Page 298

~,<;

~>

-.r,

-soac a.qua 'a~ua:,oa '1aueJ<>lS3 et<QI a 'e,unp<QUo:)A u9pe.qs,uiwpv sp seweJ6oJd soi ap u9,s<ia1X3 ap e.iopeu1p.,0JJ 'zalPu~ UJl<'P2W :u91sLI<>JX3 sp CX11Sweµedaa rap e.ioµa,10 'sapo!Ae:J ap 2IJIU!d e4:µew :,~u~~ e1es e1 ap e:iuap,saud 'e.i6ansuo:i ap JE!AJI08 eu't' e~oo '.eJl'lle:l!PU'S ap e.io:pa,J~!A '01,nl.eg ap eioansuo:i ~"" :u=ed11 ·,211!108 u9,u,s pepis1aAJun e1 ap sofi!we A soueuo;,unJ s;lluasaucl uo1a1.n1sa e)lsp~n3 ei u3 ?._.•

-·::,

~.... 7_;;

1

~

..

,

!

""'

·eµe:i!SJaA!un eues~O!P!Ob.111 1e.,qs2d et op ope6a1aa 'zapu~waH ,uueAO~!J ;:,,ped p ,od ll'P!PJs;)Jd anJ es,w t'.'lues e, ·eueueA!1oa emwe.:1 e1 e sope1Sa11e A soo:we 'sa,emwei 'za1~zuo~ ap eueqe:i e1al53 µnv A ~O'd ep opeuoa e/JoS elllf 'sauo.1 epua1eA ,e~l!W'lf 'zanl5JJPOl! seµv OU!I\I 'D.l!Se:J za4;u~ oonH 'ol)a:1es ea(p;l05i~Aesol! ll!l'l 'so~nw wecir op.,ruiaa OlX!S :S01UOJ!P SO! ap osueosap 01,Uaj.l 1a Jod 9!P!d as U~IQW!ll e,l)SUe:lll3 eursuu e, u3 ·eueµ2A!108 leJ!'.)lS2d e, ;,p a1u•!f'11S3 'ZOH •1 "O S!JON ,( 1apo5 ofeqP>.l ap euP.'.l"O 'P.uOWJOJ "'·l":.13 "~ •P!A •1 ,od sepe.i!) ;;p u9P:,v' ua es1~1 eun 9z,1ee, as '••"!109 u9w;s pep!SJ<>A!un El sp 1;,:.,v a6Jor oµCQ!pnv 1~ ua LOOl' ap Q!unl ·s>~ s •JP 13

-...

Tomo 42 - Parte 2  
Tomo 42 - Parte 2