Page 1

Ma s te r o n d e r w ijs we tens chapp en wo-master begeleid

2014 | 2015

Open Universiteit

www.ou.nl


Dr. Jan van Bruggen Programmaleider

‘Samen met u gaan we de nieuwe masteropleiding Onderwijswetenschappen verder vorm geven als online activerend onderwijs.’


Over de opleiding De wo-masteropleiding Onderwijswetenschappen begeleid kijkt naar onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief. In de opleiding maakt u kennis met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en leert u hoe u deze in een onderzoek of ontwerp gebruikt. De opleiding formuleert opdrachten binnen de verschillende cursussen die toegepast kunnen worden in de praktijk van het onderwijs. Opdrachten dus die resultaten kunnen opleveren waar idealiter niet alleen de student iets aan heeft maar ook zijn of haar werkomgeving.

‘Wij ondersteunen u graag bij uw expertiseontwikkeling van onderwijsprofessional naar onderwijswetenschapper’

Studeren naast uw baan Bij de Open Universiteit studeert u in deeltijd. Zo combineert u uw studie flexibel met werk en privéleven. Onze masteropleidingen kenmerken zich door een gestructureerd programma, persoonlijke begeleiding, en cursussen waarbij de studeerbaarheid voorop staat. Hierdoor is het goed mogelijk uw masterdiploma in twee jaar in deeltijd af te ronden. Past het tweejarig standaardprogramma niet goed bij uw persoonlijke omstandigheden, dan wordt in overleg een persoonlijk studiepad met u opgesteld.

Startmomenten De masteropleiding Onderwijswetenschappen kent twee startmomenten: september en februari.

Kenmerken van de opleiding De opleiding Onderwijswetenschappen is competentie- en productgericht. Het accent ligt op academische en beroepsgerichte competenties, zoals analytisch denken, reflecteren, ontwerpvaardigheden, projectmanagement. Tijdens de studie werkt u aan het vervaardigen van concrete opdrachten. Ook kunt u als student eigen projecten inbrengen, die bijvoorbeeld toepasbaar zijn in de eigen werksituatie. In die situatie zal de opleiding toetsen of het project aan de criteria van de opleiding voldoet.

Online leren De Open Universiteit biedt haar onderwijs vooral online aan. Dat is ideaal om op afstand en op een zelf gekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, bijeenkomsten en colleges, en het indienen van opdrachten verlopen daarom via onze digitale leeromgeving. Daarnaast kunnen er incidenteel bijeenkomsten in een studiecentrum georganiseerd worden.

www.ou.nl/Studieaanbod/MAOW

3


Opbouw van de opleiding De opleiding Onderwijswetenschappen bestaat uit cursussen die in totaal 60 studiepunten (EC) opleveren. De opleiding is verdeeld over twee academische jaren die elk bestaan uit vier kwartielen en een zomerstop. Een kwartiel is een cursusblok van tien weken met een tentamenweek. De standaard programmering is gebaseerd op 30 EC per jaar, waardoor u de opleiding in twee jaar kunt afronden. Laten uw persoonlijke omstandigheden dit niet toe, dan wordt in overleg met de studieadviseur een persoonlijk studiepad op maat opgesteld.

Curriculum Kwartiel 1: Basis 1 sept. t/m 7 nov. 2014

Onderwijswetenschappen: de basis

10 nov. t/m 14 nov. 2014

Tentamenweek

7,5 EC

Kwartiel 2: Ont werp 17 nov. t/m 30 jan. 2015

Ontwerpen van onderwijs

2 feb. t/m 6 feb. 2015

Tentamenweek

7,5 EC

Kwartiel 3: onderzoek 9 feb. t/m 17 april 2015

Methoden voor onderwijsonderzoek

20 april t/m 24 april 2015

Tentamenweek

7,5 EC

Kwartiel 4: Atelier 27 april t/m 3 juli 2015

Atelier

7,5 EC

6 juli tot 10 juli 2015 Tentamenweek Herkansingsweek Kwartiel 5 t/m 8: Scriptie 31 aug. t/m 8 juli 2016

Trends in onderwijs en onderwijswetenschappen

7,5 EC

31 aug. t/m 8 juli 2016

Masterthesis

22,5 EC

9 nov. t/m 15 juli 2016

Tentamenweek

TOTAAL

4

60 EC


Tentamen U sluit de eerste vier cursussen aan het eind van ieder kwartiel af met een bijzondere verplichting. Dit kan bijvoorbeeld een opdracht, presentatie of een recensie zijn. U kunt een tentamen of opdracht twee maal herkansen: tijdens de tentamenweek van het opvolgend kwartiel en in de herkansingsweek in de zomervakantie.

Accreditatie De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Onderwijswetenschappen geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Beoordeling In de Keuzegids Masters 2014 krijgt de master Onderwijswetenschappen een goede beoordeling en staat de opleiding op de tweede plaats in de ranglijst van het vakgebied. Vooral op de aspecten inhoud van het programma, docenten, wetenschappelijke vorming en communicatie met studenten oogst Onderwijswetenschappen positieve waarderingen in de gids.

www.ou.nl/Studieaanbod/MAOW

5


Cursussen Onderwijswetenschappen: de basis In deze cursus verdiept u uw kennis over de belangrijkste behavioristische, cognitivistische en constructivistische theorieën die ten grondslag liggen aan nagenoeg alle curricula en instructiesituaties in Nederland en Vlaanderen. U onderzoekt één instructiesituatie en past deze theorieën toe in dit specifieke praktische kader. Op deze wijze verwerft u inzicht in hun reikwijdte en praktische bruikbaarheid. Tegelijkertijd onderzoekt u of door scholen en opleidingen al dan niet expliciet beleden uitgangspunten herkenbaar zijn in de dagelijkse onderwijsuitvoering. Op basis van uw onderzoeksresultaten scherpt u uw mening aan over de haalbaarheid en wenselijkheid van de ‘grote theorieën’. Daarnaast verwerft u basisvaardigheden in academisch schrijven.

Ontwerpen van onderwijs Kenmerkend voor onderwijsontwerpers is het systematisch en gefaseerd werken. In deze cursus maakt u kennis met de meest gangbare wijze van aanpak voor het ontwerpen van onderwijs- en leersituaties en maakt u een gedetailleerd instructie-ontwerp. U kunt daarbij kiezen voor formele of meer informele leersituaties uit uw eigen omgeving. Na deze cursus bent u in staat een beredeneerde keuze te maken voor een ontwerpaanpak, een ontwerp te maken en uw ontwerp op hoofdlijnen te evalueren.

Methoden voor onderwijsonderzoek In deze cursus worden de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve methoden in onderwijsonderzoek besproken, waaronder experimenteel, quasi-experimenteel, correlationeel, survey, grounded theory, ethnografisch, narratief, mixed methods en action research. De fundamentele onderzoekstappen van probleemstelling tot rapportage worden met concrete voorbeelden uitgelegd. Tevens wordt aandacht geschonken aan Educational Design Research, in de context waarvan enkele van de besproken methoden worden toegepast. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderwijsonderzoek te plannen, uit te voeren en te evalueren.

6


Atelier Atelier is een lege module waaraan u binnen gestelde richtlijnen en voorwaarden zelf invulling kunt geven die u ook als voorbereiding op uw scriptietraject kunt gebruiken. Het biedt u de mogelijkheid tot individuele verdieping en/of verbreding. U doet dat als volgt: - Verbreding op basis van bestaand cursusmateriaal op het gebied van kwaliteitszorg; toetsing of digitale media met een additionele opdracht - Verdieping op basis van literatuuronderzoek (ter voorbereiding op het scriptietraject), stage lopen, een handboek bestuderen, een summerschool volgen, zelf een onderzoek uitvoeren, vervaardigen van een nieuw onderwijsproduct, etc. Dit zijn slechts voorbeelden en wellicht heeft u zelf nog veel creatievere ideeĂŤn. Eis is echter wel dat het voorstel van voldoende wetenschappelijke kwaliteit is, uitvoerbaar is binnen 210 studie-uren en beschikbaarheid van interne (OU) deskundigheid.

Trends in onderwijs en onderwijswetenschappen Hoe volg je de nieuwste onderwijskundige trends? Hoe word je wegwijs in het academische debat? Dat is waar het om draait in de cursus Trends in onderwijs en onderwijswetenschappen. De cursus bestaat uit drie studietaken. Iedere studietaak bevat eenzelfde structuur: u bereidt zich voor op een miniconferentie over een actueel onderwijskundig thema, u neemt deel aan deze conferentie en reflecteert hierover.

Masterhesis De masteropleiding Onderwijswetenschappen sluit u af met een wetenschappelijk onderzoek dat u rapporteert in uw masterthesis. De masterthesis binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen is niet louter een meesterproef, waarin de student bewijst dat hij/zij de academische competenties heeft verworven om als zelfstandig beroepsbeoefenaar op academisch niveau te functioneren. De thesis is tevens een leertraject aan het einde van de opleiding waarbij het leren bij het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek centraal staat. Een thesis kan twee vormen aannemen, een ontwerpgericht onderzoek of een empirisch onderzoek. In de eerste fase van het traject vervaardigt u het onderzoeksvoorstel waarin u vastlegt wat uw onderwerp, vraagstelling en onderzoeksvragen zijn en u een planning voor uw scriptietraject maakt. In de daarop volgende fasen wordt uw voorstel verder aangescherpt, voert u uw onderzoek uit en rapporteert u de bevindingen in uw thesis.

www.ou.nl/Studieaanbod/MAOW

7


Studiebegeleiding Flexibel online studeren Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van ons veelvuldig geprezen studiemateriaal, oefenen, en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert wanneer dat u het best uitkomt binnen onze online leeromgeving die hiervoor speciaal is ingericht. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden hiervan zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. . Dergelijke online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn.

Studieadvies? Heeft u een vraag over de masteropleiding of wilt u graag meer informatie voor het maken van de juiste studiekeuze? Neem dan gerust contact met ons op via E info@ou.nl of via T + 31 (0) 45 - 576 28 88 (ma-vrij: 10.00 -16.30 uur).

Bijeenkomsten Per kwartiel worden groepen studenten gevormd. De docent organiseert begeleidingsactiviteiten zoals (virtuele) bijeenkomsten, tentamenvoorbereiding of nabespreking van het tentamen. Tijdens de bijeenkomsten gaat de docent inhoudelijk in op de leerstof en bereidt u zich voor op het tentamen. Deze vinden plaats online of in onze studiecentra. Wij raden u aan deel te nemen aan de bijeenkomsten, aangezien de behandelde stof onderdeel kan uitmaken van de bijzondere verplichting.

Studiebegeleiding De docent is het gezicht van de cursus en verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking. Ook bewaakt de docent aan de hand van opdrachten en (zelf )toetsen uw voortgang binnen de cursus. Een mentor volgt de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen, en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en mogelijke problemen rondom studieaanpak en –planning.

MijnOU en de elektronische leeromgeving (ELO) Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze elektronische leeromgeving OpenU, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek. OpenU is uw persoonlijke werkplek in de online leeromgeving van de Open Universiteit. Hier vindt u uw cursus(sen), communities, studietaken, discussiegroepen en aanvullende informatie vanuit de faculteit. OpenU is een omgeving waar u contact heeft met medestudenten en docenten. U kunt er bestanden plaatsen om zo online informatie uit te wisselen. De Open Universiteit beschikt over een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost, Google wetenschap en WorldCat. 8


Praktische informatie Aanvragen adviesgesprek Wanneer u wilt starten met de masteropleiding kunt u op onze website door middel van een aanvraagformulier een gesprek met een van onze studieadviseurs aanvragen. In dat gesprek wordt op basis van uw vooropleiding, persoonlijke omstandigheden en beschikbare tijd bekeken of u zich voor het standaard programma kunt inschrijven, of dat een persoonlijk studiepad op maat beter bij u past. Gekoppeld aan dit persoonlijk studieadvies ontvangt u tijdens het gesprek ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een indicatie van de studiekosten.

Toelating en inschrijving Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan is formele toelating vereist. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een relevant bachelorgetuigschrift op wo-niveau. Voor toelating tot de master Onderwijswetenschappen geldt: - het wo-bachelorgetuigschrift Onderwijskunde of Toegepaste Onderwijskunde of Pedagogiek of Onderwijspsychologie (dan wel tenminste 180 studiepunten behaald te hebben voor de ongedeelde wo-opleiding). - het doctoraalgetuigschrift Onderwijskunde of Toegepaste Onderwijskunde of Pedagogiek of Onderwijspsychologie of een gelijkwaardig verklaard getuigschrift Bent u eenmaal toegelaten, dan volgt inschrijving voor het standaard programma of voor het met u afgesproken individuele studiepad. Wanneer u niet direct toelaatbaar bent, kunt u eerst een schakelprogramma doorlopen. Na afronding hiervan kunt u alsnog aan de masteropleiding beginnen.

www.ou.nl/Studieaanbod/MAOW

9


Kosten Voor het volgen van de masteropleiding wordt collegegeld in rekening gebracht. Volgens de wet op het hoger onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk- en instellingscollegegeld. Kijk op onze website welk collegegeld voor u van toepassing is. Gespreid betalen is mogelijk. Bij het OUcollegegeld is het studiemateriaal en het tentamen (inclusief twee herkansingen) inbegrepen. Om studenten met een laag inkomen tegemoet te komen hanteert de Open Universiteit in bepaalde situaties een kortingsregeling op het cursusgeld (KCOU). Heeft u een (gezamenlijk) belastbaar inkomen tot 110% van het minimumloon en geen voordeel uit sparen en beleggen, dan kunt u aanvragen of u hiervoor in aanmerking komt.

Fiscale aftrekbaarheid Wanneer u uw studie nodig heeft voor uw huidige of toekomstige baan dan kunt u mogelijk uw studiekosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Kijk voor de exacte regelgeving hiervoor op de website van de Belastingdienst.

10


Wat levert de opleiding u op? Competenties Als afgestudeerde kunt u: - Vanuit theoretische kaders instructieprincipes afleiden en een analyse uitvoeren van een complexe onderwijsvraag of een complex probleem. - Doelgroepen en instructiebehoeften in kaart brengen en een plan voor implementatie en evaluatie van het ontwerp opstellen. - De instrumentatie van het onderwijsleerproces vanuit didactiek beschouwen, in onderwijs kundige ontwerpen realiseren en verantwoorden. - Vanuit een complex probleem een opzet maken voor een empirisch onderzoek om te komen tot oplossingen. - Zelfstandig een (ontwerpgericht) onderzoek uitvoeren, gegevens analyseren en rapporteren. - Kritisch reflecteren op keuzen voor ontwerp en onderzoek, rekening houdend met ethische en maatschappelijke implicaties van de overwogen alternatieven.

‘Als onderwijsonderzoeker weet ik als geen ander hoe belangrijk het is methodologisch goed beslagen ten ijs te komen’

Arbeidsperspectief Banen in de onderwijswetenschappen zijn te vinden in spannende en dynamische werkgebieden. De moderne samenleving heeft behoefte aan effectieve, aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen op scholen, op de werkplek, thuis en onderweg. Experts in de Onderwijswetenschappen dragen zorg voor deze effectieve omgevingen waarin leren en kennisuitwisseling gerealiseerd kunnen worden. Onze afgestudeerden zijn vaak werkzaam als pioniers in nieuwe gebieden van leren en gebruik van nieuwe media. Zij construeren bijvoorbeeld nieuwe leeromgevingen waarmee mensen effectief en efficiënt kennis kunnen verwerven en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen. Mensen met een master in onderwijswetenschappen krijgen werk in scholen, bij software bedrijven, adviesbureaus en financiële instellingen. Afgestudeerden die doorgaan met een PhD, krijgen toegang tot banen bij universiteiten, overheidsinstellingen of gaan werken als onderzoeker in de particuliere sector.

Internationale titel Na afronding van de opleiding ontvangt u het Getuigschrift masteropleiding Onderwijswetenschappen. Als afgestudeerde mag u dan de titel Master of Science (MSc) in Learning Sciences voeren. Deze titel is internationaal erkend.

www.ou.nl/Studieaanbod/MAOW

11


Open Universiteit Postbus 2960 | 6401 DL Heerlen T +31 (0)45 – 576 2888 | E info@ou.nl

www.ou.nl/directcontact Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

6514121_april 2014_BD107

Valkenburgerweg 177 | 6419 AT Heerlen

Maondbeg2014 2015  
Maondbeg2014 2015  
Advertisement