Page 1

Informatie voor eerstejaarsstudenten Pagina onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie RUG T (050) 363 54 45, communicatie@rug.nl

Eerstejaars: van harte welkom! Welkom bij de Rijksuniversiteit Groningen! Fijn dat je hebt besloten hier te gaan studeren. Een heel verstandige keuze: je gaat naar een universiteit die ervan uitgaat dat alle studenten hun individuele talenten hebben. En dat het erop aankomt juist dat talent ten volle te ontwikkelen. Heb je bijvoorbeeld extra ambitie, dan kun je terecht bij het Honours College. Je volgt dan een extra programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding. Wil je je in de breedte ontplooien? De zogeheten minorvakken laten je over de grenzen van je eigen vakgebied heenkijken. Streef je sportieve prestaties op hoog niveau na? Er zijn mogelijkheden om topsport en studie te combineren. Ook als je bestuurservaring wilt opdoen, je artistiek wilt vormen of politiek actief wilt zijn… – in Groningen wordt elk talent onderkend. Wat kun je straks van jouw universiteit verwachten? Dat er hoogstaand onderwijs gegeven wordt in studeerbare programma’s. Dat de universitaire gebouwen, computers en overige faciliteiten in prima staat zijn, zodat je in een stimulerende sfeer en omgeving kunt studeren. Dat er allerlei uitstekende voorzieningen zijn voor sport, cultuur en ontspanning, maar ook voor begeleiding bij persoon-

Foto Michel de Groot

lijke problemen of bij studiegerelateerde zaken. Daar kun je de universiteit op aanspreken: jouw stem wordt gehoord, onder meer via overlegcommissies en medezeggenschapsraden. Maar schroom ook niet op persoonlijke titel iets aan te kaarten als dat nodig is. Wat verwacht de universiteit van haar studenten? Niet meer of minder dan dat ze zich inzetten voor de studie. Daar zullen we van onze kant, indien nodig, ook de studenten op aanspreken. In deze krant lees je meer over het bindend studieadvies dat onze universiteit dit jaar invoert. Tot slot wil ik je als advies nog graag het volgende meegeven: probeer vanaf de eerste dag je studieverplichtingen en -opgaven na te komen en bij te houden. Een goed begin is het halve werk, ook als het om studeren gaat. Uit alle onderzoeken blijkt dat dat een belangrijke factor is bij studiesucces. Ik wens je heel veel succes en ook heel veel plezier – dat gaat vrijwel altijd samen! – bij je studie. prof.dr. Frans Zwarts Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen

www.rug.nl/eerstejaars


www.rug.nl/eerstejaars

Informatie voor eerstejaarsstudenten uitneem

baar

bewaar katern

Bindend studieadvies aan de Rijksuniversiteit Groningen

Onderwijsklimaat aan de Rijksuniversiteit Groningen De Rijksuniversiteit Groningen verzorgt al bijna 400 jaar wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op hoog niveau. Onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verweven. Excellente onderzoekers doceren ‘up to date’ onderzoeksresultaten aan studenten. De universiteit vraagt haar studenten het beste uit zichzelf te halen: ze wil studenten met inzet en ambitie. Tegelijkertijd zorgt ze voor een onderwijsomgeving waarin dat mogelijk is. Dat betekent docenten die met passie onderwijs geven en studenten stimuleren en begeleiden. Continue vernieuwing van het onderwijs met inzet van de modernste hulpmiddelen en een heldere en strakke organisatie van het onderwijs.

Foto Michel de Groot

De Rijksuniversiteit Groningen is een academische gemeenschap met een studiecultuur waarin wederzijdse inspanningen en prestaties worden verwacht: van de docenten, van de universiteit als instelling en nadrukkelijk ook van de studenten. Met ingang van dit studiejaar kent de universiteit het bindend studieadvies voor haar propedeusestudenten.

Waarom een bindend studieadvies? Het eerste jaar van de studie is de propedeuse. Dit eerste jaar heeft van oudsher een oriënterende en verwijzende functie. De invoering van het bindend studieadvies komend studiejaar versterkt deze functie. De universiteit wil studenten stimuleren aan studeren de prioriteit te geven. Studeren en presteren staat voorop. Andere activiteiten, studentenleven, bijbaantjes, sporten, zijn ook belangrijk, maar komen op de tweede plaats. Door de invoering van het bindend studieadvies wordt het beter mogelijk om

studenten die niet geschikt blijken te zijn voor een bepaalde opleiding tijdig te verwijzen naar een studie die meer kans op succes biedt. Het kan zijn dat de student gewoon de verkeerde studiekeuze heeft gemaakt of het niveau van de betreffende opleiding niet aan kan. In die gevallen is het voor iedereen, voor de universiteit en voor de student, beter om tijdig voor iets anders te kiezen, aan universiteit of hogeschool. Zodat iedere student zo snel mogelijk op de goede plek terechtkomt en een opleiding met succes afrondt.

Wat houdt het bindend studieadvies in? Een student van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt een bindend studieadvies wanneer hij of zij aan het eind van het eerste studiejaar minder dan 40 studiepunten heeft gescoord of er na twee jaar niet in is geslaagd de propedeuse van 60 studiepunten te behalen. In die gevallen moet de student de studie stopzetten. De universiteit zorgt voor een goede begeleiding van

de eerstejaars (b.v. door een uitgebreid mentor- en tutorsysteem) en ziet er op toe dat de studenten exact weten hoe ze er voor staan.

BSA in het kort › aan het einde van het eerste jaar minimaal 40 EC; › na twee jaar moet de propedeuse afgerond zijn; › negatief BSA geldt voor een periode van 2 jaar, vanaf 1 september van het aansluitende collegejaar; › een negatief BSA voor een opleiding kan ook gelden voor een cluster van verwante opleidingen (voorwaarde is een overlap van tenminste 70% tussen de verschillende propedeuses).


www.rug.nl/eerstejaars

Informatie voor eerstejaarsstudenten uitneem

baar

bewaar katern

‘Ook verenigingen zijn bindend’ ‘Studentenverenigingen bieden niet alleen gezelligheid; ze helpen studenten ook om gemotiveerd te blijven voor hun studie.’

Paul de Rook (midden) met de andere bestuursleden.

Het bindend studieadvies doet niets af aan de gezelligheid in het Groningse studentenleven. De studentenverenigingen zijn niet bang voor afnemende ledenaantallen. In je eerste jaar hoort studeren hoge prioriteit te krijgen, maar dat betekent niet dat studenten alleen maar in de boeken hoeven te zitten. ‘Welnee, de Groningse gezelligheid staat als een paal boven water,’ zegt studentbestuurder Paul de Rook. Zijn organisatie, Contractus, vertegenwoordigt alle studentenverenigingen die Groningen rijk is. De Rook: ‘Actief zijn bij een studie- of studentenvereniging biedt een waardevolle aanvulling op de studie.’ Waarom zouden studenten eigenlijk actief zijn naast hun studie, zorgt dat dan niet alleen voor onnodige vertraging? ’Dat hoeft helemaal niet’ zegt Paul de Rook: ‘Studentenverenigingen maken plannen om zelf studiemiddagen te organiseren, studiedatabases aan te leggen en bijvoorbeeld ouderejaars en jongerejaars van dezelfde studie met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen de verenigingen ook op studiegebied hun meerwaarde bewijzen. ‘Verenigingen bieden daarnaast een mooie gelegenheid om ervaring op te doen in commis-

sies en besturen’, meent De Rook. ‘Op die manier doe je allerlei vaardigheden op die op de arbeidsmarkt het verschil kunnen maken; Groningse studenten staan hierom bekend!’. Leden van studentenverenigingen doen gemiddeld wat langer over hun studie dan niet-leden, weet Paul de Rook. Maar ook is bekend dat onder leden van verenigingen minder studie-uitval is. De Rook: ‘Niet alleen het studieadvies is bindend; verenigingen zijn dat ook. Ze zorgen dat je het naar je zin hebt in Groningen, belangrijke ervaring opdoet voor later en dat je niet zomaar je studie opgeeft. Dus er is volop reden om lid te worden!’ Studieadviseur Katherine Gardiner is nauw betrokken bij de invoering van het BSA. Zij ziet de regeling als een belangrijke vooruitgang voor de studenten. ‘Als je meer verwacht van studenten, moet je ze ook meer bieden. En dat doen we – aan alle faculteiten.’ Overal aan de universiteit wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs, meer contacturen, betere studiehandleidingen, ruime studieperiodes voorafgaand aan de tentamens en helder inzagerecht na afloop, somt Gardiner op. Ook komen er meer studieadviseurs die studenten bij problemen kunnen bijstaan. En

Studieadviseur Katherine Gardiner misschien wel het belangrijkste: al na dertien weken krijgen de studenten een eerste studieadvies. Gardiner: ‘Als er problemen ontstaan, zijn we er meteen bij. Zo hoeft er niemand onnodig vast te lopen in zijn studie.’

Ruimte voor actieve studenten Als je aan de Rijksuniversiteit Groningen studeert, krijg je volop de ruimte en de gelegenheid om meer te doen dan ‘alleen maar studeren’. Je kunt actief zijn in bestuur en verenigingen en sinds dit jaar kent de universiteit een programma voor getalenteerde studenten die hun studie willen verdiepen en verbreden. De Rijksuniversiteit Groningen stimuleert studenten hun talenten te ontwikkelen. Vooral binnen de studie natuurlijk, maar ook daarbuiten. Nieuwe wegen inslaan, over grenzen heen kijken. Bij de RUG is er het Honours College, dat getalenteerde en gemotiveerde studenten de kans biedt meer uit zichzelf en hun studietijd te halen. Deze studenten volgen tweeënhalf jaar lang verdiepende en verbredende vakken, naast hun reguliere opleiding.

University of Groningen Honours College

Het honoursprogramma van de RUG kent 45 studiepunten. Daarvoor doe je extra vakken, naast je reguliere bacheloropleiding van 180 punten. Het programma bestaat uit een verdiepend deel (meer kennis van kerngebieden binnen je studie) en een verbredend deel (je kijkt over de grenzen van je eigen vakgebied). Dat betekent hard werken, meer tijd in de studie steken, maar ook hogere opbrengsten in de vorm van meer kennis, meer inzicht en inspiratie. Niet iedere student kan aan het Honours College deelnemen. Halverwege het eerste jaar krijgt tien procent van de studenten (op basis van studieresultaten en motivatie) de mogelijkheid zich te kwalificeren voor het Honours College. www.rug.nl/honours

Leerzame praktijk

Slim studeren

De universiteit zelf betrekt studenten veel bij bestuur en inspraak. Daarnaast kun je natuurlijk actief zijn en jezelf ontplooien bij studentenverenigingen – maar ook in de politiek. Een voorbeeld daarvan is Anne Kuik. Anne is vijfdejaars rechten en doet twee richtingen binnen haar master Nederlands recht: civiel recht en staats- en bestuursrecht. Ze is actief in de politiek; ze zit voor het CDA in de gemeenteraad van Groningen. Anne ziet een duidelijk verband tussen haar studie en haar activiteiten. ‘Vanaf de basisschool wilde ik me al inzetten voor een rechtvaardiger wereld en ik was al jong geïnteresseerd in politiek. Een studie rechten lag daarom voor de hand’, legt ze uit. ‘Om de studie in de praktijk te brengen ben ik een tijd voorzitter geweest van het rechtsbureau van de Studentenorganisatie Groningen (SOG). Het leukste daarvan is het wekelijkse spreekuur, waar bijvoorbeeld problemen op het gebied van huren en verzekeringen aan ons voorgelegd worden’. Daarnaast is Anne lid van studentenvereniging Albertus Magnus. Kan ze al haar activiteiten goed combineren met de studie? ‘Een beetje druk houdt je lekker bezig’, vertelt ze. ‘Ik vind het erg leuk om nieuwe mensen te leren kennen en ben ook eergevoelig. Ik wil graag presteren en verder komen in het leven.’

Majoke Hegen is 20 jaar en tweedejaarsstudent bedrijfskunde. ‘Van het begin af aan wilde ik graag actief studeren. Groningen biedt je ook zoveel kansen! Het is echt een stad vóór studenten, maar zeker dóór studenten. Zo nam ik in mijn eerste jaar plaats in de jaarvertegenwoordiging van de Faculteitsvereniging, de EBF, én ben ik de uitdaging van het verzwaarde bachelorprogramma aangegaan, het Honours College. Door me op deze manier aan de universiteit te laten zien, is eigenlijk het balletje gaan rollen. Zo kwam ik hierdoor afgelopen jaar in de voorlichtingspool van Bedrijfskunde terecht en heb ik een paar studentassistentschappen gedaan. Dit terwijl ik daarnaast ook nog actief ben bij de studentensportvereniging Donitas.Dit lijkt allemaal heel druk, maar in de praktijk valt het mee! Natuurlijk is het af en toe aanpoten, maar door een beetje slim te studeren heb ik tot nu toe gewoon alle punten gehaald zonder dat mijn vrienden, werk, sport en uitgaansleven hieronder lijden! Want uiteraard, er moet ook plek zijn voor gezelligheid!’


www.rug.nl/eerstejaars

Informatie voor eerstejaarsstudenten uitneem

baar

bewaar katern

Academische jaarkalender 2010–2011 Faculteiten Letteren Kalender Studie weken weken

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Economie en bedrijfskunde

Rechten

Wiskunde en natuurwetenschappen

Medische wetenschappen

Wijsbegeerte

Ruimtelijke wetenschappen

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap

Start 1e semester

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

2.1 2.1 2.1 2.1

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

2.2 2.2 2.2 2.2

2.2 2.2 2.2 2.2

2.2 2.2 2.2

2.2 2.2 2.2

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Kerstvakantie 16 17 18 19 20 21

2

2.2 2.2 2.2

2.2 2.2 2.2

3

Start 2e semester

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

College Examen Vakantie (kan per faculteit verschillen) Collegevrije periode 6 september Opening Academisch jaar Eerstejaars ontvangen een startbrief

3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vragen Heb je algemene vragen, bijvoorbeeld over je inschrijving of studiefinanciering kijk dan op www.rug.nl/hoezithet of bel met de Universitaire Studenten Desk, telefoon (050) 363 80 04 (10.00 – 16.00 uur).

Tussentijds bsa Definitief bsa Studievoortgangsoverzicht Dit overzicht is met zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend

Colofon: Tekst Afdeling Communicatie RUG en Ralph Arnout Vormgeving In Ontwerp, Assen

RUG katern eerstejaarskrant 2010  
RUG katern eerstejaarskrant 2010  

bijlage bij eerstejaarskrant 2010