__MAIN_TEXT__

Page 10

10 

Tema: bibliometri

Mätni en brä Bibliometri används idag i olika modeller för att fördela pengar, från regerings­nivå till enskilda­lärosäten, och i vissa fall så långt ner som i ­individuell lönesättning. ”Manage­mentkultur” tycker somliga, ”en sporre att publicera mer” säger andra. Samtidigt är metoden inte helt hug­ gen i sten utan ­snarare ett redskap i ­förvandling. U STA F N E LH A N S är forskare i vetenskapsteori på institutio­ nen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLOV) samt vid Högskolan i Borås, och analyserar hur utvärderande bibliometri påverkar forskare idag. Han sammanfattar ett av problemen med prestationsbaserad medelsfördelning som en krock mellan den fria forskningen och den nya managementkulturen: – När forskning omsätts i poäng som blir ekonomi, stämmer det inte överens med det många tycker att forskning handlar om, nämligen att ta fram ny kunskap.

Redan när man börjar forska måste man idag tänka på hur, när och var man ska publicera, påpekar vetenskapsteoretikern Gustaf Nelhans.

R E N T T E K N I S K T handlar bibliometri om att med matematiska och statistiska metoder analysera kommunikations– och publice­ ringsmönster vid spridning av information. Det teoretiska arbetet inleddes på 50–talet, och 1961 trycktes första utgåvan av Science Citation Index (SCI), föregångaren till dagens stora citeringsdatabaser. Bakom SCI stod Institute for Scientific Information (ISI), grundat 1960 av den amerikanske lingvisten och affärsmannen Eugene Garfield. Idag ägs ISI av nyhets­ konglomeratet Thomson Reuters, och SCI har ersatts av det omfattande onlineverktyget Web of Science (WoS). Och även om arbetet med citeringsdata­ baserna började som ett forskningsprojekt i sig – strävan att mäta vetenskaplig utveckling med vetenskapliga medel – har metoden idag kommit att påverka själva forskningsprocessen, påpekar Gustaf Nelhans: – Publicering är idag en del av den

Profile for University of Gothenburg

GU Journalen 7-2015  

Decembernumret av GU Journalen som är Göteborgs universitets tidning för medarbetare. Ur innehållet: Olagliga anställningar, få får fasta jo...

GU Journalen 7-2015  

Decembernumret av GU Journalen som är Göteborgs universitets tidning för medarbetare. Ur innehållet: Olagliga anställningar, få får fasta jo...