Page 37

#TEADUS

JUUNI 2019, NR 6

kisid peaaegu puhast eesti keelt ega tundnud end n-ö tüüpilise venelasena. Oma doktoritöös tõdes Kristiina Kukk veel, et sama piirkonna elanikel, olgu nad mis rahvusest tahes, on suur võimalus kohtuda ja alustada omavahelist suhtlust. Niisiis mõjutavad naabruskonnas elavad inimesed paljuski seda, kellega ja kuidas vaba aega veedetakse. Kui piirkonnas on olemas venekeelsed koolid ja muud vaba aja veetmise võimalused, segregeerub see piirkond seda tugevamalt. See omakorda kasvatab rahvusrühmasisest suhtlust ega soodusta enamus­ rahvusega kontakti tekkimist ja lõimumist. NÕIARINGIST LAHTI Kuigi tööst selgus, et vabaaja­ tegevuste juures on kadunud tava suhelda ainult oma rahvus­ kaaslastega, on segregatsioon endiselt kõrgel tasemel. See on seotud nii inimeste eelis­ tustega kui ka eluasemepõhise segregatsiooniga. Kristiina Kukk lisas, et edasistes segregatsiooniuurin­ gutes peaks pöörama rohkem tähelepanu eri eluvaldkondade seostele, kuna ühes valdkon­ nas toimunud segregatsioon võib üle kanduda teise vald­ konda ning tekitada segre­ gatsiooni nõiaringi. Samuti võiksid anda rohkem teavet eestlaste ja vähemuste esinda­ jate suhtluse kohta edasised süvaintervjuud ja rühma­ arutelud. • Loe täispikka artiklit veebist: www.ajakiri.ut.ee.

100%

37

16:32

unitartuscience

unitartuscience Merivarblane (Cyclopterus lumpus) on üks eriline kalaliik. Ta on üpriski kehv ujuja, sest uimed on tal pisikesed ja keha väga ümar. Õnneks on merivarblasel keha all iminapp, mille abil ta kinnitub erinevatele substraatidele. Pildistanud Eesti mereinstituudi laborant Kristi Källo, postitanud kalanduse ja ihtüoloogia nooremteadur Kristiina Hommik. Kristiina Hommik Nii mõneski riigis on merivarblane inimese toidulaual, ta on hinnatud eelkõige oma erkpunase marja poolest. See konkreetne isend on pärit Lahepere lahest, kus Eesti mereinstituut teeb seirepüüke, et hinnata Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector mõju kalastikule.

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement