Page 1


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

Índex del pla d’ESCOLA VERDA

Índex del pla d’ESCOLA VERDA.....................................2 Història..................................................................... 3 Justificació.................................................................3 Objectius...................................................................4 Logística i funcionament...............................................4 1. Els contenidors.........................................................................4 2. Documents, fitxes.....................................................................5 3. El correu electrònic (xtec).......................................................6 4. Estalvi energètic......................................................................6 5. Cartellera verda.......................................................................7 6. Comité medioambiental...........................................................7 7. Butlletí d’escola.......................................................................7 8. Assemblees verdes..................................................................8 9. Comissió escoles verdes...........................................................8 10. Diada del medi ambient..........................................................8 11. Altres coses a tenir presents..................................................8

Quines actuacions es portaran a terme.........................10 1. Hort.......................................................................................10 2. Pati.......................................................................................10 3. Aules.....................................................................................10 4. Escola....................................................................................11 5. Menjador...............................................................................11 6. Cuina.....................................................................................11 7. Comunitat educativa...............................................................11

2


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

Història

L’escola l’Esculapi es va crear el curs 2006/2007. Aquest centre des del primer dia parteix de la base de les tres “R” (reciclar, reutilitzar i reduir), com també tenir en compte la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. Considerem important que els alumnes i els adults aprenguem a tenir cura del material i de les coses que ens envolten. Per això, a nivell de centre hem estat treballant al llarg de quatre anys per arribar a ser Escola Verda. Vam començar a treballar, des dels seus inicis, el reciclatge dels materials (paper, plàstic i orgànic). El lloc d’actuació és: a les aules, pati, menjador, secretaria... També hem i estem portant a terme la socialització de llibres i altres actuacions per ser Escola Verda (veure memòria PIEA 2007-2010). També vam iniciar el projecte de l’hort. L’hort és un element més d’ensenyament-aprenentatge; ens serveix per fer observacions, recollida de dades i treballar parts del currículum de l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural a primària i descoberta de l’entorn a educació infantil. Amb la incorporació d’aquest projecte haurem de realitzar un seguit d’activitats que haurem d’incloure dins del nostre projecte educatiu de centre. Justificació

En la societat del S.XXI és important educar a l’alumnat en els valors de la sostenibilitat, fer un ús responsable del recursos naturals , tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable... per això des de l’escola es treballa i es fan actuacions per portar-ho a terme.

3


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

En el currículum de primària en la Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic ens explicita que cal treballar aquests valors abans esmentats. En el PEC queda reflectit que l’escola l’Esculapi està compromesa amb el medi ambient. En aquest document volem recollir i reflectir tot el que fem per ser Escola Verda. Objectius

Els objectius que ens plantegem pel curs 2012-13 són els següents: -

Implicar el professorat del centre en les actuacions previstes.

-

Fer participar a l’alumnat per tal de conscienciar-los més amb el tema.

-

Difondre les activitats a la resta de la comunitat educativa.

-

Portar a terme els acords presos en les assemblees.

-

Dinamitzar la cartellera verda fent-los participar, a partir de plantejar situacions del centre relacionades amb la cura de l’entorn.

-

Continuar amb totes aquelles actuacions, activitats que s’han fet fins ara.

Logística i funcionament

1.Els contenidors

A totes les aules-tutoria hi ha els contenidors de: rebuig, paper, plàstic i orgànic. A la resta d’aules i despatxos hi ha els contenidors de paper i plàstic. A final de setmana la Gemma (la conserge) recollirà les deixalles dels diferents contenidors. Excepte els contenidors de paper, que seran recollits per 2 alumnes de cicle superior, de forma quinzenal.

4


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

El professorat el dilluns serà el responsable de posar les bosses de plàstic corresponent. A cada aula hi haurà bosses pel plàstic i orgànic; en cas de faltar-ne caldrà demanar-ho a consergeria. En el pati de primària i d’infantil tenim papereres de colors (blau,groc i marró) per reciclar les diferents deixalles que es puguin produir durant l’esmorzar. A primària, durant els primers 10 minuts de pati, hi haurà 2 alumnes de cicle mitjà que faran de vigilants a l’hora de llençar les deixalles. A infantil incorporarem bosses grogues i blaves per aquests contenidors del pati per tal que els puguin reconèixer de forma més visual. A l’aula d’informàtica i la sala de professors hi ha uns contenidors específics per poder reciclar els cartutxos de tinta. Els espais del menjador i la cuina també hi ha els contenidors per reciclar les diferents deixalles. La recollida selectiva d’aquests espais ho fa l’empresa URBASER. La cuinera és la responsable de deixar els diferents contenidors fora per poder-ne fer la recollida de manera correcta. Des del curs 2011-12 també s’ofereix el servei de recollida d’oli usat. El poden deixar en un contenidor que trobaran a l’entrada de l’escola. Un cop està ple la coordinadora és l’encarregada de trucar al responsable de la deixalleria que passarà a recollir-lo per tal de ser reciclat. 2.Documents, fitxes...

Els documents normatius, no s’imprimiran, es trobaran penjats a les eines google de l’xtec o es donaran els enllaços per trobar-los.

5


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

Els documents creats per l’escola, només s’imprimiran quan sigui necessari. Un cop revisats i aprovats es penjaran a les eines google de l’xtec per què tothom hi pugui tenir accés. La impressió dels documents es farà en qualitat esborrany i a doble cara, sempre que sigui possible. La fotocopiadora que s’utilitzarà per les fitxes dels alumnes o de la classe, per defecte, és la que hi ha a la sala de professors. A l’aula d’informàtica, hi ha una impressora en color, per casos puntuals d’activitats que es realitzin en aquest espai. Per tal de fer un bon ús de les tintes quan s’acabin es demanarà a la cap d’estudis i s’anotaran en un full la data del canvi. 3. El correu electrònic (xtec)

La xarxa xtec és el mitjà principal pel traspàs d’informació entre el col·lectiu de mestres. Caldrà connectar-se per tal d’estar informat i d’informar. S’utilitzarà en els següents casos: Informacions d’escola (claustres, reunions...). Agenda d’activitats i reunions. Actes de claustre, consell escolar i comissions. També serà l’espai on el professorat del centre trobarà els diferents materials, documents referents al funcionament, planificació... del curs escolar, en documents compartits. A més, al pen de cada mestre/a

trobaran

les

plantilles

més

utilitzades

(ud,

sessions

d’avaluació, valoració d’activitats,...). 4. Estalvi energètic

Per tal d’estalviar energia i reducció de despeses des del centre impulsem les següents actuacions i que tota la comunitat educativa

6


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

(professorat, personal no docent, alumnat i famílies) haurem de tenir present: Utilitzar sempre que sigui possible la llum natural. Quan sortim de l’aula o qualsevol altre espai tanquem els llums. A l’hivern si l’aula ja està prou temperada tancar els radiadors. Quan utilitzem el wàter prémer on hi ha el gomet verd. Altres actuacions que es fan: Tenir brides a les aixetes per tal de reduir la sortida d’aigua. Els llums dels diferents passadissos s’obriran quan sigui necessari i la meitat dels fluorescents. 5. Cartellera verda

En dos espais de l’escola (pati d’infantil i de primària) hi haurà la cartellera verda amb la mascota. Cada 3 setmanes aproximadament, es plantejarà una pregunta a l’alumnat relacionada amb l’escola i l’entorn. Deixarem una bústia per tal que l’alumnat que ho vulgui pugui participar aportant les seves respostes. Cada cop que es canviï es farà un buidatge amb les respostes, que es penjaran en el plafó. Les solucions seran tractades també en les assemblees verdes. 6. Comité medioambiental

El curs 2010-11 es va crear el comitè a partir d’un component de l’AMPA,

Ajuntament,

PAS,

mestres

i

col·laboradors

externs

(responsable deixalleria). La seva funció és fer un seguiment i valoració de les actuacions que es van portant a terme. 7. Butlletí d’escola

Cada

trimestre

l’escola

edita

un

butlletí

amb

informacions

relacionades amb els dos projectes d’escola: biblioteca escolar i escoles verdes. En aquest butlletí es publicaran diferents activitats i

7


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

notícies relacionades amb l’escola i l’entorn, que s’han portat a terme aquell trimestre. 8. Assemblees verdes

L’objectiu és crear un espai de trobada amb 2 alumnes per curs on es tractaran temes de l’escola relacionats amb el medi. Aquestes tindran la supervisió d’un mestre de la comissió. També s’haurà d’escollir el delegat verd, a primària estarà considerat com un càrrec més de l’aula. A tots els cursos serà rotatiu perquè hi puguin passar la majoria dels alumnes. Els delegats de cicle inicial, després de cada assemblea, seran els responsables d’anar a explicar els acords que s’hagin pres a l’alumnat d’infantil. 9.Comissió escoles verdes

La seva funció és informar de les

pautes d'actuació pel que fa al

reciclatge del centre i iniciar els programes d'acció a treballar a cada curs. Es trobarà un cop cada quize dies i estarà formada per un membre de l’equip directiu i un representant de cada cicle. Al final de cada reunió es farà un acta on hi constaran els temes tractats i es penjarà a la carpeta de la P del centre. 10.

Diada del medi ambient

El dia 5 de juny, es faran diferents taller relacionats amb el medi ambient. 11.

Altres coses a tenir presents

Pels esmorzars s’utilitzarà embolcall que no contamini (no es pot portar paper d’alumini ni plàstic). Es pot utilitzar paper, carmanyola o similar.

8


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

Per tal d’afavorir bons hàbits alimentaris dos dies a la setmana els alumnes portaran fruita a l’escola per esmorzar. A més, participem en la “Campanya de la fruita”, i una setmana al mes se’ls dóna la fruita d’esmorzar (dimarts i dijous) i una peça de fruita per berenar (dilluns i dimecres). A més, es posarà una graella a cada aula on a l’hora d’esmorzar es revisarà qui porta fruita els dies corresponents i qui porta carmanyola per reduir envasos. Es posarà una creu al nen o nena que no compleixi aquestes indicacions.

9


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

Quines actuacions es portaran a terme

Espai

1. Hort

2. Pati

Actuacions Qui ho realitza Quins productes es conreen. Conrear-lo

Avaluació *

i manteniment. L’alumnat de 2n Projecte de l’àrea de coneixement del

A partir dels ítems esmentats

medi natural i social. Reciclar les deixalles dels esmorzars en Tota els diferents papereres. Impressió de fitxes a doble cara

la

comunitat

educativa professorat

Reciclar les deixalles en els diferents Professorat i alumant

3. Aules

Espai

contenidors Material comú Llibres socialitzats Carmanyola o similar pels esmorzars Assemblees verdes Treball transversal de medi ambient en les àrees del currículum Delegats verds Actuacions Paper per reciclar: esborranys documents, notes... Impressió en qualitat esborrany

10

en el pla d’acció

Alumnat d’INF i PRI Alumnat de primària Alumnat / professorat Alumnat / professorat Alumnat/professorat

Alumnat Qui ho realitza de Professorat Personal no docent

Es farà en la memòria de final de curs A partir dels ítems esmentats en el pla d’acció Es farà en la memòria de final de curs A partir dels ítems esmentats en el pla d’acció

Avaluació Es farà en la memòria de final de curs


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

Reciclar les deixalles

curs 2012-13

comunitat educativa

4. Escola

Informació correu electrònic Informació, comunicats, emails... Estalvi energètic Cartellera verda Comissió escoles verdes

5. Menjador 6. Cuina 7.Comunitat

Diada del medi ambient Reciclatge de les deixalles Reciclatge de les deixalles Comitè ambiental

Professorat Comunitat educativa Comunitat educativa Alumnat/professorat Professorat Alumnat/professorat Alumnat / Professorat Cuinera Comunitat educativa

A partir dels ítems esmentats en el pla d’acció Es farà en la memòria de final de curs A partir dels ítems esmentats en el pla d’acció Es farà una memòria a final de curs, a partir del pla d’acció. A partir dels ítems esmentats en el pla d’acció. document adjunt)

educativa

A partir dels ítems esmentats en

el

pla

d’acció

document adjunt)

11

(veure


Pla d’Escola Verda / escola l’Esculapi

curs 2012-13

Totes les actuacions que afectin directament a l’alumnat és important anar-les treballant i recordant al llarg del curs.

12

pla escola verda  

pla escola verda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you