Page 1

S

UNIVER ITY PRES Α Θ Η Ν Α

-

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ

www.universitypress.gr

- Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

- Π Α Τ Ρ Α

01. 2012 Τ Ε Υ Χ Ο Σ

4 2

äéáíåìåôáé äùñåáí

Η Πρώτη Μηνιαία Φοιτητική Εφημερίδα

40.000 αντίτυπα


2

|| Δ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!! Η UNIVERSITY PRESS

τώρα και στη Θεσσαλονίκη! ,

H Nίκη Παλληκαράκη, ερευνά την υπόθεση για τον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού Σελ. 25

Θα ήταν μεγάλη χαρά για εμάς να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικώς ώστε ν’ ακούσουμε τις εντυπώσεις σας για την εφημερίδα μας αλλά και για όποιους επιθυμούνε να γίνουνε μέλη της συντακτικής μας ομάδας.

TY UNIVERCI Κάντε like στη νέα σελίδα της UNIVERSITY PRESS http://www.facebook.com/universitypress.gr

GUIDE

λίο σινεμά βιβ τρο events θέα δος έξο

Στη UNIVERSITY PRESS αναζητούμε φοιτητή / τρια για τη θεματική ενότητα GAMING που αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

ΔΩΡΑ & ΠΟΛΛΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Όποιος ενδιαφέρεται να γράφει σχετικά, μπορεί να στείλει να στείλει e-mail με τα στοιχεία του στο: info@upress.gr

Σελ. 21 - 30

σημεία διανομής (σε stands) ΑΘΗΝΑ

Πολυτεχνειούπολη • Kεντρικό κυλικείο στη πλατεία. • Kυλικείο των Τοπογράφων. • Kυλικείο κοντά στο ΣΕΜΦΕ. • Kυλικείο της πρυτανείας.

• Kυλικείο στην είσοδο του εστιατορίου στη Φιλοσοφική. • Bιβλιοπωλείο "Διαδρομές" στη Φιλοσοφική. • Kυλικείο του Γεωλογικού Τμήματος. • Kυλικείο της Θεολογικής Σχολής.

Ιατρική - Οδοντιατρική • Kυλικείο της Ιατρικής. • Kυλικείο της Οδοντιατρικής.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ & ΛΕΣΧΕΣ

• Κυλικείο της σχολής.

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια έξω από την είσοδο της σχολής.

• Kυλικείο της σχολής.

Πάντειο Πανεπιστήμιο

• Kυλικείο της σχολής έξω από το αναγνωστήριο. • Φωτοτυπικό κέντρο απέναντι από την είσοδο της σχολής.

Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο κυλικείο της σχολής

• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών • Εκπαιδευτικός Όμιλος NETWORK

S

UNIVER ITY PRES Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα

ΤΕΙ Πειραιά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ Πατρών

Πανεπιστημίου 56, 106 78, Αθήνα Ôçë.: 210 3223570, - Fax: 210 3223571 e-mail: info@upress.gr url: www.universitypress.gr

• Kεντρικό κυλικείο της σχολής. • Kυλικείο της ΣΔΟ.

DTP Services:

romanόs ôçë.: 210-82.52.555

Τ Ε Υ Χ Ο Σ

4 2

í

40.000 αντίτυπα

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια «Πύλη». • Φωτοτυπικό κέντρο «EAGLE».

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βαγγέλης Μοσχόπουλος patra@upress.gr

01. 2012 äéáíåìåôáé äùñåá

Η Πρώτη Μηνια ία Φοιτη τική Εφημε ρίδα

Πανεπιστήμιο Πατρών • Βιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου" • Κυλικείο Ιατρικής • Κυλικείο Μηχανικών • Φοιτητική εστία • Κυλικείο Επίκεντρο • Κυλικείο Η/Υ

Υπέυθυνος Πάτρας:

- Π Α Τ Ρ Α

ΠatρΑ

• Έξω από το κυλικείο του νέου κτιρίου. • Café-snak "IL POSTO" έξω από την είσοδο του

Yπεύθυνος Marketing & Διαφήμισης: Πέτρος Μακρής ads@upress.gr

S

- Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Αθηνών.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Kùνóôáíôßíïò Öùôåéíüðïõëïò foteinopoulos@upress.gr

www.universityp ress.gr

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ

• Αναγνωστήριο της Νοσηλευτικής.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ÉäéïêôÞôçò-Åêäüôçò:

-

• Στην είσοδο της φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου

παλαιού κτιρίου.

Νομική Αθήνας

¸äñá:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΤΕΙ Αθήνας

Πανεπιστημιούπολη

UNIVER IT Y PR E S Α Θ Η Ν Α

ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá: Óïößá Áíäñéïðïýëïõ, ÂáóéëéêÞ ÂåíÝôç, Θεοδώρα Βάμβα, Στέλλα Γεωργίου, ÔæÝíç Äïýíç, Γεωργία Δρακάκη, Μαριλένα Ζηδιανάκη, Öáßç Èåéáêïý, Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, Ελένη Καραγιάννη, Γιάννα Καραλή, Êáôåñßíá Êáñáìðßíç, Âáóßëçò ÊïìðïãéÜííçò, Αλέξανδρος Κωνσταντάκης, Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Óôõëéáíüò ÊïíôÝáò, Στέλλα Λεμονάκη, Νίκος Μενδρινός, ÅõÜããåëïò ÌðáôéóôÜôïò, Ìáñßá ÌðåñÞ, Μαρία Μπρίνια, Ζωή Μπιζοπούλου,Êáôåñßíá ÐáãêÜëïõ, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ελένη Παπατζίκου, Ζωή Παρασίδη, ÃéÜííçò ÐÞëéïõñáò, Άννα Ντιώνια, Ειρήνη Πανταζή, Êßìùí ÓáúôÜêçò, ÂáñâÜñá Óêïðåëßôïõ, Σωτήρης Σκουλούδης, Êþóôáò ÓðõñéäÜêïò, Γιαννάτος Τζαννέτος, Ορέστης Τσιδήμας, ÄÞìçôñá Ôóüôóïõ, ËÞäá Öáñáêïýêç, Αναστασία Χρυσανθακοπούλου. Óêéôóïãñáößá:

ÓùôÞñçò ÂáñåëÜò barelskitsa.blogspot.com Μάριος Λιώμης Λουκία Τζωρτζοπούλου

Μετά την ανάγνωση της εφημερίδας μας σκεφτείτε το περιβάλλον.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá êáé ïé óõíåíôåýîåéò, åêöñÜæïõí ðñïóùðéêÝò áðüøåéò êáé ü÷é áðáñáßôçôá ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò ìáò.


2 groups, 2 stages…

μια μάχη, ένας νικητής! Κριτής... EΣΥ! Το Red Bull Soundclash έρχεται στην Αθήνα VEGAS VS MEΛISSES Στις 22 Φεβρουαρίου οι VEGAS και οι MEΛISSES τολμούν να παλέψουν μεταξύ τους στο πιο ανεπανάληπτο live! Το Red Bull Soundclash έρχεται στην Αθήνα και κριτής θα είναι μόνο το χειροκρότημα του κοινού. Μόλις 2500 άτομα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το απίστευτο LIVE. Τα δύο συγκροτήματα θα τα δώσουν όλα στις 22 Φεβρουαρίου στο Κτήριο 56 (Πειραιώς 254), σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Το show θα ξεκινήσει στις 21:00, και θα απογειωθεί, με τον γνωστό σε όλους hip hop τραγουδιστή και frontman των Goin' Through, Νίκο “NiVo” Βουρλιώτη να παρουσιάζει τη βραδιά και τον DJ Rico στα decks να δίνει το ρυθμό! Οι VEGAS, σχηματίστηκαν το Μάιο του 2009 και αποτελούνται από 3 μέλη: ZeRaw, Μελίνα, DJ Airth.

Λίγα λόγια για το

7 από τα 8 singles τους μπήκαν στο Top 20 του Official Airplay Chart, ενώ 3 από αυτά στο Top 5! Τα videoclips τους μετράνε εκατομμύρια views στο YouTube και ο δεύτερος δίσκος τους έγινε χρυσός! Οι MEΛISSES είναι το δημοφιλέστερο pop group στην Ελλάδα και αποτελούνται από τον Χρήστο , το Θάνο, τον Κώστα, τον Παντελή και τον Ιάκωβο. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους album με τίτλο ‘MYSTIKO’ το 2009, με πολλά singles (κρυφά, επικίνδυνα φιλιά, lonely heart) που έφτασαν στις κορυφαίες θέσεις των airplay charts, κερδίζοντας άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες φανατικούς θαυμαστές!

VEGAS και MEΛISSES θα ανέβουν σε δύο stages, το ένα απέναντι από το άλλο, και θα ριχτούν στη μάχη σε τέσσερις ανεπανάληπτους γύρους, εκτελώντας τα hits τους αλλά και άλλα αγαπημένα τους κομμάτια με απρόσμενες εξελίξεις...! Με αυτοσχεδιαμούς, διασκευές και συνεργασίεςέκπληξη θα ζητήσουν από τους fans να κρίνουν το νικητή, αφού θα τους δίνουν βαθμούς για κάθε γύρο, ζητωκραυγάζοντας με όλη τους τη δύναμη για να ανεβάσουν τα decibel στο τέρμα!

www.redbull.gr/soundclash

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21:00 ΚΤΗΡΙΟ 56 (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 254)

Το Red Bull Soundclash είναι μία μοναδική, μουσική σύγκρουση στυλ, ήχου και δημιουργικότητας, όπου δύο συγκροτήματα καλούνται να δώσουν μια φιλική μάχη και να συνεργαστούν για την δημιουργία ενός μοναδικού live show. Οι δυο μπάντες, ανεβαίνουν σε δύο stages ο ένας απέναντι από τον άλλο και το κοινό που αποφασίζει και τον νικητή στέκεται στο κέντρο. Μέσα σε τέσσερις γύρους τα συγκροτήματα εκτελούν τα hits του, κάνουν διασκευές και κάποιους αυτοσχεδιασμούς με στόχο να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Το κοινό συμμετέχει σε όλα τα στάδια της αναμέτρησης καθώς οι βαθμοί δίνονται στη μπάντα που σημειώνει πιο πολλά decibel από τις φωνές των Fans. Περιοδεύοντας παγκοσμίως από το 2007, το Red Bull Soundclash έχει διασκεδάσει τους λάτρεις της μουσικής με πρωτότυπους συνδυασμούς όπως οι Cee Lo Green Vs The Ting Tings, Snoop Dogg and the Snoopadelics Vs Ghostl and Observatory, The Roots Vs Miniature Tigers, Erykah Badu and the Cannabinoids Vs Shiny Toy Guns, Wale Vs Tokyo Police Club και πολλά ακόμα.

DOORS OPEN @ 20:00 (ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


4

S

UNIVER ITY PRES

|| Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

τ...

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

Ξυπνήστε!

Κάποιοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και ανοίγουν συζητήσεις επί συζητήσεων για το κομματικό μέλλον του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κάποιοι το πάνε λίγο παραπέρα και ανοίγουν διάλογο για την Κεντροαριστερά. Υπάρχουν κι εκείνοι που ψοφάνε για δημοσκοπήσεις και ζητούν εδώ και τώρα εκλογές εκμεταλλευόμενοι τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και είναι όλοι εκείνοι, οι έλληνες πολίτες, που φωνάζουν με ένα στόμα και μια φωνή «Ξυπνήστε!».

Οι εγχώριες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνκό βάζουν εν πολλοίς σε δεύτερη μοίρα τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Οι μικροκομματικές αντιπαλότητες των τριών συγκυβερνούντων κομμάτων μόνο κακό μπορούν να κάνουν στην κυβέρνηση συνεργασίας του Λουκά Παπαδήμου ο οποίος, αν και κρατά καλά τα γκέμια της διπλωματικής πολιτικής στην Ευρώπη, φαίνεται να μην γνωρίζει το παιχνίδι της «βαριάς» πολιτικής που ασκείται χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Φάνηκε και από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών της οποίας τα βασικά συμπεράσματα αφορούσαν στην πολιτική του παρασκήνιου και όχι του προσκήνιου. Σαμαράς και Καρατζαφέρης συμφώνησαν ότι διαφωνούν για την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού όπως και για την ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ περικοπή των επικουρικών συντάΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ξεων ενώ η συζήτηση γρήγορα πέkspiridakos@yahoo.com ρασε από την οικονομία στη στήριξη της κυβέρνησης, με τον ΓΑΠ να κατηγορεί τον πρόεδρο της ΝΔ για στήριξη α λα καρτ. Ο κ. Παπανδρέου με τον Γιώργο Καρατζαφέρη ήρθαν «απέναντι» στον Αντώνη Σαμαρά για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών με τον τελευταίο να εμμένει στη θέση του πως πρόκειται για κυβέρνηση «ορισμένου χρόνου». Υπήρχαν βέβαια και σημεία συμφωνίας επί της συγκρότησης ειδικής ομάδας που θα μελετήσει την αναθεώρηση του Συντάγματος και μιας άλλης που θα εξετάσει σε βάθος το φορολογικό πλαίσιο. Επίσης, αποφασίστηκε η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία θα διαχειριστεί το θέμα της ΑΟΖ. Είναι φανερό πως η ΝΔ κόπτεται για εκλογές μέχρι το Πάσχα καθώς η επικείμενη –κατά τον Μάρτιο– ανάδειξη νέου αρχηγού στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ενδεχομένως να της «κόψει» μονάδες. Από την άλλη το ΠΑ.ΣΟ.Κ ψάχνει να βρει το ιδεολογικό του στίγμα καθώς 37 χρόνια μετά από τη σύστασή του το μέλλον του τίθεται για πρώτη φορά εν αμφιβόλω με τους δελφίνους για την προεδρία να ξεπετάγονται από το πουθενά, ειδικά τώρα που ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε πως δε θα

είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εν τω μεταξύ, μαζί με τη συζήτηση για το μέλλον του ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει ανοίξει και η συζήτηση για το μέλλον της κεντροαριστεράς (καλά αυτή υπάρχει ακόμα;) Για το ΛΑΟΣ, το πλασάρισμα των βουλευτών του σε υπουργικές θέσεις δίνει το δικαίωμα στους παροικούντες το κτήριο της οδού Καλλιρρόης να αισιοδοξούν πως μπορούν να καθορίσουν τις εξελίξεις για το μέλλον της κυβέρνησης Παπαδήμου και έτσι, βλέποντας στις δημοσκοπήσεις το υψηλό ποσοστό της ΝΔ, ζητούν εκλογές με «κοντομάνικα». Η Αριστερά συνεχίζει να παίζει –όπως κάνει χρόνια τώρα– το δικό της παιχνίδι με σταθερό λογοπλαίσιο και με μπροστάρη της το ΠΑΜΕ το οποίο παρενέβη στην πρόσφατη συνάντηση για τον «κοινωνικό διάλογο» ΓΣΕΕ-ΣΕΒ ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δια στόματος του προέδρου του συνεχίζει να πολώνει το κλίμα στην κεντροαριστερά για να καρπωθεί τυχόν απώλειες του ΠΑ.ΣΟ.Κ πριν η Δημοκρατική Αριστερά καρπωθεί τα οφέλη αυτών των διαρροών. Οι παρασκηνιακές κινήσεις και τα μικροπολιτικά παιχνίδια των πολιτικών κομμάτων και των στελεχών τους έχουν ως μοναδικό γνώμονα την αύξηση της δύναμης και της επιρροής τους. Αυτή η καιροσκοπική συμπερι-

φορά μόνο οργή και θυμό μπορεί να προκαλέσει στον ελληνικό λαό. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και όσο τα πράγματα δυσκολεύουν, αρχίζουν να μοιάζουν όλο και περισσότερο με περήφανες στρουθοκαμήλους που μπρος στον κίνδυνο βουτούν το κεφάλι στο χώμα πιστεύοντας αφελώς πως η μπόρα που έρχεται θα περάσει γρήγορα και δε θα τους παρασύρει.

www.pragmatikotita.gr Like Us: Pragmatikotita.gr Follow Us: @Pragmatikotita


Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βρετανία Διαδικασία αιτήσεων (συνέχεια) Όλα τα βρετανικά πανεπιστήμια, διαθέτουν τις αιτήσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων τους online. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. Ορισμένα πανεπιστήμια ορίζουν καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων. Κάποια άλλα ζητούν την καταβολή ενός χρηματικού ποσού (application fee) για την αξιολόγηση της αίτησης. Μαζί με την αίτηση, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει: 1. Μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (αν αυτό έχει ήδη αποκτηθεί). 2. Μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Πληροφορίες για την υπηρεσία Μεταφράσεων και Επικυρώσεων μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του British Council. 3. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές. Οι επιστολές πρέπει να είναι γραμμένες σε επίσημο επιστολόχαρτο του πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ που

XXXTLZXBMLFSHSuIS!TLZXBMLFSHS £ÅÉu'BY

σπουδάζει και μέσα σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο. 4. Μία συστατική επιστολή από εργοδότη, αν έχει κάποια προϋπηρεσία. 5. Προσωπικό σημείωμα (Personal statement). Σε αυτό το σημείωμα που καλύπτει μία με μιάμιση σελίδα, δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να παρουσιάσει καλύτερα τον εαυτό του, τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς στόχους του και να αναφέρει δεξιότητες που έχει, που όμως δεν αναφέρονται σε άλλο σημείο της αίτησης. Μεγάλη σημασία δίνεται στον τρόπο έκφρασης και στην σωστή χρήση της Αγγλικής γλώσσας. 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Αν δεν έχετε ήδη αποκτήσει πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, δηλώνετε την ημερομηνία που θα πάρετε μέρος στις εξετάσεις. Ενημέρωση για τις ημερομηνίες, την ύλη και το κόστος των εξετάσεων μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του British Council. 7. Πιθανόν να ζητηθεί απλή βεβαίωση από την Τράπεζα ότι έχετε τη δυνατότητα να καλύψετε τα έξοδα των διδάκτρων και της διαμονής.

Το Brish Council είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης! Σας προσφέρουμε πολύτιμη καθοδήγηση και πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας: από την επιλογή των πανεπιστημίων, τη μετάφραση και επικύρωση δικαιολογητικών, μέχρι την εγγραφή και τη διαμονή σας! Για λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τους όρους εισαγωγής, τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα, τις υποτροφίες και τις διαδικασίες αιτήσεων, σας προσφέρουμε κάθε Τετάρτη δωρεάν ενημερωτικές παρουσιάσεις. Για να μάθετε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε για εσάς, κλείστε ραντεβού με έναν από τους εκπαιδευτικούς συμβούλους μας. Με άψογο επαγγελματισμό και ειλικρινές ενδιαφέρον αναλαμβάνουμε την αξιόπιστη καθοδήγησή σας και όλη την διαδικασία των αιτήσεών σας. Βασική προϋπόθεση εισαγωγής είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το IELTS είναι η πιο δημοφιλής εξέταση Αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως σε 135 χώρες από 6.000 οργανισμούς (συμπερι-

λαμβανομένου του ΑΣΕΠ) ως έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης της ικανότητας επικοινωνίας στα Αγγλικά στο χώρο της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης και της εργασίας. Οι εξετάσεις IELTS διενεργούνται στην Ελλάδα αποκλειστικά από το Bri>sh Council κάθε 15 ημέρες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα δε αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε 13 ημέρες. ‘Οσο για τη μετάφραση των εγγράφων / δικαιολογητικών που θα συνοδεύουν την αίτησή σας μην ξεχνάτε πως η Υπηρεσία Μεταφράσεων και Επικυρώσεων του Bri>sh Council εγγυάται ευελιξία και κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών.

BRITISH COUNCIL ΑΘΗΝΑ Πλατεία Κολωνακίου 17 BRITISH COUNCIL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 43 Εμπορικό Κέντρο ’’Πλατεία’’

Τηλέφωνα: 801 500 3692 και 210 369 2333, E-mail: customerservices@bri>shcouncil.gr www.brishcouncil.gr

www.facebook.com/BrishCouncilGreece


6

|| Δ Ι Ε Θ Ν Η

Αφορμή για αυτό το κομμάτι είναι ένα άρθρο που διάβασα στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Foreing Policy, το οποίο να σημειώσω εκτός του ότι είναι αμερικανικό, εμπνέεται από βαθιά φιλοαμερικανικές αντιλήψεις. Ας δούμε λίγο το γενικό πλαίσιο πριν εξηγήσουμε τον παραπάνω τίτλο που θέσαμε. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η ρητορική απάντησης προς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εκ μέρους αρχικά των Η.Π.Α. και κατά δεύτερον των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Π

ροφανώς αυτή η ιστορία δεν είναι καινούρια και ούτε πρόκειται να σταματήσει εύκολα, διότι ανήκει στο συλλογικό παιχνίδι των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Αλλά ας επικεντρωθούμε στην υπόθεση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σε όλη αυτήν την ιστορία έχουμε τους εξής πόλους. Το Ιράν, το οποίο επιθυμεί ως κυρίαρχο κράτος να αναπτύξει την πυρηνική του βάση και ανακοινώνει κάθε λίγο ότι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προχωρά σε εμπλουτιΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ σμό ουρανίου. Από την ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΥ άλλη, τις Η.Π.Α., οι batistatosvan@gmail.com οποίες ως κυρίαρχη δύναμη του απαντούν ότι δεν μπορεί να το κάνει διότι δεν είναι αξιόπιστο ως κράτος και ενδεχομένως να προχωρήσει ένα βήμα ακόμα και να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Μετά εμφανίζεται η Ε.Ε. 27, σύντομα 28, κρατικά συμφέροντα τα οποία προσπαθούν μέσα από συνεχείς συνόδους και προπαρασκευαστικές συναντήσεις να καταλήξουν σε μία κάποια συμφωνία για τη στάση τους απέναντι στο καθεαυτό πρόγραμμα τού Ιράν, αλλά και στις αμερικανικές πιέσεις για αντίποινα. Και τέλος, έχουμε ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο όλοι αναφέρονται αλλά κανείς δε διαβάζει αντικειμενικά. Τη συνθήκη για τη Μη – Διάδοση Πυρηνικών Όπλων (Non – Proliferation Treaty). Σύμφωνα με αυτήν, τα κράτη – μέρη έχουν την υποχρέωση να εμπλουτίζουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό ουρανίου, περίπου 20%. Η τελευταία αυτή συνθήκη εκφράζεται και

S

UNIVER ITY PRES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

Κι αν λένε αλήθεια εκεί στο Ιράν;

Πηγή: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/01/19/stop_the_madness ελέγχεται η εφαρμογή της από την Επιτροπή Ατομικής και Πυρηνική Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Γιατί και πού το Ιράν παρανομεί με βάση το διεθνές δίκαιο; Πουθενά! Είπε ποτέ το Ιράν ότι εμπλουτίζει ουράνιο πάνω από 20%; Το έδειξε καμία έρευνα της ΙΑΕΑ; Όχι. Ποιός το λέει λοιπόν; Ο φόβος! Ο φόβος των δυνάμεων (Η.Π.Α. και Ε.Ε.) ότι ένα Ιράν που κρυφά θα εμπλουτίσει περισσότερο ουράνιο και θα κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, θα είναι η κυρίαρχη δύναμη στη Μέση Ανατολή. Το είπε και ο αμερικανός Υπουργός Άμυνας, όταν δήλωνε ότι: το Ιράν δεν έχει πυρηνικά όπλα. Η δυνατότητα να αποκτήσει άμεσα μας τρομάζει. Το είπε και ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών: Υπάρχει μία σαφής και ισχυρή εσωτερική πληροφόρηση ότι το Ιράν, μέχρι στιγμής, δεν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα. Την ώρα που γράφεται το παρόν, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. συναντώνται με σκοπό την επικύρωση των κυρώσεων προς το Ιράν. Κύρωση η οποία αυτήν τη φορά συνίσταται στο εμπάργκο πετρελαίου εις βάρος του Ιράν. Ότι δηλαδή θα σταματήσουν να προμηθεύονται ιρανικό πετρέλαιο, με σταδιακή βέβαια εφαρμογή, σε διάστημα μηνών. Δύο σημειώσεις να κάνω: Ευρώπη χωρίς ιρανικό πετρέλαιο δεν υφίσταται (ειδικά η χώρα μας που προμηθεύεται πάνω από το 40% των αναγκών της από το Ιράν). Και δεύτερον, τί κι αν το Ιράν λέει την αλήθεια;;

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Πόσα αντέχετε να μάθετε για τον εαυτό σας;

Η γενετική μάς δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε την προδιάθεση που έχουμε για διάφορες ασθένειες ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ GPS Τα ζώα προσανατολίζονται μέσω της μαγνητικής αίσθησης ΕΜΒΟΗ Η ιατρική βάζει τέλος στο βουητό των αυτιών EL DORADO Εντοπίστηκαν τα ίχνη χαμένου πολιτισμού

ΠΡΟ

Σ

€4,9ΦΟΡΑ 0


S

UNIVER ITY PRES Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα


8

S

UNIVER ITY PRES

|| ΑΠΟΨΕΙΣ

Κρίση είναι

θα περάσει

ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Μέχρι το 1892 η Ελλάδα δανειζόταν από Αγγλίες, Γαλλίες, Γερμανίες για να ξεπληρώσει τα χρωστούμενά της προς σ' αυτές τις χώρες! Παράλογο; Επειδή, όμως, δεν ήταν και πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις της, οι Άγγλοι ζήτησαν την επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου για την αποπληρωμή των χρεών. Δηλαδή, φώναξαν το Δ.Ν.Τ. καλή ώρα! (ή μάλλον κακή..) Το 1892 ο κόσμος έχει φτάσει στο αμήν και κατακρίνει όλους τους πολιτικούς και δεν εμπιστεύεται τα κόμματα (σαν να μου θυμίζει κάτι αυτό..). Έτσι, συγκλήθηκε υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντόπουλο (ή Παπαδήμο, αν προτιμάτε) και προκηρύχθηκαν εκλογές, που κοντοζυγώνουν κι αυτές... Βγαίνει, που λέτε, ο Τρικούπης στις εκλογές και περιορίζει με νόμο τους τόκους του δημόσιου χρέους σε 30% (πρόκειται για το γνωστό μας κούρεμα), και ουσιαστικά κηρύσσει πτώχευση. Αυτό, φυσικά δυσαρέστησε τους ισχυρούς της Ευρώπης και κυρίως τους Γερμανούς (παρ' όλο που, κατά τα άλλα, είναι φίλοι μας). Και κάπου εδώ τελειώνει το μάθημα ιστορίας. Όλα αυτά φαντάζουν πολύ στενάχωρα, και πιθανόν να είναι κιόλας, αλλά πουθενά, σε κανένα βιβλίο ιστορίας δεν γράφει πώς ξεπερνάνε οι άνθρωποι την κρίση ή αν βγήκε και τίποτα καλό απ' αυτήν. Επειδή, όμως, οι ζωές των ανθρώπων δεν χωράνε σε βιβλία με

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

Το πρώτο μου άρθρο! Σκεφτόμουν τι να γράψω, τι να γράψω... Τελικά, το θέμα ήρθε και με βρήκε εντελώς ξαφνικά την ώρα που διάβαζα για την εξεταστική μου. Μάθημα: Εισαγωγή στη νέα ελληνική ιστορία. Κι εκεί που βαριόμουν κι αναθεμάτιζα Όθωνες, Καποδίστριες και λοιπούς, τσουπ! Πέφτω πάνω στον Τρικούπη και στην πτώχευση του 1893... Και ξαφνικά ξυπνάω. Κάνω συγκρίσεις και ξαφνιάζομαι!

ημερομηνίες και γενναία κατορθώματα, ας προσπαθήσουμε εμείς να τις φανταστούμε. Ίσως να μην διέφεραν και πολύ από σήμερα. Γιατί νομίζω πως η κρίση ήταν, στην αρχή τουλάχιστον, κοινωνική. Στη βάση της, η οικονομική κρίση είναι κρίση ανθρωπιάς. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα κι αν οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι απομονωμένοι και ξένοι μεταξύ τους, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, νιώθω πως κάτι κινείται. Νιώθω πως υπάρχει ένα δέσιμο, που δεν το 'βλεπες πιο πριν. Ακόμα κι η κατήφεια κι η γκρίνια μερικών στο δρόμο και στα λεωφορεία, τούς φέρνει πιο κοντά με τους άλλους, γιατί ουσιαστικά μοιράζονται τα ίδια προβλήματα. Επιτέλους συμπάσχουν. Βλέπω γύρω μου ανθρώπους κι ομάδες που θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν, να προσφέρουν εθελοντικά, ή έστω να ανατρέψουν αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας, μ' όποιο τρόπο μπορούν. Δεν λέω, βέβαια, πως όλα είναι ρόδινα, αλίμονο! Όμως, θεωρώ πως “ουδέν κακόν αμιγές καλού”. Άρα, το πρόβλημά μας είναι ότι ακόμα δεν έχουμε βρει αυτό το “κάτι” που θα μας κάνει να δούμε τα πράγματα με άλλο μάτι. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η Ελλάδα έχει περάσει πολύ χειρότερα στο παρελθόν και τα κατάφερε! Κι όταν λέω Ελλάδα, δεν αναφέρομαι στην απρόσωπη- για μας- έννοια του κράτους, αλλά στους κατοίκους αυτής της χώρας.

Για να υποστηρίξω, λοιπόν, πλήρως την άποψή μου, θα τελειώσω το άρθρο αισιόδοξα! Πριν από μια εβδομάδα, στη φιλοσοφική, έκαναν την εμφάνιση τους κάτι υπέροχα graffiti- κόκκινες καρδιές, διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία. Προσωπικά, αυτό μου έβγαλε μια απίστευτη ζεστασιά.. Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε τις κρύες μέρες της κρίσης.

Το νέο Ισπανικό Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας Έχοντας διαδώσει τον ισπανόφωνο πολιτισμό στην Ελλάδα για περισσότερο από τριάντα χρόνια, το Ισπανικό Ινστιτούτο Θερβάντες είναι μαζί σας με νέα ενδιαφέροντα μαθήματα και πολλές εκδηλώσεις!

$WHQDV

Aprender español es una fiesta 

ȃǼǹǼǿǻǿȀǹȂǹĬǾȂǹȉǹȂĮșȒȝĮIJĮȚıʌĮȞȚțȫȞȖȚĮʌĮȚįȚȐțĮȚȑijȘȕȠȣȢ İIJȫȞȂĮșȒȝĮIJĮİȜȜȘȞȚțȫȞȖȚĮȚıʌĮȞȩijȦȞȠȣȢȂĮșȒȝĮIJĮȝİIJȐijȡĮıȘȢİȜȜȘȞȚțȐȚıʌĮȞȚțȐįȚİȡȝȘȞİȓĮİȡȖĮıIJȒȡȚȠȝİIJȐijȡĮıȘȢȂĮșȒȝĮIJĮȚıʌĮȞȚțȫȞİʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȫȞĮʌĮȚIJȒıİȦȞǿıʌĮȞȚțȒȉȑȤȞȘțĮȚȁȠȖȠIJİȤȞȓĮǿıIJȠȡȓĮțĮȚȆȠȜȚIJȚıȝȩIJȘȢǿıʌĮȞȓĮȢȅȆȠȜȚIJȚıȝȩȢIJȘȢǹȡȖİȞIJȚȞȒȢȝȑıĮĮʌȩIJȠȉĮȖțȩȆȠȓȘıȘIJȘȢǿıʌĮȞȓĮȢțĮȚȁĮIJȚȞȚțȒȢǹȝİȡȚțȒȢȆȡȦIJȩIJȣʌİȢįȚĮįȡȠȝȑȢıIJȘȞǿıʌĮȞȓĮ

ǼȆǿȈǾȂȅȈȀȇǹȉǿȀȅȈĭȅȇǼǹȈīǿǹ ȉǾǻǿǹǻȅȈǾȉǾȈīȁȍȈȈǹȈȀǹǿ ȉȅȊȆȅȁǿȉǿȈȂȅȊȉǾȈǿȈȆǹȃǿǹȈ 2Q/LQHIJȝȒȝĮIJĮİțȝȐșȘıȘȢ ȚıʌĮȞȚțȫȞ$9( $XOD9LUWXDOGH(VSDxRO

ǼʌȓıȘȝĮįȚʌȜȫȝĮIJĮȚıʌĮȞȚțȫȞ'(/( ȆȜȒșȠȢȆȠȜȚIJȚıIJȚțȫȞǼțįȘȜȫıİȦȞ ıIJȠǿȞıIJȚIJȠȪIJȠ ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ -8$1&$5/2621(77, ȘȝİȖĮȜȪIJİȡȘǿıʌĮȞȚțȒǺȚȕȜȚȠșȒțȘ ıIJȘȞǼȜȜȐįĮ ǼīīȇǹĭǼȈ ƮƾǘǒNJƷdžǃǒǐǖǂǒǀǐǖ

ȂȘIJȡȠʌȩȜİȦȢȈȪȞIJĮȖȝĮǹșȒȞĮ 7ȘȜ VHFDWH#FHUYDQWHVHV VHFDWH#FHUYDQWHVHV KWWSDWHQDVFHUYDQWHVHV

Το Ινστιτούτο Θερβάντες, ο επίσημος φορέας του ισπανικού κράτους για τη διάδοση της ισπανικής γλώσσας και εν γένει του ισπανικού και λατινοαμερικανικού πολιτισμού, στεγάζεται στα νέα του γραφεία στην οδό Μητροπόλεως 23, Σύνταγμα. Έχοντας κρατήσει την πρόσοψη διατηρητέου που χρονολογείτε από το 1900 περίπου, πρόκειται για ένα άνετο και υπερσύγχρονο κτίριο με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας, με νέους ειδικά επανδρωμένους χώρους που ενισχύει την εκπαιδευτική και πολιτιστική προσφορά του Ινστιτούτου προς το ελληνικό κοινό. Το νέο Ινστιτούτο Θερβάντες είναι σε θέση να προσφέρει ακόμη περισσότερα σε περισσότερους: •Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, και περισσότερα τμήματα εκμάθησης ισπανικών για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες καθώς υπερδιπλασιάζεται ο χώρος των μαθημάτων και εκσυγχρονίζεται. - Μαθήματα ισπανικών για παιδιά και έφηβους (8-15 ετών) - Μαθήματα ελληνικών για ισπανόφωνους - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ) - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΩΣ ΕΚΑΤΟ ΛΕΞΕΙΣ (Εργαστήριο μετάφρασης και δημιουργικής γραφής μικρό-διηγήματος)

- ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ - Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΓΚΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ • On Line τμήματα εκμάθησης ισπανικών: AVE (Aula Virtual de Español) • Εξετάσεις DELE, οι επίσημες εξετάσεις ισπανικού διπλώματος, αναγνωρισμένες απο τον ΑΣΕΠ • Ειδικά σεμινάρια για καθηγητές ισπανικής γλώσσας • Μεγαλύτερη και πιο πολύπλευρη πολιτιστική προσφορά με νέες αίθουσες εκδηλώσεων και εκθέσεων με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, που έχουν ήδη φιλοξενήσει εκθέσεις μεγάλων απαιτήσεων όπως Dali και Miro. • Η βιβλιοθήκη Juan Carlos Onetti του Ινστιτούτου Θερβάντες, η μεγαλύτερη όσον αφορά την ισπανόφωνη βιβλιογραφία στην Ελλάδα, ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται. • Σημαντική προσφορά παράλληλων δραστηριοτήτων, όπως σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδριάσεων, καθώς το Ινστιτούτο διαθέτει αίθουσα εκδηλώ-

σεων πολλαπλών χρήσεων. Με 13 ολοκαίνουριες αίθουσες διδασκαλίας και μία multimedia, με ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας 150 ατόμων, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο 200 τ.μ. το Ινστιτούτο Θερβάντες πλέον μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις ηλικίες και να υποστηρίξει μια ευρεία προσφορά, τόσο πολιτιστική όσο και εκπαιδευτική που θα καλύπτει όλο το φάσμα του ισπανικού και ισπανόφωνου πολιτισμού. Γνωρίζοντας καλά την ελληνική πραγματικότητα, ενδυναμώνοντας παράλληλα τους δεσμούς με τον ισπανόφωνο κόσμο, το Ινστιτούτο Θερβάντες είναι σε θέση να έρθει ακόμη πιο κοντά στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού, δίνοντας του την μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψει εκ νέου την Ισπανία και την Λατινική Αμερική τρία βήματα από το σπίτι του! ΕΓΓΡΑΦΕΣ μέχρι και 10 Φεβρουαρίου. Το νέο κτίριο στεγάζεται στην οδό Μητροπόλεως 23, Σύνταγμα, Τ.Κ. 10557 Τηλέφωνo επικοινωνίας: 210-3634117, FAX 210-3647233 E-mail: cenate@cervantes.es Website: http://atenas.cervantes.es


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES

AΠΟΨΕΙΣ || 9

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ «ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ» Είναι πολλές φορές που η ζωή και τα γεγονότα αλλάζουν ταχύρυθμα αλλάζοντας και εμάς μαζί. Στρέφοντάς μας με αυτόν τον τρόπο πιο πολύ στα δικά μας ζηΤΗΣ ΦΑΙΗΣ τήματα, στα ερωτήΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- ΘΕΙΑΚΟΥ ματα που έχουν ως βάση την οικογένεια, την επαγγελματική αποκατάσταση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και το μέλλον της χώρας. Καθώς λοιπόν, η νέα χρονιά ήρθε στο προσκήνιο, πολλοί βλέπουν την αλλαγή στο ψηφίο του έτους να μην συνοδεύεται και από αλλαγή του πολιτικού πλαισίου και του ευρύτερου πολιτικού συστήματος που επικρατεί. Και αυτό γιατί, είναι καιρός τώρα, που επιζητώντας την αλλαγή πορείας της χώρας έχει ο καθένας μας εμπλακεί, έχει ο καθένας μας συνεισφέρει με τον δικό του κόπο, τα δικά του χρήματα και τα δικά του όνειρα σε αυτή την προσπάθεια εξυγίανσής της, σε αυτή την προσπάθεια επανασχεδιασμού της αδυνατώντας να συνεχίσει χωρίς σαφή στόχο και κυρίως αδυνατώντας να αντέξει άλλο το οικονομικό κόστος.

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά στα πιο σοβαρά οικονομικά ζητήματα, στα πιο σοβαρά ανθρώπινα αδιέξοδα που έχουν περιέλθει όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας. Επιζητώντας την αλλαγή για την λύση των προβλημάτων με μεγαλύτερη θέρμη από ποτέ άλλοτε αποδείξαμε ως πολίτες πως είμαστε έτοιμοι αυτή η αλλαγή να έρθει από εμάς τους ίδιους, από την κοινωνία στην δομή της κυβέρνησης. Από τα χαμηλότερα στα ανώτερα κλιμάκια. Το κομμάτι μας όμως στο puzzle του κόσμου συνυπάρχει και με άλλα, με άλλες χώρες, με άλλους ανθρώπους που παρά την γεωγραφική τους απόσταση και πίσω από την διαφορετική κουλτούρα τους, θρησκεία και χρώμα επιζητούν την ίδια αλήθεια με εμάς και αγωνίζονται με τα ίδια ιδανικά, για έναν καλύτερο κόσμο με ένα πιο δίκαιο πολιτικό σύστημα που σέβεται και υπηρετεί το καλό των πολιτών. Αυτό μπορεί κανείς να το αντιληφθεί σε όλο τον κόσμο. Από χώρα σε χώρα από την μία γωνία της γης στην άλλη δεν υπάρχει μέρος που να μην συναντήσει κανείς ανθρώπους με το ίδιο άγχος, την ίδια ανησυχία, την ίδια αβεβαιότητα και προβληματισμούς για το μέλλον. Ανησυχίες που πολλές φορές οδηγούν στα πιο αισιόδοξα γραμμένα κεφάλαια της ιστορίας του εκάστοτε λαού.

Πιο συγκεκριμένα, η Αραβική «Άνοιξη» ως αποτέλεσμα χιλιάδων αιματοχυσιών από τα καθεστώτα έκανε το όνειρο της ελευθερίας πραγματικότητα σε πολλές χώρες, η Υπό-Σαχάρια Αφρική που παλεύει καθημερινά με την θνησιμότητα και την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών, η Κίνα και η Ταϊλάνδη με την οικονομική ανέχεια των εργαζομένων που αγωνίζονται να ζήσουν.

Είναι, μερικά μόνο από τα παραδείγματα λαών που παρόλο την διαφορετική δομή του πολιτικού συστήματος αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο με την ίδια κοινωνική συνοχή όπως εμείς σήμερα. Η νέα χρονιά, επομένως, που ξεδιπλώνεται μπροστά μας, φαίνεται πως θα έχει πολιτικές διαμάχες, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές

αναταραχές όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Βρίσκει όμως, επίσης, πολίτες που αγωνίζονται για τα ιδανικά τους, που πιστεύουν στις ικανότητές τους και που ξέρουν πως στο τέλος της, μία χρονιά κρίνεται καλή ή κακή όταν οι αντιξοότητες συναντούν τα όνειρα και ο φόβος την ελπίδα. Καλή μας χρονιά!


S

UNIVER ITY PRES

10 || ΑΠΟΨΕΙΣ

stories

μέσα στην γραμματεία) του απαντάει λοιπόν "αα δεν ξέρω μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο την γραμματεία" βγάζει το κινητό της από την τσάντα και παίρνει τηλέφωνο την γραμματεία, όπως είναι λογικό χτύπησε το σταθερό δίπλα της και λέει "κάτσε μισό λεπτό να σηκώσω το σταθερό" εμείς είχαμε μείνει άφωνοι, σηκώνει το σταθερό "ααα δεν μου απατάνε τι στο καλό". Μετά κοιτάει πάνω στην οθόνη του σταθερού για να δει ποιος είναι και βλέπει τον αριθμό του κινητού της οπότε αγχώνεται "μα αυτός είναι ο αριθμός μου ΑΑΑΑ με κλέψανε!!". Μετά από λίγο κατάλαβε το λάθος της αλλά δεν ξέρω πόση ώρα γελάγαμε μετά, ακόμα το σκέφτομαι και γελάω.

Γεράσιμος: Από την πρώτη μέρα που πάτησα στη σχολή για την εγγραφή, δεν θα ξεχάσω ποτέ το απαξιωτικό ύφος των γυναικών της γραμματείας. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι κάποιος άγνωστος ο οποίος έχει ως δουλειά να σε εξυπηρετεί, θα σε αντιμετωπίσει έτσι. Προσπαθώ να αποφασίσω αν αποκορύφωμα ήταν το να μου πουν να μην τις ρωτάω για απορίες αλλά να απευθυνθώ στα παιδιά των παρατάξεων ή το ότι μου έδωσαν πρόγραμμα μαθημάτων της προηγούμενης χρονιάς και όταν τις ρώτησα γιατί, μου απάντησαν ότι και εκείνης της χρονιάς περίπου ίδιο θα είναι...

Γεράσιμος: Ένα περιστατικό το οποίο μόνο εμένα δεν κάνει να γελάω, (εντάξει παραδέχομαι, κι εγώ γελάω με τα χάλια μου,) είναι όταν πήγα λάθος ώρα να δώσω μάθημα... Και δυστυχώς μάθημα για το οποίο είχα διαβάσει... Ειδικά δε, αν αναλογιστεί κανείς πως ένιωθα και άνετος για την ώρα, γιατί έλεγα «δεν ξεκινάω από τώρα, έχω χρόνο...». Τέεεεελος πάντων... Δεν πειράζει... Next year…

σχολή είχαμε όνειρα, Όλοι μπαίνοντας σε κάποια το λύκειο και έπρεπε να στόχους ή απλά τελειώναμε ως, όλοι λίγο πολύ Όμ ς! μα ή ζω η στ τι κά ε υμ κάνο ε ότι οι συνθήκες αμ είδ ιο ήμ στ πι νε πα ο στ ας μπαίνοντ ίδιοι, επομένως ο κάθε και οι στόχοι μας δεν έμειναν ιστορία να μας πει.. ια πο κά ρα ου σίγ ει έχ ς τή φοιτη είς μαζί μας δεν έχεις στ ιρα μο τη να ς θε όν ιπ λο Αν ωνήσεις μαζί μας οιν ικ επ να το ό απ ρο τε λύ τίποτα κα σου απαντήσεις! και να μας δώσεις τις δικές

Μάγδα: Όταν ήμουν μικρή έβλεπα σαν τον απόλυτο εφιάλτη της ενήλικης ζωής, έναν καταθλιπτικό μεσήλικα σε ένα μικροσκοπικό γραφείο χωρίς φως μαζί με τόνους χαρτιά. Ήξερα πάντα ότι ήθελα να ασχοληθώ με κάτι δημιουργικό που να μου δίνει κίνητρο μελέτης και δουλειάς πέραν του χρηματικού. Καθώς είχα κλίση στο σχέδιο πάντα θαύμαζα τον μεγάλο μου ξάδελφο τότε φοιτητή αρχιτεκτονικής, βλέποντας τις εργασίες του και τι πάθος έβαζε σε αυτές, αυτός μου έβαλε την ιδέα από πολύ μικρή να ακολουθήσω αυτό και μόνο. Γεράσιμος: Από μικρός ονειρευόμουν έναν κόσμο όπως περίπου περιγράφεται σε σειρές και ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Έτσι λοιπόν, στόχος της ζωής μου έγινε να προσπαθήσω κι εγώ να συμβάλλω στην ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνολογίας. Γι’ αυτό και είχα αποφασίσει να σπουδάσω μηχανολογία, και να ασχοληθώ με την μελέτη της ενέργειας. Η σχολή μου είναι σχολή σε σοβαρό πανεπιστήμιο και πληρούσε 3 βασικές προϋποθέσεις: α) Παρέχει υψηλό επίπεδο σπουδών, β) Είναι στον κλάδο της μηχανολογίας και παρέχει μηχανολογικά δικαιώματα, γ) Βρίσκεται στην Κρήτη. Η οικογένειά μου στήριξε τις επιλογές μου στο θέμα του μηχανογραφικού, δεν επέβαλλε κανένα περιορισμό ως προς τον τόπο ή τον κλάδο της σχολής και γι’ αυτό την ευχαριστώ!

universitypress: 2) Τι θυμάσαι πιο έντονα από την πρώτη μέρα στη σχολή; Μάγδα: Θυμάμαι ότι είχαμε πρώτο μάθημα ιστορία αρχιτεκτονικής και ότι είχα αργήσει 5 λεπτά και είχα αγχωθεί (πόσο ψάρι). Δεν ξέραμε κανέναν και ούτε την σχολή και πηγαίναμε

Είσαι φοιτητής;

όλοι σαν κοπάδι από το ένα μάθημα στο άλλο. Θυμάμαι τους καθηγητές της σύνθεσης να μας μιλάνε για την σχολή και να μας λένε ότι σε σχέση με τα επόμενα έτη της σχολής θα θυμόμαστε το πρώτο έτος και θα λέμε πόσο χαλαροί ήμασταν και είχαν δίκιο αν και είμαι ακόμα στο δεύτερο έτος.

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

universitypress: 1) Με ποιά κριτήρια μπήκες στη σχολή που είσαι και αν σε αυτή σου την απόφαση έπαιξε ρόλο η οικογένειά σου;

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

universitypress: 3) Τι σιχαίνεσαι στις εξεταστικές; Μάγδα: Όταν κόβεσαι με 4 (καλύτερα να κοβόσουν με 1 παρά με 4). Αλλά και γενικά όταν δεν υπάρχει χρόνος και βάζουν πολύ μικρό διάστημα εξεταστικής οπότε αναγκαστικά θα κάψεις κάποια μαθήματα και θα πιεστείς πάρα πολύ. Γεράσιμος: Στις εξεταστικές σιχαίνομαι κυρίως 2 πράγματα. Πρώτον, την αντιμετώπιση από τους επιτηρητές (συνήθως είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές), οι οποίοι με ύφος χιλίων καρδιναλίων σου κάνουν παρατηρήσεις πολλές φορές για το τίποτα. Κάτσε ρε αδερφέ, πριν 3 χρόνια καθόσουν ίσως και στην ίδια θέση με εμένα, προς τι το ύφος ξαφνικά; Δεύτερον, βρίσκω λίγο απαξιωτική την στάση μερικών φοιτητών να έρθουν «για να δουν τα θέματα», και στη συνέχεια να αποχωρήσουν σε 4-5 λεπτά. Άμα δεν έχεις σκοπό να δώσεις, αν δεν έχεις διαβάσει, γιατί να έρθεις, να χαλάσεις τόσες σελίδες χαρτί άδικα και να σηκωθείς να φύγεις;

universitypress: 4) Πες μας ένα αστείο περιστατικό που σου συνέβη στη σχολή; Μάγδα: Έχουμε ένα μάθημα που λέγεται πλαστική, το οποίο είναι κάτι σαν γλυπτική δηλαδή κάνεις εργασίες με πηλό και γενικά πειραματίζεσαι πάνω σε διάφορα υλικά κ.τ.λ. για αρκετά εξάμηνα, το μάθημα είναι καθαρά καλλιτεχνικό. Είχε πάει λοιπόν ένας συμφοιτητής μας να ρωτήσει μια από τους καθηγητές αν έχουν βγει τα αποτελέσματα (η καθηγήτρια βρισκόταν


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES

AΠΟΨΕΙΣ || 11

Τότε πες μας την δική σου ιστορία ... universitypress: 5) Τι όνειρα έχεις για μετά το πτυχίο; Μάγδα: Να ταξιδέψω σε όλον τον κόσμο και να μείνω για κάποιο διάστημα για δουλειά σε διάφορα μέρη έτσι ώστε να δω πως είναι η ζωή αλλού όχι μόνο σαν τουρίστας, αλλά βιώνοντας το κάθε μέρος. Να κάνω τα σχέδια για κάποιο παιδικό βιβλίο. Να μπορέσω να εργαστώ πάνω σε αυτό που έχω σπουδάσει. Να μπω στην Καλών Τεχνών και να το ακολουθήσω παράλληλα. Αυτά... Γεράσιμος: Τελειώνοντας με το πτυχίο, θα ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στη συνέχεια να εργαστώ στον τομέα αυτόν. Είναι όνειρό μου το να δω την Ελλάδα ενεργειακά ισχυρή χώρα, ανεξάρτητη από το πετρέλαιο. Να δω βουνά με ανεμογεννήτριες και σπίτια με φωτοβολταϊκά. Ελπίζω οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας να το επιτρέψουν...

απαντούν ) ρολέκα στο δεύτερο έτος όνων μηχανικών η Mάγδα Πετ τμήμα Αρχιτεκτ τεχνείο στο (Μετσόβειο Πολυ

ης, υτεχνείο Κρήτ ος Βρεττός και ο Γεράσιικμών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολ (Τμήμα Μηχαν ος) στο τέταρτο έτ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Νομίζω ότι έχω να σχολιάσω περισσότερα πράγματα στις απαντήσεις της δεύτερης ερώτησης, όποτε επιτρέψτε μου να αρχίσω από αυτή. Αρχικά, η κατάσταση που περιγράφει ο Γεράσιμος στην γραμματεία της σχολής του είναι αυτή που υπάρχει σε κάθε πανεπιστήμιο στο συγκεκριμένο τμήμα. Ωστόσο, οφείλω να αναφέρω ότι έχω πετύχει και πολύ φιλότιμους υπαλλήλους που με εξυπηρέτησαν αμέσως και με ωραίο τρόπο. Όσο για αυτό που περιγράφει η Μάγδα δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τον φόβο που μας είχε αφήσει το σχολείο ότι αν δεν κάνουμε έστω και μία εργασία στις εξετάσεις δεν θα δούμε ούτε και το όνομά μας. Παρόλα αυτά, το ελληνικό πανεπιστήμιο μέσα σε ένα εξάμηνο σε βοηθά να το αποβάλλεις αυτό και να γίνεις ο εαυτός σου, δηλαδή να προτιμάς να κάθεσαι στην καφετέρια έξω από το αμφιθέατρο αντί να κάνεις μάθημα... Αυτό πάλι αλλάζει όσο πλησιάζει η ώρα του πτυχίου που ξαφνικά σου έρχεται η έντονη επιθυμία να θυμηθείς τα νιάτα σου. Όσον αφορά την τρίτη ερώτηση, συμφωνώ απόλυτα με τον Γεράσιμο, που υποστηρίζει ότι δεν είναι σωστό κάποιοι φοιτητές να έρχονται απλά στις εξετάσεις για να δούνε τα θέματα. Ήρθε το διαδίκτυο να βρει λύσεις και για αυτούς, μπορείτε απλά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της σχολής ή να μπείτε στο forum των φοιτητών δέκα μέρες μετά τις εξετάσεις και να μάθετε το τι έπεσε. Σας ενημερώνω γιατί είναι κρίμα να ξυπνάτε 8.00 το πρωί. Επίσης, ούτε η Μάγδα έχει άδικο. Αν είναι να σε κόψουν, ζήτα από τον καθηγητή να σου βάλει ένα 3 να το ευχαριστηθείς, είναι κρίμα τα παιδιά να κάνουν τόσο κόπο και να κόβονται για μία μονάδα. Τέλος, εύχομαι και στα δύο παιδιά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, αν και το να θέλεις να ασχοληθείς με έρευνα στην Ελλάδα είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή πρέπει να κατάγεσαι από οικογένεια αρκετά ευκατάστατη για να έχεις λυμένο το βιοποριστικό σου ζήτημα.


S

UNIVER ITY PRES

12 || ΑΠΟΨΕΙΣ

NIKE + FuelBand

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

Μετράμε την κίνηση για να κάνουμε τη ζωή

ένα άθλημα Η NIKE Inc. ανακοινώνει την κυκλοφορία του NIKE+ FuelBand, ενός καινοτομικού περικάρπιου που παρακολουθεί και μετρά την καθημερινή κίνηση του σώματος ώστε να παρέχει κίνητρα και έμπνευση στους ανθρώπους για να γίνουν πιο δραστήριοι. Οι δραστηριότητες μπορούν πλέον να μετριούνται με μια νέα μονάδα μέτρησης που ονομάζεται NikeFuel: όσο πιο δραστήριοι είστε, τόσο περισσότερο NikeFuel κερδίζετε.

Ο Mark Parker, Πρόεδρος και ΠΔΣ της Nike Inc., παρουσίασε το NIKE+ FuelBand σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και στην οποία βρέθηκαν οι Lance Armstrong, επτά φορές πρωταθλητής του Tour de France, Kevin Durant, τιμημένος με τη διάκριση AllStar και πρωταθλητής σκόρερ της Oklahoma City, καθώς και η Carmelita Jeter, διεθνής πρωταθλήτρια στο αγώνισμα των 100 μέτρων γυναικών της διοργάνωσης IAAF 2011.

"Το NIKE+ FuelBand είναι για τη Nike μία μοναδική ευκαιρία

να εξελίξει περαιτέρω τις συναρπαστικές δυνατότητες της συγχώνευσης του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου", είπε ο Parker. "Η Nike ανέκαθεν έδινε έμπνευση στους αθλητές και το NIKE+ FuelBand, στην ίδια κατεύθυνση, θα προσφέρει κίνητρα με έναν απλό, διασκεδαστικό και διαισθητικό τρόπο". Το εργονομικό, φιλικό προς το χρήστη NIKE+ FuelBand είναι σχεδιασμένο για να φοριέται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και χρησιμοποιεί την μέτρηση της επιτάχυνσης για να παρέχει πληροφορίες για διάφορες δραστηριότητες μέσω της κίνησης του καρπού σε μια οθόνη τύπου LED dot matrix. Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες μετρήσεις: Χρόνος, Θερμίδες, Βήματα και NikeFuel. Σε αντίθεση με τη μέτρηση των θερμίδων, η οποία διαφέρει ανάλογα με το φύλο και τον σωματότυπο, το NikeFuel είναι μια μονάδα μέτρησης, η οποία εξασφαλίζει την απονομή ισοδύναμων πόντων για την ίδια δραστηριότητα ανεξάρτητα από τη σωματική διάπλαση. Οι χρήστες καθορίζουν καθημερινά ένα στόχο για το πόσο δραστήριοι θέλουν να είναι και ποια τιμή NikeFuel θέλουν να επιτύχουν. Το NIKE+ FuelBand εμφανίζει μια σειρά 20 φωτεινών ενδείξεων τύπου LED με χρώμα που ξεκινά από το κόκκινο και φτάνει έως το πράσινο καθώς ο

χρήστης πλησιάζει στην επίτευξη του στόχου του. Το FuelBand συγχρονίζεται με την ιστοσελίδα του Nike+ μέσω μιας ενσωματωμένης θύρας USB ή ασύρματα (με σύνδεση Bluetooth) με μια δωρεάν εφαρμογή για το iPhone, ώστε να καταγράφεται καθημερινά η δραστηριότητα και να μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί την πρόοδό του. Το περιβάλλον της εφαρμογής παρέχει επίσης ενθαρρυντικά σχόλια και κίνητρα καθώς επιτυγχάνονται οι στόχοι. Ο Armstrong σχολίασε πως "Το σπουδαιότερο στην ιδέα του NikeFuel και του FuelBand είναι ο τρόπος με τον οποίο παρέχει πραγματικές πληροφορίες και αριθμούς ώστε να δείχνει πόσο πολλά πράγματα κάνουν οι άνθρωποι όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Αυτό θα κάνει τους ανθρώπους

να προκαλούν τους εαυτούς τους για να κάνουν περισσότερα και να βελτιώνουν τη βαθμολογία τους. Είναι ένα εργαλείο που θα δώσει κίνητρο στον κόσμο". "Το NikeFuel σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να λαμβάνει αναγνώριση για τις δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται", είπε ο Durant. "Παρέχει έναν πίνακα με βαθμολογίες για ό,τι κάνει κανείς κάθε μέρα και δραστηριοποιεί τους πάντες". Η Jeter ανέφερε πως "Δεν χρειάζεται να είναι κανείς κορυφαίος αθλητής για να εκτιμήσει πώς μπορεί το NikeFuel να του δώσει κίνητρα. Είναι ένας εύκολος τρόπος να λαμβάνεις εύσημα για τις δραστηριότητές σου και να συγκρίνεις πώς τα καταφέρνεις εσύ με το πώς τα καταφέρνουν οι άλλοι, ακόμα κι αν συμμετέχουν σε διαφορετικά αθλήματα".


S

UNIVER ITY PRES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

AΠΟΨΕΙΣ || 13

Γίνε au pair στην Αμερική

Τώρα και στην Ελλάδα!! Ζήσε στην Αμερική χωρίς έξοδα! Πώς γίνεται αυτό; Πολύ έυκολα.

Γίνε au pair! Ως au pair έχεις τη δυνατότητα να ταξιδέψεις, να σπουδάσεις και να ζήσεις στην Αμερική. Θα αποκτήσεις διεθνή επαγγελματική εμπειρία και θα βελτιώσεις τα Αγγλικά σου κάνοντας φιλίες με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η όλη ιδέα του προγράμματος au pair είναι να προσφέρει σε νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν την Αμερική και την γλώσσα της. Au pair μπορούν να γίνουν κοπέλες ηλικίας 18-26 ετών οι οποίες θα μείνουν μαζί με μια Αμερικανική οικογένεια αναλαμβάνωντας τη φροντίδα των παιδιών ενώ παράλληλα θα παρακολουθούν μαθήματα στο πανεπιστήμιο.

www.anixi.eu info@anixi.eu 211 0100 778

Ασφάλεια Προγράμματος Au pair • Η Anixi συνεργάζεται με ένα από τα πιό έμπειρα Au pair agencies στην Αμερική (Au pair International, API). Η Au pair International είναι εγκεκριμένη από το US State Department. • Θα έχεις πλήρη ασφάλιση υγείας. • Κατά την παραμονή σου στην Αμερική, θα έχεις 24-ωρη υποστήριξη, από το τοπικό γραφείο των συνεργατών μας • Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των au pairs και των οικογενειών. Η λεπτομερής διαδικασία ελέγχου μας διασφαλίζει ότι οι au pairs τοποθετούνται σε οικογένειες ικανές να προσφέρουν ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον.

Τι λαμβάνει μια au pair Πέρα από διαμονή και διατροφή, που παρέχει η οικογένεια, οι au pair λαμβάνουν: • 195,75 δολάρια ΗΠΑ μισθό την εβδομάδα

• 500 δολάρια ΗΠΑ για εκπαιδευτικές δαπάνες (παρακολούθηση μαθημάτων «courses» σε πανεπιστήμιο) • Ασφάλιση υγείας • Αεροπορικά εισιτήρια από και προς τις ΗΠΑ

Experience the world! America is waiting for you!


S

UNIVER ITY PRES

14 || ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

Εθελοντική Αιμοδοσία… ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΡΙΝΙΑ

Γνωρίζατε ότι:

• Σε κάθε νοσοκομείο 2 στους 10 ασθενείς χρειάζoνται μετάγγιση αίματος; • Ότι οι ετήσιες ανάγκες της χώρας σε αίμα, ανέρχονται σε 650.000 μονάδες αίματος, δηλαδή περίπου 2.000 μονάδες την ημέρα;

Το αίμα, όπως είναι γνωστό, δεν παράγεται σε κανένα εργαστήριο, ούτε υπάρχει κάποιο υποκατάστατό του. Δεν υπάρχει τεχνητό αίμα. Μοναδική πηγή είναι ο άνθρωπος. Αναπόφευκτα αναφύεται η ανάγκη για την εθελοντική αιμοδοσία. Με τον όρο ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ εννοούμε την χορήγηση αίματος με τη μετάγγιση και κατ’ επέκταση την όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, συντήρηση και διάθεση του αίματος και των παραγώγων του. Η μετάγγιση υπήρξε η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση οργάνου. Τα τελευταία 50 χρόνια, η επιστημονική και τεχνική πρόοδος στον τομέα της μετάγγισης αίματος υπήρξε τόσο αλματώδης ώστε σήμερα η μετάγγιση να μην είναι μια απλή λήψη και χορήγηση αίματος, αλλά είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος της Αιματολογίας που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, μια θεραπευτική μέθοδος που βασίζεται σε αυστηρότατους κανόνες, μια ολόκληρη οργάνωση που περιλαμβάνει επιστήμονες - γιατρούς - αιματολόγους, βιοχημικούς, ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό. Η αιμοδοσία είναι μια ευγενική πράξη, της οποίας τα αποτελέσματα σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε κατασκευάζεται. Μόνο προσφέρεται. Είναι ζήτημα ζωής. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι η εθελοντική, μη αμειβόμενη προσφορά αίματος και των παραγώγων του. Κάθε υγιής ενήλικας από 18 έως 65 ετών μπορεί να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Οι άντρες δύναται να αιμοδοτούν με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να παρουσιάζουν αδυναμία, κάθε τρείς μήνες, ενώ οι γυναίκες κάθε 4 μήνες, καθώς πριν από την εμμηνόπαυση είναι επιρρεπείς στην έλλειψη σιδήρου. Πολλοί «ΜΥΘΟΙ» ακούγονται γύρω από αυτό το ευαίσθητο θέμα. Η μετάδοση ασθενειών στον αιμοδότη μέσω των αναλώσιμων υλικών, οι πιθανές επιπλοκές από την «απώλεια» συστατικών του αίματος, είναι μερικά παραδείγματα αποπροσανατολισμού και άγνοιας.

• Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές 60% του πληθυσμού θα χρειαστεί μετάγγιση ολικού αίματος ή ενός από τα συστατικά του κάποια στιγμή της ζωής του;

> ΛΑΘΟΣ 1ο «Φοβάμαι να δώσω αίμα μήπως μου συμβεί κάτι, δε μπορώ να εμπιστευτώ σε κανέναν την υγεία μου» ΣΩΣΤΟ Η ασφάλεια και η υγεία του δότη είναι πλήρως εξασφαλισμένες. Ο αιμοδότης υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο (αιματοκρίτη, πίεση, ιστορικό…) και σε περίπτωση που κριθεί ακατάλληλος αποκλείεται αυτομάτως από την αιμοδοσία. > ΛΑΘΟΣ 2ο «Δεν θα δώσω αίμα γιατί ίσως μεταδοθεί σε μένα κάποια ασθένεια». ΣΩΣΤΟ Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την αιμοληψία είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένα και ανοίγονται μπροστά στον αιμοδότη. Κάθε φόβος για μετάδοση είναι παράλογος. > ΛΑΘΟΣ 3ο «Αν δώσω αίμα θα αισθάνομαι αδύναμος και ίσως παρουσιασθούν επιπλοκές στην υγεία μου από την έλλειψη των συστατικών του». ΣΩΣΤΟ Η ποσότητα αίματος που λαμβάνεται είναι μόνο το 1/20 του συνολικού όγκου αίματος του ανθρώπου. Η αναπλήρωση του χαμένου όγκου, γίνεται σε 10 μόνο λεπτά, ο όγκος του πλάσματος αποκαθιστάται σε 12 ώρες και τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε 1 μήνα περίπου. Εξάλλου, η αιμοδοσία είναι και ωφέλιμη για τον οργανισμό κάθε υγιούς ατόμου καθώς αναπαράγονται νέα κύτταρα αίματος, και γίνεται επίσης αποσυμφόρηση του σιδήρου από τον οργανισμό. > ΛΑΘΟΣ 4ο «Πονάει πολύ η αιμοδοσία και η ταλαιπωρία είναι μεγάλη».

• Θύματα τροχαίων ατυχημάτων, πάσχοντες από θαλασσαιμία (Μεσογειακή αναιμία) και πολλοί άλλοι συνάνθρωποί μας καθημερινά χρειάζονται αίμα για να συνεχίσουν να ζουν;

ΣΩΣΤΟ Ο πόνος της βελόνας διαρκεί όσο ένα τσίμπημα, δηλαδή μία μόλις στιγμή. Την υπόλοιπη ώρα ο αιμοδότης ανοιγοκλείνει τη γροθιά του ώστε να διευκολύνεται η φλεβική επάνοδος του αίματος. Δεν πονάει, νιώθει αντίθετα ένα μοναδικό συναίσθημα ικανοποίησης, αγάπης για τον συνάνθρωπό του για αυτό το ανεκτίμητο δώρο που προσφέρει. > ΛΑΘΟΣ 5ο «Δεν χρειάστηκα ποτέ αίμα, ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου ίσως να μην χρειαστώ ποτέ». ΣΩΣΤΟ Δεν πρέπει να αδιαφορούμε. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, στην ιδέα ότι δεν πρόκειται να συμβεί σε εμάς. Να θυμόμαστε πως υποψήφιοι δέκτες είμαστε όλοι εμείς. Η ασφάλεια του αιμοδότη και του λήπτη είναι θεμελιώδης αρχή της αιμοδοσίας. Δεν χρειάζεται φόβος. Η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Το να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης ασφαλούς αίματος είναι το σημαντικότερο πράγμα, γιατί αυτή η μονάδα αίματος θα σώσει την ζωή περισσοτέρων από ενός ασθενών. Σαν μέλη της κοινωνίας είναι ευθύνη μας να είμαστε εθελοντές αιμοδότες ασφαλούς αίματος. Από τη μεριά της η πολιτεία πρέπει να εκπαιδεύσει, να ενημερώσει και να δραστηριοποιήσει εθελοντές αιμοδότες από πληθυσμούς χαμηλού κινδύνου. Και γιατί να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης; Το συναίσθημα της κοινωνικής προσφοράς, της αλληλεγγύης, της βοήθειας στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, η χαρά και η αγαλλίαση που νιώθει κάποιος μετά την αιμοληψία είναι η καλύτερη απάντηση.

Επίσης αξιόπιστες μελέτες δείχνουν πως οι αιμοδότες παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοαγγειακών προβλημάτων, διότι αποφεύγουν μέσω της αιμοδοσίας την υπερφόρτωση σιδήρου στον οργανισμό. Μία μονάδα αίματος μπορεί να σώσει τη ζωή περισσοτέρων του ενός ασθενούς. Διότι μια μονάδα αίματος μπορεί να χωριστεί σε επιμέρους συστατικά, όπως τα ερυθρά κύτταρα και το πλάσμα, που ικανοποιεί διαφορετικές ανάγκες πολλών ασθενών. Ας απευθύνουμε λοιπόν στο κοντινότερο, επίσημα αναγνωρισμένο από το κράτος, Κέντρο Αιμοδοσίας και ας συνεισφέρουμε σημαντικά στο να σώσουμε τη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο απ' την εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην πραγματικότητα είναι ένα δώρο ζωής γι' αυτόν που το δέχεται. Χιλιάδες συνάνθρωποί μας καθημερινά χρειάζονται αίμα. Η ζωή τους, το μεγαλύτερο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό εξαρτάται από όλους εμάς. Ας γίνουμε λοιπόν ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ. Και να μην ξεχνάμε τη ρήση ενός μεγάλου δασκάλου που είπε: «Όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια σου, όταν δίνεις γεμίζει η ψυχή σου»


S

UNIVER ITY PRES

κι έγινε

Χρυσά Πουλακάκη άνεργη μητέρα: Με τα ιδία λεφτά που ψώνιζες 5 πράγματα στο παρελθόν τώρα παίρνεις 3 αγνώστου προελεύσεως και φυσικά χαμηλότερης ποιότητας. Πλέον ο κόσμος δεν κοιτάζει την ποιότητα σε ότι αγοράζει για να καλύψει τις ανάγκες του άλλα την χαμηλή τιμή. Είναι τραγικό να έχουν την απαίτηση με χαμηλότερους μισθούς να αντέχουμε υψηλότερες τιμές.Αν δεν έχουμε μισθό δηλαδή τι κάνουμε; Γιατί δεν κόβουν τους μισθούς από υπουργούς και όλους αυτούς εκεί μέσα; Εμείς πρέπει να την πληρώσουμε πάλι;

Πες το

ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗ

Oι τιμές στα ύψη, ενώ Εκπτώσεις σωτηρίας οι μισθοί πιάνουν πάτο ή χαριστική βολή;

η

ραγδαία μείωση των αποδοχών των εργαζομένων φαίνεται δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την ανοδική πορεία των τιμών στην αγορά. Μετά από 2 χρόνια που βρισκόμαστε στο μνημόνιο, τις διαδοχικές περικοπές που δέχεται ο καταναλωτής μέρα με την μέρα, την εμφανή έκρηξη της ανεργίας αλλά και την ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης, η ακρίβεια καλά κρατεί! Υποτίθεται η πρόβλεψη του μνημονίου ήταν η μείωση και ο περιορισμός του πληθωρισμού και αντί αυτού έχουμε μεγαλύτερη αύξηση τιμών σε μέσα επίπεδα από ποτέ. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός πλέον δεν είναι υπολογίσιμος αφού πλήττεται από τις συνεχόμενες αυτές ανατιμήσεις κυρίως σε βασικά προϊόντα όπως: τρόφιμα και στέγαση.

Από τα αποτελέσματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-ΣΤΑΤ) πρόεκυψε ότι:

01

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το 2011 έκλεισε με αύξηση 3,3% έναντι 4,7% το 2010 και μόλις 1,2% το 2009. Η μείωση αυτή σε σχέση με το 2010 οφείλεται κυρίως σε μείωση των τιμών σε ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, όπως η ένδυση και η υπόδηση, οι επικοινωνίες, τα αλκοολούχα και ο καπνός, οι μεταφορές, η αναψυχή και οι πολιτιστικές δραστηριότητες (εντελώς δευτερευούσης σημασίας αγαθά δηλαδή). Μέσα στον Δεκέμβριο του 2011 σημειώθηκαν ανατιμήσεις υψηλότερες από αυτές που είχαν γίνει τον ίδιο μήνα το 2010 όπως: αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα κατά 0,6%, και στην υγεία αύξηση κατά 0,5%. Μεγάλες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση υπήρξαν στα ξενοδοχεία, στα καφέ και στα εστιατόρια.

02 03

ΑΠΟΨΕΙΣ || 15

Μέσα σε αυτόν τον αναβρασμό της αγοράς λοιπόν καλούνται τώρα ιδιοκτήτες μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων να προβούν σε προωθητικές ενέργειες, τις γνωστές σε όλους μας εκπτώσεις που θα φτάσουν και το 70% προκειμένου να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό που υποφέρει να καταναλώσει πόσο μάλλον να ψωνίσει. Σημειωτέον τα καταστήματα ποτέ δεν σταμάτησαν τις μειώσεις τιμών και τις προσφορές αλλά τώρα πρόκειται να δώσουν τα ρέστα τους. Επίσημα από 16 Ιανουαρίου ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Οι έμποροι θα προσπαθήσουν με τα έσοδα να καλύψουν τις υποχρεώσεις σε κράτος και δανειστές διότι την εορταστική περίοδο που πολλά μαγαζιά περίμεναν να δουλέψουν και να πάρουν μια ανάσα, έμειναν κυριολεκτικά με άδεια τα ταμεία πιο πολύ από κάθε άλλη χρόνια. Για κάποιους άλλους έμπορους όμως οι εκπτώσεις είναι η τελευταία ευκαιρία προκει-

Γιάννα Λεμονή

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

ιδιοκτήτρια καταστήματος ρούχων

Για να σκεφτείς το δικό μας κατάστημα ξεκίνησε με πολύ υψηλότερου κόστους ρούχα, τώρα πλέον φέρνουμε πολύ χαμηλότερων τιμών πράγματα... Αυτό σημαίνει ότι με 50% και 60% εκπτώσεις που βάζουμε, το κέρδος είναι μηδενικό. Ίσα ίσα δηλαδή με αυτά που βγάζουμε έχουμε λεφτά στα χέρια μας με τα όποια πρέπει να καλύψουμε τα πάγια έξοδα του καταστήματος όπως: φως, νερό, τηλέφωνο, χαράτσια, φόρους Τις γιορτές ο κόσμος περίμενε και πάλι άλλους το δώρο να καλύψει υποχρεώσεις και να περάσει λίγο καφόρους…

μένου να αποφύγουν το λουκέτο ενώ κάποιοι άλλοι θέλουν αυτή την περίοδο προκειμένου να ξεπουλήσουν όσο όσο τα αποθέματα τους και να προχωρήσουν σε οριστικό κλείσιμο της επιχείρησής τους. Το σημείο που συμπληρώνει ή σε σπουδαιότητα αναιρεί όλα τα παραπάνω είναι το γεγονός ότι κάθε μέρα ψηφίζονται καταστροφικά νομοσχέδια που χτυπούν αλύπητα τον κοσμάκη που επί χρόνια υπηρετεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο με πόνο και κόπο αυτή την χώρα. Χτυπούν τους ευάλωτους συνταξιούχους με μειώσεις στις συντάξεις, διώχνουν τους απαραίτητους σε οργανικές θέσεις δημόσιους υπαλλήλους, απειλούν για μειώσεις μι-

λύτερα. Κάποιοι πήραν δώρο, μειωμένο πάντα, και κάποιοι άλλοι όχι. Πώς να περιμένω εγώ να έρθουν να ψωνίσουν με αυτή την κατάσταση στο μαγαζί μου; Ο καθένας κοιτάζει πως θα ζήσει για να αντιμετωπίσει το αύριο που του ξημερώνει. Δεν είναι τυχαίο που ο περισσότερος κόσμος βλέπει την λύση να φύγει στο εξωτερικό για δουλειά πολύ πιθανή. Περισσότερο για να στρώσουμε λίγο την ζωή μας και να πληρώσουμε ότι μας λένε ότι χρωστάμε εδώ…

σθών, τώρα κόβουν (με το συμπάθιο το συζητάνε ακόμα τα παιδιά! Θα τους κόψουν όμως μην αμφιβάλλετε..) τον 13ο και 14ο μισθό, επιβαρύνουν κάθε τόσο τους μικρομεσαίους με περαιτέρω χαράτσια, φόρους και τόσα άλλα δημιουργώντας έτσι άπλα έναν απίστευτο φαύλο κύκλο που οδηγεί τη χώρα σε βαθιά και μη αναστρέψιμη ύφεση και τίποτα μα τίποτα παραπάνω. Λυπάμαι που το λέω…


16 || ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

S

UNIVER ITY PRES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

Οι προφητείες για το τέλος του κόσμου, δεν έχουν μόνο μια πηγή. Μια από τις πιο δημοφιλείς προφητείες είναι αυτή που αναφέρεται στο Ημερολόγιο των Μάγια, η οποία επικεντρώνεται στο «βεβαρυμένο» από παρόμοιες προφητείες 2012. Για τους περισσότερους ειδικούς επιστήμονες, οι «προφητείες» των Μάγια για το Τέλος του Κόσμου είναι σκέτη μυθολογία. Το περίφημο ημερολόγιο των Μάγια, στο οποίο βασίζεται όλη η σχετική «καταστροφολογία», ναι μεν μετράει τον χρόνο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου του 2012, αλλά δεν σταματάει εκεί. Οι Μάγια είχαν κυκλική αντίληψη του χρόνου και το ημερολόγιό τους δεν θα μπορούσε παρά να είναι κι αυτό κυκλικό. Όσο για τη Συντέλεια του Κόσμου το 2012, για όλα φταίει ο Χοσέ Αργκέλες, ο αμερικανός ιστορικός τέχνης που το 1987 δημοσιοποίησε πρώτος τις καταστροφολογικές θεωρίες του για τις «προφητείες των Μάγια». ‘Εκτοτε ακολούθησαν δεκάδες άλλοι κι αν σήμερα πληκτρολογήσει κανείς τις λέξεις Maya και Doomsday στο Google, το πρώτο αποτέλεσμα που θα δει είναι η ιστοσελίδα με τίτλο Πώς να επιβιώσετε το 2012.

To ημερολόγιο των μάγια

Θεωρείται το ακριβέστερο ημερολόγιο που δημιουργήθηκε ποτέ, από οποιονδήποτε γνωστό πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας. Βασίζεται σε τρείς κύκλους: Έναν κεντρικό κύκλο 365 ημερών, έναν «ιερό» κύκλο 260 ημερών κι έναν Μεγάλο Κύκλο 5.125 ετών.

Στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 ολοκληρώνεται ένας Μεγάλος Κύκλος Σύμφωνα με τη Μυθολογία των Μάγια, οι Μεγάλοι Κύκλοι τελειώνουν με καταστροφή. Τέσσερις φορές έχουν προσπαθήσει οι θεοί να δημιουργήσουν τον Κόσμο κι επειδή το μοντέλο τους βγαίνει προβληματικό, στο τέλος του πειράματος το καταστρέφουν. Οι Μάγια είχαν υπολογίσει με ακρίβεια τους κύκλους της Σελήνης και της Αφροδίτης, πλανητικές συνόδους και διελεύσεις, εκλείψεις, ηλιοστάσια και ισημερίες μέχρι το 2012. Με γυμνό μάτι. Εκτός από τα εξελιγμένα μαθηματικά τους, είχαν και το προνόμιο της τοποθεσίας σε σχέση με την παρατήρηση του Ήλιου. Οι περισσότερες πόλεις τους ήταν πάνω στον Τροπικό του Καρκίνου και σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη, κατά τη διάρκεια του θερινού και του χειμερινού ηλιοστασίου, ο Ήλιος περνάει ακριβώς

πάνω από τα κεφάλια τους το μεσημέρι και δεν σχηματίζει σκιά. Οι αστρονόμοι των Μάγια παρατήρησαν ότι το χειμερινό ηλιοστάσιο μετακινείται με πολύ αργό ρυθμό στον ουράνιο θόλο και σε αυτόν τον ρυθμό στήριξαν τον Μεγάλο Κύκλο των 5.125 ετών. Σύμφωνα με τη Μυθολογία των Μάγια, ο Κόσμος στον οποίο ζούμε θα τελειώσει όταν το χειμερινό ηλιοστάσιο θα ευθυγραμμιστεί με το Σκοτεινό Ρήγμα του Γαλαξία μας, τη Πύλη του Κάτω Κόσμου για τους Μάγια. Το «Κέντρο» του Γαλαξία μας, το οποίο τοποθετείται στις 26 μοίρες του αστερισμού του Τοξότη.

Το 2012 φαίνεται πως είναι η εν λόγω χρονολογία Η φαινομενική μετακίνηση των ηλιοστασίων (και των ισημεριών) οφείλεται στην απόκλιση του άξονα της Γής κατά την περιστροφή της. Η σύγχρονη επιστήμη ονομάζει το φαινόμενο «μετάπτωση των ισημεριών» (precession of equinoxes). Οι αστρονόμοι των Μάγια είχαν μετρήσει με ακρίβεια την ταχύτητα της μετάπτωσης, χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι είχαν συναίσθηση του τι μετρούσαν. Το σίγουρο είναι ότι η απόκλιση του άξονα διαγράφει έναν

πλήρη κύκλο σε περίπου 25.800 χρόνια. Σύμφωνα με τη Κοσμολογία των Μάγια, η Δημιουργία αποτελείται από πέντε Μεγάλους Κύκλους των 5.125 ετών, δηλαδή 25.625 χρόνια. Το 2012 θα έχουν περάσει περίπου 25.800 χρόνια από την τελευταία φορά που το χειμερινό ηλιοστάσιο «έπεσε» πάνω σε αυτό που οι Μάγια αποκαλούσαν Σκοτεινό Ρήγμα. Σύμφωνα με την τελευταία σελίδα του Κώδικα της Δρέσδης, του πιο σημαντικού κειμένου των Μάγια που διασώθηκε από το μένος των Ισπανών Ιεροεξεταστών, το Τέλος του Κόσμου θα έρθει με νερό.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ || 17

Η χερσόνησος του Πηλίου είναι το τέλειο παράδειγμα παραδοσιακής ατμόσφαιρας, φυσικής ομορφιάς και σύγχρονων ανέσεων. Σκαρφαλωμένο σε μια γωνιά της Θεσσαλίας, το Πήλιο, είναι η ιδανική πρόταση για διακοπές γεμάτες ζεστασιά και διασκέδαση, γεμάτες φυσικές ομορφιές και ανέσεις.

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Ο Ι Λ Η Π Ο Τ Σ Το Πήλιο των τεσσάρων εποχών είναι ένας πολύ δημοφιλής τόπος για τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες από όλο τον κόσμο και ιδανικό μέρος για να περάσει κανείς τις διακοπές του.

Οτιδήποτε τύπο διακοπών αναζητάτε, το Πήλιο έχει αυτό που ζητάτε. Είναι μέρος με εντυπωσιακές φυσικές ομορφιές, ενδιαφέροντα αξιοθέατα και πολλές προτάσεις για ευχάριστες δραστηριότητες κοντά στη φύση. Από το βουνό ή από τη θάλασσα, οι διαδρομές είναι εξίσου μαγευτικές και ευχάριστες, στα καθάρια παράλια του Αιγαίου πελάγους ατενίζοντας την απεραντοσύνη του.

Αυτό που κάνει το χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες να ξεχωρίζει είναι, η πανέμορφη θέα που προσφέρεται από τις πλαγιές του. Οι σκιέρ γλιστρώντας στις χιονισμένες πλαγιές αγναντεύουν από την μια πλευρά τον Παγασητικό και από την άλλη το Αιγαίο πέλαγος.

Χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου

Το καλοκαίρι οι επισκέπτες του Πηλίου έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πεντακάθαρες παραλίες του και να απολαύσουν καλοκαιρινές δραστηριότητες στις πανέμορφες ακτές και τα παραθαλάσσια θέρετρά του. Από το Αιγαίο μέχρι τις ακτές του Παγασητικού, η χερσόνησος του Πηλίου αγκαλιάζεται από πεντακάθαρα νερά και έχει μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα το χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες στο όρος του Πηλίου, υποδέχεται στις άρτια οργανωμένες εγκαταστάσεις του, επισκέπτες και λάτρεις των χειμερινών σπορ. Η πανοραμική άποψη και θέα στα νερά του Αιγαίου και του Παγασητικού, αλλά και πλήρη οργάνωση για τις χειμερινές σας δραστηριότητες, το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου είναι από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες επιλογές επισκεπτών από όλη την Ελλάδα.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο του Πηλίου οι Αγριόλευκες, είναι από τα πιο δημοφιλή της Ελλάδας και κατά την διάρκεια του χειμώνα προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, που έρχονται για να απολαύσουν τα χειμερινά sport στις οργανωμένες εγκαταστάσεις του. Οι Αγριόλευκες είναι ένα από τα ωραιότερα διεθνών προδιαγραφών χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, σε υψόμετρο 1.500 μ. που εκτός από τις οργανωμένες εγκαταστάσεις προσφέρουν και μια πανοραμική θέα μοναδικής ομορφιάς προς τον Παγασητικό και το Αιγαίο πέλαγος. Το χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες βρίσκεται σε απόσταση μόλις 2 χλμ. από τα Χάνια, όπου βρίσκεται το “Ξενοδοχείο Τοξότες ” και πολλοί επισκέπτες του χιονοδρομικού επιλέγουν τα Χάνια ως βάση διαμονής τους, λόγω της κοντινής τους αποστάσεως. Οι πίστες του χιονοδρομικού κέντρου Θέτις, Ιάσων, Πανόραμα, Φαλκονέρα και αυτή των αρχαρίων αν προστεθούν όλες μαζί έχουν μήκος 5.000 μ. Λειτουργεί σχολή για αρχάριους και παιδιά. Εκτός από ski, οι εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου προσφέρονται για snowboarding και artillery ski. Εδώ λειτουργεί εστιατόριο και cafe bar, με ζεστές απολαύσεις και χειμωνιάτικες γεύσεις του Πηλίου.

Ολόγυρα στο Πήλιο υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, απομονωμένα τοπία, μουσεία σε πολλά χωριά και προτάσεις για δραστηριότητες εξερεύνησης, πεζοπορίας και αναψυχής. Θα συναντήσετε πολλές εκκλησίες και μοναστήρια της Βυζαντινής περιόδου, με εντυπωσιακές αγιογραφίες και ξυλόγλυπτα τέμπλα, που αξίζει να τα θαυμάσετε από κοντά. Το Πήλιο είναι ο ιδανικός προορισμός για διακοπές όλο τον χρόνο. Κάθε εποχή φέρνει μαζί της τα δικά της χρώματα και μυρωδιές και στολίζει τα χωριά του με περίσσια ομορφιά. Ότι επιθυμείτε να κάνετε κατά την διάρκεια των διακοπών σας, όταν επισκεφθείτε το Πήλιο θα το πραγματοποιήσετε. Όταν οι θεοί το επέλεξαν ως τον χώρο αναψυχής τους, σίγουρα ήξεραν τι έκαναν και εσείς θα το διαπιστώσετε και θα συμφωνήσετε μαζί τους.


S

UNIVER ITY PRES

18 || TECH NEWS

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

Η LG παρουσιάζει το πρώτο της LTE* tablet Η LG Electronics, παρουσιάζει το Optimus Pad LTE, το πρώτο της tablet με δυνατότητες LTE. Εκτός από τη συμβατότητα με την τεχνολογία LTE, το Optimus Pad LTE ενσωματώνει επίσης οθόνη τεχνολογίας True HD IPS, δύο στοιχεία που διαφοροποίησαν και το smartphone Optimus LTE, το πρώτο LTE smartphone στον κόσμο - σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. «Με τα tablets να παράγουν έως και πέντε φορές μεγαλύτερο traffic σε σχέση με το μέσο smartphone, δεν αποτελεί τεράστιο άλμα να υποθέσουμε ότι οι χρήστες των tablets επιθυμούν ταχύτερη συνδεσιμότητα», δήλωσε ο Dr. Jong-seok Park, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LG Mobile Communications Company, και συμπλήρωσε:

Βασικά χαρακτηριστικά • Λειτουργικό σύστημα: Android 3.2 Honeycomb • Διαθέσιμη μνήμη: 32GB (Micro SD έως και 32GB) • Διαστάσεις: 245 x 151,4 x 9,34 χιλ. • Βάρος: 497 γρ. • Οθόνη: IPS True HD μεγέθους 8,9 ιντσών • Ανάλυση Οθόνης: 1.280 x 768 • Κάμερα: 8MP (πίσω) / 2MP (εμπρός) • Επεξεργαστής: Qualcomm 1,5GHz Dual-Core / Dual Channel • Μπαταρία: 6.800 mAh • Συνδεσιμότητα: HDMI, DLNA

κόνων και βίντεο με μεγαλύτερη άνεση. Επιπλέον, το Web Duet που επιτρέπει την αποστολή e-mails, μηνυμάτων και ανανέωσης των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (SNS) με λειτουργίες αναζήτησης, και το On-Screen Phone,

«Ο συνδυασμός της τεχνολογίας LTE της LG με τα tablets, είναι ένα σαφές πλεονέκτημα για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν το tablet ως πρωταρχική συσκευή επικοινωνίας όταν βρίσκονται εν κινήσει». Ενσωματώνοντας ό,τι καλύτερο στην κατηγορία των tablets, το LG Optimus Pad LTE παρέχει το απόλυτο περιβάλλον χρήσης για την απόλαυση multimedia περιεχομένου σε υψηλή ανάλυση, με οθόνη τεχνολογίας True HD IPS και ανάλυση 1.280 x 720 pixels, καθώς και κάμερα ανάλυσης 8 megapixels, για την καταγραφή βίντεο HD. To Optimus Pad LTE, είναι επίσης, το πρώτο tablet στον κόσμο με υποστήριξη κάρτας μνήμης τύπου SD -με επέκταση έως τα 32GB-, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των αρχείων πολυμέσων για τους χρήστες της συσκευής. Σε συνδυασμό με αυτά τα χαρακτηριστικά, το Optimus Pad LTE προσφέρει εύκολο έλεγχο και εύχρηστες λειτουργίες, όπως το Smart Movie Editor για την επεξεργασία ει-

διασφαλίζουν τη συμβατότητα με τα smartphones της LG. Το LG Optimus Pad LTE διαθέτει εξαιρετική φορητότητα και εντυπωσιακή σχεδίαση, με βάρος που φτάνει τα 479 γρ. και πάχος μόλις 9,34 χιλ.. Επιπλέον, παρέχει κορυφαία απόδοση, καθώς είναι εξοπλισμένο με επεξεργαστή dual core ταχύτητας 1,5 GHz και λειτουργικό Android 3.2 Honeycomb. Τέλος, διαθέτει θύρα HDMI και υποστήριξη DLNA, αυξάνοντας τις επιλογές συνδεσιμότητας και υποστήριξης περιεχομένου υψηλής ανάλυσης.

Η LG επεκτείνει την τεχνολογία LTE στην κατηγορία των tablets ανταποκρινόμενη στους γρήγορους ρυθμούς του σύγχρονου τρόπου ζωής.

*Το LTE (Long Term Evolution) είναι το παγκόσμιο πρότυπο μετάδοσης δεδομένων κινητής ευρυζωνικότητας τέταρτης γενιάς (4G mobile broadband), το οποίο υποστηρίζεται από τους σημαντικότερους παρόχους και κατασκευαστές στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και της Κινητής Τηλεφωνίας. Αποτελεί, επίσης, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο σύστημα στην ιστορία της κινητής επικοινωνίας από το 2009, όταν και τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία στη Στοκχόλμη και στο Όσλο. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, η χρήση LTE εκτινάχθηκε από το μηδέν στους 150 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε δίκτυα LTE σήμερα. Εκτός από την αύξηση των επιδόσεων ταχύτητας, η τεχνολογία LTE υπόσχεται επίσης τη σύνδεση στο Διαδίκτυο μη αστικών απομακρυσμένων περιοχών που δε διαθέτουν επαρκείς υποδομές δικτύου, υποστηρίζοντας διάφορα εύρη ζώνης και προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις εφαρμογές.

Walkman Z Series ®

Σχεδιασμένο από λάτρεις της μουσικής για… τους λάτρεις της μουσικής

Το πρώτο Walkman® Mobile Entertainment Player της Sony με λειτουργικό Android • Εξαιρετικός ήχος ‘in-ear’, με προηγμένο ψηφιακό ενισχυτή S-Master MX και 5 τεχνολογίες Clear Audio • Απολαύστε τη μουσική σας συλλογή με τις μοναδικές εφαρμογές της Sony και με πρόσβαση στο Android Market™ • Μοιραστείτε το πάθος σας για τη μουσική, με τα εξαιρετικής ποιότητας ηχεία xLOUDTM και τον εργονομικό σχεδιασμό της συσκευής • Περισσότερες δυνατότητες σύνδεσης, μέσω WiFi, DLNA, HDMI και Bluetooth® • Multi touch Οθόνη αφής LCD 10,9 εκ. (4.3"), με άμεση απόκριση και χαμηλή ανάκλαση • Εύκολη μεταφορά αρχείων μέσω iTunes* ή Windows® Explorer

Η απόλυτη προσωπική ηχητική εμπειρία Πάνω απ’ όλα, το Walkman® Z Series δίνει έμφαση στον εξαιρετικό ήχο. Η ενσωματωμένη τεχνολογία ψηφιακής ενίσχυσης S-Master MX της Sony, σχεδιασμένη αρχικά για τα συστήματα home cinema της Sony, μειώνει σε μεγάλο βαθμό τα επίπεδα θορύβου και την

παραμόρφωση, βελτιώνοντας την ποιότητα του ήχου όλων των αγαπημένων σας κομματιών. Εκτός αυτού, θα απολαύσετε την καλύτερη, έως σήμερα, ηχητική εμπειρία in-ear από τα Walkman®, χάρη στις 5 τεχνολογίες Clear Audio: S-Master MX, Clear Bass, Clear Stereo, DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), και ακουστικά EX.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

S

UNIVER ITY PRES

TECH NEWS || 19

Το νέο, πιο γρήγορο MacBook Air Το απόλυτο notebook τώρα είναι 2,5 φορές ταχύτερο, με ενσωματωμένη τεχνολογία Thunder Bolt και το νέο επαναστατικό Mac OS X Lion. Το νέο Mac Book Air είναι έως και 2,5 φορές πιο γρήγορο*. Διαθέτει τους πιο εξελιγμένους επεξεργαστές Intel Core, τεχνολογία Thunder Bolt, πληκτρολόγιο οπίσθιου φωτισμού και OS X Lion, το πιο εξελιγμένο λειτουργικό σύστημα στον κόσμο για υπολογιστές. Επίσης, το MacBook Air έχει αποθηκευτικό χώρο flash ώστε να ξεκινάει σε δευτερόλεπτα, να ανοίγει εφαρμογές αμέσως και να ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής στη στιγμή.

Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας μπορεί να τροφοδοτεί το MacBook Air μέχρι και 7 ώρες ενώ μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση αναμονής έως και 30 μέρες**. Όλα αυτά σε ένα πολύανθεκτικό περίβλημα unibody που είναι λεπτό, ελαφρύ και έτοιμο για τα πάντα.

* Συγκρινόμενο με το MacBook Air προηγούμενης γενιάς ** Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/batteries για περισσότερες πληροφορίες.

Η εξερεύνηση της μουσικής σας συλλογής γίνεται πλέον με διαισθητικό τρόπο. Αγγίξτε το εύχρηστο κουμπί W.BUTTON και χρησιμοποιείστε την μοναδική εφαρμογή W.Control. Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή, ξεφυλλίστε τα εξώφυλλα ή απολαύστε εντυπωσιακά γραφικά στην οθόνη σας. Ακόμη, το Walkman® Z Series με τη λειτουργία SensMe™ κατηγοριοποιεί τη μουσική σας συλλογή απλά επιλέξτε ένα από τα 14 θεματικά κανάλια ανάλογα με τη διάθεσή σας εκείνη την στιγμή. Oμαδοποιεί αυτόματα, σε 14 θεματικά κανάλια, τα τραγούδια που έχετε αποθηκευμένα, ώστε να επιλέγετε κάθε φορά αυτά που ταιριάζουν στην διάθεσή σας.

Ανακαλύψεις χωρίς όριο Τo Walkman® Z Series είναι το πρώτο φορητό ‘entertainment player’ από τη Sony, το οποίο χρησιμοποιεί λειτουργικό Android™. Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία από προεγκατεστημένες εφαρμογές (apps), και κατεβάστε ακόμα περισσότερες από τη γκάμα

εφαρμογών του Android Market™, η οποία συνεχώς μεγαλώνει.

Μοιραστείτε το πάθος σας για τη μουσική Χάρη στη μοναδική εργονομική σχεδίαση του Walkman® Z Series, το σύστημα ηχείων xLOUDTM σας επιτρέπει να μοιραστείτε τη μουσική με τους γύρω σας χωρίς δηλαδή τη χρήση ακουστικών, αλλά και χωρίς την ύπαρξη βάσης ηχείων. Και επειδή το Walkman® Z Series είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό φορητό music player, σας επιτρέπει να μοιραστείτε όλο σας το περιεχόμενο είτε είστε στο σπίτι σας, είτε εν κινήσει. Συνδεθείτε ασύρματα και απλά με άλλες συσκευές DNLA και αγγίζοντας την οθόνη μεταφέρετε μουσικά αρχεία, εικόνες και βίντεο από το Walkman απευθείας στην τηλεόραση σας, τον υπολογιστή, ή το σύστημα home audio. Συνδέστε το Walkman® με την τηλεόρασή σας, μέσω της εξόδου micro HDMI και απο-

λαύστε high definition videos, παιχνίδια και φωτογραφίες. Ακόμα, μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα και χωρίς καλώδια μέσω Bluetooth με ηχεία, ακουστικά, συστήματα hi-fi ή στερεοφωνικά αυτοκινήτου.

Εξαιρετική οθόνη LCD χαμηλής ανάκλασης για μοναδική ποιότητα εικόνας Η μουσική, τα βίντεο και οι εφαρμογές ζωντανεύουν στη μοναδική LCD χαμηλής ανάκλασης οθόνη αφής multi-touch, των 10,9 εκ. (4.3"). Η άμεση ανταπόκρισή της σε συνδυασμό με τον ταχύτατο διπύρηνο επεξεργαστή NVIDIA® Tegra® του 1 GHz, κρατούν τα πάντα υπό έλεγχο όταν περιηγείστε σε ιστοσελίδες, βλέπετε ταινίες ή ‘τρέχετε’ κάποια εφαρμογή. Το νέο Walkman® Z1000 Mobile Entertainment Player από τη Sony θα είναι διαθέσιμο στην αγορά από τον Μάρτιο 2012, με χωρητικότητα 16 GB. * Από το iTunes μπορείτε να μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο Non DRM.


20 || GAMING

S

UNIVER ITY PRES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

Κλέψτε μία ματιά μέσα από το φιλιστρίνι του Queen Zenobia με την προ-παραγγελία του Resident Evil™ Revelations Προετοιμαστείτε για τον τρόμο που σας περιμένει με μία ειδική συσκευασία αποκλειστικά για όσους προ-παραγγείλουν το Resident Evil™ Revelations, αποκλειστικά για το Nintendo 3DS™ Η Nintendo σας παρέχει την δυνατότητα να κοιτάξετε τον εχθρό σας κατάματα εάν προ-παραγγείλετε τώρα το δικό σας αντίτυπο του Resident Evil™ Revelations πριν την πανευρωπαϊκή του κυκλοφορία στις 27 Ιανουαρίου 2012, αποκλειστικά για το Nintendo 3DS. Όσοι προ-παραγγείλουν το παιχνίδι θα αποκτήσουν μία ειδική συσκευασία με συλλεκτικό εξώφυλλο με 3D εκτύπωση και μία αποκλειστική αφίσα διπλής όψης. Για να προ-παραγγείλετε το δικό σας αντίτυπο επισκεφθείτε το www.nintendo.gr, το www.public.gr ή επισκεφθείτε κάποιο από τα καταστήματα της Public μέχρι και την ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού. Το δημιούργημα της Capcom® έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εκμεταλλεύεται τις λειτουργίες του Nintendo 3DS. Το Resident Evil Revelations αποτελεί μία ουσιαστική επιστροφή στο κλασικό survival horror gameplay της σειράς Resident Evil™. Η full 3D απεικόνιση που προσφέρει το Nintendo 3DS θα σας μεταφέρει στην καρδιά του φόβου, δίνοντάς νέα διάσταση στην εμπειρία του τρόμου που θα νιώσετε, όπως ποτέ ξανά. Με το νέο παιχνίδι της σειράς Resident Evil, ανακαλύψτε την αλήθεια και τον τρόμο πίσω από την ιστορία των παιχνιδιών. Τα γεγονότα του συγκε-

κριμένου τίτλου τοποθετούνται στο 2005, παρουσιάζοντας νέους χαρακτήρες και τοποθεσίες. Εσείς θα πρέπει να πολεμήσετε φοβερούς εχθρούς προκειμένου να επιβιώσετε στην αποστολή σας και να ανακαλύψετε τι συνέβη πραγματικά μεταξύ των γεγονότων που πραγματεύονται τα Resident Evil™ 4 και Resident Evil™ 5. Βοηθήστε την Jill Valentine και τον νέο συνεργάτη της στην BSAA, Parker Luciani, στην αναζήτησή τους για τον Chris Redfield, του οποίου οι τελευταίος γνωστός προορισμός μέσω GPS τον τοποθετεί στο υποθετικά εγκαταλελειμμένο πρώην κρουαζιερόπλοιο, Queen Zenobia. Παίξτε με το Campaign Mode και αντιμετωπίστε μολυσμένα πλάσματα που ελλοχεύουν στους στενούς χώρους του κατεστραμμένου κρουαζιερόπλοιου ή κρύβονται σε χιονισμένα βουνά.

Εναλλακτικά, παίξτε στο ολοκαίνουριο Raid Mode, που προσφέρει μία διαφορετική εμπειρία Resident Evil. Επιλέξτε ανάμεσα σε εννέα διαφορετικούς χαρακτήρες, είτε σε solo, είτε σε coop play και βγάλτε σε πέρας μία μεγάλη ποικιλία αποστολών. Κερδίστε πόντους και βελτιώστε την απόδοση του οπλισμού σας καταστρέφοντας επιτυχώς μολυσμένα πλάσματα σε αυτόν τον γεμάτο συγκινήσεις αγώνα επιβίωσης. Όταν προ-παραγγείλετε το αντίτυπό σας από το

παιχνίδι, θα λάβετε μία αποκλειστική αφίσα διπλής όψης με την Jill Valentine εν δράσει. Προπαραγγέλνοντας το παιχνίδι θα λάβετε και μία ειδική συσκευασία, με τρισδιάστατη εκτύπωση του εξώφυλλου που δείχνει ένα απειλητικό μάτι να εμφανίζεται ξαφνικά μέσα από το φιλιστρίνι του Queen Zenobia, ανάλογα με την οπτική γωνία που το κοιτάτε. Για να προ-παραγγείλετε το δικό σας αντίτυπο του Resident Evil Revelations και να αποκτήσετε την ειδική συσκευασία, θα πρέπει να παραγγείλετε το παιχνίδι μέσω του www.nintendo.gr, του www.public.gr ή των καταστημάτων Public μέχρι και την παραμονή κυκλοφορίας του στην Ευρώπη, δηλαδή πριν τις 27 Ιανουαρίου, 2012. Μην ξεχνάτε ότι το Resident Evil Revelations είναι διαθέσιμο και σε ένα ειδικό limited edition πακέτο, που περιλαμβάνει ένα αντίτυπο του παιχνιδιού και το νέο αξεσουάρ Nintendo 3DS Circle Pad Pro, το οποίο προσθέτει έναν επιπλέον τρόπο χειρισμού για ακόμα πιο άμεση αλληλεπίδραση με το παιχνίδι. Το limited edition πακέτο θα διατεθεί επίσης πανευρωπαϊκά στις 27 Ιανουαρίου, 2012 και όσοι το προ-παραγγείλουν θα λάβουν επίσης και την ειδική συσκευασία προ-παραγγελίας.

Καλύτερο Action Adventure της χρονιάς το Batman Arkham City Ένα μοναδικό βραβείο απέσπασε το Batman Arkham City, το videogame του σκοτεινού ιππότη για PlayStation 3, Xbox360 και PC. Διακρίθηκε με τον τίτλο του καλύτερου Action Adventure Game της χρονιάς από το Gamespot ενώ στην κατηγορία είχε να αντιμετωπίσει μεγαθήρια του είδους όπως το Deus Ex: Human Revolution, το LA Noire, το Uncharted 3: Drake’s Deception και το διασκεδαστικότατο Saints Row The Third. Στο Batman Arkham City παίρνεις το ρόλο του Batman και λαμβάνεις μέρος σε απίστευτες περιπέτειες στην πόλη Arkham. Αντιμετωπίζεις τον ψυχοπαθή Joker μαζί με την Harley Quinn, οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν ότι μπαίνει στο δρόμο και τα πανούργα σχέδια τους. Επίσης αντιμετωπίζεις για πρώτη φορά και τους Hugo Strange, Catwoman &

Penguin! Η Catwoman είναι playable χαρακτήρας με τη δική της ξεχωριστή ιστορία και στόχους τα οποία αρμόζουν στην αμφιλεγόμενη προσωπικότητά της. Έρχεται «πακέτο» με μια σειρά από gadgets που κάνουν τη ζωή της ευκολότερη, σκαρφαλώνει, κρεμιέται και κινείται τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Batman και

έχει τελείως δικό της στυλ μάχης. Η πόλη είναι γεμάτη με σημαντικές τοποθεσίες από την ιστορία του comic, ενώ ο ίδιος ο Batman έχει πλέον τη δυνατότητα να εξουδετερώνει τους αντιπάλους του με πολλούς, διαφορετικούς τρόπους, και οι δεκάδες κινήσεις συνδέονται μεταξύ τους σε ένα σύστημα συνεχών κτυπημάτων που κάνουν τη μάχη πραγμα-

τικά απολαυστική. Το Batman Arkham City κυκλοφόρησε από τους πολυβραβευμένους Rocksteady Studios, τους δημιουργούς του επίσης εκπληκτικού και έντονα ατμοσφαιρικού Batman: Arkham Asylum. Να σημειώσουμε εδώ ότι και το Batman Arkham Asylum διατίθεται αυτή τη στιγμή στα καταστήματα και μάλιστα σε πολύ προσιτές τιμές.


UNIVERCITY

volume 31

GUIDE σι νε μά

ο ρ τ α έ θ βι βλίο ς ο δ ο ξ έ ev en ts


UNIVERCITY

22

ΒΙΒΛΙΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

ΕΚΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Aπό 20/1 έως 8/2/2012. Ώρες λειτουργίας καθημερινά και Κυριακές από τις 10 το πρωί έως 10 το βράδυ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ 2012 οργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) και το Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών – Βιβλιοπωλών Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Β.Ε.) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ τα τελευταία χρόνια Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (όσον αφορά τον αριθμό των εκδοτών που συμμετέχουν). 150 εκδότες εκποιούν 500.000 βιβλία σε τιμές που αρχίζουν από 0,50 ευρώ, στην μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη εκποίηση βιβλίου. Ενδεικτικά από τα βιβλία που θα διατεθούν φέτος:

ΤΟ 50% ΕΧΕΙ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3 ΕΥΡΩ ΕΝΩ ΤΟ 90% ΕΧΕΙ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ. Σε θερμαινόμενη σκεπαστή κατασκευή σε χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κλαυθμώνος. Μπορείτε να βρείτε βιβλία όλων των ειδών σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Οι εκπτώσεις των βιβλίων στην εκποίηση-παζάρι αρχίζουν από 70% και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και το 90%.

Τα σωματεία που διοργανώνουν την εκδήλωση ελέγχουν σχολαστικά τους τίτλους και τις τιμές των βιβλίων ώστε ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ. Στην εκποίηση-παζάρι βιβλίου 2012 θα βρει κανείς βιβλία όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών για όλες τις ηλικίες. Ο μοναδικός περιορισμός είναι τα βιβλία που εκποιούνται να έχουν εκδοθεί μέχρι και το 2006 και όχι αργότερα. Δηλαδή δεν υπάρχουν βιβλία που εκδόθηκαν το 2007 ή το 2008. Με ελάχιστα χρήματα μπορεί κανείς να προμηθευτεί βιβλία – δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο ποσό ή την ποσότητα αγοράς - μπορεί κανείς να προμηθευθεί ακόμη και ένα βιβλίο αξίας 0,50 ευρώ. Σε αυτό το τεράστιο πλήθος βιβλίων είναι σίγουρο πως ο καθένας θα βρει πολλά βιβλία που τον ενδιαφέρουν και που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως θα τα βρει σε τόσο χαμηλή τιμή. Η εκδήλωση ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ μόνο μια φορά τον χρόνο και μόνο για το χρονικό διάστημα των 20 ημερών στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Για την εκδήλωση του 2012 συμμετέχουν με βιβλία τους οι εκδοτικοί οίκοι: ANUBIS / ΔΑΡΕΜΑ / ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ / ΠΟΤΑΜΟΣ / GUTENBERG / ΔΙΑ ΒΙΟΥ / ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ / INTROBOOKS / ΔΙΑΥΛΟΣ / ΛΙΒΑΝΗΣ - ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ / ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ /LECTOR / ΔΙΟΠΤΡΑ / ΛΥΧΝΑΡΙ / ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ /LIBRO / ΔΙΩΝΗ / ΜΑΚΡΗ / ΡΟΔΑΚΙΟ /MAGIC EDITIONS / ΔΡΟΜΩΝ / ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ / ΡΩΣΣΗ / PERUGIA / ΔΩΡΙΚΟΣ / ΜΕΔΟΥΣΑ / ΣΙΔΕΡΗ ΜΙΧΑΛΗ / Α/ΣΥΝΕΧΕΙΑ / ΕΙΡΗΝΗ / ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΜΕΛΙΣΣΑ / ΣΙΔΕΡΗΣ / Ι. / ΑΓΓΕΛΑΚΗ / ΕΚΑΤΗ / ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΑΨΑΣΚΗ / ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ / ΑΓΚΥΡΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΣ / ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ / ΣΠΑΝΟΣ / ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ / ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ / ΣΤΑΜΟΥΛΗ / ΑΙΟΛΟΣ / ΕΝΑΛΙΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ/ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ / ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ / ΑΙΩΡΑ / ΕΝΤΟΣ / ΜΙΝΩΑΣ / ΣΥΚΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ / ΑΚΡΙΤΑΣ / ΕΞΑΝΤΑΣ / ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ / ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ / ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΛΚΥΩΝ / ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ / ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ / ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ / ΑΛΜΑ / ΕΣΤΙΑ / ΝΕΣΤΟΡΑΣ / ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ / ΑΛΦΑ / ΕΥΒΟΪΚΕΣ / ΚΙΝΗΤΡΟ / ΝΕΦΕΛΗ / ΤΡΟΠΟΣ / ΖΩΗΣ / ΑΛΦΕΙΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ / ΝΕΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ / ΥΨΙΛΟΝ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ / ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ / ΝΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ A / ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ / ΖΗΤΡΟΣ / ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ Γ / ΑΞΙΩΤΕΛΗ / ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ / ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ / ΧΑΡΙΣΗ / ΠΕΛΛΑ / ΒΙΒΛΙΟΧΑΜΟΣ / ΑΠΟΠΕΙΡΑ / Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ / ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ / ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ / ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ / ΗΡΙΔΑΝΟΣ / ΟΔΥΣΣΕΑΣ/ ΨΥΧΑΛΟΣ / ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ / ΘΕΜΕΛΙΟ / ΟΛΚΟΣ / ΩΚΕΑΝΙΔΑ / ΑΡΣΕΝΙΔΗ / ΘΥΜΑΡΙ / ΟΞΥ / ΑΡΧΕΤΥΠΟ / ΘΥΡΑΘΕΝ ΕΠΙΛΟΓΗ / ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ / ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΜΗ / ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ / ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ / ΑΤΛΑΝΤΙΣ / ΚΑΡΑΒΙΑΣ / ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ / ΒΑΣΔΕΚΗ/ ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ / ΠΑΠΑΖΗΣΗ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ / ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ / ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ / ΚΑΣΤΑΛΙΑ / ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ / ΦΙΛΙΣΤΩΡ / ΒΙΒΛΙΟΠΕΛΑΓΟΣ / ΚΕΔΡΟΣ / ΠΑΤΑΚΗ/ ΒΙΛΙΟΡΑΜΑ / ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ / ΠΕΛΑΣΓΟΣ / ΒΛΑΣΣΗ / ΚΙΣΣΟΣ / ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ / / ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ / ΚΟΑΝ / ΠΙΡΟΓΑ / ΔΑΜΙΑΝΟΣ Θ / ΚΟΝΙΔΑΡΗ / ΠΛΕΘΡΟΝ / ΔΑΜΙΑΝΟΥ Γ / ΚΟΡΟΝΤΖΗ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ / ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ / ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / GUTENBERG / ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΒΙΒΛΙΟΓΝΩΣΙΑ / ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ.

07:00-10:00

Breakfast στα FM

με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο

Μαζί του: Μαρία Ένεζλη, Erwin, Γιώργος


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

UNIVERCITY

Ζαν-Πολ Σαρτρ

Ο Τοίχος (1939), η συλλογή πέντε διηγημάτων του Ζ.-Π. Σαρτρ τα οποία ο ίδιος ο συγγραφέας χαρακτήρισε «πέντε μικρές πανωλεθρίες της Ύπαρξης, τραγικές και κωμικές», γνώρισε ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό και την κριτική της εποχής του, προκαλώντας ταυτόχρονα σκάνδαλο στην αστική τάξη, λόγω της προκλητικότητας της γραφής και των θεμάτων που πραγματεύεται. Κοινός παρονομαστής των πέντε ηρώων είναι η ανικανότητα να κατακτήσουν την ελευθερία τους, να δραπετεύσουν από το ψέμα και να αποδεχτούν την αληθινή ύπαρξη. Τα διηγήματα, γραμμένα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία και καταδεικνύουν την εξέλιξη του συγγραφέα τους. Ο «Ηρόστρατος», η «Oικειότητα» και το «Δωμάτιο», γραμμένα το 1936, εκθέτουν σκοτεινές αναζητήσεις ατομικών παθολογιών (σχέσεις, σεξουαλικότητα, τρέλα, νοσηρότητα), ενώ το πρώτο και το τελευταίο της συλλογής επιχειρούν ένα άνοιγμα στον σύγχρονο κόσμο και στα μείζονα ζητήματα της δεκαετίας του ’30. Ο «Τοίχος» έχει ως φόντο τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο και η «Παιδική ηλικία ενός αρχηγού» (1938), το εκτενέστερο αφήγημα, είναι μια παρωδία μυθιστορήματος μαθητείας που αφηγείται τα παιδικά και νεανικά χρόνια ενός νέου καλής οικογένειας την εποχή της ανόδου του φασισμού.

Ο τοίχος

Συγγραφέας: Ζαν-Πολ Σαρτρ Σειρά: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΙ Σελίδες: 304 Τιμή : € 17,50

"Οι δώδεκα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ

Στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς αφηγούνται την ιστορία του κινηματογράφου όπως τη συνέλαβαν, την έγραψαν και τη δίδαξαν οι σημαντικότεροι θεωρητικοί και ιστορικοί της έβδομης τέχνης. Mε τη βοήθεια εκατοντάδων παραδειγμάτων και φωτογραφιών, ο αναγνώστης μπορεί να αποκτήσει μια εμπεριστατωμένη και σφαιρική εικόνα της εξέλιξης του κινηματογράφου, από τις πρώτες απόπειρες προβολής κινούμενων εικόνων με το κινητοσκόπιο έως τα μπλοκμπάστερ του 21ου αιώνα. Οι ιστορικοί του κινηματογράφου λένε συχνά ότι δεν υπάρχει μία «Ιστορία του κινηματογράφου» αλλά πολλές. Για μερικούς αυτό σημαίνει πως δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται σε μία και μοναδική αφήγηση όλα τα είδη, οι σχολές, οι τάσεις και τα γεγονότα. Για άλλους όμως, μια «Ιστορία του κινηματογράφου» καλείται να αξιοποιήσει ποικίλες οπτικές και να συνδυάσει διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία, ενδιαφέροντα και στόχους. Ο παρών τόμος υιοθετεί τη δεύτερη προσέγγιση και καλεί τον αναγνώστη να γνωρίσει την τέχνη του κινηματογράφου μέσα από σύγχρονες αισθητικές και ιδεολογικές αντιλήψεις. Το βιβλίο δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις κινηματογραφικής αισθητικής ή θεωρίας, και αναφέρεται τόσο στις ταινίες μυθοπλασίας όσο και στο ντοκιμαντέρ, στον πειραματικό ή αβανγκάρντ κινηματογράφο και στις ταινίες κινουμένων σχεδίων. Αποτελεί βασικό εγχειρίδιο για όσους παρακολουθούν προγράμματα κινηματογραφικών σπουδών, αλλά και μια πλούσια πηγή πληροφοριών για όλους τους κινηματογραφόφιλους.

Ιστορία του κινηματογράφου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ... Ένα μυθιστόρημα αρχαίας σοφίας

Οι Δώδεκα είναι ένα εξαιρετικό, αξέχαστο μυθιστόρημα με θέμα έναν πολύ ασυνήθιστο ήρωα. Ως παιδί ο Μαξ ζει σε έναν κόσμο χρωμάτων και αριθμών, χωρίς να μιλάει μέχρι την ηλικία των έξι. Ως ενήλικος ξεκινά ένα μοιραίο ταξίδι προκειμένου να αποκαλύψει το μυστικό πίσω από την αρχαία προφητεία των Μάγια που αναφέρεται στο «τέλος του χρόνου», το οποίο προβλέπεται να επέλθει στις 21 Δεκεμβρίου 2012. Σε ηλικία δεκαπέντε χρονών ο Μαξ βιώνει μια επιθανάτια εμπειρία στη διάρκεια της οποίας βλέπει σε όραμα τα ονόματα δώδεκα ιδιαίτερων ανθρώπων. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης παρασύρεται σε μια σειρά εντυπωσιακών περιπετειών στην Ιερουσαλήμ, στο Λονδίνο, στην Ινδία, στην Κωνσταντινούπολη, στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στο Μεξικό, οδηγούμενος σταδιακά στην κατανόηση του γιατί και πώς τα πεπρωμένα του Μαξ και των Δώδεκα προορίζονται να διασταυρωθούν για να αποκαλύψουν την πραγματική σημασία της 21ης Δεκεμβρίου του 2012. Η έκβαση της συνάντησής τους θα μπορούσε να αποτελέσει την εκπλήρωση μιας αρχαίας προφητείας των Μάγια, καθορίζοντας το μέλλον της ζωής στον πλανήτη μας. Μόνο οι Δώδεκα μπορούν να προσφέρουν τις απαντήσεις, καθώς η μοίρα ολόκληρης της ανθρωπότητας ισορροπεί στην κόψη του ξυραφιού. Οι Πρεσβύτεροι των Μάγια πιστεύουν ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση και, ακριβώς όπως περιγράφεται στις σελίδες του μμυθιστορήματος Οι Δώδεκα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να επιλέξει το πεπρωμένο της την 21η Δεκεμβρίου του 2012. Οι επιλογές που θα κάνετε και οι δεσμεύσεις που θα αναλάβετε τη συγκεκριμένη ημερομηνία μπορούν να δημιουργήσουν τη δυναμική η οποία θα οδηγήσει στην πλανητική αρμονία. Η επιλογή είναι δική σας. Συγγραφέας: Γκλάντστοουν Ουίλιαμ

Kristin Thompson, David Bordwell

Συγγραφείς: Kristin Thompson, David Bordwell Μετάφραση: Νίκος Λέρος, Ρίτα Κολαΐτη Σειρά: ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Σελίδες: 816 Τιμή : € 77,00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Γκλάντστοουν Ουίλιαμ

23

Μια μοναδική κάρτα πολιτισμού! • ΣΥΛΛΕΞΤΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΑΣ • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ • ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΘΕΑΤΡΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΙΝ/ΦΟΥΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Εγγραφείτε τώρα σε όλα τα καταστήματα IANOS! Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.ianos.gr

Βρείτε μας στο

&


UNIVERCITY

24

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

CÉNEMA ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ THE DESCENDANTS THE MUPPETS

Ο Ματ Κινγκ, ένας αδιάφορος σύζυγος και πατέρας δύο κοριτσιών, αναγκάζεται να επανεξετάσει το παρελθόν και να δει το μέλλον με διαφορετική ματιά, όταν η σύζυγός του τραυματίζεται σοβαρά σε ένα ατύχημα με ένα σκάφος. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης του Ματ με τις κόρες του, ενώ ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπος με σημαντικά διλήμματα.

Κατακλυσμός από Muppets! Έσπασε τα ρεκόρ εισπράξεων στο αμερικανικό box-office! Ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, που την ανακηρύξαν ως μια από τις πιο διασκεδαστικές ταινίες της χρονιάς!!! Βρισκόμενοι για μίνι διακοπές στο Λος Άντζελες, ο Γουόλτερ, ο μεγαλύτερος fan των Muppets στον κόσμο, ο αγαπημένος του αδελφός Γκάρι και η κοπέλα του Μαίρη, πληροφορούνται πως ο μεγιστάνας του πετρελαίου Τεξ Ρίτσμαν σκοπεύει να κατεδαφίσει το περίφημο Muppet Theater, με σκοπό να στήσει στη θέση του μια πετρελαιοπηγή! Ευθύς αμέσως, οι τρεις τους αποφασίζουν να προσεγγίσουν τον Κέρμιτ τον βάτραχο στην έπαυλή του και με τη βοήθειά του να αναζητήσουν τους παλιούς φίλους και συνεργάτες του, πείθοντάς τους να προχωρήσουν στην επανασύνδεση του δημοφιλέστατου θιάσου τους. Σκοπός τους να διοργανώσουν τον μεγαλύτερο τηλεμαραθώνιο στην ιστορία των Muppets, με τη ελπίδα να συγκεντρώσουν τα $10 εκατομμύρια που απαιτούνται, ώστε το θέατρό τους να παραμείνει στη θέση του. Ωστόσο, ο Τεξ Ρίτσμαν δεν σκοπεύει να καταθέσει έτσι εύκολα τα όπλα, καθότι ποτέ του δε χώνεψε τα "άνοστα" αστεία των Muppets... Σκηνοθεσία: ΤΖΕΙΜΣ ΜΠΟΜΠΙΝ Σενάριο: ΤΖΕΙΣΟΝ ΣΙΓΚΕΛ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΟΛΕΡ Παίζουν: ΚΡΙΣ ΚΟΥΠΕΡ, ΕΙΜΙ ΑΝΤΑΜΣ, ΤΖΕΙΣΟΝ ΣΙΓΚΕΛ, ΡΑΣΙΝΤΑ ΤΖΟΟΥΝΣ

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΕΙΝ Σενάριο: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΕΙΝ, ΚΑΟΥΙ ΧΑΡΤ ΚΑΜΙΝΓΚΣ Παίζουν: ΤΖΟΡΤΖ ΚΛΟΥΝΙ, ΜΑΘΙΟΥ ΛΙΛΑΡΝΤ, ΜΠΟ ΜΠΡΙΤΖΕΣ, ΤΖΟΥΝΤΙ ΓΚΡΙΡ

Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ CARNAGE Ένας καυγάς ανάμεσα σε δύο παιδιά περίπου έντεκα χρονών, σε μια συνοικιακή παιδική χαρά. Πρησμένα χείλη, σπασμένα δόντια... οι γονείς του "θύματος" καλούν τους γονείς του "θύτη" στο σπίτι τους, για να τα βρουν. Τα ευγενικά πειράγματα δίνουν τη θέση τους σε κοφτερά υπονοούμενα, καθώς έρχονται στην επιφάνεια οι γελοίες αντιφάσεις και οι τραγελαφικές προκαταλήψεις των τεσσάρων γονιών. Κανένας από αυτούς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει… Σκηνοθεσία: ΡΟΜΑΝ ΠΟΛΑΝΣΚΙ Σενάριο: ΓΙΑΖΜΙΝΑ ΡΕΖΑ, ΡΟΜΑΝ ΠΟΛΑΝΣΚΙ Παίζουν: ΚΕΙΤ ΓΟΥΙΝΣΛΕΤ, ΤΖΟΝΤΙ ΦΟΣΤΕΡ, ΤΖΟΝ ΣΙ ΡΑΙΛΙ, ΚΡΙΣΤΟΦ ΒΑΛΤΣ

ΚέΡδΙΣΕ

1 ΔΙΠλή πρόσκληση

Óôåßëå ΤΩΡΑ óôï info@universitypress.gr, ένα e-mail γράφοντας τη λέξη CINEMA και το ïíïìáôåðþíõìü óïõ και κέρδισε αμέσως 2 εισιτήρια για την ταινία της αρεσκείας σου στις αίθουσες του VILLAGE Φαλήρου. Κερδίζουν οι πρώτοι 50 || Τηρείται σειρά προτεραιότητας

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ eως

29 1 20 1 2 .

.

Η UNIVERSITY PRESS σε συνεργασία με τα VILLAGE CIMENAS του Φαλήρου, προβάλλουν μία φορά το μήνα, μία Blockbuster ταινία, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα GOLD CLASS.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως 29.1.2012 Στο προηγούμενο secret movie είδαμε την ταινία

«TΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ»

Οι πρώτοι 18 που θα στείλουν ένα e-mail με τη λέξη SECRET MOVIE, το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας τους, στο info@universitypress.gr ή στο info@upress.gr θα κερδίσουν μία πρόσκληση 2 ατόμων για το επόμενο SECRET MOVIE.


UNIVERCITY

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ

Πού βασίστηκε ο Νομπελίστας Ιταλός θεατρικός συγγραφέας Ντάριο Φο, προκειμένου να δημιουργήσει με την πένα του, την ιστορία του «Τυχαίου θανάτου, ενός αναρχικού»; Ο Ντάριο Φο, εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο έργο από ένα πραγματικό γεγονός. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1969, πυροδοτήθηκε μια βόμβα στην Αγροτική τράπεζα της πλατείας Φοντάνα στο Μιλάνο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άτομα. Για τη βόμβα αυτή συνελήφθησαν οι αναρχικοί: Βαλπρέντα και Πινέλι (ο οποίος και εκπαραθυρώθηκε...). Όπως όμως αποδείχτηκε, τη βόμβα είχε βάλει το Ιταλικό κράτος, μέσω των μυστικών υπηρεσιών και ακροδεξιών κύκλων, με σκοπό να ξεκινήσει αυτό που αργότερα ονομάστηκε «στρατηγική της έντασης».

H Nίκη Παλληκαράκη, ερευνά την υπόθεση για τον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού Όμορφη, γλυκιά, έξυπνη και πολύ ταλαντούχα, είναι μερικά στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα και τον ζεστό χαρακτήρα της Νίκης Παλληκαράκη. Το 1990 ήταν η χρονιά που πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις, κερδίζοντας το εισιτήριο που της εξασφάλισε την είσοδο της στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου πήρε και το πτυχίο της. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δεν επιθυμούσε να ακολουθήσει «το επάγγελμα του γιατρού». Κάπως έτσι ξεκίνησε την δική της επανάσταση. Ακολούθησε αυτό που της φώναζε δυνατά η καρδιά της, οπότε πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική. Μέσα από την πορεία της καριέρας της, μας έχει χαρίσει πολλές στιγμές ψυχαγωγίας, προσφέροντας μας άφθονο γέλιο και συγκίνηση με το υποκριτικό της ταλέντο. Έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της γενιάς της. Ένας όμως από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της, ήταν αυτός της αστείας Ράνιας στην κωμωδία «Ήρθε κι έδεσε», στο πλευρό του

Γιάννη Μπέζου και της Δάφνης Λαμπρόγιαννη. Μεταξύ άλλων έχει συμμετάσχει σε πολύ σημαντικές δουλειές τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο. Όπως: Χαρά αγνοείται (τηλεόραση), Ίχνη (τηλεόραση), Βαμμένα κόκκινα μαλλιά (τηλεόραση), Η ζωή της άλλης (τηλεόραση), Ήρθε κι έδεσε (τηλεόραση), Λυσιστράτη (θέατρο), Τα 39 σκαλοπάτια (θέατρο), ο Αρχοντοχωριάτης (θέατρο), Οι ηλίθιοι (θέατρο), Όρνιθες (θέατρο), Μάλα, η μουσική του ανέμου (θέατρο) και άλλες πολλές. Φέτος την συναντάμε σε μεγάλα κέφια, να πρωταγωνιστεί πλάι στον Σπύρο Παπαδόπουλο στην πάντα επίκαιρη κωμωδία του διάσημου Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Ντάριο Φο, «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού», που παρουσιάζεται με μεγάλη επιτυχία, για 2ο χρόνο στο Θέατρο «Αλέκος Αλεξανδράκης» στην Κυψέλη.

Έτσι λοιπόν τι πραγματεύεται η υπόθεση του έργου; Ένας σχιζοφρενής που εξαπατά ανυποψίαστους πολίτες ασκώντας ετερογενή επαγγέλματα, κυκλοφορεί απαρατήρητος στους ορόφους ενός αστυνομικού τμήματος. Στα χέρια του πέφτει τυχαία η καταχωνιασμένη δικογραφία ενός αναρχικού που κατά την ανάκριση του «αυτοκτόνησε», πηδώντας από το παράθυρο του αστυνομικού τμήματος. Εμφανίζεται λοιπόν ως δικαστής, που θέλει να επανεξετάσει την υπόθεση, κι αρχίζει να ανακρίνει τους αναμιγμένους με την υπόθεση του αναρχικού, αστυνομικούς. Σε λίγο εμφανίζεται και μια δημοσιογράφος που ερευνά την υπόθεση... Ακολουθούν λοιπόν ερωταποκρίσεις που μέσα από την κωμικότητα τους, φανερώνουν ότι η εκδοχή της αστυνομίας για την αυτοκτονία του αναρχικού, στερείται αληθοφάνειας και λογικής...!! Ο Ντάριο Φο έγραψε το έργο το 1970, πόσο επίκαιρο μοιάζει να είναι στις μέρες μας, και ποιά κοινά στοιχεία μπορούμε να διακρίνουμε; Το έργο όντως γράφτηκε και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Μιλάνο το 1970, παρόλα αυτά παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο παγκοσμίως, γιατί ασκεί κριτική στην κατάχρηση εξουσίας του συστήματος δικαιοσύνης και επιδιώκει να δει ο κόσμος την πραγματική διάσταση της εξουσίας, να ανακαλύψει το πρόσωπο της. Γι’ αυτό κι έχει κάνει πάνω από 700 διαφορετικές παραστάσεις στις 70 γλώσσες που έχει μεταφραστεί και παραμένει το αγαπημένο έργο του Ντάριο Φο εδώ και 42 χρόνια, γιατί ακόμα μιλάει για το «εδώ και τώρα...»

Τι ήταν αυτό σας κέντρισε και είπατε «ναι» στον σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή της παράστασης κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο, και αναλάβατε το μοναδικό γυναικείο ρόλο του έργου, αυτόν της δημοσιογράφου; Κατ’ αρχάς γιατί θεωρώ μεγάλη τύχη το να συνεργάζεται κανείς με ανθρώπους του χώρου του, που θαυμάζει και μια τέτοια πε-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ || 25 ρίπτωση είναι και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Ένας από τους σπουδαιότερους πρωταγωνιστές του θεάτρου που έχουμε και ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης – όπως διαπίστωσα μετά την συνεργασία μας – που πραγματικά αγαπάει και σέβεται τους ηθοποιούς του και ξέρει πως να εκμαιεύσει τον καλύτερο σκηνικό εαυτό τους. Είστε πτυχιούχος της Ιατρικής, παρ’ όλα αυτά ακούσατε τη φωνή της καρδιάς σας, και ακολουθήσατε το επάγγελμα του ηθοποιού, έχετε μετανιώσει ποτέ για αυτή σας την επιλογή; Όχι απλώς δεν έχω μετανιώσει, αλλά παρ’ όλο που έχουν περάσει 18 χρόνια της καλλιτεχνικής μου πορείας στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, η ανάγκη μου να συνεχίσω να υπάρχω και να συνεχίζω το... ταξίδι μου αυτό, παραμένει βαθιά και αναμφισβήτητη! Εάν τα πράγματα στη ζωή σας δεν ήταν όπως είναι σήμερα, με ποιούς άλλους τρόπους θα προσπαθούσατε να επιβιώσετε και ταυτόχρονα η ψυχή σας να ήταν «γεμάτη»; Παρ’ όλο που το θέμα της επιβίωσης στους καιρούς που ζούμε, παραμένει πολύ σοβαρό για τους περισσότερους από μας, θα ήθελα να μην πάψω ποτέ να έχω την πολυτέλεια, να βιοπορίζομαι από την συγκεκριμένη δουλειά...!! Τι εκτιμάτε περισσότερο σε έναν άνθρωπο και τι «όχι»; Έχω καταλήξει πως σ’ έναν άνθρωπο εκτιμώ περισσότερο από κάθε τι, την αυθεντικότητα του. Να μην παριστάνει κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι και να μην υπάρχει τίποτα ανακόλουθο αυτών που πρεσβεύει, με αυτά που πράττει στη ζωή του. Τι σημαίνει για εσάς η λέξη «ευτυχία»; Το να μπορείς – έχοντας λύσει το θέμα επιβίωσης και υγείας – να έχεις έναν κύκλο ανθρώπων που αγαπάς και σ’ αγαπούν, και να εξασκείς ένα επάγγελμα που όχι μόνο βιοπορίζεσαι αλλά μπορείς να νιώθεις περήφανος και γεμάτος. Αν βρισκόταν για ένα 24ωρο στο χέρι σας η ανθρωπότητα, ποιό θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα αλλάζατε στον κόσμο και γιατί; Παρ’ όλο που ακούγεται ουτοπικό κι ανόητο, να παρέμενε για πάντα και σε όλους τους ανθρώπους παγκοσμίως πολύ έντονη η ανάγκη περί δικαίου, ισονομίας και απόλυτου σεβασμού του ανθρώπου προς τον άλλον, όποιος κι αν είναι αυτός.

«Η εμμονή προς το απόλυτο, παραμένει βαθιά ποιητική πράξη...»

Νίκη Παλληκαράκη


UNIVERCITY

26

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

Καλλιτεχνική επιμέλεια: ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΩΦΙΛΗ ΤΖΑΝΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΤΖΑΝΑΣ - ΟΛΓΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

UPCOMINGEVENTS JANUARY

> Tuesday, 24 Jan 2012 Viton + Johnny Kaz + Spiros Pappas @ Gazaki (Αθήνα)

> Wednesday, 25 Jan 2012 Sunglasses at Night: Vassili TsiliChristos @ Villa Mercedes (Αθήνα)

> Thursday, 26 Jan 2012 Cj Jeff @ Dybbuk (Αθήνα) Senses + Soulkeez @ Barak (Αθήνα) House United: Mr. Orpheus + Junior Mi @ Sixx (Αθήνα) Jose Amba + George R + Jorges @ Tώρα - Κ44 (Αθήνα)

> Friday, 27 Jan 2012 Philipp Ort + Antony Pl + Paul S @ Loop bar (Αθήνα) Gus + Bonso @ Animal club (Αθήνα) Support Your Local Djs party: K.Per + Speerit @ Aroma (Αθήνα) Jojo + Duke @ Dybbuk (Αθήνα) Evi Sidiropoulou + Elen P @ Indie the club (Αθήνα) Manoo + Nikos Ploumis @ Piccadilly minus (Θεσσαλονίκη) Junior Rush + Little D @ Cabaret (Αθήνα) Techno Crusade vol.6: George Apergis + Dmoz + Rebus + Pan Dalas @ Second Skin (Αθήνα)

> Saturday, 28 Jan 2012 dj Dino @ Sixx (Αθήνα) Christo Z + Theo V @ Mamacas (Αθήνα) Manoo + dj Angelo + Little D + dj Stamy @ Heaven club (Αθήνα) After party: Spiros Kaloumenos @ Skull Bar (Αθήνα)

> Sunday, 29 Jan 2012 Alexandros Christopoulos @ Shark (Θεσσαλονίκη)

> Tuesday, 31 Jan 2012 Jojo + Duke @ Gazaki (Αθήνα)

FEBRUARY > Wednesday, 01 Feb 2012 Sunglasses at Night: Vassili TsiliChristos @ Villa Mercedes (Αθήνα) Andis P. + Aleka Metaxa @ Animal club (Αθήνα) Lex + Nino Santos @ Mamacas (Αθήνα)

> Thursday, 02 Feb 2012 Cj Jeff @ Dybbuk (Αθήνα) Senses + Soulkeez @ Barak (Αθήνα) House United: Mr. Orpheus + Junior Mi @ Sixx (Αθήνα)

> Friday, 03 Feb 2012 Gus + Bonso @ Animal club (Αθήνα) Jojo + Duke @ Dybbuk (Αθήνα) Wizard + Sir Angelo + Miss Vanity + FrE3QnC @ Skull Bar (Αθήνα) Junior Rush + Little D @ Cabaret (Αθήνα)

> Saturday, 04 Feb 2012 dj Dino @ Sixx (Αθήνα) Christo Z + Theo V @ Mamacas (Αθήνα) Black Coffee + dj Angelo @ Heaven club (Αθήνα) G-Pal + Freespirit @ Home (Πάτρα)

> Tuesday, 07 Feb 2012 Theo V + Galif @ Gazaki (Αθήνα)

> Wednesday, 08 Feb 2012 Vassili TsiliChristos @ Villa Mercedes (Αθήνα)


UNIVERCITY

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

27

ΝΥΧΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ ΓΚΑΖΙ

BLUES Πανόρμου 20, Τηλ.: 210 6437667 CALIENTE Αλέξη Παυλή 37Α Τηλ.: 6972 826677 DUNKEL Πανόρμου 117 Τηλ.: 213 0409418 FLOWER Δορυλαίου 2 Τηλ.: 210 6432111 KASBAH Πανόρμου & Αλ. Παυλή 35Β Τηλ. 210 6927447 LAZY 8 Σούτσου 8, Πλ. Μαβίλη Τηλ.: 211 7009586 ΛΩΡΑΣ Δημ. Σούτσου 7, Πλ. Μαβίλη MARABOU Πανόρμου 113 Τηλ.: 210 6910797 Στην πιάτσα της Πανόρμου, μέσα στη βουή και την πολυκοσμία, προσφέρει μια προσεγμένη ποιότητα μουσικής και διασκέδασης στον όροφό του.

8TH SIN Μ. Αλεξάνδρου 141 Τηλ.: 210 3477048 PINK ELEPHANT Βουτάδων 58 Τηλ.: 210 3461973 RAINBOW Δεκελέων 40 Τηλ.: 210 3422554 ALIARMAN Σωφρονίου 2 Τηλ.: 210 3426322 ALLEYCAT Κωνσταντινουπόλεως 50 Τηλ.: 211 7108295 ALMAZ Τριπτολέμου 12 Τηλ.: 210 3474763 ALMODOBAR Κωνσταντινουπόλεως 60, Τηλ.: 6946 457442 BARBAR Ιάκχου 23 Τηλ.: 210 3410134 ΓΚΑΖΑΚΙ Τριπτολέμου 31 Τηλ.: 210 3460901 CODE Τριπτολέμου 35 Τηλ.: 210 3458110 HIVE Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων Τηλ.: 210 3477444 HOXTON Βουτάδων 42 Τηλ.: 210 3413395 GAZARTE Βουτάδων 32-34 Τηλ.: 210 3460347 Πανέμορφη θέα στην Ακρόπολη και τα φουγάρα της Τεχνόπολης από την ευρύχωρη βεράντα του πάνω ορόφου και τον άνετο εσωτερικό του χώρο με τις χαλαρές μουσικές επιλογές.

ΜΠΡΙΚΙ Δορυλαίου 6, Πλ. ΜαβίληΤηλ.: 210 6452380 PANORMIX Αλ. Παυλή 37 Τηλ.: 210 6993850 ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Πανόρμου 113 Τηλ.: 210 6911672 SANTA BOTELLA Πανόρμου 115Α Τηλ.: 210 6981032 SAXO Πανόρμου 117Β Τηλ.: 210 6980324 THE WEE DRAM Κονοπισοπούλου 23 Τηλ.: 210 6916509

GASOLINE Γαργηττίων 23Α GRANDE DAME Περσεφόνης 23 HAVANA NIGHTS Δεκελέων 46 HOLY SPIRIT Τριπτολέμου 37 MISH MASH Βουτάδων 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κλεάνθους 8

Για ένα ποτάκι... ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Τηλ.: 210 3469396 Τηλ.: 210 3416412 Τηλ.: 6979 915561 Τηλ.: 211 4036685 Τηλ.: 210 3417606 Τηλ.: 210 3458534

Π Ευπατριδών 7 Τηλ.: 210 3470510 ROOTS Κων/λεως & Κελεού 1 Τηλ.: 211 4035649 45ο ΜΟΙΡΕΣ Ιάκχου 18 & Βουτάδων Τηλ.: 210 3472729 Soho Bar Bουτάδων 54 Τηλ. 210 3422663 Το Soho είναι η νέα πρόταση στο Γκάζι που έρχεται να καλύψει το κενό των Bar Restaurant στην περιοχή, τόσο με την κουζίνα του όσο και με τις χορευτικές mainstream βραδιές με guest Djs που υπόσχονται να σας παρασύρουν σε ένα μουσικό ταξίδι με τα καλύτερα hits και το live stage!…

TAG Ιάκχου 32 TAPAS BAR Τριπτολέμου 44 Τηλ.: 210 3471844 TRAMP Βουτάδων 36 & Τριπτολέμου TRIBE Ορφέως 48 Τηλ.: 6937 850523 ΤΩΡΑ Κ44 Κων/λεως 44 Τηλ.: 210 3423560 YOO Τριπτολέμου 50 Τηλ.: 210 3476838 VOID Ευμολπίδων 26 Τηλ.: 210 3461707 WHITE NOISE Ευμολπίδων 20, Τηλ.: 211 4003381 WHY SLEEP Βουτάδων 52 Τηλ.: 6937 688266

ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ Χριστοκοπίδου 3 Τηλ.: 210 3216240 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Αριστοφάνους 7 Τηλ.: 210 3218408 ASTRON Τάκη 3 Τηλ.: 6943 002620 BAROCK Λεπενιώτου 22 Τηλ.: 210 3257575 BLEND Αριστοφάνους 11 Τηλ.: 210 3317105 CANTINA SOCIAL Λεωκορίου 8 Τηλ.: 210 3251668 CHERRY Αγίων Αναργύρων 14 Τηλ.: 6944 475574 GOYA Αριστοφάνους 11 Τηλ: 6959 351632 ΘΗΡΙΟ Λεπενιώτου 1 Τηλ: 210 3217836 MINI BAR Ναυάρχου Αποστόλη 16 Τηλ: 210 3236120 OLD FASHIONED Μιαούλη 16 Τηλ: 210 3216306 SPIRIT Μιαούλη 13 Τηλ: 210 3217433 SUITA Αγίων Αναργύρων 10 Τηλ: 6948 547726 THE PARTY BAR Καραϊσκάκη 31 Τηλ: 210 3221251 VANILLA PROJECT Σαρρή 37 Τηλ: 210 3220647 YOGA BALA Ρήγα Παλαμήδου 5 Τηλ: 2103311335 ΨΥΡΡΑ Μιαούλη 19 Τηλ: 210 3244046 ZANZIBAR Αγαθάρχου 15 Τηλ: 210 3310685

ΨΥΡΡΗ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

MYBAR Κακουργοδικείου 6 Τηλ.: 6947 439004 Ένα bar που κάθε μέρα έχει και διαφορετικό θέμα στο Μοναστηράκι.Υπάρχουν νύχτες για όλα τα μουσικά γούστα και για κάθε ηλικία. Πολλά parties, δυνατά cocktails και guest DJs διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό μείγμα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ Εμμ. Μπενάκη 69Α Τηλ.: 210 3827780 BARHELONA Εμμ. Μπενάκη 42, Τηλ.: 210 3816262 BAT CITY Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 Τηλ.: 210 6401666 BOX Κωλέττη 4 Τηλ.: 210 3847597 CIRCUS Ναυαρίνου 11 Τηλ.: 210 3615255 ΔΙΠΛΟ CAFE Θεμιστοκλέους 70 Τηλ.: 210 3301177 ΖΑΧΑΡΗ & ΑΛΑΤΙ Βαλτετσίου 47 Τηλ.: 210 3801253

AMETHYST Πρωτογένους 11

Τηλ.: 211 1194970

Ένα καινούργιο στέκι

από αυτά που νοιώθεις σαν στο σπίτι σου άνοιξε στην Καλλιθέα

Παραδοσιακό Καφενείο Ο απάνω μαχαλάς Aπό τις 12 το μεσημέρι με καφεδάκια, ταβλάκι & ναργιλέ! Όσο περνάει η ώρα στα μαρμάρινα τραπεζάκια έρχονται τα κρασόμελα, τα τσίπουρα και οι ρακές με μεζεδάκια για την όρεξη που θα στην έχουν ανοίξει οι χαμηλές τιμές.

Aπό τις πιο γνωστές εναλλακτικές μουσικές σκηνές συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα ενός συνοικιακού μπαρ και την αξιοπιστία μιας διαχρονικής μουσικής σκηνής.

Απολαύστε κρύα μεζεδάκια με 1,5 ευρώ και ζεστά από 2 έως 5 ευρώ!

Δαβάκη & Πλάτωνος 1, Καλλιθέα, τηλ.: 210 9595006


UNIVERCITY

28 FLORAL - BOOKS + COFEE Θεμιστοκλέους 80, Εξάρχεια Τηλ.: 210 3800070 Ανανεωμένο σε τρία επίπεδα. Για καφέ, ποτό, κουβεντούλα και πολλά βιβλία.

BLACK DUCK Multiplarte Χρήστου Λαδά 9 Α Τηλ. 2103234760 Με café, bar, εστιατόριο, gallery και live sessions, το Black Duck αποτελεί τον πιο cozy πολυχώρο στο κέντρο της Αθήνας.

GINGER ALE Πλατεία Εξαρχείων Τηλ.: 210 3301246 GINKGO BILOBA Σόλωνος 136 Τηλ.: 210 3801304 ΙΝΤΡΙΓΚΑ Δερβενίων 60 Τηλ.: 210 3300936 KAZU Μαυρομιχάλη 3 Τηλ.: 210 3602242 ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ Σόλωνος 123 Τηλ.: 210 3840559 ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ || NOUVELLE DECADENCE Εμμ. Μπενάκη 87 Τηλ.: 210 6412216 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΩΤΟΣ Ζ. Πηγής 5 Τηλ.: 210 3801380 LA RAMBLA Ακαδημίας 74 Τηλ.: 213 0099703 LOCOMOTIVA Μπόταση 7 Τηλ.: 6942 052764 LUXUS Βαλτετσίου 27 ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ Κωλέττη 42 Τηλ.: 210 3800518 MOLOTOF Ανδρέα Μεταξά 2 Τηλ.: 210 3800460 ΠΟΔΗΛΑΤΟ Θεμιστοκλέους 48 Τηλ.: 210 3303430 RADIO BUBBLE Ιπποκράτους 146 Τηλ.: 210 7567600 ΤΖΙΖ Ναυαρίνου 12 Τηλ.: 210 3633120 Μιξάρει εκλεπτυσμένα Εξάρχεια και alternative Κολωνάκι σε στιλάτο βιομηχανικό χώρο. Ωραία cocktails και happenings.

Ένα καλλιτεχνικό -all day and night long- στέκι με πολύ καλή μεσογειακή κουζίνα,σπιτικά γλυκά,ιδιαίτεραcocktails, και μουσικές επιλογές πάντα με το αλάθητο της "μαύρης πάπιας."

ΤΡΑΛΑΛΑ Ασκληπιού 45

Τηλ.: 210 3628066

ΧΑΡΤΕΣ Βαλτετσίου 35 & Ζ. Πηγής Τηλ.: 210 3304778

ΑΘΗΝΑ 42 Κολοκοτρώνη 3 A FOR ATHENS ROOF BAR Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι ΑΜΠΑΡΙΖΑ Λέκκα 14, Σύνταγμα APPERITIF Καλαμιώτου 4 BABA AU RUM Κλειτίου 6 BELAFONTE Αγησιλάου 61Α

Τηλ.: 6948242455 Τηλ.: 2103244244 Τηλ.: 2103257644 Τηλ.: 2103240103 Τηλ.: 2117109140 Τηλ.: 2103457989

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ EVENTS

BOOZE Κολοκοτρώνη 57 Τηλ.: 2103240944 CASHMERE Άνθιμου Γαζή 9 Τηλ.: 2103248690 DUDE Καλαμιώτου 14 ZAZZIUM Διδότου 33 Τηλ.: 2103618446 FABRICA DE VINO Εμμ. Μπενάκη 3 Τηλ.: 2103214148 GALAXY Σταδίου 10 Τηλ.: 2103227733 HIGGS Ευπολίδος 4 Πλ. Κοτζιά, Τηλ.: 2103247679 Λειτουργεί από το 1928 αλλά έχει εκσυγχρονιστεί σε όμορφο all day café bar. IPPO Θησέως 12, Σύνταγμα

Τηλ.: 6937954953

KEY BAR Πραξιτέλους 37 Τηλ.: 2103230380 LA PLACE Πραξιτέλους 5 Τηλ.: 6973442233 LA VIE EN ROCK Κολοκοτρώνη 11 Τηλ.: 2103229452 ΜΑΓΚΑΖΕ Αιόλου 33 Τηλ.: 2103243740 NIXON Αγησιλάου 61Β Τηλ.: 2103462077 NUEVA TROVA Βλαχάβα 9 Τηλ.: 6980091150 PAIRIDAEZA Παρνασσού 3 Τηλ.: 2103210233 POP Κλειτίου 10Β Τηλ.: 6980397976 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ Πραξιτέλους 33 Τηλ.: 2103224649 ΠΡΙΖΑ Χρ. Λαδά 1, Πλ. Καρύτση Τηλ.: 2103244101 ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ Ασκληπιού 20 Τηλ.: 2103389877 ROOSTER Πλατ. Αγίας Ειρήνης 4 Τηλ.: 210 3224410 THE GIN JOINT Χρήστου Λαδά 1 Τηλ.: 210 3218646 ΤΗΕ SEVEN JOKERS Βουλής 7 Τηλ.: 210 3219225 SHAKESPEARE Καρύτση 7 Τηλ.: 210 3222253 STORY Κολοκοτρώνη & Θησέως 15-17, Σύνταγμα Τηλ.: 211 7109312

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

TAILOR MADE Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 213 0049645 THROUBI Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 210 3230928 TIKI ATHENS Φαλήρου 15, Κουκάκι Τηλ.: 210 9236908 TOY CAFE Καρύτση 10 Τηλ.: 210 3311555 USE Πλατ. Καρύτση 5 Τηλ.: 210 3235993

ΚΟΛΩΝΑΚΙ BAILA Χάρητος 43 Τηλ.: 210 7233019 BAIRES Σίνα 21 & Σκουφά Τηλ.: 210 3635458 BARAK Λουκιανού 8Α Τηλ.: 210 7214959 BARDOT Σκουφά 50 Τηλ.: 6945 338766 CITY Χάρητος 43 Τηλ.: 210 7228910 Διάσημα cocktails και πολυσυλλεκτικές μουσικές στην underground πλευρά του Κολωνακίου. ΚΟΚΚΟΙ Ασκληπιού 39 & ΔιδότουΤηλ.: 210 3641981 LOW PROFILE CAFE Λυκαβηττού 6 Τηλ.: 210 3620200 NELMEZZO Τσακάλωφ 7-9 Τηλ.: 210 3600658 NOUVELLE VAGUE Σκουφά 51 Τηλ.: 210 3611107 PAPLOU Πατριάρχου Ιωακείμ 45 Τηλ.: 6944 050869 PASSEPARTOUT Σκουφά 47-49 Τηλ.: 210 3645546 ΣΚΟΥΦΑΚΙ Σκουφά 47-49 Τηλ.: 210 3645888 TOKYO Σίνα 21 Τηλ.: 213 0035558 TRIBECA Σκουφά 46 & Ομήρου Τηλ.: 210 3623541

ΙΛΙΣΙΑ DOLCE CAFFÉ Γρ. Αυξεντίου 58-60 Τηλ.: 210 7487.683 Σημείο αναφοράς για τα Ιλίσια με εμπειρία 13 ετών. Ένας χώρος φτιαγμένος με μεράκι και ιδιαίτερη διακόσμηση, όπου θα ακούσεις ψαγμένες μουσικές. EXCALIBUR Ορμηνίου 4 GALAXY Βασ. Σοφίας 46 Rock MOJO Παπαδιαμαν/λου 36 QUIERO Αντήνορος 46 RED SEA Ποταμιάνου 23 SUI GENERIS Βεντήρη 7, Χίλτον

Τηλ.: 6932 600269 Τηλ.: 210 7281000 Τηλ.: 210 7757033 Τηλ.: 211 7100378 Τηλ.: 210 7755419 Τηλ.: 210 7217814

ΧΑΛΑΝΔΡΙ B BLUZ Ιφικράτους 4 Τηλ.: 2106811997 BLUE Μεσολογγίου 8 Τηλ.: 2106815505 BOARDING PASS Ηρακλείου 2 Τηλ.: 2106848535 CORTE BAR Ηρακλείου 8 Τηλ.: 2130089507 EL REY ALOBAR Θουκυδίδου 7 Τηλ.: 2106814459 ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΒΟΥΡΑ Αγ. Γεωργίου 17 Τηλ.: 2110125454 LE ROI Παπανικολή 18 Τηλ.: 2106892104 ΣΠΟΡΟΣ Κατσουλιέρη 4 Τηλ.: 2106844543 THINK POSITIVE Α. Κανατσούλη 2Τηλ.: 2106839876 UNPLUGGED Χαϊμαντά 26 Τηλ.: 2106897373 USED Γρ. Γυφτοπούλου 6 Τηλ.: 2106839426

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΝΑΚΤΟΡΟ Τζων Κέννεντυ 148 Τηλ: 210 5759456 ARCH ROCK BAR Εθν. Αντιστάσεως 91-93 Τηλ: 210 5752992 BOCCA DI LUPO Αιμιλίου Βεάκη 5 Τηλ. 210 5782277 DARK SUN Θηβών 42 Τηλ.: 6977 092853 FREDDO Παρασκευοπούλου 51 Τηλ. 210 5710196 IGODO Μεγ. Αλεξάνδρου 71 Τηλ.: 210 5746414 INTRO COFFEE BAR Κ. Βάρναλη 30 Τηλ.: 210 5759442 ΚΑΦΩΔΕΙΟ Κύπρου 67 Τηλ.: 210 5753299 SEMPRE Σαρανταπόρου & Βεάκη Τηλ.: 210 5787043

ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ENZZO DE CUBA Αγ. Παρασκευής 70 Τηλ.: 210 5782610 ΠΑΤΑΤΡΑΚ Μεγ. Αλεξάνδρου 94 Τηλ.: 210 5772979 SALON ORIENTAL Αγ. Παρασκευής 68 Τηλ.: 6936 655609

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΡΩΜΑ 25ης Μαρτίου 19 Τηλ.: 210 9357505 CAFE OLE 2ας Μαϊου 38 Τηλ.: 210 9333606 ΕΠΙΤΟΚΙΟ Μεγ. Αλεξάνδρου 60 Τηλ.: 210 9350232 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ Πλάτωνος 1 & Δαβάκη Τηλ.: 210 9595006 Μια από τις πιο γνωστές εναλλακτικές μουσικές σκηνές συνδυάζοντας την ατμόσφαιρα ενός συνοικιακού μπαρ και την αξιοπιστία μιας διαχρονικής μουσικής σκηνής. FUEGO LATIN CLUB Ομήρου 69 Τηλ.: 210 9319075 ROCK GALLERY 25ης Μαρτίου 13 Τηλ.: 210 9352537

ΓΛΥΦΑΔΑ THE BAR A. Παπανδρέου 15 Τηλ. 210 8985180 Το γνωστό γλυφαδιώτικο στέκι the bar, λειτουργεί,ανανεωμένο,σε ύφος θεατράλε και προσφέρει καθαρά ποτά, φιλική ατμόσφαιρα και την καλύτερη μουσική της πόλης. Σ ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε φουαγιέ Παρισινού θεάτρου, διοργανώνονται κάθε εβδομάδα μουσικές βραδιές με θέμα ενώ τα πρωινά προσφέρεται καφές, σπιτικά σάντουιτς, φρέσκιες σαλάτες και γλυκάκια. BOURBON Δασκαρόλη 67 MOLLY MALONE'S IRISH PUB Γιαννιτσοπούλου 8

Τηλ: 210 9647600 Τηλ: 210 8944247

ΠΕΙΡΑΙΑΣ DELUCA Aγγ. Μεταξά 11, Πασαλιμάνι Τηλ. 210 4118420 Το νέο Deluca σας περιμένει για ποιοτικό φαγητό και ποτό στο Πασαλιμάνι. 5/4 Φιλίππου 14, Μικρολίμανο Τηλ: 210 4830355 BIRRA BIRRA Ακτή Θεμιστοκλέους 150, Τηλ: 210 4515075 BLACK LIGHT Βασ. Παύλου 6 Τηλ: 210 4131934 BLOCK Ακτή Κουμουνδούρου 18 Τηλ.: 210 4224744 LA ROCKA Β. Παύλου 23, ΚαστέλαΤηλ: 210 4177660 L'ACTION FOLIE Aκτή Δηλαβέρη 9 Τηλ.: 211 7201246 OKIO Μαρίνα Ζέας 210 4284006 TROVA Αθηνάς & Βλαχάβα Τηλ.: 9694 9988071 TO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ακτή Θεμιστοκλέους 6 Τηλ.: 210 4525242 PASSPORT Καραϊσκου 119 Πλατεία Κοραή Τηλ.: 210 4296401 ΜΠΟΤΖΙ Ακτη Θεμιστοκλέους 208 Τηλ.: 210 4183018


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

UNIVERCITY

29

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ARCHITECTURE ROCK CAFE Ούλωφ Πάλμε 23 Τηλ. 210 7472472 Κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, το Architecture rock cafe, είναι από τα πιο αγαπημένα των νέων της Αθήνας. Tα live που οργανώνονται εκεί είναι από τα πιο αξίολογα της πόλης. AVEC 4 Γ. Ζωγράφου 1, πλατ. Γαρδένια PS Λεωφ. Παπάγου 145, PLAYCE Λ. Παπάγου 12, PHILEAS FOGG Λ. Παπάγου 106, MILLENNIUM Λ. Παπάγου 143

Τηλ.: 210 7791052 Τηλ.: 210 7770713 Τηλ.: 210 7755060 Τηλ.: 210 7708899 Τηλ.: 210 7488726

Για μεζέ με την παρέα... ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ Δ. Πλακεντίας 120 Τηλ.: 210 6990920 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Έβρου 40 Τηλ.: 210 7777742 ΚΑΪΝΑΡΙ Ξηρομέρου 20 Τηλ.: 210 6983011 ΚΙΤΡΟΜΗΛΟ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Πανόρμου & Αλέξη Παυλή 34 Τηλ.: 210 6910590 ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΗΣ ΣΚΟΡΔΟΠΙΣΤΗΣ Παράσχου 116, Γκύζη Τηλ.: 210 6410084 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Λασκαρίδου 7 & Λουίζης Ριανκούρ Τηλ.: 210 6984057 ΣΟΥΡΩΔΕΙΟΝ Αλέξη Παυλή 37 Τηλ.: 210 6913552 ΣΟΥΦΑΛΑ Λουίζης Ριανκούρ 75 Τηλ.: 210 6925354 ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ Χρ. Παπαδόπουλου 8, Πλ. Έλενας Τηλ.: 210 6453334 ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ Τριφυλλίας 37-39 Τηλ.: 210 6914061 FUGA Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1 Τηλ.: 210 7242979

ΚΥΨΕΛΗ ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ Φωκ. Νέγρη 72 Τηλ.: 2108216598 ΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Φωκ. Νέγρη 57 Τηλ.: 2108628187 ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ Λέλας Καραγιάννη & Ξάνθης 10 Τηλ.: 210 8622000

ΠΑΤΗΣΙΑ ΕΠΙ ΤΩ... ΛΑΪΚΩΤΕΡΟΝ Αγ. Λαύρας 13, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2111887 ΠΙΘΑΡΙ Πλατ. Παπαδιαμάντη 1 Τηλ.: 210 2029237 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2232376

ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Μετσόβου 13 ΑΜΑ ΛΑΧΕΙ Μεθώνης 66 & Καλλιδρομίου 69 BABOULAS Σπευσίππου 8 BARBARA΄S Εμμ. Μπενάκη 63-65 ΒΕΡΓΙΝΑ Βαλτετσίου 62 BIERHOF Στουρνάρη 6 ΓΙΑΝΤΕΣ Βαλτετσίου 44 ΛΕΥΚΑ Μαυρομιχάλη 121 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Εμμ. Μπενάκη 94 ΜΠΕΡΝΤΕΣ Χαρ. Τρικούπη 125 ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Στουρνάρη 41 OLEA Ασκληπιού & Δερβενίων 4 ΡΙΦΙΦΙ Εμμ. Μπενάκη 69Α ΡΟΖΑΛΙΑ Βαλτετσίου 58 SALERO Βαλτετσίου 51

ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 8210004 Τηλ.: 210 3845978 Τηλ.: 210 7224212 Τηλ.: 210 3805004 Τηλ.: 210 3302933 Τηλ.: 210 3800222 Τηλ.: 210 3301369 Τηλ.: 210 3614038 Τηλ.: 210 3824138 Τηλ.: 210 3812039 Τηλ.: 210 3807061 Τηλ.: 210 3632780 Τηλ.: 210 3300237 Τηλ.: 210 3302933 Τηλ.: 210 3813358

17 Λυκαβηττού 2 & Ακαδημίας Τηλ.: 210 3647049 ΓΑΣΤΡΑ Π. Δημάκη 1, Ακαδημία Τηλ.: 210 3602757 ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ Θεμιστοκλέους 2 Τηλ.: 210 3838485 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Αλόπης 65 Τηλ.: 210 3452200 ΑΝΔΡΕΑΣ Θεμιστοκλέους 18 Τηλ.: 210 3821522 ΒΑΤΡΑΧΟΣ Ευρυμέδοντος 3 Τηλ.: 210 3411662 DUETTO Αργ. Δημοκρατίας 12 Τηλ.: 210 6464120 Η ΛΕΣΒΟΣ Εμμ. Μπενάκη 38 Τηλ.: 210 3814525 ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ Αιόλου 68α Τηλ.: 210 3310049 ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Κολοκοτρώνη 3 Τηλ.: 210 3232482 ΚΟΥΖΟΥΛΑΔΕΣ Πειραιώς 187 Τηλ.: 210 3411388 ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Βησσαρίωνος 9 & Σίνα Τηλ.: 210 3389741 ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ Ρόμβης 21, Σύνταγμα Τηλ.: 210 3233459 ΟΛΕΑ Δερβενίων & Ασκληπιού Τηλ.: 210 3632780 ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Άστιγγος & Φιλίππου, Μοναστηράκι Τηλ.: 210 3240716 ΠΕΤΡΙΝΟ Θεμιστοκλέους & Ακαδημίας Τηλ.: 210 3822625 ΡΟΔΙΑ Αριστίππου 44, Λυκαβηττός Τηλ.: 210 7229883 ΣΑΡΑΤΣΗΣ Αγησιλάου 2 Τηλ.: 210 5243630 SCALA VINOTECA Σίνα 50 Τηλ.: 210 3610041 ΣΤΟΥ ΜΕΪΔΑΝΗ Σωκράτους 3 Τηλ.: 210 3249073 ΤΕΛΗΣ Ευριπίδου 86 Τηλ.: 2103242775 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τηλ.: 2103247607 ΤΡΑΤΑ Θεμιστοκλέους 8 Τηλ.: 2103838531

ΨΥΡΡΗ BEERTIME Πλ. Ηρώων 1 Τηλ.: 2103228443 DARLING Σαρρή 18 Τηλ.: 2103228038 ΕΝΑΣΤΡΟΝ Μίκωνος 4 Πλ. Ψυρρή Τηλ.: 2103216796 Η ΝΑΞΟΣ Πλατ. Χριστοκοπίδου 1 Τηλ.: 210 3218222


UNIVERCITY

30 Η ΩΡΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ Αισχύλου & Αριστοφάνους Τηλ.: 210 3218627 ΗΒΗ Ν. Αποστόλου 19 & Ήβης 10 Τηλ.: 210 3232554 IL BUCO Σαρρή 18 & Σαχτούρη 2 Τηλ.: 210 3219388 ΛΙΘΟΣ Αισώπου 17 & Τάκη Τηλ.: 210 3247797 ΜΕΘΥΣΤΑΝΕΣ Λεπενιώτου 26 Τηλ.: 210 3314298 ΜΙΡΑΜΠΕΛΟ Αγ. Αναργύρων 43 Τηλ.: 210 3252572 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Πλατ. Μοναστηρακίου 2 Τηλ.: 210 3216969 ΟΙΝΕΑΣ Αισώπου 9 Τηλ.: 210 3215614 ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΝ Αισχύλου 12Α Τηλ.: 213 0081461 ΠΑΕΙ ΚΑΙΡΟΣ Τάκη 16, Πλ. Ψυρρή Τηλ.: 210 3212858 ΠΕΡΙ ΨΥΡΡΗ Τάκη 19, Πλ. Ψυρρή Τηλ.: 210 3211995 ΣΤΟΥ ΚΟΡΡΕ Αγ. Αναργύρων 20 Τηλ.: 210 3215291 ΣΥΛΦΙΟ Τάκη 24 & Λεπενιώτου Τηλ.: 210 3247028 ΤΟ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΡΑ Καραϊσκάκη & Αισώπου 4 Τηλ.: 210 3211051 ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ Ναυάρχου Αποστόλη 8 Τηλ.: 210 3231409 HYTRA Ναυάρχου Αποστόλη 7 Τηλ.: 210 3316767 ΧΡΥΣΟΜΗΛΟ Αγαθάρχου 12 & Λεπενιώτου Τηλ.: 210 3317061

ΠΛΑΚΑ ΒΡΕΤΤΟΣ Αγγ. Γέροντα 9 Τηλ.: 2103216981 ΓΙΟΥΒΕΤΣΑΚΙΑ Αδριανού 144 Τηλ.: 2103227033 ΕΡΜΕΙΟΝ Πανδρόσου 15 Τηλ.: 2103246725 ΚΑΦΕΝΕΙΟ Επιχάρμου 1 Τηλ.: 2103246916 ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ Δ. Αρεοπαγίτου 7 Τηλ.: 2109227295 ΠΛΑΤΑΝΟΣ Διογένους 4 Τηλ.: 2103220666 ΣΕΙΡΗΝΕΣ Διον. Αρεοπαγίτου 5 Τηλ.: 2109235047 ΣΙΣΥΦΟΣ Μνησικλέους 31 Τηλ.: 2103246043 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Λυσίου 26 Τηλ.: 2103228722 ΤΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΑΜΙΓΟΥ Κυδαθηναίων 41 Τηλ.: 2103225084

ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Μνησικλέους 26 ΨΑΡΡΑΣ Ερεχθέως 16

Τηλ.: 2103211903 Τηλ.: 2103218733

ΘΗΣΕΙΟ 5η ΕΠΟΧΗ Ηρακλειδών 52 Τηλ: 210 3474961 ΑΚΡΟΠΟΛ Ακάμαντος 32 Τηλ: 210 3465543 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ακάμαντος 1Τηλ.: 2103413795 ΑΜΠΙΜΠΑΓΙΟ Ηρακλειδών 3 Τηλ: 210 3426794 ΔΙΧΤΥ Αμφικτύωνος 18 Τηλ: 210 3452060 ΚΙΡΚΗ Αποστ. Παύλου 31 Τηλ: 210 3466960 KUZINA Αδριανού 9 Τηλ.: 2103240133 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ Αδριανού 47 Τηλ.: 2103210181 ΝΕΜΕΣΙΣ Αποστ. Παύλου 29 Τηλ: 210 3476067 ΣΚΑΛΕΣ Νηλέως 1 Τηλ: 210 3465647 ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ Ηρακλειδών 2 Τηλ.: 2103455550 ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Θεσσαλονίκης 7 Τηλ.: 210 3422407 ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ Αποστ. Παύλου 23 Τηλ.: 2103467554

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΜΕΛΩΔΙΑ Καλλισθένους 87 Τηλ.: 210 3464916 ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιπποθοντιδών 10 & Κυριαδών Τηλ.: 210 3459172 ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ Δημοφώντος 43 Τηλ.: 211 7108153 ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καλλισθένους 85 Τηλ.: 210 3477961 ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Τρώων 43 Τηλ.: 210 3479327

ΓΚΑΖΙ JAMON Ελασιδών 15 & Δεκελέων Τηλ.: 210 3464120 ΑΜΠΑΚΑΣ Ικαριέων & Ορφέως 34 Τηλ.: 211 7108884 ΑΣΤΥ 68 Κωνσταντινουπόλεως 68 Τηλ.: 210 3466896 ΒΟΥΤΑΔΩΝ 48 Βουτάδων 48 Τηλ.: 210 3413729 BUTCHER SHOP Περσεφόνης 19 Τηλ.: 210 3413440 DEL SOL Βουτάδων 44 Τηλ.: 210 3418169 DIRTY GINGER

Τριπτολέμου 46 & Περσεφόνης Τηλ.: 210 3423809 ΕΛΑΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ Μεγ. Βασιλείου 41 & Εχελιδών Τηλ.: 210 3411174 ΘΕΛΗΣΕΙΣ Ιάκχου 5 Τηλ.: 210 3456909 ILLUMINATI Δαμοκλέους 10 Τηλ.: 211 4052389 ΚΑΝΕΛΛΑ Κων/πόλεως 70 Τηλ.: 210 3476320 MAMACAS Περσεφόνης 37-39 Τηλ.: 210 3464984 MATILDE PIZZA BAR Κωνσταντινουπόλεως 44 Τηλ.: 210 3411878 ΜΕΣΠΙΛΕΑ Περσεφόνης 59 Τηλ.: 210 3460972 MICRAASIA Κωνστ/πόλεως 70 Τηλ.: 210 3469139 ΟΙΝΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ Μεγ. Βασιλείου 10 & Στρατονίκης Τηλ.: 210 3411461 SARDELLES Περσεφόνης 15 Τηλ.: 210 3478050 SECRETO Περσεφόνης 21 Τηλ.: 210 3460750 ΣΚΟΥΦΙΑΣ Μ. Βασιλείου 50, Ρουφ Τηλ.: 210 3412252 SOUL KITCHEN Ελασσιδών 30 Τηλ.: 210 3410418 TIRBOUSON Κωνσ/πόλεως 104 Τηλ.: 210 3410107 ΤΣΙΦΛΙΚ ΜΠΑΧΤΣΕ Τριπτολέμου 26 Τηλ.: 210 3462926

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΒΟΥΡΛΙΩΤΙΝΑ Β. Αλεξάνδρου 10 Τηλ.: 210 7291545 Η ΚΥΡΑ ΖΩΗ Πλ. Αναγεννήσεως 5Τηλ.: 210 7237900 ΜΑΣΑ Εθν. Αντιστάσεως 240 Τηλ.: 210 7236177 ΜΕΛΟΙΝΟ Ηρ. Πολυτεχνείου 163 Τηλ.: 210 7243420 ΟΙΝΟΘΗΡΑ Εθν. Μακαρίου 13 Τηλ.: 210 7258428 ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ Εθν. Αντιστάσεως 220 Τηλ.: 210 7231717 ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΗΣ ΜΠΟΜΠΕΝΑΣ Αναξαγόρα & Βρυούλων Τηλ.: 210 7213267 ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ Μιχ. Καραολή 69 Τηλ.: 210 7226996 ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 109-111 Τηλ.: 210 7235107 ΤΡΑΤΑ Πλ. Αναγεννήσεως 7-9 Τηλ.: 210 7291533

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ο ΑΠΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑΣ Παραδοσιακό Καφενείο Πλάτωνος 1 & Δαβάκη Τηλ.: 210 9595006 Από τις 12 το μεσημέρι με καφεδάκια, ταβλάκι & ναργιλέ. Και το βραδάκι για κρασάκι και μεζεδάκια με την παρέα σε οικονομικές τιμές. Αποκορύφωμα οι live βραδιές όπου το κέφι φουντώνει. Ο απάνω μαχαλάς γίνεται το μέρος που πρέπει να πας!! ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ραιδεστού 36-38 ΤΟ ΠΥΡΟΦΑΝΙ Αγ. Σοφίας 80 ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Κεντρική πλατεία

Τηλ.: 2109408949 Τηλ.: 2109314161 Τηλ.: 2109370041

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΛΚΥΟΝΕΣ Ζησιμοπούλου 5 Τηλ.: 2109428489 ARSENIS Ζησιμοπούλου 19 Τηλ.: 2109424173 ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ Αχιλλέως 119 Τηλ.: 2109837498 ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ευξ. Πόντου 183 Τηλ.: 2109824620 ΕΝ ΛΕΥΚΩ Λεωφ. Συγγρού 373 Τηλ.: 2109422902 Η ΑΥΛΗ Αχαιών 24 Τηλ.: 2109370238 ΘΑΛΑΜΙ Αγίας Τριάδος 5 Τηλ.: 2109834545 ΚΑΛΝΤΕΡΑ Λεωφ. Ποσειδώνος 54 Τηλ.: 2109829647 Ο ΜΑΝΩΛΗΣ Αγ. Κυριακής 12Α Τηλ.: 2109421769 Ο ΜΠΑΜΠΗΣ Λεωφ. Αμφιθέας 73 Τηλ.: 2109431064 Ο ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΚΙ Ο ΜΙΤΖΙΡΑΣ Αλκυόνης 77, Παναγίτσα Τηλ.: 2109851473 ΡΑΚΑΔΙΚΟΝ Ζησιμοπούλου 79 Τηλ.: 2109419686

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΜΜΟΣ Ακτή Κουμουνδούρου 44Τηλ.: 2104224633 ΓΑΙΑ Ακτή Θεμιστοκλέους 338-340 Τηλ.: 2117159186 ΓΕΙΑ ΜΑΣ Ακτή Θεμιστοκλέους 66 Τηλ.: 2104511260 ΖΟΡΜΠΑΣ Ακτή Κουμουνδούρου 14 Τηλ.: 2104111663 ΚΑΡΣΙ Ακτή Θεμιστοκλέους 40 Τηλ.: 2104510400

cafe bar restaurant

ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ DELUCA ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΦΕ, SNACK ΚΑΙ ΓΛΥΚΑ...!!!! ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΑΣ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΙ ΝΑ ΠΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΤΟ ΣΑΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ. >

ΤΟ DELUCA ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ... Αγγ. Μεταξά 11, Πασαλιμάνι, Τηλ.: 210 4118420 - 1

Η ανάμιξη ποτών είναι τέχνη, θέλει όμως και εξάσκηση. Στο BitterBooze.com αναμιγνύουμε συστατικά φτιάχνοντας κλασσικά και ουχί μόνον κοκτέιλ αλλά και μιλάμε για τις ιστορίες και τους μύθους που κρύβονται πίσω από αυτά. Σας φέρνουμε νέα γύρω από τον χώρο του bartending αλλά και συζητούμε καυτά θέματα της κοινωνίας που έχουν αντίκτυπο και στην βιομηχανία των ποτών. Παρουσιάζουμε καταξιωμένους συναδέλφους και προτείνουμε κοκτέιλ μπαρ της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Σας προσφέρουμε συνταγές μαθαίνοντας σας και τον σωστό τρόπο παρασκευής αλλά και κατανάλωσης. Ο καταξιωμένος μπαρτέντερ Γιάννης Κοροβέσης από το Nouvelle Vague Cocktail Bar του Κολωνακίου είναι ο ιθύνων νους πίσω από το BitterBooze.com που εδώ και 6 μήνες γράφει για το αγαπημένο του επάγγελμα.

Γιατί δεν μπορείς να εξαγοράσεις την ευτυχία αλλά μπορείς να αγοράσεις αλκοόλ, που είναι περίπου το ίδιο πράγμα…


31

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ‘12

τα æþäéá του μήνα

ΚΡΙΟΣ 21/3-21/4 Στο αισθηματικό κομμάτι αυτό τον μήνα βάζετε τις βάσεις για μία μακροχρόνια σχέση γεμάτη αγάπη και έρωτα. Προβλήματα υπάρχουν στη σχέση σας με άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να βελτιώσετε κάποιες από τις σχέσεις σας με αυτούς. Δώστε προσοχή στα έξοδα σας και αποφύγετε οποιεσδήποτε αγορές που είναι εντελώς περιττές και ανούσιες. ΤΑΥΡΟΣ 22/4-21/5 Ευνοϊκές θα είναι αυτόν τον μήνα οι συναντήσεις σας και ίσως κλείσετε συμφωνίες με καλούς όρους. Η σχέση με τον σύντροφο σας θα ανανεωθεί και θα αποβάλετε αρνητικά συναισθήματα που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε οι συνθήκες γίνονται καλύτερες και ευκαιρίες σε πολλούς τομείς παρουσιάζονται. ΔΙΔΥΜΟΙ 22/5-21/6 Αυτόν τον μήνα η ενέργεια σας χτυπάει κόκκινο και θα πρέπει δώσετε λίγη προσοχή γιατί μικρές απροσεξίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα. Θα πρέπει να προσέξετε τα θέματα οικονομικής φύσεως, ενώ θα σας απασχολήσουν οι στενές προσωπικές σας σχέσεις. ΚΑΡΚΙΝΟΣ 22/6-22/7 Ο μήνας προβλέπεται ευχάριστος και από τη μία θέλετε να ηρεμήσετε και από την άλλη καίγεστε για αλλαγές και νέα ξεκινήματα. Ευνοείται η διευθέτηση θεμάτων σχετικών με ακίνητη περιουσία, αλλά και πλάνα που έχουν σχέση με σπουδές ή νομικά θέματα.

ΛΕΩΝ 23/7-23/8 Είστε συναισθηματικά φορτισμένοι από εργασιακά ζητήματα και αυτό σας κάνει λίγο εριστικούς. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να κοιτάξετε βαθιά μέσα σας, βρείτε τις χρυσές τομές και γίνετε καλύτεροι. Ζητήστε συμβουλές από ανθρώπους εμπιστοσύνης. Απροσδόκητες εξελίξεις στο τομέα των σχέσεων προκύπτουν για εσάς που έχετε γεννηθεί στις πρώτες μέρες που μπορεί αναπάντεχα να διακόψουν ή να ξεκινήσουν μια σχέση ή μια συνεργασία.

ΤΟΞΟΤΗΣ 23/11-21/12 Καλό θα ήταν να αποφύγετε διαμάχες με ανωτέρους σας, δεν είναι η σωστή στιγμή για ανατροπές στα εργασιακά σας. Αγαπημένοι θα είναι δίπλα σας και θα διασκεδάσετε, όμως μπορεί σε κάποιες στιγμές να υπερβάλετε με την ανάγκη σας να είστε στο επίκεντρο της παρέας. Θα βρείτε τις ευκαιρίες αυτό το διάστημα για επαφές και κοινωνικές εκδηλώσεις που θα μετρήσουν προς όφελος σας μελλοντικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 24/8-23/9 Δεν είναι κατάλληλη περίοδος για να κάνετε αλλαγές με βάση το τι αρέσει μόνο σε εσάς. Η βελτίωση στα οικονομικά σας ή η διευθέτηση κάποιας οικονομικής εκκρεμότητας θα σας βγάλει από μια περίοδο άγχους και στρες. Απρόβλεπτες εξελίξεις θα έρθουν για να ταράξουν τα νερά στα οικονομικά σας, θα πρέπει να είστε ετοιμοπόλεμοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 22/12-20/1 Τα αποτελέσματα που περιμένατε στην εργασία ή στις σπουδές σας πιθανώς δεν θα έρθουν και αυτό σας δυσαρεστεί. Ευκαιρία να διορθώσετε κάποια κακώς κείμενα της ζωής σας και να ανακαλύψετε νέους τρόπους έκφρασης. Καλό θα ήταν να αποφύγετε συναλλαγές οικονομικής φύσης ή αγοραπωλησίες γιατί δεν είναι διόλου απίθανο να υπάρξουν λάθη ή μπερδέματα.

ΖΥΓΟΣ 24/9-23/10 Αυτό τον μήνα θα έχετε την ευκαιρία ρομαντικών στιγμών με τον εκλεκτό της καρδιάς σας. Προσωπικά σας θέματα μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή σας και να δημιουργήσουν προβλήματα με τον σύντροφο σας ή κάποιον στενό συνεργάτη στην δουλειά. Η εγωιστική συμπεριφορά θα σας οδηγήσει σε αδιέξοδα. Δείτε λίγο και τη δική σας συμπεριφορά και σταματήστε να κατακρίνετε άλλους.

SU|DO|KU

7 2 5 4 2 8 6 7 3 4 2 9 7 6 4 2 3 9 8 7 9 1 4 9 5

ΙΧΘΥΕΣ 19/2-20/3 Αναπάντεχα μπαίνει στη ζωή σας η προοπτική για ένα μακρινό ταξίδι, σπουδές, δικαστικές εξελίξεις ή ένα θέμα που αφορά εξωτερικό. Ένα πολύ δραστήριο δημιουργικά διάστημα διανύετε αυτή τη περίοδο. Θα επιτύχετε πολλούς στόχους σας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε επενδύσεις χρημάτων και σημαντικές αλλαγές. Η επιθυμία σας για κάποια πράγματα θα είναι έντονη και θα είναι φανερή σε κάθε τομέα.

9

3 8 1 1 6 7 8 2 5 8 9 3 7 2 9 4 2 6 5 8 4 5 3 9 6 4

1 7 9 4 8 5 7 3 9 1 8 6 7 8 6 9 1 3 2

8 5 1 2 3 4 1 7 2 9 6

Στείλτε τα στοιχεία σας στο e-mail: info@upress.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 21/1-18/2 Αυτή η περίοδος είναι γεμάτη συναίσθημα και ευνοείται ό,τι έχει σχέση με αισθηματικά. Ευνοούνται οι συλλογικές προσπάθειες, εργασίες σε σχέση με αντιπροσωπείες, συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς και εταιρίες και η επαφή με πλατύ κοινό. Ίσως θα πρέπει να αρχίσετε να αθλείστε και έτσι να ανανεώσετε τη διάθεση σας και να ξαναβρείτε τη φόρμα σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 24/10-22/11 Η ερωτική σας διάθεση αλλάζει, προς το καλύτερο... Να είστε ψύχραιμοι αποφεύγοντας σπασμωδικές κινήσεις, πολύ σύντομα το τοπίο θα ξεκαθαρίσει και θα δείτε αποτελέσματα στους στόχους σας. Θα αποκαλυφθούν αυτό τον μήνα καταστάσεις που θα σας προβληματίζουν και θα σας πιέσουν. Επικρατεί προβληματισμός με τις εξελίξεις στα επαγγελματικά σας όμως αυτό τον μήνα έχετε την εύνοια των ανωτέρων σας και την υποστήριξη των γονιών σας.

2 5

Θέλεις κι εσύ να γίνεις μέλος της συντακτικής ομάδας της UNIVERSITY PRESS;

7 1

3

4 9 8 7 1 2 4 3 1 2 9 3 5 9 8 6 8 6 7 5 8 9 4 5 6 1 5 9 2 5 8 3

Επισκεφτείτε μας στο

www.universitypress.gr και διαβάστε ή κατεβάστε σε pdf το νέο μας τεύχος.


UNIVERSITY PRESS  
UNIVERSITY PRESS  

THE 42nd ISSUE OF UNIVERSITY PRESS