Page 8

UUDISED

JUUNI 2019, NR 6

ILLUSTRATSIOON: GEENIFOORUM

8

Geenifoorumil keskendutakse genoomika tähtsusele meditsiinis

A

ugusti lõpus Tartus toimu­ vale 19. rahvusvahelisele geenifoorumile tulevad kokku inimese geneetika ja genoomi­ ka valdkonna tipud Euroopast ja USA-st. 30. ja 31. augustil Dorpati konverentsikeskuses korraldatava foorumi alapeal­ kiri on «Genoomika meditsiini edendamisel». Selleaastase konverentsi teemade ring on mitmekülgne. Kava sisaldab ettekandeid per­ sonaalmeditsiini arengusuunda­ dest ja tervishoius rakendamise viisidest, sealhulgas geneetiliste riskide hindamisest ja raken­ dusest meditsiinis ning mee­ toditest, mis aitavad leida uusi individuaalseid vähiravimeid. Et oma geenide kohta on võimalik üha enam teavet saada ja genoomikateadmisi raken­ datakse meditsiinis järjest roh­ kem, on konverentsi esimesel

päeval kavas arutleda genoo­ mika rakendamisvõimaluste üle meditsiinis. Arutelu juhib professor Andres Metspalu ja esinejate kõrval saavad vestlu­ sest osa võtta ka kuulajad. Geenifoorumi programmi­ komitee juhi dr Elin Oru sõnul mõeldi konverentsi esinejate valimisel sellele, et tuua kuula­ jateni geneetika ja genoomika valdkonna kõige uuemad ja põnevamad teemad. «Genoomika areneb tohutu kiirusega ja järjest rohkem teadus­avastusi jõuab igapäeva­ meditsiini, olgu selleks siis parema ja täpsema ravimi määramine patsiendi geeniinfo järgi või haigusriskide hinda­ mine, mis võimaldab haigusi varem diagnoosida. See võib anda inimesele võimaluse oma eluviisi muuta ja kas tervelt elatud aastate hulka suuren­

dada või haigusi lausa vältida,» rääkis Org. Konverentsi peaesinejad on Vanderbilti Ülikooli professor ja personaalmeditsiini suuna asejuhataja dr Dan Roden ning Broadi Instituudi sekveneerimis­ põhiste kliiniliste uuringute juht dr Heidi Rehm USA-st. Dr Roden räägib oma ette­ kandes, kuidas tänu suurtele biopankadele on toimunud genoomika kiire areng, mis on omakorda võimaldanud jõudsalt areneda personaalmeditsiinil. Mitmesuguste uurimismeetodite kasutamine aitab edendada meie arusaama sagedaste ja ha­ ruldaste tunnuste geneetilisest ülesehitusest ning rakendada neid teadmisi haiguste enneta­ miseks ja raviks. Dr Rehm kõneleb sellest, kuidas on võimalik uusi genee­ tilisi avastusi rakendada kliinilises

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement