Page 1

NORSKFAGET: AKTUELLE BØKER


Ingvild Alfheim og Cecilie D. Fodstad

Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker Lyst, lek, leseglede og læring er denne bokens magiske firkløver. Den er spekket med kreative ideer, og språkleker knyttet til et knippe bøker. Kr 439,– / 160 s / 2014

Per Thomas Andersen

Norsk litteraturhistorie 2. utg. Hele Norges litteraturhistorie i ett bind! Boken er en nødvendighet for alle norsklærere og i ethvert skolebibliotek. Kr 649,– / 768 s / 2012

Jonas Bakken

Retorikk i skolen 2. utg. Retorikk er blitt en sentral del av skolens norskfag. Denne boken gir lærere akkurat det de trenger for å gi god retorikkundervisning. Kr 349,– / 144 s / 2014

Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.)

Den andre leseopplæringa Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. utg. Hva slags leseopplæring trenger barn og unge for å kunne bli lesekompetente? Kr 429,– / 224 s / 2012


Marte Blikstad-Balas

Literacy i skolen

N Y!

Hva er egentlig literacy? Og hvorfor er det så viktig å forstå det for alle som jobber med skole? Kr 299,– / 128 s / 2016

Heidi Dahlsveen

Innføringsbok i muntlig fortellerkunst ... eller «Snipp snapp snute, så var fortellingen ute og tipp tapp tynne, nå kan du begynne» Her handler det om å fortelle historier. Forfatteren ser på de fleste elementene rundt historiefortelling. Kr 399,– / 192 s / 2008

Ruth Vatvedt Fjeld

Skriv godt og riktig på jobben Boken gir en enkel innføring i de viktigste reglene man må følge for å skrive korrekt norsk.

N Y!

Kr 399,– / 304 s / 2017

Henning Fjørtoft og Lise Vikan Sandvik (red.)

Vurderingskompetanse i skolen NY! Praksis, læring og utvikling

Vurdering kan både forsterke og forstyrre læring, og god vurderingskompetanse er viktig i alle fag i skolen. Kr 399,– / 328 s / 2016


Karl Henrik Flyum og Frøydis Hertzberg

Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videregående skole Skriving i alle fag på videregående trinn – endelig en bok som gir konkrete råd til ALLE faglærere! Kr 359,– / 224 s / 2011

Martha Elvina Frislid og Hilde Traavik (red.)

Lese, skrive, regne Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen. 2. utg Å lære å lese, skrive og regne står for mange som den store forskjellen på førskoletid og skoletid. Kr 419,– / 304 s / 2014

Anne Golden, Kirsti Mac Donald og Else Ryen

Norsk som fremmedspråk Grammatikk. 4. utg. Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv. Boken omhandler både språkstruktur og praktisk språkbruk. Kr 439,– / 304 s / 2014

Leif Harboe

Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere Denne praktiske boken byr på tips, ideer og inspirasjon til bruk av IKT. Den handler om digital kompetanse i praksis. Kr 379,– / 192 s / 2012


Leif Harboe

norskboka.no Digitale verktøy i norskfaget. 2. utg. norskboka.no er skrevet for deg som er eller skal bli norsklærer i grunneller videregående skole. Den gir tips, ideer og inspirasjon til å bruke IKT i undervisningen. Kr 319,– / 216 s / 2010

Ove Kristian Haugaløkken, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg og Hildegunn Otnes (red.)

Tekstvurdering som didaktisk utfordring Hvordan vurdere elevenes tekster? Denne antologien gir svar. Kr 359,– / 168 s / 2009

An-Magritt Hauge

Den felleskulturelle skolen 3. utg. Det flerkulturelle perspektivet skal være en selvfølgelig del av lærernes pedagogiske og didaktiske arbeid. Kr 459,– / 320 s / 2014

Greta Hekneby

Elevens håndskrift Skriftforming i grunnskolen Hvordan lærer barn å skrive? En grundig innføringsbok i barns skriftutvikling gjennom hele skoleløpet, for studenter i allmennlærerutdanningen og lærere. Kr 359,– / 128 s / 2005


Greta Hekneby

Skrive – lese – skrive Begynneropplæringen i norsk. 3. utg. Dette er en solid innføring i begynneropplæringen i lesing og skriving på småskoletrinnet. Kr 369,– / 224 s / 2011

Frode Helland og Lisbeth Pettersen Wærp

Å lese drama Innføring i teori og analyse. 2. utg. Den beste introduksjonen til drama-sjangeren! Kr 409,– / 208 s / 2011

Frøydis Hertzberg og Astrid Roe (red.)

Muntlig norsk Forfatterne presenterer teori og praktiske eksempler som er nyttige både for grunnskolen og videregående skole, fra den improviserte samtalen til det godt forberedte foredraget. Kr 389,– / 198 s / 1999

Torlaug Løkensgard Hoel

Skriving ved universitet og høgskolar Handbok for lærarar og studentar Dette er både ei drøfting av skrive- og tekstteoretiske problemstillingar og ei praktisk handbok for skribentar – dei rutinerte så vel som dei ikkje fullt så rutinerte – i alle fag. Kr 349,– / 208 s / 2008


Anne Høigård

Barns språkutvikling Muntlig og skriftlig. 3. utg. En grundig innføringsbok som viser hvordan barn gradvis tilegner seg språket gjennom dialog, fortelling og lek. Autentiske eksempler gjør stoffet levende og praksisnært. Kr 499,– / 360 s / 2013

Anne Håland

Skrivedidaktikk

N Y!

Korleis støtte elevane si skriving i ulike fag? Etterlengta, fagleg oppdatert bok om korleis læraren kan støtte god skriving i alle fag i skulen. Kr 399,– / 216 s / 2016

Anne Håland og Rutt Trøite Lorentzen

Dialogar om tekst Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget Dette er ei praktisk orientert metodebok for norsklærarar i grunnskulen. Kr 369,– / 224 s / 2007

Jon Haarberg, Tone Selboe og Hans Erik Aarset

Verdenslitteratur Den vestlige tradisjonen «Med verket Verdenslitteratur har litteraturstudenter og norsklærere fått et verk som bør være plassert innen en armlengdes rekkevidde.» Aaslaug M. Mellgren, Norsklæreren Kr 659,– / 588 s /2007


Harald Morten Iversen og Hildegunn Otnes

Å lære å skrive Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring Endelig en komplett skrivedidaktikk for norsklærere! Kr 399,– / 248 s / 2016

Christian Janss og Christian Refsum

Lyrikkens liv Innføring i diktlesning. 2. utg. Her har du en engasjert og kunnskapsrik innføring i å omgås dikt fra hymner og sonetter til rap og rock. Kr 489,– / 336 s / 2010

Sonja Kibsgaard og Olaf Husby

Norsk som andrespråk Barnehage og barnetrinn. 3. utg. En bok om språkutvikling hos tospråklige barn og tilegnelse av andrespråk i barnehage og skole. Kr 369,– / 232 s / 2014

Lars Anders Kulbrandstad

Språkets mønstre

N Y!

Norsk språklære med øvingsoppgaver. 4. utg. Den klassiske innføringsboken i språklære i ny utgave! Den gir en innføring i begreper og metoder for å beskrive det grammatiske systemet i et språk. Kr 549,– / 520 s / 2016


Ann Sylvi Larsen

Gode grøss Skrekkfiksjon for og av barn Kan vampyrer, mordere, monstre og spøkelser få barn til å skrive og lese bedre? Ja! Denne boken viser hvordan. Kr 329,– / 192 s / 2015

Stein Laugerud, Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken

Lesing, lekser og læring Tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen Som lærer i barne- og ungdomsskolen må man forholde seg til elever og foreldre med ulik språklig, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Kr 379,– / 128 s / 2014

Svein Lie

Innføring i norsk syntaks 5. utg. En klassiker som innføringsbok i de viktigste emnene innenfor norsk syntaks: Setningstyper, frasetyper, setningsledd og leddstilling. Kr 329,– / 136 s / 2003

Rutt Trøite Lorentzen og Jon Smidt (red.)

Å skrive i alle fag Kunnskapsløftet stiller nye krav til skriveopplæring i alle fag. Denne boken gir viktige perspektiver og nyttige tips til en fruktbar undervisning. Kr 419,– / 288 s / 2008


Synnøve Matre, Dagrunn Kibsgaard Sjøhelle og Randi Solheim

Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser Boken er et inspirerende bidrag til koblinger mellom erfaring og teori innenfor norskdidaktikken! En verktøykasse til studenters og læreres møter med elevtekster. Kr 469,– / 256 s / 2012

Ruth Kristine Moe og Harald Ødegaard

Håndbok for ferske lærere Den første tiden som lærer er tøff! To erfarne lærere deler sine råd om hvordan den mangfoldige lærerrollen kan håndteres, slik at veien blir kort fra praksissjokk til glede over å ha verdens beste jobb. Kr 279,– / 208 s / 2013

Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen (red.)

Å lese i alle fag 3. utg. Søkelys på lesing, leseferdigheter og -prosjekter har i stor grad dreid seg om skjønnlitteratur. Denne boken ser på lesing i andre skolefag enn norsk. Kr 379,– / 208 s / 2015

Mette Elisabeth Nergård og Ingebjørg Tonne (red.)

Språkdidaktikk for norsklærere Mangfold av språk og tekster i undervisningen Hvordan skape motivasjon for og kunnskap om grammatikk i skolen? Denne boken gir gode råd til lærerstudenten og læreren. Kr 379,– / 176 s / 2008


Sylvi Penne

Litteratur og film i klasserommet Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole Hvordan skape motivasjon i litteratur- og språkundervisningen? Penne tar utgangspunkt i ungdommenes allerede tilegnede kompetanse på melodrama og dramaturgi, særlig i film – og bringer dem videre til en dypere forståelse. Kr 409,– / 256 s / 2010

Sylvi Penne

Norsk som identitetsfag Norsklæreren i det moderne Denne boken handler om å skape mening gjennom språk og kultur der tidligere meningsfellesskap er borte, og å hjelpe elevene til å skape egne livsfortellinger med forankring i fortiden. Kr 389,– / 337 s / 2001

Sylvi Penne og Frøydis Hertzberg

Muntlige tekster i klasserommet 2. utg. Hva er egentlig muntlighet? Og hva er god muntlig-undervisning? Det gir denne boken svar på. Kr 359,– / 144 s / 2015

Astrid Roe, Jostein Andresen Ryen og Cecilie Weyergang

Hvordan få nytte av de nasjonale leseprøvene? Leseopplæring i fremtidens skole Boken som hjelper læreren å hjelpe elevene til gode leseferdigheter. Kr 199,– / 115 s / 2017

NY J ULI 2017


Astrid Roe

Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen 3. utg. Vi vet hvor viktig det er å jobbe systematisk med leseopplæring, også etter at den første lesekoden er knekket. Lesedidaktikk gir akkurat det læreren trenger for å utvikle elevenes lesekompetanse. Kr 399,– / 224 s / 2014 Aage Rognsaa

Kunsten å skrive godt 3. utg. En håndbok med konkrete råd om hvordan du kan skrive klart og leservennlig. Kr 349,– / 272 s / 2016

Gerd Salen

Lese- og skriveopplæring i grunnskolen Kvalitetssikring av ferdigheter En grundig innføring i hvordan læreren kan utvikle gode og effektive rutiner for lese- og skriveopplæring. Kr 379,– / 224 s / 2003

Tone Selboe

hva er en ROMAN Vi sluker romaner. Ingen skjønnlitterær sjanger har så mange lesere. Hva er det med romanene som gjør at de engasjerer oss så sterkt? Kr 199,– / 150 s / 2015


Anne-Kari Skardhamar

Kunsten å lese skjønnlitteratur Om lesestimulering og lesekompetanse En innføring for lærerstudenter og lærere i å analysere og beskrive skjønnlitterære tekster. Dette er også en bok om livet, og hvordan litteratur kan leses slik at vi utvikler vår evne til å forstå både oss selv og andre. Kr 399,– / 224 s / 2005

Anne-Kari Skardhamar

Litteraturundervisning Teori og praksis. 3. utg. En didaktisk og teoretisk innføring i ulike tilnærminger til litteraturundervisningen. Den er tilpasset grunnskolelærer­utdanningen med et skarpt fokus på barne- og ungdomslitteratur. Kr 349,– / 176 s / 2011

Dagrun Skjelbred, Norunn Askeland, Eva Maagerø og Bente Aamotsbakken

Norsk lærebokhistorie

NY APR IL 2017

Fra allmueskole til grunnskole 1739–2013 For første gang! Hele historien om den mektigste sakprosaen: lærebøkene i den obligatoriske skolen. 499,– / 588 s / 2017

Jon Smidt (red.)

Norskdidaktikk Ei grunnbok. 3. utg. Boken gir en innføring i rammer og retningslinjer, strategier og metoder for norskundervisning i grunnskolen. Kr 519,– / 480 s / 2009


Trine Solstad

Samtaler om bildebøker i barnehagen En vei til opplevelse, lek og meningsskaping Boken viser hvordan personalet i barnehagen kan utvikle en god lesepraksis med utgangspunkt i barns interesser, som tar vare på leseopplevelsen og fører til gode samtaler. Kr 369,– / 168 s /2016

Torill Strand

Litteratur i det flerkulturelle klasserommet Mangfold, migrasjon og muligheter En erfaringsbasert bok om litteratur og litteraturundervisning i det flerkulturelle klasserommet. Kr 349,– / 208 s / 2009

Elise Seip Tønnessen (red.)

Jakten på fortellinger Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier Jakten på gode fortellinger er en viktig drivkraft bak barn og unges mangfoldige mediebruk. Dagens medierikdom åpner mange veier inn til litteratur. Kr 399,– / 304 s / 2014

Elise Seip Tønnessen (red.)

Sammensatte tekster Barns tekstpraksis Sammensatte tekster er et viktig tema i det nye norskfaget. Denne boken forklarer hva sammensatte tekster er, hvordan de fungerer og presenterer også studier av barns omgang med et mangfold av slike tekster. Kr 429,– / 288 s / 2010


Hilde Traavik og Benthe Kolberg Jansson (red.)

Norskboka 1 Norsk for grunnskolelærerutdanning 1–7 Norskboka 1 og Norskboka 2 er en samlet presentasjon av norskfaget slik læreren på barnetrinnet trenger det. Skreddersydd for norskfaget i GLU 1–7. Kr 479,– / 288 s / 2013

Benthe Kolberg Jansson og Hilde Traavik (red.)

Norskboka 2 Norsk for grunnskolelærerutdanning 1–7 Norskboka 1 og Norskboka 2 er en samlet presentasjon av norskfaget slik læreren på barnetrinnet trenger det. Skreddersydd for norskfaget i GLU 1–7. Kr 499,– / 328 s / 2014

Johan L. Tønnesson

hva er SAKPROSA 2. utg. En fruktbar og perspektivrik innføring i sakprosaens verden. Kr 199,– / 160 s / 2012

Helene Uri

hva er SPRÅK Et essay om hvordan språk bygges opp, brukes og utvikles over tid. Kr 199,– / 160 s / 2004


Har du en bokidé? Som forfatter på Universitetsforlaget får du et team av dyktige personer som sørger for at din idé blir realisert. Vi følger deg hele veien fra manus­utvikling, redigering, språkvask, korrektur og trykk til distribusjon, markedsføring, informasjonsvirksomhet og oppfølging. Sammen skaper vi den beste faglitteraturen! Ta kontakt med:

Ingrid Ugelvik Forlagsredaktør for norskdidaktikk, filosofi og historie E-post: ingrid.ugelvik@universitetsforlaget.no Tlf.: 922 33 627

: www.universitetsforlaget.no @: bestilling@universitetsforlaget.no : 452 27 865

Design: X-IDÉ X-IDE

KJØP BØKENE HER

Norskbøker katalog 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you