Page 1

FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse


FYSIOTERAPEUT En uddannelse i bevægelse Uddannelsen til fysioterapeut på UCN er en udviklende og udfordrende cocktail, der blander traditionelt håndværk, nyeste viden og forskning samt innovation – alt sammen i et progressivt læringsmiljø, som udfordrer dig både menneskeligt og fagligt. I uddannelsen er der både fokus på dig som person og som en vigtig del af et fagligt og udviklende fællesskab. På fysioterapeutuddannelsen vil du gennem studiet bl.a. opleve: •

at du får indsigt i kroppens fantastiske verden

at mærke bevægelse og berøring på egen krop

at se på andres kroppe - og diskutere kroppen som fysisk genstand, men også som et fænomen, der præges af ydre og indre påvirkninger

at du lærer at analysere og vurdere, hvordan en arbejdssituation påvirker mennesket fysisk og psykisk

at du lærer at undersøge og behandle mennesker med forskellige sygdomme, skader og funk- tionsnedsættelser og rådgive mod en mere selvhjulpen tilværelse med fokus på sundhedsfremme

at du arbejder med bevægelse og fysisk aktivitet i både teori og praksis

at du arbejder med at lave målsætninger for fysisk træning og udvikler træningsprogrammer til udvalgte målgrupper

at du bliver udfordret og trænet i forskellige måder at lære på og får erfaringer med at arbejde i grupper

at du får indsigt i kommunikation og udvikler dig til en dygtig kommunikator

KORT SAGT Gennem fysioterapeutuddannelsen opnår du en bred kompetence til at arbejde med mennesker og til at skabe dig en spændende og alsidig karriere inden for sundhedssektoren. Du bliver klædt på til at arbejde innovativt og være entreprenøren, der skaber løsninger. I dele af uddannelsen indgår du i tværfaglige samarbejder - og du får grundlæggende fysioterapeutiske kompetencer inden for undersøgelse og behandling, kommunikation, kvalitetsudvikling og forskning i relation til menneskets funktioner og bevægelser.

OM FYSIOTERAPI OG UDDANNELSEN Fysioterapi er en profession inden for det sundhedsvidenskabelige område. Du vil gennem uddannelsen komme til at arbejde med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske indfaldsvinkler til forskellige problemstillinger. VARIERET UNDERVISNING Uddannelsen varer i alt 3½ år og er meget afvekslende. Hvert semester er bygget op over to moduler med hver sit tema – og hvert modul afsluttes med en prøve. Du vil gennem studiet møde mange forskellige undervisningsformer – herunder praktiske øvelser, forelæsninger, projektarbejde, selvstudie og holdundervisning. Undervisningen foregår primært på UCN, men også i praksis på kliniske undervisningssteder i Region Nordjylland. BRING DIG SELV I SPIL Kravene på studiet er generelt store, og uddannelsen er til tider meget tidskrævende.

”Jeg har altid set en karriere som idrætsfysioterapeut for mig, men studiet har virkeligt åbnet mine øjne for mange andre interessante arbejdsområder. Det bedste ved mit studie er den varierede studieform, der er en god blanding af teori og praksis. Det gør, at det aldrig bliver kedeligt.”

MATIAS KILDAHL FJELD STUDERENDE

Det forudsættes derfor, at du deltager aktivt i både den teoretiske og den praktiske undervisning, hvor det er centralt, at du bringer dig selv og dine egne meninger, oplevelser og erfaringer i spil. DU KOMMER TÆT PÅ – HELT TÆT PÅ! Da kroppen er central i fysioterapi, lægger uddannelsen vægt på, at du tilegner dig personlige kropslige erfaringer og kompetencer. Det betyder, at du gennem uddannelsen øver dig på medstuderende, hvor du også selv lægger krop til dine medstuderendes undersøgelser og behandlinger. I den kliniske undervisning arbejder du med borgere, brugere og patienter under vejledning af en klinisk underviser, som selv er fysioterapeut. Du vil derfor både fysisk og psykisk komme tæt på andre mennesker - hvorved du udfordres og udvikles som menneske og fagperson.


En studerende fortæller

TÆT PÅ KROPPEN Jeg har altid haft en interesse for kroppen, og hvad der skal til, hvis kroppen skal holde gennem et helt liv. På uddannelsen prøver man rigtig mange ting på sin egen krop, og det er spændende at opleve noget ved sig selv, som man ikke vidste eller aldrig havde tænkt over.

”Jeg har altid haft en interesse for kroppen, og hvad der skal til, hvis kroppen skal holde gennem et helt liv”

Efter jeg er startet på uddannelsen, har jeg fået en anden vinkel på opfattelsen af kroppen og dens funktion. Vi arbejder i meget i store grupper, og her har jeg fået meget ud af, at man kan bruge hinandens viden og erfaring.

TRE SPÆNDENDE TING VED MIN UDDANNELSE: •

Det er rigtigt fedt at have anatomi og manuel undervisning lige efter hinanden, da man fx lærer teori om armmusklerne og lige bagefter kan afprøve denne viden på sine medstuderende.

Det er meget spændende at være i den kliniske undervisning. Man kommer tidligt ud i klinisk undervisning, hvor man får lov at opleve fysioterapien helt tæt på.

Uddannelsen har både den praktiske og teoretiske dimension, som supplerer hinanden rigtig godt.

TRE TING, DER HAR UDFORDRET MIG: •

Der er meget der skal læses, så det skal planlægges

Der er mange fagtermer og latinske ord, som skal læres

I starten skal man lige lære at finde rundt på skolen :-)

PERNILLE LINDER CHRISTENSEN STUDERENDE LÆS MERE PÅ WWW.UCN.DK/FYSIOTERAPEUT


”Jeg arbejder som underviser for at være med til at præge den udvikling, faget er i!” LARS HENRIK LARSEN UNDERVISER

UDDANNELSENS OPBYGNING 1. SEMESTER

MODUL

CENTRALE EMNER I MODULET

1. semester

Modul 1 Modul 2

Fysioterapi - fag, profession og studie Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

2. semester

Modul 3 Modul 4

Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning

3. semester

Modul 5 Modul 6

Tværprofessionel virksomhed Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik

Modul 7

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse - Genoptræning og behandling II - Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Modul 8

Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 9

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning

Modul 10

Samfund, sundhed og forebyggelse

Modul 11

Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 12

Selvstændig professionsudøvelse

Modul 13

Valgmodul

Modul 14

Dokumentation og udvikling

4. semester

5. semester 6. semester

7. semester

MANGFOLDIGT OG DYNAMISK FAG ”Jeg arbejder som underviser for at være med til at præge den udvikling, faget er i, og fordi jeg er vild med at arbejde med forskning, udvikling, undervisning, læring og læreprocesser. Det er en udfordring at designe og udvikle det læringsmiljø, der understøtter de studerendes arbejde med at blive kompetente fysioterapeuter. Det sjoveste ved jobbet er det spændende

samspil med studerende, undervisere og andre uddannelser og professioner i et dynamisk og udviklingsorienteret miljø. Desuden kræver jobbet, at du har en opdateret viden i forhold til både pædagogiske og faglige områder, og du er tvunget til at være i evig udvikling, hvilket der blandt andet fylder meget i bevægelaboratoriet, fysioterapeutuddannelsens fantastiske rum til forskning, udvikling, læring og innovation.”

FAG PÅ UDDANNELSEN Uddannelsen skaber rammerne, så du klædes på til at finde løsninger og træffe fagligt kompetente valg. Du stifter bekendtskab med kliniske beslutningsmodeller, hvor din faglige viden bringes i spil - og du vil i teori og praksis arbejde med redskaber til at undersøge, vurdere og fremme bevægelse. FYSIOTERAPI Gennem hele uddannelsen er faget Fysioterapi centralt. Her vil du bl.a. udvikle kompetencer i at analysere en bevægelsessituation og i at afdække, hvordan fysiske, psykiske og sociale ressourcer har indflydelse på bevægelse og menneskers livsituation. I Fysioterapi arbejder du bl.a. med Træning og Bevægelse, Manuel vævsundersøgelse og behandling, Målemetoder og Videnskabsteori – og der trækkes tråde til andre fag på uddannelsen, således at du oplever mening og sammenhæng gennem studiet. Du vil i uddannelsen også stifte bekendtskab med en række fag indenfor:

LARS HENRIK LARSEN Lektor på fysioterapeutuddannelsen og projektleder på bevægelaboratoriet, bachelor i sundhedsvidenskab, master i sundhedsantropologi og i fysioterapi samt ph.d.-studerende. LÆS MERE PÅ WWW.UCN.DK/FYSIOTERAPEUT

• • • • • • •

OBSERVATION ANALYSE AF BE VÆGELSE MANUELLE TEKNIKKER PSYKOLOGI FYSISK AKTIVITET ELEKTROTERAPI KOMMUNIKATION - og meget, meget mere.

SUNDHEDSVIDENSKAB Sygdomslære og hygiejne, Videnskabsteori, Social- og Arbejdsmedicin, Folkesundhed og Epidemiologi, Informationsteknologi NATURVIDENSKAB Anatomi, Fysiologi, Videnskabsteori HUMANISTISK VIDENSKAB Pædagogik, Psykologi, Kommunikation, Etik, Videnskabsteori SAMFUNDSVIDENSKAB Sociologi, Lovgivning og Forvaltning, Organisation, Ledelse og Sundhedsøkonomi, Videnskabsteori


400 M2 BEVÆGELAB:

EN LEGEPLADS FOR KROP, HJERNE OG HJERTE

FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN PÅ UCN ER VISIONÆR OG TØR SÆTTE STORE MÅL. Derfor er vi ved at opbygge et af landets førende bevægelseslaboratorier inden for fysioterapeutisk læring, udvikling, innovation og forskning. Et 400 m2 lokale udgør bevægelseslaboratoriet, der anvendes til såvel undervisning som til udviklings- og forskningsprojekter. I Bevægelaboratoriet laver fysioterapeutstuderende, fysioterapeuter og forskere en lang række aktiviteter, fra obligatoriske læringsaktiviteter på uddannelsens første modul, til ambitiøse projekter, der er målrettet mod at se på kroppens muligheder og begrænsninger på både raske mennesker og på mennesker med skader på bevægeapparatet, smerter eller sygdomme. “Det store bevægelaboratorium sælger virkelig uddannelsen. Her er utrolig mange muligheder for os studerende, både i forbindelse med undervisningen og i forhold til projektarbejde.” AJA MØLLER WYRTZ STUDERENDE


”Personligt fik jeg rigtig god indsigt i, hvorfor jeg skulle vælge at søge udenlands senere. ” ANKHIE JENSEN

UDDANNELSE UDEN GRÆNSER

SUPER STUDIEMILJØ

”Jeg tog på Summer School i Utrecht i Holland i min sommerferie, da jeg synes, det var en fantastisk mulighed for at skrive noget ekstra på cv’et. I Utrecht udbød de et fagligt meget udfordrende kursus. Jeg skulle helt alene af sted, og Holland er tilpas tæt på Danmark, så jeg følte det var sikkert at tage af sted.

FANTASTISKE MULIGHEDER På fysioterapeutuddannelsen bliver du en del af et bygningsfællesskab, der også rummer sundhedsuddannelser til ergoterapeut, jordemoder, radiograf og sygeplejerske, og du får adgang til flotte og spændende professionslokaler.

Fagligt fik jeg en hel masse teori om bevægestrategier og indlæring af bevægelser. Det var noget, der var utrolig relevant og let at bruge,

da jeg kom hjem. Personligt fik jeg rigtig god indsigt i, hvorfor jeg skulle vælge at søge udenlands senere. De venskaber, jeg fik, er nogle, jeg helt sikkert vil holde fast i i fremtiden. Jeg har allerede planer om at tage af sted igen.” ANKHIE JENSEN STUDERENDE LÆS MERE PÅ WWW.UCN.DK/FYSIOTERAPEUT

Der er en idrætssal, øvelsessale, bevægelsessal, træningsfaciliteter, behandlingskabiner, auditorier og det bedste af det hele: et 400 m2 stort bevægelaboratorium, hvor du kan lege, lære, erfare, udvikle og forske.

Fysioterapeutuddannelsen anvender de nyeste pædagogiske metoder og bruger IT-støttet læring med adgang til diverse kommunikationsplatforme. Bygningen rummer desuden et stort biblioteksog studierum med anatomiske modeller samt fælles faciliteter med bl.a. fredagsbar – alt sammen tiltag, der støtter op om et godt studiemiljø.

UDLANDSOPHOLD Hvem siger, at fysioterapi skal læres i Danmark? På fysioterapeutuddannelsen har du mulighed for at tage teoretiske eller kliniske undervisningsforløb i udlandet. Fysioterapeutuddannelsen på UCN har flere internationale kontakter, bl.a. i Sydafrika, Holland og Portugal – og har du selv gode forbindelser, kigger vi på det sammen.

”Bygningen er en rigtig god ramme for et godt studiemiljø. Der er mange grupperum, bibliotek, bevægelaboratorium og gymnastiksal. Og café Frejs holder både fredagsbar og fester for hele skolen.”

”Vi har det rigtig godt sammen på vores hold, og jeg har indtrykket af, at resten af skolen også har et godt studiemiljø. Der arrangeres ”happenings” hele året, som kan være alt fra fester til idrætsdag. ”

AJA MØLLER WYRTZ

MATIAS KILDAHL FJELD

”Studiemiljøet på uddannelsen er rigtig godt, og man er cirka 60 i en klasse. På den måde er der rig mulighed for at udvide sin omgangskreds.” PERNILLE LINDER CHRISTENSEN


Ofte er det mest udfordrende – og det sværeste for de studerende – ikke det rent fysioterapifag­ lige, men hele det kulturchok, det er at komme ud i den kliniske praksis. Her er der virkelig brug for at støtte de studerende og guide dem gennem et komplekst, moderne sundhedssystem.” JENS ROESDAHL KLINISK UNDERVISER

KONSTANT UDVIKLING ”Det spændende ved jobbet som fysioterapeut er først og fremmest patienterne. Man møder rigtig mange interessante mennesker, og jeg føler dagligt, at jeg gør en forskel i deres liv - at mine råd eller min behandling hjælper dem af med deres problemer. Dernæst er det variationen. Selvom jeg er så heldig at være på en klinik, hvor vi arbejder i team - og i mit team stort set kun ser skulderpatienter – så er der aldrig to dage, der er ens.

Og bedst som man tror, man har fået helt styr på et felt, så kommer der en patient, hvor det alligevel ikke går, som det plejer, med behandlingen - og så må man finde en anden løsning.

HJÆLP OG VEJLEDNING UNDER UDDANNELSEN Mange studerende vil gennem uddannelsen opleve behov for at søge hjælp og vejledning. Det kan dreje sig om faglige, sociale eller personlige forhold. På fysioterapeutuddannelsen og UCN er vi et hold af studievejledere, tutorer og undervisere, der gerne hjælper dig på vej. Du kan også allerede nu få svar på dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på studiet ved at kontakte en af studievejlederne på fysioterapeutuddannelsen.

Så hvis man bare er den mindste smule ærekær, så bliver man aldrig doven i det her fag. Der er hele tiden noget nyt at kaste sig over og det er en gave!” MICHAEL HARBO Fysioterapeut, medejer af Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter. Desuden underviser på fysioterapeuternes grund- og efteruddannelse. LÆS MERE PÅ WWW.UCN.DK/FYSIOTERAPEUT

OG HVAD SÅ BAGEFTER? GRIB MULIGHEDERNE! Uddannelsen til fysioterapeut ved UCN kvalificerer dig til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret inden for det fysioterapeutiske fagområde - både i Danmark og udlandet. Som fysioterapeut åbner der sig en verden af jobmuligheder – fx kan du: • • • • • • • • •

være selvstændig på en klinik behandle patienter på sygehus have ledende eller koordinerende funktioner inden for kommuner og regioner være tilknyttet specialcentre for handicappede have vejledende og undervisende opgaver inden for arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet behandle skader og lave genoptrænings- programmer i idrætsklubbet undervise på aftenskoler være konsulent for større private virksomheder arbejde inden for distriktspsykiatrien

Mulighederne er utallige – du skal bare gribe dem! Og får du lyst til at fordybe dig endnu mere, giver uddannelsen til fysioterapeut dig gode muligheder for at fortsætte med videreuddannelsen på master- kandidat- eller ph.d.-niveau.

KONTAKT EN STUDIEVEJLEDER Du finder studievejledernes kontaktoplysninger og træffetider på WWW.UCN.DK/FYSIOTERAPEUT


DRØMMEJOBBET: ”Jeg drømmer om at arbejde med handicappede børn. Jeg vil rigtig gerne lave ture til eksempelvis Indien for at hjælpe dem, der ikke har råd til behandling. ANKHIE JENSEN

”Lige nu synes jeg det er svært at vælge et bestemt område, men jeg synes, det er meget spændende med forebyggelse og behandling af rygpatienter.” MATIAS KILDAHL FJELD

ANSØGNING OG OPTAGELSE – HVORDAN GØR JEG? Fysioterapeutuddannelsen er en populær uddannelse, og hvert år får vi mange ansøgninger. For at være ansøgningsberettiget skal du som udgangspunkt have en adgangsgivende eksamen (stx, hhx, hf eller tilsvarende). Der er generelt tre forskellige måder at søge ind på studiet på:

”Jeg vil gerne på et tidspunkt prøve at arbejde i en privat praksis eller med sundhed og motion på arbejdspladser og skoler.”

• • •

AJA MØLLER WYRTZ ”Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at arbejde med børn. Jeg har langt fra set alt, hvad der findes inden for den fysioterapeutiske verden, så min drøm kan nok nå at ændre sig inden jeg bliver færdig.” PERNILLE LINDER CHRISTENSEN

Kvote 1 Kvote 2 IKV (Individuel kompetencevurdering)

Via kvote 1 søger du ind på studie med afsæt i din adgangsgivende eksamen. Via kvote 2 søger du ind på studiet med afsæt i din adgangsgivende eksamen (som ved kvote 1) + forskellige kompetencer, du har erhvervet dig, efter du har taget din adgangsgivende eksamen.

Via en kompetencevurdering (IKV) kan du søge ind på uddannelsen, selvom du ikke opfylder de formelle betingelser, der gør dig ansøgningsberettiget. Det betyder, at du har en eller flere andre uddannelser end en adgangsgivende eksamen samt joberfaring, kurser og lignende, der samlet set kan gøre det ud for en adgangsgivende eksamen. ANSØGNINGSFRISTER: Kvote 1 – 5. juli Kvote 2 – 15. marts IKV: 15. marts For mere information om hvordan du søger ind på fysioterapeutuddannelsen, se: www.ucn.dk/fysioterapeut


UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Fysioterapeutuddannelsen Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Tlf.: 7269 5000 www.ucn.dk/fysioterapeut www.facebook.com/FysioterapeutuddannelsenAalborg

Uddannelsesbrochure for fysioterapeutuddannelsen  

I fysioterapeutuddannelsens uddannelsesbrochure finder du generelle oplysninger om uddannelsen samt interviews fra studerende, undervisere o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you