a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

UNIVERSITAT POMPEU FABRA 2020 2021

TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE Grau en Llengües Aplicades Grau en Traducció i Interpretació Doble grau en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades


Jo, la Pompeu perquè és una universitat... ... pública Els preus i les beques són els mateixos que a la resta d’universitats públiques de Catalunya

... urbana Té tres campus al centre de Barcelona

... de qualitat Rànquing Times Higher Education (2019): 1a. universitat espanyola (posició 135 del món i 58 a escala europea) U-Multirank (2019): 23a. millor universitat europea i 2a. universitat espanyola Rànquing Times Higher Education (2019): 11a. millor universitat del món entre les de menys de 50 anys Rànquing d’El Mundo (2019): 8 de les 15 titulacions avaluades entre les cinc primeres del rànquing

... que imparteix

27 8 graus,

dels quals en anglès

4

dobles graus

6

estudis simultanis

(dos graus en 5 o 6 anys)

… internacional T é més de 400 convenis amb altres universitats, 30 de les quals són del grup de 50 millors universitats del món (rànquing Times Higher Education, 2018)  Un 28% del professorat és internacional (UPF, 2019)

... de dimensions que faciliten les relacions personals Té 10.443 estudiants de grau

… que ofereix una docència Transversal i multidisciplinària Adaptada al que demana la societat Trimestral En grups reduïts d’estudiants En català, en castellà i en anglès Amb pràctiques en empreses i en institucions

… intensiva en recerca Leiden Ranking 2019: 1a. universitat espanyola en percentatge d’articles publicats a les revistes científiques més influents

1 a. universitat espanyola en projecció internacional (Times Higher Education, 2019) 1 a. universitat espanyola en percentatge de professorat internacional (QS, 2019)


… amb uns serveis que s’adapten a les necessitats dels estudiants

... que, a més a més, sap que als estudiants també els agrada

B eques pròpies per a estudiants amb dificultats econòmiques

F er esport, ioga, meditació, excursions, rutes culturals...

U n tutor per a cada estudiant

F er teatre, castells, fotografia, cantar, tocar instruments, ballar, escriure, anar a concerts...

Cursos d’alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès A ctivitats per trobar feina i borsa de treball A ssessorament psicològic Suport a esportistes d’alt nivell Pla d’inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió socioeconòmica

Participar en activitats de voluntariat i solidaritat, i en el govern de la Universitat

… que obté molt bons resultats El

78%

dels estudiants té feina tres mesos després d’acabar els estudis, i el

90% al cap de l’any (AQU 2017)

,

42,5% El

dels graduats han fet estades a l’estranger

9

de cada 10 estudiants tornarien a triar la UPF (AQU 2017)


Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge

Grau en

Llengües Aplicades

Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge

www.upf.edu/web/traduccio 93 542 20 00

Laura Esteban

Campus del Poblenou Edifici Roc Boronat Roc Boronat, 138 08018 Barcelona Des dels seus inicis, la Facultat s’ha caracteritzat per tenir un professorat marcadament internacional, compost tant per professionals en actiu en contacte amb el mercat laboral com per investigadors compromesos amb la creació i la transmissió del coneixement i el seu retorn a la societat. Els nostres professors han merescut en nombroses ocasions el reconeixement nacional i internacional per la seva tasca docent i investigadora. El professorat està especialitzat en àrees relacionades amb la lingüística, les llengües i el seu aprenentatge, la literatura, la traducció i la interpretació, que són les àrees de coneixement bàsiques dels graus i dels màsters de la Facultat. La docència a la Facultat es caracteritza pel seu compromís amb la qualitat, per la incorporació de mètodes innovadors i de diferents suports tecnològics, per la combinació de formació teòrica i el treball de tipus pràctic, per l’atenció individualitzada als alumnes i per l’èmfasi en l’orientació professional, a la qual els professors aporten les seves relacions amb empreses i institucions.

La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge ofereix els graus en Traducció i Interpretació, en Llengües Aplicades, i el doble grau en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades. En tots tres casos, el curs 2019-2020 es van posar en marxa plans d’estudis nous, que suposen una revisió dels continguts i les competències que es treballen per alinear-los amb les noves necessitats del mercat laboral. La preinscripció es fa de juny a juliol a través de l’adreça accesuniversitat.gencat.cat. Si vols cursar el doble grau o bé el grau en Traducció i Interpretació i ingressar als estudis per la via d’accés d’anglès, has de superar una prova d’aptitud personal (PAP), en la qual hauràs de resumir en català i/o en castellà un text en anglès i hauràs de fer un exercici de redacció en aquesta llengua. La data de la prova es publica a la web de la Facultat. En l’accés per als altres idiomes no hi ha cap prova, tot i que és indispensable tenir coneixements previs de l’idioma que triïs com a idioma d’accés.

La Facultat organitza un

concurs i dos premis al millor treball de recerca de batxillerat! Si fas tercer o quart d’ESO o primer o segon de batxillerat, presenta’t al Concurs de Traducció d’alemany o francès al català. I si fas segon de batxillerat, presenta’t als premis al millor treball de recerca de batxillerat: Premi UPF al millor treball de recerca en l’àmbit de les llengües i el llenguatge Premi UPF-FESOCA de llengua de signes catalana

Estudiant del grau en Llengües Aplicades El grau en Llengües Aplicades està adreçat als estudiants apassionats per les llengües i la comunicació entre persones i organitzacions en una societat cada vegada més globalitzada, i en especial als interessats a conèixer la naturalesa de la capacitat humana de la parla, les característiques del llenguatge com a sistema de comunicació i les relacions entre llengua i discurs, cultura, societat o tecnologia. El grau en Llengües Aplicades forma lingüistes, experts en llengua amb les competències professionals que demanen institucions i empreses de diversos àmbits: gabinets de premsa, departaments de comunicació, edició de textos, tasques de mediació cultural, ensenyament de llengües i suport al desenvolupament d’aplicacions informàtiques, entre moltes d’altres. Aquest grau també permet assolir uns nivells alts de coneixements de català i castellà, d’una banda, i de dos idiomes,1 de l’altra, que són necessaris tant per a activitats professionals (redacció, correcció, edició, traducció, expressió oral, mediació cultural, etc.) com per a la creació i ús de recursos lingüístics (recollida de dades lingüístiques, confecció de diccionaris, gestió terminològica, aplicacions informàtiques, etc.). La lingüística és una àrea professional amb una creixent demanda laboral: aproximadament el 70% dels nostres estudiants troben la seva primera feina en menys de tres mesos des de la finalització dels seus estudis (dades del portal de dades del sistema universitari català. EUC, 2017).

“Quin consideres que és l’aspecte més important en l’aprenentatge d’una llengua? Si has respost la gramàtica, el lèxic, la morfologia o la sintaxi, et recomano que continuïs llegint perquè una llengua amaga més secrets.” Una opinió, una ajuda universitariperfi.wordpress.com

Els estudis es caracteritzen per: L’ús de mètodes d’aprenentatge actius: aprenentatge basat en estudis de cas, seminaris de pràctiques per a totes les assignatures, treball col·laboratiu, etc. La importància que es dona a l’aprenentatge d’habilitats pràctiques i a la promoció de la creativitat. Un ensenyament tutoritzat: cada estudiant té un professor tutor al llarg de tot el grau. La formació en l’ús de les eines informàtiques més avançades. Un professorat reconegut internacionalment per la seva recerca i qualitat docent. Una oferta extensa de pràctiques extracurriculars en empreses i en institucions.

A triar entre l’anglès, d’una banda, i l’alemany, el francès o la llengua de signes catalana, de l’altra. Els estudiants que en el moment d’accedir als estudis tinguin un nivell avançat d’un dels seus dos idiomes poden iniciar a més l’estudi d’un tercer idioma (xinès, rus...). 1


Entendré qüestions fonamentals com ara: què és el llenguatge, què és una llengua, com pot canviar segons l’ús i com es relaciona amb la cultura, la societat o la psicologia.

Jo, Llengües Aplicades a la Pompeu perquè... Branca Nota de tall 2019-2020 Durada i crèdits

Idiomes

Especialitzacions Pràctiques Estades a l’estranger

Sortides professionals

Dominaré la gramàtica, el lèxic i l’expressió oral i escrita en català i en castellà. Podré assolir els nivells més alts de coneixement d’anglès i un altre idioma —francès, alemany o llengua de signes catalana—, amb estades obligatòries en universitats estrangeres de prestigi.

Aprendré a resoldre els problemes de la pràctica professional en els àmbits de l’ensenyament de llengües, la redacció i l’edició de textos, la gestió i l’assessoria lingüístiques, o les aplicacions tecnològiques, entre d’altres.

5

curs

TERCER curs

4 cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS Anglès (obligatori) i francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un nivell B1 d’anglès i un nivell A1+ de francès, d’alemany o de llengua de signes catalana a l’inici dels estudis. Possibilitat d’iniciació en un tercer idioma, a triar entre una àmplia oferta Descripció i Comparació de Llengües Llengües en Entorns Educatius

QUART curs

Llengües en Entorns Socials i Empresarials Llengües i Tecnologia

Llatí Literatura Castellana

85%

Idioma: Estada Mètodes Empírics per a l’Estudi del Llenguatge Cognició i Llengües L’Estructura de les Llengües

Idioma Anglès: Producció Segon Idioma (alemany, francès o LSC): Producció El Significat de les Llengües

Edició i Revisió

Treball de Fi de Grau

Sons i Entonació Fenòmens Sintàctics Intercomprensió Lèxic Fenòmens Semàntics i Pragmàtics

Literatura Catalana

Llengües en Entorns Socials i Empresarials Serveis Lingüístics Traducció Cientificotècnica 1 Traducció Juridicoeconòmica 1 Gestió Terminològica Multilingüisme Política Lingüística Mediació Cultural

Optatives per a tots els perfils Idioma: Temes Monogràfics (Alemany) Idioma: Temes Monogràfics (Anglès) Idioma: Temes Monogràfics (Francès) Llengua: Temes Monogràfics (Català) Llengua: Temes Monogràfics (Espanyol) Lingüística de les Llengües de Signes

Llengües i Tecnologia Indústries de la Llengua Processament de la Parla Processament Automàtic de Textos Marcatge de Textos

Pràctica i Deontologia de la Traducció Seminari de Traducció Tècniques d’Expressió Oral Idioma-Llengua Segon Idioma: Competència i Ús (LSC) Segon Idioma: Descripció i Anàlisi (LSC) Traducció de LSC

També és possible cursar assignatures dels perfils formatius del grau en Traducció i Interpretació:

94,17%

Inserció laboral (AQU 2017)

Lingüística 1 Lingüística 2 Ús Comparat Català-Espanyol Textos d’Especialitat i Terminologia Traducció Llengua, Comunitat i Ideologia

Descripció i Comparació de Llengües Assignatures optatives de 3r. i 4t. curs

Cultura Audiovisual

90%

Estudi de Casos: Llengües i Tecnologia Estudi de Casos: Llengües i Ment Idioma Anglès: Competència i Ús 2 Segon Idioma (alemany, francès o LSC): Competència i Ús 2 Idioma Anglès: Descripció i Anàlisi 2 Segon Idioma (alemany, francès o LSC): Descripció i Anàlisi 2

Ensenyament de Llengües Materials Didàctics de les Llengües Currículum i Avaluació de Llengües L’Adquisició de les Llengües

Lingüista en l’àmbit de l’assessoria i la gestió lingüístiques i de la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües; ensenyament de llengües; mediació lingüística en entorns professionals i socials; edició i correcció de textos en llengua materna i estrangera; redacció i correcció de textos especialitzats i continguts audiovisuals; treball administratiu i documental en entorns multilingües; lexicografia i terminografia; planificació lingüística; suport al desenvolupament d’aplicacions informàtiques

Satisfacció amb els graus (AQU 2017)

Idioma Anglès: Descripció i Anàlisi 1 Segon Idioma (alemany, francès o LSC): Descripció i Anàlisi 1 Introducció a la Universitat i Recursos TIC Llengua Catalana Llengua Espanyola

Llengües en Entorns Educatius

Obligatòria a tercer curs i una segona estada optativa a quart curs

Grec Història de la Filosofia

Estudi de Casos: Llengües i Societat Estudi de Casos: Llengües i Educació Estudi de Casos: Llengües i Empresa Idioma Anglès: Competència i Ús 1 Segon Idioma (alemany, francès o LSC): Competència i Ús 1

S’han de cursar 11 assignatures optatives dels perfils següents:

Optatives a quart curs

60

Taxa d’èxit (2017-2018)

SEGON

Arts i humanitats

Places

(crèdits superats/crèdits presentats)

curs

Els mètodes d’estudi de cas em faran conèixer, a la pràctica, les diferents relacions del llenguatge i les llengües amb l’educació, l’empresa, la tecnologia i la societat.

De matí, amb alguna excepció

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,2) (2020)

PRIMER

Podré conèixer els fonaments científics de l’ensenyament de llengües o del desenvolupament d’aplicacions informàtiques que entenen el llenguatge humà.

Horaris

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,1) (2020)

Pla d’estudis

Qualitat

Traducció Especialitzada: Literària, Juridicoeconòmica, Cientificotècnica Traducció i Mitjans de Comunicació

Tecnologies de la Traducció Reflexió sobre la Traducció Interpretació

Interpretació Especialitzada de Llengua de Signes Catalana: Cientificotècnica, Jurídica


Grau en

Traducció i Interpretació Marta Rosa Gil Graduada en Traducció i Interpretació El grau en Traducció i Interpretació ha estat dissenyat per respondre a la demanda social de serveis de traducció i mediació lingüística i cultural, incloent-hi llengua de signes catalana, tant en el sector privat (empreses multinacionals, indústries culturals i creatives) com públic (administracions i organismes internacionals), així com d’ensenyament de llengües i de recerca en aquests àmbits. El grau en Traducció i Interpretació ofereix una formació per al professional del futur i incorpora a la docència les eines informàtiques més usades en aquest sector de creixent activitat professional. Aproximadament el 70% dels nostres estudiants troben la seva primera feina en menys de tres mesos des de la finalització dels seus estudis (dades del portal de dades del sistema universitari català. EUC, 2017). Aquest grau permet assolir nivells alts de coneixements de català i de castellà, d’una banda, i de dos idiomes,1 de l’altra, que són necessaris per ser traductor professional, traductor especialitzat,

intèrpret simultani, d’enllaç, consecutiu, de llengua de signes catalana, traductor audiovisual, localitzador de programari, i totes les altres sortides professionals que ofereix un món multilingüe i cada cop més globalitzat. Els estudis es caracteritzen per: Itineraris formatius complets en els quatre idiomes de treball, per a traducció general i per a traducció especialitzada. La importància que es dona a l’aprenentatge d’habilitats pràctiques i la promoció de la creativitat. Un ensenyament tutoritzat: cada estudiant té un professor tutor al llarg de tot el grau. La formació en l’ús de les eines informàtiques més avançades. Un professorat reconegut internacionalment per la seva recerca i qualitat docent. Una oferta extensa de pràctiques extracurriculars en empreses i en institucions.

“Com a especialistes de la llengua, hem de saber ser eficients i adequats en el llenguatge; és a dir, hem de ser tan precisos com puguem amb el mínim de paraules possible (principi d’economia) i hem de mantenir al llarg d’un discurs –sigui oral o escrit– el mateix registre i nivell; hem d’estar a l’altura del text que traduïm i hem de transmetre que tenim aquestes capacitats als qui ens contractaran.” La importància de l’expressió universitariperfi.wordpress.com

A triar entre l’anglès, d’una banda, i l’alemany, el francès o la llengua de signes catalana, de l’altra. Els estudiants que en el moment d’accedir als estudis tinguin un nivell avançat d’un dels seus dos idiomes poden iniciar a més l’estudi d’un tercer idioma (xinès, rus...). 1


Podré assolir els nivells més alts de coneixement d’anglès i un altre idioma —francès, alemany o llengua de signes catalana—, amb estades obligatòries en universitats estrangeres de prestigi. Podré ser traductor especialitzat per a indústries culturals i creatives, audiovisuals, biomèdiques, per a l’administració pública, per a corporacions, gabinets legals, mitjans de comunicació, etc. Podré fer assignatures de traducció especialitzada i d’interpretació en totes les llengües de treball del grau. Podré ser mediador lingüístic com a intèrpret simultani, d’enllaç o consecutiu. Aprendré a resoldre els problemes dels processos d’edició, revisió i correcció de textos en català, castellà i els idiomes triats, en mitjans tradicionals i en els de les noves tecnologies. Dominaré l’ús de les eines i els sistemes de traducció assistida per ordinador més demanats per les agències. Coneixeré i sabré beneficiar-me de l’ús dels sistemes de traducció automàtica més moderns. Reflexionaré sobre les bases teòriques de la traducció i la intermediació cultural de la mà d’investigadors de prestigi internacional.

Jo, Traducció i Interpretació a la Pompeu perquè...

Branca Nota de tall 2019-2020 Durada i crèdits Idiomes

Especialitzacions

Pràctiques Estades a l’estranger

Sortides professionals

SEGON curs

Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS Anglès (obligatori) i francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un nivell B1 d’anglès i un nivell A1+ de francès, d’alemany o de llengua de signes catalana a l’inici dels estudis. Possibilitat d’iniciació en un tercer idioma, a triar entre una àmplia oferta Traducció especialitzada: Literària, Juridicoeconòmica, Cientificotècnica Traducció i Mitjans de Comunicació Reflexió sobre la Traducció Tecnologies de la Traducció Interpretació Interpretació Especialitzada de Llengua de Signes Catalana

QUART curs

Obligatòria a tercer curs, amb possibilitat d’una segona estada optativa a quart curs Traductor, tant de caràcter general com en àmbits professionals concrets: jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari, audiovisual, etc.; intèrpret en diversos entorns laborals i socials; revisió i correcció de textos en llengua materna i estrangera; interpretació de llengua de signes catalana; localització de programari i altres productes informàtics i audiovisuals; treball administratiu i documental en entorns multilingües; treball en l’àmbit de la lingüística aplicada, en l’assessoria i la gestió lingüístiques i en la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües

85 places d’anglès; 70 places entre alemany, francès i llengua de signes catalana Per accedir a aquests estudis per la via d’anglès, s’han de fer les proves d’aptitud personal (PAP), que s’anuncien a la web de la Facultat en el segon trimestre del curs

Fonaments de la Traducció Primer Idioma: Competència i Ús 1 Segon Idioma: Competència i Ús 1 Primer Idioma: Descripció i Anàlisi 1 Segon Idioma: Descripció i Anàlisi 1

Introducció a la Universitat i Recursos TIC Traducció del Primer Idioma 1 Traducció del Segon Idioma 1 Llengua Catalana Llengua Espanyola

Primer Idioma: Competència i Ús 2 Segon Idioma: Competència i Ús 2 Primer Idioma: Descripció i Anàlisi 2 Segon Idioma: Descripció i Anàlisi 2 Traducció del Primer Idioma 2 Traducció del Segon Idioma 2 Traducció del Primer Idioma 3

Traducció del Segon Idioma 3 Ús Comparat Català-Espanyol Tecnologies de la Traducció Traducció entre les Llengües Catalana i Espanyola Terminologia

Idioma: Estada Iniciació a la Interpretació (Català-Espanyol) Traducció de Textos Especialitzats (Cientificotècnics) Traducció i Mitjans de Comunicació Primer Idioma: Redacció i Traducció

Segon Idioma: Redacció i Traducció Iniciació a la Interpretació (idioma-llengua) Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics) Traducció de Textos Especialitzats (Humanisticoliteraris) Lingüística

Edició i Revisió

Treball de Fi de Grau

S’han de cursar 10 assignatures optatives segons els perfils següents:

Optatives a quart curs

Places

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,2) (2020)

curs

curs

5

De matí, amb alguna excepció

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,1) (2020)

PRIMER

TERCER

Arts i humanitats

Horaris

Proves d’aptitud personal (PAP)

Pla d’estudis

Assignatures optatives de 3r. i 4t. curs

Tecnologies de la Traducció

Traducció i Mitjans de Comunicació

Interpretació

Gestió Terminològica Localització Traducció Assistida Traducció Automàtica i Postedició Indústries de la Llengua

Taller de Traducció i Mitjans de Comunicació Traducció Audiovisual 1 Traducció Audiovisual 2 Traducció Periodística

Interpretació Idioma-Llengua 1 Interpretació Idioma-Llengua 2 Interpretació Idioma-Llengua 3 Interpretació Idioma-Llengua 4

Interpretació de Llengua de Signes Catalana

Reflexió sobre la Traducció

Interpretació de LSC de Conferències Interpretació Especialitzada de LSC: Cientificotècnica Interpretació Especialitzada de LSC: Jurídica Lingüística de les Llengües de Signes

Anàlisi i Crítica de Traduccions Història de la Traducció Història del Pensament sobre la Traducció Teories de la Traducció

Traducció Especialitzada Cientificotècnica

Traducció Especialitzada Juridicoeconòmica:

Traducció Especialitzada Literària:

Textos Cientificotècnics i la seva Terminologia Traducció Cientificotècnica 1 Traducció Cientificotècnica 2 Traducció Cientificotècnica 3

Textos Jurídics i la seva Terminologia Traducció Jurdicoeconòmica 1 Traducció Juridicoeconòmica 2 Traducció Juridicoeconòmica 3

Literatura Catalana Literatura Comparada Literatura Espanyola Traducció Literària 1 Traducció Literària 2 Traducció Literària 3

Cultura Audiovisual Per a tots els perfils: Grec Història de la Filosofia Llatí

(crèdits superats/crèdits presentats)

Taxa d’èxit (2017-2018)

92,8%

Satisfacció amb els graus (AQU 2017)

80,7%

Inserció laboral (AQU 2017)

94,7%

Literatura Castellana Literatura Catalana

Qualitat

Seminari de Traducció Idioma: Temes Monogràfics (Alemany) Idioma: Temes Monogràfics (Anglès) Idioma: Temes Monogràfics (Francès) Llengua: Temes Monogràfics (Català) Llengua: Temes Monogràfics (Espanyol)

Llengua de Signes Catalana: Competència i Ús Llengua de Signes Catalana: Descripció i Anàlisi Pràctica i Deontologia de la Traducció Traducció Avançada Català-Espanyol Traducció Avançada Espanyol-Català

També és possible cursar assignatures dels perfils formatius del grau en Llengües Aplicades Llengües en Entorns Educatius Llengües en Entorns Socials i Empresarials

Llengües i Tecnologia Descripció i Comparació de Llengües


Doble grau en

Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades Joana Marí Estudiant del doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades El doble grau en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades permet combinar les dues titulacions. D’aquesta manera, s’assoleix una formació que dona accés a un ventall ampli de sortides professionals en una gran diversitat d’entorns laborals, socials o institucionals en què un coneixement avançat de les llengües i de les aplicacions pot donar resposta a les necessitats canviants d’un món global.

Jo, doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades a la Pompeu perquè...

“Dubtava entre el grau en Traducció i Interpretació i el grau en Llengües Aplicades i, al final, vaig decidir fer els dos! Me n’han parlat molt bé, ja que tinc amics que han estudiat a la UPF, i és de les poques universitats que ofereix aquest doble grau.” Podré assolir els nivells més alts de coneixement d’anglès i un altre idioma —francès, alemany o llengua de signes catalana—, amb estades obligatòries en universitats estrangeres de prestigi. Podré ser traductor especialitzat per a indústries culturals i creatives, audiovisuals, biomèdiques, per a l’administració pública, per a corporacions, gabinets legals, mitjans de comunicació, etc. Podré ser mediador lingüístic com a intèrpret simultani, d’enllaç o consecutiu. Aprendré a resoldre els problemes dels processos d’edició, revisió i correcció de textos en català, castellà i els idiomes triats, en mitjans tradicionals i en els de les noves tecnologies. Dominaré l’ús de les eines i els sistemes de traducció assistida per ordinador més demanats per les agències. Coneixeré i sabré beneficiar-me de l’ús dels sistemes de traducció automàtica més moderns.


Reflexionaré sobre les bases teòriques de la traducció i la intermediació cultural de la mà d’investigadors de prestigi internacional.

Pla d’estudis

Entendré qüestions fonamentals com ara: què és el llenguatge, què és una llengua, com pot canviar segons l’ús i com es relaciona amb la cultura, la societat o la psicologia. Podré conèixer els fonaments científics de l’ensenyament de llengües o del desenvolupament d’aplicacions informàtiques que entenen el llenguatge humà. Els mètodes d’estudi de cas em faran conèixer, a la pràctica, les diferents relacions del llenguatge i les llengües amb l’educació, l’empresa, la tecnologia i la societat.

Branca Nota de tall 2019-2020 Durada i crèdits Idiomes

Especialitzacions

Pràctiques Estades a l’estranger Sortides professionals

Arts i humanitats 6,284

Descripció i Comparació de Llengües Interpretació Interpretació Especialitzada de Llengua de Signes Catalana Llengües en Entorns Educatius Llengües en Entorns Socials i Empresarials Llengües i Tecnologia Reflexió sobre la Traducció Tecnologies de la Traducció Traducció Especialitzada: Literària, Juridicoeconòmica, Cientificotècnica Traducció i Mitjans de Comunicació Optatives a quart curs Estada obligatòria a tercer curs i una estada opcional a cinquè curs

15

Taxa d’èxit (2017-2018)

(crèdits superats/crèdits presentats)

curs

TERCER curs

QUART curs

Segon Idioma (alemany, francès o LSC): Competència i Ús 1 Idioma Anglès: Descripció i Anàlisi 1 Segon Idioma (alemany, francès o LSC): Descripció i Anàlisi 1 Introducció a la Universitat i Recursos TIC Llengua Catalana Llengua Espanyola

Estudi de Casos: Llengües i Tecnologia Estudi de Casos: Llengües i Ment Traducció del Primer Idioma 2 Traducció del Segon idioma 2 Traducció del Primer Idioma 3 Traducció del Segon idioma 3 Traducció entre les Llengües Catalana i Espanyola

Idioma Anglès: Competència i Ús 2 Segon Idioma (alemany, francès o LSC): Competència i Ús 2 Idioma Anglès: Descripció i Anàlisi 2 Segon Idioma (alemany, francès o LSC): Descripció i Anàlisi 2 Ús Comparat Català-Espanyol Textos d’Especialitat i Terminologia Tecnologies de la Traducció

Idioma: Estada Lingüística 1 Lingüística 2 Llengua, Comunitat i Ideologia Mètodes Empírics per a l’Estudi del Llenguatge

Traducció de Textos Especialitzats (Cientificotècnics) Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics) Idioma Anglès: Redacció i Traducció Segon Idioma: Redacció i Traducció (alemany, francès, LSC)

Cognició i Llengües L’Estructura de les Llengües El Significat de les Llengües Traducció de Textos Especialitzats (Humanisticoliteraris)

Traducció i Mitjans de Comunicació Iniciació a la Interpretació (català-espanyol) Iniciació a la Interpretació (idioma-llengua) Idioma Anglès: Producció

Les pròpies de cada grau

Places

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,2) (2020)

SEGON

Anglès (obligatori) i francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un nivell B1 d’anglès i un nivell A1+ de francès, d’alemany o de llengua de signes catalana a l’inici dels estudis

De matí, amb algunes excepcions

Ponderacions de les assignatures a les PAU (0,1) (2020)

curs

Cinc cursos acadèmics. 480 crèdits ECTS

Horaris

Proves d’aptitud personal (PAP)

PRIMER

Estudi de Casos: Llengües i Societat Estudi de Casos: Llengües i Educació Estudi de Casos: Llengües i Empresa Fonaments de la Traducció Traducció del Primer Idioma 1 Traducció del Segon idioma 1 Idioma Anglès: Competència i Ús 1

Per accedir en aquests estudis, s’han de fer les proves d’aptitud personal (PAP), que s’anuncien a la web de la Facultat en el segon trimestre del curs

CINQUÈ curs

Edició i Revisió Segon Idioma (alemany, francès , LSC): Producció Treball de Fi de Grau de Traducció i Interpretació Treball de Fi de Grau de Llengües Aplicades

Cultura Audiovisual Grec Història de la Filosofia Llatí Literatura Castellana Literatura Catalana

S’han de cursar 11 assignatures optatives segons els perfils següents:

Assignatures optatives de 4t. i 5è. curs

Llengües en Entorns Educatius

Tecnologies de la Traducció

Llengües en Entorns Socials i Empresarials

Reflexió sobre la Traducció

Llengües i Tecnologia Descripció i Comparació de Llengües

89,3%

Traducció i Mitjans de Comunicació

Interpretació Interpretació Especialitzada de Llengua de Signes Catalana: Cientificotècnica, Jurídica


T’ajudem a decidir... Vine a les Jornades de Portes Obertes dels graus als campus

(de febrer a abril)

Vine a les fires i jornades d’orientació universitària en què participem  Comparteix les experiències dels  nostres estudiants al blog

Universitari per fi Consulta la nostra 

Guia d’activitats per a secundària   a Matricula’t

Campus Júnior,

els cursos d’estiu pensats per a tu, entre altres moltes propostes!

Segueix l’actualitat  de la UPF amb el

butlletí L’Hora del Pati  Participa en els nostres cursos i tallers: Bojos per l’Economia, Bojos per la Ciència, Escolab, HumaniTast, wisibilizalas… Presenta’t als nostres  premis al millor treball

de recerca de batxillerat

Tens tota la informació a www.upf.edu/graus


Graus de la UPF

Segueix-nos a les xarxes socials...

Grau

@JolaPompeu @UPFBarcelona

Universitat Pompeu Fabra

Durada i ECTS

Preu (1)

4 anys (240) 6 anys (360)

2.512,72 € 2.354,60 €

4 anys (240) 4 anys (240)

1.657,12 € 1.657,12 €

4 anys (240) 4 anys (240) 4 anys (240)

2.358,66 € 2.358,66 € 2.287,12 €

4 anys (240) 4 anys (240) 5 anys (480) 4 anys (240) 5 anys i un trimestre (480) 5 anys i un trimestre (480) 4 anys (240)

9.250,00 £ 1.657,12 € 2.213,06 € 1.657,12 € 2.743,73 € 2.743,73 € 1.657,12 €

4 anys (240) 4 anys (240) 4 anys (240) 4 anys (240) 4 anys (240)

1.657,12 € 1.682,39 € 1.657,12 € 1.657,12 € 1.657,12 €

4 anys (240) 4 anys (240) 4 anys (240) 4 anys (240) 4 anys (240)

2.512,72 € 2.512,72 € 2.512,72 € 2.512,72 € 2.512,72 €

3 anys (180) 4 anys (240)

1.657,12 € 1.657,12 €

4 anys (240) 4 anys (240) 5 anys (480)

2.358,66 € 2.322,89 € 2.895,21 €

CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

Biologia Humana Medicina (UPF-UAB) CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Ciències Polítiques i de l’Administració Filosofia, Política i Economia (UPF-UAB-UAM-UC3M) COMUNICACIÓ

Comunicació Audiovisual Periodisme Publicitat i Relacions Públiques

On som?...

DRET

Bachelor of Laws (KCL) + Dret (UPF) (en anglès) (2) (3) Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció + Dret (2) Dret Dret + Administració i Direcció d’Empreses (2) Dret + Economia (2) Relacions Laborals

Campus de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

La Ram

bla

Plaça de Catalunya

Ciències polítiques i socials Dret Economia i empresa Humanitats

Campus del Mar Doctor Aiguader, 80 08003 Barcelona

. Av

a

ECONOMIA I EMPRESA Av

an

i rid

e

M

Plaça de les Glòries

.D

iag

ona

l

Parc de la Ciutadella

Administració i Direcció d’Empreses Ciències Empresarials-Management Economia Industrial Technologies and Economic Analysis (UPF-UPC) (en anglès) International Business Economics (en anglès) ENGINYERIES

Ciències de la salut i de la vida Campus del Poblenou Rda. del Litora

l

Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

Comunicació Enginyeries Traducció i ciències del llenguatge

Enginyeria Biomèdica Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (4) Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (4) Enginyeria en Informàtica (4) Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (4) HUMANITATS

Global Studies (en anglès) Humanitats TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

Llengües Aplicades Traducció i Interpretació Traducció i Interpretació + Llengües Aplicades (2) GRAU OBERT

2.287,12 €

Accés a la universitat que permet a l’estudiant adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es vol graduar. El programa permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any. Durant el tercer trimestre, l’estudiant sol·licita el grau en el qual vol aconseguir la seva titulació, i obté l’admissió si compleix els requisits corresponents.

Telèfon: (+34) 93 542 20 00

(1) P  reus orientatius de primer curs (2019-2020) equivalents a 60 crèdits matriculats, fixats anualment per Decret de la Generalitat de Catalunya per a totes les universitats públiques catalanes. (2) S’obtenen dos títols, un per a cada grau. (3) L  a preinscripció es fa al King’s College London al gener. El preu dels dos primers anys és 9,250 £, perquè es fan al Regne Unit, i els dels dos últims anys és el preu del grau en Dret de la UPF. (4) Aquests graus es poden cursar íntegrament en anglès.


ESTUDIS SIMULTANIS

Els estudis simultanis permeten començar un segon grau a partir de tercer curs del grau en què estàs matriculat i obtenir dos títols, en 5 o 6 anys, dels graus que decideixis fer a la vegada. Es poden començar per un grau o l’altre, indistintament. No apareixen a l’aplicació de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya. Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria en Informàtica Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria en Informàtica Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades Enginyeria en Informàtica + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades Dret + Ciències Polítiques i de l’Administració Dret + Relacions Laborals Humanitats + Periodisme (itinerari Humanitats)

Graus dels centres adscrits a la UPF Escola Superior de Comerç Internacional

www.esci.upf.edu

Bioinformatics (UPF-UB-UPC) (en anglès) Negocis i Màrqueting Internacionals Elisava Escola Superior de Disseny

www.elisava.net

Disseny Enginyeria en Disseny Industrial Escola Superior d’Infermeria del Mar

www.parcdesalutmar.cat

Infermeria TECNOCAMPUS

www.tecnocampus.cat

Escola Superior de Ciències de la Salut

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Fisioteràpia Infermeria Fisioteràpia + Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (2) Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació Business and Innovation Management (en anglès) Logística i Negocis Marítims Màrqueting i Comunitats Digitals Turisme i Gestió del Lleure Administració d’Empreses + Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals (2) Turisme i Gestió del Lleure + Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (2) Escola Superior Politècnica

Disseny i Producció de Videojocs Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació Enginyeria d’Organització Industrial Enginyeria Mecànica Mitjans Audiovisuals Enginyeria Informàtica de Gestió + Sistemes d’Informació + Disseny i Producció de Videojocs (2)

notes


TATISREVIN UEPMO ARBA

UPFGREC 851-19/I

www.upf.edu/graus

Profile for Universitat Pompeu Fabra

Graus de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge 2020-2021  

Graus de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge 2020-2021