Page 28

28

ETTEVÕTLUS

JUUNI 2019, NR 6

Interneti­ ohutust saab õppida lauamängu abil Kommunikatsioonijuhtimise magistrant Diana Poudel mõtles välja lauamängu, mille abil õpivad lapsed digioskusi, ja kirjutas selle kohta ka magistritöö. SANDRA SAAR sandra.saar@ut.ee

D

iana Poudel on lapse­ vanem, küberhügiee­ ni külalisõpetaja ning raamatu «Turvaline internet. Digimaailma teejuht» autor. Turvalise interneti teemani jõudis ta üsna juhuslikult, kui tekkis vajadus õpetada kõige­ pealt enda lapsi ja seejärel juba nende klassikaaslasi. «Ma võin küll enda lapsi õpetada, aga kui sõbrad teevad internetis ruma­ lusi, jõuavad need paratamatult ka meie koju,» sõnas Poudel. Seetõttu hakkaski ta digi­ oskusi õpetama koolides. Viimase paari aasta jooksul on magistrant Poudel andnud

turvalise interneti koolitusi enam kui 2000 lapsele ja lapse­ vanemale ligi poolesajas Eesti koolis. Seda tehes on ta näinud, et müür kahe põlvkonna, laste ja vanemate vahel on kohati väga tugev ning kumbki pool ei oska seda lõhkuda või sellest üle ronida. Eelmisel kevadel püüdis ma­ gistrant seda müüri lammutada raamatuga «Turvaline internet. Digimaailma teejuht». Raamat sai küll ekspertidelt ja pedagoo­ gidelt palju positiivset tagasi­ sidet, kuid kahjuks pole see Poudeli sõnul toonud soovitud laiaulatuslikku muutust. Poudeli lootus, et ehk hakkavad õpetajad ka ise lapsi raamatu abil õpetama, ei ole täitunud, sest pedagoogid ei

tunne end selles valdkonnas kindlalt. «Levinud on ka aru­ saam, et õpilased on interneti teemal nii targad ja õpetajad on need, kes aru ei saa. Tege­ likult on ka õpilased hädas,» sõnas ta. Selleks et lapsi harida, kirju­ taski Poudel kõigepealt raama­ tu, mis on mõeldud iseseisvaks lugemiseks alates põhikooli teisest astmest. Algklassilastele

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement