Page 18

18

AKTUAALNE

JUUNI 2019, NR 6

Inimesed ei märka valeuudiseid Selleks et olla uudistega kursis, ei ole enam ammu vaja istuda kindlal ajal televiisori ette või oodata hommikust ajalehte. Uudised jõuavad meieni iga hetk. Kuna teavet tuleb palju, on tähtis olla selle suhtes kriitiline.

SANDRA SAAR sandra.saar@ut.ee

J

uba 2016. aastal selgus uuringust, et peaaegu poo­ led eurooplased hoiavad end uudistega kursis sotsiaal­ meedia kaudu. Teabe paljususe kasvades on seepärast üha olulisem elanike oskus sõeluda usaldusväärse teabe seast välja ebausaldusväärne. Kõnealune Oxfordi Üli­ kooli uuring ei näidanud siiski meediakirjaoskuse hüppelist arengut: teismelised ja üli­ koolinoored ei oska poliitilise alatooniga varjatud reklaami või sisuturundust sotsiaalmee­ dias ära tunda. Tartu Ülikooli vilistlane ja praegune Postimees Grupi uuriva toimetuse juht Holger

Roonemaa rääkis, et vale­ uudiste termini (ingl fake news) lõi Kanada ajakirjanik Craig Silverman 2014. aastal ning see hakkas üpris kiiresti levima. Kaks aastat hiljem, Ameerika Ühendriikide presidendi­ valimiste ajal saavutas see sõna oma kuulsuse tipu. Roonemaa sõnul ei soovita Silverman valeuudiste terminit enam tarvitada, sest see kaotas üsna kiirelt tõsiseltvõetavuse. «Seda kasutatakse relvana päris- ja kvaliteetse meedia ründamiseks,» sõnas Roone­ maa ja lisas, et head asendus­ terminit ei ole veel loodud. Suurbritannia ametlikes dokumentides on valeuudiste termini kasutamine keela­ tud, sest see võib olla eksitav. Poliitikutel soovitatakse selle asemel kasutada sõna desinfor-

matsioon (ingl disinformation või misinformation). «Kui inimene loeb midagi, millega ta ei nõustu, siis emot­ siooni pealt kiputakse ütlema, et see on valeuudis,» seletas Roonemaa, miks termin ei ole enam asjakohane. Ta ütles ka,

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement