__MAIN_TEXT__

Page 8

8 

Nyheter

Svårt med tid för forskning Många av GU:s forskare hinner inte längre forska. Undervisning, administration och möten, samt extra uppdrag, upptar tid som på papperet ska gå till forskning. Lösningen? Att åka bort. I FR A M TI D S P L A N E N Vision 2020 slås fast som grundläggande princip i fråga om forskning att ”forskningen är fri och måste få utvecklas utifrån forskarsamhällets kriterier”. Men hur ser dessa kriterier ut, och hur förvaltas de idag vid Göteborgs universitet? GU Journalen har gjort nedslag på tre institutioner. K R I STI N A RO S E N G R E N är lektor i vårdvetenskap på institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin. Hon har i nuläget extern forskning mostsvarande 30 procent men har svårt att ta ut tiden på grund av hög arbetsbelastning. – Man ska försöka få till en ansökan, skriva, läsa och analysera. Det är alldeles för lite tid. Vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa får alla adjunkter och lektorer utan extern finansiering 10 procent forskning, förutsatt att de har någon form av pågående forskning. Det motsvarar 4 timmar per vecka. Problemet handlar om att hålla denna tid fri från annat. Kristina Rosengren förklarar att

arbetsbelastningen när det gäller undervisning är mycket hög, mycket på grund av de många pensionsavgångarna. Institutionen är i processen att nyanställa för att ersätta dem som gått i pension, men det är svårt att hitta kvalificerad lärarpersonal. – Även om man får externa medel och har pengar till forskning tvingas man ofta skjuta upp. Rent tekniskt kräver forskning också tid, kontinuerligt, någonting Kristina Rosengren sällan uppnår. Även om hon i teorin skulle kunna stapla flera sjok med forskning på varandra, är det i princip omöjligt: – Förra veckan fick jag till en dag med forskning, och kanske får jag till en dag nästa vecka, men denna vecka ingenting. Johan Höjesjö är lektor vid institutionen för biologi och miljövetenskap. Utöver undervisning och uppdraget som viceprefekt med personalansvar har han 20 procent forskning i sin tjänst, det vill säga en dag i veckan. – För min del blir det nästan uteslutande handledning av masterstudenter och

doktorander, eller att skriva ansökningar och övervaka projekt. Johan Höjesjö kommenterar också de många små delar som ingår i en akademikers arbetsdag: – Ju mer man håller på, desto mer av en akademisk diversearbetare blir man. J O H A N S H ÖJ E S J Ö S åsikt stöds av en nyutkommen rapport, Lärares och forskares administrativa arbetsuppgifter vid Göteborgs universitet, sammanställd av Hans Abelius och utkommen 2014. I denna rapport konstateras att den administrativa arbetsbördan har ökat för lärare och forskare. Till stor del är detta en följd av den offentliga reformationen, en process som syns inom samtliga samhällssektorer och som utmärks av att administrativa arbetsuppgifter trycks allt längre ner i organisationen, en följd av introduktionen av olika IT-baserade system. Lärare och forskare vid Göteborgs universitet är i varierande omfattning involverade i flertalet administrativa processer i fråga om utbildning, forskning och samverkan.

»Förra veckan fick jag till en dag med forskning, och kanske får jag en dag nästa vecka, men denna vecka ingenting.« KRISTINA ROSENGREN

I en sammanställning från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) med siffror från 2011 konstateras att svenska universitetsanställda forskare i genomsnitt lägger 27 procent av sin arbetstid på administration som tillhör kärnuppdraget. Forskare vid Göteborgs universitet lägger idag, enligt Abelius rapport, ytterligare 10 procent av sin tid på olika administrativa moment. Samtidigt finns olika uppfattningar bland dem som svarat på enkäten om hur mycket tid som läggs samt hur betungande detta är. Prorektor Helena Lind­ holm förklarar att rapporten i sig inte utgör grund för någon förändring: – Det framgår av Vision 2020 att universitetet ska sträva efter att vara en attraktiv arbetsplats. I detta ingår att ha en rimlig arbetsbelastning för alla anställda. I centrala arbetsmiljökommittén förs

Profile for University of Gothenburg

GU Journalen 6-2015  

Novembernumret av GU Journalen som är Göteborgs universitets tidning för medarbetare. Ur innehållet: Svårt att hinna forska. Nya Skagerak k...

GU Journalen 6-2015  

Novembernumret av GU Journalen som är Göteborgs universitets tidning för medarbetare. Ur innehållet: Svårt att hinna forska. Nya Skagerak k...