Page 1

Vuosikertomus Annual Report

2017


Yliopiston vuosi 2017

Tulot 2017

42,9 M€ Varainhankinta ja muut lahjoitukset 1 988 920

Tutkintojen kehittyminen 2012–2017 2012 2013

377

2014

433

457 475 487 502 415

447 453

521

539 537

2015

Realisoituneet sijoitustoiminnan tuotot 1 709 348 19

2016

26 24 26 26

Ulkopuolinen täydentävä rahoitus 10 887 294

17

2017

Alemmat tutkinnot

Ylemmät tutkinnot

Tohtorin tutkinnot

Henkilöstön määrä 31.12. 2017 Valtion rahoitus 29 746 000

26

Tutkinnot 2017

600

tohtorin tutkintoa

328

400

Tilinpäätössiirrot 190 -1 441 382 170

0

537

502

500

300

331

326

310

172

155

200

ylempää korkeakoulututkintoa

100 0

alempaa korkeakoulututkintoa

2013

2014

2015 2016 Poistot ja arvonalennukset

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Muut kulut Henkilöstön määrä 31.12. 2017 Henkilökunta

Opiskelijat 2017 perustutkintoopiskelijoita

4 690 (4 967)

josta kansainvälisiä

225 (279)

Kauppatieteellinen tiedekunta

Filosofinen tiedekunta

400

48%

23%

4 172 (4 466)

269

300

328

331

326

(384) 190

170

172

310% 35,6

200

100 0

75

2013

155

Opetus- ja tutkimustehtävissä 291

64,4%

161

Vuokrat

12% 2014

2015

(91) Opetus- ja tutkimushenkilöstö

2016

Erillisvalinta

1 574 (2 215)

Muissa tehtävissä

35,6%

josta kansainväliset maisteriohjelmat

Muu henkilöstö

555

Opetus- ja tutkimustehtävissä

64,4%

166

Henkilös

2017

Vuoden 2016 arvot suluissa.

(1 160)

2

Muissa tehtävissä

josta kansainvälisiä

Teknillinen tiedekunta

Hakijat 2017 Päävalinta

23%

jatko600 opiskelijoita 500

29%

1

% Muu hen

16% kansainvälistä henkilöstöä

kansain henkilö


Sisällysluettelo

Menot 2017

39,7 M€

4 Rehtorin katsaus Poistot ja arvonalentumiset 473 145

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 7 Hallitus

Muut kulut 9 112 983

8 Tutkimus

Vuokrat 4 825 166

Tutkijaliikkuvuus ja tutkimusrahoitus Henkilöstökulut

Tutkijavierailut 25 330 099 Kilpailtu kansainvälinen (vähintään 5 vrk) tutkimusrahoitus (2016–17)

89

+138% 7,56M€ 0

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus yhteensä:

Tutkijaliikkuvuus ja tutkimusrahoitus Julkaisut ja niiden foorumiluokitukset Tutkijavierailut (vähintään 5 vrk)

89

Kilpailtu kansainvälinen tutkimusrahoitus (2016–17)

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus yhteensä:

+138% 7,56M€

stökulut

64%

Julkaisut ja niiden foorumiluokitukset JUFO 3 -julkaisujen määrän kehitys

10 Koulutus 12 Tiedekunnat 14 Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 15 Levón-instituutti, avoin yliopisto ja tiedekirjasto Tritonia 16 Henkilöstö 18 Strategia 21 Uutisvuosi 2017 22 Talous 24 Varainhankinta 26 In English

50 44 40

2016–2017

30 21 20

+110%

13

10 JUFO 3 -julkaisujen määrän kehitys 2015 2016 2017 50

Kaikki yliopiston tieteenalat (2015–2017) 44 40

2016–2017 30

3


4


Rehtorin katsaus

ROHKEAN UUDISTAMISEN VUOSI 2017 

V

uoden 2017 aikana luotiin yliopistomme uuden strategian mukainen organisaatiomalli. Se ja mittavat 10 miljoonan euron investoinnit luovat hyvän pohjan tulevalle menestykselle. Uuden luominen vaatii aina ponnistuksia ja muutos luo väistämättä tiettyä epävarmuutta. Näistä haasteista yliopistoyhteisö on selvinnyt erinomaisesti. Tästä osoituksena ovat tutkimuksen ja koulutuksen tulokset, jotka ovat edelleen parantuneet.

Varainhankintakampanja ja valtion vastinraha kartutti yliopistomme pääomaa yli seitsemällä miljoonalla eurolla. Ylitimme varainhankinnan tavoitteemme neljänneksellä. Osaamispääomaamme kasvattaa myös yliopiston kansainvälistyminen, joka on kehittynyt hyvin painopistealueilla EU-maissa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Jari Kuusisto Supistuva valtion rahoitus on viimeisten vuosien aikana ravistellut yliopistoja. Samaan aikaan meneillään on vieläkin merkittävämpiä muutoksia liittyen globalisaatioon, ilmaston muutokseen, politiikkaan ja läpimurtoteknologioihin. Toimintaympäristön nopea muutos edellyttää yliopistoilta ketterää muutoskykyä. Vaasan yliopisto voi uudistustensa ja profiloinnin siivittämänä menestyä myös uudessa maailmassa.

Rehtori

Uudet akateemiset yksikkömme kokoavat yhteen profilointialueisiimme liittyvää osaamista yli oppiaineiden. Uudessa organisaatiossa on vähemmän tasoja, ja sisäisiä rajoja on voitu purkaa. Keskeistä on, että akateeminen henkilöstö voi keskittyä olennaiseen: korkealaatuiseen tutkimukseen ja opetukseen. Yliopistopalveluiden kehittämisellä luomme edellytyksiä korkealaatuiselle tutkimukselle ja opetukselle. Kehitämme kampustamme luomalla nykyaikaiset oppimis- ja tutkimusympäristöt. Tätä kautta voimme myös saavuttaa tilakustannuksissamme merkittäviä säästöjä.

 Kuva: Mika Korsman

5


Hallituksen puheenjohtajan katsaus

KETTERYYS ON VALTTIMME MUUTOKSESSA 

A

ikaisemmin päätetyt strategiset muutokset kypsyivät toteuttamisvaiheeseen vuonna 2017. Kielitieteiden siirtyminen Jyväskylään, valmistautuminen organisaation muutoksiin ja uudet rekrytoinnit toivat mukanaan suuria muutoksia yliopistolaisten arkeen.

Tuloksellisuus säilyi erinomaisena suurista muutoksista huolimatta. Tutkintoja syntyi entiseen hyvään tahtiin samalla kun tieteellisten julkaisujen määrä lisääntyi. Talous pysyi hyvässä tasapainossa, ja talouden pohjaa vahvisti onnistunut varainhankinta. Yliopiston oma pääoma lisääntyi tuntuvasti, vaikka valtion tuki varainhankinnalle jäi luvattua pienemmäksi. Yliopisto on nyt käymässä läpi 50-vuotisen historiansa suurinta uudistusta. Toiminnan keskittäminen mahdollistaa hyvien ja laadukkaiden tulosten aikaansaamista niin tutkimuksen kuin koulutuksen puolella. Yliopiston tulee pysyä valituilla painoaloillaan kansainvälisen kehityksen eturintamassa pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen – niin opiskelijoille kuin muille yhteistyökumppaneilleen – uusinta osaamista. Hallitus pyrkii tarjoamaan työskentelyrauhaa, jotta yliopistolaiset voivat keskittää energiansa yliopiston toiminnan kehittämiseen. Vakaat toimintaedellytykset ja suunnitteluhorisontin pidentäminen edellyttävät vakaata rahoitusta. Yliopiston seuraava suuri haaste on rahoituspohjan laajentaminen niin, että rahoitukseen liittyviä riskejä voidaan olennaisesti vähentää nykyisestä. Viime vuosien muutosprosessi on oiva esimerkki pienen yliopiston ketteryydestä ja kyvystä vastata uusiin haasteisiin. Tämä onkin entistä tärkeämpää maailmassa, missä muutosvauhti jatkuvasti kiihtyy ja muutokset tuntuvat entistä syvemmin.

Johnny Åkerholm yliopiston hallituksen puheenjohtaja

6


Hallitus 2014–2017

Vasemmalta:

Jari Kuusisto, rehtori Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen Johnny Åkerholm, talouspoliittinen asiantuntija Merja Koskela, professori Pirkko Nuolijärvi, johtaja Sami Vähämaa, professori Mikko Martikkala, opiskelija (2016–2017) Petri Ingström, erikoissuunnittelija Lars G. Hassel, professori Heikki Uusitalo, teknologiajohtaja

Hallitus 2018–2021

Vasemmalta:

Kaisa-Leena Lintilä, aluekehitysjohtaja Eero Kasanen, emeritusprofessori Kim Kujala, opiskelija (2018-2019) Johnny Åkerholm, talouspoliittinen asiantuntija Janne Koljonen, laboratorioinsinööri Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen Juha Kytölä, johtaja Merja Koskela, professori Jussi Kantola, professori

7


Tutkimus

HUIPPUJULKAISUJEN MÄÄRÄ KASVOI 

V

aasan yliopiston tutkimus on jatkunut vuonna 2017 tuloksellisena. Tohtoritutkintojen määrä ylitti tavoitteen neljäntenä vuonna peräkkäin. Yliopistosta valmistui 26 tohtoria tavoitteen ollessa 19.

että Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustoille rekrytoitiin johtajat.

Tieteellinen julkaisutoiminta on kehittynyt strategian suuntaisesti, jossa laadukkaiden, Julkaisufoorumi-luokituksen saaneiden julkaisujen merkitys korostuu. Korkeimman julkaisuluokituksen julkaisujen määrä kaksinkertaistui vuodesta 2016, mikä kertoo korkeatasoisen tutkimustoiminnan kasvusta ja laatuun keskittymisestä.

Tutkijavierailut (vähintään 5 vrk)

Opettajien ja tutkijoiden kansainvälissä liikkuvuudessa on ylitetty tavoitteet jo useana vuonna. Myös vuoden 2017 tulos oli, laskusta huolimatta, aikaisemmin annettujen tavoitteiden tasolla.

Tutkijaliikkuvuus ja tutkimusrahoitus

89

Kilpailtu kansainvälinen tutkimusrahoitus (2016–17)

+138% 7,56M€

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus yhteensä:

Julkaisut ja niiden foorumiluokitukset Luokitus

2016

2017

Täydentävän rahoituksen osuus on viime vuosien aikana kehittynyt kohti tavoitetasoa. Erityisesti EU-rahoituksen hankintaan on panostettu kaikilla aloilla. Yliopisto on jatkanut EU-rahoituksen hankintaa edistävää henkilöstökoulutusta ja muita tukitoimia. Vuonna 2017 haettiin kilpailtua kansainvälistä tutkimusrahoitusta 12 tutkimushankkeelle.

JUFO 0

51

37

JUFO 1

215

147

JUFO 2

42

55

JUFO 3

21

44

463

414

Horisontti 2020 -ohjelmasta myönnettiin liki neljän miljoonan euron rahoitus kansainvälistä työliikkuvuutta tutkivaan GLOMOhankkeeseen. Vaasan yliopiston osuus rahoituksesta on reilut puoli miljoonaa euroa. GLOMO-hanke perustaa myös uuden tohtorikoulutusohjelman, johon rekrytoidaan kaksi kansainvälistä tohtorikoulutettavaa Vaasan yliopistoon.

JUFO 3 -julkaisujen määrän kehitys

Vaasa Energy Business Innovation Center eli VEBIC -tutkimusalusta aloitti toimintansa vuonna 2017. VEBIC on yliopiston monitieteisen energiatutkimuksen keskus. Sekä Digital Economy

20

YHTEENSÄ

50 44 40

2016–2017

30 21

10

+110%

13 2015

2016

2017

Kaikki yliopiston tieteenalat (2015–2017) 8


Kati Saarenpää (kesk.) väitteli johtamisen alalta 24. marraskuuta 2017. Kustoksena professori Liisa Mäkelä ja vastaväittäjänä professori Anna-Maija Lämsä. Kuva: Sami Pulkkinen

9


Koulutus

KOULUTUSTA KEHITETTIIN LAATUTYÖLLÄ 

V

aasan yliopiston tutkintokoulutusta kehitettiin viime vuonna monin eri tavoin. Koulutusohjelmien johtamiselle luotiin yhteiset periaatteet. Yhteisten periaatteiden pohjalta aloitettiin koulutusohjelmien itsearviointi. Viime vuoden aikana panostettiin myös entistä enemmän ulkopuolisiin akkreditointeihin ja tehtiin niiden kautta näkyväksi yliopiston koulutuksen korkeaa laatua. Kielten tutkintokoulutuksen liikkeenluovutusta toteutettiin vastuullisesti ja hyvässä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa opiskelijoiden oikeuksia kunnioittaen. Vaasan yliopisto on yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa tiedottanut opiskelijoille aktiivisesti liikkeenluovutuksen vaikutuksista ja mahdollisuuksista.

Vuonna 2017 palkkasimme digitaalisen opetuksen valmentajan, jonka tehtävänä on jalkauttaa koulutuksen digitaalisia ratkaisuja käytäntöön, kehittää pedagogiikkaa tekniikkaa hyödyntäen ja toimia opetushenkilöstön tukena. Digivalmentajan toiminta on osoittautunut hedelmälliseksi digitalisaation haasteiden ratkaisemisessa. Yliopisto avasi suuremman sähköiset tentit mahdollistavan Exam-tenttitilan, joka osaltaan tukee koulutuksen kehittämistä digitalisaation näkökulmasta. Yliopistollamme on laajat kansainväliset verkostot ja monipuoliset liikkuvuusmahdollisuudet opiskelijoille ja henkilöstölle. Erityistä huomiota kiinnitettiin yhteistyösopimuksiin akkreditointien ja eri verkostojen puitteissa. Kauppatieteellisessä tiedekunnassa jatkettiin verkostoitumista erityisesti akkreditoitujen korkeakoulujen kanssa.

Opiskelijavalintoihin selkeyttä Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiöitä nostettiin Vaasan yliopiston kandidaattiohjelmissa. Opiskelijoiden valinta kohdistuu valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti laajoihin tieteenalakokonaisuuksiin. Vuonna 2017 tekniikan hakijamäärät nousivat 75 prosenttia tekniikan markkinointiin tehtyjen panostuksien vuoksi.

Opiskelijoiden ohjaaminen ja kansainvälisyys vahvuuksinamme Vaasan yliopisto on tunnettu vahvasta ja ammattitaitoisesta opiskelijoiden ohjaamisesta. Yliopiston omaohjaaja-käytännön kehittämistä jatkettiin.

10

Koulutuksesta työelämään Vaasan yliopisto tukee opiskelijoita heidän työllistyvyytensä tukemiseksi opintojen sisällön ja tukipalveluiden avulla. Vuonna 2017 uudistettiin työelämäyhteyksien kokonaisuus ja samalla yliopistoharjoitteluun luotiin uusi voucher-järjestelmä, jonka mukaisesti harjoitteluun haettiin syksyllä 2017. Vaasan yliopiston harjoitteluun osoittama tuki on vuosittain ollut noin 120 000 euroa, jolla on tuettu noin 80 opiskelijan työharjoittelua.


Tutkintojen kehittyminen 2012–2017 2012 2013

377

2014

433

457 475 487 502 415

447 453

521

539 537

2015

19

2016

26 24 26 26 17

2017

Alemmat tutkinnot

Ylemmät tutkinnot

Tohtorin tutkinnot

26

Tutkinnot 2017

tohtorin tutkintoa

537

502

ylempää korkeakoulututkintoa

alempaa korkeakoulututkintoa

Opiskelijat 2017 perustutkintoopiskelijoita

4 690 (4 967)

josta kansainvälisiä

225 (279)

Kauppatieteellinen tiedekunta

Filosofinen tiedekunta

29%

269

48%

23%

4 172 (4 466)

(384)

josta kansainvälisiä

75

(91)

Teknillinen tiedekunta

Vuoden 2016 arvot suluissa.

Hakijat 2017 Päävalinta

jatkoopiskelijoita

Erillisvalinta

1 574 (2 215)

josta kansainväliset maisteriohjelmat

555 (1 160)

11


Tiedekunnat

TIEDEKUNTIEN VUOSI  Filosofinen tiedekunta Kielten tutkimuksen ja tutkintokoulutuksen siirtyminen Jyväskylän yliopistoon elokuun alussa 2017 oli Vaasan yliopiston tähänastisen historian suurin mullistus. Se jätti filosofisen tiedekunnan torsoksi ja oli keskeinen ponnin Vaasan yliopiston uuden rakenteen syntymiselle. Viime syksynä myös filosofisessa tiedekunnassa katseet siirtyivät uusien akateemisten yksikköjen ja tutkimusalustojen kiehtoviin mahdollisuuksiin. Siirtymäkaudeksi Vaasan yliopistoon jääneistä kielten opiskelijoista pidettiin kuitenkin hyvää huolta. Filosofinen tiedekunta kokosi hallintotieteilijät sekä kielten ja viestinnän henkilöstön yhteen useiksi vuosiksi (2010–2017). Tiedekunnassa vahvistui ymmärrys erilaisten tutkimuksellisten lähestymistapojen, kysymyksenasettelujen ja menetelmien käytöstä ja vaikutuksesta. Tämä tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia koskevan ymmärryksen lisääntyminen ja laajentuminen on tiedekunnan kahdeksanvuotisen taipaleen keskeinen akateeminen saavutus. Kielten ja viestinnän yhteisissä koulutusohjelmissa toteutettiin monialaisuutta opetuksen kentillä. Siinä onnistuminen vaati muun muassa valmiuksia tieteenalarajojen ylittämiseen sekä yhteisten opetus- ja tutkimusintressien hahmottamista. Filosofisen tiedekunnan viimeisenäkin syksynä syntyi paljon tieteellisiä julkaisuja, valmistui maistereita ja tohtoreita, ja vaikutettiin monin eri tavoin yhteiskuntaan. Lisäksi pääsimme alkuun uusien avainrekrytointien tekemisessä.

Tommi Lehtonen Filosofisen tiedekunnan dekaani (2017)

12

Filosofinen tiedekunta 2017: tutkinto-opiskelijoita

kandidaatteja (165)

henkilökuntaa

maistereita (150)

1 456 57

183 203

tohtoreita (5)

4

kansainvälistä henkilökuntaa

7

Vuoden 2016 arvot suluissa.

Kauppatieteellinen tiedekunta Vuosi 2017 oli yliopiston yhtenäisen kauppatieteellisen tiedekunnan viimeinen toimintavuosi. Valmistautuminen uuteen organisaatiorakenteen sitoi suurimman osan tiedekunnan lukuisten henkilöiden ajasta. Tästä huolimatta tiedekunta pystyi jatkamaan hyviä tuloksiaan. Kauppatieteiden kandidaattitutkintojen määrä nousi uuteen vuosiennätykseen, 250 tutkintoon, missä oli nousua lähes kahdeksan prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Myös tohtoritutkinnoissa saavutettiin kauppatieteellisellä alalta uusi vuosiennätys, 16 tutkintoa. Tutkimuksessa kauppatieteellisen alan JUFO 2 -luokiteltujen artikkeleiden määrä pysyi vuoden 2016 tasolla, mutta JUFO 3 -luokiteltujen artikkeleiden määrä kasvoi selvästi (10 vuonna 2016 ja 37 vuonna 2017).


Tiedekunnan henkilömäärä pysyi lähes ennallaan. Tiedekunta pystyi vahvistamaan professorikuntaansa kolmella uudella professorilla, joista kaksi johtamisen ja yksi laskentatoimen aloille. Toinen johtamisen professoreista oli Seinäjoelle sijoittuva yliopiston sekä eri yritysten ja organisaatioiden yhteisrahoitteinen EPANET-professuuri. Muita keskeisiä tapahtumia vuonna 2017 oli Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman aloittaminen Kokkolassa syksyllä 2017. Hakijamäärä ohjelmaan osoitti laajentumisen selvän tarpeen. Syksyllä 2017 tuli myös hyväksyntä AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) akkreditointihankkeen käynnistämiselle.

Jorma Larimo

Tekniikan alan koulutusohjelmissa käynnistyi kansainvälinen arviointi eli EUR-ACE/Euro-Inf -akkreditointiprosessi. Vuonna 2017 perustettiin Suomen tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech, jonka puitteissa Vaasan yliopiston tarjoaa laivakoneistopainotteisen energiatekniikan sivuaineen. Yliopisto on Väli-Suomen yliopistojen yhteisessä ICT-muuntokoulutusverkostossa. LUMA-keskus Pohjanmaan toiminta alkoi. Se on osa koululaisille suunnattua kansallista LUMA-keskusta, jonka tehtävänä on edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista. Tiedekunta aloitti tunnustelut lukioyhteistyöstä Vaasan alueella. Tarkoitus on tarjota muun muassa suora väylä yliopisto-opiskelijaksi.

Kauppatieteellisen tiedekunnan dekaani (2017)

Kauppatieteellinen tiedekunta 2017: tutkinto-opiskelijoita

kandidaatteja (232)

henkilökuntaa

maistereita (300)

2 579 128

kansainvälistä henkilökuntaa

33

250 244

tohtoreita (11)

16

Vuoden 2016 arvot suluissa.

Teknillinen tiedekunta Vuosi 2017 oli teknilliselle tiedekunnalle kasvun ja yhteistyön aikaa. Vaasan yliopistolle myönnettiin tuotantotalouden koulutusvastuu tekniikan koulutusalalla, ja tuotantotalouden diplomi-insinöörikoulutus alkoi heti syksyllä.

Tutkimusalusta VEBICin vakituiseen professuuriin johtavista tenure track -tutkijan paikoista kolme tulee tekniikan alalle, mikä vahvistaa tiedekunnan tutkimusta merkittävästi. Tiedekunnan polttomoottori- ja polttoainelaboratoriot toimivat jo VEBICin yhteydessä. Osana yliopiston rakenneuudistusta teknillinen tiedekunta muuttui Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemiseksi yksiköksi tammikuussa 2018.

Tommi Sottinen Teknillisen tiedekunnan dekaani (2017)

Teknillinen tiedekunta 2017: tutkinto-opiskelijoita

kandidaatteja (90)

henkilökuntaa

maistereita (89)

1 137 101

kansainvälistä henkilökuntaa

31

69 90

tohtoreita (10)

6

Vuoden 2016 arvot suluissa.

13


Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

VAHVISTUVAA VAIKUTTAVUUTTA 

K

ovat mukana Vaasan kaupunki ja keskeiset energia-alan toimijat. Lisäksi yliopistolla on strategisia yhteistyösopimuksia alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Vuoden 2017 aikana tehtiin useita päätöksiä, jotka lisäävät yliopiston vaikuttavuutta. Merkittävä strateginen investointi tutkimukseen koostuu 20 uudesta tenure track -tutkijasta, joille luodaan professuuriin pätevöittävä urapolku. Uudet tutkijat keskittyvät tutkimusalustojen teemojen mukaiseen ilmiölähtöiseen tutkimukseen.

Vaasan korkeakoulukonsortion osapuolena yliopisto tekee alueellisesti yhteistyötä erityisesti tekniikan laboratorio Technobothniassa, tiedekirjasto Tritoniassa sekä tilojen ja toimintojen yhteiskäytössä. Yhteistyö Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskusten kanssa on toiminut hyvin. Kokkolassa aloitettu uusi Liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin. Jyväskylän yliopiston kanssa on tehty kielten liikkeenluovutuksessa sekä strategista että operatiivista yhteistyötä. Hyvä yhteistyö toimii esimerkkinä yliopistojen profiloinnille ja painoalojen vahvistamiselle.

orkealaatuinen tutkimus ja koulutus ovat yliopiston perustehtäviä. Niiden kautta syntyy uutta osaamista joka siirtyy yksilöiden, organisaatioiden ja koko yhteiskunnan hyödyksi. Vaasan yliopisto on vahva vaikuttaja ja tekee yhteistyötä satojen eri organisaatioiden kanssa.

Vuoden lopulla vahvistettiin kolmen avoimen ja ilmiölähtöisen tutkimusalustan perustaminen. Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC), Digitaalinen talous (Digital Economy) ja Innovaatiot ja yrittäjyys (InnoLab) -tutkimusalustat luovat uuden avoimen rajapinnan yliopistotutkimuksen ja ympäröivän yhteiskunnan välille. Tutkimusalustojen toiminta luo uutta käytäntöä, jolla yliopiston toimintaa voidaan uudistaa. Samalla yliopisto voi tehostaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuottamalla uusia ratkaisuja muuttuvan maailman globaaleihin haasteisiin.

Voimaa kumppanuudesta Vaasan yliopiston tärkeimpiä lähialueen kumppaneita ovat seudun merkittävimmät kaupungit, yritykset ja elinkeinoelämä, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä yliopistokeskusyhteistyön osapuolet Seinäjoella ja Kokkolassa. Uudet avoimet ja monitieteiset tutkimusalustat edistävät ja monipuolistavat yhteistyötä entisestään. Esimerkiksi VEBIC-tutkimusalustan toiminnassa

14

Vaasan yliopistolla on 200 kansainvälisen liikkuvuuden yhteistyökumppanuutta liittyen tutkimukseen ja koulutukseen. Näihin sisältyy vilkasta vastavuoroista opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuutta. Koulutuksessa strategiseen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä tavoitellaan kansainvälisten maisteriohjelmien kaksoistutkinnoilla, joita on luotu Italiaan, Ranskaan, Ruotsiin, Saksaan ja Tshekin tasavaltaan. Opetushallituksen vuonna 2017 julkaiseman tilaston mukaan Vaasan yliopisto oli Suomen kolmanneksi aktiivisin korkeakoulu verrattaessa pitkäkestoiselle jaksolle lähtevien opiskelijoiden määrää suhteessa uusien opiskelijoiden määrään.


Levón-instituutti ja avoin yliopisto Levón-instituutti on Vaasan yliopiston kahteen suuntaan avautuva ovi, joka välittää yliopiston osaamista ympäristöön ja jonka kautta saadaan näkemyksiä yhteiskunnasta, työelämästä ja niiden tarpeista. Vuonna 2017 instituutti uudisti strategiansa vastaamaan yliopiston uutta strategiaa, kehitti organisaationsa toimintaa monin eri tavoin sekä uudisti viestintää ja markkinointia. Instituuttiin kuuluva Vaasan yliopiston Avoin yliopisto on vahva kauppatieteen toimija valtakunnallisesti. Johtamisen ja organisaatioiden yksikön tärkein tuote on Executive MBA -ohjelma ja sen moduulit. Lisäksi yksikkö tarjoaa täydennyskoulutusta yrityksille ja yhteisöille sekä tekee tutkimus- ja kehitystyötä. Vuonna 2017 on aloitettu koulutuksen ulkoinen arviointi- ja kehittämisprosessi, jossa tärkeällä sijalla on asiakaskokemuksen parantaminen. Lisäksi MBA-ohjelman brändiä ja myyntiä on uudistettu. MBA-ohjelmassa alkoi viime vuonna uusi Myynti MBA -suuntautumisvaihtoehto. Energia ja aluekehittäminen -yksikön hanketoiminnassa keskeisiä teemoja ovat olleet uusiutuva energia, energiaomavaraisuus ja maaseudun kehittäminen.

Kirjaston järjestämiin tiedonhankinnan koulutuksiin osallistui 1 300 Vaasan yliopiston opiskelijaa. Opettajille suunnattujen digitaalisen opetuksen kurssien sekä ohjauksen kehittämiseksi EduLab tiivisti yhteistyötä Vaasan yliopiston digitaalisen opetuksen valmentajan kanssa. Tritonia oli mukana hankkimassa julkaisuarkistojärjestelmää Vaasan yliopiston avoimen tieteen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke Higher Education Learning Lab HELLA käynnistettiin loppuvuodesta Tritonian EduLabin koordinoimana. Tritonian erikoiskokoelma Vasa svenska lyceums bibliotek valittiin Unescon kansalliseen Maailman muisti -rekisteriin.

Levón-instituutti Tutkimus- ja kehittämishankkeet 2017

kpl

Energia ja aluekehittäminen

28

Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen

24

Tiedekirjasto Tritonia Tiedekirjasto Tritonian vuoden 2017 toiminnassa painottuivat lukuisat projektit. Vuoden näkyvin projekti oli Peda-forum -päivät, jotka Tritonia koordinoi Vaasan korkeakoulujen yhteistyönä. Tapahtuma keräsi 400 korkeakouluopetuksen kehittäjää Palosaaren kampukselle. Teemana oli ajankohtainen: Kuin Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa.

Avoin yliopisto 2017

Vuoden toinen suuri projekti oli kirjaston siirtyminen RFID- eli radiotaajuiseen etätunnistusteknologiaan, joka sujuvoittaa jatkossa sekä asiakkaiden omatoimilainausta että henkilökunnan työprosesseja. Palveluja yksinkertaistettiin ottamalla käyttöön lajitteleva palautusautomaatti, luopumalla käteisen vastaanottamisesta ja siirtymällä kassaohjelman käyttöön.

 Joista tutkinto-opiskelijoiden osuus

Tritonia oli auki koko kesän ja palveli kesäopiskelua. <tämä orpoliini kannattaisi yhdistää muihin kappaleisiin>

Opiskelijat

2 562

 Joista tutkinto-opiskelijoita

1 244

Suoritetut opintopisteet

15 284 6 494

Avoimen väylä Hakeneet

58

Hyväksytyt

33

15


Resurssit

HENKILÖSTÖ MOTIVOITUNEENA MUUTOKSEEN



Y

liopiston uudistuminen myllersi vanhat toimintarakenteet ja menettelytavat vuonna 2017. Yliopiston rakenne- ja johtamisjärjestelmäuudistus ja siihen liittyvä päätöksenteko- ja vastuusuhteiden ohjeistus, toimielinten vaalit sekä tutkimus- ja koulutusuudistukset sekä tenure track -rekrytointiohjeet valmisteltiin viime vuoden aikana. Yliopisto organisoituu jatkossa neljään akateemiseen yksikköön, joiden kanssa uudistuvaa tutkimusta vie eteenpäin kolme painoaloille suuntautuvaa alustaa ja uutena erillisyksikkönä Kielikeskus. Näiden uusien yksiköiden johtajien tehtäviä oli hakuprosessissa vuoden 2017 lopussa kymmenen, ja tämän lisäksi yliopisto käynnisti ensimmäiset kahdeksan tutkimushenkilöstön tenure track -urapolkurekrytointia syksyllä 2017. Yliopistoon on tulossa kaikkiaan noin 15–20 uutta tenure track -tehtävää. Yliopisto käynnisti vuoden aikana yhteensä 80 rekrytointia, kun edellisvuonna luku oli 35.

työterveyskustannukset ja työnohjaukseen liittyvät tukitoimet olivat vähäisimmät moneen vuoteen. Lisäksi yliopisto läpäisi henkilöstöjohtamisen tukena toimivan EU:n laatujärjestelmän Human Resource for Researcher -väliarvioinnin vuonna 2017. Hallitus nimesi 1. helmikuuta 2017 lukien Jari Kuusiston yliopiston rehtoriksi 31. joulukuuta 2020 saakka. Vararehtorina toimi vuonna 2017 Jukka Vesalainen.

Henkilöstön määrä 31.12. 2017 600 500

300

Opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä supistui tutkintoon johtavan kielten koulutuksen siirryttyä elokuun alussa Jyväskylän yliopistoon. Tämä näkyi henkilöstön kokonaismäärän lievänä vähennyksenä vuonna 2017. Vuoden lopussa henkilöstöä oli 452, kun edellisenä vuonna määrä oli 465. Kansainvälisen henkilöstön määrä osuus oli 16 prosenttia, opetus- ja tutkimushenkilöstöstä heitä oli 24 prosenttia. Määräaikaisten osuus pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna eli 46 prosentissa. Henkilöstöstä naisia oli 51 prosenttia ja miehiä 49 prosenttia. Vaikka henkilöstö joutui panostamaan uuden yliopiston rakentamiseen sekä hoitamaan perustehtävänsä, niin uudistus, profiloinnin mukainen laaja-alainen kehittäminen ja uudistava strategiarahoitus lisäsi henkilöstön voimavaroja. Henkilöstön

16

328

331

326

310

291

190

170

172

155

161

2013

2014

2015

2016

2017

400 200 100 0

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Muissa tehtävissä

35,6%

Muu henkilöstö

Opetus- ja tutkimustehtävissä

64,4%

16% kansainvälistä henkilöstöä


17


Strategia

VAASAN YLIOPISTON STRATEGIA KAUSI 2017–2020



Organisaatio 2017

Yliopistokollegio Hallitus Rehtori

Vararehtori Filosofinen tiedekunta

Kauppatieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Yliopistopalvelut

Levón-instituutti Tritonia

Organisaatio 2018

YLIOPISTOKOLLEGIO HALLITUS AKATEEMISET YKSIKÖT REHTORI VARAREHTORI

Tutkimusja koulutusneuvosto

Johtaminen

Laskentatoimi ja rahoitus

Markkinointi ja viestintä

Tekniikka ja innovaatiojohtaminen

TUTKIMUSALUSTAT: Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC Digital Economy Innovation and Entrepreneurship InnoLab ERILLISLAITOKSET Levón-instituutti YLIOPISTOPALVELUT

18

Kielikeskus

Tritonia


Vaasan yliopiston strategiassa vuosille 2017–2020 yliopiston visio on olla itsenäinen, liiketoimintaorientoitunut, monialainen ja kansainvälinen yliopisto, joka harjoittaa painoaloillaan kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa tutkimusta sekä kouluttaa eri alojen kilpailukykyisiä osaajia. Strategiansa mukaisesti Vaasan yliopisto selkeyttää profiiliaan ja uudistuu merkittävästi vuosien 2017–2020 aikana. Yliopisto

kohdentaa resurssejaan uudelleen ja kehittää toimintaansa, organisaatiotaan sekä verkostojaan. Tutkimuksessa yliopisto satsaa vahvasti kansainvälisen tason tutkimustoimintaan, laatuun ja vaikuttavuuteen. Perinteisen tutkimuksen rinnalle nostetaan ilmiölähtöinen tutkimus, joka ylittää tieteenalojen rajoja. Yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti merkittävien ongelmien tutkimiseen yliopisto panostaa perustamalla monitieteisiä tutkimusalustoja, jotka parantavat niin laatua kuin vaikuttavuuttakin.

Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan energialaboratoriokokonaisuuden asennukset saatiin valmiiksi vuoden 2017 lopulla. Kuvassa ABB:n keskijännitekojeistoja ja muuntajia nostetaan paikoilleen.

19


Strategia

Yliopisto edistää tutkintojen suorittamista tavoiteajassa esimerkiksi koulutusohjelmarakenteen kautta, selkeillä opintopoluilla ja asiakaslähtöisillä opiskelijapalveluilla. Koulutuksen on tärkeää vastata hyvin yhteiskunnan tarpeisiin ja olla relevanttia työelämän kannalta. Ulkopuolisen arviointiprosessien eli akkreditointien avulla erityisesti kauppatieteet ja tekniset tieteet terävöittävät kansainvälistä laatuprofiiliaan. Kampuksen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa, tutkimuksessa ja yliopiston toiminnassa on tärkeä osa Vaasan yliopiston tulevaisuutta. Yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan yliopisto edistää tuottamalla ajankohtaista ja korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta. Strategian mukaisesti yliopisto tehostaa vuorovaikutustaan ottamalla käyttöön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit. Strategia löytyy kokonaisuudessaan yliopiston verkkosivuilta: www. univaasa.fi/fi/about/vision/strategy

Toimenpiteet vuonna 2017 Yliopisto selkeytti profiiliaan. Kielten tutkintokoulutus ja tutkimus siirrettiin elokuussa liikkeenluovutuksena Jyväskylän yliopistoon. Siirtopäätöksen ansiosta yliopistolle aukeni taloudellinen mahdollisuus toimintansa kehittämiseen ja uusiin investointeihin. Yliopisto keskittyy nyt koulutuksessaan kauppatieteisiin, tekniikkaan, hallintotieteisiin ja viestintään. Tutkimuksen painoaloiksi on määritelty strategiassa johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Vaasan yliopisto päätti vuonna 2017 uudistaa organisaatiotaan vastaamaan paremmin yliopiston strategiaa. Uusi organisaatio astui voimaan tammikuussa 2018. Kolmen tiedekunnan sijaan yliopistossa on neljä uutta akateemista yksikköä eli ”schoolia”. Nämä ovat Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen. Organisaatio virtaviivaistui, sillä uusien yksiköiden alla ei enää ole laitosrakennetta. Energiaan ja kestävään kehitykseen keskittyneen Vaasa Energy Business Innovation Centren eli VEBIC-tutkimusalustan toiminta

20

eteni. Uusi polttoainelaboratorio valmistui vuoden 2017 alussa ja moottorilaboratorion asennukset saatiin valmiiksi vuoden lopulla. Tutkimusalustoja on nykyisin kolme, sillä yliopisto päätti perustaa kaksi uutta monitieteistä tutkimusalustaa. Vuoden 2018 alussa toimintansa aloittaneessa Innovation and Entrepreneurship InnoLab -tutkimusalustassa painottuvat tiede, avoimet innovaatiot ja käyttäjäinnovaatiot. Digital Economy -tutkimusalustassa puolestaan tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Strategian tavoite tutkimukseen panostamisesta todentui, kun yliopiston hallitus teki päätöksen historiallisen suuresta, 10 miljoonan euron strategisesta investoinnista tutkimukseen. Tätä strategista rahoitusta suunnataan kolmen tutkimusalustan kautta palkkaamalla tutkijoita tenure track -urapolulle. Ensimmäiset rekrytoinnit aloitettiin jo syksyllä 2017. Koulutusta kehitettiin muun muassa luomalla koulutusohjelmien johtamiselle yhteiset periaatteet ja käynnistämällä kansainväliset arviointi- eli akkreditointiprosessit kauppatieteissä ja tekniikassa. Lisääntynyt suunnitelmallisuus koulutuksen kehittämisessä tulee hyödyttämään niin opiskelijoita kuin opettajiakin. Opettajien askeleita digitaalisuuteen tuettiin palkkaamalla digitaalisen opetuksen valmentaja. Osana yliopiston uudistumista päätettiin entisten kielipalveluiden sijaan perustaa uusi erillisyksikkö eli kielikeskus Linginno, joka aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa. Erillinen yksikkö mahdollistaa syventyvän yhteistyön muiden yliopistojen kanssa kieliopintojen tarjoamisessa. Yhteistyö Palosaaren kampuksella on jatkunut tiiviinä. Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat jatkaneet hyvää yhteistyötään. Uutena elementtinä mukaan on tullut yhteistyön tiivistäminen korkeakoulujen markkinointi- ja viestintäpalveluissa. Vaasan yliopisto on aloittanut yliopiston kampuksen kehittämisen käynnistämällä selvitystyöt. Tilauudistukset ovat keskeinen osa yliopiston uudistumista. Yliopiston visiona on luoda moderni, houkutteleva ympäristö tutkijoille, opiskelijoille ja yliopiston kumppaneille.


UUTISVUOSI 2017

Vaasan yliopiston uuden Linginnokielikeskuksen johtajaksi nimitettiin professori Nina Pilke.

Vaasan yliopisto sai tuotantotalouden koulutusvastuun tekniikassa. Yliopistosta voi jatkossa valmistua tuotantotalouden diplomi-insinööriksi.

Jari Kuusisto valittiin yliopiston rehtoriksi vuoden 2020 loppuun jatkuvalle kaudelle.

Hannu Laaksonen nimitettiin sähkötekniikan professoriksi.

Annika Tidström valittiin yrittäjyyden professoriksi. Tidströmin toimipaikka on Seinäjoella.

Professori Annukka Jokipii nimitettiin Vaasan yliopiston vararehtoriksi 1.1.2018 alkaen.

Kiinan tiedeakatemian CASISD ja Vaasan yliopisto sopivat yhteisen Kiina-Suomi-instituutin perustamisesta.

Uusi liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma aloitti Kokkolassa.

Liisa Mäkelä aloitti uutena henkilöstöjohtamisen professorina.

21


Talous

HYVÄT TULOKSET NÄKYIVÄT TALOUDESSA  Vaasan yliopiston taloudellinen kokonaiskuva oli vuonna 2017 positiivinen. Vaasan yliopisto pystyi hoitamaan talouttaan erittäin hyvin. Kiitos siitä kuuluu koko yliopistoyhteisölle. Tärkein tekijä oli yliopistolle määriteltyjen tulostavoitteiden saavuttaminen, jonka ansiosta yliopistojen rahoitusmallin kautta saatava valtionrahoitus pysyi erinomaisella tasolla. Yliopisto onnistui myös kustannusten hallinnassa ja sijoitusten vastuullisessa hoidossa. Vaasan yliopiston vuoden 2017 ylijäämä oli 3,1 miljoonaa euroa. Siitä noin kolmasosa muodostui toiminnan ylijäämästä ja kaksi kolmasosaa sijoitustoiminnan realisoituneista tuotoista.

Vakavarainen toimija Vaasan yliopisto on vakavarainen toimija. Yliopiston omavaraisuusaste oli 91 prosenttia. Yliopiston taseen loppusumma oli runsaat 60 miljoonaa euroa

TASEEN LOPPUSUMMA 2017 60 467 321 euroa

Sijoitusvarallisuuden tuotto ja sen käyttö Yliopiston sijoitusvarallisuus on sijoitettu hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan mukaisella tavalla. Sijoitusvarallisuutta hoitaa hallituksen asettama sijoitustoimikunta.

22

Sijoitusvuosi 2017 oli erittäin positiivinen. Yliopiston sijoituspolitiikka tähtää pitkällä aikavälillä noin viiden prosentin vuotuiseen tuottoon. Vuonna 2017 sijoitustoiminnan tuotto oli 8,3 prosenttia. Tätä voidaan pitää yliopiston sijoituspolitiikkaan suhteutettuna erinomaisena tuloksena. Yliopiston sijoitussalkun kuuden vuoden tuotto oli 7,5 prosenttia. Ulkopuolinen rahoitus on kasvamassa yhä merkittävämmäksi valtionrahoitusta täydentäväksi rahoituksen lähteeksi yliopistomaailmassa. Kilpaillun tutkimusrahoituksen hakuprosessissa onnistuminen sekä yhteistyö säätiöiden, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa noussee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi.

”Sijoitusvuosi 2017 oli erittäin positiivinen.” Vaasan yliopisto käyttää toiminnassaan lahjoittajilta saamien pääomien tuottoja osana varsinaista toimintaansa. Nyt käynnissä olevan yliopiston uudistumisen rahoittamisessa pääoman kertyneiden tuottojen käyttäminen nousee hyvin merkittävään rooliin. Yliopisto tuleekin investoimaan vuosina 2018–2020 noin 10 miljoonaa euroa tutkimukseen. Tästä summasta iso osa tulee olemaan sijoitusvarallisuuden jo kertyneitä tuottoja.


Tulot Tulot2017 2017

Menot 2017 Menot 2017

42,9 42,9M€ M€

39,7M€ M€ 39,7

Varainhankinta Varainhankinta ja ja muut lahjoitukset muut lahjoitukset 1 988 920 1 988 920

Poistot ja ja Poistot arvonalentumiset arvonalentumiset 473 145

Realisoituneet Realisoituneet sijoitustoiminnan tuotot sijoitustoiminnan 1 709 348 tuotot

473 145

1 709 348

Muut kulut Muut kulut 9 112 983

Ulkopuolinen täydentävä rahoitus Ulkopuolinen 10 887 294 täydentävä rahoitus

9 112 983

Vuokrat 4 825 166 Vuokrat

10 887 294

4 825 166

Valtion rahoitus 29 746 000

Henkilöstökulut 25 330 099

Valtion rahoitus 29 746 000

Henkilöstökulut 25 330 099

0

0 Tilinpäätössiirrot -1 441 382

0

0

Tilinpäätössiirrot -1 441 382 Poistot ja arvonalennukset Muut kulut

23% Muut kulut

1%

Poistot ja arvonalennukset

1%

Varainhankintakampanja (2017 osalta) 1 321 527 euroa

23%

Kampanjatuottojen kasvu 2016–2017 45 %

Valtionrahoituksen muutos 2016–2017

Vuokrat

12% Vuokrat

12%

Henkilöstökulut

64%

Henkilöstökulut

64%

0,3 %

Omavaraisuusaste 90,71 %

Oman pääoman tuotto 6,62 %

23


Talous

VARAINHANKINTAKAMPANJA YLITTI TAVOITTEET  Vaasan yliopisto sai 30. kesäkuuta 2017 päättyneessä varainhankintakampanjassa runsaan 3,3 miljoonan euron lahjoitukset. Valtion vastinrahaa maksettiin kertoimella 1,14, joten kampanja tuotti kokonaisuudessaan yli seitsemän miljoonan euron pääoman. Yliopiston tavoitteena oli kerätä 2,5 miljoonaa euroa, joten tavoite ylittyi reilulla neljänneksellä. Varainhankintakampanjaan osallistui yhteensä 267 lahjoittajaa, joiden joukossa on yrityksiä, yhteisöjä, säätiöitä sekä yksityishenkilöitä, myös yliopistosta valmistuneita alumneja sekä henkilökuntaa ja opiskelijoita. Kampanjassa oli mahdollista kohdentaa lahjoituksensa haluamalleen koulutusalalle. Eniten lahjoituksia kohdennettiin kauppatieteisiin, 2,47 miljoonaa euroa. Tekniikan koulutusalalle suunnattuja lahjoituksia kirjattiin 442 651 euroa. Varainhankintakampanjassa kokoon saatu pääoma kasvattaa yliopiston sijoitusvarallisuutta, jonka tuottoja on käytetty osana varsinaisen toiminnan rahoitusta. Vuonna 2017 päättyneen varainhankintakampanjan lahjoitusten tuotoilla tuetaan yliopiston uudistumiseen liittyviä tutkimusinvestointeja.

muotoinen lahjoittajaseinä ja Levón-auditorioon on tullut lisää lahjoittajien nimikkotuoleja. Vuonna 2018 yliopiston varainhankinta jatkuu 50-juhlavuoden teemalla. Vuoden 2016 alusta voimaan astuneen yksityishenkilöiden verovähennysoikeuden toivotaan kannustavan yksityishenkilöitä lahjoittamaan tutkimukselle ja koulutukselle. Yliopisto ottaa vastaan myös testamenttilahjoituksia.

Lahjoitusten kohteet ja lahjoittajatahot

Humanistinen

1%

Yleiset lahjoitukset

3,3 M€

14% Tekniikka

10% Kauppatieteet

75%

Strategisia kumppaneita Merkittävimpiä lahjoittajia olivat Evald ja Hilda Nissin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Pohjanmaan Kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto, Vuorineuvos Marcus Wallenbergin säätiö, Osuuskauppa KPO, Vaasan Aktiasäätiö, Wärtsilä ja ABB. Lahjoittajia on huomioitu asentamalla kampukselle nimikkopuistonpenkkejä. Tervahovin Mathildan aulassa on yliopiston logon

24

50% 23% 17% Säätiöt

Yritykset

Yhdistykset ja yhteisöt

2%

Yksityishenkilöt


Merkittävimmät lahjoittajat saivat palan yliopiston sydämestä. Vaasan yliopiston lahjoittajaseinä on päärakennuksessa Mathildan aulassa. Kuvassa: yliopiston yhteyspäällikkö Mika Palosaari

25


In English

ANNUAL REPORT 2017 UNIVERSITY OF VAASA  RECTOR’S SUMMARY In 2017, an organisational model was created that reflects the new

the internationalisation of the University, which has progressed well in our focus areas in the EU countries, the United States, and China.

strategy of the University of Vaasa. The new model and sizable investments of 10 million euros create a good foundation for future success. The University community has overcome the challenges brought by the changes very well. This is demonstrated by the continuously improved results in research and education.

EDUCATION The degree programmes at the University of Vaasa were improved by creating shared principles for their management and starting their self-evaluation. More emphasis was placed on external accreditations.

For the past few years, reduced state funding has shaken universities. At the same time, even more significant changes are happening in the context of globalisation, climate change, politics, and breakthrough technologies. The rapid change in the operating environment requires universities to have the agility to adapt. The reformations and profiling of the University of Vaasa enable it to

The degree programmes in languages were transferred to Jyväskylä in August 2017. The transfer has been implemented responsibly and in good cooperation with the University of Jyväskylä. The effects and possibilities of the transfer were actively communicated to the students.

succeed also in the new world. Our new academic units are School of Accounting and Finance, School of Management, School of Marketing and Communications, and School of Technology and Innovation. They combine expertise

In 2017, the University of Vaasa had 4,690 Bachelor’s and Master’s degree students and 269 doctoral students. A total of 502 Bachelor’s degrees, 537 Master’s degrees and 26 Doctorate degrees were completed.

beyond departments and subjects. The new organisation has less levels and has enabled removing internal boundaries. By developing university services, the University of Vaasa creates preconditions for high-quality research and teaching. The campus is developed by creating modern learning and research environments. This enables significant savings in the cost of premises.

A fundraising campaign together with state funding accumulated the University’s capital with over seven million euros. We exceeded our fundraising goal by 25%. Our intellectual capital is increased by

26

The quota for first-time applicants was raised in the Bachelor’s programmes of the University of Vaasa. In line with national trend, students tend to select wide-ranging disciplines. In 2017, the number of applicants for technology programmes increased by 75% due to heightened marketing of technology programmes. Overall, 5,746 students applied to the University of Vaasa, of which 555 applied to international Master’s programmes. The University of Vaasa continued the development of the programme coordinator system for students and opened the


27


In English EXAM room, which enables electronic exams on a larger scale. The University hired a trainer of digital teaching whose task is to implement the digital solutions for education into practice, develop pedagogy with the help of technology, and support the teaching personnel. The University of Vaasa provides support for student employability through support services and focus on the content of studies. 2017 witnessed the reformation of the University’s connections to businesses. At the same time, the University internship programme implemented a new voucher system, which was used in the internship applications of autumn 2017. The University of Vaasa has allocated approximately 120,000 euros per year to student internships, which has been used to support the internship of approximately 80 students.

RESEARCH The University of Vaasa’s research continued successfully in 2017. The number of doctoral degrees surpassed the target for the fourth year running. A total of 26 doctors graduated from the University, while the target was 19. The number of publications that have received the top classification from the Publication Forum has doubled since 2016, indicating increase in high-quality research and focus on quality. The international mobility of teachers and researchers was on the target level. The amount of supplementary finance has also improved in recent years, approaching the desired level. All of the University’s faculties have worked on acquiring EU funding. The University has continued the training sessions and other support measures for personnel designed to aid the acquisition of EU funds. Competitive international research funding was applied for 12 research projects. The European Union granted a funding of nearly four million euros from the Horizon 2020 programme for the GLOMO project that studies the global mobility of employees. The University of Vaasa’s allocation of the funding is over half a million euros. The GLOMO project is establishing a new doctoral training programme that will recruit two international doctoral students to the University of Vaasa.

28


Vaasa Energy Business Innovation Centre, i.e. the VEBIC research platform, started its operation in 2017. VEBIC is a multidisciplinary energy research centre for the University. Directors were recruited for both the Digital Economy and the Innovation and Entrepreneurship InnoLab research platforms.

SOCIETAL RELATIONS

FUNDRAISING As part of the fundraising campaign that ended 30 June 2017, the University of Vaasa raised 3.3 million euros in donations. State funding was paid the amount of raised funds multiplied by 1.14. Thus, the campaign generated more than seven million euros.

The University of Vaasa is a strong influencer that collaborates with hundreds of organisations. In 2017, several decisions were made that increase the University’s impact. A significant strategic investment in research consists of 20 new tenure track researchers with career paths qualifying for professorship. The new researchers focus on phenomenon-based research in accordance with the themes of the research platforms. At the end of the year, the founding of three open phenomenonbased research platforms was confirmed. The Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC), Digital Economy, and Innovation and Entrepreneurship (InnoLab) research platforms create a new open interface between university research and the surrounding society. The research platform operations are creating a new practice that can be used to renew the University’s activities. At the same time the University can enhance its societal impact by producing new solutions for the global challenges of the changing world. The University of Vaasa has 200 partners in international mobility in the field of research and education. This enables the active, reciprocal mobility of students, teachers, and researchers alike. In education, collaboration based on strategic partnership is pursued through double degrees in international Master’s programmes with partners in Italy, France, Sweden, Germany, and the Czech Republic. According to a report published by the Finnish National Agency of Education in 2017, the University of Vaasa was the third most active institute of Higher Education in Finland with respect to the number of students going on longterm exchanges in relation to the number of new students.

The University’s fundraising goal was exceeded by over 25% of the target. A total of 267 donors participated in the fundraising campaign. The donors included companies, communities, foundations and private persons, including alumni, personnel and students. The most significant donors were the Evald and Hilda Nissi Foundation, the Foundation for Economic Education, the Ostrobothnian Chamber of Commerce, the Cooperative Bank Federation of South-Ostrobothnia, the Vuorineuvos Marcus Wallenberg Foundation, the Southern Ostrobothnia Cooperative, the Aktia Foundation of Vaasa, Wärtsilä, and ABB.

29


In English

RESOURCES Personnel

Finance

The University’s reform in 2017 changed old operating structures and practices. In the future, the University of Vaasa is organised around four academic units that will drive modernising research forward together with three research focus area platforms and the Language Centre as its own unit. At the end of 2017, there were application processes for ten director positions in the new units. In addition, in the autumn of 2017 the University launched its first eight tenure track recruitments for research personnel. In 2017, the University launched a total of 80 recruitments whereas the number in the previous year had been 35.

As expected, the overall financial position of the University of Vaasa for 2017 was very positive.

The number of teaching and research personnel decreased as a result of the degree programmes in languages having been transferred to the University of Jyväskylä in August. This was seen in the slight decrease in the overall number of personnel in 2017. At the end of the year the number of personnel was 452 whereas the number for the previous year had been 465. International personnel accounted for 16% of all employees and 24% of research personnel.

The University of Vaasa’s surplus for 2017 was 3.1 million euros. A third consists of surplus from operating activities and two thirds of realised incomes from investment activities. The University of Vaasa’s equity ratio was 91%. The University’s balance sheet total was over 60 million euros. The investment year of 2017 was very good. Investment activities generated a return of 8.3%. With respect to the University’s investment policy, this can be considered an excellent result. The long-term (6 years) return of the University’s investment portfolio was 7.5%.

The Board appointed Jari Kuusisto as Rector for the time period 1 February 2017 to 31 December 2021. Jukka Vesalainen acted as Vice Rector for the year 2017.

30

The University of Vaasa was able to handle its finances very well. For this, thanks go to the whole University community. The most important factor was the achievement of the performance targets set for the University, which allowed the state funding received through the university financing model to remain on an excellent level. The University was successful also in the responsible management of costs and investments.


31


Vaasan yliopisto Wolffintie 34 PL 700, 65101 Vaasa p. 029 449 8000 univaasa.fi

 facebook.com/vaasanyliopisto  instagram.com/univaasa  univaasa.fi/linkedin  youtube.com/universityofvaasa  twitter.com/univaasa

Vaasan yliopiston vuosikertomus 2017  
New