Page 80

Got

·1epos oreqe.i.1 ap eu~ 'euouuir.> et.1au3 I. sewa:is!s ap eJJa1ua6ur ap oueoso 'seu.>pJ~) opueuJ~ :1e~npur epa,ua6u1 ap eueoaa 'e.io1~ e,pneo !eJJ3WJ3JU3 ap eue:,~ 'IIOJJB) paJPI!~! :eiwoucoa sp eu=o '~a1,J11 eq:µew '.e,6010J!Sd ap eu=o 'seJJeqir.> ewut. :scpeJJaw sp e.Uo!'Ja5ur ap oue:>&o 'orn(nJ.L se:>uewis opJe:>fll :u,I)aJedlf ·soµes,udwa soi uco OJlU<ln:>ua 1e Jps1se eJed 'oueJdwal uaiq aps;;,p UOJ.lJAms;;, 'u91Jnl!isu1 e1 ep SOJJwi3pe:,e seweJ6oJd saiuaJaJ!P soi op sou=o soi

·1eJJesaidwa. ,op<>S 1a uco sauope1aJ Ja:>al<'lJO.! ep epue:µodw! e1 opuauesar •01uaAa 1ap sa1u.31s1se so, e ep1uaAua1q e1 JaJa.uo eJed ou1AJi3lU! 'OJoWOll JBAJ1oa 01ua6n3 Jo:pop 13

o:\

Tomo 42 - Parte 2  
Tomo 42 - Parte 2