Page 1

ADMITERE LICENȚĂ

Specializările oferite de Universitatea Babeș-Bolyai la nivel licență, la admiterea din 2014

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITÄT

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM

BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY


Această broşură prezintă specializările oferite de Universitatea Babeș-Bolyai la nivel licență, la admiterea din 2014. Informații despre admitere se pot obţine și prin internet la adresa www.ubbcluj.ro. Vă rugăm, accesați de pe această pagină atât informațiile generale despre admitere ale Universității, cât și informațiile despre specializările dorite pe paginile facultăților. Acestea se accesează de pe pagina principală din meniul „structura”, apoi „facultăți”. Pentru orice detalii, respectiv informații definitive privind specializările, vă rugăm să vă adresați comisiilor de admitere de la facultățile care oferă aceste specializări. Numărul locurilor de școlarizare – locuri gratuite (bugetate) și cele cu taxă – sunt comunicate de către minister și universitate ulterior redactării acestei broșuri informative. Modificările ulterioare care se impun prezentului material, în eventuala apariție a unor noi reglementări din partea Ministerului Educației Naționale, respectiv în urma autorizării unor noi specializări, se vor comunica prompt și prin toate mijloacele disponibile. Responsabilitatea revine Comisiilor de admitere din facultăți, Direcției Comunicare și Relații Publice și Oficiilor permanente de admitere.


CUPRINS CALENDARUL ADMITERII 2014 SESIUNEA DIN IULIE FACULTĂŢI, SPECIALIZĂRI ŞI CRITERII DE SELECŢIE Facultatea de Matematică şi Informatică Facultatea de Fizică Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Facultatea de Biologie şi Geologie Facultatea de Geografie Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Facultatea de Drept Facultatea de Litere Facultatea de Istorie şi Filosofie Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Facultatea de Studii Europene Facultatea de Business Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Teologie Ortodoxă Facultatea de Teologie Greco-Catolică Facultatea de Teologie Reformată Facultatea de Teologie Romano-Catolică Facultatea de Teatru şi Televiziune

4 17 17 18 19 21 22 22 23 25 25 26 27 28 29 29 30 31 31 32 33 34


GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ADMITERII LA FACULTĂȚI NIVEL LICENȚĂ Sesiunea iulie 2014


FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 15-18 iulie Înscrierea candidaților 19 - 29 iulie Proba scrisă, rezultate intermediare, glisări 29 iulie Afișarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE FIZICĂ 14-18 iulie și 21-24 iulie 25 iulie 26 iulie 28 iulie

Înscrierea candidaților

Proba scrisă (test) ora 10:00 Afişarea rezultatelor Depunerea contestaţiilor (între orele 8:00-14:00) şi afişarea rezultatelor după contestaţii 29–30 iulie Confirmarea locurilor 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ 15-19 iulie Înscrierea candidaților 21 iulie Test de admitere, Afișarea rezultatelor 22-23 iulie Depunerea și rezolvarea contestațiilor, Preluarea actelor în vederea confirmării, Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor 24-26 iulie Prima etapă de confirmare a ocupării locului 26 iulie Afişarea rezultatelor după prima etapă de confirmare 28-30 iulie A doua etapă de confirmare a ocupării locului de către candidații admiși în urma redistribuirii pe locurile rămase vacante 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

4


FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE 14-22 iulie Înscrierea candidaților, orele 9:00 - 14:00 22 iulie Test pentru specializările Biologie și Ecologie și protecția mediului, linia maghiară, ora 14:00 și afișarea rezultatelor 22-23 iulie Depunerea contestaţiilor 23 iulie Afişarea rezultatelor după contestaţii 23–25 iulie Confirmarea ocupării locului și 28 iulie 28 iulie Redistribuirea locurilor disponibilizate 29-31 iulie Confirmarea ocupării locului după redistribuire

FACULTATEA DE GEOGRAFIE 14-18 iulie 21 iulie 23–25 iulie 30 iulie

Înscrierea candidaţilor, orele 9:00-13:00 Afişarea rezultatelor Confirmarea locurilor, orele 9:00-13:00 Afişarea listelor finale

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI 14-19, 21 iulie Înscrierea candidaților 22 iulie Comunicarea rezultatelor (etapa 1) și depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele obținute în urma notării eseului (argumentarea alegerii, evaluarea aspirațiilor, calitățile personale) 23 iulie Comunicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor 23-25 iulie Confirmarea ocupării locului (buget şi taxă) și 28 iulie 29 iulie Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor (etapa a II-a), glisări şi redistribuiri 30-31 iulie Confirmarea locului în urma glisărilor/redistribuirilor (buget și taxă) 31 iulie Afişarea listelor finale

5


FACULTATEA DE DREPT 14-18 iulie 21 iulie 23 iulie 24–25 iulie 26, 28–31 iulie

Înscrierea candidaților Proba scrisă Afişarea rezultatelor Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora Confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE LITERE 14-18 iulie 21 iulie 24 iulie 26-28 iulie 31 iulie

Înscrierea candidaţilor Examen de competenţă lingvistică Afişarea rezultatelor/contestaţii Confirmarea locurilor Afişarea listelor finale

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE 14-21 iulie Înscrierea candidaţilor 22 iulie Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi comunicarea rezultatelor concursului de admitere 23-30 iulie Confirmarea ocupării locului 31 iulie Comunicarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 14-19 iulie Înscrierea candidaţilor, luni-vineri: 9:00-15:00; sâmbătă: 9:00-12:00 21 iulie Afişarea rezultatelor după prima fază a concursului de admitere

6


21-25 iulie Confirmarea locului obţinut după prima fază a concursului de admitere şi depunerea cererilor de redistribuire 28 iulie Anunţarea rezultatelor după redistribuire 28-30 iulie Confirmarea locului obţinut după redistribuire 31 iulie Afişarea listelor finale

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Specializarea Psihologie (liniile română şi maghiară) 14-19 iulie 22 iulie 23 iulie 23,24 iulie 24 iulie 25 iulie 26,28,29 iulie

Înscrierea candidaţilor Testul scris Afișarea rezultatelor Depunerea contestațiilor Afișarea rezultatelor contestațiilor Afișarea listelor de admitere după contestații Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire 30 iulie Afişarea rezultatelor după redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuire 31 iulie Afișarea listelor finale

Specializarea Psihopedagogie Specială (liniile română şi maghiară) 14-19 iulie 23 iulie 23 iulie 23,24 iulie 24 iulie 25 iulie 26,28,29 iulie

Înscrierea candidaţilor Testul scris Afișarea rezultatelor Depunerea contestațiilor Afișarea rezultatelor contestațiilor Afișarea listelor de admitere după contestații Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire

7


30 iulie Afişarea rezultatelor după redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuire 31 iulie Afișarea listelor finale

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (liniile română, maghiară şi germană) 14-19 iulie 21 iulie 22 iulie 23,24 iulie 24 iulie 25 iulie 26,28,29 iulie

Înscrierea candidaţilor Testul scris Afișarea rezultatelor Depunerea contestațiilor Afișarea rezultatelor contestațiilor Afișarea listelor de admitere după contestații Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire 30 iulie Afişarea rezultatelor după redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuire 31 iulie Afișarea listelor finale

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR 14–18 iulie Înscrierea candidaţilor 18 iulie Afişarea listei cu candidaţii înscrişi 19 iulie Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni,etc.) și afişarea listei cu candidaţii admişi/respinși la proba de admitere 19 iulie Probă de competenţă lingvistică și comunicarea rezultatelor 22 iulie Prelucrarea datelor, distribuirea locurilor, comunicarea rezultatelor 23-26 iulie Confirmarea locurilor 26 iulie Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor

8


27 iulie Confirmarea ocupării locului după prima redistribuire, redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor 28 iulie Confirmarea ocupării locului după a doua redistribuire 30 iulie Afişarea listelor finale

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 14-21 iulie 21 iulie 22-26 iulie 26 iulie 27-30 iulie 31 iulie

Înscrierea candidaţilor Afişarea rezultatelor, soluționarea contestațiilor Confirmarea locurilor Redistribuirea locurilor neocupate Confirmarea locurilor după redistribuire Afişarea listelor finale

FACULTATEA DE BUSINESS 14-21 iulie Înscrierea candidaţilor 22 iulie Afişarea rezultatelor iniţiale și depunerea contestaţiilor 23-27 iulie Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 27 iulie Redistribuirea locurilor rămase neocupate 28-30 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire 31 iulie Afişarea rezultatelor finale Evaluarea eseurilor se va face zilnic, iar rezultatele se vor afişa a doua zi. Proba de limba engleză (pentru specializarea cu predare în limba engleză) se va susține la sfârşitul fiecărei zile de înscrieri de luni până vineri la ora 16,00, iar sâmbăta şi duminica la ora 12,00. Examenul va avea loc la sediul Facultăţii de Business, str. Horea nr. 7.

9


FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII 14-21 iulie Înscrierea candidaţilor 22 iulie Afişarea rezultatelor iniţiale 23, 24 iulie Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor 23-27 iulie Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare 28 iulie Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neocupării 28 iulie Rezultate după redistribuiri 29-30 iulie Confirmarea locurilor după redistribuire 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Specializările Educaţie fizică şi sportivă; Sport şi performanţă motrică 14-16 iulie Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca, Bistriţa 17 iulie Procesarea datelor 18-20 iulie Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice 21 iulie Procesarea datelor 22 iulie Afişarea rezultatelor 23-25 iulie Confirmarea locurilor 26 iulie Redistribuiri 28-29 iulie Confirmarea locurilor după redistribuiri 30 iulie Afişarea rezultatelor finale Acest calendar este valabil şi pentru admiterea la IFR.

10


Specializarea Kinetoterapie 14-16 iulie Înscrierea candidaţilor la sediul FEFS Cluj-Napoca 17 iulie Procesarea datelor 18 iulie Traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice 19 iulie Testul grilă la BIOLOGIE 21 iulie Procesarea datelor 22 iulie Afişarea rezultatelor 23 iulie Contestaţii 23-25 iulie Confirmarea locurilor 26 iulie Redistribuiri 28-29 iulie Confirmarea locurilor după redistribuiri 30 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 14-16 iulie Înscrierea candidaţilor 17 iulie Examen psihologic pentru candidaţii de la toate specializările și verificarea aptitudinilor muzicale pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală 18 iulie Probă scrisă pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală Interviu pentru specializările Teologie ortodoxă didactică şi Teologie ortodoxă-asistenţă socială Interviu pentru licenţiaţi şi cei de la o a doua specializare Proba practică pentru specializarea Artă Sacră 21 iulie Afișarea rezultatelor 21-23 iulie Confirmarea locurilor 24-25 iulie Redistribuiri 25 iulie Afişarea rezultatelor finale

11


FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ Departamentele : Cluj, Blaj şi Oradea

14-22 iulie Înscrierea candidaţilor (cu excepția zilelor de 19 și 20 iulie 2014, sâmbătă și duminică) 23 iulie Etapa I/ eliminatorie pentru specializarea Teologie Greco-Catolică Pastorală (Cluj) 24 iulie Interviu tematic 25 iulie Afișarea rezultatelor 28-30 iulie Confirmarea rezultatelor (depunerea actelor în original) 31 iulie Afişarea listelor finale

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ 14-26 iulie Înscrierea candidaţilor cu excepţia zilelor de 19 şi 20 iulie 2014, între orele 8:00-16:00 28 iulie Concursul de admitere, ora 10:00, în sălile 219 și 220 de la sediul facultății, str. Horea nr. 7 29-30 iulie Afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor 31 iulie Afişarea rezultatelor finale

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 14-25 iulie Înscrierea candidaţilor (luni-vineri între orele 9:00-14:00) 26 iulie Afişarea rezultatelor 28-29 iulie Confirmarea ocupării locului şi depunerea actelor pentru cei admişi 30 iulie Redistribuirea locurilor disponibile 30 iulie Confirmarea ocupării locului după redistirbuire şi afişarea rezultatelor finale

12


FACULTATEA DE TEATRU ȘI TELEVIZIUNE

Specializarea Artele spectacolului (Actorie) – linia română 14-19 iulie 20 iulie 21-22 iulie 23 iulie 24 iulie 25 iulie 28-29 iulie

Înscrierea candidaţilor Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi *Etapa I (Proba eliminatorie) Etapa II (Proba I atelier) Etapa II (Proba II monolog) Afişarea rezultatelor Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10:00-14:00)

30 iulie Refacerea clasamentului și afișarea listelor finale * în funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în două zile.

Specializarea Artele spectacolului (Actorie) – linia maghiară 14-19 iulie Înscrierea candidaţilor 20 iulie Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi 21-23 iulie *Etapa I (Proba eliminatorie) și etapa II (Proba I atelier, proba II monolog) 24 iulie Afişarea rezultatelor 25 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10:00-14:00) 30 iulie Refacerea clasamentului şi afişarea listelor finale * Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier.

13


Specializarea Artele spectacolului (Regie) 14-19 iulie 20 iulie 21 iulie 22 iulie 23 iulie

Înscrierea candidaţilor Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi Etapa I (Proba eliminatorie) Etapa II Afişarea rezultatelor provizorii şi depunerea contestaţiilor 24 iulie Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 25 și 28 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10:00-14:00) 30 iulie Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi

Specializarea Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) – liniile română şi maghiară 14-19 iulie 20 iulie 21 iulie 23 iulie 24-25 iulie

Înscrierea candidaţilor Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi Colocviu/Interviu Afişarea rezultatelor Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10:00-14:00) 30 iulie Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi

Specializarea Cinematografie, Fotografie, Media - liniile română şi maghiară 14-19 iulie 20 iulie 21 iulie 23 iulie

14

Înscrierea candidaţilor Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi Etapa I (Proba eliminatorie) Etapa II


24 iulie Afişarea rezultatelor 25 și 28 iulie Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10:00-14:00) 30 iulie Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi

Specializarea Filmologie-linia română 14-19 iulie 20 iulie 22 iulie 24 iulie 25 și 28 iulie

Înscrierea candidaţilor Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi Colocviu Afişarea rezultatelor Confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate și cu taxă (între orele 10:00-14:00) 30 iulie Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi

Calendarul admiterii poate fi consultat pe site-ul: admitere.ubbcluj.ro

15


FACULTĂȚI, SPECIALIZĂRI ȘI CRITERII DE SELECȚIE NIVEL LICENȚĂ Sesiunea iulie 2014


FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Tel. : 0264-405.300, int. 5244

Domeniul Matematică 1. Specializarea MATEMATICĂ 2. Specializarea MATEMATICĂ INFORMATICĂ Domeniul Informatică 3. Specializarea INFORMATICĂ

E-mail: math@math.ubbcluj.ro admitere@cs.ubbcluj.ro Website: http://cs.ubbcluj.ro

Criterii de selecție

Pentru absolvenții de liceu, profil real (specializări Matematică-Informatică, Științele naturii), media de admitere se calculează astfel: • 1/3 nota de la examenul de bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică (doar pentru absolvenții specializării Matematică Informatică) • 2/3 nota la proba scrisă , susținută la alegere din disciplina Matematică sau Informatică sau nota obținută la Concursul de Mate-Info UBB, organizat de către facultate (dacă nota este mai mare de 6). Pentru celelalte categorii de absolvenți: • Nota obținută la proba scrisă, susținută la alegere din disciplina Matematică sau Informatică sau nota obținută la Concursul Mate-Info UBB, organizat de către facultate (dacă nota este mai mare de 6). Candidații care au obținut rezultate remarcabile la concursuri și olimpiade școlare de specialitate beneficiază de anumite facilități (detalii pe www.cs.ubbcluj.ro)

FACULTATEA DE FIZICĂ Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Tel. : 0264-405300, int. 5176

E-mail: phys@phys.ubbcluj.ro Website: http://phys.ubbcluj.ro

Domeniul Fizică 1. Specializarea FIZICĂ 2. Specializarea FIZICĂ MEDICALĂ 3. Specializarea FIZICĂ INFORMATICĂ Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate 4. Specializarea FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

17


Criterii de selecție

Examen scris tip test, iar media de admitere se va calcula după formula:

Media de admitere = 0,3 x notă test scris + 0,7 x medie examen de bacalaureat

Testul scris se va susține din materia prevăzută în programa pentru examenul de bacalaureat, pentru disciplina FIZICĂ, conform reglementărilor MEN. Facultatea acceptă olimpiadele şcolare şi o serie de concursuri pentru elevi ca formă de admitere totală sau parţială, pe care le găsiți pe site-ul facultății.

FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ Cluj-Napoca, Str. Arany Janos nr. 11 Tel. : 0264-593833, Fax: 0264-590818

E-mail: chem@chem.ubbcluj.ro admitere@chem.ubbcluj.ro Website: http://chem.ubbcluj.ro

Domeniul Inginerie chimică 1. Specializarea CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE 2. Specializarea INGINERIE BIOCHIMICĂ 3. Specializarea INGINERIA ŞI INFORMATICA PROCESELOR CHIMICE ŞI BIOCHIMICE 4. Specializarea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE ŞI NANOMATERIALE 5. Specializarea INGINERIA SUBSTANŢELOR ANORGANICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 6. Specializarea CHIMIA ŞI INGINERIA SUBSTANŢELOR ORGANICE, PETROCHIMIE ŞI CARBOCHIMIE Domeniul Chimie 7. Specializarea CHIMIE

Criterii de selecție

Test grilă cu durata de 1 oră. Pentru testul de admitere, candidații vor opta, la alegere, pentru una dintre următoarele trei discipline: Chimie anorganică, Chimie organică sau Matematică-Algebră. Tematica testului este elaborată în conformitate cu programa școlară pentru aceste discipline și poate fi consultată la adresa: http://chem.ubbcluj.ro/admitere/tematica.html.

18


Media de admitere se calculează ca medie ponderată între nota obținută la testul de admitere și media obținută la examenul de bacalaureat, după formula: Media de admitere = 0,2 x (nota testului de admitere) + 0,8 x (media examenului de bacalaureat)

Ca alternativă la testul grilă se va lua în considerare rezultatul concursului „Candin Liteanu”.

FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE Cluj-Napoca, Str. Republicii nr.44 Tel. : 0264-431858, Fax: 0264-431858

E-mail: admitere@biolog.ubbcluj.ro Website: http://bioge.ubbcluj.ro

Domeniul Biologie 1. Specializarea BIOLOGIE

Criterii de selecție

• Media generală de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală pentru linia română, respectiv 50% pentru linia maghiară. • Test grilă la alegere din: Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară sau

• Rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru linia română. Media finală se calculează după algoritmul : 9,00 +

punctajul obţinut la concurs 100

Pentru linia maghiară rezultatul concursului de biologie „Apáthy István” - cu pondere 100% în media finală

19


2. Specializarea BIOCHIMIE

Criterii de selecție

• Media generală de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală

• Test grilă la alegere din: Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală sau • Rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru linia română. Media finală se calculează după algoritmul : 9,00 +

punctajul obţinut la concurs 100

Domeniul Ştiinţa mediului 3. Specializarea ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Criterii de selecție

• Media generală de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală pentru linia română, respectiv 50% pentru linia maghiară • Test grilă la alegere din: Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară sau • Rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru linia română. Media finală se calculează după algoritmul :

9,00 +

punctajul obţinut la concurs 100

Pentru linia maghiară rezultatul concursului de biologie „Apáthy István” - cu pondere 100% în media finală

20


Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate 4. Specializarea BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE

Criterii de selecție

• Media generală de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală

• Test grilă la alegere din: Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală sau • Rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru linia română. Media finală se calculează după algoritmul : 9,00 +

punctajul obţinut la concurs 100

Domeniul Geologie 5. Specializarea Geologie Domeniul Inginerie geologică 6. Specializarea INGINERIE GEOLOGICĂ

Criterii de selecție

• Media de bacalaureat - cu pondere 70% în media finală

• Test grilă: capitole din disciplina Geografie fizică cu pondere 30% în media finală. La specializările liniei de studiu română, testul se va desfășura în ziua înscrierii. Detalii pe site-ul facultății.

FACULTATEA DE GEOGRAFIE Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 5-7 Tel. : 0264 - 431865

E-mail: admit@geografie.ubbcluj.ro Website: http://geografie.ubbcluj.ro

Domeniul Geografie 1. Specializarea GEOGRAFIE 2. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI Ext. : Gheorgheni Sighetu Marmației Bistrița Zalău 3. Specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ 4. Specializarea CARTOGRAFIE 5. Specializarea HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE

21


Criterii de selecție

• Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins. • Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere, după media de la bacalaureat.

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI Cluj-Napoca, Str. Fântânele nr. 30 Tel. : 0264-307030, Fax: 0264-307032

E-mail: enviro@ubbcluj.ro Website: http://enviro.ubbcluj.ro

Domeniul Ştiinţa Mediului 1. Specializarea ŞTIINŢA MEDIULUI 2. Specializarea GEOGRAFIA MEDIULUI Domeniul Ingineria Mediului 3. Specializarea INGINERIA MEDIULUI 4. Specializarea INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI ECOLOGICE

Criterii de selecție

• Eseu motivațional cu pondere 30% în media finală • Media de la bacalaureat cu pondere 70% în media finală. Baremul la Eseul motivațional: a. Argumentarea alegerii specializării (30 puncte) b. Calitățile candidatului prin care se recomandă pentru specializarea aleasă (30 puncte) c. Aspirații după absolvirea facultății (30 puncte) d. Din oficiu se acordă (10 puncte). Punctaj total (100 puncte). Punctele obținute se transformă în note, iar 100 de puncte obținute corespund notei 10. 10 puncte obținute corespund notei 1.

FACULTATEA DE DREPT Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr. 11 Tel. : 0264-450443

Domeniul Drept 1. Specializarea DREPT

22

E-mail: admitere@law.ubbcluj.ro Website: http://law.ubbcluj.ro


Criterii de selecție

• O probă scrisă de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere • Media obţinută la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.

FACULTATEA DE LITERE Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 31 Tel. : 0264-534676, 0264-532238

E-mail: lett@lett.ubbcluj.ro Website: http://lett.ubbcluj.ro

Domeniul Limbă şi literatură SPECIALIZAREA A 1. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2. Specializarea LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ 3. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ 4. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ (monospecialitate) 5. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ 6. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ 7. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ 8. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ 9. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ 10. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ 11. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ 12. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ 13. Specializarea LIMBA SI LITERATURA JAPONEZĂ 14. Specializarea LIMBA SI LITERATURA CHINEZĂ 15. Specializarea LIMBA SI LITERATURA COREEANĂ 16. Specializarea LIMBA SI LITERATURA FINLANDEZĂ 17. Specializarea FILOLOGIE CLASICĂ SPECIALIZAREA B Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ/MAGHIARĂ/MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, japoneză, finlandeză, norvegiană, ebraică, chineză, coreeană) Specializarea LIMBA ȘI LITERATURĂ LATINĂ/GREACĂ Specializarea LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

Criterii de selecție

Pentru specializările cu numărul curent 1, 2 criteriile sunt: • Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.

23


• Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins. Pentru specializările cu numărul curent 3 și 4 criteriile sunt : • Probă scrisă la limba maghiară cu durata 90 de minute – pondere 50% în media de admitere • Media la examenul de bacalaureat – pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba maghiară, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins. Pentru specializările cu numărul curent 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, criteriile de selecție sunt: • Probă scrisă la limba străină cu durata 90 de minute pondere 50% în media de admitere • Media la examenul de bacalaureat – pondere 50% în media de admitere Domeniul Studii Culturale 18. Specializarea ETNOLOGIE 19. Specializarea STUDII CULTURALE

Criterii de selecție

• Test de competență în limba maternă (probă scrisă, cu durata 90 de minute) – pondere 50% în media de admitere • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere

Domeniul Limbi Moderne Aplicate 20. Specializarea LIMBI MODERNE APLICATE

Criterii de selecție

• Probă de competență lingvistică la cele două limbi ale specializării cu pondere 50% în media de admitere • Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.

24


FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Tel. : 0264-405300, int. 5277

E-mail: hiphi@hiphi.ubbcluj.ro admitere@hiphi.ubbcluj.ro Website: http://hiphi.ubbcluj.ro

Domeniul Istorie 1. Specializarea ISTORIE 2. Specializarea ISTORIA ARTEI 3. Specializarea ARHEOLOGIE 4. Specializarea ARHIVISTICĂ Domeniul Ştiinţe ale Comunicării 5. Specializarea ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII ŞI DOCUMENTĂRII Domeniul Studii Culturale 6. Specializarea ETNOLOGIE 7. Specializarea TURISM CULTURAL Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 8. Specializarea RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE Domeniul Filosofie 9. Specializarea FILOSOFIE Domeniul Ştiinţe Politice 10. Specializarea STUDII DE SECURITATE

Criterii de selecție

Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivație Criteriu de ierarhizare: media generală la examenul de bacalaureat: 100%.

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Tel. : 0264-424674, 0264-419958, 0264-405300, int.5341

E-mail: admitere@socasis.ubbcluj.ro Website: http://socasis.ubbcluj.ro

Domeniul Sociologie 1. Specializarea SOCIOLOGIE 2. Specializarea RESURSE UMANE 3. Specializarea ANTROPOLOGIE Domeniul Asistență Socială 4. Specializarea ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Criterii de selecție

Scrisoare de motivaţie (după o structură dată) notată cu Admis/Respins şi media de la bacalaureat 100% din media finală de admitere. NOTĂ: La specializarea Asistență socială sunt alocate locuri pentru persoanele cu dizabilități.

25


FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Linia Română E-mail: psiedu@psiedu.ubbcluj.ro Cluj-Napoca, Str. Sindicatelor Nr.7 Tel. : 0264-590559, 0264-405337, 0264-405300, int. 5905 Cluj-Napoca, Str. Republicii Nr.37 Tel.: 0264-590967, 0264-405300, int. 5903 E-mail: titkarsag.pszichologia@ubbcluj.ro Linia Maghiară Website: http://psiedu.ubbcluj.ro Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.128 Tel. : 0264-445206

Domeniul Psihologie 1. Specializarea PSIHOLOGIE

Criterii de selecție

Criterii de selecție pentru linia română: • 50% media de la examenul de bacalaureat • 50% test grilă de cunoștințe pe baza unui manual de Psihologie de liceu Testul grilă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; testul NU are un caracter eliminatoriu. Acest test vizează cunoștințe elementare de psihologie, în baza manualului de psihologie pentru clasa a X-a (Psihologie: manual pentru clasa a X-a, Editura POLIROM, coord. Adrian Neculau, editia 2007). Criterii de selecție pentru linia maghiară: • 50% media de la examenul de bacalaureat • 50% proba scrisă Proba scrisă are o pondere de 50% din nota finală pentru admitere; proba NU are un caracter eliminatoriu. Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie: Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea personalităţii. Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei 2. Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Criterii de selecție

• 50% media de la examenul de bacalaureat • 50% test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităti

26


Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situatia unei/unor persoane cu dizabilităti din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini și discriminare. Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei 3. Specializarea PEDAGOGIE 4. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Ext.: Satu Mare Târgu Secuiesc Năsăud Sighetu Marmației

CONTACT

Târgu Mureș Odorheiu Secuiesc Sibiu Vatra Dornei

Criterii de selecție

• 50% media de la examenul de bacalaureat • 50% % nota obţinută la test Structura testului: 1. Componenta Scriere corectă.; 2. Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris; 3. Componenta Exprimare în scris; 4. Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază (adunare, scădere, înmulţire, împărţire).

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR Cluj-Napoca, Str. Teodor Mihali 58-60 Tel. : 0264-418655, Fax: 0264-412570

E-mail: admitere@econ.ubbcluj.ro Website: http://econ.ubbcluj.ro

Domeniul Management 1. Specializarea MANAGEMENT Domeniul Marketing 2. Specializarea MARKETING Domeniul Administrarea Afacerilor 3. Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR Ext.: Sfântu Gheorghe 4. Specializarea ECONOMIA FIRMEI Ext.: Sfântu Gheorghe Domeniul Finanţe 5. Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI

27


Domeniul Contabilitate 6. Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Ext.: Sighetu Marmației

Domeniul Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 7. Specializarea INFORMATICĂ ECONOMICĂ 8. Specializarea STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale 9. Specializarea ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE Domeniul Economie 10. Specializarea ECONOMIE GENERALĂ 11. Specializarea ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI

Criterii de selecție

• eseu motivațional, scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul admis sau respins. Detaliile privind eseul motivațional sunt prezentate în anexă la http://econ.ubbcluj.ro. Eseul motivațional constituie probă de admitere. • ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere. Media generală de admitere este media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fără a depăși nota 10.

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Cluj-Napoca, Str. Emanuel de Martonne nr. 1 Tel. : 0264-405300, int. 5931,5348; 0264-593770

E-mail: admitere@euro.ubbcluj.ro Website: http://euro.ubbcluj.ro

Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 1. Specializarea RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE Domeniul Management 2. Specializarea MANAGEMENT Domeniul Ştiințe Administrative 3. Specializarea ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ Domeniul Studii Culturale 4. Specializarea STUDII AMERICANE

28


Criterii de selecție

• Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins

• Media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.

FACULTATEA DE BUSINESS Cluj-Napoca, Str. Horea nr.7 Tel. : 0264-599170, Fax: 0264-590110

E-mail: admitere@tbs.ubbcluj.ro Website: http://tbs.ubbcluj.ro

Domeniul Administrarea Afacerilor 1. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR Ext.: Bistrița 2. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN SERVICII DE OSPITALITATE

Criterii de selecție

• Scrisoare motivațională depusă la dosarul de înscriere notată cu Admis/Respins. • Media obținută la examenul de bacalaureat cu o pondere de 100% în media finală. • Candidații care optează pentru specializarea Administrarea afacerilor, cu predare în limba engleză, vor susține o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu Admis/Respins.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Cluj-Napoca, Str. General Traian Moşoiu nr. 71 Tel. : 0264-431505, int.6261, 0264-402216

E-mail: admitere@fspac.ubbcluj.ro Website: http://fspac.ubbcluj.ro

Domeniul Ştiinţe Politice 1. Specializarea ŞTIINŢE POLITICE Domeniul Ştiinţe ale Comunicării 2. Specializarea COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 3. Specializarea JURNALISM 4. Specializarea PUBLICITATE Domeniul Ştiinţe Administrative 5. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Ext.: Satu-Mare Sfântu Gheorghe Bistrița 6. Specializarea SERVICII ŞI POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (PUBLIC HEALTH)

29


Criterii de selecție

• Etapa I (eliminatorie): Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație care se depune la înscriere, notat cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecției/Respins. • Etapa a II-a: Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de criteriile specifice facultății, disponibile la http://fspac.ubbcluj.ro • Etapa a III-a: La finele etapelor I și II de admitere, candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de respinși.

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Cluj-Napoca, Str. Pandurilor nr.7 Tel. : 0264-420709

E-mail: sport@sport.ubbcluj.ro Website: http://sport.ubbcluj.ro

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport 1. Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ Ext.: Bistrița 2. Specializarea SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ

Criterii de selecție

Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice cu pondere 100% în media de admitere Domeniul Kinetoterapie 3. Specializarea KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

Criterii de selecție

30

• Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, notat cu calificativul Admis/Respins (Probă eliminatorie) • Examen scris, tip test grilă la Biologie, cls. a XI-a, autori: Ionel Roșu, Călin Istrate, Aurel Ardelean, Ed. Corint, cap. I/1. Planuri și raporturi anatomice; II/A/1. Sistemul nervos; II/A/2/2.8. Analizatorul kinestezic; II/A/4. Mișcarea; II/B/2. Circulația; II/B/3. Respirația. Manualul este valabil pentru linia română. Pentru linia maghiară este valabil următorul manual: XI. Oszt. Biológia tankönyv, szerző: Ariniș Ioana, Kolozsvár, Ábel kiadó (2007), Fejezetek: Az emberi test felépitése, Az idegrendszer, Az analizátorok, A mozgás, A keringés, A légzés.


FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Cluj-Napoca, Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n. Tel. : 0264 - 431005

E-mail: ot@ot.ubbcluj.ro Website: http://ot.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie 1. Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Criterii de selecție

• Examen psihologic – eliminatoriu • Probă de aptitudini muzicale – eliminatoriu

a. Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegere b. Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic

• Probă scrisă la Teologie fundamentală şi dogmatică, cu fundamentare biblică – pondere 60% în media de admitere • Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere 2. Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ 3. Specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ-ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Criterii de selecție

• Examen psihologic – elimintatoriu • Învăţătură de credinţă ortodoxă – interviu - pondere 60% în media de admitere • Media de la bacalaureat – pondere 40% în media de admitere 4. Specializarea ARTĂ SACRĂ

Criterii de selecție

• Examen psihologic – eliminatoriu • Probă practică: desen şi culoare - pondere 60% în media de admitere • Media de la bacalaureat - pondere 40% în media de admitere. Tematica examenului de admitere și bibliografia sunt disponibile la adresa: http://ot.ubbcluj.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 26 Tel. : 0264 -599579

E-mail: gct@gct.ubbcluj.ro Website: http://gct.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie 1. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ 2. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ DIDACTICĂ

31


Criterii de selecție

• Interviu tematic cu pondere 50% în media finală • Media de la bacalaureat - cu pondere 50% în media finală

3. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ

Criterii de selecție

• Etapa I – eliminatorie: a. Examen psihologic b. Verificarea aptitudinilor muzicale și de dicție • Etapa a II-a: a. Interviu tematic cu pondere 50% în media finală b. Media de la bacalaureat - cu pondere 50% în media finală 4. Specializarea TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ Oradea Blaj

Criterii de selecție

• Interviu tematic cu pondere 50% în media finală • Media de la bacalaureat cu pondere 50% în media finală

Candidaţii cu diplomă de licenţă vor fi admişi după aceleaşi criterii ca şi absolvenţii de liceu.

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 7, et.II Tel. : 0264-590723, Fax: 0264-590723

E-mail: rt@rt.ubbcluj.ro Website: http://rt.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie 1. Specializarea TEOLOGIE REFORMATĂ DIDACTICĂ

Criterii de selecție

• Rezultatul interviului-probă eliminatorie (admis/respins) • Media de bacalaureat – cu pondere 75 % în media finală • Nota din bacalaureat la disciplina de profil teologic (în cazul absolvenţilor liceelor teologice) sau de limba şi literatura română, sau limba şi literatura maghiară sau nota de la disciplina de profil umanist (la alegerea candidatului) – cu pondere 25 % în media finală

32


2. Specializarea TEOLOGIE REFORMATĂ-ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Criterii de selecție

• Rezultatul interviului-probă eliminatorie (admis/respins) • Media de bacalaureat – cu pondere 75 % în media finală Nota din bacalaureat la disciplina de profil teologic (în cazul absolvenţilor liceelor teologice) sau de limba şi literatura română, sau limba şi literatura maghiară sau nota de la disciplina de profil socio-umanist (filosofie sau psihologie), la alegerea candidatului – cu pondere 25 % în media finală Domeniul Muzică 3. Specializarea PEDAGOGIE MUZICALĂ

Criterii de selecție

• Probe de aptitudini muzicale (practice) – proba eliminatorie (admis sau respins); • Media de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală; • Probă de cunoştinţe de cultură generală muzicală din materialul teoretic muzical cuprins în manualele de specialitate ale claselor IX-XII (probă orală) – cu pondere 50% în media finală.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 5 Tel. : 0264-430688, 0264-590715

E-mail: rct@rocateo.ubbcluj.ro Website: http://rocateo.ubbcluj.ro

Domeniul Teologie 1. Specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ DIDACTICĂ 2. Specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ 3. Specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ PASTORALĂ (Alba Iulia) 4. Specializarea STUDII RELIGIOASE

Criterii de selecție

Criterii de selecţie pentru specializările Teologie romano-catolică didactică, Teologie romano-catolică-asistenţă socială şi Studii religioase: • Test de cunoştinţe biblice - cu pondere 50% din media generală de admitere. Modelele se vor găsi pe site-ul facultății • Media de la examenul de bacalaureat – cu pondere 50% din media generală de admitere

33


Criterii de selecţie pentru specializarea Teologie romano-catolică pastorală (Alba Iulia): • Examen scris și oral – cu pondere 50% din media generală de admitere. Subiectele se vor găsi pe site-ul facultății. • Media de la examenul de bacalaureat - cu pondere 50% din media generală de admitere

FACULTATEA DE TEATRU ȘI TELEVIZIUNE Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.4 Tel. : 0264-590066, Fax: 0264-590066

E-mail: secretariat.ttv@ubbcluj.ro Website: http://teatrutv.ubbcluj.ro

Domeniul Teatru şi Artele Spectacolului 1. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) 2. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE ) 3. Specializarea TEATROLOGIE (Jurnalism teatral; Management cultural) Domeniul Cinematografie şi Media 4. Specializarea CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ŞI MEDIA 5. Specializarea FILMOLOGIE

Probele de concurs şi bibliografia sunt disponibile la adresa http://teatrutv.ubbcluj.ro

LEGENDĂ Învățământ cu frecvență

NOTĂ: Pentru informații privind bibliografia, criteriile specifice și a celor de departajare, se vor consulta site-urile facultăților.

34


NOTIȚE


Material realizat de Direcția Comunicare și Relații Publice Editat de Rectoratul Universității Babeș-Bolyai Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca Tel: 0264-405.300, Fax: 0264-591.906 E-mail: corina.sirlincan@ubbcluj.ro erzsebet.kozma@ubbcluj.ro Website: http://ubbcluj.ro


Brosura licenta admitere 2014  

Informatii despre admiterea la Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca - nivel licenta.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you