Statsansatte - Lovkommentar

Page 1

Denne lovkommentaren gir en grundig innføring i statsansatteloven og inneholder kommentarer til hver paragraf i loven samt innledninger til hvert kapittel. I tillegg inneholder boken et mer generelt innledningskapittel. Kommentarene til statsansatteloven er supplert med omtale av sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og annen relevant lovgivning. I boken er det blant annet gitt en særlig bred omtale av – ansettelsesprosessen i staten – adgangen til midlertidig ansettelse – fortrinnsrett – arbeidsgivers styringsrett – oppsigelse, avskjed og disiplinærreaksjoner – saksbehandlingsregler Boken er skrevet for alle som har befatning med arbeidsrettslige spørsmål i statlig sektor. Kommentarene er utformet med sikte på å gi veiledning til ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i statlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg er partnere i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Emilie Veggeland Knudsen er advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03083-8

Statsansatteloven

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg i samarbeid med Emilie Veggeland Knudsen

Statsansatteloven Lovkommentar Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.noStatsansatteloven

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 1

18.05.2020 10:28


9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 2

18.05.2020 10:28


Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg i samarbeid med Emilie Veggeland Knudsen

Statsansatteloven Lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv.

Lovkommentar

Universitetsforlaget

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 3

18.05.2020 10:28


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03083-8 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslagsdesign: ANTI / Erik Johan Worsøe Eriksen Omslag: Universitetsforlaget Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – 07.no Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS Boken er satt med: Times LT Std 10,5/12,5 Papir: 90 g Amber Graphic

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 4

18.05.2020 10:28


Forord

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) trådte i kraft 1. juli 2017. Loven erstatter tjenestemannsloven. Lovkommentaren gir en grundig innføring i statsansatteloven. Boken inneholder kommentarer til hver paragraf i loven samt relativt fyldige innledninger til hvert kapittel. I tillegg inneholder boken et mer generelt innledningskapittel. Kommentarene til statsansatteloven er supplert med omtale av sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, offentleglova mv. Boken er à jour med nytt rettsstoff frem til april 2020. Noe rettsstoff som er kommet til i løpet av våren 2020, har latt seg innarbeide i korrekturen. Det rettes en stor takk til alle som har bidratt til denne boken. En særlig stor takk rettes til vår tidligere kollega Bente Langsrud Vive, som har gitt et betydelig bidrag til boken i form av tekstbidrag til flere sentrale bestemmelser og faglige diskusjoner. Videre har vår kollega Hanna Svestad Løkholm bidratt med verdifull kvalitetssikting som ledd i ferdigstillingen av boken. Oslo, juni 2020 Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg i samarbeid med Emilie Veggeland Knudsen

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 5

18.05.2020 10:28


9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 6

18.05.2020 10:28


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

DEL I INNLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.1 Krav om lovregulering av offentlige ansattes stillingsvern mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.2 Tjenestemannsloven av 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.3 Tjenestemannsloven av 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.4 Tjenestemannsloven av 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.5 Embets- og tjenestemannsloven av 2005 (opphevet før iverksettelse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.6 Forarbeidene til statsansatteloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.7 Statsansatteloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2  Forholdet til annen lovgivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.1 Arbeidsmiljøloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.2 Forvaltningsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.3 Offentleglova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.4 Karanteneloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.5 Ferieloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.6 Lov om Statens pensjonskasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.7 Aldersgrenseloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.8 Tjenestetvistloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 Særlovgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.1 Universitets- og høyskoleloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.2 Politiloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.3 Lov om utenrikstjenesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.4 Forsvarsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 7

18.05.2020 10:28


8

Innhold

DEL II KOMMENTARER TIL STATSANSATTELOVEN. . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kapittel 1 Lovens virkeområde. Personalreglement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 § 1. Lovens virkeområde og definisjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.1 Begrepet «staten». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.2 Arbeidsgiverbegrepet i staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.3 Arbeidstakerbegrepet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.1 Begrepet embetsmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2 Begrepet statsansatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4 Tredje ledd – Statsråder mfl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5 Fjerde ledd – Ansatte i Stortinget mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6 Femte ledd – Forskriftshjemmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7 Arbeidstakergrupper som helt er unntatt fra loven . . . . . . . . . . . . . . . 46 8 Arbeidstakergrupper som delvis er unntatt fra loven. . . . . . . . . . . . . . 49 § 2. Personalreglement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 Arbeidsreglementer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 6 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 8 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 9 Sjette ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Kapittel 2 Ansettelse mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1 Ansettelser i staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2 Krav til saksbehandlingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3 Ansettelsesprosessen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.1 Behovsvurdering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.2 Utlysning av ledige stillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.3 Utvelgelse av søkere til intervju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.4 Intervjuer og referanseinnhenting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.5 Innstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.6 Vedtak om ansettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.7 Ansettelsesråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.8 Stansing av ansettelsessaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 8

18.05.2020 10:28


Innhold

9

3.9 Underretning til søkerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 3.10 Innsynsrett i ansettelsessaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 § 3. Kvalifikasjonsprinsippet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 § 4. Utlysning av stilling og embete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 § 5. Innstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 § 6. Ansettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 7 Sjette ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 § 7. Unntak fra reglene i § 3 til 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 § 8. Utnevning av embetsmenn og ansettelse av statsansatte som beskikkes av Kongen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 § 9. Fast og midlertidig ansettelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 9

18.05.2020 10:28


10

Innhold

3 Formålet med lovendringen – harmonisering med arbeidsmiljøloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4 Krav til utlysning, ansettelse og den midlertidige arbeidsavtalens innhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 5 Forlengelse av perioden for midlertidig ansettelse . . . . . . . . . . . . . . . 87 6 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6.1 Bokstav a – Arbeid av midlertidig karakter . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.2 Bokstav b – Vikariater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 6.3 Bokstav c – Praksisarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 6.4 Bokstav d – Utdanningsstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 6.5 Bokstav e – Arbeid inntil seks måneder ved uforutsett behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 7 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 8 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 9 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 § 10. Åremål for statsansatte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 § 11. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2 Likebehandling, opplysningsplikt, innsynsrett og solidaransvar. . . . . 97 3 Avgrensning mot entreprise og selvstendig oppdragsmottaker. . . . . . 98 4 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 5 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 6 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 7 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 8 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 § 12. Innleie av arbeidstakere fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 § 13. Fortrinnsrett for deltidsansatte mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 10

18.05.2020 10:28


Innhold

4 5 6 7 8

11

Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Sjette ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

§ 14. Adgang til åremål og konstitusjon av embetsmenn . . . . . . . . . . . . . . 107 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 6 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kapittel 3 Opphør av arbeidsforholdet, ordensstraff, plikt til å overta andre arbeidsoppgaver mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 1 Stillingsvernsreglene mv. i staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2 Ordensstraff og advarsler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 3 Saksbehandlingen i stillingsvernsaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4 Oppsigelsesvern hvor stillingen ikke er tiltrådt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5 Arbeidstakers egen oppsigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 6 Adgangen til å heve arbeidsavtalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 § 15. Prøvetid for statsansatte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 3 Harmonisering med arbeidsmiljølovens prøvetidsregler. . . . . . . . . . . 117 4 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 5 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 6 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 7 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 8 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 9 Sjette ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 10 Sjuende ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 16. Plikt til å overta andre arbeidsoppgaver mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2 Styringsretten som ulovfestet rettslig norm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3 Styringsretten som restkompetanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4 Saklighetsnorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 5 Arbeidsforholdets rammer – tolkning og utfylling av arbeidsavtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 6 Grunnpregstandarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7 Endringer i arbeidstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 11

18.05.2020 10:28


12

Innhold

8 9 10 11 12 13 14

Endringer i lønn og frynsegoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Endring av stillingstittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Bruk av nye arbeidsformer, ny teknologi mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Arbeidsgivers endringsbeslutning – grensen mot oppsigelser. . . . . . . 130 Midlertidig omdisponering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Forflytting av embetsmenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 14.1 Kretsen av arbeidstakere som omfattes av § 16 første ledd . . . 133 14.2 Omorganisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 14.3 Endringer i arbeidsoppgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 14.4 Endringer i ansvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 15 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

§ 17. Opphør av midlertidig ansettelse og åremål for statsansatte . . . . . . 141 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 18. Opphør av konstitusjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 19. Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 2 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 3 Første ledd – Oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens forhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4 Relevante momenter i saklighetsvurderingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 5 Utvelgelsen må være saklig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 6 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 6.1 Tilbud om annen passende stilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 6.2 Interesseavveiningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 7 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 § 20. Oppsigelse på grunn av den statsansattes forhold. . . . . . . . . . . . . . . 157 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2 Historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.1 Bokstav a – Sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 12

18.05.2020 10:28


Innhold

13

3.2

Bokstav b – Manglende kvalifikasjoner som er nødvendige eller foreskrevet for stillingen. . . . . . . . . . . . . . . . 162 3.3 Bokstav c – Uskikket på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3.4 Bokstav d – Gjentatte krenkelser av tjenesteplikter. . . . . . . . . 164 4 Annet ledd – Omplassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5 Tredje ledd – Forskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 § 21. Oppsigelse eller avskjed på grunn av sykdom mv. for statsansatte og embetsmenn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 2 Oppsigelsesvernet ved sykdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 Oppsigelsesvern ved svangerskap og etter fødsel eller adopsjon . . . . 172 4 Oppsigelsesvern ved militærtjeneste mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5 Bevisbyrderegler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 § 22. Oppsigelsesfrister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 2 Avtale om avvikende oppsigelsesfrist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 Endringer i arbeidsoppgaver i oppsigelsestid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 4 Karantene etter utløpet av oppsigelsestiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 5 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 6 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 § 23. Beregning av ansettelsestiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 § 24. Fortrinnsrett til ansettelse i staten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 6 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 7 Sjette ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 8 Sjuende ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 9 Åttende ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 10 Niende ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 § 25. Ordensstraff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 13

18.05.2020 10:28


14

Innhold

3 4 5 6

Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

§ 26. Avskjed av statsansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 2 Bevisbyrderegler og beviskrav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 3 Domstolens prøving av forvaltningsskjønnet i avskjedssaker. . . . . . . 192 4 Avskjed ved brudd på statsansattes lojalitetsplikt – særlig om ytringsfriheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 5 Alkohol- og rusmisbruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 6 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6.1 Bokstav a – Grov uforstand i tjenesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6.2 Bokstav b – Grov krenkelse av tjenesteplikter. . . . . . . . . . . . . 197 6.3 Bokstav c – Gjentatte krenkelser av tjenesteplikter på tross av skriftlig advarsel. . . . . . . . . . . . . . . 198 6.4 Bokstav d – Utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten . . . . . . . 200 § 27. Avskjed av embetsmenn ved administrativ beslutning eller dom. . . 202 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 2 Kort om embetsmannsordningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 4 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 5 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 § 28. Avskjed av embetsmenn ved dom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 § 29. Suspensjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2 Virkninger av suspensjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 3 Nærmere om saksbehandlingsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 4 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 5 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 6 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 7 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 8 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 14

18.05.2020 10:28


Innhold

15

Kapittel 4 Vedtaksmyndighet og saksbehandlingsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 1 Generelle kommentarer til kapittel 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 2 Arbeidstakers rettigheter etter forvaltningsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . 214 2.1 Forhåndsvarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 2.2 Forvaltningsorganets utredningsplikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 2.3 Rett til dokumentinnsyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 2.4 Begrunnelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 2.5 Underretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 § 30. Vedtaksmyndighet i saker som gjelder statsansatte. . . . . . . . . . . . . . 216 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 § 31. Vedtaksmyndighet i saker som gjelder embetsmenn og statsansatte som beskikkes av Kongen i statsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 § 32. Saksbehandlingsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Kapittel 5 Klage og søksmål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 1 Generelle kommentarer til kapittel 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 2 Reglene om klage i forvaltningsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 2.1 Innledende bemerkninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 2.2 Klagefrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.3 Klagens innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.4 Underinstansens saksforberedelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 2.5 Klageinstansens saksforberedelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2.6 Klageinstansens overprøvingsrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2.7 Klageinstansens vedtak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 § 33. Klage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 15

18.05.2020 10:28


16

Innhold

§ 34. Søksmål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 § 35. Iverksettelse av vedtak som gjelder statsansatte . . . . . . . . . . . . . . . . 234 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 6 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 7 Sjette ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 § 36. Iverksettelse av vedtak som gjelder embetsmenn. . . . . . . . . . . . . . . . 238 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 6 Femte ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 7 Sjette ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 8 Sjuende ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 9 Åttende ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 § 37. Virkninger av ulovlig ordensstraff, oppsigelse, suspensjon eller avskjed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 § 38. Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse eller innleie. . . . . . . . . . 245 1 Oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 2 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 4 Tredje ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 5 Fjerde ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 16

18.05.2020 10:28


Innhold

17

Kapittel 6 Særlige bestemmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 1 Gaveforbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 2 Forvaltningsetikk – Etiske retningslinjer for statstjenesten. . . . . . . . . 250 3 Gaver – Straffelovens regler om korrupsjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 § 39. Forbud mot gaver i tjenesten mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 1 Første ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 2 Annet ledd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Kapittel 7 Avsluttende bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 § 40. Ikrafttredelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 § 41. Overgangsregler – personalreglement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 § 42. Overgangsregler – stillingsvern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 § 43. Overgangsregler – åremål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 § 44. Overgangsregler – innleie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 § 45. Opphevelse av og endring i andre lover. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Forskrift til lov om statens ansatte mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Kongelig resolusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Kilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Forskrift (kronologisk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Direktiv og forordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Utredninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Stortingsmeldinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Proposisjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Tariffavtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Lovregister (kronologisk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Domsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Stikkordregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 17

18.05.2020 10:28


9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 18

18.05.2020 10:28


Del I

Innledning

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 19

18.05.2020 10:28


9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 20

18.05.2020 10:28


1 Historikk

1.1 Krav om lovregulering av offentlige ansattes stillingsvern mv. Den første norske loven om offentlige tjenestemenn ble vedtatt 15. februar 1918 og iverksatt 1. januar 1919. Loven regulerte stillingsvernet til tjenestemenn i stat og kommune, men ble bare satt i kraft for statlige tjenestemenn. Loven omfattet ikke embetsmenn, overenskomstlønnede og midlertidig ansatte. I 1894 hadde Bestillingsmændenes Forening fremsatt krav om å lovregulere stillingsvernet for offentlig ansatte. «Bestillingsmænd» var datidens betegnelse på tjenestemenn. Justis- og politidepartementet ble bedt om å utarbeide et lovforslag som kunne sikre bestillingsmenn i stat og kommune mot vilkårlig avskjed. Departementet avviste forslaget med følgende begrunnelse: «(…) av hensyn til forskjelligheten saavel av de krav, som i de forskjellige grener av den offentlige tjeneste maatte stilles til vedkommende bestillingsmands utdannelse og øvrige forhold, som med hensyn til tjenestens art, ikke anser det hensiktsmæssig at der utfærdiges almindelige lovregler i den av foreningen anbefalte retning (Bestillingsmændenes Forening), men at man antar, at forholdet – ved lov eller administrativ forskrift – maa ordnes særskilt for de forskjellige grupper av bestillingsmænd.»

Etter at forslaget ble avvist, utarbeidet Bestillingsmændenes Forening, sammen med andre foreninger for offentlige tjenestemenn i Kristiania, et lovforslag om «ansættelse og avskedigelse av civile bestillingsmænd i stat og kommune». Forslaget ble oversendt Stortinget 7. juni 1895. Stortingets justiskomite besluttet å oversende saken til departementet og ba samtidig om «en mer grundig og allsidig drøftelse», jf. Innst. O. nr. 73 (1895). I 1896 forelå det et lovutkast fra straffelovkommisjonen «om civile og geistlige embeds- og bestillingsmænds diciplinærforseelser og avskedigelse». Forslaget inneholdt en rekke bestemmelser om tjenestemenns rettigheter. Tjenestemannen skulle ha rett til å bli hørt før det ble ilagt disiplinærstraff, som kunne være irettesettelse, bøter eller avskjed. Beslutningen skulle være skriftlig og begrunnet. Det skulle være mulig å klage til en høyere administrativ myndighet. For ileggelse av bøter over 40 kroner skulle det dessuten være mulig å kreve saken forelagt Høyesteretts kjæremålsutvalg. Stortingets justiskomite delte seg i et flertall og et mindretall, og lovforslaget ble ikke vedtatt. I 1903 ble det fremmet et privat lovforslag om bestillingsmennenes ansettelse og avskjed. Forslaget var begrunnet med

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 21

18.05.2020 10:28


22

1 Historikk

«at bestillingsmændene fremdeles i større eller mindre grad lever under den samme ængstelige følelse av frygt for at avskjedigelse skal bli følgen av den ubetydeligste forseelse i handling, skrift eller tale, uten at det er adgang til appel eller indankning til høiere myndighet for at faa sin sak nærmere gransket og utredet».

Stortinget oversendte forslaget til regjeringen og ba om at spørsmålet ble utredet. I 1907 ble det fremsatt nok et privat lovforslag, som Stortinget videresendte til departementet. Forslagene ble sendt på høring. Flere departementer var negative til en felles lov for stats- og kommuneansatte. Videre ble det påpekt at reglene om avskjed var svært forskjellige for ulike grupper tjenestemenn. Noen hadde et sterkt vern mot oppsigelse og avskjed, mens andre hadde et svakt vern. Eksempelvis kunne underoffiserene i hæren bare avskjediges dersom de ble kjent tjenesteudyktige av en kommisjon. Klokkere i kirken, som den gang var ansatt i staten, hadde et sterkt oppsigelsesvern og kunne etter en forordning fra 1739 bare avskjediges etter lov og dom. Etter universitetsloven av 1905 måtte det foreligge «grove misligheter i tjenesten eller forbrydelser» for avskjed av universitetsansatte. Tollfunksjonærer kunne på sin side avskjediges «naar departementet ikke længer maatte være tilfreds med deres forhold». Vilkårene for avskjed for ansatte ved jernbanen var fastsatt ved instruks. Avskjed kunne gis for «beruselse i tjenesten, for ulydighet, uredelighet, grov tjenesteforsømmelse eller for anden utvist slet opførsel i eller utenfor tjenesten». Etter at høringen også var gjennomført i kommunene, uttalte departementet at: «(d)e kommunale tjenestemænds utdannelse, stilling og arbeide er saa forskjellig og forholdene i de større og mindre kommuner saa ulike, at det ikke godt lot seg gjøre at istandbringe lovregler, som passer for alle stillinger. Endnu vanskeligere blir det, hvis reglene ogsaa skal omfatte statens tjenestemænd. Kommunene ordner selv bedst disse forhold, og en lov vil gjøre indgrep i deres selvbestemmelsesret.»

1.2 Tjenestemannsloven av 1918 De sentrale vurderingene knyttet til behovet for lovregulering fremgår av Ot.prp. nr. 38 (1915). Lovforslaget omfattet bestemmelser om ansettelse, både for statlige og for kommunale tjenestemenn, bestemmelser om opprykk, ferie, rett til inntil tre måneder lønn under sykdom, bestemmelse om ulykkesforsikring og forsikring ved tjenesteulykke med døden til følge. Videre inneholdt forslaget bestemmelser om oppsigelse, avskjed og ankemuligheter. Loven, som ble vedtatt 15. februar 1918, omfattet både statlige og kommunale tjenestemenn, men ble som nevnt aldri satt i kraft for kommunale tjenestemenn. Embetsmenn, lærere og ombudsmenn var ikke omfattet. Loven omfattet heller ikke overenskomstlønnede, midlertidig ansatte og prøvetidsansatte. Grunnen til at embetsmenn ikke var omfattet av loven, har sammenheng med at deres rettsstilling var regulert i Grunnloven. Grunnlovens bestemmelser om embetsmenns uavsettelighet var inspirert av den svenske Regjeringsreformen av 1809. De svenske bestemmelsene omfattet også tjenestemenn. Grunnen til at tjenestemennene ikke ble tatt

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 22

18.05.2020 10:28


1 Historikk

23

med i den norske Grunnloven, skyldtes at det store flertallet av ansatte i staten i 1814 var embetsmenn. Det var relativt få tjenestemenn, eller «bestillingsmenn» som de tidligere ble kalt. Etter en gjennomgang av fremmed rett uttalte Justisdepartementet følgende i Ot.prp. nr. 38 (1915) side 25–26: «De fremmede lover og lovforslag som her er gjennemgaat, er alle uttrykk for hvordan man i flere land med en traditionsbundet administration og med strenge krav til diciplin og subordination i tjenesten har fundet det paakrævet at skape kauteler mot misbruk av den magt som er lagt i de overordnedes hænder. Man har villet gjøre staten til et retssamfund ogsaa i forhold til dens egne tjenere. Og visselig med øinene aapne for at man derved ogsaa varetok den offentlige tjenestes egen interesse. Man har set, at arbeidsiværen, initiativet, og motet til at fremholde sine meninger i tjenesteanliggender kræver som sin forutsætning, at tjenestemanden ogsaa vet at stillingen er hans, saalænge han gjør sin pligt, og at hans arbeide vil bli rætferdig bedømt og paaskjønnet naar det gjælder forfremmelse.»

Prinsippet om behandling av ansettelser av tjenestemenn i kollegiale organ ble tydelig markert allerede i 1918. Bare i unntakstilfellene skulle det være adgang til å fravike kollegial saksbehandling ved ansettelser. Det fremgår av proposisjonen at: «Det er en garanti i at enhver som er med paa avgjørelsen, må drøfte valget med andre, og maa redegjøre for sine grunder om han vil vinne de andre for sin oppfatning. De personlige følelser og stemninger vil derved bli trængt tilbake, sammen med de grunder som ikke taaler dagens lys.»

Tjenestemannsloven av 1918 ble endret en rekke ganger. I 1960 ble det nedsatt et utvalg, Tjenestemannslovkomiteen, som fikk i oppdrag å revidere loven. Utvalget avga sin innstilling i 1964, og senere en Tilleggsinnstilling I samme år. Lovforslaget ble ikke fremmet i påvente av vedtakelsen av lov om folkepensjon og forslag til forvaltningslov. Utvalget fremmet Tilleggsinnstilling II i 1967. I 1966 ble Embetsmannsutvalget, eller Stabelutvalget, nedsatt. Utvalget avga sin innstilling om avskjedigelse mv. av embetsmenn 30. august 1971. Utvalget utredet blant annet om det burde gis nye lovregler om vilkårene for å suspendere, avskjedige eller forflytte embetsmenn, noe som blant annet ville nødvendiggjøre endringer i Grunnloven. St.meld. nr. 95 (1975–1976) om statens personalpolitikk drøftet sentrale prinsipper som berørte tjenestemenn, jf. også Innst. S. nr. 149 (1976–1977).

1.3 Tjenestemannsloven av 1977 Tjenestemannsloven av 1918 hadde lenge vært moden for revisjon. Med utgangspunkt i blant annet Tjenestemannslovkomiteens innstilling, Tilleggsinnstillingene I og II og St.meld. nr. 95 (1975–1976) startet arbeidet med forslag til en ny tjenestemannslov. Den 2. mars 1976 fremmet regjeringen forslag til ny lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven). Mens offentlige tjenestemenn og embetsmenn tidligere var unntatt fra arbeidervernlovens regler med hjemmel i lovens § 46, la arbeidsmiljøloven til grunn at «(…) offentlig forvaltning bare skal unntas fra lovens regel i helt spesielle tilfel-

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 23

18.05.2020 10:28


24

1 Historikk

ler, noe som også presiseres i merknaden til § 2». I tilknytning til forslaget om Kongens adgang til å gjøre unntak fra arbeidsmiljøloven for statens tjenestemenn ble det forutsatt at embets- og tjenestemenn ikke måtte få et dårligere vern enn andre arbeidstakere. I 1977 la regjeringen frem forslag til lov om statens tjenestemenn, jf. Ot.prp. nr. 44 (1976–1977). Loven ble vedtatt 10. juni 1977 og trådte i kraft 1. juli 1977. I proposisjonen vises det til at statsansatte kan deles inn i tre hovedgrupper: embetsmenn, bestillingsmenn (tjenestemenn) og overenskomstlønnede. Loven av 1918 omfattet ikke embetsmenn og overenskomstlønnede. Sondringen mellom embetsmenn og bestillingsmenn var knyttet til reguleringen av embetsmennenes rettsstilling i Grunnloven. Departementet fant det mest hensiktsmessig å holde embetsmennene utenfor loven inntil grunnlovsspørsmålet ble avklart. I forarbeidene til tjenestemannsloven, Ot.prp. nr. 44 (1976–1977) side 6, ble spørsmålet om å harmonisere lovens bestemmelser med arbeidsmiljøloven avklart slik: «Det vil imidlertid være flere områder hvor reglene i lov om statens tjenestemenn fortsatt vil gi statens tjenestemenn et bedre vern og bedre rettssikkerhet enn arbeidsmiljøloven. På enkelte områder gjør det seg i statsforvaltningen også gjeldende en del spesielle forhold som synes å begrunne regler som ikke er helt i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven.»

Departementet konkluderte med at arbeidstakere som omfattes av lov om statens tjenestemenn, «bør unntas fra arbeidsmiljølovens kapittel om oppsigelse og avskjed mv.». Tjenestemannsloven av 1977 forutsatte at det ble opprettet et sentralt organ for tilsetting av overtallige. Ordningen bygget på at det i 1949 ble etablert en egen formidlingsordning for oppsagte statsfunksjonærer. Fra 1952 fant regjeringen å «måtte understreke at de oppsagte tjenestemenn skal være fortrinnsberettiget når de søker en annen passende statsstilling. Dersom det unntaksvis måtte forholdes annerledes, slik at en oppsagt funksjonær ble forbigått, måtte dette utførlig begrunnes i innstillingsdokumentene og avskrift sendes Finansdepartementet.»

Bakgrunnen for at man opprettet et sentralt tilsettingsråd, var at man anså det for usikkert om den sentrale formidlingsordningen bare kunne sende henstillinger og ikke gi pålegg. I proposisjonen ble det også referert til rundskriv fra daværende Forbruker- og administrasjonsdepartementet, som ga uttrykk for bekymring over at oppsagte tjenestemenn uten egen skyld ikke ble godt nok ivaretatt, og at staten i større utstrekning burde opptre som en arbeidsgiver. Bestemmelsene om rett til ferie, lønn under sykdom, stedfortredertjeneste og tjenesteulykke ble tatt ut av loven. Det ble innført en bestemmelse om forbud mot gaver m.m. i tjenesten. Loven omfattet arbeidstakere som var tilsatt i hovedstilling i statens tjeneste. Både midlertidige, engasjerte og overenskomstlønnede ble omfattet av loven. Embetsmenn var ikke omfattet av loven og heller ikke statstilsatte undervisningspersonale. Det ble utarbeidet forskrifter som regulerte ulike forhold, bl.a. bestemmelser om midlertidighet og arbeidstakere under opplæring. Forholdet til forvaltningsloven §§ 18 og 19 i ansettelsessaker ble klarlagt gjennom en kongelig resolusjon av 21. november 1980. Forskriften regulerer partsinnsyn i saker

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 24

18.05.2020 10:28


1 Historikk

25

om ansettelse i den offentlige forvaltning. Gjennom offentleglova av 1970 var det slått fast at dokument i sak om ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste kan unntas offentlighet. Unntaket omfatter ikke den offentlige søkerlisten som administrasjonen er pliktig til å sette opp etter at søknadsfristen er gått ut.

1.4 Tjenestemannsloven av 1983 Forslag til lov om statens tjenestemenn er inntatt i Ot.prp. nr. 72 (1981–1982). Departe­ mentet begrunnet lovforslaget slik: «Arbeidsmiljølovens regler er først og fremst myntet på det private næringsliv, og selv om det på mange områder er skjedd en utjevning av arbeidsvilkårene mellom statstjenesten og det private næringsliv, fremtrer statstjenestens egenart likevel tydelig. Det er grunn­ lovens og forvaltningsrettens regler som er bestemmende for statstjenesten. Svært mange tjenestemenn utøver offentligrettslig myndighet overfor landets borgere, med de særkrav dette stiller til dem. Tjenesten står under Stortingets og regjeringens politiske ledelse, en ledelse hovedavtalen uttrykkelig respekterer. Man har krav og forventninger til offentlig tjenesteyting av en annen art enn man har til privat tjenesteyting. Statsbudsjettet representerer en styringsmekanisme av et annet slag enn man kjenner til i det private næringsliv.»

Behovet for en egen lov ble også begrunnet med at det var nødvendig at tjenestemennenes rettigheter og plikter var klarere presisert enn i det private næringsliv, og at det var et særlig behov for særskilte regler for tilsetting i staten. Lovforslaget omfattet embetsmenn. I forarbeidene til tjenestemannsloven ble det vist til at det ved lovrevisjonen av 1977 ble gjort et forsøk på å legge reglene så nær arbeidsmiljøloven som mulig. Departementet uttalte: «Et meget sentralt tema i tjenestemannsloven er tilsettingsreglene. Slike regler har man overhodet ikke i arbeidsmiljøloven. Det har vært hevdet at reglene kunne man fastsette i avtaler mellom partene. Dette er departementet ikke enig i. Disse reglene har rent praktisk stor betydning for regjeringens og den administrative ledelses styringsmuligheter. De gjelder forhold partene ikke bør ha fri rådighet over. Lovens ramme representerer de krav som må stilles til ordninger som sikrer en forsvarlig saksbehandling og til en utbalansering av ledelsens og arbeidstakernes ofte motstridene interesser.»

Med denne begrunnelsen ønsket departementet å stille seg friere i forhold til arbeidsmiljø­ loven enn det tjenestemannsloven av 1977 gjorde. Det var særlig ordningen med fortrinnsrett til ny stilling som ble trukket frem som et område som avvek fra arbeidsmiljøloven. Departementet begrunnet dette med at forholdene i det private arbeidsliv og i staten var ulike, og at de to lovene ikke fulgte samme systematikk. Grunnlagene for oppsigelse var også ulike i arbeidsmiljøloven og i tjenestemannsloven. Departementet viste til at «(d)en som tar et kortvarig arbeid i staten i en virksomhet hvor det er vel kjent med at det skal bygges ned, bør ikke derved få fortrinnsrett fordi vedkommende tidligere har hatt kortvarig statstjeneste».

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 25

18.05.2020 10:28


26

1 Historikk

Departementet mente derfor at minstetiden for å få fortrinnsrett burde settes til «1 henholdsvis 2 års sammenhengende tjeneste». I innstillingen sluttet stortingskomiteen seg til at embetsmennene skulle omfattes av loven der dette uttrykkelig var sagt, og at det derfor ikke var nødvendig å endre Grunnloven § 22 om embetsmenns uavsettelighet, jf. Innst. O. nr. 37 (1982–1983) side 18. Komiteen var enig i at det var gjort «(…) en rimelig avveining mellom de forskjellige hensyn det har vært nødvendig å ta. Det gjelder bl.a. hvor Grunnloven og de ansattes økte medbestemmelsesrett gjennom hovedavtalen.» Om lovens tittel uttalte komiteen at de var «enig med de av høringsinstansene som har påpekt det ønskelige ved en kjønnsnøytral tittel og at ‘tjenestemann’ og ‘embetsmann’ ble erstattet med kjønnsnøytrale betegnelser». Komiteen mente imidlertid at man ikke burde komme med «oppkonstruerte begreper for å komme frem til fellesbetegnelser (…)». Loven fikk dermed ingen kjønnsnøytral tittel. Tjenestemannsloven av 1983 ble revidert flere ganger. Ved lov 4. september 1992 nr. 104 ble det vedtatt en bestemmelse om ansatte på lederlønnskontrakter, jf. Ot.prp. nr. 66 (1991–1992) og Innst. O. nr. 79 (1991–1992). Reglene om suspensjon og klage og søksmål ble endret ved lov 11. juni 1993 nr. 67, jf. Ot.prp. nr. 89 (1992–1993). Det ble innført nye regler om innleie mv. ved lov 4. februar 2000 nr. 10. Ved lov 15. juni 2001 nr. 34 ble det fastsatt at fylkesmenn kan ansettes på åremål, jf. Ot.prp. nr. 84 (2000–2001). Ved lov 22. januar 2016 nr.1 ble ventelønnsordningen i staten opphevet, jf. Prop. 2 L (2015–2016) og Innst. 89 L (2015–2016).

1.5 Embets- og tjenestemannsloven av 2005 (opphevet før iverksettelse) I lovforarbeidene til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljø­loven) ble det foreslått å harmonisere stillingsvernsreglene i statlig sektor med det øvrige arbeidsliv, jf. Ot.prp. nr. 49 (2004–2005). Samtidig fremmet regjeringen forslag til lov om statens embets- og tjenestemenn, jf. Ot.prp. nr. 67 (2004–2005) om lov om statens embets- og tjenestemenn. Loven ble vedtatt 17. juni 2005. Ikrafttredelsestidspunktet ble satt til 1. januar 2006. Loven ble ikke iverksatt. Gjennom Ot.prp. nr. 25 (2005–2006) ble Stortinget, etter regjeringsskiftet i 2006, bedt om å oppheve lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv. Lovvedtaket ble truffet 21. desember 2005, og lov om statens embets- og tjenestemenn trådte derfor aldri i kraft. Det vises til Ot.prp. nr. 25 (2005–2006) og Innst. O. nr. 22 (2005–2006).

1.6 Forarbeidene til statsansatteloven Det fremgår av Prop. 1 S (2014–2015) at departementet skulle arbeide for å harmonisere tjenestemannsretten med regelverket som gjelder i arbeidslivet for øvrig. Departementet nedsatte et utvalg, Tjenestemannslovutvalget, 9. februar 2015. Utvalget var sammensatt av representanter fra hovedorganisasjonene i staten og representanter fra statlige virksomheter, herunder fra departementene. Utvalget var ledet av advokat Ingeborg Moen Borgerud.

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 26

18.05.2020 10:28


1 Historikk

27

Utvalget fikk blant annet i mandat å vurdere om det er mulig å forenkle ansettelsesprosessene i staten, om det var behov for samme stillingsvern i tjenestemannsloven som i arbeidsmiljøloven, og om reglene om fortrinnsrett etter tjenestemannsloven kunne harmoniseres bedre med reglene om fortrinnsrett/omplasseringsplikt etter arbeidsmiljøloven. Utvalget skulle ikke vurdere embetsmannsordningen og heller ikke arbeidsgivers styringsrett. I brev av 19. juni 2015 fra departementet fikk utvalget følgende tilleggsmandat: «Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som oppfølging av avtale med samarbeidspartiene på Stortinget 12. mars d.å., vedrørende endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven, besluttet at tjenestemannslovutvalget skal gis et tilleggsmandat. … Utvalget skal foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger. Dette gjelder særlig de lengste midlertidige ansettelsene.»

Utvalget avga sin rapport 18. desember 2015. Rapporten var enstemmig. Når det gjaldt spørsmålet om harmonisering av reglene for statsansatte med arbeidsmiljølovens bestemmelser, uttalte utvalget: «Utvalget har vurdert om det er aktuelt å ha like bestemmelser for statsansatte som for de som omfattes av arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere i alle sektorer, også i staten. Tjenestemannsloven regulerer bare visse sider av ansettelsesforholdet til arbeidstakere i staten. Reguleringen gjelder først og fremst bestemmelser om ansettelser og statsansattes stillingsvern. Utvalgets prinsipielle utgangspunkt er at lovreguleringen av arbeidsforholdene til ansatte i staten bør være den samme som for andre arbeidstakere, med mindre det foreligger særegne forhold som tilsier at det er behov for særskilt lovregulering. Utvalget mener at det bør være en egen lov for ansettelsesforhold i staten, og at enkelte bestemmelser bør harmoniseres helt eller delvis med arbeidsmiljø­ lovens bestemmelser. Dette gjelder blant annet adgangen til midlertidig ansettelse, innleie, prøvetidsansettelse, oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, rettsvirkninger ved brudd på bestemmelsene mv.»

I høringsrunden tok departementet opp enkelte spørsmål som ikke hadde vært behandlet av utvalget, herunder spørsmål knyttet til arbeidsgivers styringsrett samt spørsmål knyttet til interne virksomhetsoverdragelser i staten. Forslag til ny lov om statsansatte ble fremmet i Prop. 94 L (2016–2017). Departementet uttalte bl.a. følgende om formålet med loven: «Lovforslaget innebærer at inngåelse av arbeidsavtaler og oppsigelse av statens ansatte reguleres særskilt gjennom denne loven. Lovforslaget betyr en stor grad av harmonisering med arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidig ansettelse, innleie, prøvetidsansettelse, oppsigelse og rettsvirkninger ved brudd på enkelte bestemmelser. Særlig er det viktig å følge opp regjeringens forpliktelse til å redusere bruken av midlertidige ansettelser i staten. Lov om statens ansatte vil være en særlov som går foran arbeidsmiljøloven.»

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 27

18.05.2020 10:28


28

1 Historikk

Lovforslaget omfattet også embetsmenn. Om dette uttalte departementet: «Departementet foreslår at man i den nye loven i all hovedsak viderefører reglene om embetsmenn som i dag finnes i tjenestemannsloven, og dermed den rettstilstand for embetsmenn som gjelder i dag. Det foreslås at ny lov skal omfatte embetsmenn der dette er uttrykkelig sagt. Dette er i samsvar med gjeldende lov. I kapittel 7.3 er det gitt en oversikt over de endringer som foreslås for embetsmenn. Endringene er ellers omtalt i tilknytning til de enkelte kapitlene.»

1.7 Statsansatteloven Statsansatteloven ble vedtatt 16. juni 2017 og trådte i kraft 1. juli samme år. Virkeområdet for loven er i hovedtrekk det samme som tidligere. Statsansatteloven gjelder embetsmenn der hvor dette fremgår. Loven gjelder også innleie av arbeidstakere i statlig virksomhet der hvor dette er uttrykkelig sagt. Statsansatteloven har særlig regler om kunngjøring av stillinger, kvalifikasjonsprinsippet, innstillingsordninger og ansettelsesorgan, midlertidige ansettelser og åremål, regler om arbeidsgivers styringsrett, ordensstraff, oppsigelse, avskjed, suspensjon og saksbehandlingsregler ved oppsigelse, avskjed mv. Loven inneholder også forbud mot å motta gaver i tjenesten mv. Det vises til de enkelte lovbestemmelsene og kommentarene til disse.

9788215030838_Moen Borgerud og Løwenborg_Statsansatteloven.indd 28

18.05.2020 10:28Denne lovkommentaren gir en grundig innføring i statsansatteloven og inneholder kommentarer til hver paragraf i loven samt innledninger til hvert kapittel. I tillegg inneholder boken et mer generelt innledningskapittel. Kommentarene til statsansatteloven er supplert med omtale av sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og annen relevant lovgivning. I boken er det blant annet gitt en særlig bred omtale av – ansettelsesprosessen i staten – adgangen til midlertidig ansettelse – fortrinnsrett – arbeidsgivers styringsrett – oppsigelse, avskjed og disiplinærreaksjoner – saksbehandlingsregler Boken er skrevet for alle som har befatning med arbeidsrettslige spørsmål i statlig sektor. Kommentarene er utformet med sikte på å gi veiledning til ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i statlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg er partnere i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Emilie Veggeland Knudsen er advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no

isbn 978-82-15-03083-8

Statsansatteloven

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg i samarbeid med Emilie Veggeland Knudsen

Statsansatteloven Lovkommentar Denne utgivelsen finnes også på www.juridika.no