Page 10

10

UUDISED

JUUNI 2019, NR 6

Tartu Ülikool avab Eesti esimese andmeteaduse magistriõppekava lejärgmisel õppeaastal avab TÜ arvutiteaduse instituut Eesti esimese andme­teaduse magistriõppekava. Õppima kandideerimisele tasub mõelda juba praegu. Arvutiteaduse instituudi ju­ hataja professor Jaak Vilo sõnul ei ole siiani Eesti kõrgkoolides olnud terviklikku õppekava, mis annaks teadmisi andmekaeve, andmete visualiseerimise, masin­ õppe ja eri rakendusvaldkonda­ des kasutamise kohta korraga. Nii Majandus- ja Kommunikat­ siooniministeerium kui ka paljud ettevõtted on juhtinud tähele­ panu selle eriala õpetamise vajadusele. 2020. aasta sügisel avataksegi Tartu Ülikoolis uus, kuni 60 õp­ purile mõeldud andmeteaduse magistriõppekava, mille loomisel teevad arvutiteaduse õppejõud ja teadlased tihedat koostööd paljude teiste valdkondade õppejõududega. Ainete arenda­ misse kaasatakse ka ettevõtete ja avaliku sektori esindajaid. «Uus õppekava on erialade­ ülene kahes mõttes. Esiteks on ained eri erialadelt ja mitmest instituudist, sest andmed on alati mingi rakendusvaldkonna kesksed. Teiseks on õppima oodatud eri õppekavade lõpe­ tajad, et kasvatada ka tudengite mitmekesisust,» ütles Vilo. See tähendab, et üliõpilased võivad valida, kas nad spetsiali­ seeruvad äri-, loodus-, sotsiaalvõi humanitaarsuunale. Kõik tudengid omandavad üldised põhimõtted ja meetodid, mida

FOTO: PIXABAY.COM

Ü

ANDMETE KOGUMINE JA SALVESTAMINE MUUTUB ÜHA LIHTSAMAKS.

rakendada oma valdkonnas. Kõik suunamoodulid sisaldavad valdkonnaspetsiifilisi aineid ja kursusi, kus käsitletakse vald­ konna andmete töötlemiseks vajalikke meetodeid. «Tõsi, rahastustingimuste alusel on kehtestatud piirang, et õppima asuja peab olema vähemalt 60 EAP mahus läbinud matemaatika, matemaatilise statistika või informaatika õppe­ aineid või vähemalt näitama, kuidas see vastavus on tagatud muu varasema kogemusega,» selgitas Vilo. Selles mahus eeldusaineid võivad omandada põhimõtte­ liselt kõikide erialade tudengid näiteks kõrvaleriala või vaba­ ainete valikuga. Peale alus- ja tasandus­ moodulite, milles keskendu­ takse üldistele eri sektoreid ühendavatele andmeteaduse põhi­mõtetele ja meetoditele, sisaldavad kõik plaanitavad kolm peamist suunda aineid, mis tut­

vustavad andmeteadust vastava eriala kontekstis. Esialgse kava järgi on umbes pool ainetest uued ja ülejäänud põhinevad praegu TÜ-s pakutavatel ainetel. Eri sektorites ja teadus­ harudes võivad andmed olla väga erinevad, Seega peavad andmeteadlasel olema mitme­ külgsed teadmised, et neid kogu­ da, eeltöödelda, analüüsida ning tulemused arusaadavalt esitada. «Tekstilisi andmeid töötlevad teadlased peavad arvestama hoopis teistsuguste andme­ struktuuridega kui rahvastiku­ andmetega tegelevad andme­ teadlased,» tõi Vilo näite. Andmeteaduse õppekava väljatöötamist ja loomist rahastab Majandus- ja Kom­ munikatsiooniministeerium Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme «Täiskasvanud elanik­ konna kompetentside aren­ damine» tegevuse «Digitaalse kirja­oskuse suurendamine» eelarvest.

Profile for Universitas Tartuensis

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

UT juuni 2019  

Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli ajakiri juuni 2019, nr 6 (2483)

Advertisement