Presentació dels graus en Llengües Aplicades, en Traducció i Interpretació i doble grau en LA i TI

Page 1

Grau en

Llengües Aplicades Grau en

Traducció i Interpretació Doble grau en

Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades


La UPF vista pels seus estudiants


Els graus

Dos graus, amb l’interès comú pel coneixement de les llengües i les seves aplicacions, però amb una orientació diferent: ● Grau en Traducció i Interpretació: ○ Èmfasi en la traducció i la mediació lingüística ● Grau en Llengües Aplicades: ○ Èmfasi en l’aplicació de la lingüística en diferents àmbits professionals Un doble grau que permet cursar els dos graus en 5 cursos acadèmics.


Perfil de l’estudiant ●

Interès per les llengües i les cultures

Curiositat intel·lectual

Facilitat per als idiomes

Capacitat per a la reflexió i l’anàlisi

Motivació per la qualitat

Interès per l’ús de les tecnologies

Capacitat per aplicar els coneixements a la resolució de problemes


Nivell d’idiomes

Nivell recomanat a l'inici de les assignatures d'idioma: ● Anglès: B2.1 ● Francès: A1+ ● Alemany: A1+ ● Llengua de signes catalana: A1


El grau en Traducció i Interpretació


Què t’ofereix el grau? ●

Pla d’estudis nou (inici, curs 2019-2020), alineat amb les noves necessitats del mercat laboral

Formació per respondre a la demanda social de serveis de traducció i mediació lingüística i cultural, tant en el sector privat (empreses multinacionals, indústries culturals i creatives) com públic (administracions i organismes internacionals)

Ús d’eines i recursos informàtics de suport a la traducció des de l’inici dels estudis

Èmfasi en la traducció especialitzada en diversos àmbits (audiovisual, jurídic i econòmic, literari, etc.)

Itineraris formatius complets de traducció especialitzada i d’interpretació en quatre idiomes: anglès, francès, alemany, llengua de signes catalana


Què faràs en el grau?

● Treball actiu en dues llengües (català i castellà) ● Formació en dos idiomes: anglès i francès o alemany o llengua de signes catalana ● Possibilitat d’iniciació en un tercer idioma, a triar entre xinès o rus ● Estada obligatòria a l’estranger a tercer curs, amb possibilitat d’una segona estada optativa a quart curs ● Desenvolupament de les competències informàtiques i tecnològiques i de les destreses documentals ● Introducció a tots els perfils d’especialització del grau i aprofundiment en les especialitzacions triades


El grau en Traducció i Interpretació Places

85 anglès 70 alemany, francès i llengua de signes catalana

Nota de tall 2021-2022

8,206 anglès (amb prova d’aptitud personal) 5,000 alemany, francès i llengua de signes catalana

Horaris

Matí (amb alguna excepció)

Docència

Trimestral

Durada

4 anys acadèmics

Preu 2021-2022

1.668,36€ (estudiants UE) 8.639,44€ (estudiants no UE)


Prova d’accés

Per accedir als estudis per la via d'anglès, s’ha de fer una prova d'aptitud personal (PAP) (prova conjunta UPF-UAB) Data: 18 de juny del 2022 (per confirmar) Lloc: UPF (anys senars) / UAB (anys parells) Estructura: ● Resum en castellà/català d'un text en anglès ● Test de coneixement d'anglès ● Redacció en anglès


El pla d’estudis En els dos primers cursos es fan assignatures de formació general: -

Llengües pròpies: espanyol i català i contrast entre totes dues llengües

-

Idiomes: els dos idiomes de treball de l'estudiant, a triar entre anglès i alemany o francès o llengua de signes catalana

-

Traducció general: en les diverses combinacions possibles entre les dues llengües i els dos idiomes triats per cada estudiant

-

Matèries instrumentals: formació en eines informàtiques de suport a la traducció i en lingüística


El pla d’estudis En els dos últims cursos es fan assignatures d’especialització: -

Traducció Especialitzada Traducció i Mitjans de Comunicació Traducció Especialitzada Cientificotècnica Traducció Especialitzada Juridicoeconòmica Traducció Especialitzada Humanisticoliterària

-

Interpretació

-

Tecnologies de la Traducció

-

Reflexió sobre la Traducció

-

Interpretació Especialitzada de la Llengua de Signes Catalana

I el Treball de Fi de Grau


El pla d’estudis Primer trimestre Primer curs

Tercer trimestre

Primer Idioma: Competència i Ús 1

Primer Idioma: Descripció i Anàlisi 1

Segon Idioma: Competència i Ús 1

Segon Idioma: Descripció i Anàlisi 1

Llengua Catalana

Traducció del Segon Idioma 1

Fonaments de la Traducció Introducció a la Universitat i Recursos TIC Segon curs

Segon trimestre

Traducció del Primer Idioma 1 Llengua Espanyola

Primer Idioma: Competència i Ús 2

Terminologia

Segon Idioma: Competència i Ús 2

Tecnologies de la Traducció

Ús Comparat CatalàCastellà

Traducció del primer idioma 3 Traducció del segon idioma 3

Traducció entre les Llengües Catalana i Espanyola

Traducció del Primer Idioma 2 Traducció del Segon Idioma 2

Primer Idioma: Descripció i Anàlisi 2 Segon Idioma: Descripció i Anàlisi 2


El pla d’estudis Primer trimestre Tercer curs

Idioma: Estada

Segon trimestre Introducció a la Interpretació (CatalàCastellà) Traducció de Textos Especialitzats (Cientificotècnics) Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics)

Tercer trimestre Introducció a la Interpretació (Idioma-Llengua) Traducció de Textos Especialitzats (Humanisticoliteraris) Traducció i Mitjans de Comunicació Lingüística Optativa 1

Primer Idioma: Redacció i Traducció Segon Idioma: Redacció i Traducció Quart curs

Edició i Revisió

Treball de Fi de Grau

Optativa 2

Optativa 5

Optativa 8

Optativa 3

Optativa 6

Optativa 9

Optativa 4

Optativa 7

Optativa 10


Sortides professionals ● Traducció general ● Traducció en àmbits professionals concrets: jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari i audiovisual ● Interpretació de la LSC ● Interpretació en entorns laborals i socials ● Revisió i correcció de textos en llengua materna i estrangera ● Localització de programari i d’altres productes informàtics ● Treball administratiu i documental en entorns multilingües ● Treball en l’àmbit de la lingüística aplicada, en l’assessoria i la gestió lingüístiques i en la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües


El grau en Llengües Aplicades


Què són les llengües aplicades? L’estudi de Llengües Aplicades està orientat a l’anàlisi del llenguatge i al domini de llengües i els idiomes, alhora que a les diverses aplicacions i professions que necessiten aquests coneixements: planificació lingüística, lexicografia, terminologia, ensenyament de llengües, tecnologies del llenguatge, traducció assistida per ordinador... El grau en Llengües Aplicades, per tant, proporciona coneixements sobre la naturalesa de la capacitat humana del llenguatge com a sistema de comunicació i sobre les relacions existents entre llengua, discurs, cultura, societat i tecnologia, amb la finalitat de poder aplicar aquests coneixements en entorns laborals diversos


Objectius del grau ● Formar lingüistes, experts en llengua amb les competències professionals que demanen institucions i empreses: edició de textos, mediació cultural, ensenyament de llengües, suport al desenvolupament d’aplicacions informàtiques, etc. ● Assolir nivells alts de coneixements de les llengües pròpies i de dos idiomes, que són necessaris tant per a activitats professionals (redacció, correcció, edició, traducció, expressió oral, mediació cultural, etc.) com per a la creació i ús de recursos lingüístics (recollida de dades lingüístiques, confecció de diccionaris, gestió terminològica, aplicacions informàtiques, etc.)


Què aconseguiràs? ● Aprofundir en el domini de les llengües pròpies (català i castellà), i en la comparació entre totes dues ● Perfeccionar el domini del primer idioma ● Millorar el domini del segon idioma ● Adquirir coneixements experts sobre les característiques i la naturalesa de les llengües ● Aplicar coneixements lingüístics diversos a diferents contextos socials i laborals en què intervenen les llengües ● Adquirir destreses en matèries instrumentals: informàtica, tecnologia, documentació, expressió oral i escrita... ● Conèixer les necessitats lingüístiques de diversos àmbits professionals i desenvolupar estratègies d’anàlisi de problemes per donar-hi resposta


Què faràs en el grau? ● Treball actiu en dues llengües (català i castellà) ● Formació en dos idiomes: anglès i francès o alemany o llengua de signes catalana ● Possibilitat d’iniciació en un tercer idioma, a triar entre xinès o rus ● Estada obligatòria a l’estranger a tercer curs, amb possibilitat d’una segona estada optativa a quart curs ● Orientació cap a diversos àmbits d'aplicació dels coneixements lingüístics: ensenyament, tecnologia, empresa i institucions ● Desenvolupament de les competències informàtiques i informacionals


El grau en Llengües Aplicades

Places

60

Durada

4 anys acadèmics

Nota de tall 2021-2022

5,00

Horaris

De matí, amb alguna excepció

Preu 2021-2022

1.668,36 € (estudiants UE) 8.639,44 € (estudiants no UE)


El pla d’estudis La formació obligatòria es concentra en els primers cursos i s’agrupa en els mòduls següents: ● Idioma: aprofundiment en la competència i l’anàlisi lingüística de dos idiomes; possibilitat d’iniciar l’estudi d’un tercer idioma ● Llengües pròpies: estudi avançat de la llengua catalana, la llengua espanyola i la comparació entre totes dues ● Lingüística: anàlisi de l’estructura, el significat i l’ús de les llengües en diversos nivells (fonètica, morfologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica) ● Lingüística aplicada: assignatures d’estudi de cas que introdueixen en les diverses aplicacions de la lingüística: llengües i societat, llengües i educació, llengües i ment, llengües i empresa, llengües i tecnologia


El pla d’estudis Les assignatures optatives se situen a tercer i a quart curs. L’elecció d’optatives és lliure. S'agrupen en perfils formatius, segons la seva temàtica i l'orientació professional per a la qual preparen: ● Llengües en entorns educatius ● Llengües en entorns socials i empresarials ● Llengües i tecnologia ● Descripció i comparació de llengües S’ofereixen altres optatives no lligades a cap perfil formatiu que permeten aprofundir en aspectes de formació general.


El pla d’estudis Primer trimestre

Segon trimestre

Idioma Anglès: Competència i Ús 1 Segon Idioma: Competència i Ús 1

Idioma Anglès: Descripció i Anàlisi 1 Segon Idioma: Descripció i Anàlisi 1

Llengua Catalana Primer curs

Tercer trimestre

Estudi de Casos: Llengües i Societat

Estudi de Casos: Llengües i Empresa

Introducció a la Universitat i Recursos TIC

Llengua Espanyola

Idioma Anglès: Competència i Ús 2 Segon Idioma: Competència i Ús 2

Estudi de Casos: Llengües i Educació

Textos Especialitzats i Tecnologia Llengua, Comunitat i Ideologia

Segon curs

Traducció

Idioma Anglès: Descripció i Anàlisi 2 Segon Idioma: Descripció i Anàlisi 2

Estudi de Casos: Llengües i Ment Ús Comparat CatalàCastellà

Estudi de Casos: Llengües i Tecnologia Lingüística 1

Lingüística 2


El pla d’estudis Primer trimestre Idioma: Estada

Tercer curs

Quart curs

Segon trimestre

Tercer trimestre

Mètodes Empírics per a l’Estudi del Llenguatge 1

Mètodes Empírics per a l’Estudi del Llenguatge 2

Cognició i Llengües

El Significat de les Llengües

L’Estructura de les Llengües Idioma Anglès: Producció

Optativa 1

Segon Idioma: Producció

Optativa 2

Edició i Revisió

Treball de Fi de Grau

Optativa 3

Optativa 6

Optativa 9

Optativa 4

Optativa 7

Optativa 10

Optativa 5

Optativa 8

Optativa 11


Sortides professionals

● Lingüista en l’àmbit de l’assessoria i la gestió lingüístiques i de la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües ● Ensenyament de llengües ● Mediació lingüística en entorns professionals i socials ● Edició i correcció de textos en llengua materna i estrangera ● Redacció i correcció de textos especialitzats i continguts audiovisuals ● Treball administratiu i documental en entorns multilingües ● Lexicografia i terminografia ● Planificació lingüística ● Suport al desenvolupament d'aplicacions informàtiques


El doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades • Durada: 5 anys acadèmics • Places: 15 • Nota de tall 2021-2022: 12,458 (amb prova d’aptitud personal) • Preu: 2.069€ (estudiants UE) 10.868,56€ (estudiants no UE) • Horaris: matí (amb alguna excepció) • Pràctiques: assignatura optativa a cinquè curs • Estades a l’estranger: Estada obligatòria a tercer curs Estada optativa a cinquè curs


El pla d’estudis del doble grau 1r. trim.

1r.

2n. trim.

Idioma Anglès: Competència i Ús 1

Id. Anglès: Descripció i Anàlisi 1

Segon Idioma: Competència i Ús 1

Segon Id.: Descripció i Anàlisi 1

Introducció a la Universitat i Recursos TIC

Llengua Espanyola

Llengua Catalana Fonaments de la Traducció

Traducció de l’Anglès 1

Traducció del Segon Idioma 1

Estudi de Casos: Llengües i societat

Estudi de Casos: Llengües i E empresa

Estudi de Casos: Llengües i educació

Idioma Anglès: Competència i Ús 2 Segon Idioma: Competència i Ús 2 Ús Comparat Català-Espanyol

2n.

3r. trim.

Traducció entre les Llengües Catalana i Espanyola

Idioma Anglès: Descripció i Anàlisi 2 Segon Idioma: Descripció i Anàlisi 2

Traducció de l’Anglès 2

Traducció de l’Anglès 3

Traducció del Segon Idioma 2

Traducció del Segon Idioma 3

Estudi de casos: Llengües i ment

Estudi de casos: Llengües i tecnologia

Tecnologies de la Traducció

Textos especialitzats i terminologia


El pla d’estudis del doble grau 1r. trim.

3r.

Idioma: Estada

2n. trim.

3r. trim.

Mètodes Empírics per a l’Estudi del Llenguatge 1 Lingüística 1

Mètodes Empírics per a l’Estudi del Llenguatge 2 Lingüística 2

Traducció de Textos Especialitzats (Cientificotècnics)

Traducció i Mitjans de Comunicació

Idioma Anglès: Redacció i Traducció Segon Idioma: Redacció i Traducció Edició i Revisió

Iniciació a la Interpretació (CatalàEspanyol)

Iniciació a la Interpretació (Idioma-Llengua)

Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics)

Traducció de Textos Especialitzats (Humanisticoliteraris)

Cognició i Llengües L’Estructura de les Llengües

El Significat de les Llengües

4t. Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3

Idioma Anglès: Producció Optativa 4

Optativa 5

Treball de Fi de Grau en Traducció i Interpretació Treball de Fi de Grau en Llengües Aplicades Segon Idioma: Producció

5è. Optativa 6 Optativa 7

Optativa 8 Optativa 9

Optativa 10 Optativa 11


Prova d’accés

Per accedir als estudis per la via d'anglès, s’ha de fer una prova d'aptitud personal (PAP) (prova conjunta UPF-UAB) Data: 18 de juny del 2022 (per confirmar) Lloc: UPF (anys senars) / UAB (anys parells) Estructura: ● Resum en castellà/català d'un text en anglès ● Test de coneixement d'anglès ● Redacció en anglès


Pràctiques als graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades Externes (optatives a 4t curs) ●

Exercici professional en tasques de mediació lingüística en empreses i organismes

Supervisades per un tutor acadèmic i un tutor a l'empresa o la institució

Les pràctiques es fan durant tot el curs

S’han d'haver superat totes les assignatures de primer i segon curs

Tres modalitats: ● ● ●

Modalitat A: 450 hores (20 crèdits ECTS) Modalitat B: 340 hores (15 crèdits ECTS) Modalitat C: 225 hores (10 crèdits ECTS)


Empreses i institucions de pràctiques al grau en Traducció i Interpretació Per a les pràctiques curriculars, entre d’altres: • Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat • Gabinet Lingüístic de la UPF • Serveis Lingüístics de la UB • Sindicatura de Comptes de Catalunya • PEN català • Europa Press de Catalunya • Larousse Editorial • Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) • Associació Catalana pro Persones Sordcegues (APSOCECAT) • Diari de Barcelona


Empreses i institucions de pràctiques al grau en Llengües Aplicades Per a les pràctiques curriculars, entre d’altres: • Institut d’Estudis Catalans • Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) • Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat • Serveis Lingüístics de la UB • British House • Museu Nacional d’Art de Catalunya • Larousse Editorial • Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) • Diari de Barcelona


Estudiar fora de la UPF Principals destinacions per a l’estada obligatòria de tercer curs:

País

Universitats

Places

Regne Unit

16

128

França

12

36

Alemanya

5

20

EUA

2

8

Irlanda

1

4

Bèlgica

1

3

Canadà

1

2

Polònia

1

2


Estudiar fora de la UPF Principals destinacions per a l’estada optativa de quart curs: País

Universitats

Places

Alemanya

9

15

Bèlgica

4

15

França

2

6

Àustria

2

4

Regne Unit

1

3

Estònia

1

2

Noruega

1

2

Suïssa

1

2

Grècia

1

1

Itàlia

1

1

Romania

1

1

A més dels convenis genèrics de la UPF amb universitats de tot el món


Normativa de permanència dels estudis Permanència als estudis ●

S’ha de superar el 50% dels crèdits d'assignatures de formació bàsica i obligatòries de primer curs. Crèdits que s'han de superar: 30 (38 en el doble grau)

Progressió en els estudis ●

Per accedir al segon curs, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a primer curs.

Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d’haver superat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90% del curs anterior a aquest i el 100% dels cursos anteriors.

Els estudiants a qui s’hagi concedit una estada de mobilitat poden progressar a un curs superior sense tenir superat el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, sempre que compleixin les condicions de progressió dels cursos anteriors.


Premis Talent Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, UPF • Objectiu: Potenciar el talent dels estudiants que arriben a la Facultat per primer cop • Vuit premis, dos per a cada via d’accés: – Grau en Llengües Aplicades – Grau en Traducció i Interpretació (via d’accés francès, alemany, llengua de signes catalana) – Grau en Traducció i Interpretació (via d’accés anglès) – Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades • Nota de tall més alta de cada via • 500€ cada premi • Lliurament de premis: primer trimestre del curs 2022-2023


Campus Júnior a la Facultat ● Traduir per a la pantalla: sèries, pel·lícules i videojocs ● Parles la llengua dels teus pares? Transmissió de llengües al segle XXI ● Parla amb les mans i escolta amb els ulls! Iniciació a la llengua de signes catalana (LSC) https://www.upf.edu/web/campus-junior


No estàs sol! Tindràs…. ● Un tutor acadèmic, que s'encarregarà de fer el teu seguiment, d’orientar-te i de controlar el teu progrés a la universitat.

● I la Secretaria Acadèmica, que t’informa sobre els teus estudis, com fer els diferents tràmits acadèmics i on pots consultar el teu expedient acadèmic, etc.


Qualitat (Ull) Grau en Traducció i Interpretació

78,05% Segell de Qualitat de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU)

d’inserció laboral abans de 6 mesos després d’haver acabat el grau (AQU, 2020)

93,94%

de taxa d’èxit (crèdits superats /crèdits presentats) UPF. Curs 20182019

Grau en Llengües Aplicades

67,86% Segell de Qualitat de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU)

d’inserció laboral abans de 6 mesos després d’haver acabat el grau (AQU, 2020)

86,31%

de taxa d’èxit (crèdits superats /crèdits presentats) UPF. Curs 20182019


Satisfacció dels estudiants


On s’imparteixen els graus? Al campus del Poblenou


El campus del Poblenou


Més informació

www.upf.edu/web/traduccio Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge estudis.tcl@upf.edu 93 542 29 40 Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) cau.upf.edu/pie 93 542 22 28