, Joey Brezinski. Η ιδέα αλλά και ολόκληρος ο διαγωνισμός, βασίζεται σε ένα μόνο τρικ: το manny (συντομογραφία του manual trick). Το βασικό στοιχεία του manual είναι η ισορροπία, είτε στις μπροστινές είτε στις πίσω δυο ρόδες, που μπορεί να συνδυαστεί με sliding, grinding και flipping, κάνοντας το διαγωνισμό συναρπαστικό, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επιδείξουν τους άπειρους συνδυασμούς tricks και να διεκδικήσουν επάξια τη νίκη. Το Red Bull Manny Mania ξεκίνησε το 2007 από τη Mecca του skateboard, το Venice Beach της Καλιφόρνια. Το 2010 έγινε παγκόσμιο Tour, αναζητώντας τους καλύτερους ερασιτέχνες του είδους σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε 25 χώρες και 6 ηπείρους, προσφέροντας στους νικητές των τοπικών τελικών, το εισιτήριο αλλά και την ευκαιρία να αποδείξουν τις τεχνικές τους ικανότητες στο μεγάλο τελικό του Red Bull Manny Mania που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Περσινός νικητής, Ο βελγικής καταγωγής, Youness Amrani. (http://www.redbull.com.gr/cs/Satellite/el_GR/Sports/Skate-Sports/Red-Bull-Manny-Mania/001242949075707?refmod=CP_RED%20BULL%20MANNY%20MANIA%202011)

Φέτος, το Red Bull Manny Mania, επιστρέφει, και η αναζήτηση των καλύτερων νεοσύλλεκτων skaters του κόσμου ξεκινά από την Αθήνα, ενώ θα διεξαχθεί συνολικά σε περισσότερες από 30 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Ήρθε, λοιπόν, η ώρα για τους αφανείς ήρωες της πλατείας και του πάρκου, να αναγνωριστεί το ταλέντο τους. Αρκεί να καταφθάσουν στην κλειστή αποθήκη της οδού Πειραιώς (Λαμίας 6) στις 20 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00, επιδεικνύοντας τα εκπληκτικά τους manuals σε ένα διαγωνισμό, διεθνών προδιαγραφών, αποκλειστικά και μόνο για ερασιτέχνες skaters!

Στις 20 Φεβρουαρίου 2011, το Red Bull Manny Mania, ένας διεθνής διαγωνισμός υψηλών προδιαγραφών, ξεκινά από την Ελλάδα, αναζητώντας τον καλύτερο ανερχόμενο skateboarder που θα ταξιδέψει τον Αύγουστο στη Νέα Υόρκη για να λάβει μέρος στον Μεγάλο Τελικό. Βασικό μέλος της κριτικής επιτροπής, ο top skater και αθλητής της Red Bull, Giorgio Zavos.

Πρόγραμμα Διαγωνισμού 13:00 – 15:00 Registration 15:00 – 16:00 Warm Up 16:00 Red Bull Manny Mania Contest


6

S

UNIVER ITY PRES

|| Δ Ι Ε Θ Ν Η

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

Ο ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ

και η (χαμένη) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Α

ναμφισβήτητα το σημαντικό γεγονός τού μήνα στη διεθνή σκηνή δεν είναι άλλο από την ανατροπή των πολιτικών καθεστώτων σε Τυνησία και Αίγυπτο. Ωστόσο, επειδή δεν είναι εύκολο να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα παρά μόνο παρατηρήσεις και για τις δύο περίπτωσεις, θα επιλέξουμε να συζητήσουμε σε επόμενο άρθρο της στήλης σχετικά. Αυτήν τη φορά θα παραθέσουμε κάποιες σκέψεις σχετικά με την ιταλική πολιτική σκηνή και το φαινόμενο «Μπερλουσκόνι».

Η Ιταλία βρίσκεται σε ένα καθοριστικό σημείο για το μέλλον της. Λόγω, βέβαια, της πολιτικής της ιστορίας και κουλτούρας έχει βρεθεί και σε καθοριστικότερα. Η ιδιαιτερότητα, όμως, της σημερινής κατάστασης έχει να κάνει με τη βασική αιτία της πολιτικής της κρίσης. Είναι λίγο πολύ γνωστά τα γεγονότα, αλλά μια μικρή αναφορά κρίνεται θεμιτή. Όταν ο Ιταλός πρωθυπουρτoυ Ευάγγελου γός, Σίλβιο Μπατιστάτου Μ π ε ρ λ ουΔιεθνολόγος σ κ ό ν ι , (ξανα)αναλάμβανε τα ηνία της χώρας πριν 3 περίπου χρόνια, μάλλον δε θα φανταζόταν την εξέλιξη που θα είχε αυτή του η θητεία. Μετά από διάφορες ανακαλύψεις και αποκαλύψεις ροζ σκανδάλων, τους τελευταίους μήνες είδε το φως της δημοσιότητας το σκάνδαλο με τη μαροκινή Ρούμπι. Η 17χρονη κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και δημοσιοποίησε στοιχεία τα οποία απεδείκνυαν ότι ο δεύτερος είχε σχέσεις μαζί της επ’αμοιβή. Επί του ζητήματος απεφάνθησαν οι εισαγγελείς του Μιλάνου, οι οποίοι κατηγορούν τον Μπερλουσκόνι για εκπόρνευση ανηλίκου και κατάχρηση εξουσίας, αδικήματα που μπορούν να αποφέρουν έως και 15 έτη φυλάκιση. Πλέον η Ιταλία αναμένει την απόφαση των δικαστών, οι οποίοι θα αποφασίσουν εντός των ημερών. Από την άλλη, ο Ιταλός πρωθυπουργός απειλεί ότι θα κινηθεί εις βάρος της ιταλικής δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορώντας τους δικαστές ότι παραβίασαν δεδομένα της προσωπικής του ζωής κατά την περίοδο των ερευνών.

τους. Συμφωνώ. Και η μόνη διέξοδος που φαίνεται στο βάθος τού τούνελ είναι η ριζική ανανέωση. Όταν, λοιπόν, ο Μπερλουσκόνι θα ανοίγει τους λογαριασμούς του για να πληρώσει την εγγύηση για να μη βρεθεί στη φυλακή, όταν η κεντροαριστερά θα αναζητά τον επόμενο ηγέτη για να έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές (πότε θα γίνουν άραγε;), τότε τα ηνία της χώρας θα αναλαμβάνει ένας αφανής τεχνοκράτης, ο οποίος θα πετύχει κάτι σημαντικό. Θα θέσει τους Ιταλούς μπροστά σε ένα μεγάλο ερώτημα: Στα μάτια ποιού πολιτικού θα βρουν ξανά τη χαμένη πολιτική ταυτότητα. Γιατί θεωρώ ότι η πολιτική ταυτότητα «πονάει» το μέσο Ιταλό. Και τη θέλει πίσω. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι. Ούτε εικασίες θα κάνουμε. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε τί μέλλει γεννέσθαι στο γειτονικό κράτος. Πώς θα καταφέρει η ιστορική αυτή χώρα να βγει από το βάλτο που έχει βουλιάξει, κυρίως σε επικοινωνιακό, αλλά και οικονομικό επίπεδο; Την Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους 15 ιταλικών πόλεων, για να διαμαρτυρηθούν για την κατάντια του συστήματος και να ζητήσουν την παραπομπή τού Μπερλουσκόνι. «’Εχω ένα όνειρο», έγραφε το πλακάτ πάνω από την κατακερματισμένη εικόνα τού Σίλβιο. Είναι άραγε ένα ροζ σκάνδαλο ικανό να αποδεκατίσει την κυβέρνηση Μπερλουσκόνι και να τον στείλει στη φυλακή; «Αν όχι τώρα, πότε;» , έλεγε άλλη πινακίδα. Αν όχι τώρα, λοιπόν, πότε η Ιταλία θα ανακτήσει τη χαμένη δυναμική της. Ένα κράτος με

πλούσια πολιτική ιστορία. Μια ιστορία που είναι γεμάτη από ριζοσπαστικές ιδέες και πολυκομματικές κυβερνήσεις. Απόδειξη της δύναμης που έχει η πολυφωνία. Τώρα, ωστόσο, είμαστε στο 2011. Υπάρχει ελπίδα για σαρωτική αλλαγή; Δεν θα είμαι αισιόδοξος. Η αντιπολίτευση αδυνατεί. Αδυνατεί να εμφανιστεί συμπαγής και να προτείνει ένα σχέδιο επανοργάνωσης του κράτους. Ενός κράτους που βασιλεύουν τα πλουσιόπαιδα των εταιριών του υπερμετόχου πρωθυπουργού. Με ποιά πολιτική πρόταση έρχεται ο κ. Μπερσάνι, του Δημοκρατικού Κόμματος και ηγέτης της αντιπολίτευσης, να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο; Νομίζω αναρωτάται και ο ίδιος. Και θεωρώ ότι αν υπάρχει ένα επίθετο να χαρακτηρίσει αυτόν τον πολιτικό είναι “soft”, και ας με συγχωρεί. Μήπως τελικά ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει; Και θα μου πείτε προφανώς, μια και οι ίδιοι οι Ιταλοί εκλέγουν τον πρωθυπουργό

Η UNIVERSITY PRESS σε συνεργασία με το NETWORK σας προσφέρει ΕΚΠΤΩΣΗ 50 ευρώ στα προγράμματα προετοιμασίας για μεταπτυχιακά: GMAT, TOEFL, GRE, IELTS. Για περισσότερες πληροφορίες στο 210-3223570. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με email, στείλτε τα στοιχεία σας στο info@upress.gr ή στο athens@network.gr με subject upress.


||

S

UNIVER ITY PRES

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

Διαύγεια και στα πανεπιστήμια τώρα Eίναι εξαιρετικό το πόσο μπορεί να απέχουν η αφάνεια και η διαφάνεια και πώς με μια απλή βάση δεδομένων, ίσως και να μπορούσαμε να θεωρήσουμε (λέμε τώρα) ότι απαλλαχθήκαμε από ένα πρόβλημα που μας βασάνιζε δεκαετίες. Με λίγα λόγια, επιτέλους, μπορούμε να υποδεχθούμε το Πρόγραμμα Διαύγεια, έκδοση v.11. Ακριβώς σε αυτό που σε παραπέμπει η λέξη, το πρόγραμμα Διαύγεια εφαρμόζεται από 1η Οκτωβρίου για το στενό δημόσιο τομέα (υπουργεία , πανεπιστήμια κ.τ.λ.) και από 1η Νοεμβρίου για τον ευρύ (ΔΕΚΟ κτλ.) και υποχρετης Δήμητρας ώνει κάθε φορέα να κοινοποιεί στο διαδίκτυο τις αποΠαπούτσογλου φάσεις διοικητικού ή πολιτικού περιεχομένου που λαμβάνει. Με απλά λόγια, αν αγορασθεί μια καρέκλα στο υπουργείο εσωτερικών επειδή την προηγούμενη την πήγε στο εξοχικό της η γραμματέας την επόμενη μέρα μπορείς να κλικάρεις «αγορά καρέκλας από γραμματέα» και να σου εμφανισθεί αμέσως το ποσό, ποιός έδωσε το τελικό ΟΚ ίσως και από που αγοράσθηκε η καρέκλα. Το σημαντικότερο στην προκειμένη είναι ότι Διαύγεια υπάρχει

προσεγγίσεις

8

πλέον και στα πανεπιστήμια! Και ναι, μπορεί ο καθένας από μας να επισκεφθεί είτε τη διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr του υπουργείου εσωτερικών όπου υπάρχουν τα πάντα, ή σχεδόν τα πάντα, είτε τις σελίδες που σε παραπέμπουν υποχρεωτικά οι ίδιες οι σχολές και συγκεντρώνουν τις θεωρημένες τρέχουσες αποφάσεις. Για το ΕΜΠ η σελίδα είναι sites.diavgeia.gov.gr/ntua, για το Ε Κ Π Α s i t e s . d i a v g e i a . g o v. g r / u o a, γ ι α τ η ν Π ά τ ρ α et.diavgeia.gov.gr/f/upatras και αντίστοιχα τα άλλα ιδρύματα. Στις σελίδες αυτές μαθαίνεις πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, ειδικά αν έχεις μια μικρή ιδέα από πρόσωπα και καταστάσεις σε μια σχολή. Μέλη ΔΕΠ, αποφάσεις έγκρισης θέσεων, αγορές εργαστηριακού εξοπλισμού και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Κάποιοι λένε ότι μια τέτοια διαδικασία προσθέτει απλά ένα μεγάλο όγκο πληροφορίας στην ήδη χαώδη δημόσια γραφειοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο σε έναν απλό πολίτη να αξιοποιήσει όλη αυτήν τη συγκεντρωμένη πληροφορία. Σε καμία περίπτωση όμως, δε μπορεί κάποιος ελαφρά απορρίψει το όλο θέμα, έστω και αν οι αναμφιβολίες για το αδιάβλητο της διαδικασίας, όπως συνήθως, είναι πολλές.

Εκσυγχρονιστές, φιλελεύθεροι και ανανεωτικοί Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με τη δημιουργία νέων κομματικών φορέων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μέλλον του πολιτικού συστήματος και συνακόλουθα της χώρας μας, έστω κι αν επισκιάζεται σήμερα από τη σαρωτική οικονομική κρίση που απαξιώνει την πολιτική και τους πολιτικούς.

Το δίπολο Αριστερά – Δεξιά συνέχισε να κυριαρχεί στην ιδεολογική κονίστρα και μετά τη Μεταπολίτευση (1974) και μετουσιώθηκε κατ’ αναλογία στο δικομματικό σύστημα, με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα να καταλαμβάνει τον κεντροαριστερό χώρο και τη Νέα Δημοκρατία τον κεντροδεξιό. Μετά την κεφαλαιώδους σημασίας ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την εθνική συμφιλίωση από την άνοδο του Πα.Σο.Κ. στην εξουσία το 1981, οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989 οδήγησαν σε μια νέα ιδεολογική διαίρεση, αυτήν τη φορά στο εσωτερικό κάθε κόμματος. Στο του Πα.Σο.Κ. βρέθηκαν σε Στέλιου Κοντέα σύγκρουση το λεγόμενο διπλωματούχου του Οικονομικού και ως «βαθύ» ή «παΠανεπιστημίου Αθηνών τριωτικό Πα.Σο.Κ» και οι konteasst@in.gr «εκσυγχρονιστές». Οι http://konteas.blogspot.com εκπρόσωποι του βαθέος

Πα.Σο.Κ προέτασσαν λαϊκιστικά τη διατήρηση της εξουσίας μέσω της συνέχισης της ανορθολογικής πολιτικής των δανεικών. Αντιθέτως, οι εκσυγχρονιστικές δυνάμεις υποστήριζαν την προσαρμογή της χώρας στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης με τον εκσυγχρονισμό των οικονομικών και κοινωνικών δομών της χώρας μας στα πρότυπα των αναπτυγμένων κρατών της Δύσης. Στο ίδιο μήκος κύματος, στον πάλαι ποτέ Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου συνυπήρξαν, για δύο δεκαετίες σχεδόν, δύο αντιτιθέμενες τάσεις: το «αριστερό ρεύμα», που –με ελάχιστες διαφορές από το Κ.Κ.Ε.– υποστήριζε τη συνέχιση του αγώνα για την πτώση του καπιταλισμού, και οι «ανανεωτικοί», οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ο αριστερός πολιτικός λόγος θα έπρεπε να ανανεωθεί με αξιόπιστες και εφαρμόσιμες προτάσεις στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Νέα Δημοκρατία, τέλος, αναδείχθηκαν επίσης δύο ιδεολογικά ρεύματα: η «λαϊκή Δεξιά» και οι «φιλελεύθεροι». Η λαϊκή Δεξιά, με αφετηρία το τρίπτυχο Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια (σ.σ. το τρίπτυχο αυτό ταυτίζεται στην Πολιτική Επιστήμη με τον όρο «Δεξιά»), έθετε ως στόχο την εκλογική απήχηση του κόμματος στα μικροαστικά και αγροτικά στρώματα με έναν μάλλον ασαφή προγραμματικό λόγο για την Οικονομία, που τον χαρακτήριζαν κυρίως παρωχημένες κρατικιστικές αντιλήψεις. Από την άλλη πλευρά, οι φιλελεύθεροι έριχναν το βάρος του πολιτικού τους

λόγου στην ανάγκη να μειωθεί ο τεράστιος αντιπαραγωγικός δημόσιος τομέας στην Ελλάδα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς που θα απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνάμεις του Τόπου. Με άλλα λόγια, από το 1985, όπου τέθηκε σε εφαρμογή το πρώτο σταθεροποιητικό πρόγραμμα της ελληνικής οικονομίας (το οποίο, δυστυχώς, εγκαταλείφθηκε πρόωρα με το αλήστου μνήμης «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα!»), η οριζόντια διαίρεση των πολιτικών κομμάτων στον άξονα Αριστερά – Δεξιά άρχισε να χάνει τη σημασία της αφού κατέστη ορατή, διά γυμνού οφθαλμού, η κάθετη διαίρεση στο εσωτερικό τους με βάση τη ροπή ή όχι προς το λαϊκισμό! Η φιλελεύθερη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990 – 1993) έθεσε την πολιτική ατζέντα της δεκαετίας του 1990. Τα περισσότερα μέτρα που προσπάθησε να εφαρμόσει εφαρμόστηκαν τελικά, με μεγαλύτερο κόστος, από τις επόμενες κυβερνήσεις αφού η κυβέρνηση αυτή αντιμετώπισε σφοδρές αντιδράσεις από τις συντεχνίες, την αξιωματική, αλλά και την εσωκομματική αντιπολίτευση, με αποκορύφωμα την πρόωρη διακοπή της θητείας της το 1993. Οι εκσυγχρονιστικές κυβερνήσεις του Κώστα Σημίτη (1996 – 2004) έφεραν την Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση αφού κατάφεραν να τιθασεύσουν τα ελλείμματα και

να σταθεροποιήσουν το δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. με την επίτευξη πρωτόγνωρων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Την ίδια περίοδο, ανανεωτικοί πολιτικοί από το όμορο κόμμα του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου (Ν. Μπίστης, Μ. Δαμανάκη, Μ. Ανδρουλάκης, Φ. Κουβέλης, κ.ά.) αρνήθηκαν να συμπαραταχθούν με τον στείρο νεοκομμουνιστικό λόγο του επίσημου κόμματός τους και στήριξαν πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Η απόσχιση των φιλελεύθερων δυνάμεων από τη Νέα Δημοκρατία με την ίδρυση της «Δράσης» και, προσφάτως, της «Δημοκρατικής Συμμαχίας», και η απόσχιση των δυνάμεων της ανανεωτικής ευρωπαϊκής Αριστεράς από το Συνασπισμό με την ίδρυση της «Δημοκρατικής Αριστεράς», σε συνδυασμό με την επικείμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου που θα επιτρέπει την μετεκλογική συνεργασία κομμάτων, δίνει μια χρυσή ευκαιρία στο πολιτικό σύστημα που απαξιώθηκε από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας συνεπεία του μακρόχρονου λαϊκισμού: Να συναντηθούν στο εκσυγχρονιστικό Κέντρο οι ριζοσπαστικές πολιτικές δυνάμεις που αντιτίθενται στη δημαγωγία και μπορούν –αψηφώντας το πολιτικό κόστος– να προωθήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα βγάλουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία από το τέλμα που έχει περιέλθει...


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

S

UNIVER ITY PRES

ΑΠΟΨΕΙΣ

` Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση

τoυ Περσέα Κόππολντ

Αυτό αποτελεί μέρος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. Είναι βεβαίως γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα συνεχώς μιλάμε για την παιδεία και τι πρέπει να γίνει για τη βελτίωση της. Συλλαλητήρια, πορείες, συνελεύσεις και καταλήψεις δείχνουν το πόσο νοιαζόμαστε γι’ αυτό το βασικό δικαίωμα, αλλά καμιά φορά μέσα στα παράπονά μας ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου παιδεία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Όσο αποτρόπαιο και θλιβερό και αν είναι το γεγονός ότι τόσα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο (πού λόγος για πανεπιστήμιο!), εξίσου θλιβερό είναι και το γεγονός ότι σε χώρες όπου παρέχεται αυτή τη δυνατότητα, να την στερούν εσκεμμένα από ομάδες της κοινωνίας, ως μέσο καταπίεσης. Ο λόγος, μεταξύ άλλων, για το Ιράν. Η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν από το 1979 επιδιώκει συστηματικά να αποκλείσει από την ανώτατη εκπαίδευση, τη μεγαλύτερη θρησκευτική μειονότητα της χώρας, την κοινότητα των 300.000 Μπαχάι. Η στάση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διώξεων των Μπαχάι που περιλαμβάνει αυθαίρετες εκτελέσεις, αδικαιολόγητες φυλακίσεις, δήμευση περιουσιών και δραστικό περιορισμό της ελευθερίας της θρησκευτικής έκφρασης. Οι Μπαχάι μαθητές καλούνται να αποκηρύξουν την πίστη τους για να τους παρέχεται δυνατότητα εισόδου στα πανεπιστήμια. Εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν από την αρχή της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, στο έντυπο αίτησης συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις υπήρχε συγκεκριμένο ερώτημα για τη θρησκεία του υποψηφίου. Όσοι δήλωναν Μπαχάι δεν λάμβαναν το δελτίο συμμετοχής στις εξετάσεις. Το 2004, η Ιρανική κυβέρνηση φάνηκε ξαφνικά διατεθειμένη να προσφέρει στους Μπαχάι μα-

θητές πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση – προφανώς για να κατευνάσει τους διεθνείς παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει περάσει ήδη 21 ψηφίσματα από το 1985 αναφορικά με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος μειονοτήτων στο Ιράν). Οι Μπαχάι μαθητές ενημερώθηκαν ότι θα μπορούσαν επιτέλους να συμμετέχουν στις εθνικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια. Ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία έπρεπε να εξεταστούν ήταν τα θρησκευτικά, όπου υπήρχαν οι επιλογές- Μωαμεθανισμός, Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός και Ζωροαστρισμός. Οι περισσότεροι Μπαχάι υποψήφιοι επέλεξαν τον Μωαμεθανισμό, επειδή είναι η επικρατούσα θρησκεία της χώρας. Όταν ωστόσο ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων τον Αύγουστο του 2004, οι Μπαχάι είχαν ψευδώς καταγραφεί ως Μουσουλμάνοι. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να αναγκάσει τους Μπαχάι να αποκηρύξουν την πίστη τους, πέρασαν έτσι σε ένα ανώτερο επίπεδο εξαπάτησης. Οι Μπαχάι ωστόσο αρνήθηκαν να αποδεχτούν αυτή την εξαπάτηση και κατά συνέπεια στερήθηκαν το δικαίωμα ανώτατης παιδείας στα Πανεπιστήμια για άλλη μια φορά. Όλοι οι Μπαχάι υποψήφιοι, περίπου 800, που εξετάστηκαν, αποκλείστηκαν με αυτό το τέχνασμα από το Πανεπιστήμιο το 2004-2005.

Ομοιοτρόπως έδρασε η κυβέρνηση και για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 πάνω από 1.000 Μπαχάι υποψήφιοι συμμετείχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις και είχαν συμπληρώσει πλήρως τους φακέλους τους. 800 αποκλείστηκαν λόγω «ελλιπών φακέλων». Όσοι από τους υπόλοιπους υποψηφίους πέρασαν τις εξετάσεις διαγράφτηκαν αργότερα από τα πανεπιστήμια. Την ίδια τακτική των «ελλιπών φακέλων» χρησιμοποίησε και φέτος το ιρανικό κράτος, αλλά πιο εμφανώς. Όταν υποψήφιοι μπήκαν στην ιστοσελίδα της κεντρικής εξεταστικής επιτροπής, για να δουν τα αποτελέσματά των εξετάσεων, είδαν το εξής μήνυμα: «Σφάλμαελλιπής φάκελος». Ένα επιπλέον ύποπτο στοιχείο είναι ότι η σελίδα τελείωνε με τις λέξεις “error_bah”, μια σαφή ένδειξη ότι το σφάλμα εμφανιζόταν επειδή ήταν Μπαχάι. Όσοι νέοι προσπάθησαν να βρουν το δίκιο τους στα δικαστήρια αντιμετώπισαν πλήρη αδιαφορία. Το αποτέλεσμα είναι βέβαια η συνέχιση αυτής της καταπίεσης κατά των Μπαχάι. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η κατάσταση παραμένει ίδια, με την Ιρανική κυβέρνηση να συνεχίζει να αποκλείει Μπαχάι φοιτητές από το δικαίωμα τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι τελικά εισάγονται συνήθως αποβάλλονται στο πρώτο έτος. Πρόσφατα μάλιστα, δυο φοιτητές αποβλήθηκαν στο 8ο εξάμηνο των

σπουδών του. Στον έναν είπαν ανοιχτά ότι από το νόμο οι Μπαχάι δεν έχουν δικαίωμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι η Μπαχάι Πίστη είναι μια παγκόσμια και ανεξάρτητη θρησκεία που προωθεί την ενότητα, την αρμονία και την ευημερία όλου του κόσμου, εντελώς ανεξάρτητη από πολιτικές παρατάξεις και κομματικούς συνασπισμούς. Η Μπαχάι Πίστη δίνει έμφαση στην πρωταρχική σημασία της εκπαίδευσης, στην προώθηση της κοινωνικής, πνευματικής και υλικής προόδου της ανθρωπότητας. Η Μπαχάι κοινότητα δεν έχει διακριθεί μόνο για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής της, αλλά έχει και ιστορικά προωθήσει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης για την ευρύτερη κοινωνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα για παράδειγμα, οι Μπαχάι λειτουργούσαν περίπου 50 σύγχρονα και προοδευτικά σχολεία στο Ιράν για κορίτσια και αγόρια εξίσου. Καλώ λοιπόν σύσσωμη την πανεπιστημιακή κοινότητα, που είναι γνωστή για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο και για την επιρροή που έχει, να καταδικάσει αυτή την καταπίεση και να κάνει ότι βρίσκεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων της για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες στο θέμα αυτό μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες denial.bahai.org και http://news.bahai.org/human-rights/iran/iranupdate/.

||

9


S

UNIVER ITY PRES

10 || ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ της Φαίης Οικονόμου-Θειακού

Η υγεία και κυρίως το σύστημα που διέπει την λειτουργία της και που χαρακτήριζε έως τώρα την δομή και μορφή του κλάδου και των υπηρεσιών της επαναξιολογείται και επαναπροσδιορίζεται μέσω των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης.

Και καθώς η νέα χρονιά ξεκίνησε, οι πρώιμες συζητήσεις που επικρατούσαν έγιναν διεκδικήσεις και πεδίο αντικρουόμενων επιχειρημάτων των εμπλεκόμενων φορέων. Πιο συγκεκριμένα, ενώ είναι γενικής αποδοχής η ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στις εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν, είναι σημείο διαφωνιών ο τρόπος που μπορεί να υπάρξει η ζητούμενη αποτελεσματική κατανομή των περιορισμένων πόρων της υγείας. Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και ειδικότερα των φαρμακοποιών, οι συγχωνεύσεις των θεραπευτηρίων του ΙΚΑ στα δημόσια νοσοκομεία, ο επαναπροσδιορισμός του περιθωρίου του κέρδους καθώς και ο νέος τρόπος παροχής προμηθειών είναι μέτρα τα οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι προασπίζουν το συμφέρον του πολίτη-ασθενή, δημιουργούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού σε μία αγορά που το έχει ανάγκη και παράλληλα περιορίζουν εν μέσω της δυσκολότερης οικονομικής συγκυρίας που βιώσαμε ποτέ στη χώρα,τις δαπάνες του κράτους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι που είτε οργανωμένα είτε μεμονωμένα, ισχυρίζονται, ότι

Ό

αυτά τα μέτρα αγνοούν και θίγουν τις υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις, παρέχοντας μεν άμεσο οικονομικό όφελος στο κράτος παραβλέποντας όμως το μακροπρόθεσμο κοινωνικό κόστος που δημιουργείται λόγω της αναστάτωσης που προκαλείται στους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς. Υποστηρίζουν επίσης, ότι τα γεμάτα κόσμο δημόσια νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και σωστά έχοντας παράλληλα και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να διαχειριστούν. Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις των προσεγγίσεων που αφορούν την λύση των ίδιων ζητημάτων όμως, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην ίδια την κοινωνία καθώς φαίνεται, πως και οι δύο διαθέτουν πειστικά επιχειρήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της υγειονομικής περίθαλψης. Η ριζική αλλαγή όμως που απαιτείται πρέπει να περιλαμβάνει τις καλύτερες ιδέες και από τις δύο προσεγγίσεις για ένα όραμα κοινό: τη βελτίωση της υγείας των πολιτών μέσα από ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο σύστημα υγείας. Σε αυτήν την προσπάθεια, η υγεία δεν πρέπει να προσεγγισθεί με καθαρά οικονομικούς όρους γιατί πραγματεύεται την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια

λοι έχουμε ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο καιρό από τις επαναλαμβανόμενες απεργίες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Γιατί όμως τόση ταλαιπωρία; Μήπως είναι για το δίκαιο του εργάτη; Μήπως είναι για να διασφαλιστούν τα δικαιώματά μας ως μελλοντικοί εργαζόμενοι; ζα Όχι και πάλι όχι. νέ το Είναι για να κάθονται οι ερυ γαζόμενοι των μέσων μεταφοράς και να νομίζουν ότι με το να μας ταλαιπωρούν κερδίζουν κάτι παραπάνω από την απαξίωσή μας. Η απεργία είναι δικαίωμα του εργάτη και από ετών μέσο διαμαρτυρίας. Ποιοι όμως είναι οι

την ζωή των πολιτών. Μέσα σε αυτήν, ο ορθολογικός καταναλωτής με δυνατότητα προσωπικής επιλογής, που βρίσκεται στην βάση της οικονομικής θεωρίας, παύει εν μέρει να ισχύει και μετατρέπεται συνήθως σε «αδύναμο» λήπτη υπηρεσιών εξαιτίας της αδυναμίας του αυτής να διαχειριστεί το πρόβλημα υγείας του. Η μελλοντική ευημερία μας ωστόσο συνδέεται απο-

εργάτες που καταπατώνται τα δικαιώματά τους; Είναι οι εργαζόμενοι των μέσων μεταφοράς, που δεν τους κουνάει τίποτα από τη θέση τους ή είναι ο άνεργος που πλησιάζει τα σαράντα και βλέπει την οικογένειά του να υποφέρει; Οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς! Έχουν δημόσια αυτοκίνητα! Άρα, ποιους τιμωρούν με τις ανούσιες απεργίες τους οι εργαζόμενοι των μέσων; Τους εργαζόμενους που προσπαθούν να πάνε στην εργασία τους και να παλέψουν για να κρατήσουν την δουλειά τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Που ακούστηκε εργάτες να ταλαιπωρούν εργάτες; Αν

ια το υ Γ

ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ

φασιστικά με το υγειονομικό μας σύστημα και η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι κυρίως ηθικό ζήτημα το οποίο δεν καθορίζει ούτε καθορίζεται μονάχα από λεπτομέρειες της πολιτικής, αλλά βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτή της κοινωνικής δικαιοσύνης, που αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα και τον χαρακτήρα μας ως χώρα και ως πολίτες.

νν

άτ

ου

Τ

κάποιος θέλει να παλέψει για τα δικαιώματά μας, ας το κάνει όχι εκ του ασφαλούς, αλλά να κινδυνεύει πραγματικά η εργασία του και να νιώθει όπως νιώθουν οι περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Είναι ντροπή να μην λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τη στιγμή μάλιστα που και αν λειτουργήσουν πάλι προβληματικά θα είναι. Ας μην ξεχνάμε ότι το τραίνο είναι κομμένο στη μέση και τα λεωφορεία έρχονται ή όλα μαζί ή ποτέ. Τα εισιτήρια ακριβαίνουν γιατί το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει αυτούς που δεν πληρώνουν εισιτήριο και οι ελεγκτές είναι άνετοι στα γραφεία τους να κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ζημιογόνα για τη χώρα και είναι πληγή για την οικονομία. Αποτελούν μέρος του προβλήματος και όχι τη λύση. Αντί να παλεύουν για τα δικαιώματά μας γιατί δεν δέχονται τη μείωση μισθών που έχουν υποστεί όλοι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν την πολυτέλεια της απεργίας; Κρίμα και πάλι κρίμα που αντί να προσπαθούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, κοιτάμε για ακόμη μια φορά το προσωπικό συμφέρον.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

S

UNIVER ITY PRES

ΣΤΟΧΟΣ:

ΑΠΟΨΕΙΣ || 11

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠO ΤΟ 2012 Όποιος είναι οικονομολόγος ή φοιτητής σε οικονομική σχολή μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει τα θεωρητικά οικονομικά εργαλεία και να αντιληφθεί ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα είναι θεωρητικά σωστή. Ας πειραματιστούμε λοιπόν μαζί. Για το πείραμα αυτό επέλεξα τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην επιστροφή στην ανάπτυξη από το Βασίλης 2012. Για να Τσιδήμας δούμε λοιπόν εάν Διευθυντής U.P. οι κυβερνητικές vasilistsidimas@yahoo.gr επιλογές μας οδηγούν στο συγκεκριμένο δρόμο ή όχι, αλλά και πώς τις αντιμετωπίζει η αγορά. Για το πείραμά μας χρησιμοποιώ στοιχεία της εβδομάδας 24-

30 Ιανουαρίου. Αρχικά, το πρώτο στοιχείο μας αποτελεί η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τα προσωρινά στοιχεία των εμπορικών συναλλαγών της Ελλάδας, από τα οποία ξεχωρίζουμε το ποσοστό μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας τον Νοέμβριου του 2010 κατά 44,2% yoy. Χαρακτηριστικά, εκείνη την περίοδο, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 19% yoy και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 37,9% yoy. Αυτά τα στοιχεία μας αποδεικνύουν ότι έχουμε γίνει πιο ανταγωνιστι-

κοί και προσπαθούμε να μειώσουμε το εμπορικό μας έλλειμμα. Δεύτερο στοιχείο αποτελεί η ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυ-

σοχοΐδη ότι μέσα στο 2011 μέσω του νεοσύστατου Εθνικού Ταμ ε ί ο υ Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) θα χρηματοδοτήσει με 1,6 δισ €, μέσω ευνοϊκών τραπεζικών δανείων πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα σωστό μέτρο που στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με την ανακοίνωση του προσχεδίου του Φορολογικού Νομοσχεδίου, η οποία έφερε εφορία στην αγορά μιας και προβλέπεται μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων δημιούργησε θετικές προσδοκίες στην αγορά, γεγονός που αποτυ-

πώθηκε στο Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συγκεκριμένα ο Δείκτης του ΧΑΑ ξεπέρασε τις 1570 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο του Οκτωβρίου του 2010. Πράγματι είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος ότι θεωρητικά η κυβέρνηση κάνει τα απαιτούμενα βάση της οικονομικής επιστήμης και θεωρητικά υπάρχουν οι πιθανότητες να μπούμε σε αναπτυξιακή τροχιά από το 2012 και μετά. Επίσης, θεωρητικά μπορεί η κυβέρνηση να μειώσει σε 1 ευρώ το μήνα το βασικό μισθό και να έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη από την Κίνα. Για φανταστείτε να συμβεί αυτό. Η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη και στην περίπτωση της χώρας μας η πρακτική γίνεται στον ελληνικό λαό. Ας προσπαθήσει η κυβέρνηση να δημιουργήσει πρώτα σωστούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και να κυνηγήσει όσους φοροδιέφευγαν ή διασπάθιζαν το δημόσιο χρήμα τα προηγούμενα χρονιά και μετά να κάνει οικονομικά πειράματα στην πλάτη των Ελλήνων.

'11 åĔĒďĝđ

25, 26, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ Παρασκευή 17.00΄- 21.00΄ Σάββατο 10.00΄- 20.00΄ Κυριακή 10.00΄- 14.00΄ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 ȪɌɅɅȾɋɈɎɔȼȺɄɄɂɃɚɆȨȺɆȾƇɂɊɋɀɅɕɐɆ șɆɚɋȺɋɐɆȪɎɈɄɚɆɃȺɂȡȽɉɌɅɒɋɐɆ  ȠȾɅȺɋɂɃɓɑƇȺɉɈɌɊɂɒɊȾɂɑ  ȝɉȼȺɊɋɔɉɂȺ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

17.30’ – 18. 30’ȪƇɈɌȽɓɑɃȺɂȺȼɈɉɒȾɉȼȺɊɕȺɑ 18.30’– 19.30’: țȺɄɄɂɃɓɑȾɋȺɂɉɕȾɑɊɋɀɆȝɄɄɒȽȺɃȺɂȺȼɈɉɒȾɉȼȺɊɕȺɑ Αναλυτικό πρόγραμμα :

www.ifa.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣɕɆȺ tșɁήɆȺtJGB!JGBgr

ΧΟΡΗΓΙΑ


S

UNIVER ITY PRES

12 || ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

Η Ελλάδα της ανοχής

Τελικά απ’ ότι φαίνεται όσα διδαχτήκαμε στα σχολεία για τους προγόνους και την ιστορία μας ήταν όλα ψέματα. Ή δεν έχουμε ούτε ένα χρωμόσωμα στο dna μας ίδιο με των αρχαίων Ελλήνων. Και όταν λέω αρχαίων Ελλήνων δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε στην αρχαιότητα και μόνο. Τι πιστεύετε πως θα έκανε ο κ. Παπανδρέου αν βρι-

σκόταν στη θέση του Μεταξά; Υπάρχει κανείς Έλληνας σαν αυτούς του 1821που φώναζαν «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»; Που είναι το ελληνικό πνεύμα που ποτέ δεν υποτάσσεται και βάζει πάνω απ’ όλα την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια;

Μάλλον είμαστε άλλοι Έλληνες εμείς. Φοβισμένοι, βολεψάκηδες και δεν βαριέσαι. Στο όνομα της δημοκρατίας ο καθένας κάνει ότι γουστάρει πρωτίστως αψηφώντας τον συνάνθρωπο του και δευτερευόντως το κράτος και τους νόμους. Μια με δύο φορές την εβδομάδα το κέντρο είναι κλειστό γιατί οι κάθε λογής απεργοί διαμαρτύρον-

ται για τα αιτήματα τους. Τι έχουν κερδίσει; Λίγα πράγματα κατά τη γνώμη μου. Ποιους βλάπτουν με αυτή τη τακτική; Τη κυβέρνηση; Τους βουλευτές; Δεν νομίζω. Μήπως άθελα τους εξυπηρετούν; Μπορεί. Αναρωτιέμαι όμως αφού θίγονται ζωτικά τα συμφέροντα των εκάστοτε απεργών και διατυμπανίζουν πως θα «παλέψουν» μέχρι τέλους, γιατί δεν πάνε έξω από το σπίτι του Παπανδρέου, του Σαμαρά ή του κάθε υπουργού που τους δημιουργεί πρόβλημα να διαμαρτυρηθούν και να αφήσουν το κέντρο ήσυχο να πάει ο υπόλοιπος κόσμος στις δουλειές του; Απάντηση το ξέρω δεν θα πάρω. Πρόσφατα είδαμε ομάδα λαθρομεταναστών να κατευθύνεται από την Κρήτη στον Πειραιά και από κει στη Νομική. Δεν ξέρεις αν θα πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις. Όπως προείπα στο όνομα της Δημοκρατίας ο καθένας κάνει ότι γουστάρει. Μόνο που αυτό δεν λέγεται Δημοκρατία. Πριν από 1,5 χρόνο προεκλογικά ο νυν πρωθυπουργός διατυμπάνιζε πως υπάρχουν λεφτά και θα οδηγήσει τη χώρα στην ευμάρεια. Τώρα ηγείται μιας κυβέρνησης πλήρως υποταγμένης στις εντολές του Δ.Ν.Τ. και δεν έχει βρεθεί κανένας να ρωτήσει «ρε δεν ντρέπεστε;» Από την άλλη η αξιοματική αντιπολίτευση δηλώνει υπεύθυνα πως μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Πως γίνεται πάντα όλοι να έχουν τις λύσεις και κανένας να μη λύνει το πρόβλημα; Κι αυτό ποτέ δεν θα το μάθω. Αυτά είναι πολύ λίγα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αν κάτσω να γράψω για ακόμα περισσότερα θα θέλω μια εφημερίδα μόνος μου. Αυτό που με προβληματίζει όμως περισσότερο απ’ όλα είναι η μη ουσιαστική αντίδραση των Ελλήνων πολιτών. Στη θέση μας, άλλοι Έλληνες θα έκαναν πολύ περισσότερα από το να παρακολουθούν τα γεγονότα από τη ψηφιακή τους τηλεόραση και από τα laptops τους

Δωρεάν Μαθήματα Διαδραστικής Εκπαίδευσης H M-Data ΑΕ (www.mdata.gr), στην προσπάθειά της να διευρύνει τη χρήση της Διαδραστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, προσφέρει εντελώς δωρεάν

το επίσημο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Mimio Quick Learn. Το Quick Learn αποτελείται από 13 μαθήματα που διεξάγονται στα Ελληνικά κάθε μήνα μέσω Διαδικτύου από πιστοποιημένους Ελληνες εκπαιδευτές. Οι ενδιαφερόμενοι παρακολουθούν τα μαθήματα από το χώρο τους, τα οποία περιέχουν χρήσιμες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης των προϊόντων hardware της Mimio: φορητή μπάρα Xi ή MimioTeach, σύστημα αξιολόγησης MimioVote, κάμερα MimioView, κ.λπ. Επίσης, υπάρχει σειρά μαθημάτων για τη χρήση του λογισμικού MimioStudio και πώς αυτό διευκολύνει τους καθηγητές να δημιουργούν διαδραστικά μαθήματα. Η M-Data σε συνεργασία με την Mimio, προσφέρει επίσημη πιστοποίηση για όσους παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Quick Learn.

τoυ Νίκου Καραγιάννη


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

S

UNIVER ITY PRES

ΑΠΟΨΕΙΣ || 13

ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ

check up Το νέο βήμα

Πρόσφατες ανακοινώσεις σε σχέση με το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μιλούν για ένα 13,5% με σημαντική κλιμάκωση στην κατηγορία των νέων ηλικίας 18-25. Πώς μπορεί κανείς μέσα στο ζοφερό αυτό περιβάλλον που βάλλεται από τα προβλήματα της διεθνούς οικονομικής ύφεσης αλλά και της Ελληνικής δημοσιονομικής και κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, να «βγει στο κυνήγι» την καριέρας του όταν οι συνθήκες της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, ενώ οι προσλήψεις μειώνονται; Δυο είναι τα κλειδιά που μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία: Η αυτογνωσία αφενός και η σωστή παρουσίαση του υποψηφίου προς τον εργοδότη αφετέρου. Η σωστή παρουσίαση επιτυγχάνεται μέσα από τη διάγνωση του επαγγελματικού/εργασιακού προφίλ του υποψηφίου με τη χρήση των ψυχομετρικών τεστ. Πρόκειται για σημαντικά εργαλεία επιλογής των υποψηφίων με ολοένα και αυξανόμενη αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς αποδεδειγμένα έχουν μειώσει της Δρ. την πρόσληψη ακατάλληλων υποψηφίων και έχουν βοηΚ. Κακούρου θήσει στην απόκτηση εργαζομένων που να ταιριάζουν www.guidance.gr info@guidance.gr ακριβώς στο προφίλ της κάθε εταιρείας. Τα ψυχομετρικά τεστ αποτελούνται από ερωτήσεις που έχουν συντάξει ειδικοί ψυχολόγοι και αναλυτές με στόχο να δώσουν μία ακριβή απεικόνισης του προφίλ του χαρακτήρα του ατόμου που θα κάνει το τεστ. Είναι έτσι δομημένα τα tests αυτά για να μην αφήσουν καμιά ανεξερεύνητη πτυχή του χαρακτήρα. Τα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους, ή ψυχολόγους και στηρίζονται σε διεθνώς εδραιωμένα ψυχομετρικά και στατιστικά μοντέλα, τα οποία αναλύουν τις ικανότητες του ατόμου (δηλαδή, επίκτητα γνωστικά και γνωσιακά χαρακτηριστικά, ταλέντα, έμφυτη προδιάθεση, τάσεις προς συγκεκριμένες δραστηριότητες, κ.λπ.), καθώς επίσης και την προσωπικότητα του ατόμου (δηλαδή, την έμφυτη συμπεριφορά του ατόμου, σταθερά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί, διαφοροποιώντας το άτομο από τους άλλους γύρω του, κ.λπ.). Τα τεστ αυτά στηρίζονται σε διεθνώς εδραιωμένες θεωρίες και σε διεθνή βιβλιογραφία, διακρίνονται δε σε δύο μεγάλες κατηγορίες που χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή συνδυαστικά: ψυχομετρικά τεστ προσωπικότητας και ψυχομετρικά τεστ δεξιοτήτων – ικανοτήτων. Τα πρώτα αναλύουν την προσωπικότητα του υποψηφίου σε βάθος με βάση συγκεκριμένους παράγοντες που στηρίζονται τόσο στα επίκτητα όσο και στα εγγενή χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου. Τα δεύτερα διαπιστώνουν το κατά πόσο ο υποψήφιος διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες, τη δυνατότητα που έχει να παρουσιάσει τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά στο μέλλον, καθώς και γενικά τη δυνατότητά του για εξελικτική πορεία και για βελτίωση της προσωπικότητάς του. Δηλαδή το κατά πόσο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που απορρέουν από συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα. Για να επιτευχθεί η σωστή παρουσίαση του υποψηφίου προς τον εργοδότη πρέπει κανείς να γνωρίζει τα όρια και τις δυνατότητες της προσωπικότητάς καθώς και το επίπεδο των εδικών και γενικών δεξιοτήτων του, Είναι λοιπόν σκόπιμο αν όχι απαραίτητο, ο υποψήφιος να είναι «έτοιμος» να έχει δηλαδή προχωρήσει αυτόνομα στην διαδικασία αυτογνωσίας μέσω των ψυχρομετρικών τεστ προτού εκθέσει τον εαυτό του στους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της κάθε εταιρείας. Μια τέτοια διαδικασία αυτογνωσίας είναι σημαντική όχι μόνο στο πλαίσιο της εύρεσης εργασίας και της προώθησης της καριέρας αλλά και σε προσωπικό επίπεδο καθώς επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να γνωρίσει σε βάθος πτυχές της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του που μπορεί να του ήταν παντελώς άγνωστες και να διακρίνει ταλέντα και δεξιότητες που αγνοούσε. Η αυτογνωσία μπορεί να αλλάξει καθοριστικά τον τρόπο σκέψης, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις κοινωνικές, προσωπικές και επαγγελματικές συμπεριφορές. Απευθυνθείτε λοιπόν σε έναν σύμβουλο καριέρας ή προσωπικότητας, ενημερωθείτε και τολμήστε. Προχωρήστε σε ένα «check up προσωπικότητας». Ο χρόνος που θα αφιερώσετε είναι ελάχιστος, το κόστος αμελητέο και τα οφέλη τεράστια. Για μια σίγουρη καριέρα, για μια ισορροπημένη ζωή!....

των Ελλήνων ερευνητών

Μεγαλύτερη έκταση στην κάλυψη των δραστηριοτήτων της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας με δημοσιεύσεις μελετών και εργασιών νέων Ελλήνων επιστημόνων θα δίνει στο έξης το περιοδικό Science Illustrated. Σύμφωνα με την συντακτική ομάδα του περιοδικού, στον ελληνικό χώρο γίνεται τόσο αξιόλογη δουλειά που θα πρέπει να γίνει γνωστή στο αναγνωστικό κοινό όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και διεθνώς. Ρεπορτάζ: Παρασκευή Καλαμπάκα

Πάγια τακτική της διεθνούς ερευνητικής και συντακτικής ομάδας του Science Illustrated είναι να κάνει ρεπορτάζ στα εργαστήρια, στα ερευνητικά κέντρα, στα ιδρύματα μελετών και να παίρνει ένα επιστημονικό θέμα από την αρχή του. Δηλαδή, δεν παρακολουθεί την ειδησεογραφία για να καταγράψει τα αποτελέσματα των ερευνών όταν αυτά ανακοινωθούν επισήμως, όπως κάνουν ακόμη και οι πιο έγκυρες εφημερίδες. Αν το θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον, το εντάσσει στην ύλη του και αρχίζει η δημοσιογραφική παρουσίασή του. Γίνεται επιστημονική και γλωσσική επεξεργασία του θέματος, προκειμένου να είναι κατανοητό σε κάθε αναγνώστη και εικονογραφείται ώστε να λειτουργεί καλύτερα το κείμενο. Με τον τρόπο αυτό έχει καταφέρει να παρουσιάζει πολύ πριν έρθει στην επικαιρότητα πολύ σημαντικά θέματα όπως, για παράδειγμα, η πλήρης «ξενάγηση» στο Cern ένα χρόνο πριν από την ανακοίνωση της λειτουργίας του. «Πριν από τρία χρόνια είχαμε δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο “Γυαλιά για τυφλούς” στο οποίο παρουσιαζόταν η μέθοδος εμφύτευσης μικροτσίπ στο κεφάλι το οποίο συνδέεται με κέντρα του εγκεφάλου και μικροκάμερα στηριγμένη σε γυαλιά που φοράει ο τυφλός. Η μικροκάμερα μεταφέρει εικόνες οι οποίες μέσω του μικροτσίπ φθάνουν στα «μάτια» του τυφλού. Μερικούς μήνες αργότερα, όταν η μέθοδος έπαψε να βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και άρχισε έστω και δειλά να εφαρμόζεται, ένας Έλληνας χειρουργός οφθαλμίατρος, απευθυνόμενος σε συγγενή του ασθενούς, του είπε: “Για να καταλάβετε τι θα του κάνω, διαβάστε το σχετικό άρθρο του Science Illustrated”. Ο άνθρωπος μας τηλεφώνησε και μας ζήτησε το τεύχος αναφέροντας το περιστατικό, το οποίο βέβαια μας έκανε ακόμη πιο υπερήφανους για τη δουλειά μας» είπε στην University Press ο Νίκος Σερβετάς, εκδότης και διευθυντής του Science Illustrated. Το περιοδικό πρωτοκυκλοφόρησε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2005 και άλλαξε εκδότη τον Αύγουστο του 2010. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο τίτλος Science Illustrated εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Έως τότε το περιοδικό κυκλοφορούσε στις

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Bonnier International Magazines με τον εκδότη και διευθυντή του Science Illustrated, Νίκο Σερβετά.

Σκανδιναβικές χώρες – όπου έχει την έδρα της η εταιρεία Bonnier που το δημιούργησε - και την Ολλανδία με τον τίτλο «Εικονογραφημένη Επιστήμη» στην τοπική γλώσσα: Illustrerad Vetenskap στα σουηδικά, Tieteen Kuvalehti στα φινλανδικά κλπ. Όταν, την άνοιξη του 2008, κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ και την Αυστραλία με τον τίτλο Science Illustrated πολλοί πίστεψαν ότι το περιοδικό είναι αμερικανικό και η ελληνική έκδοση, η μετάφραση του. Σήμερα εκδίδεται σε 13 γλώσσες και κυκλοφορεί σε 17 χώρες. «Μέσα στην άνοιξη θα είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε στους αναγνώστες όλα τα άρθρα μας όχι μόνο στην έντυπη μορφή τους αλλά και σε ψηφιακή μέσω του ipad ή του kindle, όπου θα μπορεί ο συνδρομητής να τα διαβάζει πριν κυκλοφορήσει το περιοδικό στο περίπτερο» μας είπε κλείνοντας τη συνομιλία μας ο Νίκος Σερβετάς. www.scienceillustrated.gr science.illustrated@eirma.gr


14 || Π Α Τ Ρ Α

S

UNIVER ITY PRES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Είναι σωστή η αποχή ή κακώς σωπαίνουμε; Πολλοί άνθρωποι προσπαθώντας να εναντιωθούν στην κυβερνούσα τάξη επιλέγουν τον δρόμο της αποχής. Επιλέγουν να δείξουν την αγανάκτησή τους αδιαφορώντας και σιωπώντας. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν από τη μία να δείξουν πως δεν είναι ευχαριστημένοι με το σύστημα αλλά από την άλλη οι επιλογές τους και οι αποφάσεις τους δεν φαίνονται πουθενά. Άρα, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, για να καταγραφεί η αποχή τους, τότε κανείς δεν θα ήξερε αν υπήρχαν. Κανείς δεν θα καταλάβαινε πως ένα μέρος του πληθυσμού αγανακτεί με μία κατάσταση. Οπότε ίσως θα πρέπει ο καθένας μας να επανεξετάσει την βαρύτητα της αποχής. Οι περισσότερες επαναστάσεις στην ιστορία μέχρι τώρα έχουν γίνει από κόσμο που φώναζε και όχι από ανθρώπους που σώπαιναν. Ο άνθρωπος στην ιστορία φωνάζει και διεκδικεί τα δικαιώματά του. Άρα πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αντιδρούν έτσι και να σταματούν να ενδιαφέρονται για την διακυβέρνηση του τόπου τους. Βέβαια λένε πως πάντα πριν από μία μεγάλη καταιγίδα προηγείται μία μεγάλη ηρεμία. Στο παρελθόν αυτά που σήμερα αποκαλούμε ανθρώπινα δικαιώματα ήταν ένας λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αγωνίζονταν. Η ελευθερία και η ανεξαρτησία είναι δύο έννοιες οι οποίες έχουν κοστίσει πολλές ζωές

στο παρελθόν. Σήμερα που όλα αυτά είναι (υποτίθεται) δεδομένα τι κάνουμε για να τα διατηρήσουμε; Πουλάμε την ψήφο μας και την βούλησή μας για να έχουμε κάποιες ανέσεις περισσότερες από κάποιους άλλους. Βέβαια ας μην γελιόμαστε. Ο άνθρωπος δεν έγινε καιροσκόπος και εκμεταλλευτής τα τελευταία χρόνια. Όπως ακριβώς φέρεται τώρα, φερόταν και στον Μεσαίωνα και στα Αρχαία χρόνια. Και το πιο τρανό παράδειγμα είναι η Αθηναϊκή Συμμαχία. Σε τι ακριβώς διαφέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιος μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση; Βέβαια θα μου πείτε πως από την Αθηναϊκή Συμμαχία είχαμε ένα μεγάλο κέρδος. Την Ακρόπολη και το μεγαλείο του Ελληνικού πολιτισμού. Όμως με τι κόστος; Πόσο υπέφεραν οι πόλεις που ήταν υποτελείς στην Αθηναϊκή Συμμαχία για να πληρώσουν τους φόρους; Μια κοινωνία πάντα θα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πάντα κάποιοι θα έχουν το πάνω χέρι ενώ κάποιοι θα υποφέρουν. Είναι ένας φυσικός νόμος και τίποτα δεν μπορεί να τον αλλάξει. Μακάρι να γινόταν. Κανείς δεν έχει έτοιμες λύσεις να δώσει. Όλοι έχουμε το μυαλό να σκεφτούμε και να προτείνουμε, να κρίνουμε και να δεχτούμε ή να απορρίψουμε μία κατάσταση. Η κριτική σκέψη και η λογική είναι ένα προνόμια για εμάς τους ανθρώπους και ας μην το εκμεταλλευόμαστε. Οι ανάγκες της εποχής μας, ο ρυθμός της ζωής μας και οι

απαιτήσεις της έχουν δημιουργήσει μία άλλη διάσταση στην ηθική υπόσταση του ανθρώπου, στις αναζητήσεις, στις απαιτήσεις και στα ιδανικά του. Όταν κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα και παύουμε να ενδιαφερόμαστε για αυτά, τότε είναι πιο εύκολο να τα ξεχάσουμε και να τα αμελήσουμε. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να μας τα στερήσουν. Είναι δυνατόν όμως αυτό να συμβαίνει με την ελευθερία μας, τις επιλογές μας, με τα όνειρά μας; Με την ίδια μας τη ζωή; Είναι αδιανόητο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού να αποφασίζει για όλον τον υπόλοιπο πληθυσμό. Πως γίνεται για παράδειγμα το 40% να αποφασίζει για το υπόλοιπο 60%; Εφόσον όμως γίνεται αυτό, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε και να αντιδρούμε για την κατάσταση που επικρατεί στην πολιτική ή στην οικονομία ενώ δεν έχουμε δώσει ο καθένας το δικό του στίγμα. Αφού μας δίνεται η επιλογή να επιλέξουμε ποιόν θέλουμε να μας κυβερνήσει και δεν το κάνουμε, μέσω της αποχής, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με αυτό που αποφάσισαν αυτοί που ψήφισαν. Όταν ένα σύστημα κρατάει για πολύ καιρό, αρχίζει και σαπίζει. Όσο παραδείγματος χάριν μία δημοκρατία είναι καινούργια οι συντελεστές της έχουν όρεξη και προσπαθούν όλοι να είναι δίκαιοι και σωστοί. Όταν όμως ο χρόνος περνάει και βολεύονται σε αυτό το σύστημα, τότε αρχί-

Γιώργου Τα

ζουν οι αδικίες και γενικότερα η παρακμή. Αρχίζ άνθρωποι να κοιτούν ο καθένας τον εαυτόν του κ χνούν το γενικό συμφέρον και γιατί τους έκλεξε ο 'Οπότε ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε πότε θα η ώρα για μία ακόμα αλλαγή στην ανθρώπινη ισ Έχουμε ήδη ζήσει την επανάσταση του Διαφωτ όπου ο άνθρωπος κατάλαβε τις δυνατότητές του κ τάλαβε την δύναμη του μυαλού του. Ζήσαμε την Γα επανάσταση όπου ο άνθρωπος ζήτησε ισότητα απ άλλους ανθρώπους και τα κατάφερε. Ακόμα ζήσα Εργατική επανάσταση όπου ο εργάτης ζήτησε καιώματά του. Τα κατάφερε και αυτός. Τώρα έχου χίσει όλα αυτά σιγά σιγά και παραγκωνίζονται. Έ αρχίσει σιγά σιγά και υποτιμούν το μυαλό μας πνεύμα μας. Όλοι μας πρέπει να αγωνιστούμε γ ανεξαρτησία του πνεύματός μας και την απαγκίστ του από τετριμμένες ιδέες. Μόνο έτσι θα μπορέ γίνει μία ουσιαστική αλλαγή. Αυτό που πιστεύω πως πραγματικά έχει σημασία πρέπει να μείνει σε όλους μας είναι πως όλοι ζού αυτήν τη χώρα, τον τόπο, την πόλη και όλοι πρέπει να μετέχουμε στα κοινά γιατί οι συνέπειες επηρεάζουν μας και για να μπορούμε έστω και να αντιδρούμε θα πει να έχουμε έστω και την πιο στοιχειώδη συμμ την ψήφο μας.


‘11

αγκλή

best

of

XP

και θα ύμε σε α συμόλους α πρέετοχή,

A I

ουν οι και ξεο λαός. α έρθει στορία. τισμού και κααλλική ό τους με την τα διυν αρΈχουν και το για την τρωσή σει να

4 Φεβρουαρίου 2008… Η μέρα που εμφανίστηκε η UNIVERSITY PRESS στα Ελληνικά Πανεπιστήμια… Ξεκινήσαμε ταξίδι προς το άγνωστο. Δεν ξέραμε αν θα φτάναμε κάπου ή θα πνιγόμασταν στη διαδρομή. Σύντομα όμως αποκτήσαμε συνεπιβάτες… Κάποιους που πιάσανε κουπί κι άλλους που πήγαν να μπατάρουν τη βάρκα… Ευτυχώς οι κωπηλάτες με τον καιρό γινόντουσαν όλο και πιο πολλοί. Τρία χρόνια μετά, έχω την υποχρέωση μα πάνω απ’ όλα την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σ’ αυτές κι αυτούς που στάθηκαν δίπλα μας, μας αγκάλιασαν, μας στήριξαν και πίστεψαν στο όνειρο και την προσπάθεια μας. Στις επόμενες σελίδες σας παρουσιάζουμε κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της εφημερίδας μας σ’ αυτή τη διαδρομή . Να ‘στε όλοι καλά. Με εκτίμηση, Κώστας Φωτεινόπουλος Εκδότης UNIVERSITY PRESS


συνεντεύξεις

Κaλλιτεχών

X P NI A O

16

S

UNIVER ITY PRES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11


S

UNIVER ITY PRES

X P NI A O

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

17


συνεντεύξεις πολιτιΚών

X P NI A O

18

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

S

UNIVER ITY PRES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

BAΓΓΕΛΗΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ


S

UNIVER ITY PRES

19

X P NI A O

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ


αρθρογραφία

X P NI A O

20

S

UNIVER ITY PRES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11


S

UNIVER ITY PRES

X P NI A O

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

21


S

UNIVER ITY PRES

22

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

Online Marketing Challenge Μία μοναδική εμπειρία ζωής από την Google για τους φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων Η Google προσκαλεί τους Έλληνες φοιτητές και καθηγητές στο Online Marketing Challenge, μία μοναδική, παγκόσμια πρόκληση που απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν, θα διεκδικήσουν ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Mountain View της Καλιφόρνια, βιώνοντας από κοντά την εμπειρία Google.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδεςΟι ομάδες επιλέγουν μια επιχείρηση η οποία δεν χρησιμοποιεί AdWordsΟι ομάδες δημιουργουν ένα λογαριασμό AdWords και μια εκστρατεία για την επιχείρησηΓια 3 εβδομάδες βελτιστοποιούν την καμπάνια τους και παραδίδουν μια αναφοράΟι συμμετοχές αξιολογούνται και επιλέγονται οι νικητές

Ο διαγωνισμός, που στο παρελθόν έχει προσελκύσει περισσότερους από 20.000 φοιτητές σε περισσότερες από 60 χώρες, αποτελεί μία εξαιρετική πρόκληση και ευκαιρία για τους Έλληνες φοιτητές να διαγωνιστούν διεθνώς στους τομείς μάρκετινγκ, διοίκησης επιχειρήσεων, διαφήμισης, και νέων τεχνολογιών, να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία για την ελληνική αγορά αλλά και την ευκαιρία να αναδείξουν παγκοσμίως τις ικανότητές τους. Ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό πραγματικές συνθήκες αγοράς, με τη συμμετοχή πραγματικών εταιρειών και με χρηματοδότηση από την Google.

To Google AdWords, αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο online διαφήμισης, με το οποίο επιτυγχάνεται προβολή στο Google και το δίκτυο διαφήμισής του (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο, επισκεφτείτε: http://adwords.google.com/support/aw/?hl=el).

θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή για την τάξη τους. Ο διαγωνισμός διαρκεί από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 10 Ιουνίου 2011, ενώ οι εγγραφές των συνεργαζόμενων καθηγητών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 21 Απριλίου του 2011.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές, αφού χωριστούν σε ομάδες, θα έχουν στη διάθεσή τους πίστωση $200 ανά ομάδα, σε λογαριασμό Google AdWords, και χρονικό περιθώριο 3 εβδομάδων να καταρτίσουν και να φέρουν εις πέρας μία επιτυχημένη καμπάνια για μία πραγματική μικρομεσαία εταιρεία ή ΜΚΟ της επιλογής τους.

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς ανά τον κόσμο και την Google και οι παγκόσμιοι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμεί να συμμετάσχει και οι καθηγητές

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό αλλά και την υποβολή υποψηφιότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο website του Google Online Marketing Challenge: http://www.google.com/onlinechallenge/index.html

ΝΕΕΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ HTC DESIRE KAI HTC WILDFIRE Η HTC απευθύνεται σε όσους εκφράζονται μέσω της συσκευής κινητού τηλεφώνου τους, προσθέτοντας πανέμορφα νέα χρώματα στα πιο δημοφιλή Android smartphones της

Η HTC Corporation, κορυφαία εταιρία κατασκευής smartphones σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζει τις νέες χρωματικές εκδόσεις για δυο από τα δημοφιλέστερα Android κινητά της, HTC Desire και Wildfire.

Το ΗΤC Desire που έχει κερδίσει το θαυμασμό με την κομψότητά του, θα είναι διαθέσιμο, πέρα από το χρώμα Mocha στο οποίο διατίθεται ήδη στα ελληνικά καταστήματα, σε λευκό χρώμα, απόλυτα εναρμονισμένο με τις τελευταίες τάσεις στο σχεδιασμό. Μια συσκευή, δημοφιλής για τις ολοκληρωμένες λύσεις που

προσφέρει καθώς και την χρησιμότητa των multimedia εργαλείων του, μετατρέπεται στην απόλυτη προέκταση του εαυτού σας! Επιπλέον, η HTC ανακοινώνει τη διάθεση νέων χρωμάτων για το απόλυτο εργαλείο για νέους, το HTC Wildfire, το οποίο σας επιτρέπει να κρατάτε επαφή με τους φίλους σας μέσω των δημοφιλέστερων site κοινωνικής δικτύωσης και σας χαρίζει αμέτρητες στιγμές ψυχαγωγίας. Όλα αυτά, σε μια από τις πιο compact συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Τα νέα χρώματα στα οποία θα προσφέρεται το HTC Wildfire είναι σχεδιασμένα για να ταιριάξουν απόλυτα στο γούστο και τη διάθεσή σας. Οι θαυμαστές του θα το βρούν διαθέσιμο σε κόκκινο, μόκα, λευκό και μαύρο χρώμα.

HTC Desire Το HTC Desire μετατρέπει κάθε λειτουργία του σε απόλαυση, από την απλή ενημέρωση μέχρι την επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, την προβολή φωτογραφιών και την εύρεση οποιαδήποτε τοποθεσίας. Η οθόνη του διάστασης 3,7 ιντσών τεχνολογίας AMOLED και ανάλυσης WVGA, αποτελεί μια από τις καλύτερες που υπάρχουν διαθέσιμες για φορητή συσκευή σήμερα, καθιστώντας την πλοήγηση στο διαδίκτυο, την ανανέωση του status στο προφίλ μας ή την προβολή περιεχομένου μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Το Desire εξοπλίζεται με επεξεργαστή Snapdragon χρονισμένο στο 1GHz και υποστήριξη Adobe Flash 10.1, ενώ όπως και το HTC Legend, ενσωματώνει και αυτό ένα οπτικό χειριστήριο.

HTC Wildfire Το HTC Wildfire σας βοηθάει να διατηρήσετε την επαφή με τα σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή σας, μέσω του HTC Sense™, την εμπειρία χρήσης που τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο και αναγάγει τη χρήση των κινητών φυσική συνέχεια του τρόπου ζωής μας. Παράλληλα, με την εφαρμογή “Friend Stream”, σας επιτρέπει να αλληλεπιδράσετε με φίλους σε πολλαπλά κοινωνικά δίκτυα, όπως τα Facebook, Twitter και Flickr, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει σε ένα σημείο τις ενημερώσεις, τις φωτογραφίες και τα links που παρακολουθείτε. Το HTC Wildfire σας επιτρέπει επίσης, να εξωτερικεύσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας, για να τα μοιραστείτε στη συνέχεια με τους γύρω σας, ταυτόχρονα σε Facebook και Twitter. Σχετικά με την HTC Η HTC Corporation (HTC) αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο, η HTC δημιουργεί επαναστατικά smartphones που υπηρετούν τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες των χρηστών. Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο χρηματιστήριο της Ταϊβάν με χρηματιστηριακό σύμβολο μετοχής 2498. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την HTC, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.htc.com.


UNIVERCITY θέατρο || σινεμά || βιβλίο || events || έξοδος


UNIVERCITY

24

È Å Á Ô Ñ Ï

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

παραστάσεις που δεν πρέπει να χάσετε ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ του Αλμπέρ Καμύ

Ο Νομπελίστας Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας των εμβληματικών μυθιστορημάτων «Ο Ξένος» και «Η Πανούκλα» και των δοκιμίων «Ο Μύθος του Σίσυφου» και «Ο επαναστατημένος άνθρωπος», τοποθετεί τη δράση των «Δίκαιων» στη Μόσχα του 1905. Ο Καμύ διερευνά τα κίνητρα και τις εσωτερικές συγκρούσεις μιας ομάδας επαναστατών, οι οποίοι σχεδιάζουν και πραγματοποιούν τη δολοφονία του μεγάλου Δούκα Σέργιου, θείου του Τσάρου. Μέσα σε αυτόν τον παράλογα σκληρό κόσμο που γεννά τη βία και τη βαρβαρότητα, τίθεται το θεμελιώδες ερώτημα: Δικαιούται ο εξεγερμένος να σκοτώνει; Τεκμηριώνονται ηθικά οι πράξεις του; Ή οφείλει να περάσει σε μια επανάσταση της ίδιας της ηθικής και να εξεγερθεί, εν τέλει, ενάντια στο πεπρωμένο του με γνώμονα την αγάπη στον άνθρωπο και τη ζωή;

δέν από την Ομάδα Σημείο Μη

Η ομάδα Σημείο Μηδέν, μετά τις παραστάσεις «Στη Σωφρονιστική Αποικία» του Κάφκα και «Όπως Σας Αρέσει – ελεύθερη διασκευή» του Σαίξπηρ, επιστρέφει στον Χώρο Ιστορικής Μνήμης, Κοραή 4, παρουσιάζοντας το ελάχιστα παιγμένο στην Ελλάδα θεατρικό έργο του Αλμπέρ Καμύ “Οι Δίκαιοι” (έτος συγγραφής 1949).

Η παράσταση Οι Δίκαιοι παίζεται από τις 10 Φεβρουαρίου 2011, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Χώρο Ιστορικής Μνήμης, Κοραή 4 (μετρό Πανεπιστήμιο). Ώρα έναρξης 9 μ.μ. Διάρκεια: 90 λεπτά Μετάφραση – σκηνοθεσία: Σάββας Στρούμπος Παίζουν: Μαρία Αθηναίου, Ελεάνα Γεωργούλη, Ρόζα Προδρόμου, Σάββας Στρούμπος, Μιλτιάδης Φιορέντζης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3225207 και 6942-841714 Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ και 10 ευρώ φοιτητές/άνεργοι Η παράσταση γίνεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η μετάφραση του έργου θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νεφέλη. Photo credits: Χρήστος Κυριακόγγονας

ΒΙΒΛΙΟ MARC ROCHE

ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η Τράπεζα

Παράθυρο στην κρίση

Ποια είναι αλήθεια η Goldman Sachs; Στις μέρες μας είναι Η Τράπεζα, μια παγκόσμια δύναμη. Τι είναι εκείνο που την κάνει ισχυρή; Η απόλυτη μυστικότητα. Διακρίνεται επιπλέον από μια κάποια έπαρση, μια και βγήκε δυνατότερη από το κραχ του 2008. Ο Marc Roche μάς εισάγει στα παρασκήνια αυτού του ναού του χρήματος. Ανακαλύπτουμε σχέσεις στενές, αλλά και κρυφές, με ορισμένες πολυεθνικές, όπως με τη διαβολική BP. Μαθαίνουμε πώς η τράπεζα αυτή, με την αχαλίνωτη ροπή προς την κερδοσκοπία, βοηθά κράτη όπως την Ελλάδα να κρύψουν τα χρέη τους. Χρησιμοποιώντας μεθόδους νόμιμες, αν και όχι πάντα ηθικές, οργανώνει επίσης σφοδρές επιθέσεις, όπως την επιτυχημένη επιθετική εξαγορά της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας Arcelor από τον ινδικό όμιλο Mittal το 2006. Ξεκινώντας από την Ελλάδα, η τεκμηριωμένη έρευνα του Marc Roche στρέφει τα φώτα σε έναν από τους στυλοβάτες του καπιταλισμού, μια τράπεζα που αποτελεί ένα από τα γρανάζια της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης και τον φόβο και τρόμο των περισσότερων κυβερνήσεων. Το βιβλίο τιμήθηκε με το γαλλικό Βραβείο Βιβλίου Οικονομίας 2010.

Ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος υποστηρίζει ότι θα πρέπει για λίγο να ξεχάσουμε τα spreads, το ΔΝΤ και τη δύσκολη καθημερινότητα της «εποπτείας» και να ξαναδούμε τις αιτίες της κρίσης. Γιατί οι ρίζες της παρούσας ελληνικής κρίσης βρίσκονται στις επιλογές του χτες και στην ανέμελη 30ετία 19802010, αλλά κυρίως στη διαπαιδαγώγηση του λαού, των παραγωγικών τάξεων, των κρατικών υπαλλήλων, των αυτοδιοικητικών οργανισμών, των συνεταιρισμών, των συνδικάτων και φυσικά των κομματικών μηχανισμών επί τη βάσει της θεωρίας ότι μπορεί η Ελλάδα να ζει μόνο με επιδοτήσεις, δάνεια και ολίγα (μαύρα ενίοτε) έσοδα από τον τουρισμό. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε όλη την αλήθεια. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εφεύρουμε μια εναλλακτική, βιώσιμη, πράσινη οικονομία. Μια οικονομία, δηλαδή, διάρκειας και προοπτικής. Το Παράθυρο στην κρίση είναι μια συμβολή (θεωρητική και πρακτική) στην αναζήτηση αυτής της προοπτικής. Εκτός από την Ελληνική περίπτωση που διατρέχει όλο το βιβλίο, ο συγγραφέας αναφέρεται εκτενώς και στις διεθνείς εξελίξεις, στο ρόλο των τραπεζών, στην ηθική των επιχειρήσεων, στην κυριαρχία της Κίνας στις αγορές, στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση, ενώ εξειδικεύει τις προτάσεις του σε τομείς όπως τα έξυπνα δίκτυα, οι τράπεζες αντισταθμιστικής διόρθωσης, η νέα γεωργία κ.ά.

Πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον κόσμο

Μετάφραση: Αριστέα Κομνηνέλλη ISBN: 978-960-501-193-2, σελίδες: 352, τιμή: 16,60 €, Φεβρουάριος 2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Οι παράξενοι ελκυστές και η πράσινη οικονομία

ISBN: 978-960-501-101-7, σελίδες: 352, τιμή: 16,60 €, Φεβρουάριος 2011 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

UNIVERCITY

25

CÉNEMA TRUE GRIT NO STRINGS ATTACHED Η Έμμα και ο Άνταμ είναι φίλοι για όλη τους τη ζωή μέχρι που ένα πρωί παραλίγο να τα καταστρέψουν όλα κάνοντας σεξ. Για να προστατέψουν, λοιπόν, τη φιλία τους, κάνουν μια συμφωνία να κρατήσουν τη σχέση τους καθαρά χωρίς δεσμεύσεις! Αυτό σημαίνει, χωρίς ζήλιες, χωρίς συναισθηματισμούς, χωρίς τσακωμούς και λουλούδια, χωρίς ερωτικά παιδιαρίσματα. Επίσης σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν όποτε το θέλουν σε όποιο δημόσιο, ή μη, χώρο θέλουν και φυσικά όλα αυτά χωρίς να ερωτευτούν. Προκύπτουν λοιπόν τα ερωτήματα: Μπορούν να κάνουν σεξ χωρίς να μπει στη μέση ο έρωτας; Θα επιβιώσει η φιλία τους μετά από όλα αυτά; Σκηνοθεσία: Ivan Reitman Σενάριο: Elizabeth Meriwether Παίζουν: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes, Kevin Kline, Lake Bell, Olivia Thirlby, Greta Gerwig, Chris Bridges

THE WARRIOR'S WAY Μια μοντέρνα εκδοχή καουμπόηδων εναντίον πολεμιστών. Μια εντυπωσιακή ταινία που πλέκει τις πολεμικές τέχνες με το γουέστερν. Όλα ξεκινούν όταν ένας Ασιάτης πολεμιστής αρνείται στους αρχηγούς του μια αποστολή και αναγκάζεται να κρυφτεί σε μια μικρή πόλη, μακριά από τη μέχρι τώρα ζωή του, στα Αμερικανικά σύνορα, στις γνωστές, τότε, κακές περιοχές των καβαλάρηδων. Σκηνοθεσία: Sngmoo Lee Σενάριο: Sngmoo Lee Παίζουν: Kate Bosworth, Geoffrey Rush, Danny Huston, Tony Cox, Dong-gun Jang

Μετά τη δολοφονία του πατέρα της από τον Τόμ Τσένι, η 14-χρονη αγρότισσα Μάτι Ρος αποφασίζει να πάρει το νόμο στα χέρια της και να πιάσει η ίδια το δολοφόνο. Για βοήθεια προσλαμβάνει τον πιο σκληρό σερίφη που μπόρεσε να βρει, έναν άντρα με «αληθινό θράσος» τον Ρούμπεν Γκόμπουρν. Η Μάτι επιμένει να συνοδεύει τον Γκόμπουρν του οποίου ο αλκοολισμός, η αδράνεια και γενικά ο άξεστος χαρακτήρας δεν την κάνει να χάνει τη πίστη της σε εκείνον. Παρά την άρνηση του, εκείνη τον ακολουθεί στο ταξίδι του προς τα Ινδικά Έθνη στην αναζήτηση του Τσένι. Σκηνοθεσία: Joel Coen, Ethan Coen Σενάριο: Ethan Coen, Joel Coen Παίζουν: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Hailee Steinfeld, Barry Pepper

ΚέΡδΙΣΕ

1 ΔΙΠλή πρόσκληση

Óôåßëå ΤΩΡΑ óôï info@universitypress.gr, ένα e-mail γράφοντας τη λέξη CINEMA και το ïíïìáôåðþíõìü óïõ και κέρδισε αμέσως 2 εισιτήρια για την ταινία της αρεσκείας σου στις αίθουσες του VILLAGE Φαλήρου. Κερδίζουν οι πρώτοι 50 || Τηρείται σειρά προτεραιότητας

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ eως

24.2 2011 .

Η UNIVERSITY PRESS σε συνεργασία με τα VILLAGE CIMENAS του Φαλήρου, προβάλλουν μία φορά το μήνα, μία Blockbuster ταινία, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα GOLD CLASS.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο INFO@UNIVERSITYPRESS.GR έως 24.2.2011 Στο προηγούμενο secret movie είδαμε την ταινία «Little Fockers»

Οι πρώτοι 18 που θα στείλουν ένα e-mail με τη λέξη SECRET MOVIE, το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας τους, στο info@universitypress.gr, θα κερδίσουν μία πρόσκληση 2 ατόμων για το επόμενο SECRET MOVIE.


UNIVERCITY

26

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

Παύλος Παυλίδης & B - Movies Live Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011, Fuzz Club – Αθήνα Ο Παύλος Παυλίδης και οι B - Movies στις 19 Φεβρουαρίου θα βρεθούν στην Αθήνα, στο Fuzz Club. Θα μας παρουσιάσουν τραγούδια από τον τελευταίο δίσκο του "Αυτό το πλοίο που όλο φτάνει", αλλά και τα κλασσικά τους κομμάτια. Μία απρόοπτη μουσική βραδιά μέσα στην καρδιά του χειμώνα! Ο Παύλος Παυλίδης ο ευαίσθητος δημιουργός και ανήσυχος συνθέτης που ξεκίνησε τη μουσική του πορεία με τα «Μωρά στη Φωτιά», κέρδισε επάξια την αγάπη του κοινού και την πλατιά αναγνώριση σαν front man στα «Ξύλινα Σπαθιά». Από το 2003 και μετά, συνεχίζει την προσωπική του μουσική διαδρομή με συνοδοιπόρους τους B - Movies. Σήμερα, Ο Παύλος Παυλίδης έχει φτάσει στην καλλιτεχνική του ωριμότητα καθώς μπορεί να μετουσιώνει αβίαστα την προσωπική του αλήθεια σε στίχους και να τους ντύνει με τις φωτεινές του μελωδίες. Είναι πλέον ένας έμπειρος μουσικός, κατασταλαγμένος, με πλούσιες εμπειρίες αλλά με το μικρόβιο της αναζήτησης, συνεχίζει να ταξιδεύει σε κόσμους ονειρικούς, όπου το σκοτάδι διαλύεται στο φως, όπως η σκοτεινή πλευρά του καθενός νικιέται από την φωτεινή. Οι B-MOVIES πιστοί συνταξιδιώτες στα μουσικά του ταξίδια θα είναι μαζί του σε αυτή τη ξεχωριστή βραδιά. Ο ήχος τους άλλοτε μελαγχολικός και μελωδικός, άλλοτε ορμητικός και έντονα ηλεκτρικός, δεν παύει να ξυπνά αναμνήσεις και συναισθήματα, να εκφράζει έναν κόσμο που θέλει να ονειρεύεται και δεν παύει να ελπίζει. Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης, ο στιχουργός, ο συνθέτης, ο τραγουδιστής, ο κιθαρίστας, ο συνειδητός ονειροπόλος θα έρθει με την παρέα του το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011 στην Αθήνα, στο Fuzz Club, για να μας ταξιδέψει... Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει! Τιμή εισιτηρίου 12 € & 15 € ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΤICKET HOUSE Αθήνα Ticket House, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς) Τηλ.: 210 3608366 Θεσσαλονίκη Ticket House, Μητροπόλεως 102 Τηλ.: 2310 264880 Online sales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο: www.ticketpro.gr / www.tickethouse.gr Fuzz Club Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Λ. Πειραιώς & Χαμοστέρνας), Αθήνα Τηλ. επικοινωνίας 210 3450817

Το Φεστιβάλ Cult Ελληνικού Κινηματογράφου επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά! Από την Τετάρτη 16 μέχρι και το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011, το Gagarin 205 Live Music Space παραδίδεται αμαχητί στον απόλυτα αγαπημένο μας θεσμό! Κατά καιρούς έχει χαρακτηριστεί “ανατρεπτικό”, “αιρετικό”, “σαρκαστικό”, “αυθεντικό” και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Το μόνο σίγουρο είναι πως, μετά από τόσα χρόνια πορείας, έχει αποκτήσει πολλούς και φανατικούς φίλους που κάθε φορά περιμένουν εναγωνίως να έρθει η ημέρα που θα επανέλθει, πάντα Φεβρουάριο μήνα. Φέτος, η διάρκειά του επεκτείνεται στις τέσσερις ημέρες! Προβολές ταινιών από νωρίς το απόγευμα, αφιερώματα, πάνελ, βραβεύσεις των αγαπημένων μας καλλιτεχνών (Λάκης Κομνηνός, Τέρης Χρυσός, Γιώργος Πετρόχειλος, Μάρκος Λεζές), live (την Παρακευή, 18/2, Tony Sfinos με special guest τον Τέρη Χρυσό και το Σάββατο, 19/2, Gazebo!) και ένα τρελό party με τους DJs του www.discomania.gr (Γρηγόρης Στάικος και Μιχάλης Σάμιος) σε ένα τετραήμερο γεμάτο κέφι, γέλιο, χορό και αναμνήσεις! 9ο Φεστιβάλ Cult Ελληνικού Κινηματογράφου Τετάρτη 16/2 – Doors Open: 15:30 / Τιμή Εισιτηρίου: 10 € Πέμπτη 17/2 – Doors Open: 15:30 / Τιμή Εισιτηρίου: 10 € Παρασκευή 18/2 – Doors Open: 14:30 / Τιμή Εισιτηρίου: 15 € Σάββατο 19/2 – Doors Open: 14:30 / Τιμή Εισιτηρίου: 15 € Gazebo, live, + Discomania party – Doors Open: 23:00 Τιμή Εισιτηρίου: 20 € Για το live του Gazebo προπωλούνται εισιτήρια, προς 20 ευρώ, στο Ticket House (Πανεπιστημίου 42, εντός στοάς, τηλ. 210 3608366) και το www.ticketpro.gr. Για όλα τα υπόλοιπα, εισιτήρια θα διατίθενται στο ταμείο του Gagarin 205 τις ημέρες του φεστιβάλ. Το εισιτήριο του Gazebo έχει ισχύ για ολόκληρο το πρόγραμμα του Σαββάτου. Gagarin 205 Live Music Space: Λιοσίων 205, πολύ κοντά στον σταθμό Μετρό / ΗΣΑΠ “Αττική”. Τηλέφωνο: 6944 814543 / Website: www.gagarin 205.gr


UNIVERCITY

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

Game On 2.0 “GAME ON 2.0” Play Your Way through the History, Culture and the Future of Video Games! Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία, στην κουλτούρα και στο μέλλον των video games!

27

Οι ROXETTE στην Αθήνα!!! Παρασκευή 27 Μα@ου 2011 TerraVibe Park. Η προπώληση ΞΕΚΙΝΗΣΕ Οι Roxette το 2011 επιστρέφουν στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Το Μάρτιο ξεκινούν την πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία τους και την Παρασκευή 27 Μα@ου 2011 θα βρίσκονται στο TerraVibe Park και το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους απολαύσει, για πρώτη φορά, ζωντανά.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 07:00-10:00

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 95,2 ATHENS DEE JAY Η μεγαλύτερη Έκθεση γύρω από τα video Games στον κόσμο, έρχεται στην Ελλάδα. 16 Δεκεμβρίου 2010 – 31 Ιανουαρίου 2011 «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα «Νίκος Γκάτσος», Πειραιώς 100, Γκάζι) ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 95,2 ATHENS DEE JAY

Μιχάλης Τσαουσόπουλος

Οι Bon Jovi, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά σχήματα παγκοσμίως, επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα στις 20 Ιουλίου 2011. Το συγκρότημα από το New Jersey της Αμερικής, που ήδη διανύει την τρίτη δεκαετία της ζωντανής ιστορίας του, θα εμφανισθεί στο ΟΑΚΑ για μία Greatest Hits συναυλία στα πλαίσια του “Open Air 2011 Tour”. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 95,2 ATHENS DEE JAY

Breakfast στα FM

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Μαρία Ένεζλη, Erwin, Γιώργος Σκιαδάς Νίκος Ζώης Τόλης Βαρνάς Γιάννης Τουμπάνος Βασίλης Ντάσος Κώστας Ζήκος Κώστας Βινάκος Ιλιάνα Δράκου

10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-24:00

Ο 969 ROCK FM και τα πρατήρια της SHELL έχουν κάθε ώρα, κάθε μέρα κληρώσεις και νικητές που κερδίζουν βενζίνη Shell VPower άξιας 40 ευρώ. Συντονιστείτε κάθε ώρα κάθε μέρα στον 969 rock fm για να ακούσετε το όνομα σας και να κερδίσετε βενζίνη Shell V-Power 40 ευρώ. Πρόγραμμα 969 Rock Fm Στάθης Παπούλιας Γιάννης Λεουνάκης

07.00-10.00 13.00-15.00

Γιώργος Μελισσινός Τάσος Χρηστίδης

15.00-18.00 18.00-20.00

Γιάννης Διαμαντόπουλος Βασίλης Ντάσος

20.00-22.00 22.00-24.00


UNIVERCITY

28

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

ΝΥΧΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ Για ένα ποτάκι...

ΑΘΗΝΑ 47 Σκουφά 47, Κολωνάκι Τηλ: 2103392354 3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ Σκουφά 73, Κολωνάκι Τηλ: 2103604400 Ανακαινισμένο και έτοιμο για νέα φοιτητικά parties. BIG APPLE Σκουφά 69 Κολωνάκι Τηλ: 2103643820 ΑΜΠΑΡΙΖΑ Λέκκα 14, Σύνταγμα Τηλ: 2103257644 HIGGS Ευπολίδος 4 & Απελλού 2, Πλ. Κοτζιά Τηλ: 2103247679 KEY BAR Πραξιτέλους 37 Τηλ: 2103230380 SIX D.O.G.S. Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι Τηλ: 2103210510 TOY CAFE Καρύτση 10, Πλ. Καρύτση Τηλ: 2103311555 USE Πλ. Καρύτση 5 Τηλ: 2103235993 BAIRES Σίνα 21 & Σκουφά Τηλ: 2103635458 CITY Χάρητος 43 Τηλ: 2107228910 ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Δελφών 5, Κολωνάκι Τηλ: 2103608 ΣΚΟΥΦΑΚΙ Σκουφά 47-49, Κολωνάκι Τηλ: 2103645888 ΙΛΙΣΙΑ QUIERO Αντήνορος 46 (δίπλα στο «Caravel») Τηλ: 2117100378 SUI GENERIS Βεντήρη 7, Χίλτον Τηλ: 2107217814 MOJO CLUB Παπαδιαμαντοπούλου 36 - 2107757033 NOSTOS CLUB Χατζηγιάννη Μέξη 6 - 2107241562 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ENZZO DE CUBA Αγ. Παρασκευής 70 Τηλ: 2105782000 INTRO COFFEE BAR Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλ. Περιστερίου Τηλ: 2105759442 ΠΑΤΑΤΡΑΚ Μεγ. Αλεξάνδρου 94 & Επικούρου Τηλ: 210 5772979 IGODO Μεγ. Αλεξάνδρου 71 Τηλ: 2105746414 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ BLUES Πανόρμου 20 Τηλ: 2106437667 SANTA BOTELLA Πανόρμου 115Α Τηλ: 2106981032 ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Πανόρμου 113 Τηλ: 2106911672 MARABOU Πανόρμου 113 Τηλ: 2106910797 ΜΠΡΙΚΙ Δορυλαίου 6, Πλ. Μαβίλη Τηλ: 2106452380 SAXO Πανόρμου 117Β & Λεωφ. Κηφισίας Τηλ: 2106980324 ΓΚΑΖΙ ALLEYCAT Κωνσταντινουπόλεως 50 Τηλ: 2103454406 MAD - CLOSER Δεκελέων 12 Τηλ: 2103462027, 2103427730 INTREPID FOX Τριπτολέμου 30 Τηλ: 2103466055

BARMAMMOTHBAR Ελασιδών 5Α & Κλεάνθους Τηλ: 2103456822 SECOND SKIN Κωνσταντινουπόλεως 78 & Ιερά Οδός Τηλ: 6974140013 ΓΚΑΖΑΚΙ Τριπτολέμου 31 Τηλ: 2103460901 HIVE Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων Τηλ: 2103477444 CODE Τριπτολέμου 35 Τηλ: 2103458110 FANTASEED Τριπτολέμου 8 Τηλ: 6972220530 GASOLINE Γαργηττίων 23Α Τηλ: 2103469396 HOXTON Βουτάδων 42 Τηλ: 2103413395 NATARAJA Ιάκχου 23 Τηλ: 2103453447, 6936780665. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ελασιδών & Κλεάνθους 8 Τηλ: 2103458534 SWING Ιάκχου & Ευμολπιδών Τηλ: 2103451518 ΤΩΡΑ Κ44 Κωνσταντινουπόλεως 44 Τηλ: 2103423560 WHITE NOISE Ευμολπίδων 20 Τηλ: 2114003381, 6907778889

ΕΞΑΡΧΕΙΑ BAT CITY Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 Τηλ: 2106401666 BOX Κωλέττη 4 Τηλ: 2103847597 CAFEINA Ακαδημίας & Ζωοδ. Πηγής Τηλ: 2103841460 CIRCUS Ναυαρίνου 11 Τηλ: 2103615255 FLORAL - BOOKS + COFEE Θεμιστοκλέους 80 Τηλ: 2103800070 GINGER ALE Πλ. Εξαρχείων Τηλ: 2103301246 ROI MAT Σολωμού 17 Τηλ: 2103330505 SKULL Ιπποκράτους & Λ. Κατσώνη 11 Τηλ: 6936457453 UNDERWORLD GENESIS Ιπποκράτους 56 Τηλ: 6972802171 WUNDERBAR Θεμιστοκλέους 80 Τηλ: 2103818577 ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ Σόλωνος 123 Τηλ: 2103840559 ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ Μπενάκη 87 Τηλ: 2103813685 ΡΕΣΙΤΑΛ Ερεσσού 64 και Θεμιστοκλέους Τηλ: 2103805556 ΤΡΑΛΑΛΑ Ασκληπιού 45 Τηλ: 2103628066 ΧΑΡΤΕΣ Βαλτετσίου 35 & Ζ. Πηγής Τηλ: 2103304778

Για μεζέ με την παρέα... ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ Δ. Πλακεντίας 120 Τηλ: 2106990920 ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ Χρ. Παπαδόπουλου 8,Τηλ: 2106453334 ΡΑΚΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Πανόρμου 53-54 Τηλ: 2106990920 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Έβρου 40 Τηλ: 2107777742, 2107776096 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Λασκαρίδου 7 & Λουίζης Ριανκούρ Τηλ: 2106984057 ΣΟΥΡΩΔΕΙΟΝ Αλέξη Παυλή 37Η, (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου) Τηλ: 2106913552

Σκουφά 73, Κολωνάκι - ΤΗΛ.: 2103604400

ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ 54 Πανόρμου 54 & Ευρυτανίας Τηλ: 2130279069

ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΒΟΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 25-27 ΜΕΖΕΔΡΑ Γρηγορίου Κυδωνιών, Πλ. Ειρήνης ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑΝΤΕΣ Βαλτετσίου 44 Τηλ: 2103301369 ΡΙΦΙΦΙ Εμ. Μπενάκη 69 Α & Βαλτετσίου Τηλ: 2103300237 ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Στουρνάρη 41 Τηλ: 2103807061 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Εμμ. Μπενάκη 94 Τηλ: 2103824138 ΛΕΥΚΑ Μαυρομιχάλη 121 Τηλ: 2103614038 TIVOLI Εμμ. Μπενάκη 34 ΤΡΑΜ Μαυρομιχάλη 168 Τηλ: 2106459094 ΙΛΙΣΙΑ ΙΛΙΣΟΣ Μιχαλακοπούλου 52 Τηλ: 2107244545 ΣΚΑΛΑΚΙΑ Αιγινήτου 32 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΣΠΡΟ ΠΙΑΤΟ Λ. Παπάγου & Χερσικράτους 8 - 2107782189 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΥΛΗ Ταγμ. Πλέσσα 14 & Δοϊράνης - 2109404334 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Λ. Συγγρού 338 - 2109429610 ΠΑΡΑΓΑΔΙ Σαλαμίνος 66 - 2109593402 ΠΑΤΡΙΚΟ Δοϊράνης 119 - 2109590364 ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ιφιγενείας 92 - 2109569492 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 9ον ΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟΝ Πλ. Πλαστήρα 9 - 2107562564 ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗ Υμηττού 253 & Βίνγκελμαν 3 - 2107017404 ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ Υμηττού 130 - 2107568555 ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ Πολυδάμαντος 19 - 2107525777 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Σωκράτους & Κύπρου - 2104972194 ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΟΥΝΕΛΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ανθέων 1 & Νίκης - 2105820820

ΨΥΡΡΗ ΑΛΛΟΤΙΝΕΣ ΜΟΥ ΕΠΟΧΕΣ Αγ. Αναργύρων 22 - 2103215203 ΕΝΑΣΤΡΟΝ Μίκωνος 4 & Καραϊσκάκη - 2103216796 ΚΟΡΡΕ Αγ. Αναργύρων 20 - 2103215291 ΜΕΘΥΣΤΑΝΕΣ Λεπενιώτου 26 & Ωγύγου - 2103314298 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αισώπου 11 - 2103247880 ΠΑΕΙ ΚΑΙΡΟΣ Τάκη 16 - 2103212858 ΠΑΛΗΑ ΣΚΑΛΑ Λεπενιώτου 25 - 2103212677 ΠΑΛΗΟ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ Ν. Αποστόλη 8 - 2103231409 ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ Ναυάρχου Αποστόλη 11 - 2103245025 ΣΚΟΛΙΟΝ Κατσικογιάννη 5 - 2103246098 ΤΑΚΗ 13 Τάκη 13 - 2103254707 ΧΡΥΣΟΜΗΛΟ Αγαθάρχου 12 & Λεπενιώτου - 2103317061

Για ένα πιάτο φαϊ... ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΡΜΑΞΗΣ Στρ. Σαράφη 75 Τηλ: 2105612537 ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΕΡΑ Βασ. Όλγας 6, Ζάππειο Τηλ: 2109220208 ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ (ΤΟ) Θεμιστοκλέους 2 Τηλ: 2103838485 ΑΘΗΝΑΙΟΣ Σταδίου 22 (ξεν. «Best Western Esperia Palace») Τηλ: 2103238001 ΑΘΗΡΙ Πλαταιών 15 Τηλ: 2103462983 ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Κοδράτου 22 Τηλ: 2105239661 BACARO Σοφοκλέους 1 Τηλ: 2103211882 BEAT Καρύτση 7 Τηλ: 2103222253 BEER ACADEMY Στουρνάρη 29 Τηλ: 2103816962 BLACK DUCK Χρ. Λαδά 9Α Τηλ: 2103234760 CV Κωνσταντινουπόλεως 108 & Μυκάλης 61 Τηλ: 2103451744 FUNKY GOURMET Παραμυθιάς 13 & Σαλαμίνος Τηλ: 2105242727 HARD ROCK CAFE Φιλελλήνων 18 Τηλ: 2103252758 ΙΔΑΙΟΝ - ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Πειραιώς 187 Τηλ: 2103426141 JAMES JOYCE (THE) 'Αστιγγος 12 Τηλ: 2103235055 JOKE Ομήρου 13 Τηλ: 2103646026 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ (ΤΑ) Θερμοπυλών 39 Τηλ: 2105224512 ΚΟΥΤΙ (ΤΟ) Αδριανού 23 Τηλ: 2103213229, 2103213029 MOMA Αδριανού 29 Τηλ: 2103211233 ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Αστιγγος & Φιλίππου Τηλ: 2103240716

To Caramela έχει βάλει για τα καλά φωτιά στις νύχτες μας! Εκεί εμφανίζονται ο ανανεωμένος Γιώργος Τσαλίκης μαζί με τον νέο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Κυριάκο Κυανό, την Έλενα Μεταξά και τον Σάκη Αρσενίου. Το νεανικό και απίστευτα κεφάτο πρόγραμμα τους είναι εκεί, καθημερινά εκτός Δευτέρας για να μας συνεπάρει στους ρυθμούς του και να κάνει τις νύχτες μας μοναδικές!


UNIVERCITY

30

ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ Ανθίμου Γαζή 9 Τηλ: 2103222479 ΠΑΡΚΟ (ΤΟ) Πάρκο Ελευθερίας Τηλ: 2107223784 ΠΕΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Πειραιώς 187 – 2103426141 POLIS Πεσμαζόγλου 5 (αίθριο Στοάς Βιβλίου) Τηλ: 2103249588 ROCKIN' THE CASBAH Χαρ. Τρικούπη 13 Τηλ: 2103801875 SOCIETY (THE) Κολοκοτρώνη 6 Τηλ: 2103230445 SUPPER Σίνα 6 Τηλ: 2103645575 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τηλ: 2103247607 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Έβρου 40 - 2107777742 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Λασκαρίδου 7 & Ριανκούρ - 2106984057 ΣΟΥΦΑΛΑ Λουίζης Ριανκούρ 75 - 2106925354 ΓΚΑΖΙ ALIARMAN Σωφρονίου 2 Τηλ: 2103426322 ΒΟΥΤΑΔΩΝ 48 Βουτάδων 48 Τηλ: 2103413729 BUTCHER SHOP Περσεφόνης 19 Τηλ: 2103413440 CANTEEN Ιάκχου & Ευμολπιδών Τηλ: 2103451508 DAS BIER Κλεάνθους 8 Τηλ: 6977141990 DEL SOL Βουτάδων 44 Τηλ: 2103418169 ΕΛΑΙΑ Μεγ. Βασιλείου 41 & Εχελιδών Τηλ: 2103411174 ΕΝ ΒΡΑΣΜΩ Κωνσταντινουπόλεως 68 Τηλ: 2103413520 ΚΑΝΕΛΛΑ Κωνσταντινουπόλεως 70 Τηλ: 2103476320 MAMACAS Περσεφόνης 41Τηλ: 2103464984 MATAROA Κεραμεικού 116 & Ιεράς Οδού Τηλ: 2103428312 ΜΕΣΠΙΛΕΑ Περσεφόνης 59 & Δεκελέων Τηλ: 2103460972

ΟΙΝΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ Μεγ. Βασιλείου 10 Τηλ: 2103411461 PASTA LA VISTA Δεκελέων 1Α & Βουτάδων Τηλ: 2103461392 PLAYMO' BAR Δεκελέων 4 Τηλ: 2103465890 PROSOPA Κωνσταντινουπόλεως 4 Τηλ: 2103413433 ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ Ευμολπιδών 24 Τηλ: 2103414140 SARDELLES Περσεφόνης 15 Τηλ: 2103478050 ΣΚΟΥΦΙΑΣ Βασιλείου Μεγάλου 50 Τηλ: 2103412252 SOUL KITCHEN Κωνσταντινουπόλεως 46 Τηλ: 2103410418 TIRBOUSON Κωνσταντινουπόλεως 104 Τηλ: 2103410107 ΤO Τριπτολέμου 43 & Ορφέως 20 Τηλ: 2103452052 ΤΣΙΦΛΙΚ ΜΠΑΧΤΣΕ Τριπτολέμου 26 Τηλ: 2103462926 ΧΡΥΣΑ Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού Τηλ: 2103412515

ΕΞΑΡΧΕΙΑ BARBARA΄S FOOD COMPANY Εμμ. Μπενάκη 63-65 - 2103805004 COOKOU FOOD Θεμιστοκλέους 66 - 2103831955 MYSTIC PIZZA & PASTA Εμμ. Μπενάκη 76 - 2103839500 ΒΕΡΓΙΝΑ Βαλτετσίου 62 - 2103302933 Ένας χώρος που συνδυάζει όλες τις γεύσεις, με μαγειρευτά που "θυμίζουν μαμά". Το καλύτερο είναι ότι με ένα τηλέφωνο παραδίδονται κατ’ οίκον. ΓΙΑΝΤΕΣ Βαλτετσίου 44 - 2103301369 ΛΕΥΚΑ Μαυρομιχάλη 121 - 2103614038 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Εμμ. Μπενάκη 94 - 2103824138 ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Στουρνάρη 41 - 2103807061 ΡΙΦΙΦΙ Εμ. Μπενάκη 69 Α & Βαλτετσίου - 2103300237 ΡΟΖΑΛΙΑ Βαλτετσίου 58 - 2103302933

Τι πιο ευχάριστo να συνδυάζεις γεύση με ένα όμορφο περιβάλλον. Μια υπέροχη αυλή με κόσμο από όλες τις ηλικίες αλλα, κυρίως, λόγω των πολύ καλών τιμών της, για φοιτητές. ΤΡΑΜ Μαυρομιχάλη 168 - 2106459094 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΒΟΥΡΛΙΩΤΙΝΑ Βασ. Αλεξάνδρου 10 & Υμηττού - 2107291545 ΜΑΣΑ Εθν. Αντιστάσεως 240 - 2107236177 ΡΑΚΑΚΙ Μοσχονησίων 2-4 - 2107237457 ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Φιλολάου 7 - 2107010559

ΙΛΙΣΙΑ ΚΑΤΩΙ Μιχαλακοπούλου 64 - 2107700109 ΚΙΝΑ (CHINA) Ευφρονίου 72 - 2107233200 ΣΚΑΛΑΚΙΑ Αιγινήτου 32 - 2107229290

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ Πόντου 36 & Ξενοφώντος - 2104977006 ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ Ταξιαρχών 15 - 2104950495 ΠΑΣΙΦΑΗ Μ. Αλεξάνδρου 24 - 2104944024 ΤΑΛΩΣ Σουρή 62 & Πλαστήρα - 2104942404 ΚΥΨΕΛΗ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ Σκύρου 31 - 2108810729 ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ.GR Ευελπίδων 47 - 2108813121 ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ Φ. Νέγρη 72 - 2108216598

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

Το λευκό περιβάλλον απλά συμπληρώνει την πολύ καλή ατμόσφαιρα που δημιουργεί με το κέφι του το προσωπικό του Μπακαλόγατου. Ξεκινάς με φρεσκότατες σαλάτες, συνεχίζεις με υπέροχους μεζέδες και για τελείωμα δεν γίνεται να μην δοκιμάσεις την υπέροχη σοκολατόπιτα.

ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΒΥΡΙΝΗΣ Αρχιμήδους 11 - 2107012153 ΕΠ΄ΑΥΛΗ Αρχιμήδους 14 - 2107014836 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ Αρκτίνου & Παυσανίου - 2107215155 ΜΕΪΝΤΑΝΙ Εριφύλης 2 & Σπ. Μερκούρη - 2107296217 ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ Εμπεδοκλέους 75 - 2107518869 ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ Τέρμα Ιεράς Οδού - 2105326163 ΠΑΛΑΤΙΑΝΟ Αγ. Λαύρας 9 & Μιαούλη - 2105325815 ΨΥΡΡΗ ΖΕΙΔΩΡΟΝ Τάκη 10 & Αγ. Αναργύρων - 2103215368 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Πλ. Μοναστηρακίου 2 - 2103213036 ΟΙΝΕΑΣ Αισώπου 9 - 2103215614 ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΨΥΡΡΗ Αισχύλου 12 - 2103214923 ΩΡΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ Αισχύλου & Αριστοφάνους - 2103218627 Ν. ΣΜΥΡΝΗ BAR.B.Q Ελ. Βενιζέλου 46 - 2109319675 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ραιδεστού 36-38 - 2109408949


31

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘11

τα æþäéá του μήνα

ΚΡΙΟΣ 21/3-21/4 Σας διακατέχει μεγάλος εκνευρισμός που οφείλεται στο άγχος σας να τα προλάβετε όλα. Οργανώστε καλύτερα το χρόνο και τις υποχρεώσεις σας και σύντομα όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Μην είστε απόμακροι με το ταίρι σας, δώστε του την ευκαιρία να ‘ρθει κοντά σας. ΤΑΥΡΟΣ 22/4-21/5 Ο χρόνος σας είναι πιεσμένος τελευταία αλλά προσέξτε μη πελαγοδρομήσετε. Με σύνεση και δουλειά θα καταφέρετε να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα ταξίδι αναψυχής όταν τελειώσετε με τις υποχρεώσεις σας, θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε.

αναστρέψιμο. Καλό θα ήταν να φεύγατε λίγο από τη καθημερινότητα σας ώστε να σκεφτείτε πιο ήρεμα και να αξιολογήσετε καλύτερα τις καταστάσεις.

ΛΕΩΝ 23/7-23/8 Ο μήνας αυτός θα είναι πολύ σημαντικός για σας. Έχετε ανοιχτά τα μάτια σας γιατί θα σας παρουσιαστούν ευκαιρίες που δύσκολα θα ξανασυναντήσετε. Στη προσωπική σας ζωή προσπαθήστε να μην είστε τόσο διαχυτικοί. Δεν έχουν όλοι τις καλύτερες των προθέσεων απ’ αυτούς που σας πλησιάζουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ 23/11-21/12 Καιρός είναι να αρχίσετε να σκέφτεστε λιγάκι και τον εαυτό σας. Προσπαθείτε πολλές φορές να κάνετε τα πάντα ώστε να ικανοποιήσετε τους γύρω σας και έχετε ξεχάσει εσάς. Κάντε πράγματα που επιθυμείτε χωρίς να σκέφτεστε πως μπορεί να σας παρεξηγήσουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 24/8-23/9 Περνάτε μια δύσκολη περίοδο και αυτό σας κάνει απότομους και απόμακρους με συνέπεια να στεναχωρείτε ανθρώπους του οικείου σας περιβάλλοντος. Δώστε στους δικούς σας την ευκαιρία να σταθούν δίπλα σας και ίσως ΄έχουν κάτι να σας προτείνουν που δεν το ‘χετε εσείς σκεφτεί.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 22/12-20/1 Έχετε βρεθεί στο παρελθόν και σε δυσκολότερες καταστάσεις γι’ αυτό μη πελαγώνετε. Αντιμετωπίστε με ψυχραιμία τα προβλήματα σας, δομήστε τα και θα δείτε που στο τέλος θα τα καταφέρετε.

ΖΥΓΟΣ 24/9-23/10 Είστε στα πάνω σας αυτή τη περίοδο. Προσέξτε λίγο όμως τον ενθουσιασμό σας γιατί μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις και να σας κόψει τα φτερά. Προσεκτικές κινήσεις και σωστή διαχείριση των καταστάσεων θα αποτελέσουν το κλειδί για να επιτύχετε τους στόχους σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ 22/5-21/6 Σύντομα θα έχετε να αντιμετωπίσετε ένα δίλημμα. Ζυγίστε καλά τα πράγματα γιατί οι αποφάσεις που θα πάρετε θα επηρεάσουν κατά πολύ τη ζωή σας το επόμενο διάστημα. Συζήτηση και ανάλυση των δεδομένων με οικεία και αγαπημένα πρόσωπα θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 24/10-22/11 Τελευταία αντιμετωπίζετε πολλούς με καχυποψία και αυτό ίσως να μη σας βγει σε καλό, καθώς λανθασμένες σας κρίσεις μπορεί να σας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα και αυτό ενδέχεται να είναι μη

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 22/6-22/7 Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει έτσι. Ενεργοποιηθείτε και βρείτε νέους τομείς δραστηριοποίησης και ψυχαγω-

5

γίας. Μη κλείνετε τη πόρτα στις ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται, μπορεί κάποιες να σας φαίνονται αδιάφορες, αξίζει όμως να δοκιμάσετε.

9 2

6 8

8

1

SU|DO|KU

4 4

1

3

5

7 9

2 3

4

8 7

9

1

9

5

2

4

7

2

8 2

3 Επισκεφτείτε μας στο

9 8

7

6 7

3 4

2

2

6

4

8

1

7

www.universitypress.gr Επισκεφτείτε μας στο

www.universitypress.gr 1

3 2

9 7

2

4

6

1

3

8

5 2 5

5 8

2

7 3 9

9

1

4

9

1

4 3

6

3

1

2

3 5

4 9

5

7 9

3

6

4

5 6

5

6

5

5

5

7 5

7 5

3

2

4

2 3

3

ΙΧΘΥΕΣ 19/2-20/3 Αυτό το μήνα θα αναθεωρήσετε την άποψη που έχετε για αρκετούς από τους γύρω σας. Για άλλους θετικά, για άλλους αρνητικά. Μη διστάσετε να βγάλετε από μέσα σας πράγματα που σας πνίγουν και καταστάσεις που σας στεναχωρούν. Μόνο έτσι θα νιώσετε καλύτερα.

3

9

Στείλτε τα στοιχεία σας στο e-mail: info@upress.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 21/1-18/2 Η καθημερινότητα σας έχει πλήξει και το να προσπαθούσατε να αποδράσετε απ’ αυτήν έστω για λίγο σίγουρα θα σας βοηθούσε. Ψάξτε να βρείτε και νέες ασχολίες έτσι ώστε να περνάτε τον ελεύθερο σας χρόνο πιο ευχάριστα.

1

1

7

2

3

Θέλεις κι εσύ να γίνεις μέλος της συντακτικής ομάδας της UNIVERSITY PRESS;

5

και διαβάστε ή κατεβάστε σε pdf το νέο μας τεύχος.


UNIVER ITY PRESS

Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα

UNIVERSITY PRESS  

Issue of university press

UNIVERSITY PRESS  

Issue of university press