Entreprenørskap

Page 1

Foto: Rolf Ørjan Høgseth

isbn 978-82-15-04324-1

9

788215

043241

Entreprenørskap

Yngve Dahle er siviløkonom fra NHH og har en doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU. Han er også serieentreprenør og har vært med å utvikle 9 selskaper innen ulike bransjer. Han kombinerer derfor på en unik måte oppdatert teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Han er grunnlegger av «Entreprenerdy», et selskap som bruker S-E-A-M til å hjelpe entreprenører over hele verden.

Med utgangspunktet i moderne entreprenørskapsteori, egen empiri og tilbakemelding fra titusenvis av entreprenører har forfatteren, sammen med blant annet NTNU-miljøet, laget en modell for hvordan utvikle og forbedre entreprenørskapsprosjekter. Modellen heter S-E-A-M (Systemic Entrepreneurship Activity Method) og består av syv trinn: formål, ressurser, forretningsidé, forretningsmodell, mål, oppgaver og prognose.

yngve dahle

Entreprenørskap er boken for alle med ambisjoner om å etablere, forbedre eller utvikle bedriften sin. Med sitt teoretiske fundament og sine klare praktiske råd er den uunnværlig for entreprenører, forretningsutviklere, hjelpemiddelapparat, banker og investorer. Den er også meget godt egnet som pensumlitteratur i alle entreprenørskapskurs.

yngve dahle

Entreprenørskap – en praktisk håndbokENTREPRENØRSKAP

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 1

03.11.2020 14:16


9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 2

03.11.2020 14:16


Yngve Dahle

ENTREPRENØRSKAP – en praktisk håndbok UNIVERSITETSFORLAGET

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 3

03.11.2020 14:16


© Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-04324-1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo www.universitetsforlaget.no Omslag: Sissel Tjernstad Illustrasjoner: Audun Røberg Kapittelstartbilder: Thomas Morel Sats: ottaBOK Trykk: 07 Media – 07.no Innbinding: Bokbinderiet Johnsen AS Boken er satt med: Adobe Garamond Pro 11/13,5 Papir: 100 g Arctic Matt 1,0

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 4

03.11.2020 14:16


Til Shoni Lethole. Alltid en av oss!

Bidrag og inspirasjon: Sjur Dagestad, Erlend Bang-Abelsen Gunnar Alskog, Finn Amundsen, Torhild Andersen, Roger Antonesen, Kriss Baird, Anne Grethe Bakken, Paul Brindley, Anna Chizhevskaya, Roman Chizhevskiy, Ståle Christensen, Margit Klingen Daams, Tor Egil Ellingsen, Francois El-Safadi, Martin Foldal, Tove Forså, Pål Frønsdal, Jens-Petter Glittenberg, Jonathan Hall, Ane Marte Hammerø, Ann-Iren Haugen, Anders Haugland, Lars Hedman, Jørn Heggertvedt, Henrik Holm, Henning Holmbakken, Hilde Indresøvde, Bjørn Krag Ingul, Kathrin Jakobsen, Christoffer Jakobsson, Rune Johannessen, Henrik Johansson, Arne Morten Knutsen, Bergljot Landstad, Kristin Langnes, Shoni Lethole, Caspar Macody Lund, Thøger Riis Michelsen, Steve Mayall, Thomas Adriaan Morel, Kelly Moulton, Muzi Mtshali, Paul Hasselt Mönning, Vlad Ogay, Annfrid Olsen, Knut Perander, Kevin Reuther, Kristian Riis, May Britt Roald, Bård Sandal, Suzanne De Kok Selstad, Anita Hennie Skog, Ole Smidesang, Erik Solberg, Martin Steinert, Bård Stranheim, Magne Supphellen, Mette Nora Sætre, Bram Timmermans, Trond Tornes, Ben Toscher, Gunnar Tranvåg, Trine Tenvik, Christina Ungerer, Solvor Vermeer, Martin Vesterby, Malene Aaram Vike, Hjørdis Vik, Mathias Wassen, Kurt Ove Østrem, Alfred Øverland, Anne Øvrebø, Steven Åsheim

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 5

03.11.2020 14:16


INNHOLD

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 6

03.11.2020 14:16


9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 7

1. BAKGRUNN OG ­INNLEDNING

12

2. HVOR MYE TEORI ­TRENGER DU Å KUNNE?

22

3. S-E-A-M

46

4. FORMÅL

78

5. RESSURSER

92

6. FORRETNINGSIDÉ

100

7. FORRETNINGSMODELL

120

8. MÅL

158

9. OPPGAVER

178

10. PROGNOSE

190

03.11.2020 14:16


KOMPLETT INNHOLD BEGREP OG FORKORTELSER

10

3.6

Mål

67

1

12

3.7

Oppgaver

71

3.8

Prognose

71

BAKGRUNN OG ­INNLEDNING

1.1

Hva er egentlig entreprenørskap?

15

1.2

Hvorfor er entreprenørskap viktig for folk og samfunn?

18

1.3

Hvorfor trenger du en dataløsning?

19

DEL II  EN ENKEL METODE FOR Å ­UTVIKLE OG FORBEDRE PROSJEKTET DITT

77

4

FORMÅL

78

DEL I  ENTREPRENØRSKAPSTEORI: DET DU BEHØVER

21

4.1

Motivasjon

79

2

HVOR MYE TEORI ­TRENGER DU Å KUNNE?

22

4.2

Kjerneverdier og bærekraft

85

2.1

Oppfyllelse av muligheter

24

4.3

Visjon

88

2.2

Ressursbasert syn og kjernekompetanse

27

5

RESSURSER

92

2.3

Effektuering

30

5.1

Personell

94

2.4

Bricolage

33

5.2

Fysiske ressurser

95

Salgbare ressurser

96

Finansielle ressurser

98

2.5

Forretningsmodellering

35

5.3

2.6

Lean Startup og Designtenkning

40

5.4

2.7

Oppsummering av de seks søylene

45

6

FORRETNINGSIDÉ

100

S-E-A-M

46

6.1

Kjernekompetansen: Hva gjør deg unik?

103

Nøkkelbidrag: Hvilket behov skal du dekke?

107

3

3.1

Hvordan er S-E-A-M forankret i teorien?

48

6.2

3.2

Formål

54

6.3

Nøkkelmarked: Hvem er det som har behovet?

110

3.3

Ressurser

55

6.4

Mal for formulering av en ­forretningsidé

113

3.4

Forretningsidéen

57

6.5

3.5

Forretningsmodellen

58

Behovsintervju – Har du funnet et behov som er verdt å dekke?

115

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 8

03.11.2020 14:16


7

FORRETNINGSMODELL

120

8.3

Salgs- og markedsmål

167

7.1

Samskapere: Hvem blir dine første ­kunder?

123

8.4

Bærekraftsmål

170

7.2

Unikt verdiløfte: Hva blir verdiløftet ditt?

127

8.5

Finansielle mål

173

7.3

Produktegenskaper: Hvilke funksjoner får produktet ditt eller tjenesten din?

129

9

OPPGAVER

178

7.4

Økosystem: Hvem kan hjelpe deg?

133

10

PROGNOSE

190

7.5

Salgsmodell: Hvordan skal du ­markedsføre og selge?

137

7.6

Prismodell: Hvordan skal du ta betalt?

145

7.7

Løsningsintervju: Mener dine kunder at du dekker behovet?

151

MÅL

158

8.1

Kompetansemål

164

8.2

Produkt- eller tjenestemål

165

8

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 9

10.1 Inntekter og støttemidler

194

10.2 Gjentagende kostnader

197

10.3 Oppgavekostnader

200

10.4 Finansiering

203

10.5 Lover og regler

205

REFERANSER

214

STIKKORD

220

03.11.2020 14:16


BEGREPER OG FORKORTELSER Entreprenørskap Vi definerer entreprenørskap som:[1] «å finne og utnytte muligheter til å skape varer og tjenester». Dette er i tråd med at studier av entreprenørskap bør fokusere på aktiviteter eller prosesser snarere enn på de personlige egenskapene til den enkelte entreprenør.[2] Dette betyr også at etablering av selskaper ikke er en nødvendig forutsetning for entreprenørskap. Entreprenørskapsprosjekt (eller bare «prosjekt») I litteraturen brukes ofte entreprenøren, selskapet og prosjektet om hverandre. Vi skiller prosjektet fra både entreprenøren/entreprenører og bedriften eller firmaet (den registrerte juridiske enheten til virksomheten). Prosjektet er konseptet som inneholder alle aktivitetene strukturert rundt forretningsidéene til et entreprenørskapsinitiativ. Et prosjekt kan være knyttet til et selskap, men det kan også være i førregistreringsfasen, eller det kan hende at det aldri ender med å bli et selskap. Et prosjekt kan også være en del av et større selskap. I det tilfellet kaller vi det ofte «intraprenørskap».[3] Løsning En samlebetegnelse på alt som kan dekke et behov, altså et produkt, en tjeneste eller enhver kombinasjon av et produkt eller en tjeneste. Aktiviteter En aktivitet beskrives som:[4] «engasjement av menneskelige, fysiske og/eller kapitalressurser for å tjene et spesifikt formål mot oppfyllelsen av det overordnede målet.» S-E-A-M

Den systemiske aktivitetsmetoden for entreprenørskap eller bare «aktivitetsmetoden»

En aktivitetsmetode er et sett av gjensidig avhengige aktiviteter som er sentrert om et entreprenørskapsprosjekt. S-E-A-M er en normativ metode for utvikling av entreprenørskapsprosjekter basert på å forstå og forbedre aktivitetene som gjennomføres i prosjektet og mellom prosjektet og prosjektets støttespillere. S-E-A-M bygger på systemteori og systemtenkning, samt på et utvalg av moderne entreprenørskapsteori. S-E-A-M består av 7 steg og 29 elementer. Et element kan beskrives ved hjelp av tre variabler: Innhold beskriver hvilke aktiviteter det enkelte element inneholder. Struktur beskriver hvordan elementene forholder seg til hverandre, og eierskap beskriver hvem som utfører aktivitetene.[4, 5] Den første versjonen av S-E-A-M ble utviklet på NTNU, Institutt for produktutvikling og materiallære mellom 2012 og 2020. EMS

Entrepreneurship Management System (Entreprenørskapssystem)

Dette er et dataverktøy som bygger på den systemiske aktivitetsmetoden for entreprenørskap (S-E-A-M). Verktøyet er designet for å styre og dokumentere aktiviteter både i et prosjekt og i økosystemet rundt, spesielt kommunikasjonen mellom prosjektet og prosjektets hjelpere.

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 10

03.11.2020 14:17


FIGUROVERSIKT

Figur 1.1: Entreprenørens egenskaper

17

Figur 6.1 Spørsmålene i forretningsidéen

102

Figur 2.1 Seks søyler i moderne entreprenørskapsteori

24

Figur 6.2 Yao Ming

104

Figur 2.2 VRIO-modellen

29

Figur 6.3 Milkshake

107

Figur 2.3 Effektuering og virkemiddelorientering

31

Figur 6.4 Sam McCracken og Nike Air Native N7

110

Figur 2.4 Fem prinsipper for entreprenørskap

33

Figur 6.5 Behovsintervjuet

115

Figur 2.5 Tre forutsetninger for Bricolage

35

Figur 7.1 Juvet

124

Figur 2.6 Ulike maler for forretningsmodellering

37

Figur 7.2 Dimensjoner i salgsmodellen

138

Figur 2.7 Kundeutviklingsmodellen

42

Figur 7.3 Tre typer salgsfokus

140

Figur 2.8 Designtenkning

44

Figur 7.4 Seks forskjellige måter å prise produktet eller tjenesten din på 145

Figur 3.1 FNs mål for bærekraft

51

Figur 7.5 Løsningsintervjuet

152

Figur 3.2 S-E-A-M. En systemisk aktivitetsmetode for entreprenørskap

53

Figur 7.6 Zappos

156

Figur 3.3 Trippel heliks

61

Figur 8.1 Målbare, tidsbestemte og dynamiske

161

Figur 3.4 Syv steg som beskriver et effektivt støtteprogram

62

Figur 9.1 Gantt-diagram

181

Figur 3.5 Kundefabrikken

64

Figur 9.2 Eksempel på KanBan

183

Figur 3.6 Fem kategorier av målsettinger

70

Figur 4.1 Get, give, make, live

80

Figur 4.2 Kombinasjoner av get, give, make, live

82

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 11

03.11.2020 14:17


1  BAKGRUNN OG ­INNLEDNING

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 12

03.11.2020 14:17


1 BAKGRUNN OG INNLEDNING

J

eg som har skrevet denne boken, har en ganske merkelig bakgrunn. Jeg tok en doktorgrad i entreprenørskap ved NTNU i den høyt fremskredne alder av 52 år. Dette gjorde jeg etter at jeg hadde vært involvert i 9 forskjellige entreprenørskapsprosjekter der 8 av dem er solgt. Det niende er Entreprenerdy AS, som vi kommer tilbake til i senere i denne boken.

13

Sånn sett er jeg en snodig hybrid av akademiker og entreprenør. Det er her jeg mener at jeg har noe å bidra med. Min erfaring med å ha en fot i hver av disse leir­ ene er at vi kunne tjene mye på å få forskere, praktiske entreprenører og alle som hjelper og gir råd til entreprenører, til å jobbe bedre sammen. Dette prosjektet startet i begynnelsen av 2010, da Trond Blindheim, som på det tidspunktet var rektor ved Høyskolen Kristiania, ba meg om å holde et kurs i praktisk entreprenørskap. Han mente at erfaringene fra en person som ikke hadde tilbrakt hele sitt liv på en av sidene av et kateter kunne være forfriskende. Det eneste problemet var at jeg ikke kunne finne en pensumbok som fungerte. De jeg fant, var amerikanske mursteiner som snakket om små og mellomstore selskaper med under 200 ansatte, eller selvhjelpsbøker som proklamerte hvordan man «kunne bli rik og lykkelig uten engang å prøve». Den eneste sympatien jeg fikk da jeg klagde på dette, var en utfordring om å skrive min egen bok, «hvis jeg trodde det var så enkelt». Jeg samlet alle de folkene jeg kjente som kunne bidra, og satte i gang. Dette ble til tre lærebøker som kom ut mellom 2012 og 2015,[6, 7, 8] og et datasystem for å gjøre teorien i bøkene tilgjengelig for entreprenører og hjelperne deres. Dette systemet har i skrivende stund blitt brukt av mer enn tjue tusen entreprenører og en lang rekke entreprenørskapshjelpere som Innovasjon Norge, fylkeskommunene, universitetene, kulturrådet, NAV og en rekke kommersielle bedrifter i flere land. Erfaringene fra alt dette arbeidet ble etter hvert til doktorgraden «Design og implementering av et entreprenørskapssystem»,[9] som ble avlagt ved NTNU i april

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 13

03.11.2020 14:17


1 BAKGRUNN OG INNLEDNING

14

2020. I forbindelse med arbeidet med doktorgraden ble den Systemiske Entre­ prenørskaps-Aktivitets-Metoden, eller bare S-E-A-M,i utviklet og testet ut på mer enn 20 000 entreprenørskapsprosjekter. Denne boken er et forsøk på å dele erfaringene fra dette tiåret med entreprenørskapsarbeid, og å gi deg en introduksjon til S-E-A-M. Jeg har prøvd å sammenfatte så vel det arbeidet som jeg har vært involvert i selv, som det beste jeg har funnet, lest og blitt fortalt. Strukturen er veldig enkel, og kommer i to deler: Del I er et forsøk på å gi deg som entreprenør et så kort som mulig innblikk i den mest moderne teorien som finnes innenfor faget entreprenørskap – og en overordnet oversikt over hvordan du kan bruke denne teorien til å forbedre og utvikle prosjektet ditt. Først har jeg prøvd å gjøre et utvalg av alle de titusener av artikler og bøker som man «egentlig» burde lese før man satte i gang med et entreprenørskapsprosjekt. Basert på dette har jeg (sammen med en stor gruppe kolleger og med-forskere) utviklet det teoretiske grunnlaget for S-E-A-M. Det består av seks teoretiske «søyler» som tilfredsstiller tre krav: Først og fremst må hver søyle inneholde relevant og moderne teori som står sentralt i faget entreprenørskap. Dette betyr at teoriene er sitert i stort sett alle de viktige artiklene som er skrevet i faget. Det andre kravet er at teoriene blir mye brukt av de som jobber praktisk med entreprenørskap. Det betyr at teoriene handler om hvordan man kan forbedre entreprenørskapsprosjekter, og at teoriene er godt kjent av praktikere. Det siste kravet er at de seks søylene henger sammen med hverandre på en bra måte. Det betyr at de til sammen utgjør en helhetlig teoretisk modell for entreprenørskap. Denne modellen finner du i kapittel to i boken. I kapittel tre finner du et overordnet overblikk over selve aktivitetsmetoden, eller S-E-A-M. Denne metoden er basert på de seks teoretiske i

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 14

Systemic Entrepreneurship Activity Method.

03.11.2020 14:17


Del II er en detaljert gjennomgang og beskrivelse av hvert av de syv trinnene. Til sammen består de syv trinnene av 29 delaktiviteter eller elementer. Denne detaljerte beskrivelsen av de syv stegene finner du i kapitlene 4–10 av boken. Her finner du også en historie om Maria og Thor, som bruker metoden til å realisere drømmen sin om å starte en italiensk restaurant.

1 BAKGRUNN OG INNLEDNING

søylene. Dette er en komplett og helhetlig metode for entreprenørskap. Metoden består av syv trinn av aktiviteter som et entreprenørskapsprosjekt bør gjennomgå for å øke sjansene for å nå målene sine.

15

Del I inneholder kapittel to og tre og er den overordnede oversikten over aktivitetsmetoden S-E-A-M. Del II består av kapittel fire til ti, og forteller deg hvordan du helt praktisk kan bruke metoden i ditt prosjekt. Dersom du bare er interessert i å bruke S-E-A-M-metodikken på prosjektet ditt, kan du hoppe direkte til del 2. Jeg vil imidlertid sterkt anbefale at du leser del I også. Min erfaring er at det å ­bygge på tenkningen til de forskerne som har dykket dypt i faget, er både inspirerende og konstruktivt.

1.1 HVA ER EGENTLIG ENTREPRENØRSKAP? I Norge brukes ordet «entreprenør» ofte om en person eller et selskap som bygger broer, bygninger eller veier. Den opprinnelige meningen av ordet (som kommer fra fransk og er nesten 1000 år gammelt) er mer generell, og i denne boken brukes «entreprenør» om noen som bygger eller utvikler produkter, tjenester eller selskaper. Den vitenskapelige definisjonen av entreprenørskap[1] er: «å finne og utnytte ­muligheter til å skape varer og tjenester». Dette betyr at entreprenørskap ikke ­trenger å handle om å starte nye firma. De nevnte mulighetene kan like gjerne ­finnes og utnyttes i etablerte selskaper, eller til og med før man har kommet så langt som å starte et selskap. I så måte beskriver begrepene «gründer» eller «startup»

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 15

03.11.2020 14:17


1 BAKGRUNN OG INNLEDNING

16

ikke det samme som entreprenørskap. Når noen snakker om en «gründer», mener de gjerne en som er i ferd med å starte, eller nettopp har startet, et nytt firma. Det er altså ikke det samme som en entreprenør. Entreprenørskap er heller ikke det samme som innovasjon. Riktignok krever «å ­finne og utnytte muligheter til å skape varer og tjenester» veldig ofte at man er ­kreativ og nyskapende. Men det er fullt mulig å utvikle et entreprenørskaps­ prosjekt uten å være innovativ. Starter du en Starbucks-franchise i byen der du bor, vil det være nedfestet i kontrakten at du gjør akkurat det samme som tusenvis av franchise­takere over hele verden har gjort før deg. Likevel vil få bestride at det du driver med, kvalifiserer som entreprenørskap. Alt dette betyr at entreprenørskap er et eget fag. Det er ikke en nedskalert utgave av strategisk ledelse eller økonomifaget. Du kan ikke krympe Equinor i en 90-graders­ vask og komme ut med et typisk entreprenørskapsprosjekt. Det at noen rådgivere bruker teori fra faget entreprenørskap, mens andre bruker teori fra økonomi og strategisk ledelse, er ofte forvirrende for entreprenørene som mottar denne rådgivningen. I det neste kapitlet skal jeg prøve å gjøre rede for disse forskjellene. «Det meste man hører om entreprenørskap er feil. Det er ikke magisk, det er ikke mystisk og det har ingen ting med genetikk å gjøre. Det er et fag og som alle andre fag kan det læres.» Peter Drucker

Inntil videre kan vi ta med oss denne innsikten fra Peter Drucker.[10] Det at ­entreprenørskap er et fag, betyr at det kan angripes som et hvilket som helst annet fag. Det krever ikke noen trylleformel eller et helt unikt sett av ­overmenneskelige egenskaper. Du trenger ikke være Elon Musk, Richard Branson eller Mary Kay Ash for å bli en entreprenør. Faktisk er de aller fleste entreprenører relativt ­vanlige mennesker. Ikke er de spesielt unge, PR-kåte eller risikosøkende heller. En

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 16

03.11.2020 14:17


1 BAKGRUNN OG INNLEDNING

g­ jennomsnittlig entreprenør er i førtiårsalderen og har en under gjennomsnittlig vilje til å ta risiko eller søke berømmelse. Derimot har de ofte en egen evne til å sette seg inn i kundens situasjon. Og selv om entreprenører gjerne er lidenskapelige når det gjelder det de driver med, målbevisste og har høy gjennomføringsevne – liker de ikke å arbeide for arbeidets egen skyld.[11]

17

Figur 1.1: Entreprenørens egenskaper.

Du trenger heller ikke å ha en idiotsikker forretningsidé fra starten av. De fleste kjente suksessprosjekter startet som noe helt annet enn det de faktisk endte opp med å lykkes med. Starbucks solgte egentlig kaffebønner og kaffemaskiner, Slack startet som et nettbasert spill, og Twitter var opprinnelig en database for å holde styr på podcaster. Etter hvert lærte disse selskapene at den egentlige verdien lå litt

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 17

03.11.2020 14:17


1 BAKGRUNN OG INNLEDNING

18

på siden av den opprinnelige idéen, og den andre, tredje eller fjerde versjonen av forretningsidéen deres la grunnlaget for suksessen. Så – alle kan bli en entreprenør! Også du. I det neste avsnittet skal vi se litt på hvorfor folk bør drive med entreprenørskap, og hvorfor entreprenørskap er viktig for både enkeltindivider og for samfunnet.

1.2 HVORFOR ER ENTREPRENØRSKAP VIKTIG FOR FOLK OG SAMFUNN? Først og fremst bidrar selvsagt entreprenørskap sterkt til den økonomiske veksten i verden. En økning i nyskapende entreprenørskapsprosjekter skaper mer økonomisk vekst enn en økning i generell næringsvirksomhet,[12] og økonomisk vekst i utviklede land avhenger sterkt av graden av entreprenørskap.[13] Et godt eksempel her er at den sterke økonomiske veksten vi så i USA på slutten av nittenhundre­ tallet, i stor grad besto av entreprenørskapsprosjekter.[14] I tillegg til å skape vekst vil innovativt entreprenørskap også kunne bidra med å sikre en bærekraftig verdensøkonomi. OECD [15] sier det slik: «Det er en økende visshet hos beslutningstakere om at innovativ aktivitet er den største bidragsyteren til økonomisk verdiskaping og velstand i tillegg til å være en viktig faktor i å møte globale utfordringer innenfor miljøvern, helse, klimaendringer og bærekraftig utvikling.» Vi ser også en tendens til at selvstendig næringsdrivende er mer fornøyde med jobb­ene sine enn vanlige ansatte er.[14, 15, 16] I tillegg er det mange som ikke er i stand til å få vanlig jobb på grunn av hvor de bor, eller på grunn av deres kvalifikasjoner. Dermed har de ikke noe annet valg enn å bli selvstendig næringsdrivende. Dette kan være spesielt sant i fremvoksende økonomier eller for kunstnere eller andre personer som har ferdigheter som vanligvis omsettes i et frilansmarked.[19]

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 18

03.11.2020 14:17


For å kunne distribuere S-E-A-M-metodikken ut til deg som trenger den, har vi som sagt valgt å integrere den i en dataløsning eller et entreprenørskapssystem. Det er tre grunner til at vi har valgt å gjøre dette: Først og fremst er det mye lettere å bruke en metode dersom den er bygget inn i en dataløsning. Det er for eksempel mulig å føre et regnskap bare ved hjelp av en fagbok, penn og papir – men det er mye mer praktisk å bruke et regnskapssystem. Det samme gjelder for arbeidsoppgavene innenfor entreprenørskap. Den andre grunnen er at dataløsningen gjør det mye enklere å samhandle både med kollegene dine og med forskjellige rådgivere og støttespillere, siden all informasjonen ligger på et sted som flere har tilgang til. Den tredje grunnen er at du ved å dokumentere aktivitetene du gjennomfører i et system, mye lettere kan lære og forbedre deg etter hvert som du utvikler prosjektet ditt.

1 BAKGRUNN OG INNLEDNING

1.3 HVORFOR TRENGER DU EN DATALØSNING?

19

Du kan bruke et hvilket som helst entreprenørskapssystem. Det vi har utviklet for å støtte aktivitetsmetoden S-E-A-M, heter Entreprenerdy EMS. Det er gratis å bruke for entreprenører og ligger på www.entreprenerdy.com. Systemet finnes også i forskjellige utgaver som brukes av ulike støtteprogrammer for entreprenørskap.

9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 19

03.11.2020 14:17


9788215043241_Dahle_Entreprenørskap materie 091020.indd 20

03.11.2020 14:17


Foto: Rolf Ørjan Høgseth

isbn 978-82-15-04324-1

9

788215

043241

Entreprenørskap

Yngve Dahle er siviløkonom fra NHH og har en doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU. Han er også serieentreprenør og har vært med å utvikle 9 selskaper innen ulike bransjer. Han kombinerer derfor på en unik måte oppdatert teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Han er grunnlegger av «Entreprenerdy», et selskap som bruker S-E-A-M til å hjelpe entreprenører over hele verden.

Med utgangspunktet i moderne entreprenørskapsteori, egen empiri og tilbakemelding fra titusenvis av entreprenører har forfatteren, sammen med blant annet NTNU-miljøet, laget en modell for hvordan utvikle og forbedre entreprenørskapsprosjekter. Modellen heter S-E-A-M (Systemic Entrepreneurship Activity Method) og består av syv trinn: formål, ressurser, forretningsidé, forretningsmodell, mål, oppgaver og prognose.

yngve dahle

Entreprenørskap er boken for alle med ambisjoner om å etablere, forbedre eller utvikle bedriften sin. Med sitt teoretiske fundament og sine klare praktiske råd er den uunnværlig for entreprenører, forretningsutviklere, hjelpemiddelapparat, banker og investorer. Den er også meget godt egnet som pensumlitteratur i alle entreprenørskapskurs.

yngve dahle

Entreprenørskap – en praktisk håndbok