Page 1

POSTGRAU 2019/20

desmarca-te’n #somuji


desmarca-te’n #somuji Entre les 600 millors universitats del món segons el rànquing de Shanghai. En el TOP 3% de les millors universitats del món segons el CWUR (Center for World University Rankings)


2019/20 MÀSTERS OFICIALS facultaT de ciÈnciEs humanEs I socials

PÀG 08

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

PÀG 15

ADVANCED ROBOTICS. ERASMUS MUNDUS* COMUNICACIÓ INTERCULTURAL I ENSENYAMENT DE LLENGÜES (CIEL)

DISSENY I FABRICACIÓ

ENGLISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL TRADE (ELIT)

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT

ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND ACQUISITION IN MULTILINGUAL

ENGINYERIA INDUSTRIAL

CONTEXTS (MELACOM)

GEOSPATIAL TECHNOLOGIES. ERASMUS MUNDUS

ESTUDIS INTERNACIONALS DE PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT

MATEMÀTICA COMPUTACIONAL

ÈTICA I DEMOCRÀCIA

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

HISTÒRIA DE L’ART I CULTURA VISUAL

PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS

HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SEGLES XV-XIX)

QUÍMICA APLICADA I FARMACOLÒGICA

INVESTIGACIÓ APLICADA EN ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA

QUÍMICA SOSTENIBLE

INVESTIGACIÓ EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

QUÍMICA TEÒRICA I MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL

NOVES TENDÈNCIES I PROCESSOS D’INNOVACIÓ EN COMUNICACIÓ

SISTEMES INTEL·LIGENTS

PROFESSOR/A D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT,

TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES

FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D’IDIOMES PSICOPEDAGOGIA TRADUCCIÓ MEDICOSANITÀRIA

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

PÀG 11

DOCTORATS. ESCOLA DE DOCTORAT

PÀG 21

DOCTORAT EN CIÈNCIES ADVOCACIA

DOCTORAT EN CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I SALUT

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

ECONOMICS*

DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

GESTIÓ DE LA QUALITAT

DOCTORAT EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT AVANÇADA

DOCTORAT EN DISSENY, GESTIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE BENESTAR SOCIAL

IGUALTAT I GÈNERE EN L’ÀMBIT PÚBLIC I PRIVAT

DOCTORAT EN DRET

MANAGEMENT

DOCTORAT EN ECONOMIA I EMPRESA

MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

DOCTORAT EN EDUCACIÓ

SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL

DOCTORAT EN ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS DE GÈNERE

SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

DOCTORAT EN ESTUDIS INTERNACIONALS EN PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT DOCTORAT EN ÈTICA I DEMOCRÀCIA

Facultat de Ciències de la Salut

PÀG 14

DOCTORAT EN HISTÒRIA DE L ‘ART DOCTORAT EN HISTÒRIA I ESTUDIS CONTEMPORANIS

CIÈNCIES DE LA INFERMERIA*

DOCTORAT EN INFORMÀTICA

INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR

DOCTORAT EN LLENGÜES APLICADES, LITERATURA I TRADUCCIÓ

INVESTIGACIÓ EN CERVELL I CONDUCTA

DOCTORAT EN MÀRQUETING

PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES ORGANITZACIONS I EN RECURSOS

DOCTORAT EN PSICOLOGIA

HUMANS

DOCTORAT EN QUÍMICA SOSTENIBLE

PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA

DOCTORAT EN QUÍMICA TEÒRICA I MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL

REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL EN SALUT MENTAL COMUNITÀRIA

DOCTORAT EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS I MATERIALS

* No oferta places de nou ingrés

EN DOCÈNCIA EN ANGLÈS

ES/EN DOCÈNCIA EN ANGLÈS I/O ESPANYOL

PRESENCIAL

SEMI-PRESENCIAL

A DISTÀNCIA


CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

PÀG 32

ÀREA DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS CULTURA I DESENVOLUPAMENT. OCUPACIÓ EN EL SECTOR CULTURAL FORMACIÓ DE PROFESSORS D’ESPANYOL COM A LLENGUA

TÍTOLS 2019/20 PROPIS #somuji

ESTRANGERA (ELE) NOVES TENDÈNCIES EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

ÀREA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES AGENT D’IGUALTAT COMPTABILITAT, FINANCES I FISCALITAT

ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT INFERMERIA NEFROLÒGICA LACTÀNCIA NATURAL, UN REPTE PROFESSIONAL MINDFULNESS EN EL CONTEXT ORANITZACIONAL

ÀREA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS PER A IPHONE, IPAD I APPLE WATCH

MÀSTERS PROPIS

PÀG 28

LABORATORI DE BIOQUÍMICA CLÍNICA MICROBIOLOGIA, CITOGENÈTICA, HEMATOLOGIA, ONCOHEMATOLOGIA,

ÀREA DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

BIOPATOLOGIA MOLECULAR I INSTRUMENTACIÓ DEL LABORATORI CLÍNIC

HISTÒRIA DEL MÓN HISPÀNIC: LES INDEPENDÈNCIES EN EL MÓN IBEROAMERICÀ HISTÒRIA MILITAR DE LES GUERRES CONTEMPORÀNIES

CURSOS D’EXPERT/A

PÀG 34

ÀREA DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS ÀREA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

DIRECCIÓ D’ACTORS PER A CINE I TELEVISIÓ

BLANQUEIG, DECOMÍS I RECUPERACIÓ D’ACTIUS BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

ÀREA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

CREACIÓ DE NOVES EMPRESES INTERNACIONALS

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA SEGURETAT

DIGITAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

FISCALITAT PRÀCTICA

DIRECCIÓ PROFESSIONAL DE RECURSOS HUMANS

MEDIACIÓ POLICIAL

DRET DEL TRANSPORT FINANCER I TRIBUTARI-ASSESSORIA FISCAL

ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA

AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA INFANTIL I ADOLESCENT COACHING ORGANITZACIONAL

ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

EDUCACIÓ POSITIVA APLICADA

CIRURGIA ENDOSCÒPICA GINECOLÒGICA I PELVIANA

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN ENTORNS LABORALS

DENTAL SCIENCE

ORGANITZACIONS SALUDABLES I RESILENTS

ENVELLIMENT NORMAL I PATOLÒGIC GINECOLOGIA ONCOLÒGICA

ÀREA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I COACHING

APLICACIÓ PRÀCTICA EN LA DIRECCIÓ DE PROJECTES

PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA

ATRACCIÓ DEL TALENT I RELACIONS LABORALS

REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

DIRECCIÓ DE PROJECTES: PMI© STANDARD I LEAN MANAGEMENT EINES PER A LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

ÀREA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ I LA MILLORA PRODUCTIVA

ENGINYERIA DE DADES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I MANTENIMENT

GESTIÓ INTEGRADA DE LA QUALITAT, EL MEDI AMBIENT I LA PREVENCIÓ

GESTIÓ DE LA QUALITAT

DE RISCOS LABORALS

GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT

INFOARQUITECTURA APLICADA A L’AMBIENT CERÀMIC

GESTIÓ DE PROCESOS EN LA PLANTA PRODUCTIVA

PROJECT MANAGEMENT EXECUTIVE

HABILITATS DIRECTIVES I ORGANITZACIÓ

TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DEL LABORATORI CLÍNIC

HABILITATS DIRECTIVES PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES TECNOLOGIA INKJET. TEORIA I PRÀCTICA

PRESENCIAL

SEMI-PRESENCIAL

A DISTÀNCIA


www.postgrau.uji.es

4-5

La Universitat Jaume I, una universitat de valors EVA ALCÓN SOLER RECTORA

La Universitat Jaume I (UJI) és un centre públic d’ensenyament superior i d’investigació creat en 1991 que persegueix el desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat del seu entorn a través de la creació i transmissió de coneixements. Per al curs 2019/2020 la Jaume I ofereix 32 estudis de grau, 4 dobles titulacions internacionals, 42 màsters universitaris, 21 programes de doctorat, 23 màsters propis, 11 cursos d’especialització i 22 cursos d’expert/a. L’UJI, conscient de la importància de la internacionalització a través de la mobilitat, ofereix als seus estudiants programes d’intercanvi en els quals cada any participen més de 600 persones, gràcies a la signatura de convenis amb universitats dels cinc continents. Pionera en molts àmbits, la Universitat pública de Castelló ha presentat recentment el seu propi Codi Ètic en el qual recull el compromís de convertir-se en una universitat de referència, responsable amb el seu entorn, amb la societat i amb els valors que li són propis: lideratge, respecte, inclusió, humanisme, innovació i responsabilitat. La Jaume I compta amb un Pla d’Atenció a la Diversitat amb més de 25 anys d’experiència, reconegut a nivell nacional, que dóna suport acadèmic a tota la comunitat universitària, mentre que treballa l’accessibilitat des de diferents perspectives: comunicació, formació i sensibilització, gestió de productes de suport, espais específics, eliminació de barreres físiques al campus, etc. Durant el període formatiu, l’estudiantat de l’UJI rep una atenció personalitzada i pròxima que l’ajuda a adquirir, tant els coneixements disciplinaris, com la formació interdisciplinària, integral i en valors ètics (com la responsabilitat social, l’emprenedoria, la creativitat, el compromís social, la solidaritat, la igualtat de dones i homes —també pel que respecta a l’elecció dels tipus d’estudis humanístics o científics—, la no discriminació, el respecte al medi ambient, l’atenció a la diversitat, la motivació, l’esforç personal, l’impuls creatiu i l’esperit crític), ja siga amb assignatures específiques o amb caràcter transversal o mitjançant l’oferta d’activitats extraacadèmiques.


7 CLAUS PER A TRIAR EL TEU POSTGRAU ISABEL GARCÍA IZQUIERDO VICERECTORA D’ESTUDIS I DOCÈNCIA

Els estudis de postgrau tenen com a finalitat l’especialització de l’alumnat en la seua formació acadèmica, professional o investigadora. La Universitat Jaume I de Castelló ofereix per al curs 2019/20 estudis de màster universitari i postgrau propi en les àrees de Ciències Humanes i Socials, Ciències Jurídiques i Econòmiques, Ciències de la Salut i Tecnologia i Ciències Experimentals. L’oferta de postgrau de la Universitat Jaume I està concebuda per a satisfer tant les necessitats d’especialització de l’estudiantat acabat de graduar i dels professionals en actiu, com les del teixit productiu del nostre entorn. Així doncs, si has acabat el grau o estàs pensant a ampliar la teua formació, i vols continuar els teus estudis a la Universitat Jaume I, et donem algunes claus perquè la teua elecció siga la més encertada.

1. QUÈ VULL FER? Una vegada acabat el grau, hauries de plantejar-te quines són les teues perspectives professionals per a poder triar, entre l’oferta de la Universitat Jaume I, el màster més adequat per a tu. És convenient, així mateix, que relaciones les eixides professionals que t’ofereix cada màster amb les fortaleses individuals que et caracteritzen. Hauries de tenir present que en el món professional cada vegada és més important la formació transversal en àmbits que complementen els estudis realitzats en el grau.

2. QUINS TIPUS DE PROGRAMES DE POSTGRAU HI HA? 2.1. MÀSTER OFICIAL Els màsters oficials són programes impartits per universitats o centres adscrits a aquestes. Comprenen entre 60 i 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System), que equivalen a un o dos anys de duració. Estan acreditats per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i aprovats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, que els incorpora al seu Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). Per a accedir a qualsevol màster oficial necessites estar en possessió d’un títol oficial de grau o equivalent. Des del punt de vista de la seua organització, hi ha tres tipologies de màster oficial:

MÀSTER UNIVERSITARI: organitzat i impartit per una única universitat.

MÀSTER INTERUNIVERSITARI: programa organitzat de forma conjunta entre dues o més universitats del nostre país.

MÀSTER ERASMUS MUNDUS: títol impartit per un consorci internacional d’universitats format, com a mínim, per tres centres d’educació superior de tres països diferents. Almenys un d’aquests ha de ser un país membre de la Unió Europea.

Des del punt de vista del seu contingut, hi ha màsters dirigits a la professionalització (algun amb atribucions professionals) i màsters d’investigació. 2.2. TÍTOLS PROPIS Els estudis propis de postgrau de la Universitat Jaume I són ensenyaments destinats a la formació i especialització de titulats universitaris oficials. Per accedir a aquest tipus d’estudi cal tenir el títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, de grau, diplomatura o enginyeria tècnica. Amb aquesta formació es busca complementar l’oferta de títols oficials de màsters. Els estudis propis de postgrau tenen un enfocament predominantment pràctic, especialitzat i basat en les necessitats del mercat laboral. Hi ha tres tipus de títols propis:

MÀSTER PROPI: la seua duració és semblant a la dels màsters oficials (mínim de 60 crèdits ECTS).

ESPECIALISTA UNIVERSITARI: té com a objectiu principal l’ampliació de coneixements, tant teòrics com pràctics, sobre una àrea específica. Tenen una duració d’entre 30 i 60 crèdits ECTS.

EXPERT O EXPERTA UNIVERSITARI/ÀRIA: també té com a objectiu aprofundir en determinats aspectes teòrics i pràctics d’una matèria o camp d’estudi específic, però té una duració d’entre 15 i 29 crèdits ECTS.


www.postgrau.uji.es

3. COMPLISC EL PERFIL QUE EXIGEIXEN? Has de saber quins són els coneixements previs exigits i/o recomanats en cada un dels títols que t’interessen per a saber si s’ajusten a la teua formació prèvia i a les teues característiques personals. En la pàgina web de cada títol podràs trobar la informació relativa al perfil d’ingrés, a més de molta altra informació d’utilitat.

4. QUANT DE TEMPS PUC DEDICAR A AQUESTS ESTUDIS? És imprescindible tenir en compte la disponibilitat de temps que tens per a dedicar a l’estudi, ja que d’això dependrà que et matricules en un títol com a estudiant a temps complet o a temps parcial. Tria la modalitat que millor s’adapte a les teues necessitats. Pots consultar les possibilitats que ofereix cada títol de l’UJI en la pàgina web pròpia de cada estudi.

5. PRESENCIAL O EN LÍNIA? Els estudis en línia ofereixen més flexibilitat a l’alumnat, mentre que els presencials faciliten l’establiment d’una xarxa de contactes amb altres alumnes que poden ser rellevants en el futur.

6. OFEREIXEN BEQUES O ALTRES AJUDES? Els estudiants de màster oficial tenen l’oportunitat d’accedir a distints tipus de beques:

Beques oficials del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

Beques de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Beques de col·laboració de l’UJI

Beques d’iniciació a la investigació UJI

Beques corporatives i altres ajudes

Consulta tota la informació en www.beques.uji.es

7. COM PUC OBTENIR REFERÈNCIES ABANS DE TRIAR? Per a saber si un títol s’adapta a les teues necessitats, és molt important que et poses en contacte amb els responsables acadèmics, els quals et podran explicar tots els detalls relatius a continguts, perfil professional, pràctiques, mobilitat, etc. Així mateix, és recomanable que participes en les diferents activitats de difusió que organitza la Universitat Jaume I, ja que això et permetrà conèixer, entre altres coses, l’opinió d’altres alumnes que l’hagen cursat prèviament.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DELS MÀSTERS UNIVERSITARIS / CURS 2019/2020 FASE 1. PREINSCRIPCIÓ1, 2 Preinscripció per web

10 d’abril – 21 de juny

Publicació web de resultats

5 de juliol

Matrícula per web

5 de juliol – 23 de juliol

FASE 2. PREINSCRIPCIÓ. Només per a màsters amb places vacants 1,2 Preinscripció per web

5 de juliol – 30 de setembre

Publicació web de resultats

a partir del 9 de setembre3

Matrícula per web

9 de setembre – 30 de setembre3

Preinscripció i matrícula simultània 2

1 d’octubre - 31 d’octubre

1. L’estudiantat podrà preinscriure’s sense disposar del títol universitari, però no podrà realitzar la matrícula fins haver realitzat el dipòsit del títol. 2. L’estudiantat amb estudis estrangers de fora del Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) podrà matricular-se sense la legalització de la documentació pagant la taxa d’estudi d’equivalència de títols estrangers (no reemborsable) i condicionada a l’entrega de la documentació legalitzada fins el 15 desembre. 3. Aquesta 2 fase s’entén interactiva, quan la comissió dispose de tota la informació dels alumnes podrà admetre, es publicaran els resultats i podran accedir a matrícula.

6-7


MÀSTERS UNIVERSITARIS

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ INTERCULTURAL I ENSENYAMENT DE LLENGÜES (CIEL) Aquest màster proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o d’investigació en l’àmbit de l’ensenyament/aprenentatge de llengües des d’una perspectiva multilingüe i multicultural. El seu pla d’estudis respon a les necessitats d’actualització de la formació inicial dels graduats i graduades; als reptes de la integració de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació; a la incidència de la societat globalitzada i de les migracions en àmbits educatius; al foment del plurilingüisme i la incidència de la multiculturalitat en els contextos d’ensenyament/aprenentatge de llengües. Amb la superació de l’itinerari d’optativitat 1 ‘Ensenyament de Llengües i Plurilingüisme’, i amb el B2 d’Anglès o de Francès, s’obté automàticament el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengües Estrangeres.

COORDINACIÓ: Adolfo Piquer Vidal. Departament de Filologia i Cultures Europees. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: semipresencial (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Adolfo Piquer Vidal Telèfon: 964 729 756 | apiquer@uji.es www.mastercomunicacionintercultural.uji.es

MASTER’S DEGREE IN ENGLISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL TRADE (ELIT) This master’s degree sets out to meet the real need, readily apparent in the day-to-day work of companies in the area around the Universitat Jaume I, to enhance the language skills of the employees in their international relations departments. Companies have often spoken to us about this issue, and from the outset our proposal has always been, and continues to be, to offer them a clear and decisive response. It has been a remarkable success in terms of the number of students enrolled, and their subsequent incorporation in the labour market. This course’s approach combines an academic/research track essential to any master’s degree, with a marked emphasis on professional training. It is specifically designed to maximise our students’ opportunities in an increasingly competitive business environment.

COORDINATOR: Juan Carlos Palmer Silveira. Department of English Studies. UJI. NUMBER OF CREDITS: 60 ECTS credits DURATION: one academic years (October 2019 / September 2020) MODE OF STUDY: face-to-face learning (October 2019 / April 2020) LANGUAGE OF INSTRUCTION: English PRICE: in accordance with offcial fees yet to be announced (2018: 39,27 €/credit) ACADEMIC INFORMATION: Juan Carlos Palmer Silveira Telephone: 964 729 753 | palmerj@ang.uji.es www.masterenglishtrade.uji.es

Language requirements: B2 level of English

MASTER’S DEGREE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND ACQUISITION IN MULTILINGUAL CONTEXTS (MELACOM) The programme attempts to meet the need to provide society with effective and high quality teaching of English and in English (CLIL), so that learning of the language from early childhood to secondary education is satisfactory and enables students to achieve the degree of bilingualism/trilingualism sought. This is an official postgraduate programme coordinated by the Universitat Jaume I which includes renowned lecturers from other Spanish, European and American universities. Completing the Master automatically leads to the award of the Certificat de capacitació per a l’ensenyament de llengües estrangeres (anglès) (certificate of qualification for teaching in English). Language requirements: B2 level of English

COORDINATOR: Victòria Codina Espurz and Patricia Salazar Campillo. Department of English Studies. UJI. NUMBER OF CREDITS: 60 ECTS credits DURATION: one academic years (October 2019 / September 2020) MODE OF STUDY: face-to-face learning (October 2019 / May 2020) LANGUAGE OF INSTRUCTION: English PRICE: in accordance with offcial fees yet to be announced (2018: 39,27 €/credit) ACADEMIC INFORMATION: Patricia Salazar Campillo Telephone: 964 729 613 | csalazar@uji.es / Victòria Codina Espurz Telephone: 964 729 618 | codina@uji.es www.masterenglishteaching.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS INTERNACIONALS DE PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT No sols hi ha la pau entesa d’una sola manera, sinó que hi ha tantes formes de fer la pau com diverses són les persones i les cultures. Aquesta és una de les idees que sustenten el plantejament del màster en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament de la Universitat Jaume I en el marc de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau. El currículum promou coneixements específics en les àrees de teories de pau, conflictes, cooperació al desenvolupament, ajuda humanitària, cultures de pau, democràcia, drets humans, comunicació per mitjans pacífics, gènere i estudis postcolonials. També s’incideix en instruments per a la prevenció i transformació pacífica de conflictes. El màster va començar el 1996 com a títol propi i ha anat consolidant-se al llarg de més de vint anys de trajectòria.

COORDINACIÓ: Sonia París Albert. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP). NOMBRE DE CRÈDITS: 120 crèdits ECTS DURADA: dos cursos acadèmics (setembre 2019 / setembre 2021) MODALITAT: presencial (setembre 2019 / setembre 2021) IDIOMA DE DOCÈNCIA: anglès i/o espanyol PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau | Telèfon: 964 729 380 | epd@uji.es www.masterpaz.uji.es


MÀSTERS UNIVERSITARIS

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

www.postgrau.uji.es

8-9

MÀSTER UNIVERSITARI EN ÈTICA I DEMOCRÀCIA El màster en Ètica i Democràcia endinsa l’estudiantat en la formació i capacitació interdisciplinària en els àmbits de l’ètica i la filosofia política. Especialment, ofereix coneixements avançats en ètica empresarial i en teoria de la democràcia. Aquest màster té vinculació amb el programa de doctorat interuniversitari en Ètica i Democràcia des del qual es desenvolupa una recerca capdavantera en ètica, ètiques aplicades i filosofia política des de 1998. La investigació capdavantera en l’àmbit de les ètiques aplicades i de la filosofia política ha permès que siga reconegut des de l’any 2003 com a Grup de R+D+I d’Excel·lència de la Generalitat Valenciana. El màster permetrà optar a l’accés al programa interuniversitari de doctorat Ètica i Democràcia que posseeix en l’actualitat el reconeixement de Doctorat cap a l’Excel·lència.

COORDINACIÓ: Domingo García Marzá i Patrici Calvo Cabezas. Departament de Filosofia i Sociologia. UJI. Adela Cortina Orts. Departament de Filosofia Moral i Política. Universitat de València-Estudi General. UNIVERSITAT COORDINADORA: U. de València-Estudi General INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: semipresencial (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Patrici Calvo Cabezas Telèfon: 964 729 629 | calvop@uji.es www.masteretica.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA DE L’ART I CULTURA VISUAL Els estudis ambicionen transmetre als graduats i graduades en Història de l’Art i altres disciplines afins el llegat de coneixements i habilitats elaborats per la disciplina en el seu segle i mig d’institucionalització acadèmica, l’adquisició de la qual resulta imprescindible per a comprendre i avaluar críticament tant l’objecte artístic com el seu procés de creació. Atès que els estudis de llicenciatura (i més encara els de grau) ofereixen una formació generalista, el postgrau és el marc idoni per a aconseguir una formació especialitzada que es definisca amb criteris d’excel·lència acadèmica i interès científic.

COORDINACIÓ: Inmaculada Rodríguez Moya. Departament d’Història, Geografia i Art. UJI. UNIVERSITAT COORDINADORA: U. de València-Estudi General INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / juny 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Inmaculada Rodríguez Moya Telèfon: 964 729 633 | mrodrigu@uji.es www.masterhistoriaarte.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SEGLES XV-XIX) Entre els segles XV i XIX, en el naixement de la moderna societat europea, el Mediterrani va experimentar una profunda transformació que va definir un nou marc de relacions polítiques i econòmiques, així com renovats horitzons culturals. L’estudi d’aquests processos, a més de posseir un innegable atractiu intrínsec, proporciona les claus per a la comprensió del nostre món, i en particular dels problemes amb què s’enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, com els límits de la sobirania, l’harmonització de diferents tradicions culturals i la recerca d’una base ideològica comuna que respecte les identitats dels seus components. Aquest màster està orientat a la formació d’especialistes en l’anàlisi i la interpretació d’aquest període, i en la comprensió històrica dels desafiaments que té plantejats el Mediterrani actual.

COORDINACIÓ: Carmen Corona Marzol. Departament d’Història, Geografia i Art. UJI. UNIVERSITAT COORDINADORA: U. de València-Estudi General INTERUNIVERSITARI AMB: U. d’Alacant, U. de Barcelona i UJI NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: semipresencial (octubre 2019 / maig 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Carmen Corona Marzol Telèfon: 964 729 634 | corona@uji.es Carmen M. Fernández Nadal | Telèfon: 964 729 645 | nadal@uji.es www.masterhistoriamediterraneo.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ APLICADA EN ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA Aquest màster se centra en tres eixos fonamentals: els estudis de gènere, el feminisme i la ciutadania, tots valors bàsics en els projectes investigadors. Aquests estudis s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinària que procura a l’alumnat tant una visió de les teories del feminisme i dels estudis de gènere, com una aplicació d’aquestes teories a distints àmbits, des de l’històric al sociològic o psicològic o els relacionats amb la creació artística o literària; sense oblidar la dimensió econòmica, jurídica o científica. L’itinerari és investigador.

COORDINACIÓ: Juncal Caballero Guiral. Dep. d’Història, Geografia i Art. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: a distància (octubre 2019 / setembre 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere. Purificación Escribano Telèfon: 964 729 971 | if@uji.es www.masterestudiosfeministas.uji.es


MÀSTERS UNIVERSITARIS

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ El Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació t’ofereix una introducció als enfocaments teòrics i als mètodes amb els quals podràs avançar en el coneixement de la traducció i la interpretació. Aprendràs a observar la traducció de forma crítica i contribuiràs a resoldre incògnites que encara no han trobat resposta. Amb el teu treball, podràs sumar-te a la construcció del coneixement que tota professió necessita per a aconseguir un estatus consolidat. A més, et permet centrar la teua recerca en algun camp professional de la traducció i la interpretació i aprofundir en els teus interessos amb un treball propi. Les assignatures t’oferiran primer una base teòrica i metodològica i, amb les optatives, podràs delimitar un àmbit concret en què formar-te abans d’iniciar la teua recerca de forma autònoma.

COORDINACIÓ: Esther Monzó Nebot i Ulrike Oster. Departament de Traducció i Comunicació. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: a distància (octubre 2019 / setembre 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Esther Monzó Nebot Telèfon: 964 729 741 | monzo@uji.es Ulrike Oster | Telèfon: 964 729 757 | oster@uji.es www.mastertraduccion.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN NOVES TENDÈNCIES I PROCESSOS D’INNOVACIÓ EN COMUNICACIÓ El màster en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació ofereix una formació especialitzada en les últimes tècniques en l’àmbit de la comunicació corporativa, audiovisual i periodística. Presenta tres línies formatives que són: Direcció Estratègica de la Comunicació, Creació i Producció Transmèdia i Periodisme i Comunicació Política en l’Era Digital.

COORDINACIÓ: Javier Marzal Felici, Francisco Fernández Beltrán i Andreu Casero Ripollés. Departament de Ciències de la Comunicació. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (setembre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: a distància PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Javier Marzal Felici Telèfons: 964 729 824 / 904 | marzal@uji.es Francisco Fernández Beltrán | fbeltran@uji.es Andreu Casero Ripollés | casero@uji.es www.mastercom.uji.es | www.mastercomunicacion.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSOR/A D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D’IDIOMES El màster suposa una possibilitat de reflexió envers el que és l’educació en aquesta etapa educativa. Al màster accedeix estudiantat de diferents titulacions, moltes de les quals d’un àmbit competencial no afí a la docència. Però cada individu té l’experiència d’haver estat estudiant en el passat. Cal donar forma a aquesta idea que cada un i cada una tenim i apostar pel docent reflexiu, que no obra per impuls o intuïció, almenys no sempre, i que incorpora la reflexió en la seua actuació professional, a més de les tècniques i coneixements adients. Màster amb atribucions professionals.

COORDINACIÓ: Mercedes Marqués Andrés. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (setembre 2019 / juliol 2020) MODALITAT: presencial (setembre 2019 / maig 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 14,96 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: mastersecundaria@uji.es www.mastersecundaria.uji.es

Requisits lingüístics: acreditar B1 llengua estrangera

MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOPEDAGOGIA El màster en Psicopedagogia s’ha articulat al voltant d’una sèrie de matèries més transversals al perfil professional i en dues especialitats d’intervenció psicopedagògica: a) necessitats educatives especials; b) millora educativa i inclusió. La resposta a la diversitat ha de fer-se des de models educatius inclusius i interculturals que proporcionen estratègies i competències professionals per a millorar els contextos socioeducatius, evitar l’exclusió i la desigualtat i afavorir la participació i l’autonomia, el treball cooperatiu i la gestió de la convivència des de la pluralitat i l’equitat.

COORDINACIÓ: Auxiliadora Sales Ciges. Departament d’Educació. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (setembre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (setembre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Auxiliadora Sales Ciges Telèfon: 964 729 808 | asales@edu.uji.es www.masterpsicopedagogia.uji.es


MÀSTERS UNIVERSITARIS

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS / FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

www.postgrau.uji.es

10-11

MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ MEDICOSANITÀRIA El mercat de la traducció medicosanitària està en constant creixement i representa en l’actualitat una porció molt important de la traducció cientificotècnica. Editorials, laboratoris farmacèutics, organismes internacionals, hospitals i altres organitzacions del sector medicosanitari, afronten un ampli ventall de necessitats de comunicació interlingüística i intercultural de qualitat. En les edicions realitzades, aquest programa de postgrau ha omplert un buit de formació especialitzada, ha donat resposta a un sector important del mercat de la traducció i ha obert una via d’inserció laboral als estudiants de traducció.

COORDINACIÓ: Vicent Montalt i Resurrecció. Departament de Traducció i Comunicació. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / juny 2020) MODALITAT: a distància PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Departament de Traducció i Comunicació | Telèfons: 964 387 189 / 964 729 847 borreda@uji.es / tradmed@uji.es www.mastertraduccionmedica.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA L’entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, suposa l’exigència de capacitació professional per a l’exercici d’ambdues professions. Aquesta capacitació s’adquireix mitjançant la realització d’un curs de formació específica, el desenvolupament d’un període de pràctiques externes, un treball de final de màster i la realització d’una avaluació d’aptitud professional en una prova de caràcter nacional. Les tres primeres activitats enumerades conformen el màster en Advocacia amb l’objectiu de millorar la capacitació professional dels futurs advocats i advocades.

COORDINACIÓ: Icíar Cordero Cutillas. Vicedegana de Màsters de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. UJI. Maunel Eugenio Mata Pastor. Decano. Colegio de Abogados de Castellón.

Màster amb atribucions professionals.

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Pedro Pablo Olucha Marzá Telèfon: 964 224 798 | pp.olucha@icacs.com Icíar Cordero Cutillas | Telèfon: 964 728 643 | icordero@uji.es

NOMBRE DE CRÈDITS: 90 crèdits ECTS DURADA: tres semestres (octubre 2019 / gener 2021) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / gener 2021) PREU: pendent de publicar (2018: 14,96 €/crèdit)

www.masterabogacia.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (MCAD) Aquest màster respon a la necessitat d’oferir, per part de les cinc universitats públiques valencianes, una formació d’alt nivell en cooperació al desenvolupament. La complexitat i creixent preocupació sobre les qüestions del desenvolupament i la pobresa ha comportat que organismes internacionals, estats i entitats socials multipliquen els recursos destinats a un sector que demana professionals qualificats amb una formació específica i interdisciplinària. En aquest espai, el MCAD ofereix una formació comuna en cooperació al desenvolupament i set especialitats que abasten l’espectre professional en aquest àmbit, impartint-se a l’UJI l’especialitat de Cooperació i Polítiques de Desenvolupament (modalitat a distància).

COORDINACIÓ: M. Raquel Agost Felip i Rosana Peris Pichastor. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL).

UNIVERSITAT COORDINADORA: U. de València-Estudi General INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Alacant i Universitat Miguel Hernández d’Elx. NOMBRE DE CRÈDITS: 90 crèdits ECTS DURADA: tres semestres (octubre 2019 / febrer 2021) MODALITAT: a distància (octubre 2019 / febrer 2021) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) Telèfon: 964 728 604 | gomezm@uji.es | master_mcad@uji.es www.mastercooperacion.uji.es

MASTER’S DEGREE IN ECONOMICS* The world we live in is evolving quickly and in a context of increasing uncertainty. One bad economic decision can have dreadful consequences for the welfare of a country, lead to the expulsion of a company from a market or condemn a family to an unpayable debt. Understanding the complexity of the economic situation is essential for improving our understanding of the world that surrounds us. The Master’s Degree in Economics from the Universitat Jaume I provides two aspects which various studies that analyse trends in the employment market highlight as decisive when it comes to finding a quality job: solid training in data analysis and interpretation techniques, and competence in English. *No oferta places de nou ingrés

COORDINATORS: Simone Alfarano and Juan Carlos Cuestas. Department of Economics. UJI. NUMBER OF CREDITS: 60 ECTS credits DURATION: one academic year MODE OF STUDY: face-to-face learning LANGUAGE OF INSTRUCTION: English ACADEMIC INFORMATION: Simone Alfarano Telephone: 964 728 593 | alfarano@uji.es Juan Carlos Cuestas | Telephone: 964 728 611

Language requirements: B2 level of English

www.mastereconomics.uji.es


MÀSTERS UNIVERSITARIS

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE LA QUALITAT L’objectiu d’aquest màster és formar professionals i tècnics en gestió de la qualitat. Entre els coneixements que aporten aquests estudis podem destacar: implantació de sistemes de gestió de la qualitat, ús de models de referència per a aquesta implantació, aplicació del control estadístic de processos, identificació i traducció de les necessitats del client en característiques de disseny, o la integració del sistema de qualitat amb altres sistemes de gestió empresarial (mediambiental i de gestió del coneixement).

COORDINACIÓ: Juan Carlos Bou Llusar i Inmaculada Beltrán Martín. Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting. UJI. UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat de València.

INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / abril 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Juan Carlos Bou Llusar Telèfon: 964 387 109 | bou@emp.uji.es Inmaculada Beltrán Martín | Telèfon: 964 728 542 | ibeltran@emp.uji.es www.mastercalidad.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT AVANÇADA Aquest màster aporta als estudiants una formació avançada en el camp de l’economia financera i comptabilitat que els va a permetre incorporar-se en equips de treball que desenvolupen la seua activitat en el món de la recerca o de l’empresa. Igualment, els permetrà integrar-se activament en qualsevol organisme de caràcter públic. El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d’assumir els reptes de gestió actuals i futurs en un entorn més internacionalitzat i competitiu cada dia. Dins de la gestió de l’empresa, als professionals actuals se’ls exigeix un coneixement més profund i especialitzat de la gran part dels aspectes teòrics i pràctics que es contemplen en el contingut d’aquest màster.

COORDINACIÓ: Juan Carlos Matallín Sáez, Vicent Aragó Manzana i M. Teresa Balaguer Coll. Departament de Finances i Comptabilitat. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Departament de Finances i Comptabilitat | Telèfons: 964 387 147 / 964 728 561 mastergestionfinanciera@uji.es www.mastergestionfinanciera.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN IGUALTAT I GÈNERE EN L’ ÀMBIT PÚBLIC I PRIVAT Les accions per a aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes en les Administracions públiques i les empreses, són cada dia més nombroses i exigeixen tenir una àmplia visibilitat. Per això és imprescindible que les organitzacions compten amb personal altament qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar aquests tipus d’accions. Els objectius generals que persegueix aquest màster són dos: d’una banda, facilitar l’aprenentatge de la igualtat efectiva entre dones i homes i la perspectiva de gènere; i d’una altra, habilitar agents d’igualtat d’oportunitats, capacitar personal expert en prevenció de la violència de gènere i formar personal investigador en estudis feministes i de gènere.

COORDINACIÓ: MªJosé Senent Vidal. Departament de Dret Privat. UJI / Anastasia Téllez Infantes. Departament de Ciències Socials i Humanes. Universitat Miguel Hernández d’Elx. UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat Jaume I INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Miguel Hernández d’Elx NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (setembre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: a distància PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Fundació Isonomia Telèfon: 964 729 134 | formacio-iso@uji.es www.mastergenero.uji.es | http://aulaisonomia.uji.es

MASTER’S DEGREE IN MANAGEMENT The Master’s Degree in Management of the Universitat Jaume I is a pre-experience one-and-a-half-year full-time programme mainly taught in English which provides the opportunity to acquire and develop advanced knowledge and general management competences. The master, designed for graduates interested in leading organizations and companies, focuses on an innovative and international perspective on management and gives the opportunity to study one semester abroad (University of Salford, UK; University Carlo Cattaneo, Italy) and to do an international internship. Language requirements: B2 level of English

COORDINATOR: Ricardo Chiva Gómez i Rafael Lapiedra Alcamí. Department of Business Administration and Marketing. UJI. NUMBER OF CREDITS: 90 ECTS crèdits ECTS DURATION: one and a half academic years (October 2019 /January 2021) LANGUAGE OF INSTRUCTION: English / Spanish MODE OF STUDY: face-to-face learning PRICE: in accordance with official fees yet to be announced (2018: 39,27 €/crèdit) ACADEMIC INFORMATION: Ricardo Chiva Phone number: 964 387 111 | rchiva@uji.es Rafael Lapiedra | Phone number: 964 387 112 | lapiedra@uji.es www.mastermanagement.uji.es


MÀSTERS UNIVERSITARIS

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES/ FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

www.postgrau.uji.es

12-13

MÀSTER UNIVERSITARI EN MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS Aquest màster té com a objectiu general aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting —instituts d’investigació de mercats, agències comunicació i consultores de màrqueting o empresa— i també en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada. Avui, els entorns de les organitzacions no són solament globals, sinó també dinàmics, turbulents i altament competitius. Al mateix temps, els públics objectius han esdevingut grups més informats i qualificats i per tant, més exigents en les seues demandes. Aquestes noves perspectives obliguen les organitzacions a haver d’actuar de manera diferent i a prioritzar el coneixement profund d’aquests públics i les seues exigències per a poder oferir-los una atenció completa, personalitzada i diferenciada.

COORDINACIÓ: Rosa María Rodríguez Artola. Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting. UJI. UNIVERSITAT COORDINADORA: U. de València-Estudi General INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / octubre 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / abril 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Rosa María Rodríguez Artola Telèfon: 964 387 120 | artola@uji.es / Josefina Tobarra Peláez | Telèfon: 964 728 534 |tobarra@uji.es www.mastermarketing.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL El present màster encarna una aposta decidida per la formació integral de futurs professionals i investigadors en l’àmbit del sistema de justícia penal. Pretén la formació transdisciplinar en totes les disciplines integrants que integren les ciències penals. Es tracta de l’únic màster existent en l’àmbit geogràfic espanyol en què s’aborda l’anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques quant aquelles de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal. Aquest màster, en què participen professors especialment qualificats de diverses universitats afronta l’estudi multidisciplinari del sistema de Justícia Penal, permetent l’adquisició de coneixements científics en diversos camps relacionats amb la matèria (Dret penal i processal penal, criminologia, victimologia, etc.).

INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Rovira i Virgili, Universitat Jaume I i Universitat d´Alacant

COORDINACIÓ: Ana Beltrán Montoliu. Departament de Dret Públic. UJI.

Telèfon: 964 728 689 | beltrana@uji.es

UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat de Lleida

NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (novembre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: assignatures troncals (primer semestre): novembre de 2019 a abril de 2020. Sessions de docència presencial: dos setmanes al novembre de 2019. Assignatures optatives (segon semestre): d’abril a juny de 2020. Sessions de docència presencial: dos setmanes a finals del més de març o abril de 2020. PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Ana Beltrán Montoliu

www.masterjusticiapenal.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA L’objectiu general d’aquest màster és analitzar i aprofundir en el concepte i múltiples dimensions de la sostenibilitat i de la responsabilitat social corporativa (RSC), posant l’èmfasi en l’aplicabilitat de les eines de gestió i avaluació existents, les polítiques i estratègies implementades en tots els nivells dins de les organitzacions que integren la RSC, així com els mecanismes de diàleg i interacció amb els principals stakeholders o grups d’interès. El màster es proposa formar professionals capaços d’aplicar en la pràctica l’enfocament de l’ètica, la sostenibilitat i la responsabilitat social i mediambiental en els models de negoci i empresa existents, a més d’altres organitzacions públiques i privades, com poden ser les entitats sense ànim de lucre o els organismes de l’administració pública.

COORDINACIÓ: M. Ángeles Fernández Izquierdo i Juana Mª Rivera Lirio. Departament de Finances i Comptabilitat. UJI. UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat Nacional d’Educació a Distància INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (novembre 2019 / setembre 2020) Flexibilitat per a cursar-lo en dues anualitats. MODALITAT: a distància PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Mª Ángeles Fernández Telèfon: 964 729 092 | afernand@uji.es Juana Mª Rivera | Telèfon: 964 727 140 | jrivera@uji.es www.mastersostenibilidad.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA* El màster universitari en Ciències de la Infermeria s’ha consolidat com una de les millors ofertes formatives de segon cicle en l’àmbit de la infermeria. El programa d’aquest màster permet el desenvolupament de competències necessàries per a la recerca en l’àmbit de la infermeria, unit a continguts que aprofundeixen en el coneixement de l’educació, gestió i clínica avançada. D’aquesta manera, els professionals que cursen el màster obtenen una visió àmplia de la infermeria en tots els seus vessants: assistencial, docent, investigadora i gestora. Es tracta d’un màster amb caràcter semipresencial, amb retransmissió en directe de les classes a través d’Internet, i que a més ofereix continuïtat amb el Programa de Doctorat en Ciències de la Infermeria de l’UJI. *No oferta places de nou ingrés

COORDINACIÓ: Víctor González Chordà. Departament d’Infermeria. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 120 crèdits ECTS DURADA: dos cursos acadèmics (novembre 2019 /setembre 2021) MODALITAT: semipresencial (novembre 2019 / juliol 2021) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Víctor González Chordà| Telèfon: 964 387 744 | vchorda@uji.es | masterenfermeria@uji.es www.masterenfermeria.uji.es


MÀSTERS UNIVERSITARIS

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

MÀSTER UNIVERSITARI EN INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR Es tracta d’un màster centrat en l’adquisició de coneixements, destreses i actituds que, mitjançant la utilització d’estratègies preventives i d’intervenció-mediació familiar basades en la recerca científica, promoguen els processos de desenvolupament de les persones al llarg de la vida en contextos familiars diversos, convencionals o no convencionals, en situacions de transició, estrès, vulnerabilitat, maltractament i/o risc.

COORDINACIÓ: Francisco Juan García Bacete. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (setembre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (setembre 2019 / setembre 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Francisco Juan García Bacete Telèfons: 964 729 556 / 549 | masterfamilia@uji.es www.masterfamilia.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CERVELL I CONDUCTA Té per objecte formar investigadors i investigadores en neurociència de la conducta. El màster permet adquirir els fonaments teòrics i metodològics d’aquesta disciplina i les competències necessàries per a desenvolupar investigació bàsica i clínica. Una part essencial de la formació es du a terme al laboratori, on s’aprenen les diverses tècniques i el mètode investigador que s’apliquen a projectes concrets, que condueixen al títol de màster i, si es continua amb els estudis de doctorat, a la realització d’una tesi doctoral. La Universitat Jaume I té els recursos humans i tecnològics i les infraestructures adequades per a desenvolupar investigació en neurociència. Els grups d’investigació que participen en el màster tenen una reconeguda trajectòria investigadora nacional i internacional, amb col·laboracions estables als cinc continents.

COORDINACIÓ: Marta Miquel Salgado-Araujo. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / maig 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Marta Miquel Salgado-Araujo Telèfon: 964 729 834 | miquel@uji.es www.mastercerebro.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES ORGANITZACIONS I EN RECURSOS HUMANS L’objectiu és preparar els estudiants, en les seues modalitats presencial i a distància, com a professionals competents en psicologia del treball, de les organitzacions i recursos humans, en el nivell bàsic (no supervisats). Combina una orientació professional i d’investigació que possibilita l’accés als estudis de doctorat. A més, hi participen professionals i investigadors de reconegut prestigi, tant nacionals com internacionals. Compta amb la implicació d’empreses líders des d’una orientació inspirada en l’enfocament del científic professional (ENOP) i R2P (Research to Practice), que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació.

COORDINACIÓ: Susana Llorens Gumbau i Isabel María Martínez Martínez. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial / a distància (octubre 2019 / setembre 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Susana Llorens Gumbau llorgum@uji.es | Telèfons: 964 729 584 / 528 Isabel María Martínez Martínez | imartine@uji.es | Teléfono: 964 729 585 | Valeria Cruz Ortiz | mcruz@uji.es / 964 729580 www.masterpsicologiatrabajo.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA L’objectiu fonamental d’aquest màster és habilitar els estudiants com a professionals competents per a l’exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l’enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. Per a això es persegueix que els estudiants adquirisquen els coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que les dites activitats no requerisquen una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris. Màster amb atribucions professionals.

COORDINACIÓ: Soledad Quero Castellano. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 90 crèdits ECTS DURADA: tres semestres (octubre 2019 / juliol 2021) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juliol 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 21,16 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Soledad Quero Castellano Telèfon: 964 387 641 | squero@uji.es www.masterpsicologiageneral.uji.es


MÀSTERS UNIVERSITARIS

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT / ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

www.postgrau.uji.es

14-15

MÀSTER UNIVERSITARI EN REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL EN SALUT MENTAL COMUNITÀRIA El màster es promou conjuntament des de les associacions professionals i les de familiars i usuaris. Naix de la pràctica quotidiana en els serveis i té una orientació comunitària i integradora. S’articula en cinc mòduls amb una proporció important d’aprenentatge pràctic; factor humà (persones, equips i comunitat), contextos de la intervenció (història i fonaments científics i ètics), instruments tècnics (intervenció basada en proves i en valors), llocs de la intervenció (els dispositius) i metodologia de la investigació. El màster naix de la confluència del moviment associatiu de professionals, familiars i usuaris amb el món acadèmic, amb el qual s’assegura un compromís amb la pràctica professional i amb els valors que la sustenten, així com amb les proves empíriques i l’abordatge científic.

COORDINACIÓ: Miguel Ángel Gimeno Navarro. Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: semipresencial (octubre 2019 / setembre 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Miguel Ángel Gimeno Navarro Telèfon: 964 728 540 | master_rsm@uji.es www.mastersaludmental.uji.es

MASTER’S DEGREE IN ADVANCED ROBOTICS* The Master’s Degree in Advanced Robotics is designed to promote a high-quality educational offer in the area of advanced and intelligent robotics. Upon completion of the programme graduates will have mastered the different areas of robotics (mathematical modelling, control engineering, computer engineering, mechanical design) in order to be able to deal with robotic systems as a whole rather than just focus on one particular area. The career prospects for graduates are very good, as the proposed courses are relevant to today’s high-technology society. Students may take the Master’s as a professional terminal degree, or join doctoral programmes afterwards. The course is taught over two academic years. The student will spend the first year at one of the partner institutions (Nantes, Genoa or Warsaw) and the second year at the Universitat Jaume I. Erasmus Mundus Master’s Degree. Language requirements: B2 level of English

*No oferta places de nou ingrés

COORDINATORS: Ángel Pascual del Pobil Ferre and Enric Cervera Mateu. Engineering and Computer Science Deparment. UJI.

COORDINATING UNIVERSITY: École Centrale de Nantes (France) PARTNER UNIVERSITIES: Politechnika Warszawska–Warsaw University of Technology (Poland), Università degli Studi di Genova (Italy) and Universitat Jaume I. NUMBER OF CREDITS: 120 ECTS credits DURATION: Two academic years (September 2019 / July 2021) MODE OF STUDY: Face-to-face learning LANGUAGE OF INSTRUCTION: English PRICE: in accordance with official fees yet to be announced (2018: 51,26 €/credit) ACADEMIC INFORMATION: Ángel Pascual del Pobil Ferre Telephone: +34 964 728 293 | pobil@uji.es Enric Cervera Mateu | Telephone: +34 964 728 286 enric.cervera@uji.es www.masterrobotics.uji.es | http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr/

MÀSTER UNIVERSITARI EN DISSENY I FABRICACIÓ L’objectiu del màster és millorar i complementar la formació dels titulats de grau dels àmbits de l’enginyeria industrial i del disseny, en els camps del disseny i la fabricació de productes industrials i del disseny i fabricació de maquinària, camps amb nombroses eixides professionals. L’enfocament és fonamentalment pràctic i orientat al desenvolupament de projectes i l’ús de les tecnologies CAD/ CAM/CAE. L’accés al màster es contempla per a diferents perfils d’entrada: titulats del grau en enginyeria en disseny industrial i desenvolupament de productes, grau en enginyeria mecànica, grau en enginyeria en tecnologies industrials i titulats amb perfil de formació similar. El màster ha obtingut el segell europeu de qualitat EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes).

COORDINACIÓ: José Vicente Abellán Nebot. Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 75 crèdits ECTS DURADA: tres semestres (octubre 2019 / novembre 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: José Vicente Abellán Nebot Telèfon: 964 728 186 | abellan@uji.es www.masterfabricacion.uji.es | www.mdf.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT El màster es dirigeix tant a futurs professionals com a professionals en exercici dins dels camps relacionats amb les instal·lacions industrials i l’edificació. Els coneixements impartits permetran aprofundir en les diverses tecnologies energètiques i de respecte pel medi ambient, imprescindibles per a afrontar els problemes relacionats amb la sostenibilitat energètica i ambiental. El màster està estructurat en cinc blocs. Tres d’aquests blocs (Homogeneïtzació, Recerca i Gestió Mediambiental) són comuns i estan destinats a reforçar i homogeneïtzar els coneixements bàsics. Els dos restants són d’especialització. El primer bloc d’especialització s’orienta cap a l’Eficiència Energètica en Instal·lacions Industrials, mentre que el segon s’orienta cap a l’Eficiència Energètica en l’Edificació.

COORDINACIÓ: Antonio Gallardo Izquierdo. Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Antonio Gallardo Izquierdo Telèfon: 964 728 187 | masterenergia@uji.es www.masterenergia.uji.es


MÀSTERS UNIVERSITARIS

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL El màster recull l’experiència de les dues dècades que ve impartintse la titulació d’Enginyeria Industrial en aquesta Universitat, i en aquest es consolida la formació generalista i multidisciplinària característica d’aquesta titulació. Aquesta formació fa possible que avui en dia hi haja enginyers industrials en àrees tan diverses com ara gerència, direcció i gestió de la producció, gestió de compres, manteniment, disseny mecànic, elèctric i tèrmic de maquinària i equips, automatització i control, etc. La formació generalista és també la que fa que siga un professional molt valuós per a les xicotetes i mitjanes empreses, la qual cosa és corroborada per la gran demanda de treball existent. Els titulats d’aquest màster obtindran les atribucions professionals pròpies de l’enginyer industrial i podran accedir als programes de doctorat per a continuar la seua formació investigadora. Màster amb atribucions professionals.

COORDINACIÓ: Ramón Cabello López. Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 90 crèdits ECTS DURADA: tres semestres acadèmics (octubre 2019 / febrer 2020 / octubre 2020) MODALITAT: presencial. Grup A (octubre 2019 / maig 2020 i el primer semestre del curs 2020/21) // Presencial Grup B (febrer 2020 / maig 2020 i el curs 2020/21 complet) PREU: pendent de publicar (2018: 20,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Ramón Cabello López Telèfon: 964 728 135 | cabello@uji.es www.masteringenieriaindustrial.uji.es

MASTER’S DEGREE IN GEOSPATIAL TECHNOLOGIES This master’s degree consists of three semesters, the first two comprise the courses and the third is devoted to researching and writing a master’s thesis. The first semester courses at the UJI focus on new technology contents and basic geographical information. In the second semester, at the University of Münster, students take subjects in basic and advanced geoinformation science. Courses are also taught on other important subjects such as project management and research methods. The master’s thesis is closely linked to ongoing research projects at one of the partner universities. The objective of this master’s programme is to train professionals in geospatial technologies, a rapidly growing area with a shortage of professionals; it therefore provides an excellent opportunity for a professional career in the field. Erasmus Mundus Master’s Degree. *Language requirements: B2 level of English

COORDINATORS: Joaquín Huerta Guijarro i Sven Casteleyn (Institute of New Imaging Technologies and Department of Mathematics of the Universitat Jaume I). COORDINATING UNIVERSITY: University of Münster (Germany) PARTNER UNIVERSITIES: Universitat Jaume I, NOVA IMS Information Management School, University of Münster NUMBER OF CREDITS: 90 ECTS credits DURATION: three academic semesters (September 2019 / March 2021) MODE OF STUDY: face-to-face learning LANGUAGE OF INSTRUCTION: English PRICE: in accordance with official fees yet to be announced; (2018: 51,26 €/credit) ACADEMIC INFORMATION: Joaquín Huerta Guijarro Telephone: +34 964 387 684 | +34 964 387 681 mastergeotech@uji.es www.mastergeospatial.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN MATEMÀTICA COMPUTACIONAL L’objectiu general del màster en Matemàtica Computacional és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa. El perfil del titulat és polivalent, combina una sòlida base matemàtica amb una excel·lent formació tècnica en informàtica, i està preparat per a l’ús de sofisticades eines informàtiques amb la capacitat d’abstracció d’un matemàtic. Té capacitat per a dirigir consultories, assessories financeres i industrials, centres de càlcul, etc. A més, depenent de l’especialitat triada, podrà estar capacitat per a investigar en matemàtiques pures i aplicades i en ciències de la computació o per a seguir un camí professional en l’empresa.

COORDINACIÓ: Vicente Martínez i Manuel Sanchis. Departament de Matemàtiques. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / juliol 2020) MODALITAT: presencial / a distància (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Vicente Martínez García Telèfon: 964 728 377 | martinez@uji.es Manuel Sanchis López | Telèfon: 964 728 408 | sanchis@uji.es www.mastermatematica.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS El principal objectiu del màster en Prevenció de Riscos Laborals és formar titulats i titulades capacitats per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d’empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per als no professionals de la salut: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Per a això, es proposa una formació bàsica de tipus teòric i un complement formatiu pràctic, amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les seues condicions de treball, realització d’estades en pràctiques tutoritzades en empreses i un treball de final de màster.

COORDINACIÓ: Francisco Palmero Cantero. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 14,96 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Francisco Palmero Cantero Telèfon: 964 729 694 | palmero@uji.es www.masterriesgoslaborales.uji.es


MÀSTERS UNIVERSITARIS

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

www.postgrau.uji.es

16-17

MÀSTER UNIVERSITARI EN PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS El màster en Protecció Integrada de Cultius respon a la necessitat de l’agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també es necessiten investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. Per aquestes raons, els estudiants del màster poden seguir una vessant professional, orientada bàsicament a l’exercici professional, o una vessant d’investigació, amb èmfasi en els mètodes propis de la investigació científica.

COORDINACIÓ: Xavier Pons Domènech. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida. Josep Anton Jaques Miret. Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural. UJI. UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat de Lleida INTERUNIVERSITARI AMB: U. de Girona i U. Jaume I NOMBRE DE CRÈDITS: 90 crèdits ECTS DURADA: tres semestres (octubre 2019 / gener 2021) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juliol 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Josep Anton Jaques Miret Telèfon: 964 729 401 | josep.jaques@uji.es www.masterproteccioncultivos.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA APLICADA I FARMACOLÒGICA El màster en Química Aplicada i Farmacològica permetrà a l’alumnat especialitzar-se en química aplicada i, en funció de l’optativitat triada, aconseguir un major grau d’especialització en química mèdica, química industrial o en materials avançats. El desenvolupament de nous materials és un camp de recerca en auge dins de la química a causa de les seues aplicacions industrials. Així mateix, el desenvolupament de nous fàrmacs i la cerca de noves dianes terapèutiques per al tractament de malalties constitueix un repte per a la indústria farmacèutica i per a la societat.

COORDINACIÓ: Pedro Miguel Carda Usó. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Pedro Miguel Carda Usó Telèfon: 964 728 242 | mcarda@uji.es www.masterquimicaaplicada.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA SOSTENIBLE L’objectiu del màster és aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics eficients i econòmicament rendibles, i que es duguen a terme de manera respectuosa amb el medi ambient. Així es minimitza el consum d’energia i de matèries primeres i es redueixen els riscos associats a la producció, la manipulació i l’ús dels productes químics necessaris per a mantenir o implementar el nostre sistema de vida. El programa del màster, referent a escala nacional, ha estat dissenyat tenint present la sostenibilitat aplicada en els àmbits cientificotecnològics. Aborda tant la perspectiva social com la perspectiva de generació d’empreses altament competitives. Cal destacar-hi la qualitat del professorat que participa en el màster.

COORDINACIÓ: Santiago Vicente Luis Lafuente. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI. UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat Jaume I INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat d’Extremadura. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Santiago V. Luis Lafuente Telèfons: 964 728 239 / 215 | luiss@uji.es www.masterquimicasostenible.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA TEÒRICA I MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL La creació d’aquest programa de postgrau té dos objectius fonamentals: a) Establir un estàndard europeu d’excel·lència en química teòrica i computacional que inclou el coneixement dels mètodes, de les aplicacions per a usar-los i capacitat de programació. b) Promoure la mobilitat internacional dels estudiants de química teòrica i computacional tant en el nivell de màster com de doctorat.

INTERUNIVERSITARI AMB: 27 universitats europees i 14 universitats espanyoles.

COORDINACIÓ: Vicent Moliner Ibáñez. Departament de Química Física i Analítica. UJI.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: anglès

UNIVERSITAT COORDINADORA: U. Autònoma de Madrid

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Vicent Moliner Ibáñez Telèfon: 964 728 084 | moliner@uji.es

NOMBRE DE CRÈDITS: 120 crèdits ECTS DURADA: dos cursos acadèmics (octubre 2019 / setembre 2021) MODALITAT: presencial: gener 2020 (intensiu) - febrer 2020 (intensiu) - setembre 2021 (intensiu) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit)

www.masterquimicateorica.uji.es | www.emtccm.org


MÀSTERS UNIVERSITARIS

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

MÀSTER UNIVERSITARI EN SISTEMES INTEL·LIGENTS La formació que proporciona el màster s’emmarca en l’àmbit dels sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, robòtica intel·ligent i de serveis, emmagatzemament i procés de dades, informació contextual, big data, anàlisis intel·ligent de la informació, enginyeria del coneixement, visualització i entorns interactius. Els estudis estructuren els coneixements i disciplines que defineixen un perfil professional amb dues possibles intensificacions: robòtica de serveis o interacció avançada i gestió del coneixement.

COORDINACIÓ: Begoña Martínez Salvador. Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors. UJI. NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial (setembre 2019 / juliol 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Begoña Martínez Salvador Telèfon: 964 728 287 | begona.martinez@uji.es www.mastersistemasinteligentes.uji.es

MÀSTER UNIVERSITARI EN TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES El màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades té com a principal objectiu formar l’alumnat en una de les tècniques més utilitzades en l’àmbit de l’anàlisi industrial, alimentària, ambiental i sanitària, entre altres. L’aprofundiment en el coneixement de les tècniques cromatogràfiques i de les diferents tècniques de tractament de mostres capacitarà l’alumnat per a resoldre tot tipus de problemes analítics, a més de mostrar-li les fonts d’informació més útils en aquest àmbit, els sistemes d’acreditació de la qualitat, i dotar-lo d’habilitats per a planificar i organitzar la investigació en la química analítica.

COORDINACIÓ: Elena Pitarch Arquimbau. Departament de Química Física i Analítica. UJI. UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat Jaume I INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Girona NOMBRE DE CRÈDITS: 60 crèdits ECTS DURADA: un curs acadèmic (setembre 2019 / juliol 2020) MODALITAT: presencial (setembre 2019 / juny 2020) PREU: pendent de publicar (2018: 39,27 €/crèdit) INFORMACIÓ ACADÈMICA: Elena Pitarch Arquimbau Telèfons: 964 387 357 / 365 | elena.pitarch@uji.es www.mastertecnicascromatograficas.uji.es

MULTILINGÜISME El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I, a través de la seua Àrea de Formació, ofereix diversos serveis en formació lingüística per a la comunitat universitària i, puntualment, per a usuaris i usuàries de fora de la Universitat. L’objectiu general de l’Àrea de Formació, doncs, és oferir assessorament i formació en les llengües pròpies (català i espanyol) i altres llengües estrangeres (anglès, francès, alemany i italià). Per a això, l’Àrea de Formació ofereix cada semestre del curs acadèmic cursos de formació en llengua general. També posa a l’abast de les persones interessades el centre d’aprenentatge de llengües (CAL), on s’ofereix l’assessorament lingüístic, grups lliures de conversa en les diferents llengües i la possibilitat de treballar de manera totalment autònoma amb els recursos i materials que trobaran a les zones de lliure accés. D’altra banda, amb l’objectiu d’avaluar la competència lingüística, l’Àrea de Formació convoca  als mesos de desembre i de juny les proves per a l’acreditació de coneixements de català, anglès, francès, italià i alemany.


www.postgrau.uji.es

18-19

Els estudis de doctorat de la Universitat Jaume I JESÚS LANCIS SÁEZ VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA

Els estudis de doctorat són la continuació natural dels estudis oficials de màster universitari, asseguren l’adquisició dels coneixements i competències adequades per a l’activitat investigadora i permeten aplicar-la amb solvència en la pràctica professional. Ocupen el nivell superior dels ensenyaments universitaris i tenen com a finalitat formar doctors i doctores capaços de generar respostes innovadores als diferents reptes i problemes de la societat. La responsabilitat acadèmica dels estudis de doctorat correspon a l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I i a les diferents comissions acadèmiques dels programes de doctorat. Per al curs 2019/20, la Universitat Jaume I oferta 21 programes de doctorat adaptats a l’espai europeu d’educació superior en els àmbits de coneixement d’Arts i Humanitats, Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut i Enginyeries. El model educatiu de doctorat de la Universitat Jaume I contempla la formació dels futurs investigadors i investigadores en aspectes com ara la difusió i la divulgació de la ciència, la tecnologia i les humanitats, l’ètica en la pràctica investigadora, l’accés obert al coneixement, la seua transferència efectiva a la societat, la gestió de projectes de recerca i l’esperit emprenedor. Aquesta formació transversal està concebuda com a punt de trobada d’investigadors i investigadores en formació de diferents àmbits i afavoreix la interdisciplinarietat del coneixement. Addicionalment, alguns programes de doctorat contemplen la realització d’estades formatives en centres nacionals i internacionals com un element clau en l’etapa de formació doctoral així com la realització d’activitats formatives específiques de la seua branca de coneixement. Els estudis de doctorat culminen amb l’elaboració pel doctorand o doctoranda de la tesi doctoral, un treball original de recerca en qualsevol camp del coneixement, sota la supervisió d’un doctor o doctora amb acreditada experiència investigadora. En l’acte de defensa de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda ha de demostrar davant el tribunal avaluador la capacitat per a conduir de forma independent un treball original d’investigació.

1. DURADA DELS ESTUDIS Els doctorands i doctorandes tenen la possibilitat de fer els estudis a temps complet o a temps parcial. La durada dels estudis és de tres anys per a l’estudiantat a temps complet i de cinc anys per a l’estudiantat a temps parcial.


2. QUI SUPERVISA LA FORMACIÓ DOCTORAL? La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat assigna a cada doctorand i doctoranda un tutor o tutora en el moment de l’admissió; aquesta persona és la responsable de supervisar el progrés en la formació doctoral. Addicionalment, assigna un director o directora responsable de les tasques d’investigació per a l’elaboració de la tesi doctoral. Abans d’efectuar la sol·licitud d’inscripció en el programa, és molt important que consulteu en la pàgina web pròpia de cada estudi el professorat de la línia d’investigació en la qual tingueu interès i us hi poseu en contacte. En cas de dubte, contacteu amb la coordinació del programa. L’Escola de Doctorat disposa d’un programa d’acollida al nou estudiantat amb l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració dels doctorands i doctorandes de nou ingrés en els programes de doctorat de la manera més ràpida i efectiva possible.

3. QUINS REQUISITS SÓN NECESSARIS PER A ACCEDIR ALS ESTUDIS DE DOCTORAT? Via 1: Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat, cal estar en possessió d’un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari oficial, sempre que s’hagen superat 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests dos ensenyaments.  Via 2: Des de titulacions universitàries oficials espanyoles ‘pre-Bolonia’ que es corresponguen amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Ensenyament Superior (MECES). Via 3:  Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habilite per a l’accés a Máster universitari oficial (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre) i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster. Via 4:  Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la duració del qual, conforme a les normes de dret comunitari, siga de almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats i titulades hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a que es refereix l’art. 7.2 del RD99/2011, excepte si el pla d’estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en investigació, equivalents en valor formatiu als crèdits en investigació procedents d’estudis de màster. Via 5: Els titulats o titulades universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut. Via 6:  Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctorat obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries. Via 7: Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense caldre l’homologació, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari oficial i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. 

4. CONTRACTES PREDOCTORALS I ALTRES AJUDES Els doctorands i doctorandes tenen l’oportunitat de sol·licitar un contracte per a la realització dels estudis d’entre les diferents convocatòries del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, el Ministeri d’Economia i Competitivitat, la Universitat Jaume I o diferents entitats privades. Consulteu la informació en el web de l’Escola de Doctorat.

CALENDARI DELS DOCTORATS. curs 2019/2020 PREINSCRIPCIÓ Preinscripció per web Notificació d’admissió Reclamacions

1 de juny - 15 de setembre 31 octubre 31 octubre - 5 novembre

MATRÍCULA

31 octubre - 10 novembre

Més informació: www.doctorat.uji.es


DOCTORATS

www.postgrau.uji.es

20-21

DOCTORAT EN CIÈNCIES El programa de doctorat en Ciències està dirigit a titulats de l’àmbit de les matemàtiques, la física, la química, la biologia, la geologia i les ciències agràries. La seua finalitat és proporcionar als doctorands i doctorandes la capacitat per a la investigació autònoma en els camps anteriorment referits, per a la qual cosa es requereix realitzar en primer lloc una sèrie de tasques formatives detallades en el web dirigides a potenciar les capacitats necessàries per a la realització de la tesi doctoral.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Física aplicada i òptica. Química orgànica. Química inorgànica. Química física. Química analítica. Matemàtiques. Producció vegetal. Fisiologia vegetal i ciències del medi ambient COORDINACIÓ: José A. López Ortí | lopez@uji.es www.doctoratciencies.uji.es

La consecució del grau de doctorat garanteix una formació adequada per a desenvolupar tasques d’investigació tant en l’àmbit públic (universitats, CSIC, etc.) com en el privat.

DOCTORAT EN CIÈNCIES BIOMÈDIQUES I SALUT En les últimes dècades, les ciències de la Salut s’han vist reforçades pels nous coneixements derivats de la investigació dels mecanismes genètics, moleculars i cel·lulars de les funcions vitals i de la seua regulació. Aquest enfocament innovador va provocar el naixement de les anomenades ciències biomèdiques. L’objecte d’aquest doctorat és oferir un punt de trobada per a investigadors bàsics de l’àmbit de la biologia i bioquímica amb els professionals de la medicina, la farmàcia, la infermeria i la psicologia per tal d’establir un entorn multidisciplinari que afavorisca l’R+D+I en l’àmbit de les ciències de la salut.

humans i en models animals d’experimentació, des del nivell molecular al conductual. L’equip d’Investigació en Epidemiologia, Innovació Clínica i Tecnologies Mèdiques, és un grup heterogeni d’investigadors que duu a terme estudis en: a) epidemiologia i salut pública; b) innovacions diagnòstiques i terapèutiques en l’àmbit de la salut cardiovascular i el càncer; i c) I+D+i en l’àmbit de les tecnologies d’aplicació mèdica, incloent-hi noves eines matemàtiques, aplicacions informàtiques i innovació en química mèdica.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: El programa està estructurat al voltant de dos equips d’investigació. L’equip de Neurociència Experimental i Clínica analitza el cervell, la seua funció i disfunció en éssers

www.doctoratcienciesbiomediques.uji.es

COORDINACIÓ: Ferran Martínez García | femartin@uji.es

DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ Aquest doctorat es proposa oferir la formació necessària per al desenvolupament d’investigacions en el camp de la comunicació, que implica àmbits com ara l’entreteniment i la ficció, la informació, la comunicació publicitària o la comunicació empresarial, fent èmfasi en l’estudi de les noves tendències d’innovació en el camp de la comunicació, és a dir, en l’anàlisi de les transformacions i canvis que ha suposat i suposa la irrupció de les noves tecnologies digitals en el camp de la comunicació. En aquest sentit, el programa de doctorat en Ciències de la Comunicació guarda una estreta relació amb el màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Comunicació, publicitat i cultura digital. Narratives dels relats audiovisuals contemporanis. Periodisme, indústries culturals i comunicació política. COORDINACIÓ: Javier Marzal Felici | marzal@uji.es www.doctoratcomunicacio.uji.es

DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

Aquest doctorat està avalat per equips d’investigació de reconegut prestigi i institucions de distints entorns geogràfics líders en la investigació d’infermeria que garanteixen la qualitat del programa. Té un enfocament orientat cap a la investigació de problemes i alternatives de solució per a les persones que pateixen malalties cròniques, de manera que des de la infermeria es puguen aportar millores a la seua qualitat de vida. Així mateix, el programa ofereix a l’alumnat temes d’investigació tant de gestió clínica com d’història de la infermeria que completen un conjunt de possibilitats de desenvolupament per als professionals d’infermeria que tinguen interès a avançar en els entorns clínics, acadèmics o professionals.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Cures d’infermeria en grups específics de població. Gestió clínica i història. COORDINACIÓ: María Loreto Maciá Soler | macia@uji.es www.doctoratinfermeria.uji.es


DOCTORATS

DOCTORAT EN DRET El present doctorat té per objectiu formar investigadors en ciències jurídiques a partir de l’estudi dels conceptes i les metodologies d’investigació de les diferents àrees i disciplines legals. Incorpora el bagatge de més de dues dècades formatives, amb tesi ja dirigides per acadèmics dels diferents grups i equips d’investigació jurídics. Aquest doctorat suposa una immersió en la investigació científica que prepara l’investigador en formació al més alt nivell acadèmic. El doctorat en Dret no suposa només el camí natural per a la dedicació professional a la universitat sinó que, avui en dia, és el desenvolupament perfecte de les capacitats de l’estudiant, que li serveixen per a l’exercici del seu exercici professional en l’àmbit jurídic.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Dret de l’empresa i dret públic. Dret civil i dret del treball. COORDINACIÓ: Andrea Planchadell Gargallo | planchad@uji.es www.doctoratdret.uji.es

DOCTORAT EN DESENVOLUPAMENT LOCAL I COOPERACIÓ INTERNACIONAL La proposta de doctorat procedeix de la fusió de dos doctorats interuniversitaris de les universitats de València i Universitat Jaume I: doctorat en Desenvolupament Local i Territori i doctorat en Cooperació al Desenvolupament, gestionats per l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local d’ambdues universitats. A aquesta proposta s’incorpora la Universitat Politècnica de València amb un important elenc de professors doctors que comparteixen amb els ja participants en els programes previs una ja llarga trajectòria de treball en comú en diverses instàncies (Grup d’Investigació, màster interuniversitari, Microclúster d’Excel·lència). El caràcter interdisciplinari i interuniversitari d’aquest programa constitueix, doncs, una de les seues principals fortaleses.

INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de València i Universitat de València. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Ordenació del territori i cohesió social. Cooperació internacional al desenvolupament i territori. Territori, xarxes d’aprenentatge i innovació. Economia de l’aigua. COORDINACIÓ: Francesc Xavier Molina Morales molina@uji.es www.doctoratcooperacio.uji.es

PROGRAMA DE DOCTORAT EN DISSENY, GESTIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE BENESTAR SOCIAL Aquest programa de doctorat té un caràcter interuniversitari. L’objectiu general del programa és configurar un espai acadèmic multidisciplinari entorn de l’estudi de les polítiques públiques de benestar social des de la perspectiva de la sociologia i l’antropologia, la psicologia, la medicina, el treball social, el dret, la tecnologia, l’economia, la ciència política i l’educació. El programa s’articula al voltant de dues línies d’investigació que aspiren a aportar una anàlisi àmplia, plural i integradora de les múltiples dimensions de les polítiques públiques. Les línies d’investigació concretes són “Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques” i “Desigualtat, societats inclusives i benestar social i individual en el marc de les polítiques públiques”. La proposta compta amb professorat de diversos departaments i àrees de coneixement de la Universitat de València i de la Universitat Jaume I i amb acords de col·laboració amb altres centres d’investigació nacionals i internacionals.

INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat de València. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Modelització, avaluació, sistemes de gestió i tecnologies en polítiques públiques. Desigualtat, societats inclusives, benestar social i individual en el marc de las polítiques públiques. COORDINACIÓ: Azucena García Palacios | azucena@uji.es www.doctoratbenestarsocial.uji.es

DOCTORAT EN ECONOMIA I EMPRESA Aquest doctorat és el marc de formació especialitzada en els àmbits de l’economia i/o l’empresa que capacita el doctorand o doctoranda per a respondre a la necessitat social de disposar d’especialistes amb una sòlida formació per a la investigació tant en l’àmbit acadèmic com en organitzacions no universitàries. Els seus objectius es resumeixen en: 1) Preparar especialistes competents, capaços de desenvolupar una investigació rigorosa i rellevant en el context nacional i internacional. 2) Formar investigadors en les línies d’investigació que el sustenten, conjugant així experiència i rigor. 3) Afavorir la transferència de coneixement tant en l’àmbit acadèmic com en el sector empresarial i en la societat en general.

INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat de València. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Economia. Finances i comptabilitat. Administració d’empreses i màrqueting. COORDINACIÓ: Aurora García Gallego | mgarcia@uji.es www.doctorateconomia.uji.es


DOCTORATS

www.postgrau.uji.es

22-23

DOCTORAT EN EDUCACIÓ Aquest programa de doctorat té per objecte la formació especialitzada en educació per a capacitar el doctorand o doctoranda per a desenvolupar investigacions educatives tant en l’àmbit formal com en el no formal. Permet abordar el fet educatiu de manera interdisciplinària i posa un èmfasi especial en la creació de vincles amb entitats i institucions nacionals i internacionals que faciliten la seua mobilitat i la investigació.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: El programa s’articula en una única línia d’investigació denominada investigació educativa que permet abordar el fet educatiu des de múltiples aspectes: a) processos de millora escolar i respostes educatives en contexts de diversitat; b) formació específica en didàctica de la llengua

i la literatura (DLL) i pedagogia crítica; c) visibilització i apoderament de persones i col·lectius socialment vulnerables des d’una perspectiva d’inclusió; d) formació en el camp de l’educació musical i l’exploració de l’entorn sonor com a eines de comprensió de la música en la societat actual i les seues conseqüències en l’àmbit de l’educació general i de la didàctica de la música; i e) formació en l’àmbit de la salut escolar, hàbits higiènics associats a la salut, benestar i rendiment acadèmic. COORDINACIÓ: Odet Moliner García | molgar@uji.es www.doctorateducacio.uji.es

DOCTORAT EN ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS DE GÈNERE Aquest programa de doctorat té caràcter interuniversitari. L’objectiu del programa és contribuir a desvetllar el coneixement al voltant dels estudis feministes i de gènere. Aquests estudis han contribuït, en els últims anys, a importants reformulacions en les distintes àrees de coneixement que necessiten ser repensades des dels vessants que s’aborden des d’aquests programes. Al nostre país, la política universitària recull, o hauria de recollir, el repte d’aquestes noves orientacions que pretenen una investigació no esbiaixada.

UNIVERSITAT COORDINADORA: U. Autònoma de Madrid INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I, Universitat Rey Juan Carlos, Universitat d’Alacant, Universitat d’Alcalá, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Huelva i Universitat de La Laguna. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Gènere, economia, dret i polítiques d’igualtat. Teories feministes, ciutadania, globalització i violència de gènere. Gènere, història i producció cultural. Gènere, salut i sexualitats. Gènere, educació i violència de gènere. COORDINACIÓ: Eva Cifre Gallego. CONTACTE: cifre@uji.es www.doctoratgenere.uji.es

DOCTORAT EN ESTUDIS INTERNACIONALS EN PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT El doctorat en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament aborda l’estudi dels fenòmens socials des d’una anàlisi crítica i interdisciplinària. Posa l’èmfasi en l’elaboració de propostes positives de canvi social. És un referent en l’àmbit nacional per la seua qualitat. La solvència científica dels seus investigadors i dels seus processos educatius està acreditada per l’ANECA i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Filosofia per a la pau i resolució de conflictes. Comunicació i educació per a la pau. Desenvolupament social, sostenibilitat i qualitat de vida. COORDINACIÓ: María Jesús Muñoz Torres CONTACTE: munoz@uji.es www.doctoratpau.uji.es

DOCTORAT EN ÈTICA I DEMOCRÀCIA L’ètica i la filosofia política són les dimensions filosòfiques que més interessen a la societat perquè permeten dissenyar nous models de democràcia i ciutadania, però també perquè ajuden a prendre decisions en distintes ètiques aplicades, com és el cas de l’ètica empresarial, l’ètica de la ciència o la bioètica. Les investigacions en tots aquests àmbits tenen una clara repercussió social, inclosa la política i l’economia, i tenen una especial rellevància per a l’educació. Es tracta d’un doctorat interuniversitari que junt amb la Universitat de València, vol desenvolupar capacitats i competències en ètiques aplicades i en teories de la democràcia.

UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat de València INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Ètica i filosofia política. COORDINACIÓ: Domingo García Marzá | garmar@uji.es www.doctoratetica.uji.es


DOCTORATS

DOCTORAT EN HISTÒRIA DE L’ART El programa de doctorat en Història de l’Art proporciona una formació avançada en l’àmbit de les arts visuals per mitjà de l’especialització acadèmica en l’anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció a través del temps i les diverses cultures. Té també per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per a intervenir en la seua conservació, difusió i gaudi social. Junt amb aquesta doble preparació acadèmica i professional, aquest programa faculta per a concebre i desenvolupar una investigació original, concretada en l’elaboració i defensa d’una tesi doctoral.

UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat de València INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Iconografia i iconologia. COORDINACIÓ: Víctor Mínguez Cornelles | minguez@uji.es www.doctorathistoriaart.uji.es

DOCTORAT EN HISTÒRIA I ESTUDIS CONTEMPORANIS Es proposa formar investigadors que unisquen el coneixement historicosocial i el mètode analític. L’orientació per part de professors qualificats i el pla d’estudis es dirigeixen a la formació especialitzada en història social, política i cultural, de les visions àmplies a col·lectius i individus en la seua relació recíproca, respecte al poder i a la gestació de cultures polítiques en dues àrees d’atenció preferent, Espanya i Amèrica Llatina. Els doctorat en Història i Estudis Contemporanis del Reial Decret 1393/2007 va rebre i dóna continuïtat a una línia de postgrau iniciada en 2002 que ha sigut distingida amb successives mencions de qualitat. El seu principal actiu, no obstant això, són els seus titulats.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Processos de canvi social i polític. Història del Carib i dels interessos colonials. Història social del treball. Els mitjans audiovisuals i el seu ús per la història. COORDINACIÓ: José A. Piqueras Arenas | piqueraj@uji.es www.doctoratestudiscontemporanis.uji.es

DOCTORAT EN INFORMÀTICA El programa de doctorat en Informàtica està integrat per sis línies d’investigació, possibilitant d’aquesta manera la realització de la tesi doctoral dins d’un ampli ventall de camps, tant d’investigació bàsica com aplicada, amb l’objectiu d’expandir els límits del coneixement en alguna de les seues línies: (i) Arquitectures, xarxes i computació d’altes prestacions, (ii) Enginyeria visual, (iii) Bases de coneixement temporal, integració i reenginyeria de sistemes, (iv) Visualització interactiva i tecnologies geoespacials, (v) Percepció i aprenentatge, i (vi) Robòtica. El disseny d’aquest programa permet al doctorand una àmplia flexibilitat i autonomia, però al mateix temps se li facilita aconseguir alts nivells de qualitat, internacionalització, innovació i reconeixement acadèmic.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Arquitectures, xarxes i computació d’altres prestacions, Enginyeria visual. Bases de coneixement temporal, integració i reenginyeria de sistemes. Visualització interactiva i tecnologies geospacials. Percepció i aprenentatge. Robòtica. COORDINACIÓ: José Salvador Sánchez Garreta sanchez@uji.es www.doctoratinformatica.uji.es

DOCTORAT EN LLENGÜES APLICADES, LITERATURA I TRADUCCIÓ Aquest programa de doctorat té com a objectiu completar la formació dels alumnes per a satisfer la demanda dels sectors vinculats a les llengües, la literatura i la traducció i les seues aplicacions en l’entorn pròxim a la Universitat Jaume I i a la resta de l’Estat i d’Europa. Els futurs professionals hauran d’afrontar una sèrie d’exigències de qualitat i rendiment en el coneixement i maneig de les llengües i cultures estudiades, així com en la seua traducció, tenint en compte la incorporació de les noves tecnologies de la informació i els nous enfocaments metodològics.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Lingüística aplicada a l’ensenyament de la llengua anglesa. Gèneres textuals per a la traducció especialitzada. Traducció creativa (literària i audiovisual). Llengües i cultures europees. Nous llenguatges literaris i audiovisuals. Llengua i literatura espanyola. Anàlisi del discurs, semàntica cognitiva i tecnologies del llenguatge. COORDINACIÓ: Josep Marco Borillo | jmarco@uji.es www.doctoratllenguesaplicades.uji.es


DOCTORATS

www.postgrau.uji.es

24-25

DOCTORAT EN MÀRQUETING L’objectiu principal del doctorat és crear un cos d’investigadors en màrqueting que s’incorporen al mercat laboral aportant al teixit econòmic valor afegit basat en el coneixement, que permeta fer avançar les pràctiques empresarials cap a millors pràctiques en matèria de màrqueting. Aquests investigadors també hauran de ser capaços d’aportar a la comunitat científica investigacions de qualitat, de tal forma que la inversió realitzada en la seua formació no sols recaiga sobre el teixit productiu sinó també contribuïsca a fer avançar el coneixement acadèmic reiniciant el cercle virtuós que acabarà en noves millores en la gestió empresarial. Els programes de doctorat en Màrqueting anteriors han comptat amb la Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, la qual cosa avala l’alt grau de competència dels professionals que l’integren.

UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat de València INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Comportament del consumidor. Distribució comercial. Comunicació i noves tecnologies. Aplicacions sectorials del màrqueting. Màrqueting internacional. COORDINACIÓ: Javier Sánchez García | jsanchez@uji.es www.doctoratmarqueting.uji.es

DOCTORAT EN PSICOLOGIA Suposa la fusió d’una sèrie de programes previs amb l’objectiu d’aglutinar l’activitat i infraestructura científiques, així com la capacitat formativa de les diverses àrees de la psicologia, per a integrar i optimitzar els diversos recursos existents a la Universitat Jaume I. Els doctorats previs ja van ser reconeguts pel Ministeri d’Educació i van rebre la distinció de Menció de Qualitat i l’informe favorable de Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. El present doctorat compta amb línies d’investigació sòlides amb reconeixement nacional i internacional. A més, destaquen els vincles establerts amb diversos centres i entitats nacionals i internacionals que facilitaran, tant la formació i la mobilitat dels estudiants, com la seua inserció en el món laboral.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Psicologia i tecnologia per a la promoció de la salut i del benestar. Cervell i conducta. Desenvolupament i intervenció familiar, educativa i social. COORDINACIÓ: César Ávila Rivera | avila@uji.es www.doctoratpsicologia.uji.es

DOCTORAT EN QUÍMICA SOSTENIBLE La repercussió de la química en la vida quotidiana del ciutadà és extraordinària. Durant dècades, els processos químics s’han realitzat sense considerar la seua repercussió en el medi ambient i en la salut dels ciutadans. Segons el codi de conducta de l’American Chemical Society: “Els químics han de comprendre i anticipar-se a les conseqüències mediambientals del seu treball. Els químics tenen la responsabilitat d’evitar la pol·lució i de protegir el medi ambient”. Per a assumir aquesta responsabilitat, s’ha implementat el doctorat interuniversitari en Química Sostenible, la qual cosa implica la formació dels estudiants en el disseny de productes i processos químics que reduïsquen o eliminen l’ús i generació de substàncies perilloses d’acord amb els principis de la química sostenible.

UNIVERSITAT COORDINADORA: Universitat Jaume I INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d’Extremadura i Universitat de Castella-la Manxa. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Química sostenible i Química supramolecular. COORDINACIÓ: Santiago Luis Lafuente | luiss@uji.es www.doctoratquimicasostenible.uji.es

DOCTORAT EN QUÍMICA TEÒRICA I MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL El present programa de doctorat pretén preparar experts en l’ús i desenvolupament de tècniques computacionals amb aplicacions en molt diversos camps que van des de la reactivitat química, l’espectroscòpia o la catàlisi, fins a la bioinformàtica, passant per la ciència de materials o els polímers. El caràcter fortament interdisciplinari del doctorat permet cobrir les àrees fonamentals de la química: orgànica, inorgànica, química de l’estat sòlid, espectroscòpia, cinètica, catàlisi, polímers, espectrometria de masses, disseny molecular, així com àrees fonamentals de la física: física atòmica i molecular, física de la matèria condensada i materials, i diverses àrees de la bioquímica, bioinformàtica, química biològica i química mèdica.

UNIVERSITAT COORDINADORA: U. Autònoma de Madrid INTERUNIVERSITARI AMB: Universitat Jaume I, Universitat de Barcelona, Universitat de Cantàbria, Universitat Complutense de Madrid, Universitat d’Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Univeristat de Múrcia, Universitat d’Oviedo, Univeristat del País Basc, Universitat de Sevilla, Universitat de València i Universitat de Vigo. LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Bioquímica computacional. Estudi de nous materials. Estructura molecular i reactivitat química. Desenvolupament de mètodes de simulació en química. COORDINACIÓ: Juan Andrés Bort | andres@uji.es www.doctoratquimicateorica.uji.es


DOCTORATS

DOCTORAT EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS I MATERIALS El programa de doctorat en Tecnologies Industrials i Materials té com a objectiu fonamental promoure la formació d’investigadors en l’àmbit de les enginyeries, el disseny i l’arquitectura. Així, es pretén dotar de rellevància el desenvolupament tecnològic, d’investigació i innovació en les tecnologies industrials i els materials del nostre entorn. El programa de doctorat està promogut per grups d’investigació en l’àmbit de les enginyeries que desenvolupen la seua investigació dins de les següents línies generals: tecnologia ceràmica i materials; tèrmica, fluids i medi ambient; enginyeria de fabricació i automàtica; disseny, mecànica i construcció.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Tecnologia, ceràmiques i materials. Tèrmica, fluïds i medi ambient. Enginyeria de fabricació i automàtica. Disseny, mecànica i construcció. COORDINACIÓ: Joaquín Navarro Esbrí | navarroj@uji.es www.doctorattecnologiesindustrials.uji.es

PROCÉS DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

Investigació La Universitat Jaume I és una institució d’alta intensitat investigadora que, gràcies a la competència del seu personal investigador, s’ha posicionat entre les 600 millors universitats de tot el món segons l’exclusiu Rànquing de Xangai de 2018. La nostra investigació destaca per la seua repercussió a escala mundial. Així, malgrat les nostres dimensions reduïdes, l’UJI se situa com la primera universitat valenciana i la tercera d’Espanya en nombre d’investigadores i investigadors d’alt impacte. A banda del finançament extern aconseguit pels grups d’investigació, l’UJI destina, de forma directa del seu pressupost, prop de 4 milions d’euros cada any a un Pla de Promoció de la Investigació i disposa de fons bibliogràfics accessibles, grans equipaments científics d’ús compartit i espais i laboratoris idonis per al desenvolupament de la recerca i la innovació. Per disciplines, l’UJI és una universitat generalista que articula la seua recerca al voltant de 170 grups i 14 instituts d’investigació que despleguen la seua activitat en pràcticament totes les branques del coneixement. D’altra banda, l’UJI assumeix com a tasques fonamentals fer accessibles a la societat els resultats de les seues investigacions, transferir els coneixements i la tecnologia generats cap al sector productiu i promoure l’esperit emprenedor i innovador del seu personal investigador. La Universitat Jaume I és conscient de la importància fonamental dels recursos humans en investigació. Per això, desplega una política activa d’atracció i captació de talent amb una convocatòria pròpia de contractes predoctorals de formació de personal investigador i una altra de contractes postdoctorals per a la seua incorporació a grups i instituts. A més, els diferents grups d’investigació ofereixen diferents beques d’iniciació a la investigació per a estudiantat de màster. Podeu obtenir més informació a través del Vicerectorat d’Investigació i Doctorat: Tel.: 964 729 032 | vid@uji.es | https://www.uji.es/com/investigacio/


www.postgrau.uji.es

26-27


MÀSTERS PROPIS

ÀREA DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS ÀREA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

MÀSTER EN HISTÒRIA DEL MÓN HISPÀNIC: LES INDEPENDÈNCIES EN EL MÓN IBEROAMERICÀ

MÀSTER EN HISTÒRIA MILITAR DE LES GUERRES CONTEMPORÀNIES

Aquest títol es presenta amb un plantejament de formació professional dirigida a perfeccionar la qualificació de persones llicenciades i amb doctorats que aspiren a desenvolupar una carrera acadèmica de màxim nivell en departaments universitaris, centres de recerca i altres instàncies professionals relacionades amb la recerca històrica en el món hispà.

El màster abasta la història des de les guerres napoleòniques fins a la II Guerra Mundial. Després d’ella tot va canviar, les formes de fer la guerra, la inclusió en ella de l’aviació, la inseguretat de la rereguarda, la producció d’armament en massa, la tecnologia per a culminar amb la utilització de la guerra atòmica i la divisió del món en blocs antagònics. La seua culminació va ser, sens dubte, la guerra de Vietnam.

DIRECCIÓ: Carles Alfred Rabassa i Manuel Chust Calero. Departament d’Història, Geografia i Art. UJI.

DIRECCIÓ: Carles Alfred Rabassa Vaquer. Dept. d’Història, Geografia i Art. UJI.

DURADA: 60 crèdits ECTS (novembre 2019 / setembre 2020)

MODALITAT: a distància

MODALITAT: a distància

PREU: 1.044€

PREU: 1.044€

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Manuel Chust Calero | chust@uji.es | 964 729 649

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Manuel Chust Calero | chust@uji.es | 964 729 649

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es www.fue.uji.es/historia-independencias-iberoamericanas

DURADA: 60 crèdits ECTS (novembre 2019 / setembre 2020)

www.fue.uji.es/historia-militar-contemporanea

MÀSTER INTERNACIONAL EN BLANQUEIG, DECOMÍS I RECUPERACIÓ D’ACTIUS

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Aquest Màster naix amb l’objectiu d’aportar als participants coneixements, d’una banda, sobre el delicte de blanqueig, la seua prevenció, la mecànica comisiva i la investigació i enjudiciament; d’una altra, conéixer en profunditat les novetats que s’han introduït respecte del decomís i fent especial èmfasi en els aspectes pràctics més problemàtics.

Aquest màster sorgeix amb l’objectiu de complementar l’oferta formativa de la UJ I. Ofereix un programa docent de qualitat dissenyat per a dotar als seus estudiants i estudiantes dels coneixements, capacitats i habilitats gerencials necessàries per a exercir amb eficiència el seu camí professional, i poder aconseguir així càrrecs d’alta responsabilitat o constituir empreses reeixides. És un màster d’orientació professional, especialment dissenyat per a oferir als estudiants i estudiantes una visió completa i integral del món empresarial.

DIRECCIÓ: Catalina Vidales Rodríguez. Departament de Dret Públic. UJI. Andrea Planchadell Gargallo. Departament de Dret Públic. UJI.

DIRECCIÓ: María Jesús Muñoz Torres. Departament de Finances i Comptabilitat. UJI.

DURADA: 60 crèdits ECTS (setembre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: semipresencial PREU: 2.750€ INFORMACIÓ ACADÈMICA: Catalina Vidales Rodríguez | vidales@uji.es | 964 728 671 / Andrea Planchadell Gargallo | planchad@uji.es | 964 728 692 INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

DURADA: 60 crèdits ECTS (octubre 2019 / juliol 2020) MODALITAT: semipresencial PREU: 3.300 € INFORMACIÓ ACADÈMICA: María Jesús Muñoz Torres | 964 72 85 72 munoz@uji.es INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/blanqueo

www.fue.uji.es/mba

MÀSTER EN CREACIÓ DE NOVES EMPRESES INTERNACIONALS

MÀSTER DIGITAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

El màster permet una millor comprensió dels mecanismes que poden contribuir a millorar la competitivitat i el potencial de les noves empreses; així com a analitzar la viabilitat de les diverses opcions estratègiques de les quals disposen per a materialitzar la seua voluntat emprenedora. Les eines proporcionades permetran establir rutines que faciliten la recerca i la integració de la informació procedent dels mercats internacionals. Així, els i les participants dissenyen les seues empreses, sistemes i processos centrats en el mercat exterior.

Aquest màster naix amb l’objectiu de formar professionals amb la capacitat de liderar els projectes relacionats amb l’optimització empresarial mitjançant eines digitals. És important destacar que es pretén sensibilitzar i formar als directius i directives en el nou entorn digital que transforma la gestió empresarial des d’un punt de vista estratègic. És a dir, es tracta de veure les oportunitats que ofereixen les solucions informàtiques a la direcció i gestió d’empreses i no d’adaptar l’empresa als requisits informàtics.

DIRECCIÓ: Andreu Blesa Pérez. Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting. UJI.

DIRECCIÓ: Miguel Ángel Moliner Tena. Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting. UJI.

DURADA: 60 crèdits ECTS (desembre 2019 / juliol 2020)

DURADA: 60 crèdits ECTS (setembre 2019 / novembre 2020)

MODALITAT: a distància

MODALITAT: a distància

PREU: 1.056 €

PREU: 4.500 €

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Andreu Blesa Pérez | 964 727 118 | blesa@uji.es

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Miguel Ángel Moliner Tena | 964 387 123 amoliner@uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/empresasinternacionales www.fue.uji.es/development

Pendents d’aprovació pel Consell de Govern


MÀSTERS PROPIS

www.postgrau.uji.es

ÀREA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

28-29

MÀSTER EN DIRECCIÓ PROFESSIONAL DE RECURSOS HUMANS

MÀSTER EN DRET DEL TRANSPORT

La demanda de professionals en l’àmbit dels recursos humans encara no es correspon amb una formació multidisciplinària suficient en els plans d’estudi. Per això, el màster entrellaça temes de diferents àrees com ara Psicologia de les Organitzacions, Dret Laboral, Administració d’Empreses, Sociologia, etc. Impartit tant per professorat universitari com per professionals de l’àmbit empresarial, el màster té com a objectiu que els i les seues alumnes aprenguen a diagnosticar conflictes i oferir solucions; planificar, organitzar i executar sobre les matèries relatives a la gestió de persones i potenciar la capacitat d’anàlisi i presa de decisions en matèria de la seua competència.

La creació de l’Institut Universitari de Dret del Transport (IDT) en la Universitat Jaume I, la importància del sector del transport en l’economia i l’absència de cursos d’especialització en aquest sector mostren la importància d’oferir un curs d’aquestes característiques. El màster ofereix un estudi detallat de la normativa nacional, comunitària i internacional en els diferents sectors del transport: terrestre, marítim, aeri, passatgers. El curs ofereix una visió completa del sector, tant pel que fa al dret privat de contractes, com al dret públic o organització, competència i liberalització, etc.

DIRECCIÓ: Achim Puetz. Departament de Dret Privat. UJI.

DIRECCIÓ: Arnaldo Vicente Moreno Berto. Departament d’Enginyeria Química. UJI. Luis Prada González. Extern

DURADA: 60 crèdits ECTS (novembre 2019 / setembre 2020)

DURADA: 60 crèdits ECTS (octubre 2019 / juliol 2020)

MODALITAT: a distància

MODALITAT: presencial

PREU: 2.100 €

PREU: 3.500 €

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Achim Puetz | 964 72 86 26 | putz@uji.es

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Arnaldo Vicente Moreno Berto | 964 72 81 63 | berto@uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/mastertransporte

www.fue.uji.es/rrhh

MÀSTER FINANCER I TRIBUTARI-ASSESSORIA FISCAL

MÀSTER EN GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA

Cursar el màster permet l’adquisició dels coneixements adequats i suficients en matèria tributària per a poder exercir amb èxit suficient la tasca professional d’assessoria fiscal, per compte propi o en departaments específics d’empreses, per a preparar en condicions òptimes oposicions a cossos de gestió o inspecció tributària, estatal, autonòmica o local. Completa la formació dels estudis universitaris de grau, amb la participació de professorat tant universitari com funcionaris de l’Administració tributària, magistrats i advocats especialitzats.

El màster en Governança Democràtica és una oferta conjunta de la Universitat Jaume I i l’Institut de Governança Democràtica (globernance.org) dirigida tant a l’estudiantat nacional com internacional, però centrant-se de manera especial a Llatinoamèrica. L’objectiu del màster és la capacitació de professionals que aspiren a ocupar llocs de responsabilitat en la gestió de responsabilitats públiques, tant en els nivells superiors de l’administració com en càrrecs que impliquen responsabilitat política directa davant la ciutadania. A l’efecte es proposa oferir un panorama complet dels reptes de la gestió pública en les societats democràtiques contemporànies (govern obert, transparència, lluita contra la corrupció, impacte de la globalització o la societat de la informació en l’acció de govern, integració de minories i de la diversitat cultural, etc.).

DIRECCIÓ: Francisco Alfredo García Prats, catedràtic de Dret Financer i Tributari UV. Departament de Dret Financer i Història del Dret. Germán Orón Moratal, catedràtic de Dret Financer i Tributari, UJI. Departament de Dret Públic. DURADA: 62 crèdits ECTS MODALITAT: presencial (octubre 2019 / juny 2020)

DIRECCIÓ: Ignacio Aymerich Ojeda. Departament de Dret Públic. UJI.

PREU: 5.500 €

DURADA: 60 crèdits ECTS (octubre de 2019 / juliol de 2020)

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Francisco Alfredo García | 961 625 295 info@masterasesoriafiscal.com / Germán Orón | 964 728 687 | oron@uji.es José Luis Bosch | 963 828 169 | jose.l.bosch@uv.es

MODALITAT: a distància

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat-Empresa. ADEIT. València informacion@adeit.uv.es | 963 262 600 Dep. de Dret Públic | UJI I 964 728 673 / 964 728 687 Oficina d’Estudis Universitat Jaume I | 964 387 230 | estudispropis@uji.es www.mastertributario.com

MÀSTER AVANÇAT EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA GINECOLÒGICA I PELVIANA Aquest màster consta d’un programa teòric per a l’adquisició dels coneixements de la cirurgia endoscòpica ginecològica i de la patologia de la pelvis en el seu conjunt. La part pràctica es desenvolupa amb un programa de capacitació en pelvitrainer i pràctiques assistencials tutoritzades en quiròfan. S’imparteix en les instal·lacions de l’escola EGES-València, a l’Hospital General Universitari de València. El màster té com a objectiu oferir l’aprenentatge de tècniques de cirurgia endoscòpica ginecològica i pelviana als metges i metgesses especialistes en ginecologia que precisen formació en aquest àmbit i a metges i metgesses residents de quart curs de l’especialitat de Ginecologia. També pretén potenciar l’aplicació i aprenentatge d’ús de les noves tecnologies en cirurgia a endoscòpica, així com en telemedicina.

PREU: 2.600 € INFORMACIÓ ACADÈMICA: Ignacio Aymerich Ojeda | ignacio.aymerich@uji.es INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/gobernanza

DIRECCIÓ: Juan Vicente Sánchez. Unitat Predepartamental de Medicina. UJI. Juan Gilabert Aguilar. Extern DURADA: 60 crèdits ECTS (novembre 2019 / desembre 2020) MODALITAT: presencial PREU: 5.700 € INFORMACIÓ ACADÈMICA: Juan Vicente Sánchez | juanvi@uji.es INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es www.fue.uji.es/mastercirugiaendoscopica

Pendents d’aprovació pel Consell de Govern


MÀSTERS PROPIS

ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

MÀSTER DENTAL SCIENCE El màster naix amb l’objectiu principal de formar a especialistes en odontologia, i en particular dins de les branques d’implantologia, neuromuscular i ortodòncia. El màster comptarà amb classes teòriques en línia i pràctiques en centres reconeguts en diferents països, a més de professorat especialitzat de distingit prestigi internacional. El plantejament del Dental Science és multidisciplinari, compta amb professionals de molt diverses branques del coneixement. Així, hi participa professorat de l’àmbit de l’enginyeria, biomedicina i, per descomptat, clínics especialitzats.

MÀSTER EN ENVELLIMENT NORMAL I PATOLÒGIC El màster en Envelliment Normal i Patològic aborda la problemàtica de la nostra societat actual d’una creixent població envellida. El programa formatiu que presentem reflecteix una oportunitat perquè els i les professionals dedicats a aquest sector poblacional adquirisquen coneixements i estratègies per a afrontar amb èxit els problemes i les necessitats dels i les nostres majors; en particular, en els àmbits relatius als aspectes psicològics (afecte, motivació, memòria, cognició, llenguatge, etc.), físics (canvis naturals amb l’edat i patologies de l’envelliment) i socials (família, xarxes socials, professionals i institucions).

DIRECCIÓ: Julio Suay Antón. Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. UJI. Cristina Martínez Ramos. Unitat Predepartamental de Medicina. UJI.

DIRECCIÓ: Consolación Gómez Íñiguez. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. UJI.

DURADA: 120 crèdits ECTS (octubre 2019 / juliol 2021)

MODALITAT: semipresencial

MODALITAT: semipresencial PREU: 13.500 € INFORMACIÓ ACADÈMICA: Julio Suay Antón | 964 728 192 | suay@uji.es Cristina Martínez Ramos | ramos@uji.es INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

DURADA: 60 crèdits ECTS (novembre 2019 / juliol 2020) PREU: 1.500 € INFORMACIÓ ACADÈMICA: Consolación Gómez Íñiguez | 964 729 705 | iniguez@uji.es INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/dentalscience

www.fue.uji.es/master-envejecimiento

MÀSTER EN GINECOLOGIA ONCOLÒGICA

MÀSTER EN INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I COACHING

El màster naix amb l’objectiu de formar especialistes amb formació multimodal en cirurgia oncològica. A través d’un programa que combina la teoria amb importants períodes de pràctiques tutoritzats per professionals d’alt nivell en l’Hospital General Universitari de Castelló, els i les alumnes compartiran experiències amb referents nacionals en matèria de formació en ginecologia oncològica, en cirurgia oncològica i mínimament invasiva.

Aquest màster aporta una formació teoricopràctica, als i les professionals de diferents àrees, destinada al desenvolupament de les habilitats d’intel·ligència emocional. El principal objectiu és formar professionals en el desenvolupament de les habilitats relacionades amb l’avaluació i intervenció en l’àmbit del reconeixement i gestió d’emocions, així com la direcció d’equips de treball.

DIRECCIÓ: José Antonio Llueca Abella. Unitat Predepartamental de Medicina. UJI. DURADA: 60 crèdits ECTS (desembre 2019 / juliol 2020)

DIRECCIÓ: Edgar Bresó Esteve. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI.

MODALITAT: presencial

DURADA: 60 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020)

PREU: 6.000 €

MODALITAT: presencial i a distància

INFORMACIÓ ACADÈMICA: José Antonio Llueca Abella | 964 387 437 | llueca@uji.es

PREU: 2.800 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/ginecologia-oncologica

www.fue.uji.es/masterinteligenciaemocional

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Edgar Bresó Esteve | 964 729 568 | breso@uji.es

MÀSTER EN PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA El màster en Psicologia Positiva Aplicada de la Universitat Jaume I ofereix formació sobre els últims avanços de la psicologia positiva i la seua aplicació professional en els diferents àmbits d’aquesta (clínica, educació i organització). Aquesta especialitat es troba avalada per la Societat Espanyola de Psicologia Positiva (SEPP) i potencia el seu prestigi tant a escala nacional com internacional. La meta fonamental de la psicologia positiva és potenciar les nostres experiències, explorar l’optimisme, l’amor, la perseverança, l’originalitat; això és, estudiar i, a partir d’ací aprendre a potenciar els factors que serveixen per a optimitzar la vida i per a potenciar els recursos que tenen els éssers humans per a viure-la de manera satisfactòria.

DIRECCIÓ: María Luisa Salanova Soria. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI. / Mercedes Ventura Campos. Extern DURADA: 60 crèdits ECTS (setembre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial i a distància PREU: 2.300 € INFORMACIÓ ACADÈMICA: María Luisa Salanova Soria | 964 729 583 | salanova@uji.es INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es www.fue.uji.es/masterpsicologiapositiva

Pendents d’aprovació pel Consell de Govern


MÀSTERS PROPIS

www.postgrau.uji.es

ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT ÀREA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

MÀSTER EN REPRODUCCIÓ ASSISTIDA El màster en Reproducció Assistida respon a la creixent demanda de professionals amb les aptituds necessàries per a treballar l’àmbit. La formació que es rep durant la residència per a l’obtenció de l’especialitat en obstetrícia i ginecologia, no cobreix els requisits mínims per a poder exercir amb garanties suficients. Cada vegada més persones recorren a tractaments de reproducció assistida per a ser pares a tot el món i al nostre país. Amb 156.865 cicles -tractaments completsen 2014, Espanya es converteix en el primer país d’Europa, i el tercer en el món, a triar aquest tipus de teràpies (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat). Espanya és un referent a escala mundial quant a tècniques de reproducció assistida, i fins i tot s’ha convertit en una destinació mundial per a la realització de determinats tractaments, com per exemple la donació d’ovòcits.

DIRECCIÓ: Luis Lizán Tudela. Unitat Predepartamental de Medicina. UJI. César Lizán Tudela. Extern.

30-31

MÀSTER EN ENGINYERIA DE DADES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL La necessitat d’analitzar grans volums de dades, extraure informació i desenvolupar sistemes que ajuden a prendre decisions o actuar de forma autònoma està generant una alta demanda de professionals qualificats en molts entorns socioeconòmics, sobretot en l’àmbit de la indústria 4.0. Cursar aquest màster permet l’aprenentatge dels fonaments i les tècniques adequats per a saber com aplicar ferramentes analítiques i d’intel·ligència artificial en diferents contextos d’aplicació, especialment en l’àrea de la indústria 4.0. Cal destacar que, per a millorar l’ocupabilitat dels alumnes se’ls prepararà perquè puguen realitzar l’examen per a obtindre el certificat com a enginyer de dades professionals de Google.

DIRECCIÓ: José Antonio Heredia Álvaro. Departament d’Enginyeria de Sistemes industrials i Disseny. UJI. Lledó Museros Cabedo. Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial. UJI. DURADA: 60 crèdits ECTS (setembre 2019 / juliol 2020)

DURADA: 60 crèdits ECTS (octubre 2019 / juliol 2020)

MODALITAT: semipresencial

MODALITAT: semipresencial

PREU: 2.900€

PREU: 5.000 € INFORMACIÓ ACADÈMICA: Luis Lizán Tudela | lizan@uji.es

INFORMACIÓ ACADÈMICA: José Antonio Heredia Álvaro | heredia@uji.es | 964 728 188 / Lledó Museros Cabedo | museros@uji.es | 964 728 283

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/reproduccion-asistida

www.fue.uji.es/inteligenciaartificial

MÀSTER EN GESTIÓ DE PROCESSOS INDUSTRIALS

MÀSTER EN GESTIÓ INTEGRADA DE LA QUALITAT, EL MEDI AMBIENT I LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

En el teixit industrial castellonenc s’ha detectat una carència en la formació dels comandaments intermedis, la qual penalitza l’avanç de les empreses al mateix ritme marcat per l’entorn socioeconòmic actual. Per això, aquest màster naix amb l’objectiu de dotar de les ferramentes necessàries al personal que exercix un paper estratègic en les companyies, el qual compta en el seu currículum amb una gran experiència però que, moltes vegades, requerix d’una formació addicional per a la gestió que se li exigix. Així, aquest màster tracta d’aportar eixa formació integral necessària per a implementar canvis en les plantes industrials que permeta una millora i adaptació a un entorn industrial que evoluciona i exigix innovacions contínues.

La tendència actual en l’àmbit laboral concentra en un únic directiu les responsabilitats de gestió de qualitat, prevenció de riscos laborals i les competències mediambientals. Els plans d’estudi universitaris no solen incloure formació en aquesta disciplina, per aquest motiu, el màster en Gestió Integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos Laborals inclou les tres àrees amb l’objectiu de generar un únic pla integrat de gestió. Els i les participants estudiaran els fonaments de gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, per a poder valorar les estratègies a adoptar per a la seua implantació i gestió en qualsevol tipus d’organització.

DIRECCIÓ: Julio Serrano Mira. Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. UJI

DIRECCIÓ: Vicente José Esteve Cano. Dep. de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

DURADA: 60 crèdits ECTS (octubre 2019 / juliol 2020)

MODALITAT: semipresencial

MODALITAT: presencial

PREU: 2.400 €

PREU: 2.900€ INFORMACIÓ ACADÈMICA: Julio Serrano Mira | jserrano@uji.es | 964 728 110

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Vicente José Esteve Cano | 964 728 246 | estevev@uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/procesosindustriales

www.fue.uji.es/integrada

DURADA: 60 crèdits ECTS (octubre 2019 / juliol 2020)

MÀSTER EN INFOARQUITECTURA APLICADA A L’AMBIENT CERÀMIC En l’actualitat, la representació d’escenes 3d hiperrealistes, o la creació d’espais virtuals, com a suport per a la presentació de productes ceràmics s’ha convertit en una part indispensable entre les estratègies de comunicació comercial de qualsevol marca ceràmica. Aquest màster està orientat a la creació d’ambients 3D exteriors i interiors, centrat en el sector ceràmic, com a eina de comunicació comercial de primer ordre en els nous escenaris de comunicació mòbil i transmèdia. Es pretén formar l’alumnat de forma professional en la utilització del programari Autodesk 3D Max, Vray, Corona, i Photoshop, així com el procés de renderitzat.

DIRECCIÓ: Inmaculada Remolar Quintana. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. UJI. DURADA: 60 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020) MODALITAT: presencial PREU: 4.000€ INFORMACIÓ ACADÈMICA: Inmaculada Remolar | remolar@uji.es | 964 387 768 INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es www.fue.uji.es/infoarquitecturaceramica Pendents d’aprovació pel Consell de Govern


MÀSTERS PROPIS

ÀREA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

MÀSTER EN PROJECT MANAGEMENT EXECUTIVE

MÀSTER EN TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DEL LABORATORI CLÍNIC

Aquest màster pretén entrenar els i les alumnes en les diverses disciplines i coneixements que ha de tenir un project manager. El project management o direcció de projectes és una metodologia de planejament, organització i gestió de recursos, control de costos i compliment de terminis per a aconseguir reeixidament les metes d’un projecte. En el món actual, amb la creixent competitivitat dels mercats actuals a un ritme vertiginós, la figura del project manager amb formació és cada vegada més demandada per les pimes i empreses multinacionals per a dur a terme els seus projectes amb èxit.

El màster en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic ofereix noves eixides professionals tant a persones graduades en Química com de l’àrea de Medicina. El programa aporta una formació multidisciplinària en àrees de Ciències de la Salut tan importants com la bioquímica clínica, la genètica molecular i citogenètica, hematologia, microbiologia i immunitat cel·lular, així com la instrumentació associada. Els i les alumnes estudiaran les tasques que es desenvolupen de manera teòrica en el laboratori clínic, i estudiaran la pràctica hospitalària.

DIRECCIÓ: Reyes Grangel Seguer. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. UJI. Bernardo Martínez Diez. Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. UJI.

DIRECCIÓ: Josep Esteve i Romero. Departament de Química, Física i Analítica. UJI.

DURADA: 60 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020) MODALITAT: semipresencial

DURADA: 75 crèdits ECTS (octubre 2019 / setembre 2020) MODALITAT: presencial i a distància PREU: 1.750 €

PREU: 3.200 €

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Josep Esteve i Romero | 964 728 093 | josep.esteve@uji.es

INFORMACIÓ ACADÈMICA: Bernardo Martínez Diez | 964 728 921 | bernardo.martinez@uji.es Reyes Grangel Seguer | 964 728 328 | grangel@uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/masterlaboratorioclinico

www.fue.uji.es/projectmanagement

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

ÀREA DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS ÀREA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT ÀREA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

CULTURA I DESENVOLUPAMENT. OCUPACIÓ EN EL SECTOR CULTURAL

FORMACIÓ DE PROFESSORS D’ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA (ELE)

DIRECCIÓ: Vicente Alberto Querol Vicente. Francisco i Javier Ginés Sánchez. Departament de Filosofia i Sociologia. UJI.

DIRECCIÓ: Francisco Javier Vellón Lahoz i Jorge Martí Contreras. Departament Filologia i Cultures Europees. UJI.

DURADA: 32 crèdits ECTS (gener 2020 / setembre 2020)

DURADA: 30 crèdits ECTS (octubre 2019 / març 2020)

MODALITAT: semipresencial

MODALITAT: semipresencial

PREU: 564 €

PREU: 900 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/sector-cultural

www.fue.uji.es/ele

NOVES TENDÈNCIES EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

AGENT D’IGUALTAT

DIRECCIÓ: Vicent Falomir del Campo. Departament Traducció i Comunicació. UJI.

DIRECCIÓ: María José Senent Vidal. Departament de Dret Privat. UJI.

DURADA: 30 crèdits ECTS (gener 2020 / juny 2020)

DURADA: 33 crèdits ECTS (octubre 2019 / setembre 2020)

MODALITAT: a distància

MODALITAT: a distància (consultar les ajudes de la Fundació Isonomia)

PREU: 600 €

PREU: 1.353 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Àrea de Formació – Fundació Isonomia 964 729 134 | formacioisonomia@uji.es

www.fue.uji.es/tendenciasinformacion

http://aulaisonomia.uji.es

Pendents d’aprovació pel Consell de Govern


CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

ÀREA DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS ÀREA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT ÀREA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

www.postgrau.uji.es

32-33

COMPTABILITAT, FINANCES I FISCALITAT

INFERMERIA NEFROLÒGICA

DIRECCIÓ: José J. Alcarria Jaime i Mª Ángeles Fernández Izquierdo. Departament de Finances i Comptabilitat. UJI.

DIRECCIÓ: Eladio Collado Boira. Unitat Predepartamental d’ Infermeria. UJI.

DURADA: 30 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020)

MODALITAT: semipresencial

MODALITAT: semipresencial

PREU: 990 €

PREU: 1.650 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

DURADA: 30 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020)

www.fue.uji.es/contabilidad

www.fue.uji.es/enfermeria-nefrologica

LACTÀNCIA NATURAL, UN REPTE PROFESSIONAL

MINDFULNESS EN EL CONTEXTE ORGANITZACIONAL

DIRECCIÓ: Desirée Mena Tudela. Unitat Predepartamental d’Infermeria.UJI.

DIRECCIÓ: Daniel Pinazo Calatayud. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI. Antonio Grandio Botella. Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting. UJI.

DURADA: 30,75 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020) MODALITAT: semipresencial PREU: 900 € INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

DURADA: 32 crèdits ECTS (novembre 2019 / juny 2020) MODALITAT: presencial PREU: 900 € INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/lactancia

www.fue.uji.es/mindfulnessorganizacional

DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS PER A IPHONE, IPAD I APPLE WATCH

LABORATORI DE BIOQUÍMICA CLÍNICA

DIRECCIÓ: José Francisco Ramos Romero. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. UJI.

DIRECCIÓ: Josep Esteve i Romero. Departament de Química, Física i Analítica. UJI DURADA: 36 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020) MODALITAT: presencial i a distància

DURADA: 30 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020)

PREU: 800 €

MODALITAT: semipresencial

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

PREU: 890 € INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es www.fue.uji.es/aplicacionesapple

www.fue.uji.es/bioquimicaclinica

MICROBIOLOGIA, CITOGENÈTICA, HEMATOLOGIA, ONCOHEMATOLOGIA, BIOPATOLOGIA MOLECULAR I INSTRUMENTACIÓ DEL LABORATORI CLÍNIC DIRECCIÓ: Josep Esteve i Romero. Departament de Química, Física i Analítica. UJI. DURADA: 36 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020) MODALITAT: presencial i a distància PREU: 800 € INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa | 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es www.fue.uji.es/microbiologia

Pendents d’aprovació pel Consell de Govern


CURSOS D’EXPERT / A

ÀREA DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS ÀREA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

DIRECCIÓ D’ACTORS PER A CINE I TELEVISIÓ

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE LA SEGURETAT

DIRECCIÓ: Lorena López Font. Departament de Ciències de la Comunicació. UJI. Víctor Antolí Salvà. Extern.

DIRECCIÓ: Antonio Fernández Hernández. Departament de Dret Públic. UJI. Miguel Ángel Vila Espeso. Departament de Dret Públic. UJI.

DURADA: 18,5 crédits ECTS (gener 2020 / maig 2020)

DURADA: 20 crèdits ECTS (novembre 2019 / maig 2020)

MODALITAT: presencial

MODALITAT: semipresencial

PREU: 900 €

PREU: 1.900€

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/actores-cine

www.fue.uji.es/gestionseguridad

FISCALITAT PRÀCTICA

MEDIACIÓ POLICIAL

DIRECCIÓ: Germán Orón Moratal. Departament de Dret Públic. UJI.

DIRECCIÓ: Andrea Planchadell. Departament de Dret Públic. UJI.

DURADA: 21 crèdits ECTS (octubre 2019 / maig 2020)

DURADA: 20 crèdits ECTS (novembre 2019 / maig 2020)

MODALITAT: presencial

MODALITAT: semipresencial

PREU: 1.113 €

PREU: 750 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/fiscalidad

www.fue.uji.es/mediacion-policial

AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA INFANTIL I ADOLESCENT

COACHING ORGANITZACIONAL

DIRECCIÓ: Rafael Ballester Arnal i Estefanía Ruiz Palomino. Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. UJI.

DIRECCIÓ: Edgar Bresó Esteve. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI.

DURADA: 19 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020)

DURADA: 18 crèdits ECTS (febrer 2020 / juny 2020)

MODALITAT: presencial i a distància

MODALITAT: presencial i a distància

PREU: 1.285 €

PREU: 1.500 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/psicologia-clinica

www.fue.uji.es/cursocoaching

EDUCACIÓ POSITIVA APLICADA

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN ENTORNS LABORALS

DIRECCIÓ: María Luisa Salanova Soria. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI. Mercedes Ventura. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI.

DIRECCIÓ: Edgar Bresó Esteve. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI.

DURADA: 18 crèdits ECTS (setembre 2019 / setembre 2020)

MODALITAT: presencial i a distància

MODALITAT: semipresencial

PREU: 1.250 €

PREU: 900 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es www.fue.uji.es/educacionpositiva

Pendents d’aprovació pel Consell de Govern

DURADA: 26 crèdits ECTS (octubre 2019 / febrer 2020)

www.fue.uji.es/cursointeligenciaemocional


www.postgrau.uji.es

CURSOS D’EXPERT / A

ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT ÀREA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

34-35

ORGANITZACIONS SALUDABLES I RESILENTS

APLICACIÓ PRÀCTICA EN LA DIRECCIÓ DE PROJECTES

DIRECCIÓ: María Luisa Salanova Soria. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI. Mercedes Ventura. Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. UJI.

DIRECCIÓ: Reyes Grangel Seguer. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. UJI. Bernardo Martínez Diez. Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. UJI.

DURADA: 18 crèdits ECTS (setembre 2019 / setembre 2020)

DURADA: 16 crèdits ECTS (octubre 2019 / juliol 2020)

MODALITAT: semipresencial

MODALITAT: semipresencial

PREU: 900 €

PREU: 1.200 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/organizacionessaludables

www.fue.uji.es/aplicacionpracticaproyectos

ATRACCIÓ DEL TALENT I RELACIONS LABORALS

DIRECCIÓ DE PROJECTES: PMI© STANDARD I LEAN MANAGEMENT

DIRECCIÓ: Arnaldo Vicente Moreno Berto i Luís Prada González. Departament d’Enginyeria Química. UJI / Extern DURADA: 19 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020)

DIRECCIÓ: Reyes Grangel Seguer. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. UJI. Bernardo Martínez Diez. Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. UJI.

MODALITAT: presencial

DURADA: 16 crèdits ECTS (octubre 2019 / juliol 2020)

PREU: 1.250 €

MODALITAT: semipresencial

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

PREU: 1.200 €

www.fue.uji.es/cursoatracciontalento

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es www.fue.uji.es/desarrollo-agil

EINES PER A LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ I MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT

DIRECCIÓ: Arnaldo Vicente Moreno Berto. Luís Prada González, Departament d’Enginyeria Química. UJI / Extern

DIRECCIÓ:Julio Serrano Mira. Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. UJI. Gonzalo Campos Aznar. Extern

DURADA: 20,5 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020)

DURADA: 16 crèdits ECTS (abril 2020 / juny 2020)

MODALITAT: presencial

MODALITAT: presencial

PREU: 1.250 €

PREU: 975 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/cursogestionrrhh

www.fue.uji.es/innovacionproductividad

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DEL MANTENIMENT

DIRECCIÓ: Vicente Esteve Cano. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

DIRECCIÓ: Julio Serrano Mira. Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. UJI. Gonzalo Campos Aznar. Extern

DURADA: 20 crèdits ECTS (febrer 2020 / abril 2020)

DURADA: 16 crèdits ECTS (gener 2020 / març 2020)

MODALITAT: semipresencial

MODALITAT: presencial

PREU: 900 €

PREU: 975 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/prevencionriesgoslaborales

www.fue.uji.es/gestionproduccion

Pendents d’aprovació pel Consell de Govern


CURSOS D’EXPERT / A

ÀREA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

GESTIÓ DE LA QUALITAT

GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT

DIRECCIÓ: Vicente Esteve Cano. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

DIRECCIÓ: Vicente Esteve Cano. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

DURADA: 20 crèdits ECTS (octubre 2019 / gener 2020)

DURADA: 20 crèdits ECTS (abril 2020 / juny 2020)

MODALITAT: semipresencial

MODALITAT: semipresencial

PREU: 900 €

PREU: 900 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/gestioncalidad

www.fue.uji.es/gestionmedioambiente

GESTIÓ DE PROCESSOS EN LA PLANTA PRODUCTIVA

HABILITATS DIRECTIVES I ORGANITZACIÓ

DIRECCIÓ: Julio Serrano Mira. Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. UJI. Gonzalo Campos Aznar. Extern

DIRECCIÓ: Arnaldo Vicente Moreno Berto i Luís Prada González. Departament d’Enginyeria Química. UJI / Extern

DURADA: 16 crèdits ECTS (octubre 2019 / desembre 2020)

DURADA: 20,5 crèdits ECTS (octubre 2019 / juny 2020)

MODALITAT: presencial

MODALITAT: semipresencial

PREU: 975 €

PREU: 1.250 €

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

www.fue.uji.es/plantaproductiva

www.fue.uji.es/cursohabilidadesdirectivas

HABILITATS DIRECTIVES PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ: Reyes Grangel Seguer. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. UJI. Bernardo Martínez Diez. Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. UJI.

TECNOLOGIA INKJET. TEORIA I PRÀCTICA DIRECCIÓ: Vicente Sanz Solana. Departament d’Enginyeria Química- ITC DURADA: 20 crèdits ECTS (setembre 2019 / maig 2020) MODALITAT: presencial

DURADA: 16 crèdits ECTS (octubre 2019 / juliol 2020)

PREU: 1.250 €

MODALITAT: semipresencial

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es

PREU: 1.200 € INFORMACIÓ I MATRÍCULA: Fundació Universitat Jaume I-Empresa 964 387 209 | 964 387 222 | formacion@fue.uji.es www.fue.uji.es/habilidadesdirectivasproyectos

www.fue.uji.es/inkjet

l’uji als rànquings

Entre les 600 universitats de major qualitat del món. La 3ª espanyola en personal investigador altament citat Rànquing de Shanghái (Academic Ranking of World Universities-ARWU)

En el top 3% de les millors universitats del món

Entre les 150 universitats europees millor valorades en docència

Entre les 14 millors universitats d’Espanya en docència

Center for World University Rankings (CWUR)

THE 2018 (Europe Teaching Rankings).

U-Ranking del BBVA y el IVIEa


www.postgrau.uji.es

EL MODEL EDUCATIU de l’uji El model educatiu de l’UJI es regeix per deu principis íntimament relacionats i que no es poden entendre sense considerar-los com un tot: 1. Desenvolupament integral de l’alumnat 2. Foment de l’ètica i la responsabilitat social 3. Compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i territorial 4. Cultiu de la vocació investigadora 5. Impuls de la internacionalització 6. Compromís amb la llengua pròpia i amb el multilingüisme 7. Incentivació de l’ús de les TIC 8. Millora continuada de la qualitat 9. Impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor intel·ligent 10. Promoció de la formació al llarg de la vida

LA UNIVERSITAT JAUME I EN XIFRES

ESTUDIANTAT

INVESTIGACIÓ

CAMPUS

Total alumnat

Captació de recursos per a investigació 2017

Superfície total

13.108

Alumnat d’intercanvi Curs 2017/18

789

9.873.956,03 €

Nombre de projectes d’investigació 2017

261

BIBLIOTECA

TECNOLOGIA

Volums

Ratio ordinadors/alumnat

756.566 m

623.432

Instal·lacions esportives

Punts de lectura

2

95.000 m2

Jardí central

13.000 m2

2.100

1:0,517

Aules d’informàtica

41

36-37


ESPAITEC, PARC CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC I EMPRESARIAL PAVELLÓ POLIESPORTIU ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

BIBLIOTECA - CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

JARDÍ DELS SENTITS ÀGORA I GALERIA COMERCIAL

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA

HIVERNACLE

NOVA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

EDIFICI D’INVESTIGACIÓ I


CAMPUS La Universitat Jaume I ofereix tota la seua formació reglada en un únic campus universitari, modern i atractiu, que permet unes relacions humanes més pròximes i facilita la integració dels estudiants en la vida universitària.

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

INFOCAMPUS

Al campus de l’UJI, amb una superfícies de 176.000 m2, s’articulen diversos centres docents i edificis d’investigació i gestió, al voltant d’un gran jardí central de 13.000 m2, el Jardí dels Sentits. El campus compta amb unes modernes instal·lacions que concentren activitats acadèmiques i investigadores, culturals i socials que enriqueixen la vida universitària. És un campus sostenible, amb punts de reciclatge que faciliten la recuperació de materials i que fomenta l’ús d’energies renovables. A més, és un campus accessible, sense barreres arquitectòniques que dificulten l’accés a persones amb discapacitats.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

RECTORAT I SERVEIS CENTRALS

PARANIMF

ESCOLA DE DOCTORAT

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

INSTITUT DE TECNOLOGIA CERÀMICA


2020 POSTGRAU 2019 UNIVERSITAT JAUME I Avinguda de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló (Espanya)

info@uji.es

www.postgrau.uji.es www.uji.es

Foto aèria del campus de l’UJI i la ciutat de Castelló

Profile for Universitat Jaume I

Revista de postgrau. Màsters i doctorats. 2019.  

Estudiar un postgrau a la Universitat Jaume I és estudiar en una de les 600 millors universitats del món, segons el rànquing de Xangai. T'of...

Revista de postgrau. Màsters i doctorats. 2019.  

Estudiar un postgrau a la Universitat Jaume I és estudiar en una de les 600 millors universitats del món, segons el rànquing de Xangai. T'of...