Page 1

Samarbejde mellem

Aalborg Universitet og University College Nordjylland

KT TÆR S G M O ELLE TÆT M E D TO RBEJ NDS A SAMA L L JY NORD EGÅENDE R VIDE LSES E N N ER UDDA TION U T I T INS


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

Med denne folder vil vi give et overblik over de mange forskelligartede samarbejdsrelationer, der eksisterer og samtidig inspirere til nye fælles projekter.

Stærkt samarbejde mellem Aalborg Universitet og University College Nordjylland I en tid hvor University College Nordjylland (UCN) og Aalborg Universitet (AAU) markerer sig nationalt med særdeles flotte uddannelsesoptag og stadig flere tværgående forskningsindsatser, bliver arbejdet for et tæt og stærkt samarbejde mellem Nordjyllands to store videregående uddannelsesinstitutioner stadigt vigtigere. Siden 2008 har AAU og UCN arbejdet sammen inden for rammerne af en formel samarbejdsaftale, og institutionerne har løbende udviklet og udbygget det gode og tætte forhold til glæde og gavn for de studerende, ansatte og regionen i al almindelighed. Formålet med denne præsentation er at give et overblik over de mange forskelligartede samarbejdsrelationer, der eksisterer og samtidig inspirere til nye fælles projekter. Venlig hilsen

Inger Askehave, prorektor ved AAU

Kirsten Ravn Bundgaard, prorektor ved UCN

2


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

Uddannelsesinstitutionernes samfundsmæssige ansvar og opgave AAU og UCN er Region Nordjyllands to hovedaktører på det videregående uddannelsesområde. Tilsammen dækker de to institutioner udbuddet af uddannelser fra erhvervsakademiniveau til ph.d. niveau i det ordinære system samt udbuddet af efter- og videreuddannelse fra akademiuddannelsesniveau til masteruddannelsesniveau. Ud over en fælles opgave på uddannelsesområdet har de to institutioner også et stadigt større fælles interesse- og opgavefelt på forskningsog udviklingsområdet.

”At løfte i flok” giver således god mening, ikke mindst i lyset af den aktuelle politiske dagsorden, hvor institutionernes rolle og ansvar i løsningen af de store samfundsudfordringer fremhæves, og hvor en fælles indsats inden for en region kan være altafgørende. Men samarbejdet institutionerne i mellem er også relevant i forhold til den helt konkrete og nære hverdag, hvor samarbejde på tværs åbner op for nye perspektiver og måder at gøre tingene på.

Ud over en fælles opgave på uddannelsesområdet har de to institutioner også et stadigt større fælles interesse- og opgavefelt på forsknings- og udviklingsområdet.

3


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

De mange forskellige typer af samarbejde Udgangspunktet for samarbejdet er de to institutioners gensidige anerkendelse af hinanden som primær samarbejdspartner blandt hhv. landets universiteter og professionshøjskoler. Med den overordnede samarbejdsaftale som ramme, er der desuden udarbejdet formelle underaftaler for samarbejde bl.a. om ph.d.uddannelser. På institut/fagområdeniveau er der ligeledes indgået aftaler, f.eks. inden for det sundhedsfaglige og pædagogiske område. Samarbejdet mellem AAU og UCN er mangfoldigt og dynamisk, og det tilpasser sig de skiftende opgaver og nye behov, der løbende dukker op. Samarbejdet mellem visse uddannelses- og forskningsmiljøer strækker sig mange år tilbage, hvor det på andre områder er ganske nyetableret. I maj 2013 blev de aktuelle samarbejdsrelationer afdækket via en rundspørge i de to institutioners fagmiljøer. Afdækningen viser, at der inden for aftalernes rammer eksisterer et bredt og mangfoldigt samarbejde på rigtig mange områder.

4


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

Samarbejdet mellem visse uddannelses- og forskningsmiljøer strækker sig mange år tilbage, mens det på andre områder er ganske nyetableret

Der kan bl.a. nævnes følgende typer af/ områder for samarbejde: Samarbejde om sammenhæng i uddannelsessystemet. Mulighed for crossover fra professionsbacheloruddannelser til kandidatuddannelser samt aftaler om meritmuligheder. Tværgående undervisningsaktiviteter for studerende på AAU og UCN. Større og mindre projekter med forskellige vinkler på forskning og uddannelse. AAU som deltager i uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelser. UCN som deltager i aftagerpaneler for kandidatuddannelser. Udveksling af undervisningsydelser. Udvikling af nye uddannelser. Ph.d. studerende – afvikling af uddannel sesforløb, finansiering, vejledning mv. Fælles deltagelse i forskningsgrupper og forskningsnetværk.

Etablering af følgeforskningsforløb. Gensidig kompetenceudvikling for medarbejdere. Samarbejde inden for efter- og videreuddannelse. Samarbejde om fysiske faciliteter. Samarbejder med en lang række andre private og offentlige aktører. … (og mange flere).

ejdet b r a U Sam g AA o N m UC og e l l e m edt er br digt l o f g man

5


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

DUIT er det gode eksempel på et sam­arbejdsprojekt, hvor forskere fra AAU og UCN mødes i fælles forsknings­aktiviteter. Lars Holmgaard Christensen, forskningschef, UCN

EKSEMPEL PÅ FORSKNINGSSAMARBEJDE

Digitalt Uddannelseslaboratorium - flere skal lære mere og bedre med IT Digitalt Uddannelseslaboratorium (DUIT), er et spændende nyt samarbejde mellem UCN og AAU, etableret med det formål at skabe institutionelle rammer for et tæt samarbejde om forsknings- og udviklingsarbejde inden for videregående uddannelsers anvendelse af digitale medier i relation til læring og undervisning. DUIT er et satsningsprojekt iværksat af UCN’s institutionelle forskningsenhed med vægt på samarbejde med AAU. Koordineringen og ledelsen af forskningsaktiviteter under DUIT varetages af en referencegruppe og i et samarbejde mellem forskningsledere på UCN og AAU. Der etableres desuden en tænketank, Det Digitale Drivhus i tilknytning til samarbejdet. Det Digitale Drivhus består af interessenter og eksperter inden for it og læring, som gennem sparring skal kvalificere aktiviteterne i DUIT. DUIT’s primære genstandsfelt er således at kvalificere og udvikle digitale læringsmiljøer i videregående uddannelse med cases fra AAU og UCN’s egne læringsmiljøer.

6


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

Det er DUIT’s mission at analysere, vurdere, udvikle og integrere digital teknologi i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af studier og undervisning på videre­ gående uddannelser med henblik på at flere lærer mere og bedre.

FLERE – knytter sig til ønsket om uddannelse af flere, og at flere gennemfører en videregående uddannelse. Inklusion og integration gennem differentiering i læring og undervisning opfattes her som nøgleord.

BEDRE – skal forstås som læringens kvalitet og effektivitet, især vurderet i forhold til pædagogiske, didaktiske og sociologiske optikker – men også i forhold til politiske og økonomiske vilkår. Her er arbejdet med it-baseret kommunikation og feedbackprocesser centrale forsknings- og udviklingsindsatser. Læs mere om DUIT på

www.ucn.dk

MERE – hentyder til ønsket om, at alle skal lære mere under uddannelse, dvs. forlade uddannelsen med større viden på et højere fagligt og personligt niveau. Her er studie­aktiverende brug af it i centrum.

7


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

Det tværfaglige samarbejde i Solution Hub gav perspektiver til vores opgave som vi ikke havde opdaget på egen hånd. Katrine Lea Jakobsen, Sygeplejestuderende

EKSEMPEL PÅ SAMARBEJDE OM STUDIEAKTIVITETER OG INNOVATION PÅ TVÆRS AF UDDANNELSER

Solution Hub – studerende samarbejder om innovative løsninger Studerende ved AAU og UCN tilegner sig stærke kompetencer i problembaserede løsningsmodeller gennem studiet, og er derfor godt klædt på til at gå i detaljer med komplekse problemstillinger. Disse kompetencer sættes i spil i Solution Hub. Solution Hub kan populært betegnes som en midlertidig, tværfaglig Research & Development afdeling, hvor studerende fra UCN og AAU arbejder sammen om fælles problemudvikling og problemløsning. Solution Hub er altså en læringsplatform for samarbejde; en hub, hvor studerende og eksterne partnere mødes om komplekse udviklingsprojekter, der omfatter én virksomhed og 5-10 projektgrupper, som kollektivt arbejder på udviklingen af en løsning på virksomhedens konkrete problem. Det bærende element i samarbejdets organisering er en koordinationsgruppe, der varetager den faglige, daglige ledelse og som sikrer det faglige indhold i Solution Hub. Koordinationsgruppen understøtter også de deltagende vejledere fra de to institutioners forskellige fagmiljøer. Mødet mellem mange forskelligartede fagligheder er medvirkende til at skabe samarbejdsrelationer med en rigtig stærk dynamik. Med Solution Hub er der desuden et klart fokus på at uddanne i virkeligheden og ikke blot til virkeligheden. Med fokus på løsningernes anvendelighed, er målet først og fremmest at øge de studerendes arbejdsmarkedsparathed gennem høj innovationskapacitet og evner til at implementere løsninger, samt selvfølgelig at skabe grobund for nye tværfaglige forskningsrelationer. Derudover er Solution Hub en ideel mulighed for virksomheder til at få udviklet nye forretningsidéer, løst problemer og søsat nye tiltag. 8


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

SAMARBEJDE OM FYSISKE FACILITETER Det tværfaglige samarbejde i Solution Hub gav perspektiver til vores opgave som vi ikke havde opdaget på egen hånd. Katrine Lea Jakobsen, Sygeplejestuderende

Solution Hub gav os mulighed for at nuancere vores projekt med perspektiver fra andre domæner end vores eget. Vi havde eksempelvis brug for akademiske artikler fra sundhedsområdet og vi fik hjælp til at finde disse af sygeplejestuderende. Desuden skaffede Solution Hub kontakt til en fremragende rekvirent i Fremtidens Plejehjem. Simon Gade Ziegler, Cand.it i IT-ledelse

UCN og AAU har hver især en lang række specialiserede laboratorieomgivelser, designet og indrettet til undervisnings- og forskningsaktiviteter. Også mht. gensidig udnyttelse af fysiske faciliteter udvides og etableres nye samarbejdsrelationer løbende. Et konkret eksempel tager afsæt i de medicinog sygeplejestuderendes uddannelsesforløb. Sygeplejerskeuddannelsen på UCN og AAU samarbejder med Enhed for færdigheds- og simulationstræning ved Aalborg Universitetshospital, i en projektgruppe, der undersøger, hvordan man kan tilrettelægge læringssituationer, der prægraduat kan facillitere samarbejdet mellem sygepleje- og medicinstuderende med fokus på træning af kommunikative, samarbejdsmæssige og kliniske færdigheder via simulationstræning. Projektets antagelse er, at når de sygepleje- og medicinstuderende træner kommunikation, samarbejde og kliniske færdigheder i færdighedslaboratoriet, da vil de kunne opøve færdigheder til gavn for deres kliniske virke i virkelighedens kliniske praksis. Dette læringssamarbejde tager udgangspunkt i faciliteterne ved færdighedslaboratoriet på sygeplejerskeuddannelsen ved UCN i Aalborg, fordi dette laboratorium er opbygget og indrettet som et ”minihospital” med det fornødne praktiske og elektroniske udstyr som i virkelighedens kliniske praksis.

9


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

Efterårets Solution Hub er skudt i gang og denne gang med deltagelse af ikke færre end seks lokale rekvirerende virksomheder.

NORDJYSK ELITESPORT AAU og UCN har siden 2008 kørt projektet Nordjysk Elitesport, som er et uddannelsesinitiativ, hvor elitesportsudøvere tilbydes særlige understøttende vilkår, der gør dem i stand til at kombinere sport og uddannelse. Der bliver rent praktisk ydet hjælp bl.a. i form af rådgivning, studieplanlægning, eksamensflytning, SU-regnskab og dispensationsansøgninger. Både sportsudøvere og klubber i regionen er meget glade for ordningen, og et støt stigende antal studerende i ordningen vidner om ordningens succes. Nordjysk Elitesport er et vigtigt led i det såkaldte3-trins-tilbud i Aalborg, hvor udøvere kan få hjælp til at kombinere sport og uddannelse lige fra folkeskoleniveau (Aalborg Kommunes Elitesport Aalborg-projekt på Sønderbroskolen), over gymnasiet (på Aalborghus Gymnasium) til videregående uddannelser (Nordjysk Elitesport) . Læs mere om Nordjysk Elitesport på www.nordjyskelitesport.dk

Efterårets Solution Hub er skudt i gang og denne gang med deltagelse af ikke færre end seks lokale rekvirerende virksomheder: Aalborg Havn - den intelligente havn. Gatehouse - tracking og monitorering. AVV - formidling af bæredygtighed til børn og unge. Oplevelseszonen - aktivering af Aalborg bys offentlige rum. Fremtidens Plejehjem - trivsel og teknologi. Teknisk forvaltning - et marked for lokale virksomheder. Læs mere om solution hub på www.solutionhub.dk

Det var en fed oplevelse at møde så mange forskellige fagligheder, og se hvordan ens egen baggrund kunne anvendes i det netværk, som Solution Hub var med til at skabe. Kristian Wulff, Interaktive Digitale Medier

10


AALBORG UNIVERSITET OG UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND

UCN og AAU fortsætter det årelange samarbejde Fra institutionelt niveau glæder vi os over det tætte og stærke samarbejde mellem vores to institutioner. Fremadrettet ser vi mange spædende udfordringer og samarbejdsflader. De følgende to områder vil være særligt i fokus den kommende tid. Sammenhængen i uddannelsessystemet får særligt opmærksomhed – primært muligheden for crossover for UCN’s professionsbachelorer til kandidatuddannelser ved AAU. Dette samarbejde aktualiseres af lovændringerne som følger af SU-reformen. Desuden sættes fokus på ph.d.- og forskningssamarbejdet. Styrkelse af forsknings- og udviklingskompetencerne blandt UCN-ansatte prioriteres og en opmærksomhed rettes mod at sikre en videreudvikling af eksisterende og nye forskningsområder på begge institutioner bl.a. via de nyuddannede UCN-forskeres fortsatte tilknytning til forskningsmiljøer på AAU. Venlig hilsen Kirsten Ravn Bundgaard, prorektor ved UCN & Inger Askehave, prorektor ved AAU

FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT

AAU: Niels Dahl Thellufsen ndt@adm.aau.dk UCN: Dennis Overgaard Zacho doz@ucn.dk

11


ucn@ucn.dk www.ucn.dk

aau@aau.dk www.aau.dk

Samarbejde mellem AAU og UCN  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you