Presentació del grau en Filosofia, Política i Economia 2022-2023

Page 1

Grau en

Filosofia, Política i Economia (UAB, UAM, UC3M i UPF)


Per què filosofia, política i economia? Una adequada comprensió dels problemes als quals s’han d'enfrontar i resoldre les societats contemporànies requereix d'un tractament que superi els tradicionals límits de les disciplines acadèmiques. Temes centrals com la crisi de la democràcia representativa, les creixents desigualtats socials i econòmiques, la creació i la circulació de la informació i el coneixement, l'evolució dels mercats financers internacionals, la competitivitat de les economies occidentals en el marc de les economies emergents, la legitimitat de les institucions de govern, o el futur de l'estat de benestar no poden ser tractats des d'una única disciplina. Es tracta de problemes que requereixen d'una visió de conjunt, que consideri les implicacions polítiques, econòmiques i ètiques de les decisions públiques, ampliant enfocaments a vegades excessivament especialitzats.


Organització del grau ● ● ● ●

Universitat Universitat Universitat Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB) Autònoma de Madrid (UAM) Carlos III de Madrid (UC3M) Pompeu Fabra (UPF) (universitat coordinadora)

El primer curs s'imparteix a Barcelona (1r. semestre a la UPF i 2n. semestre a la UAB) i el segon curs, a Madrid (1r. semestre a la UAM i 2n. semestre a la UC3M). Tercer i quart els faràs a la universitat on t'hagis matriculat.

Distribució de les assignatures: ● Semestral el primer any a la UPF i a la UAB (la trimestralitat d'aquest grau a la UPF és a tercer i a quart curs). ● Semestral a la UAM i a la UC3M.


Perfil de l’estudiant

● Sensibilitat pels problemes econòmics, polítics i socials ● Alta dedicació a l’estudi i la participació ● Capacitat de relacionar coneixements de molts àmbits ● Tenir interès per la ciència política, l'economia, la filosofia, l'ètica, el dret i la sociologia i per les seves interrelacions ● Tenir voluntat de gestió pública i d’innovació ● Tenir una base mínima de matemàtiques, d’història, de filosofia i de lògica ● Tenir aptituds per a la comunicació i capacitat de discussió i diàleg


Objectius del grau ● Formar professionals que puguin exercir la seva activitat en institucions públiques i privades. ● Obtenir una sòlida formació en ciències polítiques i economia, amb una base important en l'anàlisi crítica i moral que proporcionen les humanitats, essencialment la filosofia. ● Comprendre que les societats contemporànies estan situades en un marc geogràfic, cultural i històric concret. ● Conèixer les relacions de dependència i d'interdependència dels problemes i dels conflictes que hi sorgeixen. ● Adquirir una comprensió cosmopolita per arribar a propostes de solució d'aquests problemes. ● Comprendre que la governabilitat inter-/transnacional té tant una dimensió institucional com una dimensió normativa.


Què aprendràs ●

A interrelacionar teories i propostes (jurídiques, polítiques, econòmiques, sociològiques) que expliquen l'organització de les societats contemporànies.

A analitzar la diversitat contemporània.

A dissenyar programes de millora social.

A avaluar programes polítics i socioeconòmics dirigits a millorar les condicions de vida de la societat.

A plantejar i resoldre problemes de contingut econòmic i social amb models matemàtics.

A fer una reflexió ètica sobre temes socials, científics i econòmics.

A avaluar els programes de millora en la gestió i en la qualitat dels serveis públics o privats i en les institucions.

A identificar i analitzar els textos clàssics del pensament filosòfic, polític i sociològic.


Com aprendràs?

● Amb classes magistrals i classes de seminari, per adquirir les competències bàsiques. ● Amb anàlisi i estudi personal dels materials proposats sota el guiatge dels professors. ● Amb tutories individuals de suport a l'aprenentatge. ● Amb pràctiques.


El grau

Places

60 (30 a la UPF/UAB, 15 a la UAM i 15 a la UC3M)

Nota de tall 2021-2022

12,716

Horaris

Jornada completa

Durada

4 cursos 240 crèdits ECTS

Idiomes

Català, castellà i anglès l’assignatura)

(depenent de


El grau: distribució de les matèries

Crèdits ECTS Tipus de matèria

Primer curs

Segon curs

Tercer curs

Quart curs

Formació bàsica

36

24

Obligatòries

24

36

30

90

Optatives*

0

0

78

78

Pràctiques professionals optatives**

0

0

18

18

Treball de fi de grau

0

0

60

60

TOTAL * Inclou fins a 60 crèdits ECTS de mobilitat **A compte del còmput d’optatives

0

0

0

Total

12

60

12 240


Pla d’estudis Primer i segon curs Assignatures de coneixements generals de les àrees del grau Tercer i quart curs D’especialització

Àmbits de les assignatures optatives —Filosofia i pensament contemporanis —Societat i cultura del món contemporani —Desenvolupament, globalització i tradicions culturals —Ètica, racionalitat i democràcia —Comunicació, política i societat —Ciutadania i govern —Estat del benestar i justícia —Polítiques públiques i gestió —Eines d'anàlisi per a ciències socials —Mercats, regulació i benestar —Dret —Sociologia


Pràctiques

● Són optatives. ● En empreses, entitats i institucions públiques nacionals o internacionals (mínim 450 hores). ● A partir de tercer curs.


Estudiar fora de la UPF Estada optativa a tercer o a quart curs (Erasmus, etc.)

Europa 36 universitats

Amèrica Llatina 4 universitats

Àsia 2 universitats


Sortides professionals La inserció laboral dels futurs graduats pot encaixar en àmbits, entre d'altres, com: ● La política ● El periodisme ● La indústria ● L'educació ● La direcció d'empreses ● La consultoria i les relacions públiques ● Els serveis diplomàtics ● Els governs autonòmics i locals ● Els organismes internacionals


On s’imparteix? Al campus de la Ciutadella


El campus de la Ciutadella


Més informació www.upf.edu Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials www.upf.edu/web/politiques graus.cpis@upf.edu fpe@upf.edu 93 542 20 00

Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) cau.upf.edu/pie 93 542 22 28