Page 30

30

ETTEVÕTLUS

Poudeli sõnul on nendes kesk­ kondades väga palju teavet ja selle edasiandmine lapsele võib osutuda keeruliseks. Et Diana Poudel on ise suur lauamänguentusiast, otsustas ta mõelda välja lauamängu, mille abil saaksid vajalikke

JUUNI 2019, NR 6

küsimustele õigesti vastata. Iga häkkeri jaoks on kõige olulisem tööriist tema teadmised. Ei tasu muretseda, kui neid esimesel mängul napib – iga kaardi taga on selgitavad tekstid ja mängu käigus saab uusi teadmisi. Mida paremini aga häkker teab,

KUI LAPSEVANEM EI TEA, KUIDAS LAPSEGA TEMA TEGEMISTEST INTERNETIS RÄÄKIDA, SIIS MÄNG ON SELLEKS HEA VIIS.

teadmisi omandada nii lapsed kui ka nende vanemad. Lapsed saavad seda kenasti mängida koolitunnis, aga koos vanema­ tega ka kodus. «Koolidel on suur surve õpetada lapsi interneti teema­ del, aga tegelikult toimub ju peamine interneti­tarbimine kodus. Seepärast peakski sel­ lega tegelema ka kodus,» ütles mängu looja. Mängu prototüüpi on katsetanud enam kui sada last ja täiskasvanut ning nüüdseks on mäng valmis. Tagasiside on Poudeli sõnul olnud väga hea ja ta soovib mängu välja anda enne sügist, et noored alustaksid järgmist kooliaastat juba veidi targemate ja ettevaatlikumatena. HEAD PAHADE VASTU Mängu nimeks sai laste soovil «Häkkerite lahing». Mängijate ülesanne on olla head ehk eeti­ lised häkkerid, kes kaitsevad oma kasutajaid pahade häkkeri­ te eest. Pahad häkkerid ründa­ vad mängijaid ning mängijate eesmärk on kasutaja profiilidelt pahavara eemaldada. Seda saab teha kaitsekaartide abiga, kuid nende saamiseks peab oskama

kuidas internet toimib ning millised on sealsed ohud ja võimalused, seda osavam ta on. Nii annavad mängus omanda­ tud head teadmised digimaa­ ilmas suurema turvalisuse. PALJU KASULIKKU Tänu mängule saavad lapsed palju uusi tarkusi küber­ hügieenist ja täiendavad oma digipädevust, kuid peale selle arendavad nad ka peenmotoo­ rikat, lugemisoskust ja loogilist mõtlemist. Mängu saab mängi­ da nii täiesti üksi kui ka mitme meeskonnaga. Poudel koostab abimaterjalid ka õpetajatele ja tublidele lapsevanematele, et soovi korral saaks mängu põhjal pidada koolis turvalise interneti tunde. Mäng sisaldab 12 värvitavat tegelaskaarti ja kolme tühja tegelaskaarti, kuhu võib ise mõne tegelase joonistada. Katsetused on näidanud, et «Häkkerite lahing» on suurepärane vahend põnevate vestluste algatamiseks. «Kui lapsevanem ei tea, kuidas lapsega tema kogemustest ja tegemistest internetis rääkida, siis mängu abil jagub juttu kohe pikemaks ajaks,» sõnas Poudel.

Mängu on proovinud nii lapsed, pered kui ka eksperdid. Tallinna Tehnika­ü likooli küber­k aitse magistri­õppe lektor Birgy Lorenz, Püha Johannese Kooli haridustehno­ loog Aet Mikli ja Vanalinna Hariduskolleegiumi küber­ kaitse­õpetaja Mirell Merirand, kes said teiste hulgas proto­ tüüpi k­ atsetada, andsid Poude­ lile väärt tagasisidet. Näiteks soovitas Birgy Lorenz teha osa küsimusi keeleliselt lihtsamaks. Mirell Merirand aga pakkus, et gümnaasiumiastme jaoks võiks olla eraldi küsimused, mis puudutaksid näiteks tumeveebi ja seksiteemaliste sõnumite saatmist. Selliseid, gümnaasiumi­ õpilaste jaoks eakohaseid mängukaarte kasutaks ta tunnis oma sõnul meelsasti. Ühe idee kohaselt võiks lisada veel ühe kaarditüübi, et mäng oleks veidi keerukam ja sobiks ka gümnaa­ siumitundides kasutamiseks. JUHEND PUUDUS Poudeli jaoks oli niisuguse mängu väljatöötamine esma­ kordne kogemus. Selle käigus tundis ta puudust juhend­ materjalidest, mis aitaksid tegevust paremini raamides hoida. Seetõttu püüdis ta ka oma magistritöös anda või­ malikult täpse ülevaate kogu protsessist, et tulevikus oleks see abiks neile, kel on plaan ise mõni õpimäng valmis teha. Mängu piltide ja kujunduse autor on Marja-Liisa Plats, kes on lasteraamatute illustraa­ tori ja kunstnikuna korduvalt tunnustust pälvinud. •

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement