Page 36

36

Leidraad

ALUMNIMAGAZINE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

iets minder kans op een baan. ­Gunstige vooruitzichten zijn er voor tandheel­kunde, techniek, informatica, maar ook ­theologie. Alle andere ­richtingen, zoals ­letteren en sociale wetenschappen, zitten daartussenin. Als student kun je je eigen kansen flink vergroten door relevante bijbaantjes, ­passende ­stages of een goed ­aangeschreven master.

Bindend studieadvies stu·die·ad· vies zelfstandig naamwoord • het • stu­die­ad­v ie­zen Het bindend studieadvies (bsa) hangt volgens sommige studenten als een zwaard van Damocles boven de collegezalen. Het is bedoeld om studenten snel op de juiste plek te krijgen en de vaart in hun studie te brengen. Elke student krijgt halverwege het eerste studiejaar een voorlopig advies, met eventueel een waarschuwing. Aan het einde van het jaar moeten minstens 45 van de 60 punten gehaald zijn, zo niet, dan moet de student stoppen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn (zoals ziekte of familieomstandig­ heden) die een uitzondering rechtvaardigen. Opleidingen mogen

FOTO: MARC DE HAAN

Bachelor ba·che·lor /bɛ­tʃə­lər/­ zelfstandig naamwoord • de m • ba­che­lors In het Bologna-akkoord uit 1999 hebben Europese landen ­afspraken gemaakt om hun hoger-onderwijs­ stelsels te harmoniseren, met als belangrijkste resultaat het BachelorMaster-stelsel naar Angelsaksisch voorbeeld. Dit houdt in dat een ­studie tegenwoordig drie jaar duurt, met als afsluiting de titel bachelor. Voor het wetenschappelijk onderwijs gelden de titels Bachelor of Arts (BA, geesteswetenschappen bijvoorbeeld), Bachelor of ­Science (BSc,

denk aan natuur- en sociale wetenschappen) en Bachelor of Law (LLB, rechten). Een bachelor wordt weliswaar beschouwd als een goede basis, maar een aansluitende master biedt aanzienlijk meer kansen op de arbeidsmarkt.

De open dagen van Universiteit Leiden worden steeds drukker bezocht. De Pieterskerk is op deze dagen dé centrale plek.

WINTER 2016

­ verigens aanvullende eisen ­stellen, o en in Leiden loopt momenteel een pilot met een bsa waarbij ook in het tweede studiejaar een minimum aantal punten gehaald moet ­worden. Decaan de·caan /de­kan/ zelfstandig naamwoord • de m • de­ca­nen Op de middelbare school kan een leerling met alle vragen over ­studeren terecht bij de decaan ­(meestal een docent). Hij of zij houdt de ­informatie over universiteiten en ­studies up-to-date, weet wanneer de Open Dagen en andere studie­ keuze­activiteiten zijn en wat je daar zoal kunt verwachten. Omgekeerd ­organiseren ze zelf activiteiten waar ­bijvoorbeeld oud-­leerlingen komen ­vertellen over hun studie-­ ervaringen. Informatie in·for·ma·tie /­ ɪn­fɔr­ma­(t)si/ zelfstandig naamwoord • de v • in­for­ma­ties, ­ver­ou­derd ­in­for­ma­tiën Relevante informatie over studie­ keuze is op veel plekken te ­v inden, niet alleen via de decaan of op de Open Dagen. Er zijn ook ­talloze ­websites die scholieren op het ­juiste spoor zetten. ­Universiteiten en opleidingen zelf bieden op hun websites doorgaans veel nuttige info, maar er is ook een ruim aanbod van min of meer onaf­h ankelijke ­studiekeuzesites. Bekend zijn www.universitairebachelors.nl, https://studiekeuze.qompas.nl en www.studiekeuze123.nl. Zit er een Open Dag aan te komen? Veel universiteiten gebruiken traditionele media zoals krantenadvertenties of abri’s in de stad om deze aan te kondigen. En scholieren worden ook in toenemende mate via social media geïnformeerd of uitgenodigd. Internationaal in·ter·na·ti·o·naal / ɪn­tər­nɑ­(t)ʃo­nal/ bij­voeg­lijk naam­ woord • in­ter­na­ti­o­na­ler, meest ­in­ter­na­ti­o­naal Het onderwijs wordt steeds inter­

Profile for Universiteit Leiden

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...

Leidraad Winter 2016  

Alumnimagazine van de Universiteit Leiden Leidraad verschijnt 3 maal per jaar en wordt kosteloos verspreid onder oud-studenten en relaties v...