Page 1

S

UNIVER ITY PRES Α

Θ

Η

Ν

Α

-

Π

Ε

Ι

Ρ

Α

Ι

Α

Σ

www.universitypress.gr

Οδηγός Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης

THE

MASTER GUIDE

-

Π

Α

Τ

Ρ

Α

-

Χ

Α

Λ

Κ

Ι

Δ

Α

03.2011 Τ Ε Υ Χ Ο Σ

3 4

äéáíåìåôáé äùñåáí Η Πρώτη Μηνιαία Φοιτητική Εφημερίδα

40.000 αντίτυπα


2

|| Δ

ΜΑΡΤΙΟΣ ‘11

editorial Ακόμα και σήμερα, που η οικονομική δυσχέρεια είναι δεδομένη, η επένδυση στην εκπαίδευση είναι η μόνη επένδυση η οποία επιφέρει πολλαπλά οφέλη. Αποτελεί σίγουρα ένα εφόδιο που θα του εξασφαλίσει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να διαφοροποιηθεί μέσα στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Εκτός από αυτό, είναι αναμφισβήτητα μια προσωπική επένδυση, μια επένδυση για τον ίδιο του τον εαυτό. Ο σπουδαστής διευρύνει τις γνώσεις του πάνω σ΄ ένα επιστημονικό αντικείμενο, συνεργάζεται και ωφελείται από το διαφορετικό τρόπο σκέψης άλλων νέων, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει τις ικανότητες του και οπωσδήποτε αυξάνει την αυτοπεποίθηση του.

του Πέτρου Μακρή Υπεύθυνος Marketing U.P.

Η διαδικασία επιλογής ενός μεταπτυχιακού τίτλου δεν πρέπει να φοβίζει ή να αγχώνει το φοιτητή. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει στηριζόμενος στις εξής παραμέτρους: προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία, ερευνητικά ενδιαφέ-

Με βάση τα παραπάνω η UNIVERSITY PRESS με αυτό το αφιέρωμα- οδηγό για μεταπτυχιακά δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές ν’ αντλήσουν γνώσεις που θα χρησιμεύσουν στην επιλογή ενός μεταπτυχιακού τίτλου αλλά και πληροφορίες για τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα. Αυτή η προσπάθεια δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συμβολή των ιδρυμάτων που συμμετέχουν σ’ αυτόν τον οδηγό.

Οδηγός Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης

[

Η

ροντα, επαγγελματικές προοπτικές και φιλοδοξίες, συνέχιση επιστημονικού αντικειμένου ή συνδυασμός με κάποια άλλη επιστήμη, το κύρος και η φήμη του εκπαιδευτικού ιδρύματος και τέλος ένα εφικτό οικονομικό κόστος. Όλες αυτές οι συνιστώσες θα πρέπει να συνεκτιμηθούν πριν ληφθεί ή τελική απόφαση.

απόφαση για την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου είναι κρίσιμη και καθοριστική για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία ενός νέου.

Η χρησιμότητα ενός μεταπτυχιακού

[

Είναι ωφέλιμο για τον φοιτητή ν’ ακούει διάφορες απόψεις και συμβουλές από την εκπαιδευτική κοινότητα στην οποία βρίσκεται, από τον κοινωνικό του περίγυρο και ασφαλώς από την οικογένεια του. Πάνω απ’ όλα όμως ο νέος θα πρέπει να λάβει μια απόφαση με γνώμονα το προσωπικό του όφελος και τις δικές του ανάγκες, μόνο τότε θα είναι σίγουρος ότι κάνει το καλύτερο δυνατόν για το μέλλον του.

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Συνεντεύξεις και Άρθρα καθηγητών

THE

MASTER GUIDE σελιδες 5-18

UNIVER IT Y PR E S Α

σημεία διανομής

(σε stands)

ΑΘΗΝΑ

• Κυλικείο της σχολής.

Πολυτεχνειούπολη

ΤΕΙ Αθήνας

• Kεντρικό κυλικείο στη πλατεία. • Kυλικείο των Τοπογράφων. • Kυλικείο κοντά στο ΣΕΜΦΕ. • Kυλικείο της πρυτανείας.

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια έξω από την είσοδο της σχολής.

ΧΑΛΚΙΔΑ

Πανεπιστημιούπολη

ΤΕΙ Χαλκίδας

• Kυλικείο στην είσοδο του εστιατορίου στη Φιλοσοφική. • Bιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου" στη Φιλοσοφική. • Kυλικείο του Γεωλογικού Τμήματος. • Kυλικείο της Θεολογικής Σχολής.

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρια που βρίσκεται πριν την είσοδο της σχολής.

Ιατρική - Οδοντιατρική

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• Kυλικείο της Ιατρικής. • Kυλικείο της Οδοντιατρικής.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Νομική Αθήνας

• Έξω από το κυλικείο του νέου κτιρίου. • Café-snak "IL POSTO" έξω από την είσοδο του

• Kυλικείο της σχολής.

παλαιού κτιρίου.

Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΤΕΙ Πειραιά

• Kυλικείο της σχολής έξω από το αναγνωστήριο. • Φωτοτυπικό κέντρο απέναντι από την είσοδο της σχολής.

S

UNIVER ITY PRES Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα

¸äñá:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

• Kεντρικό κυλικείο της σχολής. • Kυλικείο της ΣΔΟ.

ÉäéïêôÞôçò-Åêäüôçò:

Kùνóôáíôßíïò Öùôåéíüðïõëïò foteinopoulos@upress.gr

ÄéåõèõíôÞò:

Âáóßëçò ÔóéäÞìáò tsidimas@upress.gr

Yπεύθυνος Marketing & Διαφήμισης: Direct Market:

Μάνος Πάνου panou@upress.gr

Υπέυθυνος Πάτρας:

Βαγγέλης Μοσχόπουλος patra@upress.gr

Êáñáãéþñãç Óåñâßáò 7 - Óýíôáãìá Ôçë. - Fax: 210 - 32.23.570, -571 e-mail: info@universitypress.gr

Πέτρος Μακρής ads@upress.gr

url: www.universitypress.gr

DTP Services:

romanόs - ôçë.: 210-82.52.555

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ & ΛΕΣΧΕΣ

• Στην είσοδο της φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου

Θ

Η

Ν

Α

-

Π

Ε

Ι

Ρ

Α

Ι

www.universityp

ress.gr

Οδηγός Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης

Α

Σ

-

Π

S Α

Τ

Ρ

Α

-

Χ

Α

Λ

Κ

Ι

Δ

Α

03.2011 Τ Ε Υ

Χ Ο Σ 3 äéáíåìåôáé äùñåáí4

Η Πρώτη Μηνια ία Φοιτη τική Εφημε ρίδα

40.000 αντίτυπα

Αθηνών.

• Αναγνωστήριο της Νοσηλευτικής.

ΠatρΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών • Βιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου" • Κυλικείο Ιατρικής • Κυλικείο Μηχανικών • Φοιτητική εστία • Κυλικείο Επίκεντρο • Κυλικείο Η/Υ

THE

MASTER GUIDE

ΤΕΙ Πατρών

• Κεντρικό κυλικείο της σχολής. • Καφετέρεια «Πύλη». • Φωτοτυπικό κέντρο «EAGLE».

ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá: Óïößá Áíäñéïðïýëïõ, ÂáóéëéêÞ ÂåíÝôç, Θεοδώρα Βάμβα, Στέλλα Γεωργίου, ÔæÝíç Äïýíç, Μαριλένα Ζηδιανάκη, Öáßç Èåéáêïý, Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, Γιάννα Καραλή, Êáôåñßíá Êáñáìðßíç, Âáóßëçò ÊïìðïãéÜííçò, Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Óôõëéáíüò ÊïíôÝáò, ÅõÜããåëïò ÌðáôéóôÜôïò, Ìáñßá ÌðåñÞ, Ζωή Μπιζοπούλου, Êáôåñßíá ÐáãêÜëïõ, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ζωή Παρασίδη, ÃéÜííçò ÐÞëéïõñáò, Άννα Ντιώνια, Ειρήνη Πανταζή, Êßìùí ÓáúôÜêçò, ÂáñâÜñá Óêïðåëßôïõ, Σωτήρης Σκουλούδης,Êþóôáò ÓðõñéäÜêïò, Γιαννάτος Τζαννέτος, Ορέστης Τσιδήμας, ÄÞìçôñá Ôóüôóïõ, ËÞäá Öáñáêïýêç, Αναστασία Χρυσανθακοπούλου. Óêéôóïãñáößá:

ÓùôÞñçò ÂáñåëÜò barelskitsa.blogspot.com Μάριος Λιώμης Λουκία Τζωρτζοπούλου

Μετά την ανάγνωση της εφημερίδας μας σκεφτείτε το περιβάλλον.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðåñéëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá. Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá êáé ïé óõíåíôåýîåéò, åêöñÜæïõí ðñïóùðéêÝò áðüøåéò êáé ü÷é áðáñáßôçôá ôéò èÝóåéò ôçò åöçìåñßäáò ìáò.


RED BULL MUSIC ACADEMY 2011 Tokyo Yo! Workshop 1: 23 Οκτωβρίου 2011 – 4 Νοεμβρίου 2011 Workshop 2: 13 Νοεμβρίου 2011 – 25 Νοεμβρίου 2011 Αιτήσεις Συμμετοχής: 2 Φεβρουαρίου 2011 – 4 Απριλίου 2011 Στις μητροπόλεις του κόσμου

Το δημιουργικό όραμα

Το Red Bull Music Academy επιστρέφει. Αφού γύρισε τον πλανήτη και έκανε στάσεις στα πιο επιδραστικά σημεία του κόσμου (Βαρκελώνη, Τορόντο, Σάο Πάολο, Λονδίνο, Μελβούρνη κ.α.) ετοιμάζεται να αποβιβαστεί στην πλέον sui generis πόλη του κόσμου, εκεί που οι diggers της σύγχρονης μουσικής αναζητούν τα άγνωστα διαμάντια της παγκόσμιας avant garde δισκογραφίας και εκεί που η hi-end τεχνολογία δίνει τα καλύτερα υλικά στα χέρια των μουσικών για να εκφράσουν τις ιδέες τους αποτελεσματικά. Το Τόκιο. Εκεί που φέτος θα ανοίξει τις πόρτες του το Red Bull Music Academy με ένα πλήρες πρόγραμμα από workshops (σε δυο φάσεις), parties, events και ηχογραφήσεις με τα πιο υπερσύγχρονα μηχανήματα του κόσμου.

Παραγωγοί, συνθέτες, τραγουδιστές, μουσικοί, DJs που μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό και πρωτοποριακό επίπεδο του Red Bull Music Academy είναι υποψήφιοι για να γίνουν κι αυτοί μέρος μια Μουσικής Ακαδημίας που ισορροπεί μεταξύ της γραμμής που χωρίζει την πειραματική μουσική και αυτή που αναζητάει το νέο ρεύμα της παγκόσμιας δισκογραφίας. Μια επιτροπή που αποτελείται από σπουδαίους μουσικούς δημοσιογράφους, σημαντικά στελέχη της μουσικής βιομηχανίας που έχει ανοιχτές τις κεραίες της στο μέλλον και μέλη της Ακαδημίας, επιλέγουν κάθε χρόνο τους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο που αποδεικνύουν ότι το όραμα τους είναι να πάνε την μουσική ένα σκαλί πιο πάνω.

Η αφρόκρεμα των καθηγητών

Under Neon Lights

Στο Τόκιο φέτος οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια από τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας οι οποίοι έχουν χαράξει τον δρόμο του μέλλοντος σε κάθε τομέα και έχουν καταφέρει να καθορίσουν τα κριτήρια που ορίζουν τη μουσική του τώρα. Τα studios που χρησιμοποιούνται στις ηχογραφήσεις, στο εκάστοτε μέρος που καταλύει το Academy κάθε χρόνο, είναι το απόσταγμα της παγκόσμιας τεχνολογίας, οι άνθρωποι που παραδίδουν τα σεμινάρια και βοηθούν στις ηχογραφήσεις τους συμμετέχοντες, έχουν την εμπειρία του Mark Ronson ,το «θρύλο» της χορευτικής σκηνής του Ντιτρόιτ Moodymann, τον σπουδαίο ακαδημαϊκό της μουσικής Steve Reich, τον «μάγο» του techno Modeselektor (όλοι εισηγητές στο περσινό Academy), καθώς και δεκάδες άλλους που όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει από τις έδρες του Academy και τα ονόματά τους θα μπορούσαν να καταρτίσουν τη χρυσή λίστα της μουσικής των καιρών μας. Στα δε events και στα parties του Academy, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανέβουν στα decks των καλύτερων venues της κάθε πόλης και να παίξουν μαζί με τους «καθηγητές» τους , αλλά και τους djs από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις της Ακαδημίας.

Θεόρατοι ουρανοξύστες γεμάτοι neon διαφημίσεις, καραόκε μπαρ, τεράστια εμπορικά κέντρα, «εξωγήινη» τεχνολογία, δισκάδικα που διαθέτουν τις πιο "προχωρημένες" συλλογές στον πλανήτη, clubs που είναι στις λίστες με τα καλύτερα μέρη του κόσμου και όλα τα είδη μουσικής (από τζαζ μέχρι ambient) στην πιο ιδανική διάστασή τους. Συνθέτες όπως ο Isao Tomita και ο YMO, μουσικά όργανα όπως τα synthesizer της Korg, τα drum machine της Roland, τα samplers της Akai, οι μίκτες της Pioneer, ακόμα και το vintage πια Walkman της Sony, έχουν διαβατήριο με ούγια ιαπωνική και δίνουν τα εχέγγυα στο φετινό Academy να καταρτίσουν ένα απόλυτα ολοκληρωμένο studio.

Οι αιτήσεις Από το Χάλιφαξ μέχρι την Αδελαϊδα, από το Αμπού Ντάμπι μέχρι το κάθε σημείο της Ελλάδας, οποιοσδήποτε μπορεί να δηλώσει συμμετοχή για το Red Bull Music Academy του Τόκιο και να έχει την ευκαιρία να μάθει, να δημιουργήσει και να ηχογραφήσει σε ένα περιβάλλον που θυμίζει το καλύτερο «κρυμμένο» φεστιβάλ

RED BULL MUSIC ACADEMY RADIO INCREASING YOUR RANGE OF AUDIBLE FREQUENCIES SINCE 2005 NOW WITH EIGHT DEDICATED 24/7 CHANNELS: ELECTRONIC, REGGAE, HOUSE & DISCO, HIP HOP, DUBSTEP & BASS, JAZZ, INDIE, SOUL & FUNK.

του κόσμου. Στο www.redbullmusicacademy.com θα βρεις την αίτηση και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβεις μέρος στο Red Bull Academy του Τόκιο. www.redbullmusicacademy.com www.redbullmusicacademyradio.com www.facebook.com/RedBullMusicAcademy


Οδηγός Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Συνεντεύξεις και Άρθρα καθηγητών

THE

MASTER GUIDE


( 6 ) 04

Σ

THE

MASTER GUIDE

Μεταπτυχιακό: ευκαιρία ή δέσμευση;

την εποχή της πληροφορίας που διανύουμε ίσως το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει να επιδείξει κάθε νέος άνθρωπος, κάθε νέος επιστήμονας είναι η γνώση. Εν μέσω οικονομικών δυσκολιών και κοινωνικής αστάθειας η επένδυση στην γνώση κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος γιατί δεν λειτουργεί πια μόνο ως ένα μονοπάτι για την ευκαιρία και την επιτυχία αλλά ως προϋπόθεση για αυτές. Η γνώση που λαμβάνεται από ένα μεταπτυχιακό επομένως είναι ουσιαστική για την επίτευξη αυτού του στόχου, παράλληλα όμως αποτελεί και σημαντική δέσμευση χρόνου και χρήματος. Γι’ αυτό και είναι βασική η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου στόχου και η πλήρης κατανόηση στο που θέλει κανείς να οδηγηθεί η επαγγελματική του πορεία πριν από την επιλογή όχι μόνο συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά κυρίως ως προς την αναγκαιότητα ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Σήμερα, με τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν, η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου της Φαίης δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συγκριτικά Οικονόμουμε τους πτυχιούχους τόσο ως προς την θέση Θειακού που κάποιος θα εργαστεί όταν προσληφθεί όσο και ως προς τις χρηματικές απολαβές που θα λαμβάνει. Ακόμη δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους φοιτητές να κατευθυνθούν στην επιστήμη που επιθυμούν και που δεν έχει σχέση με το πτυχίο που απέκτησαν. Ωστόσο, πολλοί είναι και όσοι παρά το μεταπτυχιακό ή ακόμη και το διδακτορικό που κατέχουν δεν βρίσκουν δουλειά ή αναγκάζονται να εργαστούν σε δουλειές που δεν τους ικανοποιούν και είναι μη σχετικές με τις σπουδές τους. Δηλαδή σε αρκετές περι-

πτώσεις η κατοχή μεταπτυχιακού δεν συνδέεται απαραίτητα και από επαγγελματική αποκατάσταση ειδικότερα δε όταν η εργασιακή εμπειρία είναι ανύπαρκτη. Πολλές επίσης είναι και οι δουλειές όπου και μόνο το πτυχίο αρκεί. Βέβαια, εξίσου σημαντική είναι και η οριοθέτηση του χρονικού ορίζοντα μέσα στην διάρκεια του οποίου θα αποφασιστεί να γίνει το μεταπτυχιακό. Σοβαρός είναι ο προβληματισμός στο ερώτημα εάν το μεταπτυχιακό πρέπει να προηγείται της εργασίας, εάν η εργασιακή εμπειρία είναι πιο σκόπιμο να προϋπάρχει της περαιτέρω θεωρητικής εξειδίκευσης ή εάν πρέπει να υπάρχει ένας ταυτόχρονος συνδυασμός αυτών των δύο. Η εργασιακή εμπειρία για παράδειγμα, είναι προαπαιτούμενη και σε θέσεις εργασίας αλλά και σε πολλά μεταπτυχιακά που προσφέρονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ακόμη περισσότερο, η επίδειξη καλής και επαρκούς προϋπηρεσίας ενδεχομένως να λειτουργήσει θετικά για την αποδοχή σε ένα «δυνατό» μεταπτυχιακό και παράλληλα με την ωριμότητα και τις πρακτικές τεχνικές που αποκτώνται σε αυτήν να διευρύνει τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που ανοίγονται με την λήψη του μεταπτυχιακού. Από την άλλη μεριά, οι μαθησιακές δεξιότητες που βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο και οι συνήθως λίγες υποχρεώσεις που συνοδεύουν έναν φοιτητή μετά το πρώτο του πτυχίο ευνοούν την άμεση συνέχιση των σπουδών. Ωστόσο, ο καθένας διαθέτει ξεχωριστά ταλέντα και ιδιαίτερες δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει στο βέλτιστο σημείο εάν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον. Ουσιαστικής σημασίας λοιπόν είναι και το πανεπιστήμιο που παρέχει το μεταπτυχιακό. Το κύρος, οι υποδομές, η χρηματοδότηση για έρευνα και το διδακτικό προσωπικό είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Σε αρκετές περιπτώσεις πολλοί φοιτητές επιλέγουν να ακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά που προσφέρει το τμήμα τους είτε για το επίπεδο σπουδών που αυτό έχει είτε για την επιστημονική κατάρτιση των καθηγητών που αυτό διαθέτει και που γνωρίζουν καλά.

Όμως, ειδικά στην μελέτη μιας επιστήμης η επαφή με νέο διδακτικό προσωπικό που διαφέρει από το προηγούμενο τόσο ως προς την προσέγγιση όσο και ως προς τον χειρισμό των ίδιων ζητημάτων βοηθάει στην διεύρυνση των γνώσεων, των εμπειριών και των δυνατοτήτων. Δυνατότητες που μπορεί να συνοδεύονται και με την γνωριμία μιας νέας κουλτούρας και νοοτροπίας καθώς και συνύπαρξης με φοιτητές από διαφορετικές χώρες αλλά με παρόμοιες αναζητήσεις και προβληματισμούς εάν το μεταπτυχιακό γίνεται στο εξωτερικό. Προκύπτει επομένως ότι το μεταπτυχιακό αποτελεί μία πρόσθετη ευκαιρία στην υλοποίηση στόχων, στην εκπλήρωση ονείρων. Δεν παύει ωστόσο να απαιτεί και σκληρή δουλειά και διαθέσιμο χρόνο και χρήμα. Με βάση αυτό πρέπει να γίνει και ορθή εκτίμηση των οικονομικών απαιτήσεων της κάθε σχολής ώστε με βάση την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται κάποιος να βρεθεί στο καλύτερο δυνατό πρόγραμμα που μπορεί. Αξίζει όμως να τονιστεί πως είναι και πολλά προγράμματα που παρέχουν οικονομικές διευκολύνσεις τόσο στην διαμονή όσο και στα δίδακτρα τους, αλλά ακόμη και πλήρης υποτροφίες στους φοιτητές τους επιδιώκοντας οι φοιτητές τους να επιλέγονται με βάση των επιστημονικών και όχι των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Ένας μεταπτυχιακός τίτλος επομένως μπορεί να «ξεκλειδώσει» διαθέσιμες ευκαιρίες, αλλά χρειάζεται πρώτα να επιλεγεί με κριτήρια προσαρμοσμένα στα θέλω και στις ανάγκες του καθενός ώστε να μην αποτελέσει μόνο μια ποιοτική, χρονική και οικονομική δέσμευση. Άλλωστε όποια και εάν είναι η σημερινή κατάσταση του νέου επιστήμονα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα και ούτε μπορεί να καθορίσει την αυριανή του εξέλιξη που επιτυγχάνεται με μεταπτυχιακό ή χωρίς αλλά με την καταβολή της μέγιστης προσπάθειας από μέρους του.

η 13 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ Στη σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας η εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων. Υπό τις παρούσες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, η 13η Διεθνής ‘Εκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία 2011» που διεξάγεται από 11 ως 13 Μαρτίου 2011 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και δυναμική.

Αποτελώντας πολύτιμο μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης, περιβάλλον ανάπτυξης συνεργασιών και βέβαια πεδίο συνάντησης εκπαιδευτικών φορέων με ένα στοχευμένο και πολυπληθές κοινό, επιχειρεί να ανοίξει προοπτικές, παρέχοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έρθουν σε άμεση επαφή τόσο με τις αξίες της εκπαίδευσης όσο και με τα δεδομένα της εργασίας. Με περίπου 200 εκθέτες από 10 χώρες και 20.000 επισκέπτες όλων των ηλικιών, η έκθεση «Εκπαίδευση και Εργασία 2011», που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Πειραιά, αποτελεί αναμφίβολα το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός στο χώρο της εκπαίδευσης και εργασίας στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σκοπός της έκθεσης είναι να προσφέρει με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό μια ολοκληρωμένη εικόνα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και διά βίου εκπαίδευσης, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Στην έκθεση συμμετέχουν Πανεπιστήμια από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Tεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, IEK, Επαγγελματικές Σχολές, KEK, Πρεσβείες και μορφω-

τικά τμήματα, Εκδόσεις, Φορείς επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης, Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, Εταιρείες με προϊόντα και υπηρεσίες για νέους, Εταιρείες που προμηθεύουν εξοπλισμό και υπηρεσίες για την οργάνωση και τη λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τιμώμενη χώρα για το 2011 είναι η Κίνα, η οποία συμμετέχει στην έκθεση με 35 Πανεπιστήμια και το China Scholarship Council, το Κρατικό ‘Ιδρυμα Υποτροφιών της Κίνας. Έχοντας κερδίσει διεθνή αναγνώριση για το υψηλό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει, σήμερα η Κίνα φιλοξενεί περίπου 238.000 ξένους φοιτητές από 190 χώρες, οι οποίοι σπουδάζουν σε 600 πανεπιστήμια της χώρας. Παράλληλα, διεξάγεται το Σταδιοδρόμιο-Job Festival, ένα ειδικό γεγονός για την αγορά εργασίας, τη διοργάνωση του οποίου έχει αναλάβει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Equal Society-Κοινωνία Ισων Ευκαιριών. Με πλούσια θεματολογία και καταξιωμένους ομιλητές, το Σταδιοδρόμιο – Job Festival παρέχει πολύτιμη ενημέρωση σε καίρια θέματα όπως Εργασία σε Ελλάδα και εξωτερικό, Τάσεις στην αγορά εργασίας σήμερα και στο μέλλον, Σπουδές και καριέρα σε περίοδο κρίσης, Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Διά Βίου Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακά και MBA. Eπιπροσθέτως, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν εταιρείες που αναζητούν προσωπικό και να συμμετέχουν σε workshops που πραγματεύονται θέματα όπως Αναζήτηση Εργασίας, Βιογραφικό, Συνέντευξη, ΑΣΕΠ, Νεανική και

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση Καριέρας, Κοινωνική Δικτύωση, Προσόντα και Κατάρτιση. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος “F1 in Schools”, το οποίο υλοποιείται σε 31 χώρες και το παρακολουθούν 14 εκατομμύρια μαθητές. Eκτός από την ενημέρωσή τους, οι επισκέπτες έχουν την μοναδική ευκαιρία να κερδίσουν και πλούσια δώρα, όπως εκπληκτικά προϊόντα τεχνολογίας από τη Multirama, ποδήλατα Peugeot, κινητά Motorola, ταξίδια, υποτροφίες και πολλά άλλα. ‘Ολα αυτά συμμετέχοντας στο online παιχνίδι γνώσεων της έκθεσης στο www.facebook.com/ekpaidefsi Η είσοδος στην έκθεση και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Μέγας Χορηγός είναι η Multirama ΑΕΒΕ και Χορηγοί η Peugeot - Κούτλας ΕΠΕ, η Μοtorola και η Pizza Fan. Χορηγός Ψυχομετρικών Εργαλείων είναι η Orientum Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας. Xορηγοί Επικοινωνίας είναι οι : Ελεύθερος Τύπος και Τύπος της Κυριακής, Mad TV και Mad Radio 106.2, Eπιστημονικό Marketing Management, pathfinder.gr, skywalker.gr, StudySmart.gr, in2life.gr, neolaia.gr, zoo.gr, zhteitai.gr.


( 8 ) 04

THE

MASTER GUIDE

Συνέντευξη με τον καθηγητή κ. Νίκο Απέργη Διευθυντή Μ.Π.Σ. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΠΑ.ΠΕΙ. αγωγή, είτε σε μεγαλύτερο μισθό είτε σε αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος με καλύτερες προϋποθέσεις. Σε μια έρευνα που κάναμε για τους αποφοίτους του full time είδαμε πως το 60% με 70% απορροφάται στην αγορά εργασίας με τον πρώτο χρόνο κιόλας κτήσης του διπλώματος.

Πώς κρίνετε ως ακαδημαϊκός την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε; Θεωρώ πως έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία που θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολύ καιρό. . Σαφώς όμως έχουν γίνει και λάθη στην οικονομική πολιτική κυρίως όσον αφορά την υπέρμετρη φορολόγηση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων. Πιστεύετε πως υπάρχει ηλιαχτίδα φωτός μεσ’ το σκοτάδι για την ελληνική οικονομία; Αν δεν απαλλαγούμε από τα δημοσιονομικά προβλήματα και δεν γίνει μια έντονη αναπτυξιακή προσπάθεια σε όλους τους τομείς νομίζω πως θα αργήσουμε να βγούμε απ’ αυτή τη στενωπό των οικονομικών προβλημάτων. Μπορεί να οριστεί αυτό χρονικά; Το μεγαλύτερο βάρος των δημοσιονομικών προβλημάτων θα το αντιμετωπίσουμε την τριετία 2013-2016. Σιγά σιγά και με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης μετά το 2016 το δημοσιονομικό βάρος θα μειωθεί και θα απελευθερωθούν πόροι ώστε να διατεθούν στην ανάπτυξη. Επομένως νομίζω πως πρέπει να κάνουμε υπομονή έως το 2015-2016 ώστε να δούμε φως στο τούνελ.

Η οικονομική κρίση επηρεάζει τον αριθμό των αιτήσεων; Παρά την οικονομική κρίση πέρσι είχαμε για το part time πάνω από 250 αιτήσεις για 50 θέσεις. Ευελπιστούμε πως και το τρίτο πρόγραμμα που ξεκινάει θα τύχει της ίδιας αποδοχής με τα άλλα δύο. Γιατί να επιλέξει κάποιος το Χρηματοοικονομικής και Διοηκητικής Τραπεζικής του Πα. Πει. εν συγκρίσει με αντίστοιχα προγράμματα άλλων ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού;

Θεωρείτε πως πρέπει να προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση του χρέους; Αναδιάρθρωση με την έννοια του haircut που λένε οι αγορές, δηλαδή να μειώσουμε απευθείας την αξία του χρέους στους δανειστές μας δεν μπορεί να γίνει γιατί αυτό, επιτρέψτε μου την έκφραση, θα μας “σταυρώσει” όταν θα ξαναβγούμε στις αγορές. Θα γίνει ένα είδος οιονεί haircut μέσω του μηχανισμού στήριξης, δηλαδή επαναγορά του χρέους είτε από εμάς είτε από θεσμικά όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης σε χαμηλότερη τιμή. Πιστεύετε πως το τραπεζικό μας σύστημα έχει ευθύνες για την δεινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας; Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όχι. Το διεθνές πάρα πολύ. Αφενός γιατί δεν έδωσε πολλά χρήματα για την ανάπτυξη, αφετέρου γιατί δέχτηκε να αναλάβει δάνεια τα οποία είχαν λίγες πιθανότητες αποπληρωμής(δηλαδή πτώχευσης). Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε μια φάση πλήρους αναδιάρθρωσης και το μόνο που κανείς μπορεί να του προσάψει είναι η σφιχτή πολιτική που ακολουθείται όσον αφορά τη ρευστότητα, η οποία γίνεται για να χτιστεί μια κεφαλαιουχική επάρκεια για το δύσκολο αύριο που έρχεται. Πείτε μας λίγα λόγια για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 3 μεταπτυχιακά προ-

Νίκος Απέργης Διευθυντής ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΠΑ.ΠΕΙ.

Το τμήμα μας συγκαταλέγεται στα 24 καλύτερα χρηματοοικονομικά τμήματα παγκοσμίως

γράμματα. Τα δύο είναι καθαρά για οικονομολόγους part time και full time με ακριβώς ίδια ύλη, με την μόνη διαφορά πως τα μαθήματα του full time διδάσκονται καθημερινές ενώ του part time που το επιλέγουν κυρίως αυτοί που εργάζονται ταυτόχρονα διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο. Το τρίτο πρόγραμμα έχει να κάνει με την έννοια της χρηματοοικονομικής επιστήμης όσον αφορά τους νομικούς(δικηγόρους, δικαστικούς) και χρειάζόνται να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και ακόμα παραπάνω της λειτουργίας των χρηματαγορών ώστε να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων; Θέλουμε όσο το δυνατό υψηλό βαθμό πτυχίου και gmat ειδικά για το full time. Το part time δεν απαιτεί gmat, αλλά αγγλικά όπως και το πρόγραμμα των νομικών. Επίσης εξετάζουμε τις συστατικές επιστολές και βέβαια σημαίνοντα ρόλο παίζει η συνέντευξη καθώς πολλές φορές η εικόνα του υποψηφίου ανατρέπει τους αριθμούς. Τι απορρόφηση υπάρχει από την αγορά; Όσον αφορά τα δύο πρώτα προγράμματα γιατί το τρίτο ξεκινάει τον προσεχές Σεπτέμβριο τα δείγματα που έχουμε είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Οι απόφοιτοι του part time που όπως ανέφερα και παραπάνω οι περισσότεροι είναι ήδη εργαζόμενοι μέσω της απόκτησης του μεταπτυχιακού προοδεύουν στον εργασιακό τους χώρο που αυτό μεταφράζεται είτε σε προ-

Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω άλλα προγράμματα, απλώς θα ήθελα να σας αναφέρω δοθείσης της ευκαιρίας πως το τμήμα μας συγκαταλέγεται στα 24 καλύτερα χρηματοοικονομικά τμήματα παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται στη ποιότητα του διδακτικού προσωπικού που πιστοποιείται από τις δημοσιεύσεις και στη ποιότητα διδασκαλίας καθώς οι διδάσκοντες μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες από την αγορά εργασίας στους φοιτητές. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι τα τραπεζικά μαθήματα που στοχεύουμε να τα κάνουμε ακόμα περισσότερα.

ƲǂǎdžǑNJǔǕƿǍNJǐƲdžNJǒǂNJǟǓ ƲǂǎdžǑNJǔǕƿǍNJǐƲdžNJ NJǒǂNJǟǓ ƵǍƿǍǂƱǒDŽƽǎǚǔLjǓ ƦNJǐǀNjLjǔLjǓƧǑNJǘdžNJǒƿǔdžǚǎ ƵǍƿǍǂƱǒDŽƽǎǚǔLjǓ Ǔ ƦNJǐǀNjLjǔLjǓ ƧǑNJǘdžNJǒƿǔdžǚǎ ƲǒǐDŽǒƽǍǍǂǕǂƮdž ǕǂǑ ǕǖǘNJǂNjǟǎ ƴǑǐǖDžǟǎ ƲǒǐDŽǒƽǍǍǂǕǂƮdžǕǂǑǕǖǘNJǂNjǟǎƴǑǐǖDžǟǎ ǔ ǕLjƦNJǐǀNj LjǔLjƧǑNJǘdžNJ ǒƿǔdžǚǎ ǔǕLjƦNJǐǀNjLjǔLjƧǑNJǘdžNJǒƿǔdžǚǎ

ƣNJǕƿǔdž NJǓƾ ǚǓ M ΜΒΑ T.uQnipi.gr

ƮƤƣ

mba-u nipi.gr ‡ ƩǔǚǔǕƿǔǐǖdžǑNJnjǐDŽ ƿ DŽƿ ! ‡ƩǔǚǔǕƿǔǐǖdžǑNJnjǐDŽƿ!

m mbatq

   

‡ƬǐǒǖǗǂǀǐNJƬǂljLjDŽLjǕƾǓ ‡ƬǐǒǖǗǂǀǐNJƬǂljLjDŽLjǕƾǓ Ǔ ‡ƵǂǘdžǀǂƧǑǂ ǂDŽDŽdžnjǍǂǕNJNjƿƧǑNJǕǖǘǀǂƣ ƣǑǐǗǐǀǕǚǎ ‡ƵǂǘdžǀǂƧǑǂDŽDŽdžnjǍǂǕNJNjƿƧǑNJǕǖǘǀǂƣǑǐǗǐǀǕǚǎ

eΜΒΑ

ƮƤƣ70gr

www.u nipi.gr 

i i.i nip www..u 

 ƣNJǕƿǔdžNJǓƾǚǓǕLjǎ20 ƣNJǕƿ ƿǔdžNJǓƾǚǓǕLjǎ 20ƿƮǂƢǐǖ ƮǂƢǐǖ 

0%$

ƮƤƣ740 ƮƤƣ ƣ740

0%$70 0%$ 70

H0%$ H0%$ 

mba-unipi.gr m ba-unipi.gr

mbatqm.unipi.gr mb atqm.unipi.gr

www.unipi.gr w w w.unipi.gr

www.unipi.gr w w w.unipi.gr

ƮƽǔǕdžǒǔǕLjƦNJǐǀNjLjǔLj ƮƽǔǕdžǒǔǕLjƦNJǐǀNjLjǔLj ǒ Lj ƧǑNJǘdžNJǒƿǔdžǚǎ ƿ

0%$²² 0%$² ƱnjNJNjƿ ƿƲǐNJǝǕLjǕǂ ƱnjNJNjƿƲǐNJǝǕLjǕǂ

0%$ ² 0%$² ƦNJǐǀNjLjǔLjƵǐǖ ǖǒNJǔǍǐǞ ƦNJǐǀNjLjǔLjƵǐǖǒNJǔǍǐǞ

ƮƤƣ ƮƤƣ DŽNJǂƴǕdžnjƾǘLj


THE

MASTER

05

GUIDE

T του Πέτρου Μακρή Υπεύθυνος Marketing U.P.

(9 )

Επένδυση στην εκπαίδευση ο κύμα φυγής των Ελλήνων για σπουδές στο εξωτερικό εντάθηκε τη δεκαετία του ’80, όταν εκτός από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ιταλίας -δημοφιλής προορισμός της εποχής- εμφανίστηκαν τα βρετανικά, τα αμερικάνικα, τα γερμανικά και τα γαλλικά. Έκτοτε η Ελλάδα έχει διατηρήσει μια σταθερά υψηλή θέση στο αριθμό των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλες χώρες.

Ακόμα και σήμερα, παρά την οικονομική κρίση η οποία θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στις σπουδές των Ελλήνων στο εξωτερικό, φαίνεται ότι η Ελλάδα παραμένει ένας σημαντικός εξαγωγέας σπουδαστών, με τις ελληνικές οικογένειες να δαπανάνε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως για σπουδές. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) περίπου 51.000 Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό. Από αυτούς, 22.000 περίπου επιλέγουν την Μ.Βρετανία για σπουδές. Ακολουθεί η Γερμανία (16%), η Ιταλία (13,3%), οι Η.Π.Α. (5,3%), η Γαλλία (5,1%) και η Τουρκία (2,3%). Ελάχιστοι είναι οι Έλληνες φοιτητές που επιλέγουν για σπουδές τις Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία,Φιλανδία), ή τις χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου (Ισπανία, Πορτογαλία). Τα τελευταία χρόνια στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών έχει κάνει σημαντικά βήματα και η Ολλανδία.

Περίπου 600-700 Έλληνες παρακολουθούν κάποιο Master στη χώρα αυτή, αριθμός που αυξάνεται συνεχώς. Η Ελλάδα κατέχει την έκτη θέση παγκοσμίως, ως εξαγωγέας φοιτητών στο εξωτερικό κι αν μάλιστα λάβουμε υπ’ όψιν και το συνολικό πληθυσμό των χωρών, τότε η Ελλάδα προηγείται με διαφορά από τις άλλες χώρες, καθώς σε ένα εκατομμύριο κατοίκους αντιστοιχούν 4,784 φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Συγχρόνως, η χώρα μας κατέχει ιδιαίτερα χαμηλή θέση όσον αφορά την εισαγωγή φοιτητών σε αυτήν. Υπάρχει δηλαδή ένα αρνητικό ισοζύγιο, φαινόμενο το οποίο σαφώς θα πρέπει να μας προβληματίσει.

Για ποιο λόγο δηλαδή η Ελλάδα δεν προσελκύει στα ιδρύματά της σπουδαστές από άλλες χώρες; Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ βασικό στοιχείο για την επιλόγη ενός φοιτητή να σπουδάσει σε μία ξένη χώρα είναι η γλώσσα. Έτσι χώρες στις οποιές ομιλούνται τα αγγλικά, τα γαλικά και τα γερμανικά βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των σπουδαστών. Ωστόσο, σημαντικό ποσοστό φοιτητών προσελκύουν και οι χώρες οι οποίες προσφέρουν αγγλόφωνα προγράμματα. Δυστυχώς η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία, Βραζιλία, την Ιταλία και την Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες οι οποίες προσφέρουν μηδενικά ή ελάχιστα αγγλόφωνα προγράμματα. Υπάρχουν βέβαια κάποια βήματα προόδου στον τομέα αυτό, όπως για παράδειγμα τα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Eλλάδος. Εκτός από τη γλώσσα, το ύψος των διδάκτρων, το κόστος ζωής και σίγουρα η ποιότητα των προγραμμάτων και η διασύνδεση του αποφοίτου με την αγορά εργασίας καθορίζουν την επιλογή κάποιου νέου να σπουδάσει σε κάποια άλλη χώρα. Σίγουρα θα λέγαμε ότι σε αυτούς τους τομείς και πάντα σε σύγκριση με το επίπεδο άλλων χωρών, η Ελλάδα δεν είναι και τόσο ανταγωνιστική. Εάν λοιπόν θέλουμε να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί φορείς ν’ αναπτύξουν ανταγωνιστικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα και να εδραιωθεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον ικανό να μπορέσει ν’αποτελέσει μία ελκυστική και αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Αυτές βέβαια οι αλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ούτε και σε μια χώρα όπου η κρατική χρηματοδότηση για την παιδεία την τελευταία δεκαπενταετία (1995-2010) κυμαίνεται από 3,14% έως 3,61% του ΑΕΠ.

Συνέντευξη με τον κ. Κωνσταντίνο Γάτσιο Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης που διευθύνετε; Το Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα είναι το αρχαιότερο πρόγραμμα του είδους του στη χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1978, οργανώνοντας σε σύγχρονες βάσεις τις μεταπτυχιακές σπουδές τόσο σε επίπεδο Μάστερς όσο και Διδακτορικού. Ανανεώνεται και εξελίσσεται διαρκώς στη βάση της προόδου της επιστήμης. Σήμερα διαθέτει δύο Κατευθύνσεις σε επίπεδο Μάστερς: την Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και την Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής. Η πρώτη έχει περισσότερο ερευνητικό προσανατολισμό και επιδιώκει την προετοιμασία των φοιτητών τόσο για σταδιοδρομία σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε υπουργεία και σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. Η δεύτερη είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην αγορά, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς. Τέλος, όπως προείπα, έχουμε και ένα Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο συμμετέχουν σήμερα περί τους 40 υποψήφιοι διδάκτορες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πολύ ζωντανής ακαδημαϊκής κοινότητας. Το Μεταπτυχιακό σας είναι πολύ δημοφιλές λόγω και της υψηλής του φήμης. Πού το αποδίδετε αυτό;

Πράγματι το Πρόγραμμά μας είναι πολύ δημοφιλές. Δεχόμαστε αιτήσεις από αποφοίτους όχι μόνο Οικονομικών Τμημάτων ή παρεμφερών Τμημάτων (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής κλπ) ανά τη χώρα, αλλά και από αλλού, όπως αποφοίτους Πολυτεχνείων, Μαθηματικών Τμημάτων κ.λπ. Η φήμη του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ως του καλλίτερου μεταπτυχιακού προγράμματος του είδους του στην πατρίδα μας, οφείλεται τόσο στην υψηλή ποιότητα του διδακτικού του προσωπικού, που περιλαμβάνει καθηγητές διεθνούς αναγνώρισης, όσο και στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιτυχίες των αποφοίτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά την διαδικασία επιλογής υποψηφίων προσπαθούμε να παίρνουμε τους καλλίτερους, στη βάση των επιδόσεών τους κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, των ειδικών τους χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τις σχολές προέλευσής τους, των ιδιαίτερων διακρίσεων που έχουν πιθανά επιτύχει, καθώς και των συστατικών τους επιστολών. Μιλήσατε για τις επαγγελματικές επιτυχίες των αποφοίτων σας. Που μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά κάποιος κάτοχος του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού; Οι καλλίτεροι πρεσβευτές του μεταπτυχιακού μας είναι οι απόφοιτοί μας. Το τι πιστεύουν για το πρόγραμμα, το πόσο τους έχει βοηθήσει στη ζωή τους μπορεί κάποιος να το δει στις δικές τους δηλώσεις που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών μας.

Αρκεί μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας www.econ.aueb.gr. Σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Κωνσταντίνος Γάτσιος υπουργεία, τράπεζες, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιμεγάλες επιχειρή- σεις, στημίου Αθηνών, παντού θα συναντήσει Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προκανείς αποφοίτους μας. γράμματος Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Για να σας δώσω μια εικόνα, ας δούμε μόνο από τους αποφοίτους μας των τελευταίων 5 ετών. Oι περισσότεροι απ’ αυτούς, εργάζονται σε Τράπεζες, σε Υπουργεία, σε Ρυθμιστικές Αρχές και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Περίπου 20 συνεχίζουν τις σπουδές τους για διδακτορικό στο εξωτερικό, η συντριπτική τους πλειοψηφία με υποτροφίες, στα καλλίτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης –MIT, Harvard, Yale, Princeton, LSE, Oxford, Cambridge. Άλλοι είναι μέλη ΔΕΠ σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα – Μακεδονίας, Ιωαννίνων- και στο εξωτερικό –ΜΙΤ, Chicago, Montreal- ή ερευνητές στο ΚΕΠΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος. Είμαστε πολλοί περήφανοι για όλες και όλους τους, παρακολουθούμε από κοντά την επαγγελματική τους εξέλιξη και τους συνδράμουμε στις προσπάθειές τους όπως μπορούμε.


(10) 06

THE

MASTER GUIDE

Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα έχουν καταστήσει τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) βασική προϋπόθεση επιβίωσης και κρίσιμη παράμετρο διαρκούς ανταγωνιστικότητας και επιτυχίας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Master of Science in HRM) ιδρύθηκε το 2003 και είναι το πρώτο και μοναδικό ως σήμερα Πρόγραμμα στο χώρο του, που Ιωάννης Νικολαόυ προσφέρεται από Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικό ΠανεπιΟργανωσιακής Συμπεριφοράς στήμιο. Λειτουργεί Οικονομικού [αν/μιου σε δυο Τμήματα: Αθηνών Τμήμα Πλήρους Φοίτησης για νέους αποφοίτους χωρίς εργασιακή εμπειρία και Τμήμα Μερικής Φοίτησης για εργαζομένους.

•Η ανάπτυξη των ειδικευμένων ικανοτήτων χειρισμού των λειτουργιών και των διαδικασιών της ΔΑΔ (προσέλκυση-επιλογή, αμοιβές, αξιολόγηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη, αντιμετώπιση αλλαγών, κ.λπ.). • Η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων. • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων αντίληψης του εξωτερικού περιβάλλοντος που είναι απαραίτητες για τη στρατηγική εναρμόνιση της ΔΑΔ με τη συνολική οργανωσιακή και διοικητική ανάπτυξη της επιχείρησης - οργανισμού. • Η υψηλή αποδοχή του προγράμματος από τις επιχειρήσεις και η απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας • Το υψηλό επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των διδασκόντων • Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης μέσω σεμιναρίων-συνεδρίων αλλά και με την συμμετοχή στελεχών της αγορά ως ομιλητών στις διαλέξεις • Η ετήσια διοργάνωση Career Fair για τους αποφοίτους του προγράμματος

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι:

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος, 210-8203876 και 210-8203878 ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.hrm.aueb.gr

• Η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υποβάθρου των συμμετεχόντων ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στους διοικητικούς αλλά και στους στρατηγικούς - αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ.

Τον Οκτώβριο 2008 το Μεταπτυχιακό έλαβε τη διάκριση “Committed to Excellence” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας EFQM.

Μεταπτυχιακός τίτλος που απονέμεται: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ Ειδικεύσεις: î Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών î Λογιστική – Ελεγκτική î Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα î Παροχή Υποτροφιών î Δωρεάν σίτιση î Δυνατότητα δωρεάν στέγασης Δίδακτρα: 4.500€ Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου http://www.ba.aegean.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα 2271 0 35120 και 2271 0 35122 (ώρες 8.00-15.00).

Αιτήσεις από 1 Μαρτίου – 30 Απριλίου 2011


THE

MASTER

07

GUIDE

(11)

Γιατί αξίζει ένα ΜΒΑ Οι περισσότεροι άνθρωποι, στα πρώτα τους βήματα, τόσο όσο αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές όσο και στην επαγγελματική τους απασχόληση, τείνουν να εξειδικεύονται. Οι περισσότεροι επικεντρώνονται σε έναν τομέα σπουδών ή σε μια επιχειρηματική λειτουργία όπως είναι οι πωλήσεις ή το Μάρκετινγκ ή την παραγωγή για παράδειγμα. Αυτοί οι τομείς ωστόσο είναι εξειδικευμένοι και η απασχόληση ή η μετακίνηση σε μια άλλη επιχείρηση ή έναν άλλο οργανισμό (λόγω συρρίκνωσης ενός τομέα της οικονομίας, λόγω απόλυσης, λόγω κλεισίματος της εταιρίας) μπορεί να μην προσφέρει σχετικά μεγάλες ευκαιρίες απασχόλησης ή ανάπτυξης / εξέλιξης σε θέσεις με αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Το ΜΒΑ είναι ουσιαστικά ένας γενικός μεταπτυχιακός τίτλος, σχεδιασμένος να διευρύνει τον ορίζοντα των φοιτητών, ώστε να αντιλαμβάνονται όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων αλλά και την αλληλεπίδραση αυτών των λειτουργιών (πχ παραγωγή, πωλήσεις, διανομή κ.λπ). Επειδή η εστίαση του ΜΒΑ είναι περισσότερο γενική παρά εξειδικευμένη, το ΜΒΑ είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να έχουν μια συστημική θεώρηση της επιχείρησης και να καταστούν ικανοί να συμβάλλουν στην στρατηγική ανάπτυξή της. Το ΜΒΑ δεν κάνει τους φοιτητές ειδικούς σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Αυτό το οποίο κάνει, είναι να τους δίνει σύγχρονες και επαρκείς γνώσεις για να κατανοήσουν τις διάφορες πλευρές και λειτουργίες της επιχείρησης, ώστε να αναπτύσσουν και διαμορφώνουν επιτυχημένα προγράμματα στρατηγικού και λειτουργικού χαρακτήρα. Παρέχει νέες δεξιότητες και γνώσεις, καθιστά τον φοιτητή και μετέπειτα στέλεχος ή τωρινό στέλεχος ικανό να αναλάβει θέσεις αυξημένης αρμοδιότητας και ευθύνης. Ενώ συμβάλλει και στην αυτοπε- ποίθησή του. Εν κατακλείδι, το ΜΒΑ δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή και μετέπειτα πτυχιούχο να καταστεί ένας γενικός μάνατζερ με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στη διοικητική πυραμίδα της επιχείρησης. Η αξία της επαγγελματικής εμπειρίας και γνώσης που μπορεί να κατέχει ένας φοιτητής ΜΒΑ δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί. Έτσι, η ποιότητα των φοιτητών είναι ένας άριστος δείκτης της ποιότητας του προγράμματος. Οι φοιτητές των προγραμμάτων ΜΒΑ συχνά αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά από όσα έχουν μάθει προέρχονται από τους συμφοιτητές τους, οι οποίοι μεταφέρουν την εμπειρία τους από το χώρο των επιχειρήσεων στην τάξη, αλλά μαθαίνουν και από την αλληλεπίδραση που παρέχει η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συμφοιτητές δηλαδή σε ένα πρόγραμμα ΜΒΑ αποτελούν το πλέον ανεκτίμητο δίκτυο μάθησης και γνωριμίας το οποίον τελικά συμβάλλει και προάγει την σταδιοδρομία τους. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ΜΒΑ είναι ένα αναγνωρισμένο προσόν. Οι εργοδότες γνωρίζουν την αξία αυτού του προσόντος και γνωρίζουν επίσης αυτό που πρέπει να περιμένουν από έναν κάτοχο ΜΒΑ, άσχετα αν οι απόφοιτοι έχουν σπουδάσει στην Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη ή αλλού. Αναγνωρίζουν επίσης, ότι οι κάτοχοι ΜΒΑ είναι αφοσιωμένοι στο να επενδύουν για τη σταδιοδρομία τους, ότι είναι άτομα δυναμικά, ότι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ότι είναι ηγετικές προσωπικότητες. Όλα αυτά για τους εργοδότες είναι ένα ανεκτίμητο στοιχείο ενεργητικού για την επιχείρησή τους. Επίσης οι εργοδότες, όσον αφορά τα προγράμματα πλήρους φοίτησης, αξιολογούν και το πανεπιστήμιο στο οποίο φοίτη-

σαν οι κάτοχοι ΜΒΑ. Επομένως, η φοίτηση σε ένα καλό πανεπιστήμιο είναι επίσης ένας αξιόπιστος δείκτης για την ποιότητα του αποφοίτου. Τα κύρια οφέλη που αποκτά κανείς με τη φοίτησή του σε ένα πρόγραμμα ΜΒΑ είναι τα παρακάτω: • Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων για αναγνώριση, ανάλυση και επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων • Ανάπτυξη και κατοχή δεξιοτήτων ηγεσίας και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων • Ανάπτυξη και εμβάθυνση προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων διαρκείας με άλλους φοιτητές στο πρόγραμμα • Σύγχρονη γνώση και τεχνογνωσία αντιμετώπισης προβλημάτων διοίκησης και λειτουργίας σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο οικονομικό γίγνεσθαι

Συνεπώς, η αξία ενός ΜΒΑ δεν περιορίζεται απλώς στην αύξηση των πιθανοτήτων γρήγορης επαγγελματικής αποκατάστασης και στις σχετικά υψηλότερες αμοιβές αλλά κυρίως συμβάλλει στη διαμόρφωση ηγετικών προσωπικοτήτων με ευαισθησία σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής, εταιρικής διακυβέρνησης και διεθνούς μάνατζμεντ.

του καθηγητή Λ. Χυτήρη Διευθυντή ΜΒΑ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα ΜΒΑ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 και είναι σχεδιασμένο ειδικά για φοιτητές που ενδιαφέρονται για τη Διοίκηση και επιθυμούν να μάθουν και κατανοήσουν τη σύγχρονη διοικητική πρακτική και να αναπτύξουν διοικητικές ικανότητες. Το όραμά μας είναι οι απόφοιτοί μας να αποτελέσουν τη νέα γενιά στελεχών - ηγετών, οι οποίοι θα: 3 Έχουν αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες για το διοικείν και ιδιαίτερα για να λαμβάνουν αποφάσεις και να αντιμετωπίζουν αλλαγές στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων,

3

Έχουν διαμορφώσει ηγετική προσωπικότητα,

3

Έχουν ζήσει μια μαθησιακή εμπειρία σ' ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον με καθηγητές, στελέχη επιχειρήσεων και συμφοιτητές

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης και προσφέρει τρεις κατευθύνσεις: Γενική, Χρηματοοικονομική-Λογιστική, Μάρκετινγκ. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται 16 μαθήματα από ένα σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθώς και διπλωματική εργασία. Το πρόγραμμα ΜΒΑ βασίζεται σε κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας (μελέτες περιπτώσεων, ομάδες μελέτης-εργασίας, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών, κ.α), σε διδάσκοντες με διεθνή παρουσία και διοικητική εμπειρία, και σε αυστηρή/απαιτητική διάρθρωση σπουδών.

Εάν νομίζεις πως έχεις τις δυνατότητες (βαθμός πτυχίου, στοιχεία προσωπικότητας, εργασιακή εμπειρία, κ.α.) για μεταπτυχιακές σπουδές, δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να συγκριθεί η υποψηφιότητά σου με των άλλων υποψηφίων και να γίνεις μέλος / μεταπτυχιακός φοιτητής του προγράμματος μας ΜΒΑ. Το πρόγραμμα δέχεται μικρό αριθμό φοιτητών, ο οποίος βοηθά στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και προάγει την νοοτροπία του σκέπτεσθαι και πράττειν από κοινού. Βασικές προϋποθέσεις / απαιτήσεις για την εισαγωγή στο πρόγραμμα ΜΒΑ είναι: βαθμός πτυχίου, GMAT, πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας και συνέντευξη επιλογής. Δίδακτρα: 7.500 Ευρώ Αιτήσεις μέχρι 20 Μαΐου 2011 Πληροφορίες: http://www.mba-unipi.gr/ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς Κεντρικό Κτίριο, Γραφείο 433 (Γραμματεία) Τηλέφωνα: 210 414 2110, 210 414 2102, 210 414 2281 Email: mbasecr@unipi.gr


ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȆǼǿȇǹǿȍȈ ȉȂǾȂǹȋȇǾȂǹȉȅȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾȈȀǹǿȉȇǹȆǼǽǿȀǾȈǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾȈ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃȈȆȅȊǻȍȃ

ȆȇȅȈȀȁǾȈǾ ȉȠȉȝȒȝĮȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢțĮȚȉȡĮʌİȗȚțȒȢǻȚȠȚțȘIJȚțȒȢIJȠȣȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣȆİȚȡĮȚȫȢʌȡȠıțĮȜİȓIJȠȣȢȣʌȠȥȘijȓȠȣȢ ijȠȚIJȘIJȑȢȖȚĮIJȘȞȣʌȠȕȠȜȒĮȚIJȒıİȦȞȖȚĮIJȠĮțĮįȘȝĮȧțȩȑIJȠȢıIJȠȆȡȩȖȡĮȝȝĮȂİIJĮʌIJȣȤȚĮțȫȞȈʌȠȣįȫȞ

ǹ ȂİİȚįȓțİȣıȘıIJȘ©ȋȇǾȂǹȉȅȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾǹȃǹȁȊȈǾªīǿǹȈȉǼȁǼȋǾ 06FLQ³)LQDQFLDO$QDO\VLV´IRU([HFXWLYHV

ȈIJȠİȞȜȩȖȦʌȡȩȖȡĮȝȝĮȖȓȞȠȞIJĮȚįİțIJȠȓʌIJȣȤȚȠȪȤȠȚǹǼǿțĮȚȉǼǿIJȘȢȘȝİįĮʌȒȢȒĮȞIJȓıIJȠȚȤȦȞȠȝȠIJĮȖȫȞȚįȡȣȝȐIJȦȞ IJȘȢĮȜȜȠįĮʌȒȢIJȦȞȠʌȠȓȦȞȠIJȓIJȜȠȢȑȤİȚĮȞĮȖȞȦȡȚıșİȓĮʌȩIJȠǻȅǹȉǹȆțĮȚȠȚȠʌȠȓȠȚİȓȞĮȚİȡȖĮȗȩȝİȞȠȚȉȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȜİȚIJȠȣȡȖİȓ ȝİ IJȘȞ Ȋǹ % ĭǼȀ Ǻ¶  ȖȚĮ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȓțİȚIJĮȚ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȉȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İȓȞĮȚ įȚȐȡțİȚĮȢIJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞȝȘȞȫȞ IJȡȚȫȞİȟĮȝȒȞȦȞ țĮȚIJĮȝĮșȒȝĮIJĮĮȡȤȓȗȠȣȞIJȠȞȈİʌIJȑȝȕȡȚȠIJȠȣ ĬİȝİȜȚȫįȘıIJȠȚȤİȓĮIJȘȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢIJȦȞİȞįȚĮijİȡȠȝȑȞȦȞıȣȞȚıIJȠȪȞțĮIJȐijșȓȞȠȣıĮıİȚȡȐ ȘıȣȞȑȞIJİȣȟȘ ȠȖİȞȚțȩȢȕĮșȝȩȢʌIJȣȤȓȠȣ ȘİȡȖĮıȚĮțȒİȝʌİȚȡȓĮ ȈȣȞİțIJȚȝȫȞIJĮȚİȟȐȜȜȠȣIJȠȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠțĮȚIJȠȉȝȒȝĮʌȡȠȑȜİȣıȘȢIJȠİȪȡȠȢțĮȚIJȠİȓįȠȢIJȘȢİȡȖĮıȚĮțȒȢİȝʌİȚȡȓĮȢȘ ȖȞȫıȘȐȜȜȘȢȒȐȜȜȦȞȟȑȞȦȞȖȜȦııȫȞțĮȚȘİʌȓįȠıȘıİįȚʌȜȦȝĮIJȚțȒİȡȖĮıȓĮ

ǾțĮIJȐșİıȘIJȦȞĮȚIJȒıİȦȞșĮȖȓȞİIJĮȚĮʌȩȂĮȡIJȓȠȣȑȦȢȂĮǸȠȣ Ǻ ȂİİȚįȓțİȣıȘıIJȘ©ȋȇǾȂǹȉȅȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾȀǹǿȉȇǹȆǼǽǿȀǾǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾª 06FLQ³%DQNLQJDQG)LQDQFH´

ȈIJȠİȞȜȩȖȦʌȡȩȖȡĮȝȝĮȖȓȞȠȞIJĮȚįİțIJȠȓʌIJȣȤȚȠȪȤȠȚǹǼǿțĮȚȉǼǿIJȘȢȘȝİįĮʌȒȢȒĮȞIJȓıIJȠȚȤȦȞȠȝȠIJĮȖȫȞȚįȡȣȝȐIJȦȞ IJȘȢĮȜȜȠįĮʌȒȢIJȦȞȠʌȠȓȦȞȠIJȓIJȜȠȢȑȤİȚĮȞĮȖȞȦȡȚıșİȓĮʌȩIJȠǻȅǹȉǹȆȉȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮȜİȚIJȠȣȡȖİȓȝİIJȘȞȊǹ % ĭǼȀǺ¶ ȖȚĮIJȘȞȠʌȠȓĮİʌȓțİȚIJĮȚIJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȉȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮİȓȞĮȚįȚȐȡțİȚĮȢIJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞȝȘȞȫȞ IJȡȚȫȞİȟĮȝȒȞȦȞ țĮȚIJĮȝĮșȒȝĮIJĮĮȡȤȓȗȠȣȞIJȠȞȈİʌIJȑȝȕȡȚȠIJȠȣ ĬİȝİȜȚȫįȘıIJȠȚȤİȓĮIJȘȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢIJȦȞİȞįȚĮijİȡȠȝȑȞȦȞıȣȞȚıIJȠȪȞțĮIJȐijșȓȞȠȣıĮıİȚȡȐ IJȠIJİıIJ*0$7 •

ȠȖİȞȚțȩȢȕĮșȝȩȢʌIJȣȤȓȠȣ ȘıȣȞȑȞIJİȣȟȘ ȈȣȞİțIJȚȝȫȞIJĮȚİȟȐȜȜȠȣIJȠȆĮȞİʌȚıIJȒȝȚȠțĮȚIJȠȉȝȒȝĮʌȡȠȑȜİȣıȘȢȘȖȞȫıȘȐȜȜȘȢȒȐȜȜȦȞȟȑȞȦȞȖȜȦııȫȞțĮȚȘ İʌȓįȠıȘıİįȚʌȜȦȝĮIJȚțȒİȡȖĮıȓĮȉĮĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮIJȠȣ72()/țĮȚIJȠȣ*0$7șĮʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠıIJȑȜȜȠȞIJĮȚĮʌİȣșİȓĮȢ ıIJȠȉȝȒȝĮ>8QLYHUVLW\RI3LUDHXV'HSDUWPHQWRI%DQNLQJ )LQDQFLDO0DQDJHPHQW@ȝİIJȐĮʌȩĮȓIJȘȝĮIJȠȣȣʌȠȥȘijȓȠȣ ıIJȠȞijȠȡȑĮįȚİȟĮȖȦȖȒȢIJȦȞİȟİIJȐıİȦȞ>72()/',&RGHțĮȚ*0$7&RGH=&4+@ȅİIJȒıȚȠȢĮȡȚșȝȩȢIJȦȞ İȚıĮțIJȑȦȞıIJȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮıʌȠȣįȫȞȠȡȓȗİIJĮȚțĮIJ¶ĮȞȫIJİȡȠȩȡȚȠıİʌİȞȒȞIJĮ ȖȚĮțȐșİİȚįȓțİȣıȘ

ǾțĮIJȐșİıȘIJȦȞĮȚIJȒıİȦȞșĮȖȓȞİIJĮȚĮʌȩȂĮȡIJȓȠȣȑȦȢȂĮǸȠȣ ‡ȈIJȚȢǹʌȡȚȜȓȠȣȘȝȑȡĮȉȡȓIJȘțĮȚȫȡĮșĮįȚİȟĮȤșİȓİȞȘȝİȡȦIJȚțȒʌĮȡȠȣıȓĮıȘIJȠȣȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ıIJȘȞ ǹȓșȠȣıĮ ©ĭȚȜȚțȒȢ ǼIJĮȚȡİȓĮȢª ıIJȠ ǼȝʌȠȡȚțȩ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘIJȒȡȚȠǹșȘȞȫȞ ǹțĮįȘȝȓĮȢ ǹșȒȞĮ

ȈIJȚȢǹʌȡȚȜȓȠȣȘȝȑȡĮȉȡȓIJȘțĮȚȫȡĮșĮįȚİȟĮȤșİȓİȞȘȝİȡȦIJȚțȒʌĮȡȠȣıȓĮıȘIJȠȣȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ıIJȘȞǹȓșȠȣıĮȈȣȞİįȡȓȦȞ ǿıȩȖİȚȠȀĮȡĮȠȜȒțĮȚǻȘȝȘIJȡȓȠȣȆİȚȡĮȚȐȢ

īȚĮȑȞIJȣʌĮĮȚIJȒıİȦȞțĮȚʌȜȘȡȠijȠȡȚĮțȐijȣȜȜȐįȚĮȠȚİȞįȚĮijİȡȩȝİȞȠȚȝʌȠȡȠȪȞȞĮĮʌİȣșȪȞȠȞIJĮȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ ‡īȡĮȝȝĮIJİȓĮIJȠȣȂİIJĮʌIJȣȤȚĮțȠȪȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ IJȘȜ ȖȡĮijİȓȠ ID[ ǻȚİȪșȣȞıȘȀĮȡĮȠȜȒțĮȚǻȘȝȘIJȡȓȠȣȆİȚȡĮȚȐȢ ‡ǿıIJȠıİȜȓįĮȉȝȒȝĮIJȠȢKWWSZHE[UKXQLSLJU


(14) 10

THE

MASTER GUIDE

Πίνακας Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.uoa.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ www.ntua.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ www.auth.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.aueb.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.aua.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ www.asfa.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ www.panteion.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.unipi.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.ucg.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ www.uom.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.uowm.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ www.upatras.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ www.upelop.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ www.uoi.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ www.duth.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.uoc.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.tuc.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ www.aegean.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ IOΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.ionio.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.uth.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.hua.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.eap.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ihu.edu.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ www.aspete.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) www.teiher.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) www.teiath.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) www.teilam.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) www.teikoz.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) www.teiep.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) www.teithe.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) www.teiion.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ) www.teikav.edu.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) www.teikal.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ) www.teilar.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) www.teimes.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) www.teipat.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) www.teipir.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ) www.teiser.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (TΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) www.teihal.gr ___________________________________________________________________________________________________________________________


THE

MASTER

GUIDE

Υποτροφίες Αριστείας για μεταπτυχιακά στη Γαλλία

Πρόγραμμα Συγχρηματοδοτούμενων

Υποτροφιών VRIκα! Το πρόγραμμα VRIκα! είναι ένα πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο γνωρίζει αυξανόμενη επιτυχία με το πέρασμα του χρόνου. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και από κάποιες επιχειρήσεις ή ιδρύματα. Πρόσφατα στο πρόγραμμα προστέθηκαν και Ανώτατες Γαλλικές Σχολές. Προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους (μεταπτυχιακό, μάστερ εξειδίκευσης, MSc ή ΜΒΑ) στη Γαλλία. Το πρόγραμμα υποστηρίζει κατά προτεραιότητα κύκλους σπουδών στους τομείς της οικονομίας, της μηχανολογίας, της πληροφορικής ή των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας, της νομικής και της αρχιτεκτονικής, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλες επιστήμες.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ; Το πρόγραμμα VRIκα! είναι μία συνεργασία μεταξύ της Πρεσβείας της Γαλλίας και διάφορων φορέων, κυρίως εταιρειών, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Κάθε χρόνο, 5 υποτροφίες χρηματοδοτούνται πλήρως από τη Πρεσβεία, και άλλες συγχρηματοδοτούνται και από τους εταίρους τους. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι παρακάτω: Crédit Agricole S.A./Εμπορική Τράπεζα, DCNS, Groupama-Φοινίξ, Ίδρυμα Στασινόπουλου, MBDA καθώς και οι Ανώτερες Εμπορικές Σχολές ENPC School of International Management, EDHEC, Euromed Management & Grenoble Graduate School of Business. Η Air France προσφέρει στους 10 πρώτους υποψήφιους ένα αεροπορικό εισιτήριο για τη Γαλλία μετ’επιστροφής.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VRIκα!; Το πρόγραμμα VRIκα! απευθύνεται σε Έλληνες φοιτητές μεταξύ 22 και 28 ετών, οι οποίοι • Επιθυμούν να σπουδάσουν για πρώτη φορά στη Γαλλία, σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα, που παρέχει τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο από το Κράτος • Θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές – Master 2 ή ΜΒΑ • Έχουν κάποια γνώση της γαλλικής γλώσσας (δυνατότητα εγγραφής σε αγγλόφωνα ή δίγλωσσα πανεπιστημιακά τμήματα) Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι αρμόδιοι για την επιλογή και τον καθορισμό του προφίλ των υποτρόφων τους. Η επιτροπή που θα επιλέξει τους υποτρόφους δίνει έμφαση σε τρία βασικά κριτήρια: στην αριστεία, που είναι το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής, καθώς και στην ωριμότητα, και στη συνοχή του πλάνου καριέρας. Οι επιλεγμένοι υπότροφοι συνήθως σπουδάζουν στα καλύτερα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Γαλλίας, τα οποία αναγνωρίζονται διεθνώς.

ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ; Στην περίπτωση των υποτροφιών από εταιρείες, ιδρύματα ή την Πρεσβεία, το ποσό υποτροφία ανέρχεται στα 10.000 ευρώ. Στη περίπτωση των υποτροφιών από Ανώτατες Σχολές, οι υπότροφοι οφελούνται από μειώσεις διδάκτρων ανάλογες με τη προσφορά της κάθε Σχολής. Η Γαλλική Πρεσβεία προσδίδει σε όλους τους επιλεγμένους φοιτητές την ιδιότητα του Υποτρόφου της Γαλλικής Κυβέρνησης που συνίσταται στη βοήθεια για την εγκατάσταση τους στη Γαλλία καθώς και στην ασφαλιστική κάλυψη και στην προσωπική παρακολούθηση της ακαδημαϊκής πορείας τους από τον εθνικό οργανισμό μέριμνας και διαχείρισης των φοιτητών (CNOUS).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πέρα από την χρηματοδότηση, η επιχείρηση-εταίρος μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει στον ή στους υποτρόφους που έχουνε επιλεγεί μια επαγγελματική πρακτική. Οι μεταπτυχιακές σπουδές επίπεδου Μ2 ή αναλόγου επίπεδου στη Γαλλία εύκολα μπορούν να αποτελέσουν την αρχή μιας διεθνούς σταδιοδρομίας. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, οι υπότροφοι πολύ συχνά απορροφώνται από πολυεθνικές εταιρίες και διεθνείς οργανισμούς.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VRIκα! 2011/2012; • 15 Μαρτίου – 15 Μαΐου 2011: υποβολή αιτήσεων (οι προθεσμίες για τις υποτροφίες «VRIκα! – Ίδρυμα Στασινοπούλου» γίνονται μέχρι την 1η Μαϊου, καθώς και οι προθεσμίες για τις υποτροφίες VRIκα! των συμμετεχόντων Σχολών εξαρτώνται από τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων της κάθε Σχολής). Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.vrika.org/. • Ιούνιος 2011: κύκλοι επιλογής υποτρόφων και ενδεχόμενες συνεντεύξεις μεταξύ επιλεγμένων του πρώτου κύκλου και των φορέων (1η – 15 Ιουνίου 2011) • Αρχές Ιουλίου 2011: επίσημα αποτελέσματα • Ιούλιος 2011: κατάθεση φακέλων • Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011: αναχώρηση για τη Γαλλία Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα εύχεται σε όλους τους υποψήφιους καλή επιτυχία και ευχαριστεί θερμά τους συνεργάτες που υποστηρίζουν συνεχώς το πρόγραμμα VRIκα!.

11

(15)


(16) 12

THE

MASTER GUIDE

Εκπαιδευτικές Επιλογές στην Εποχή της Κρίσης:

To Πλεονέκτημα της Ψυχολογίας Η Ελληνική κοινωνία στο σύνολο της βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που βίωσε ποτέ αυτός ο τόπος, ιδιαίτερα μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Παγιωμένες τακτικές και συνθήκες ζωής, αλλά και αντιλήψεις που σχετίζονται τόσο με την προσωπική όσο και την επαγγελματική μας ανάπτυξη, σείονται συθέμελα ή εξαναγκάζονται σε αλλαγή. Ο πυρήνας, για παράδειγμα, του μεταπολιτευτικού Ελληνικού Κράτους, το Δημόσιο, το όνειρο των περισσοτέρων Ελληνικών οικογενειών για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους, αποσυντίθεται και διαλύεται. Η ιδιωτική αγορά γίνεται σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον, ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απαιτητική. Δεν αρκεί πια η απόκτηση ενός πρώτου πτυχίου σε κάποιον τομέα. Η εξειδίκευση με μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η ορθολογική επιλογή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η συστηματική δόμηση εμπειριών και γνώσης, αλλά ακόμα περισσότερο η ποιότητα και το εύρος των γνώσεων που αποκόμισε ο επαγγελματίας τόσο στο πρώτο του πτυχίο, όσο και στο μεταπτυχιακό του, αποτελούν τα στοιχεία που κατά βάση θα καθορίσουν το μέγεθος της επιτυχίας του στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ελλάδα. Κωνσταντίνος Παππάς Διευθυντής Διοίκησης ΙCPS*

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει βέβαια το αντικείμενο σπουδών. Παλαιά επαγγελματικά «κάστρα» έχουν κορεστεί και εγκαταλείπονται. Όσο πιο ευέλικτο είναι το αντικείμενο εκπαίδευσης, τόσο πιο εύκολα μπορεί να ταιριάξει με διάφορες προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τόσο περισσότερες οι ανάγκες που μπορεί να καλύψει σε ένα σύγχρονο οργανισμό.

Η επιστήμη της Ψυχολογίας, αποτελεί ένα από τα πιο ευέλικτα αντικείμενα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, που διαφαίνεται ότι θα βρεθεί σε πολύ καλή θέση στην κλίμακα της επαγγελματικής αποκατάστασης τα επόμενα χρόνια. Η ανάγκη για συμβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολόγους, λόγω των επιπτώσεων της κρίσης, αναμένεται δυστυχώς ή ευτυχώς να αυξηθεί. Οι κρατικές υπηρεσίες, ακολουθώντας τα πρότυπα των δυτικών κρατών, θα αναγκαστούν να προσλάβουν περισσότερους οικονομικούς ψυχολόγους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τάσεις φοροδιαφυγής και να αναπτύξουν τη συνεργασία με τους πολίτες, οι διάφοροι οργανισμοί θα αναζητήσουν τη στήριξη οργανωτικών ψυχολόγων στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν το άγχος και την πίεση της κρίσης, φορείς υγείας και νοσοκομεία θα πρέπει να συνεργαστούν με ψυχολόγους υγείας για την προώθηση συμπεριφορών υγείας στο ευρύ κοινό και φυσικά ο ρόλος των παιδοψυχολόγων στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων συμπεριφορών που θα εκδηλώνουν τα παιδιά, μιμούμενα τα σύγχρονα πρότυπα, θα γίνει ακόμα πιο σημαντικός. Αναμφίβολα λοιπόν, σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, η ευελιξία που χαρακτηρίζει την επιστήμη της ψυχολογίας με όλες τις σχετικές εξειδικεύσεις της, την καθιστά μια από τις πιο έξυπνες επιλογές τόσο για προπτυχιακές, όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές, και μπορεί να καθορίσει την επαγγελματική επιτυχία ακόμα και σε ένα τόσο ευμετάβλητο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

*Το ICPS είναι Κολλέγιο – Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης το οποίο εξειδικεύεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες και προσφέρει μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, προγράμματα εκπαίδευσης στην Παιδοψυχολογία, τη Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία, την Ψυχολογία της Υγείας και άλλα, τα οποία και οδηγούν στους Μεταπτυχιακούς τίτλους των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων.


MǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǼǿǻǿȀǼȊȈǾȈ (Ȃ.Sc.) ȆȁǾȇȅȊȈ ĭȅǿȉǾȈǾȈ ȈȉǾȃ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾ ǼȆǿȈȉǾȂǾ ȈǼǿȇǹ ǼǿȈǹīȍīǾȈ 2 0 1 1 ȉȠ ȂİIJĮʌIJȣȤȚĮțȩ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ǼȚįȓțİȣıȘȢ (M.Sc.) ȆȜȒȡȠȣȢ ĭȠȓIJȘıȘȢ, IJȠȣ ȉμȒμĮIJȠȢ ȅȚțȠȞȠμȚțȒȢ ǼʌȚıIJȒμȘȢ, İȓȞĮȚ IJȠ ʌȡȫIJȠ IJȠȣ İȓįȠȣȢ IJȠȣ ʌȠȣ ȠȡȖĮȞȫșȘțİ ıIJȘ ȤȫȡĮ μĮȢ IJȠ 1978 ıİ ıȪȖȤȡȠȞİȢ ȕȐıİȚȢ. ǹʌȩ IJȘȞ ȓįȡȣıȒ IJȠȣ, ĮȟȚȠȜȠȖİȓIJĮȚ, țĮIJȐ țȠȚȞȒ ʌĮȡĮįȠȤȒ, ȦȢ IJȠ țȠȡȣijĮȓȠ μİIJĮʌIJȣȤȚĮțȩ ʌȡȩȖȡĮμμĮ IJȠȣ İȓįȠȣȢ IJȠȣ ıIJȘ ȤȫȡĮ μĮȢ țĮȚ ȑȞĮ Įʌȩ IJĮ țĮȜȪIJİȡĮ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ. ȉȠ ȆȡȩȖȡĮμμĮ ʌȡȠıijȑȡİȚ įȪȠ KĮIJİȣșȪȞıİȚȢ: -ȀĮIJİȪșȣȞıȘ ȅȚțȠȞȠμȚțȒȢ ĬİȦȡȓĮȢ -ȀĮIJİȪșȣȞıȘ ǼijĮȡμȠıμȑȞȘȢ ȅȚțȠȞȠμȚțȒȢ & ȋȡȘμĮIJȠȠȚțȠȞȠμȚțȒȢ ȀĮIJĮȜȘțIJȚțȒ ǾμİȡȠμȘȞȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ǹȚIJȒıİȦȞ: 15 ǿȠȣȞȓȠȣ 2011

ǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ (Ph.D.) Ȉȉǹ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǹ ȈǼǿȇǹ ǼǿȈǹīȍīǾȈ 2 0 1 1 ȉȠ ǻȚįĮțIJȠȡȚțȩ ȆȡȩȖȡĮμμĮ İȓȞĮȚ IJȠ ʌȡȫIJȠ ʌȠȣ ȠȡȖĮȞȫșȘțİ ıIJȘ ȤȫȡĮ μĮȢ ʌȐȞȦ ıİ ıȪȖȤȡȠȞİȢ ȕȐıİȚȢ. ȁİȚIJȠȣȡȖİȓ Įʌȩ IJȠ 1978 țĮȚ țĮIJĮIJȐııİIJĮȚ ĮȞȐμİıĮ ıIJĮ ʌȚȠ ȠȡȖĮȞȦμȑȞĮ įȚįĮțIJȠȡȚțȐ ʌȡȠȖȡȐμμĮIJĮ ʌȠȣ ʌȡȠıijȑȡȠȞIJĮȚ Įʌȩ įȚĮțİțȡȚμȑȞĮ ȆĮȞİʌȚıIJȒμȚĮ IJȘȢ ǼȣȡȫʌȘȢ. ȀĮIJĮȜȘțIJȚțȒ ǾμİȡȠμȘȞȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ǹȚIJȒıİȦȞ: 30 ǿȠȣȞȓȠȣ 2011

ȈȊȃǼȋǾȈ ȇȅǾ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǼȍȃ & ȆȇȅȈĭȅȇȍȃ ĬǼȈǼȍȃ Ȉȉȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǻȚİȣșȣȞIJȒȢ ȆȡȠȖȡȐμμĮIJȠȢ: ȀĮșȘȖȘIJȒȢ Ȁ. īȐIJıȚȠȢ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ: IıIJȠıİȜȓįĮ: www.econ.aueb.gr īȡĮμμĮIJİȓĮ ȆȡȠȖȡȐμμĮIJȠȢ: ǼȣİȜʌȓįȦȞ 47ǹ țĮȚ ȁİȣțȐįȠȢ 33, 11362 ǹșȒȞĮ, 7ȠȢ ȩȡȠijȠȢ, ȖȡĮijİȓȠ 705 ȊʌİȪșȣȞİȢ īȡĮμμĮIJİȓĮȢ: ț.ț. Ȃ. ȂĮȡȩȖȚĮȞȞȘ, Ǻ. ǺĮȜȚȫIJȘ, ȉȘȜ: 210 8203617, 210 8203644, Fax: 210 8828655

http://www.econ.aueb.gr


OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί το μοναδικό αμιγώς Στατιστικό Τμήμα της χώρας. Με σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα, προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου έχοντας ως κύρια κατεύθυνση την εκπαίδευση επιστημόνων από διάφορες επιστημονικές περιοχές στις μεθόδους της Στατιστικής και στις εφαρμογές της στις περιοχές της Εκπαίδευσης, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Κτηματαγοράς, της Ιατρικής και Φαρμακευτικής καθώς και της Λήψης Αποφάσεων, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές για επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην επιστήμη τους. Το Τμήμα Στατιστικής προσφέρει τα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα για εκπαίδευση και ένα επιπλέον εξάμηνο για την εκπόνηση διατριβής. Απευθύνεται σε πτυχιούχους που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Στατιστικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα με επιπλέον χρόνο για υποχρεωτική μεταπτυχιακή εργασία. Περιλαμβάνει πέντε ανεξάρτητες κατευθύνσεις που συνδυάζουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και είναι οι εξής: å ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών å Στατιστικές Μέθοδοι στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ å Στατιστικές Μέθοδοι στην ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ å Στατιστικές Μέθοδοι στην ΙΑΤΡΙΚΗ και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ å Ποσοτικές Μέθοδοι στη ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Γιατί πρέπει κάποιος να επιλέξει το Μεταπτυχιακό Τμήμα Στατιστικής Διδασκαλία και Μάθηση Το Τμήμα Στατιστικής παρακολουθεί συνεχώς και βελτιώνει το ποιοτικό επίπεδο της διδασκαλίας. Προσφέρει ευκαιρίες βελτίωσης των δεξιοτήτων των φοιτητών. Εισάγει και αναπτύσσει νέα και καινοτόμα μαθήματα προκειμένου ο απόφοιτος να αντιμετωπίσει τις νέες εξελίξεις στην επιστήμη. Για το λόγο αυτό αποτελεί πολύ σημαντική διαδικασία η συνεχής παρακολούθηση και αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες Ένα πλήθος υπηρεσιών (ηλεκτρονικές βάσεις, περιοδικά, στατιστικά δεδομένα) βρίσκονται στη διάθεση του μεταπτυχιακού φοιτητή, προκειμένου αυτός να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.

Εργαστήρια Τμήματος Στατιστικής

Αγαπητοί υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με διάφορες εξειδικεύσεις, με στόχο οι επιστήμονες διαφόρων γνωστικών πεδίων, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία και τις πιο ενδεδειγμένες μεθοδολογίες ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας τους. Οι εξειδικεύσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι Πλήρους Φοίτησης (Full – Time), διάρκειας ενός έτους, και Μερικής Φοίτησης (Part – Time), διάρκειας δυο ετών. Το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό είναι υψηλού επιπέδου, ενώ διαλέξεις κάνουν και ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διεθνούς κύρους. Οι απόφοιτοί μας διευρύνοντας το πεδίο των γνώσεών τους αυξάνουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας, ενώ πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού μας είναι ήδη έμπειρα στελέχη σε διάφορους νευραλγικούς κλάδους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Πολλοί απόφοιτοί μας, επίσης, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Διδακτορικό επίπεδο στο Τμήμα μας ή σε άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις σπουδές σας, πρόοδο και συνεχή ανέλιξη.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πρόσβαση στα υψηλής ποιότητας εργαστήρια του Τμήματος. Τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του Τμήματος Στατιστικής βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών κάτω από την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Κάθε χρόνο το Τμήμα Στατιστικής επενδύει σε αγορά λογισμικού και προβαίνει σε ανανέωση των υποδομών των εργαστηρίων, έτσι ώστε να εξασφαλίζει στο φοιτητή το καλύτερο περιβάλλον για μάθηση και έρευνα.

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής

Περισσότερες Πληροφορίες

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Τ.K. 11362 ΑΘΗΝΑ 2ος όροφος, γραφείο 207 - Τηλ. 210-8203681, Fax: 210-8203692 e-mail: masterst@aueb.gr, web page: www.stat-athens.aueb.gr

Αιτήσεις Απρίλιος - Μάϊος

Νίκος Φράγκος Καθηγητής


UNIVERCITY

GUIDE volume 23

|| ά μ ε ιν σ || ο ρ τ α έ θ || s t n e v e || ίο λ ιβ β έξοδος


UNIVERCITY

20

È Å Á Ô Ñ Ï

ΜΑΡΤΙΟΣ ‘11

παραστάσεις που δεν πρέπει να χάσετε Τσέχωφ-Κνίπερ:

Η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία

Η παράσταση αφηγείται μια ιστορία αγάπης που διήρκεσε έξι χρόνια και καταγράφηκε σε 800 περίπου ερωτικές επιστολές. Αυτός είναι ο 38χρονος ήδη διάσημος συγγραφέας Άντον Τσέχωφ κι εκείνη η νέα ηθοποιός και ιδρυτικό μέλος του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, Όλγα Κνίπερ. Η γνωριμία τους, τον Απρίλιο του 1898 στην ανάγνωση του «Γλάρου», εξελίχθηκε σε φιλία, στη συνέχεια σε ερωτική σχέση και τέλος σε γάμο, που κράτησε μέχρι τον θάνατο του συγγραφέα το 1904. Η αναγκαστική απόσταση που τους χωρίζει, καθώς ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας σε προχωρημένο στάδιο φυματίωσης ζει αναγκαστικά στη Γιάλτα, ενώ η ηθοποιός παίζει στο θέατρο στη Μόσχα, καταγράφεται άλλοτε δραματικά κι άλλοτε με το έξοχο χιούμορ που τους διακρίνει, στην αλληλογραφία τους. Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε το Μάιο του 2010 στην έδρα της θεατρικής εταιρείας «Πόλις», στην Ερμούπολη της Σύρου, στο Θέατρο Απόλλων.

Η θεατρική μορφή προέκυψε από τις πρόβες της ομάδας, με αφορμή το έργο της Carol Rocamora: Παίρνω το χέρι σας στο δικό μου (I take your hand in mine) σε μετάφραση της Χριστίνας Μπάμπου- Παγκουρέλη και υλικό από βιογραφίες του Τσέχωφ, τα διηγήματά του, το σύνολο της αλληλογραφίας του, αναμνήσεις της Κνίπερ κά.

Δραματουργική επεξεργασία: Θεατρική Εταιρεία «Πόλις» Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη Σκηνικά - Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ Κίνηση: Νικολέτα Ξεναρίου Μουσική: Απόστολος Λεβεντόπουλος Φωτισμοί: Βασίλης Κλωτσοτήρας Σκηνοθέτης: Ελένη Γεωργοπούλου Ηθοποιοί: Αιμιλία Βάλβη, Κωνσταντής Μιζάρας

Βασισμένο στην αλληλογραφία του Άντον Τσέχωφ με την Όλγα Κνίπερ Έναρξη: 24/01/2011

Λήξη: 29/03/2011

Θέατρο: 104 ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Θεμιστοκλέους 104 - Τηλ.:+302103826185 http://chekhovsletters.blogspot.com/2011/01/blog-post.html Πρόγραμμα: Παρασκευή: 21.30, Σάββατο: 21.30, Κυριακή 20:00 Εισιτήρια: κανονικό: 15€, φοιτητικό: 10€ (Παρασκευή ενιαίο: 10€)

ΒΙΒΛΙΟ ΡΟΥΘ ΡΕΝΤΕΛ

ΟΥΙΛΙΑΜ ΦΟΚΝΕΡ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ

ΕΜΜΟΝΗ

ΙΕΡΟ

Ο επιθεωρητής Γουέξφορντ το είχε πάρει σχεδόν απόφαση• δεν θα ξαναέβλεπε την κοντή μυώδη φιγούρα του Έρικ Τάργκο. Αλλά να που ξαναεμφανίστηκε στο Κίνγκσμαρκχαμ, στην έδρα του επιθεωρητή, με το ίδιο αλαζονικό στιλ και το ίδιο κορδωτό περπάτημα. Τα φαντάσματα του παρελθόντος ξυπνούν, και ο Γουέξφορντ θα αναγκαστεί να τα αντιμετωπίσει: Πριν χρόνια, όταν ήταν ακόμη νεαρός αξιωματικός, μια γυναίκα βρίσκεται στραγγαλισμένη στην κρεβατοκάμαρά της. Δεν περνά πολύς καιρός και άλλη μια γυναίκα εντοπίζεται νεκρή. Έχει δολοφονηθεί με τον ίδιο τρόπο. Οι υποθέσεις αυτές μένουν ανεξιχνίαστες, αν και το ένστικτο του επιθεωρητή τον οδηγεί στον Έρικ Τάργκο – έναν ψυχοπαθή που θα σκοτώσει ξανά. Με αφορμή την επίλυση μιας καινούργιας υπόθεσης, ο γηραιός επιθεωρητής ανατρέχει στο ξεκίνημα της καριέρας του και στον έρωτά του με τη γυναίκα που έμελλε να γίνει σύζυγός του για να ανακαλύψει πως το παρελθόν είναι ένα στοιχειωμένο μέρος που αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παρόν. Η Ρουθ Ρέντελ θεωρείται η κορυφαία εν ζωή βρετανίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Κάθε νέο της βιβλίο εξαντλείται με το που θα κυκλοφορήσει. Έχει γράψει πάνω από 50 μυθιστορήματα και έχει βραβευτεί επανειλημμένα για το έργο της (βραβείο Edgar Allan Poe, Gold Dagger, Sunday Times Literary Award). Το 1997 της απονεμήθηκε ο τίτλος της βαρόνης. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ κυκλοφορούν τα βιβλία της: Η κουρτίνα της μνήμης και άλλες ιστορίες, Πικρό τέλος, Το ροτβάιλερ, Θαμμένα μυστικά, Ο Μινώταυρος, Πορτομπέλο.

Μπορεί η κυκλοφορία του Ιερού να δίχασε τους κριτικούς της εποχής, αλλά ογδόντα χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση οι αναρίθμητοι αναγνώστες του μεγαλύτερου αμερικανού συγγραφέα του πρώτου μισού του 20ού αιώνα το διαβάζουν και το ξαναδιαβάζουν. Γιατί; Η απάντηση είναι κοινότοπη – όμως δεν υπάρχει καλύτερη. Το Ιερό είναι Φόκνερ και μάλιστα Φόκνερ πρώτης κατηγορίας: στο ύφος, στη θεματολογία, στην ανάπτυξη, στην ατμόσφαιρα, ακόμα και στην τοπογραφία και τη διαμόρφωση των χαρακτήρων.

ΜΑΥΡΕΣ ΟΧΙΕΣ ΜΑΣ ΖΩΣΑΝΕ

Σειρά: Αστυνομικό || Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής ISBN: 978-960-501-163-5, τιμή: 16,60 €, σελ.: 384 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Σειρά: Αριστουργήματα του 20ού αιώνα Μετάφραση: Ιωάννα Καρατζαφέρη || Πρόλογος: Αναστάσης Βιστωνίτης ISBN: 978-960-455-789-9, τιμή: 16,60 €, σελ.: 352

Αναστάσης Βιστωνίτης Το Ιερό, που πρωτοεκδόθηκε το 1931, είναι σε πρώτη ανάγνωση μια αστυνομική ιστορία. Πυρήνας της ο βιασμός μιας φοιτήτριας από έναν γκάνγκστερ. Πρωταγωνιστής ένας κόσμος βίαιος, χυδαίος και αδυσώπητα σκληρός, ο αμερικάνικος Νότος σε παροξυσμό. Ο Φόκνερ ξεγυμνώνει την ανθρώπινη φύση και το φοβερό σκοτάδι της ψυχής απογειώνοντας το παλπ σε μυθιστορηματική τραγωδία.

Γιατί ένας γιατρός εντατικολόγος από νοσοκομείο της Αθήνας παίρνει απόσπαση σ’ ένα Κέντρο Υγείας της επαρχίας; Γιατί από το ίδιο νοσοκομείο εξαφανίζεται ένα πτώμα; Γιατί ένας απόστρατος της Κορέας εισάγεται επειγόντως στο νοσοκομείο; Γιατί ένα υπόγειο πολυκατοικίας στην Κυψέλη δημιουργεί υποψίες εγκληματικών ενεργειών; Γιατί ένα ασθενοφόρο όχημα φέρει την επιγραφή «μαύρες οχιές μας ζώσανε»; Αστυνομία, Λιμενικό, κανάλια, τηλεντετέκτιβ, εγκληματολόγοι, κρυφοκαμεράκηδες, ψυχολόγοι, αστρολόγοι, σεξολόγοι, ινδοί δότες νεφρών, νεκροπομποί, ακόμα και πραγματογνώμονες θαυματουργών λειψάνων στο κυνήγι των απαντήσεων. Ο αστυνόμος Κωσταβάρας και ο αρχιφύλακας Θρουμουλόπουλος αναλαμβάνουν την πιο σημαντική υπόθεση της καριέρας τους. Θα κατορθώσουν όμως να τη διαλευκάνουν; Ένας θεότρελος θίασος που πρωταγωνιστεί στο αλαλούμ της σύγχρονης νεοελληνικής καθημερινότητας.

Σειρά: Ελληνική πεζογραφία Υπεύθυνη σειράς: Ελένη Μπούρα Καλλιτεχνικός σχεδιασμός: Γιάννης Κουρούδης / k2design ISBN: 978-960-501-228-1, σελ.: 424, τιμή: 16,60€


UNIVERCITY

ΜΑΡΤΙΟΣ ‘11

21

CÉNEMA ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ … ΕΝΑ ΜΩΡΟ O Νώντας, ένας 50άρης, άνθρωπος της νύχτας-κοινώς "λαμόγιο", σταματά με το αυτοκίνητό του κάπου στο πουθενά, για να κάνει την ανάγκη του. "Άνθρωπος από κάτω!"... ακούγεται μια φωνή και κάπως έτσι γνωρίζει τον Αλκιβιάδη, ένα συμπαθή νοικοκύρη που χρωστάει παντού, που τον απατά η γυναίκα του, που δεν απέκτησε ποτέ παιδιά και για όλους αυτούς τους λόγους έχει δεθεί στις γραμμές του τρένου για να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο Νώντας, που ταξιδεύει με σκοπό να βρει τη μητέρα της Περσεφόνης, του μωρού που του έχει "φορτώσει" κάποια από τις πρώην του, θα ελευθερώσει τον Αλκιβιάδη και θα τον πάρει μαζί του - θέλει δε θέλει. Έτσι, κάπου μεταξύ σέξι εσωρούχων, πρώην ερωμένων, άπιστης συζύγου και ένοχου κουμπάρου, συμβαίνουν μπερδέματα, ανατροπές αλλά και εξελίξεις που φέρνουν τα πάνω κάτω.

UNKNOWN Ο Δρ. Μάρτιν Χάρις (Liam Neeson) ξυπνάει μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα στο Βερολίνο ανακαλύπτοντας ότι η γυναίκα του ξαφνικά δεν τον αναγνωρίζει και είναι με έναν άλλο άντρα ο οποίος έχει σφετεριστεί τη δική του ταυτότητα. Καμία αρχή δεν τον πιστεύει και ταυτόχρονα βρίσκετε κυνηγημένος από μυστηριώδη επίδοξους δολοφόνους του, είναι μόνος του, κουρασμένος και φυγάς. Στο πρόσωπο μιας άγνωστης βρίσκει έναν ιδιαίτερο σύμμαχο στη περιπέτεια του η οποία θα τον οδηγήσει σε ένα θανατηφόρο μυστήριο, να αμφισβητεί τη λογική του και την ίδια του τη ταυτότητα. Μέχρι που μπορεί να φτάσει για να ανακαλύψει την αλήθεια; Σενάριο: JAUME COLLET-SERRA Σκηνοθεσία: OLIVER BUTCHER, STEPHEN CORNWELL Ηθοποιοί: LIAM NEESON, JANUARY JONES, DIANE KRUGER, FRANK LANGELLA, AIDAN QUINN

LONDON BOULEVARD Το London Boulevard είναι η ιστορία ενός κατάδικου ο οποίος έχει μόλις αποφυλακιστεί και αναζητά μια ήρεμη ζωή. Ερωτεύεται όμως μια ανερχόμενη στάρλετ του σινεμά και εμπλέκετε σε ένα γκανγκστερικό παιχνίδι που απειλεί όχι μόνο την ελευθερία του αλλά και τη ζωή του. Σενάριο - Σκηνοθεσία: WILLIAM MONAHAN Παίζουν: COLIN FARRELL, KEIRA KNIGHTLEY, RAY WINSTONE

Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΖΑΠΑΤΙΝΑΣ Ηθοποιοί: ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΚΗΣ ΜΠΟΥΛΑΣ, ΤΖΟΙΣ ΕΥΕΙΔΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΩΜΑΙΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΞΕΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚέΡδΙΣΕ

1 ΔΙΠλή πρόσκληση

Óôåßëå ΤΩΡΑ óôï info@universitypress.gr, ένα e-mail γράφοντας τη λέξη CINEMA και το ïíïìáôåðþíõìü óïõ και κέρδισε αμέσως 2 εισιτήρια για την ταινία της αρεσκείας σου στις αίθουσες του VILLAGE Φαλήρου. Κερδίζουν οι πρώτοι 50 || Τηρείται σειρά προτεραιότητας

011

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ eως 2 .3.2

5

Η UNIVERSITY PRESS σε συνεργασία με τα VILLAGE CIMENAS του Φαλήρου, προβάλλουν μία φορά το μήνα, μία Blockbuster ταινία, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα GOLD CLASS.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο INFO@UNIVERSITYPRESS.GR έως 25.3.2011 Στο προηγούμενο secret movie είδαμε την ταινία «TRUE GRIT»

Οι πρώτοι 18 που θα στείλουν ένα e-mail με τη λέξη SECRET MOVIE, το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας τους, στο info@universitypress.gr, θα κερδίσουν μία πρόσκληση 2 ατόμων για το επόμενο SECRET MOVIE.


UNIVERCITY

22

ΜΑΡΤΙΟΣ ‘11

ΝΥΧΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ Για ένα ποτάκι...

ΑΘΗΝΑ 47 Σκουφά 47, Κολωνάκι Τηλ: 2103392354 3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ Σκουφά 73, Κολωνάκι Τηλ: 2103604400 Ανακαινισμένο και έτοιμο για νέα φοιτητικά parties. BIG APPLE Σκουφά 69 Κολωνάκι Τηλ: 2103643820 ΑΜΠΑΡΙΖΑ Λέκκα 14, Σύνταγμα Τηλ: 2103257644 HIGGS Ευπολίδος 4 & Απελλού 2, Πλ. Κοτζιά Τηλ: 2103247679 KEY BAR Πραξιτέλους 37 Τηλ: 2103230380 SIX D.O.G.S. Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι Τηλ: 2103210510 TOY CAFE Καρύτση 10, Πλ. Καρύτση Τηλ: 2103311555 USE Πλ. Καρύτση 5 Τηλ: 2103235993 BAIRES Σίνα 21 & Σκουφά Τηλ: 2103635458 CITY Χάρητος 43 Τηλ: 2107228910 ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ Δελφών 5, Κολωνάκι Τηλ: 2103608 ΣΚΟΥΦΑΚΙ Σκουφά 47-49, Κολωνάκι Τηλ: 2103645888 ΙΛΙΣΙΑ QUIERO Αντήνορος 46 (δίπλα στο «Caravel») Τηλ: 2117100378 SUI GENERIS Βεντήρη 7, Χίλτον Τηλ: 2107217814 MOJO CLUB Παπαδιαμαντοπούλου 36 - 2107757033 NOSTOS CLUB Χατζηγιάννη Μέξη 6 - 2107241562 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ENZZO DE CUBA Αγ. Παρασκευής 70 Τηλ: 2105782000 INTRO COFFEE BAR Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλεξάνδρου, Πλ. Περιστερίου Τηλ: 2105759442 ΠΑΤΑΤΡΑΚ Μεγ. Αλεξάνδρου 94 & Επικούρου Τηλ: 210 5772979 IGODO Μεγ. Αλεξάνδρου 71 Τηλ: 2105746414 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ BLUES Πανόρμου 20 Τηλ: 2106437667 SANTA BOTELLA Πανόρμου 115Α Τηλ: 2106981032 ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Πανόρμου 113 Τηλ: 2106911672 MARABOU Πανόρμου 113 Τηλ: 2106910797 ΜΠΡΙΚΙ Δορυλαίου 6, Πλ. Μαβίλη Τηλ: 2106452380 SAXO Πανόρμου 117Β & Λεωφ. Κηφισίας Τηλ: 2106980324 ΓΚΑΖΙ ALLEYCAT Κωνσταντινουπόλεως 50 Τηλ: 2103454406 MAD - CLOSER Δεκελέων 12 Τηλ: 2103462027, 2103427730 INTREPID FOX Τριπτολέμου 30 Τηλ: 2103466055

BARMAMMOTHBAR Ελασιδών 5Α & Κλεάνθους Τηλ: 2103456822 SECOND SKIN Κωνσταντινουπόλεως 78 & Ιερά Οδός Τηλ: 6974140013 ΓΚΑΖΑΚΙ Τριπτολέμου 31 Τηλ: 2103460901 HIVE Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων Τηλ: 2103477444 CODE Τριπτολέμου 35 Τηλ: 2103458110 FANTASEED Τριπτολέμου 8 Τηλ: 6972220530 GASOLINE Γαργηττίων 23Α Τηλ: 2103469396 HOXTON Βουτάδων 42 Τηλ: 2103413395 NATARAJA Ιάκχου 23 Τηλ: 2103453447, 6936780665. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ελασιδών & Κλεάνθους 8 Τηλ: 2103458534 SWING Ιάκχου & Ευμολπιδών Τηλ: 2103451518 ΤΩΡΑ Κ44 Κωνσταντινουπόλεως 44 Τηλ: 2103423560 WHITE NOISE Ευμολπίδων 20 Τηλ: 2114003381, 6907778889

ΕΞΑΡΧΕΙΑ BAT CITY Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 Τηλ: 2106401666 BOX Κωλέττη 4 Τηλ: 2103847597 CAFEINA Ακαδημίας & Ζωοδ. Πηγής Τηλ: 2103841460 CIRCUS Ναυαρίνου 11 Τηλ: 2103615255 FLORAL - BOOKS + COFEE Θεμιστοκλέους 80 Τηλ: 2103800070 GINGER ALE Πλ. Εξαρχείων Τηλ: 2103301246 ROI MAT Σολωμού 17 Τηλ: 2103330505 SKULL Ιπποκράτους & Λ. Κατσώνη 11 Τηλ: 6936457453 UNDERWORLD GENESIS Ιπποκράτους 56 Τηλ: 6972802171 WUNDERBAR Θεμιστοκλέους 80 Τηλ: 2103818577 ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ Σόλωνος 123 Τηλ: 2103840559 ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ Μπενάκη 87 Τηλ: 2103813685 ΡΕΣΙΤΑΛ Ερεσσού 64 και Θεμιστοκλέους Τηλ: 2103805556 ΤΡΑΛΑΛΑ Ασκληπιού 45 Τηλ: 2103628066 ΧΑΡΤΕΣ Βαλτετσίου 35 & Ζ. Πηγής Τηλ: 2103304778

Για μεζέ με την παρέα... ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ Δ. Πλακεντίας 120 Τηλ: 2106990920 ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ Χρ. Παπαδόπουλου 8,Τηλ: 2106453334 ΡΑΚΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Πανόρμου 53-54 Τηλ: 2106990920 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Έβρου 40 Τηλ: 2107777742, 2107776096 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Λασκαρίδου 7 & Λουίζης Ριανκούρ Τηλ: 2106984057 ΣΟΥΡΩΔΕΙΟΝ Αλέξη Παυλή 37Η, (ΜΕΤΡΟ Πανόρμου) Τηλ: 2106913552

Σκουφά 73, Κολωνάκι - ΤΗΛ.: 2103604400

ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ 54 Πανόρμου 54 & Ευρυτανίας Τηλ: 2130279069

ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΒΟΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 25-27 ΜΕΖΕΔΡΑ Γρηγορίου Κυδωνιών, Πλ. Ειρήνης ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑΝΤΕΣ Βαλτετσίου 44 Τηλ: 2103301369 ΡΙΦΙΦΙ Εμ. Μπενάκη 69 Α & Βαλτετσίου Τηλ: 2103300237 ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Στουρνάρη 41 Τηλ: 2103807061 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Εμμ. Μπενάκη 94 Τηλ: 2103824138 ΛΕΥΚΑ Μαυρομιχάλη 121 Τηλ: 2103614038 TIVOLI Εμμ. Μπενάκη 34 ΤΡΑΜ Μαυρομιχάλη 168 Τηλ: 2106459094 ΙΛΙΣΙΑ ΙΛΙΣΟΣ Μιχαλακοπούλου 52 Τηλ: 2107244545 ΣΚΑΛΑΚΙΑ Αιγινήτου 32 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΣΠΡΟ ΠΙΑΤΟ Λ. Παπάγου & Χερσικράτους 8 - 2107782189 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΥΛΗ Ταγμ. Πλέσσα 14 & Δοϊράνης - 2109404334 ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Λ. Συγγρού 338 - 2109429610 ΠΑΡΑΓΑΔΙ Σαλαμίνος 66 - 2109593402 ΠΑΤΡΙΚΟ Δοϊράνης 119 - 2109590364 ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ιφιγενείας 92 - 2109569492 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 9ον ΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟΝ Πλ. Πλαστήρα 9 - 2107562564 ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗ Υμηττού 253 & Βίνγκελμαν 3 - 2107017404 ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ Υμηττού 130 - 2107568555 ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ Πολυδάμαντος 19 - 2107525777 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Σωκράτους & Κύπρου - 2104972194 ΧΑΪΔΑΡΙ ΚΟΥΝΕΛΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ανθέων 1 & Νίκης - 2105820820

ΨΥΡΡΗ ΑΛΛΟΤΙΝΕΣ ΜΟΥ ΕΠΟΧΕΣ Αγ. Αναργύρων 22 - 2103215203 ΕΝΑΣΤΡΟΝ Μίκωνος 4 & Καραϊσκάκη - 2103216796 ΚΟΡΡΕ Αγ. Αναργύρων 20 - 2103215291 ΜΕΘΥΣΤΑΝΕΣ Λεπενιώτου 26 & Ωγύγου - 2103314298 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αισώπου 11 - 2103247880 ΠΑΕΙ ΚΑΙΡΟΣ Τάκη 16 - 2103212858 ΠΑΛΗΑ ΣΚΑΛΑ Λεπενιώτου 25 - 2103212677 ΠΑΛΗΟ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ Ν. Αποστόλη 8 - 2103231409 ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ Ναυάρχου Αποστόλη 11 - 2103245025 ΣΚΟΛΙΟΝ Κατσικογιάννη 5 - 2103246098 ΤΑΚΗ 13 Τάκη 13 - 2103254707 ΧΡΥΣΟΜΗΛΟ Αγαθάρχου 12 & Λεπενιώτου - 2103317061

Για ένα πιάτο φαϊ... ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΡΜΑΞΗΣ Στρ. Σαράφη 75 Τηλ: 2105612537 ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΕΡΑ Βασ. Όλγας 6, Ζάππειο Τηλ: 2109220208 ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ (ΤΟ) Θεμιστοκλέους 2 Τηλ: 2103838485 ΑΘΗΝΑΙΟΣ Σταδίου 22 (ξεν. «Best Western Esperia Palace») Τηλ: 2103238001 ΑΘΗΡΙ Πλαταιών 15 Τηλ: 2103462983 ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Κοδράτου 22 Τηλ: 2105239661 BACARO Σοφοκλέους 1 Τηλ: 2103211882 BEAT Καρύτση 7 Τηλ: 2103222253 BEER ACADEMY Στουρνάρη 29 Τηλ: 2103816962 BLACK DUCK Χρ. Λαδά 9Α Τηλ: 2103234760 CV Κωνσταντινουπόλεως 108 & Μυκάλης 61 Τηλ: 2103451744 FUNKY GOURMET Παραμυθιάς 13 & Σαλαμίνος Τηλ: 2105242727 HARD ROCK CAFE Φιλελλήνων 18 Τηλ: 2103252758 ΙΔΑΙΟΝ - ΚΡΗΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Πειραιώς 187 Τηλ: 2103426141 JAMES JOYCE (THE) 'Αστιγγος 12 Τηλ: 2103235055 JOKE Ομήρου 13 Τηλ: 2103646026 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ (ΤΑ) Θερμοπυλών 39 Τηλ: 2105224512 ΚΟΥΤΙ (ΤΟ) Αδριανού 23 Τηλ: 2103213229, 2103213029 MOMA Αδριανού 29 Τηλ: 2103211233 ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Αστιγγος & Φιλίππου Τηλ: 2103240716

To Caramela έχει βάλει για τα καλά φωτιά στις νύχτες μας! Εκεί εμφανίζονται ο ανανεωμένος Γιώργος Τσαλίκης μαζί με τον νέο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Κυριάκο Κυανό, την Έλενα Μεταξά και τον Σάκη Αρσενίου. Το νεανικό και απίστευτα κεφάτο πρόγραμμα τους είναι εκεί, καθημερινά εκτός Δευτέρας για να μας συνεπάρει στους ρυθμούς του και να κάνει τις νύχτες μας μοναδικές!


UNIVERSITY PRESS- March 2011  

The issue of March 2011-university press

Advertisement