Page 47

TEATED

JUUNI 2019, NR 6

Beck (Londoni Ülikool, Ühend­ kuningriik) ja dots Anagha Joshi (Bergeni Ülikool, Norra). 17. juunil kell 12.15 kaitseb KATRIN KANGUR maailma­ kirjanduse erialal doktoritööd «Poetics of Adaptation and Point of View: Literary and Documentary Sources of the Historical-Biographical Film» («Adapatsiooni ja vaatepunkti poeetika: ajaloolis-biograafi­ lise filmiteose kirjanduslikud ja dokumentaalsed allikad»). Kaitsmine toimub Ülikooli 16– 214. Juhendajad prof Marina Grišakova ja prof Jakob Lothe (Oslo Ülikool, Norra), oponent prof Asbjørn Grønstad (Berge­ ni Ülikool, Norra). 18. juunil kell 15 kaitseb AIGAR OTTAS arstiteaduse erialal doktoritööd «The Metabolimic Profiling of Psoriasis, Atopic Dermatitis and Atherosclerosis» («Psoriaasi, atoopilise dermatiidi ja ateroskleroosi metaboloom­ ne profileerimine»). Kaitsmine toimub Ravila 19–1006. Juhen­ dajad Ursel Soomets ja prof Külli Kingo, oponent Andrea

Armirotti (Itaalia Tehnoloogia­ instituut, Itaalia). 19. juunil kell 15 kaitseb MARIA REILE üldkeeleteaduse erialal doktoritööd «Estonian De­ monstratives in Exophoric Use: an Experimental Approach» («Eesti keele demonstratiivide kasutamine ruumis. Katsed demonstratiivpronoomenite ja demonstratiivadverbidega»). Kaitsmine toimub Jakobi 2–106. Juhendaja prof Renate Pajusalu, oponent prof emer Ritva Laury (Helsingi Ülikool, Soome). 26. juunil kell 14.15 kaitseb ELENA SÜGIS informaatika erialal doktoritööd «Integration Methods for Heterogeneous Biological Data» («Mitmekesis­ te bioloogiliste andmete ühen­ damine ja analüüs»). Kaitsmine toimub J. Liivi 2–405. Juhenda­ jad prof Jaak Vilo ja vanemtea­ dur Hedi Peterson, oponendid prof Laura Elo (Turu Ülikool, Soome) ja prof Ewa Szczurek (Varssavi Ülikool, Poola). 27. juunil kell 10.15 kaitseb KADRI TÕLDSEPP tehnika ja

47

tehnoloogia erialal doktoritööd «The Role of Mitogen-Activa­ ted Protein Kinases MPK4 and MPK12 in CO2-Induced Stomatal Movements» («Mitogeen-ak­ tiveeritud proteiinkinaaside, MPK4 ja MPK12, roll õhulõhede vastustes CO2 kontsentratsiooni muutustele»). Kaitsmine toimub Nooruse 1–121. Juhendajad vanemteadur Yuh-Shuh Wang, prof Hannes Kollist ja vanem­ teadur Mikael Johan Brosché, oponent prof Toshinori Kinoshi­ ta (Nagoya Ülikool, Jaapan). 28. juunil kell 12 kaitseb ELMI­ RA GURBANOVA arstiteaduse erialal doktoritööd «Specific Characteristics of Tuberculosis in Low Default, but High Multid­ rug–Resistance Prison Setting» («Tuberkuloosi iseärasused madala ravikatkestamise, kuid kõrge multiravimresistentsusega iseloomustuvates vanglatingi­ mustes»). Kaitsmine toimub Puusepa 8. Juhendajad prof Alan Altraja ja Kai Blöndal (Reykjaviki Tervishoiuteenused, Island), oponent prof Peter. F.O. Davies (Liverpooli Südamehaigla, Suur­ britannia).

STIPENDIUMID AUGUST REI PARLAMENDI­ UURINGU STIPENDIUM – kuni

kaks 1500-eurost stipendiumi. Stipendium antakse parlamendi-, parlamentarismi- või Eesti parlamentaarsete kogude alase magistri- või doktoritöö kirju­ tajale. Töökavandeid esitama on oodatud kõik selle teema käsitlemisest huvitatud üliõpila­ sed, magistrandid ja doktoran­ did. Stipendiumi taotlemiseks

tuleb 20. septembriks Riigikogu Kantseleile esitada avaldus, eluloo­kirjeldus, magistri- või doktoritöö pealkiri, ideekavand ja ajakava, juhendaja soovitus jm dokumendid. Stipendiumitaotlusi hindab Riigikogu Kantselei ko­ misjon. Konkursi võitjad avalikus­ tatakse hiljemalt 30. oktoobril. Lisateave: stipendium@riigikogu. ee, riigikogu.ee/infoallikad/uurin­ gud/stipendiumid.

GEDEON RICHTERI STIPEN­ DIUM – üks 1000-eurone sti­

pendium. Seda saavad taotleda Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilased, kes on kaitsnud far­ matseutilise tehnoloogia või sel­ lega lähedalt seotud valdkonna uurimistöö positiivsele hindele. Stipendiumi saamisel on määrav uurimistöö valdkondlik sobivus, valitud uurimisteema olulisus farmatseutilises tehno­loogias,

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement